สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ST. FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH IN BANGKOK, THAILAND. PLEASED TO WELCOME YOU WITH LOVE. ### LOVE ONE ANOTHER ### : John 13: 34-35.

SAINT FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH, BANGKOK, THAILAND วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน บ้านพักพระสงฆ์/สำนักงาน ๙๔ ถนนสามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กทม ๑๐๓๐๐ Tel. 02 243 0060 โทรสาร ๐๒ ๖๖๙ ๗๔๔๑ มิสซา ประจำวัน ๖.๐๐ น.และ ๑๙.๐๐ น วันเสาร์ เพื่อวันอาทิตย์ ๑๙.๐๐ น วันอาทิตย์ ๖.๓๐ ๘.๓๐ ๑๐.๐๐ น และ ๑๖.๐๐ น รับศีลอภัยบาป ก่อนมิสซา @@@@@@@@@@@@@@ Mass schedule: Monday – Friday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Saturday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Sunday 6:30 a.m. 8:30 a.m. 10:00 a.m. 16:00 p.m. The Sacrament of Reconciliation is available during the mass on Saturday 19:00 p.m. & Sunday. The confessionals on the outside of the main church, an aircon private box for confession with screened – separated. ########################################################### May 2018 - Overview for the Month: :::: The month of May is dedicated to The Blessed Virgin Mary. The first 20 days fall within the liturgical season of Easter, which is represented by the liturgical color white — the color of light, a symbol of joy, purity and innocence (absolute or restored). The remainder of the month (beginning the Monday after Pentecost) is in Ordinary Time which is represented by the liturgical color green. This symbol of hope is the color of the sprouting seed and arouses in the faithful the hope of reaping the eternal harvest of heaven, especially the hope of a glorious resurrection. :::: @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### The Holy Father's Intentions for the Month of May 2018:::::: Evangelization: The Mission of the Laity That the lay faithful may fulfil their specific mission, by responding with creativity to the challenges that face the world today.:: @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### Feasts for May 2018 :::: The feasts on the General Roman Calendar celebrated during the month of May are: 1.Joseph the Worker, Opt. Mem. 2.Athanasius, Memorial 3.Philip and James, Feast 6.Sixth Sunday of Easter, Sunday 10.Ascension of Our Lord; Damien de Veuster, priest; John of Avila (some places), Opt. Mem. 12.Nereus and Achilleus; Pancras, martyrs, Opt. Mem. 13.Ascension or the Seventh Sunday of Easter, Solemnity 14.Matthias, Feast 15.Isidore the Farmer (USA), Opt. Mem. 18.John I, Opt. Mem. 20.Pentecost; Whitsunday, Solemnity 21.Mary, Mother of the Church; Christopher Magallanes and companions; Eugene de Mazenod (Canada), Opt. Mem. 22.Rita of Cascia, Opt. Mem. 25.Optional Memorial of St. Bede the Venerable, priest and doctor; St. Gregory VII, pope; St. Mary Magdalene de Pazzi, virgin, Opt. Mem. 26.Philip Neri, Memorial 27.Trinity Sunday, Solemnity 31.Visitation of the Blessed Virgin Mary, Feast :: @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### May 2018 ::::: The Gospel readings for all the Sundays in May are taken from St. John and St. Mark and are from Year B, Cycle 2. May 6th - 6th Sunday of Easter Jesus gives the commandment to love one another. May 13th - Ascension/7th Sunday of Easter Jesus tells his disciples to preach the Gospel to the whole world. May 20th - Pentecost Sunday In this Gospel Jesus promises to send the Holy Spirit. May 27th - Trinity Sunday Jesus is transfigured before Peter, James and John. :: @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ Highlights of the Month May 2018 :: As Spring blossoms forth and we are surrounded by new life, we spend this month full of the joy of our Easter celebration and in anticipation of the coming of the Holy Spirit, our Consoler and Advocate. The saints that we will focus on this month — those who have already shared in the rewards of the Resurrection — are St. Joseph the Worker (May 1), St. Athanasius (May 2), Sts. Philip and James (May 3), St. Damian the Leper (May 10), St. Nereus & Achilleus, St. Pancras (May 12), St. Matthias (May 14), St. Isidore the Farmer (May 15), St. John I (May 18), St. Christopher Magallanes (May 21), St. Rita of Cascia (May 22), St. Bede, St. Gregory VII and St. Mary Magdalene de Pazzi (May 25), St. Philip Neri (May 26) and the Visitation (May 31). The feasts of Our Lady of Fatima (May 13), St. Bernadine of Siena (May 20) and St. Augustine of Canterbury (May 27) are superseded by the Sunday liturgy. The Solemnity of the Ascension (May 10) is celebrated on May 13 (Sunday) in most dioceses in the United States. ::::::: @@@@@@@ From the Catholic Culture ########################################################### May 2018 :: A Time of Grace :: The world is resplendent with Spring's increased light and new growth. It is Mary’s month in the Easter season and all of nature rejoices with the Queen of heaven at the Resurrection of the Son she was worthy to bear. During the remainder of Easter time, let us endeavor through the prayers of the Holy Liturgy and the Holy Rosary to deepen our gratitude for the mystery of our Baptismal rebirth in Christ. "The month of May, with its profusion of blooms was adopted by the Church in the eighteenth century as a celebration of the flowering of Mary's maidenly spirituality…With its origins in Isaiah's prophecy of the Virgin birth of the Messiah under the figure of the Blossoming Rod or Root of Jesse, the flower symbolism of Mary was extended by the Church Fathers, and in the liturgy, by applying to her the flower figures of the Sapiential Books-Canticles, Wisdom, Proverbs and Sirach. "In the medieval period, the rose was adopted as the flower symbol of the Virgin Birth, as expressed in Dante's phrase, 'The Rose wherein the Divine Word was made flesh,' and depicted in the central rose windows of the great gothic cathedrals-from which came the Christmas carol, 'Lo, How a Rose 'ere Blooming.' Also, in the medieval period, when monasteries were the centers of horticultural and agricultural knowledge, and with the spread of the Fransiscan love of nature, the actual flowers themselves, of the fields, waysides and gardens, came to be seen as symbols of Mary…" – John S. Stokes Pentecost, the birth of the Church, is also among the celebrations of May. Though sprung from the side of Christ on the Cross, the Church marks as her birthday the descent of the Holy Spirit on Mary and the Apostles. At the 'birth' of the world, the Holy Spirit — the Breath of God — was the "mighty wind [that] swept over the waters" (Gen 1:2); at the birth of the Church He is present again "like the rush of a mighty wind" to recreate the world in the image of Christ through His Church (Acts 2:2). We, the members of Christ’s Mystical Body, are the present-day disciples sent by the Holy Spirit to bring Christ to the world. May we go forth as did Mary, who set out in haste to assist St. Elizabeth (feast of the Visitation, May 31). Come upon us, O Holy Spirit, so that, with Mary, we may proclaim the greatness of the Lord who has done great things for us — for his mercy endures forever! :: @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ May 2018 :::: "In the hierarchy of holiness it is precisely the 'woman', Mary of Nazareth, who is the 'figure' of the Church. She 'precedes' everyone on the path to holiness; in her person 'the Church has already reached that perfection whereby she exists without spot or wrinkle'". — JOHN PAUL II Mulieris Dignitatem, 1988:::::: @@@@@ From the Catholic Culture ###########################################################

Latest

27 May 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 21 

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

Eighth week in Ordinary Time

27 May 2018

__________________________________________________________

The Most Holy Trinity – Solemnity

27 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“And behold, I am with you always, until the end of the age.”

สมโภชพระตรีเอกภาพ

ปีที่ 52 ฉบับที่ 21

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

สมโภชพระตรีเอกภาพ

การสมโภชพระตรีเอกภาพในวันนี้
เชื้อเชิญเราให้เจริญชีวิตด้วยการตระหนักถึงการประทับอยู่
ของพระเจ้าสามพระบุคคล พระบิดา
พระบุตรและพระจิตในตัวเรา“ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ”

เป็นข้อความเชื่อที่ได้รับการประกาศโดยสังคายนาสากลแห่งนิเชอา
(Nicaea:325) และคอนสแตนติโนเปิล(Constantinople:
381)ถือเป็นข้อความเชื่อพื้นฐานและสำคัญที่สุดของคริสต์ศาสนา
นั่นคือ“มีพระเจ้าหนึ่งเดียว แต่มีสามพระบุคคลคือ พระบิดา
พระบุตรและพระจิต ทั้งสามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว”
เป็นเรื่องยากที่จะเข้าใจความเชื่อที่ว่า
“พระเจ้าสามพระบุคคลรวมเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว” นักบุญซีรีล
อาจารย์ชาวสลาฟได้พยายามที่จะอธิบายธรรมล้ำลึกเรื่อง

พระตรีอกภาพ
โดยใช้ภาพของดวงอาทิตย์“พระเจ้าพระบิดาเป็นเหมือนกับเปลว

พลิง พระบุตรเป็นความสว่าง และพระจิตเป็นความร้อน
แต่มีเพียงดวงอาทิตย์ดวงเดียว
เช่นเดียวกับพระเจ้าสามพระบุคคลในพระตรีเอกภาพที่เป็น

พระเจ้าหนึ่งเดียวและไม่สามารถแยกจากกันได้”
นักบุญยอห์น มารีย์
เวียนเนย์ มักจะอธิบายเรื่องพระตรีเอกภาพโดยใช้“เปลวเทียน
ดอกกุหลาบและน้ำ” เปลวเทียนประกอบด้วยสี
ความร้อนและสัณฐาน นี่คือรูปลักษณ์ที่ปรากฏของเปลวเทียน
เช่นเดียวกับดอกกุหลาบที่มีสีสัน กลิ่นหอมและรูปทรง
นี่คือความเป็นจริงของดอกกุหลาบ หรือน้ำ ที่เป็นได้ทั้งของเหลว

น้ำแข็งและไอน้ำ
เป็นความเป็นจริงที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้
เช่นเดียวกับพระเจ้าหนึ่งเดียวที่เปิดเผยพระองค์ให้เราทราบใน

ฐานะพระบิดา พระบุตรและพระจิต
โดยทั่วไปเรามักจะเข้าใจพระบิดาเจ้าในฐานะพระผู้สร้าง
พระบุตรในฐานะพระผู้ไถ่
และพระจิตในฐานะผู้ให้คำแนะนำและทำให้ศักดิ์สิทธิ์
แต่ทั้งสามพระบุคคลเป็นพระเจ้าที่เท่าเสมอกัน
แตกต่างกันและแยกจากกันมิได้
บทภาวนาทางการของพระศาสนจักร
รวมถึงพิธีบูชาขอบพระคุณและศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ
เริ่มต้นด้วยการออกนามพระตรีเอกภาพ
เราเริ่มต้นด้วยการทำสำคัญมหากางเขน“เดชะพระนามพระบิดา
พระบุตรและพระจิต” เพื่อขอให้พระองค์อวยพรเราและกิจการ

ที่เรากำลังจะทำ เราได้รับศีลล้างบาป
ได้รับการอภัยบาปและการเจิมในพระนามของพระตรีเอกภาพ

พระบิดา พระบุตรและพระจิต
พี่น้อง ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ
ถือเป็นรูปแบบความเชื่อที่เก่าแก่ที่สุดของพระศาสนจักรซึ่ง

บใน“บทข้าพเจ้าเชื่อ” สัญลักษณ์ของอัครสาวก
ที่ได้ใช้ในการสอนคำสอนผู้สมัครเป็นคริสตชน
และในการยืนยันความเชื่อเวลาล้างบาปตั้งแต่ศตวรรษที่สองเป็น

ต้นมา ต่อมาภายหลัง

บทข้าพเจ้าเชื่อนี้ได้รับการประกาศรับรองโดยสังคายนาสากลแห่ง
นีเชอาและคอนสแตนติโนเปิล
พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์ให้แก่เราในหน้าที่ที่แตกต่างกัน

สามประการในฐานะพระบิดา พระเจ้าทรงสร้างจักรวาลและสิ่งมีชีวิต
รวมถึงเรามนุษย์แต่ละคนในฐานะพระบุตร พระเยซูเจ้าทรงทำให้
เราเข้าใจว่า พระเจ้าทรงฟังเรา เอาใจใส่เรา รักเรา
ทรมานและตายเพื่อเราบนไม้กางเขนในฐานะพระจิต

พระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราและภายในตัวเรา
เพื่อทำให้เราศักดิ์สิทธิ์และเกิดผลอย่างอุดม
ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพได้รับการไขแสดงผ่านทาง

พระเยซูเจ้า ที่เปิดเผยให้เราทราบว่า พระบิดาเจ้าคือ
พ่อที่ใจดีที่รักและให้อภัยลูกเสมอ
ดั่งคำอุปมาเรื่องลูกล้างผลาญที่เราได้ยินบ่อยครั้งในพระวรสาร
หรือในบทภาวนาถึงพระบิดาที่พระเยซูเจ้าทรงสอนบรรดา

อัครสาวกให้เรียกพระเจ้าเป็น “บิดา”
(Abba)ซึ่งเป็นเรื่องแปลกใหม่ในหมู่ชาวยิวที่ไม่กล้าแม้จะ

เอ่ยนามพระเจ้า พระองค์ทรงยืนยันกับบรรดาศิษย์ว่า
พระองค์กับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน“ผู้ที่เห็นเราก็เห็น

พระบิดาด้วย” (ยน 14:9) อีกทั้ง
ได้สั่งบรรดาศิษย์และเราแต่ละคนให้ไปสั่งสอนนานาชาติ
โปรดศีลล้างบาปในนามของพระบิดา
พระบุตรและพระจิต (มธ 28:19)
พี่น้องที่รัก ธรรมล้ำลึกเรื่องพระตรีเอกภาพ
คือความเชื่อและความหวังของเรา

พระเจ้าเที่ยงแท้ที่เราเชื่อศรัทธาและมีพลังต่อชีวิตของเรามาก

ที่สุดคือ พระบิดา พระบุตรและพระจิต
เป็นพระเจ้าแห่งความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวแท้จริง
ไม่มีการแบ่งแยก แต่เท่าเสมอกัน
และสมบูรณ์ครบครันในความเป็นหนึ่งเดียวกัน
นี่เป็นข้อความเชื่อที่ลึกซึ้งซึ่งเราจะเข้าใจอย่างถ่องแท้เมื่อเรา

อยู่ต่อหน้าพระเจ้า และเมื่อเราเจริญชีวิตในความรักต่อกัน
ทั้งกับพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์
ชีวิตของเรากับพระเจ้าจึงควรเป็นชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์
ศรัทธาและเชื่อมั่นในพระเจ้าเที่ยงแท้
มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างแน่นแฟ้น
จนกล่าวได้ว่า “พระเจ้าทรงเป็นที่หนึ่งและสำคัญที่สุดในชีวิตเรา”
พระองค์คือพระเจ้าที่เราเชื่อ รักและวางใจมากที่สุด
ไม่มีสิ่งใดในโลกจะเปรียบกับพระเจ้าสำหรับเราได้เลย
ชีวิตของเราคือชีวิตของพระเจ้านั่นเอง
ชีวิตของเรากับเพื่อนมนุษย์จึงควรต้องเป็นชีวิตแห่งความสัมพันธ์
เป็นหนึ่งเดียว มีความเชื่อและความไว้ใจกัน
ที่แสดงออกในความรัก
ความเมตตาและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเป็นชีวิตที่เป็น

หนึ่งเดียวกันเสมอ รักเสมอและให้อภัยเสมอ โดยเริ่มจากในครอบครัว
หมู่คณะและสังคมของเรา นี่คือ
การเป็นพยานถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันในชีวิตพระตรีเอกภาพ
ที่เราสมโภชในวันนี้

ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

 

___________________________________________________________

Monday of the Eighth week in Ordinary Time

28 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

As Jesus was setting out on a journey, a man ran up, knelt down before him,

and asked him, “Good teacher, what must I do to inherit eternal life?”

___________________________________________________________

Tuesday of the Eighth week in Ordinary Time

29 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Many that are first will be last, and (the) last will be first.”

ประชาสัมพันธ์

1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนมิถุนายน)

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 1
มิถุนายน ศกนี้
2. ของดพิธีล้างบาปเด็ก (เดือนมิถุนายน)
เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้
ทางวัดจะมีพิธีเคารพศีลมหาสนิท
โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
และวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ศกนี้
มีพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
จึงของดพิธีล้างบาปเด็กในเดือนมิถุนายน
3. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิท
โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า
ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.
4. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า
ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.
หลังพิธีมีแห่พระรูป
5. เปิดสอนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ สมัครเรียนได้ที่สำนักงานวัด
หรือคุณพ่อทุกองค์ได้ตั้งแต่บัดนี้
โทร. 02-243-0060 ถึง 2
โดยเริ่มเรียนตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน เป็นต้นไป
เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอน
6. วันนี้
มีฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ระหว่างเวลา 9.00 น. – 11.30 น.
ที่ห้องกลาง ใต้ตึกบ้านพักพระสงฆ์

________________________________________________________________

Wednesday of the Eighth week in Ordinary Time

30 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

James and John, the sons of Zebedee, came to him and said to him,

“Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you.”

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมทำบุญเพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด
1. ผู้ไม่ออกนาม 2,000
บาท
2. อุทิศให้ เปาโล วราห์ ปานวิลัย 1,000
บาท
3. มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน 1,000
บาท
4. ครอบครัว นายสฎษดิ์ ชนะจินดาโสภณ 500
บาท
5. น.ส.ณัฐรี ชมจินดา และ น.ส.สายสุดา ชมจินดา 500
บาท

________________________________________________________________

Visitation of the Virgin Mary to Elizabeth – Feast

31 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Most blessed are you among women,

and blessed is the fruit of your womb. “

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

 

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน ศกนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่าน
เข้าร่วมฟังเกี่ยวกับความเข้าใจเรื่อง ศาสนสัมพันธ์
ในวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พี่น้องสามารถแจ้งชื่อกับ คุณสมปอง
ก่อรักเศวต หรือ คุณวิกรม โชติโรจน์ประภา
ซึ่งเป็นสภาภิบาลที่ทำหน้าที่โดยตรงของฝ่ายศาสนสัมพันธ์ของวัดสามเสน
ที่ต้องแจ้งชื่อของพี่น้องเพราะ จะได้เตรียมอาหาร ของว่าง
และน้ำดื่มให้กับพี่น้องได้อย่างทั่วถึงค่ะ

ศาสนสัมพันธ์คืออะไร

ศาสนสัมพันธ์  เป็นกระบวนการพูดและการฟัง การให้

และการรับ การแสวงหาและแบ่งปัน
 เป็นการเปิดตัวเองรับรู้ประสบการณ์ทางศาสนาของผู้อื่น
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางศาสนาในชีวิตของแต่ละคน
ซึ่งจะมีความลึกซึ้งไม่เหมือนกัน

เป็นการยอมรับความบกพร่องของตนเองและของศาสนาข
องตนทั้งในอดีตและปัจจุบัน
 การเป็นพยานถึงศาสนของตนด้วยความเชื่อมั่น
และยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีของตน
 เป็นการแสดงออกด้วยความเคารพ สุภาพ
ซื่อตรงและมีไมตรีจิตต่อกัน
 เป็นการส่งเสริมความเข้าใจ และสัมพันธภาพ
ความปรองดอง การเป็นเพื่อน ความร่วมมือกันและรักสันติ

หัวใจของศาสนสัมพันธ์
หัวใจของศาสนสัมพันธ์คือ เคารพ และรัก
เคารพ
หมายถึง การปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างดีตามกติกามารยาท ประเพณี
วัฒนธรรม ตามหลักมนุษยสัมพันธ์ เคารพในความเป็นบุคคล
ศักดิ์ศรี เสรีภาพด้วยกาย วาจา และใจ
รัก
หมายถึง ปรารถนาดีต่อเขา หวังดี ไม่ทำให้เขาเสียใจและขัดใจ

หลักการทำศาสนสัมพันธ์

การทำศาสนสัมพันธ์ ต้องรู้หลักการที่ถูกต้อง มีความรู้
มีความเข้าใจที่ดีพอสมควร จึงจะทำให้งานศาสนสัมพันธ์เจริญก้าวหน้า
และเกิดผลดีแก่ทุกคน

_______________________________________________________________

Friday of the Eighth week in Ordinary Time

1 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Is it not written: ‘My house shall be called a house of prayer

for all peoples’? But you have made it a den of thieves.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยอแซฟ รักศักดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย,ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เบเนดิกโต จำรัส สุขอารี, Socur Genevieve Bernard, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์,วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันเดร เตียง บุญยประพันธ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-

ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช,อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว,โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยาโกเบ เกว๊ย เจี่ยจวบสิน, ยอแซฟ อำนาจ ทองสุข, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ วันเกิด อันนา สายสมร สมกิจ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, ฟรังซิสโก ยิ้ม โชติพงศ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช

วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, เปโตร สมทรง-มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา เฟือง หอมวิไล, อังเดร จ.ส.ต.เทียมพันธ์ ตรีโสภา, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, มารีอา แม้น สุขในมณี (ครบ 16 ปี), เปโตร พ.อ.(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, อันนา สัมฤทธิ์ เจี่ยจวบสิน, มารีอา ประเสริฐ ธาดาประสิทธิ์, มารีอามักดาเลนา แช่ม-เปาโล โสภา ตรีกิจจา, ลูซีอา มาลา เนรสิทธิ์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ปราณี สุขอารี, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 31

06.00 น.

19.00 น.

ฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน

สุขสำราญ มารีอา ธารี

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอามักดาเลนา บุญยง โยธารักษ์, มารีอา โป่วจือ-มารีอา พัชนี ธัญญโอฬาร, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, มารีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, บอนีฟาส นิพนธ์-เทเรซา อาวีลา วนิดา จรัสศรี, นายสายหยุด สว่างดี, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, มารีอา ระเบียบ สุขอารี, นางวาสนา เตี๊ยมนา, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา ธีรวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ซีมอน เตี่ยเลาะ แซ่ล้อ, มารีอา ซู่มุ่ย แซ่ล้อ, มาร์ธา ทับทิม เจี่ยจวบสิน, นางพยอม สว่างดี, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

น.มาร์แชลลิน และ น.เปโตร มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มาร์ธา แจง บุญครอง, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุปราณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักเนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซิสโก นาวาเอก ภานพ เนตรายน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, มาตีโน ประเสริฐ-นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 3

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

สุขสำราญ ครอบครัว รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว ศิวะศรี, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, นายสมชาย อดุลรัตน์, นางเบ็ญญา กีหงษ์, นายปาณัสม์ โชติสุต และครอบครัว, ครอบครัว วัฒนาวี, มารีอา นันทิกานต์ บุษยะมา, กิจการงาน เปาโล ณัฐพล คำยง, นายจักรกฤษณ์ อภิญญานุกุล,อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, คุณแม่อารีย์ บรมวิทย์, คุณป้าละเอียด แกมจำเริญ, ครอบครัว ธีระวรรณ-คัมภิรานนท์-อักษรไพศาล, มัทธิว สิทธิโรจน์ บุณยรัตนพันธุ์, สมศักดิ์-จิราพร สมบูรณ์เจริญชัย, Abdel Aziz Tazi, นางภูษาวรรณ (ปทุม)สุภาผล, นายชญ อภิชาติสกุล, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร,แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, วันเกิด เทเรซา ทิพพาพันธ์  โพธิสิทธิพร, มารีอา กอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา  ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, โทมัส ชิ้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล,โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม ธูปเทียน, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ ดร.นิพนธ์ สุขุม, โทมัส สละ-โรซาลีอา สาหร่าย ชินะผา, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยอแซฟ บุ้นเท้ง แซ่ลิ้ม, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุปราณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักเนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา นิภา-ยอแซฟ เรืองศักดิ์ ปิตกาญจนกุล, อันนา เลื่อน สุภาษิต, ยอแซฟ อนันต์ สมบูรณ์เจริญชัย และผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์,อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, วิญญาณทุกดวงในสกุล มีขันทอง และสังขรัตน์, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซิส สมยศ, แคทเธอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ตระกูล แซ่โจว, อันเดร สุรชัย ราชกิจ, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, อันเดร สละ โรจนะเสน, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มารีอา เยาวภา สัวบุตร, นายทวี เทพพิทักษ์, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, ดอมินิก ทุเรียน สุภาพ, มารีอา ถนอม สุภาพ, เปโตร สังเวียน สุภาพ, มารีอา สิริ สุภาพ, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, คุณพ่อ สิงห์แก้ว-คุณแม่ สง่า-นางวราภรณ์ วัฒนาวี, ยวงบัปติสตา พินิจ ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ สุรชัย บรรลือวงค์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ,คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________________________________________

Saturday of the Eighth week in Ordinary Time

2 June 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The chief priests, the scribes, and the elders approached him
and said to him, “By what authority

are you doing these things? Or who gave you this authority to do them?”

____________________________________________________________

Wednesday of the Eighth week in Ordinary Time

30 May 2018

Saints of the day

St. Joan of Arc,

Virgin

(1412+1431)

ขอขอบคุณทุกท่าน

________________________________________________________________

The Most Holy Trinity 

27 May 2018

– Solemnity

For God so loved the world that he

gave his only Son, so that everyone

who believes in him might not

perish but might have eternal life.

                                        John: 3:16

_________________________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

Sing to the LORD a new song,

for he has done wondrous

deeds

________________________________

“This is my commandment:

Love one another as I love

you”

___________________________

Advertisements

20 May 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 20 วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

St. Francis Xavier Church

Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 20

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

Seventh Sunday of Easter

20 May 2018

_____________________________________________________

Pentecost Sunday – Solemnity

20 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples: “When the Advocate comes whom I will send you

from the Father, the Spirit of truth that proceeds from the Father, he will testify to me

สมโภชพระจิตเจ้า

ปีที่ 52 ฉบับที่ 20

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

สมโภชพระจิตเจ้า

 

พี่น้องที่รัก ช่วงเวลาหลายสัปดาห์ติดต่อกัน พระศาสนจักรให้เราได้ร่วมกันเฉลิมฉลองพระธรรมล้ำลึกที่พระเป็นเจ้าทรงเผยแสดงแก่เราผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่พระองค์ให้เราได้มีประสบการณ์ร่วมกับพระองค์ หลังจากการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้าเป็นเวลา 40  วัน เราก็เฉลิมฉลองการเสด็จขึ้นสวรรค์อย่างรุ่งโรจน์ของพระองค์เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา และเมื่อหลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว พระองค์ก็ทรงให้พระจิตเจ้าเสด็จมาประทับอยู่กับบรรดาอัครสาวก และอยู่ท่ามกลางเราทุกคน เราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์เสมอในทุก ๆ รูปแบบ และทุก ๆ ช่วงเวลา
    เราคริสตชนรู้จักพระจิตเจ้าเป็นครั้งแรกผ่านทางศีลล้างบาป จากการทำสำคัญมหากางเขน และเมื่อเราได้เรียนคำสอน เราก็รู้จักพระองค์ลึกซึ้งก่อนที่เราจะรับศีลกำลัง แต่พระจิตเจ้าทรงประทับอยู่กับเราเสมอ และการทำงานของพระองค์อยู่ชิดสนิทในใจของเราตลอดเวลา ความเชื่อของเราที่เกิดขึ้นก็อาศัยการดลใจของพระจิตเจ้า ดังที่ท่านนักบุญเปาโลกล่าวไว้ว่า “หากพระจิตเจ้าไม่ทรงดลใจ ก็ไม่มีผู้ใดพูดได้ว่า พระเยซูคือองค์พระผู้เป็นเจ้า

พระจิตเจ้าทรงมีบทบาทหลายอย่างในชีวิตคริสตชน ไม่ว่าจะเป็น

1) ในฐานะผู้ดำรงอยู่ในตัวเรา ทรงทำให้เราเป็นวิหารที่มีชีวิตของพระองค์ 

     2) ในฐานะผู้ทำให้เข้มแข็ง ทรงทำให้เราสามารถต่อสู้เอาชนะการประจญในการเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าในชีวิต

    3) ในฐานะผู้ทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ทรงบันดาลให้เราศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ

    4) ในฐานะผู้สอนและนำทาง ทรงทำให้เราเข้าใจถึงคำสอนของพระเยซูเจ้า

     5) ในฐานะผู้ฟังและตรัสสอนทรงฟังคำภาวนาของเรา และตรัสกับเราผ่านทางพระคัมภีร์

  และ     6) ในฐานะผู้ประทานพระพร ทรงประทานพระคุณต่าง ๆ และบันดาลให้เราเกิดผล

    ดังนั้น เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ถึงการดำรงอยู่ของพระจิตเจ้าและผลงานของพระองค์ ดังนี้แล้ว ในวันสมโภชพระจิตเจ้านี้ พ่อจึงขอฝากเป็นข้อคิดสำหรับเราทุกคนว่า

    (1) เราต้องให้พระจิตเจ้านำทางชีวิตเรา พระองค์ประทับอยู่กับเราเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผ่านทางศีลล้างบาปและศีลกำลังที่เราเห็นได้ เราต้องไม่ลืมว่าเราไม่เคยอยู่เพียงลำพัง และการประทับอยู่ของพระองค์ มีคุณค่าและความหมายเป็นพิเศษอย่างยิ่ง  ดังนั้น เราต้องฟังพระองค์ คอยแสวงหาขอความช่วยเหลือจากพระองค์ เพื่อให้ชีวิตของเราดำเนินอยู่ในพระเจ้าเสมอ

    (2) เราต้องดำเนินชีวิตในพระพรของพระจิตเจ้า ผ่านทางศีลกำลังและชีวิตประจำวัน เราคริสตชนทุกคนได้รับพระพรจากพระจิตเจ้า เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต เพราะพระพรต่าง ๆ จากพระจิตเจ้ามีไว้เพื่อให้เราดำเนินชีวิตร่วมกับเพื่อนพี่น้องด้วยความรักและสันติสุข เพื่อทำให้เรามีจิตใจร้อนรนในการรับใช้ผู้อื่นและพระศาสนจักร เราจึงต้องใช้พระพรที่ได้รับมาอย่างสุดความสามารถ แม้พระพรของพระเจ้าจะแตกต่างกันไป แต่ทั้งหมดก็เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้งานของพระเจ้าในโลกนี้สำเร็จไป

    (3) เราต้องให้อภัยซึ่งกันและกัน ดังที่พระวรสารวันนี้ได้บอกเล่าแก่เราว่า พระเยซูเจ้าทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลาย ตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย ท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วย” ข้อความนี้เป็นการยืนยันถึงศีลอภัยบาปที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้น และนั่นมีความหมายแก่เราทุกคนอีกว่า การเสด็จมาประทับอยู่ของพระจิตเจ้า  มีเป้าหมายสำคัญประการหนึ่งก็คือ การเรียกร้องให้เรามีจิตใจอ่อนโยนและรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน เราได้รับการเรียกร้องจากพระจิตเจ้าให้แสดงออกต่อเพื่อนพี่น้องและแม้กระทั่งต่อศัตรูด้วยความรัก ความอดทน ความเมตตาปราณี และการให้อภัยตลอดทั้งชีวิต

    พี่น้องครับ การเสด็จมาของพระจิตเจ้าในวันนี้ ยังถือว่าเป็นวันเกิดของพระศาสนจักรด้วย เพราะว่าการประทับอยู่ของพระองค์ท่ามกลางเราทุกคนนั้น พระองค์ได้ทำงานของพระองค์ผ่านเราในแต่ละคนอย่างไม่เคยหยุด เมื่อบรรดาอัครสาวกรับพระจิตเจ้าและฟังเสียงของพระองค์แล้ว พวกเขาก็ได้รับการดลใจจากพระองค์ในการกระทำกิจการต่าง ๆ สืบทอดความเชื่อและคำสอนของพระเยซูเจ้า ผ่านมาสู่เรา จนกลายมาเป็นพระศาสนจักรจนถึงทุกวันนี้ โดยอาศัยความรัก ความเชื่อ และการให้อภัยที่พระจิตเจ้าได้ประทานให้แก่เราทุกคน

ดังนี้แล้ว พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้จึงได้เรียกร้องเราเป็นพิเศษว่า พระศาสนจักรดำรงอยู่ด้วยการทำงานของพระจิตเจ้า คือ การทำให้เรารู้จักที่จะรักและอภัยซึ่งกันและกัน

จึงขอให้เราได้ฟังเสียงของพระองค์และดำเนินชีวิตด้วยความรักและการให้อภัยเสมอไป

                    ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

______________________________________________________

Monday of the Seventh week in Ordinary Time

21 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“The boy’s father cried out,

“I do believe, help my unbelief!”

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนมิถุนายน)

   พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน ศกนี้

 1.  ของดพิธีล้างบาปเด็ก (เดือนมิถุนายน)

    เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้ ทางวัดจะมีพิธีเคารพศีลมหาสนิท โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า และวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ศกนี้ มีพิธีสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

    จึงของดพิธีล้างบาปเด็กในเดือนมิถุนายน

 1.  ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีเคารพศีลมหาสนิท

    โอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

     ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

 1.  สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.

   หลังพิธีมีแห่พระรูปพระหฤทัยรอบวัด

_________________________________________________________

Tuesday of the Seventh week in Ordinary Time

22 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Whoever receives one child such as this in my name, receives me;

and whoever receives me, receives not me but the one who sent me.”

เรียนพี่น้องที่เคารพ

ได้เวลาที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2561 แล้วครับ

พี่น้องที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี

ส่วนที่อายุต่ำกว่านั้น ปีนี้คิดค่าวัคซีน 400 บาทครับ

ปีนี้วัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนรุ่นใหม่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 4 สายพันธุ์ เพิ่งออกใหม่สำหรับปีนี้

เชื้อในวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการคาดการณ์ว่าอาจพบได้มากในปีนี้

สามารถแจ้งได้โดยตรง โดยมาลงชื่อที่คลินิกสะมาริตันได้

            ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561   

ที่คลินิกสะมาริตัน    เวลา 18.00 น. – 19.30 น.

หรือจะแจ้งทางโทรศัพท์ที่ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร  เบอร์ 08 – 7030 – 3050

หรือทางไลน์ก็ได้ ครับ  ไลน์ ID vissanu243

แจ้งช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องแจ้งทุกช่องทางครับ ผู้รับแจ้งจะสับสน

ปิดรับแจ้งทุกช่องทางเมื่อสิ้นสุดวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ครับ

จะจัดฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

ที่ห้องกลาง ใต้ตึกบ้านพักพระสงฆ์

เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.

________________________________________________________

Wednesday of the Seventh week in Ordinary Time

23 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus replied, “Do not prevent him. There is no one who performs a mighty deed in my name

who can at the same time speak ill of me. For whoever is not against us is for us.

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมทำบุญเพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด

 1.  ครอบครัว คุณไฉน รอดงาม    2,000        บาท

 2.  คุณวนิดา ชมไพศาล        2,000        บาท

 3.  มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์    1,000        บาท

 4.  ไม่ออกนาม                1,000        บาท

 5.  เทเรซา พจนารถ ทองสุข          200        บาท

 6.  ไม่ออกนาม                  100        บาท

_______________________________________________________

Thursday of the Seventh week in Ordinary Time

24 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples: «Anyone who gives you a cup of water to drink

because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    พี่น้องคงได้ยินคำว่า สภาภิบาลมานานแล้ว อาทิตย์นี้จึงขอถือโอกาส แนะนำให้พี่น้องทุก ๆ ท่าน รับทราบถึงที่มาที่ไปของสภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โดยสังเขปค่ะ

    สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ก่อกำเนิดมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อบุญเลิศ ธาราฉัตร เป็นเจ้าอาวาส เริ่มจัดตั้งเมื่อ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 ในสมัยนั้นมีชื่อว่า สภาวัด

    ผู้อำนวยการท่านแรก คือ ยอห์น บัปติสต์ พยุง เอียงผาสุก

    ฟรังซิสเซเวียร์ ชนะ ธนสมบูรณ์ ฟรังซิสเซเวียร์ พัชรีปาน อิศรภักดี เทเรซา ประไพ ภูมิพานิช และมารีอา รัชนี เยาวสังข์ (ผอ.ปัจจุบัน) เรียงมาตามลำดับ

สภาภิบาลวัดมีองค์ประกอบดังนี้ คือ

 1. เจ้าอาวาส ซึ่งโดยตำแหน่งเป็นประธาน ทั้งเป็นผู้เรียกและกำหนดวาระการประชุม

 2. ฆราวาส โดยการเลือกตั้งของสัตบุรุษ

 3. พระสงฆ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาส

 4. ตัวแทนนักบวชชายหญิง จำนวนคณะละ 1 คน (ที่มีสังกัดอยู่ที่วัด)

 5. ตัวแทนคณะกิจกรรมต่าง ๆ ที่เจ้าอาวาสพิจารณาเห็นควรให้มีส่วนในสภาภิบาลวัด

 6. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เจ้าอาวาสแต่งตั้ง

สภาภิบาลวัด มีหน้าที่  ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และต้องร่วมมือกับเจ้าอาวาสในกิจการต่าง ๆ ของวัด ส่วนด้านเศรษฐกิจของวัดไม่จำเป็นต้องมีคณะกรรมการโดยเฉพาะ

กฎข้อบังคับของสภาภิบาลวัด   

    ให้แต่ละวัดจัดทำขึ้นตามความเหมาะสมกับสภาพวัดนั้น ๆ

วาระของการปฏิบัติหน้าที่ของสภาภิบาลวัด   

    สมัยละ 3 ปี

สภาภิบาลพ้นจากหน้าที่ในกรณีดังนี้

 1. ครบวาระตามที่กำหนดไว้

 2. ตาย

 3. เจ้าอาวาสอนุมัติให้ลาออก

 4. ที่ประชุมเห็นควรให้ออกด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของสภา และได้รับการยินยอมของเจ้าอาวาส

 5. ไม่เข้าร่วมประชุมในรอบ 1 ปี เป็นจำนวน 4 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร

 

_______________________________________________________

Friday of the Seventh week in Ordinary Time

25 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The Pharisees approached and asked, “Is it lawful for a husband

to divorce his wife?” They were testing him.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.คริสโตเฟอร์ มักอัลลาเนส และเพื่อนมรณสักขี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, อังเดร เตียง บุญยประพันธ์, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา เฟื่อง แซ่เล, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, มารีอา นันทนา กิจเกษสุวรรณ (ครบรอบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

น.ริต้า แห่งคาเซีย นักบวช

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา เมธาวี แก้วไกรสร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว,อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, เปโตร พิชิต สงวนแก้ว, คุณพ่อ เปาโล ประวิช หอมวิไลย (ครบรอบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอา มักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยอแซฟ ดาว, เปโตร ธวัชไชย สาริกบุตร, มารี หลุยส์ วิมล นิติรักษ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา เฟือง หอมวิไล, อังเดร จ.ส.ต.เทียมพันธ์ ตรีโสภา, มารีอา มาลี บุษยะมา (ครบรอบ 9 ปี),ยาโก ประเสริฐ-เทเรซา เทเรส บัวสมบูรณ์, ฟรังซิสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, เปโตร ประพล โรจนะเสน, อันนา สุพัตรา รวมสำราญ (ครบรอบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, วันเกิด เทเรซา สุรางค์ หล่อวัฒนศิริกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, ฟรังซิสโก เฉลิม ผิวเกลี้ยง, เลโอนาร์ด ร.ท. น.พ.กำพืช ตรีโสภา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอห์น สุชา ธาราวร, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

น.เกรโกรี่ ที่ 7 พระสันตะปาปา

น.เบดา พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

น.มารีย์ มักดาเลนา เด ปัสซี พรหมจารี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณ “น้องน๊อต-หยอง,ยอแซฟ เลี่ยงเกียง-มารีอา ฮุ่ยเอ็ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มัทเทว จเร โชติพงศ์, เปโตร พิชิต สงวนแก้ว, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ซีมอน เตี่ยเลาะ แซ่ล้อ, มารีอา ซู่มุ่ย แซ่ล้อ, โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันตน เกษม ยอแซฟ, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ฟิลิป เนรี พระสงฆ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, วรัตพงศ์ แตงสมบูรณ์(บอล), ยอแซฟ ก๋วงเซี้ย-มารีอา บุ้งกุ่ย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, มารีอา นฤมล วงศ์ศิริ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุปราณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักเนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, เรือตรี ปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซิสโก นาวาเอก ภานพ เนตรายน,อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 27

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระตรีเอกภาพ

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, ครอบครัว รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร พิทักษ์ สุภาสืบ, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, แม่ผ่องศรี พนมอุปถัมภ์ และลูกหลาน, กิจการงาน มามาดี้, กิจการงาน เปาโล ณัฐพน คำผง, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, อักแนส สุนิสา เหรียญสกุล และครอบครัว, ครอบครัว ศิวะศรี, ครอบครัว สุวรุจิพร, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์,มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา เสรี ไชยเผือก และครอบครัว, มารีอา วณี วงศ์รักศักดิ์, ยออันนา ณัฐกมล ยามสุข, ครอบครัว กีรติเก้าทรัพย์, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, นางศรีจันทร์, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, มารีอา นรินทร์ทิพย์ พรหมเดชะ, อันนา ณัฐพร เทพพิทักษ์, ครอบครัว สว่างเนตร-เสรีสำราญ, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, คาทารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, กาโลโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, โทมัส ชิ้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอา โสพลอย พันธุมจินดา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม ธูปเทียน, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตย์ถาวร, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุปราณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักเนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, ตระกูล แซ่โจว, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เปโตร จำเนียร กิจสำเร็จ, อันเดร สุรชัย ราชกิจ, มารีอา สังเวียน โคกพูล, มารีอา ซิ้วกิ้ม เหล่าอารีย์, มารีอา พรศรี-เทเรซา ศศิธร สุวรุจิพร, พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ ประพันธ์พจน์ ศิริกุล, มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, ด.ญ.พนิดา แซ่ย่าง, ด.ญ.มารีย์อา ยั่งยืนศรีสุข, อากง จูเหลียน, น้องปัญญ์, อันเดร สละ โรจนะเสน, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ สุรชัย บรรลือวงค์, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ,มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, เยนอเวฟา เกิน-เทเรซา ถม-คุณแม่ อาคาทา กัลลิสต์ ธีรา มากสกุล, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, มาตีโน ประเสริฐ-นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, วิญญาณในไฟชำระ

____________________________________________________________

Saturday of the Seventh week in Ordinary Time

26 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Let the children come to me; do not prevent them,

for the kingdom of God belongs to such as these.

_____________________________________________________

ขอขอบคุณทุกท่าน

_____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

Sing to the LORD a new song,

for he has done wondrous

deeds

________________________________

“This is my commandment:

Love one another as I love

you”

___________________________

13 May 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

Seventh Sunday of Easter

13 May 2018

______________________________________________

Feast of the Church : Our Lady of Fatima 

Seventh Sunday of Easter

13 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

Lifting up his eyes to heaven, Jesus prayed, saying: “Holy Father, keep them

in your name that you have given me, so that they may be one just as we are.

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

ปีที่ 52 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

    การเกิด การดำเนินชีวิตอยู่ และการตายจากโลกนี้ไป เป็นรูปแบบชีวิตของมนุษย์ที่เราทุกคนสัมผัสได้ด้วยตาของตนเองและประสบการณ์โดยตรงที่สามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ ไม่ว่าเราจะมีความเชื่อแบบใดหรือนับถือศาสนาอะไรก็ตาม อย่างไรก็ดี ความตายนั้นดูเหมือนจะเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์พยายามจะเอาชนะเสมอมา จึงมีเรื่องราวของความเชื่อมากมายที่กล่าวถึงการมีชีวิตหลังความตาย การมีชีวิตนิรันดร หรือการเอาชนะความตายด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง แต่สำหรับเราคริสตชนนั้น เรื่องราวชีวิตของเราและการเอาชนะความตายเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไป มิได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าหรือความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้ แต่เป็นความจริงที่พระเป็นเจ้าได้ทรงเปิดเผยแก่เราทุกคน พี่น้องที่รักครับ ในทุก ๆ ปี เราได้ดำเนินชีวิตอยู่กับพระเยซูเจ้า เริ่มตั้งแต่การเริ่มต้นปีพิธีกรรมด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า ต่อมาก็เป็นการบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระเยซูเจ้า เราเฝ้ามองและร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ผ่านทางพระวรสารที่บอกเล่าการใช้ชีวิตของพระองค์  เราก็เข้าสู่ช่วงเวลาสุดท้ายในชีวิตมนุษย์ของพระองค์ นั่นคือการถูกจับไปตรึงกางเขน การสิ้นพระชนม์ เรื่องน่าอัศจรรย์ที่สุดได้เกิดขึ้น คือความตายอันเป็นจุดจบของชีวิตมนุษย์นั้น ไม่ได้ทำให้การดำเนินชีวิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าสิ้นสุดลง เพราะในวันที่สาม พระองค์ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพจากความตาย มีชีวิต ยังดำเนินชีวิตอยู่ท่ามกลางมนุษย์อีก 40 วัน จนกระทั่งถึงวันนี้ 40 วันยังมีความหมาย ที่อิตาลี และอีกหลาย ๆ ประเทศในยุโรป

    จะฉลองกันในวันพฤหัสหลังวันอาทิตย์     สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา ของทุกปี เพราะเป็นวันที่ 40 พอดี หลังการกลับคืนพระชนมชีพของ    พระเยซูเจ้าเป็น 40 วัน ที่บรรดาอัครสาวกและสานุศิษย์ ได้รับการติวเข้มจากพระเยซู เพื่อให้เข้าใจ และเพิ่มพูนความเชื่อ เรื่องการกลับคืนชีพของพระองค์ และให้เตรียมพร้อมรับการเสด็จมาของพระจิตเจ้า

เป็น 40 วัน ที่เราได้ย้อนกลับไปมองดูรูปแบบชีวิตของคริสตชนในยุคเริ่มแรก รวมทั้งภารกิจของบรรดาอัครสาวก

เป็น 40 วัน ที่ครอบครัวคริสตชนทุกครอบครัวได้ฟื้นฟูความเชื่อ และการเจริญชีวิตให้สอดคล้องกับความเชื่อ
    พี่น้องที่รักครับ วันนี้ทั้งบทอ่านทั้งสองและพระวรสารได้พูดตรงกันในเรื่องที่พระเยซูเจ้าทรงเสด็จสู่สวรรค์ ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ ประทับเบื้องขวาพระบิดา เป็นความชื่นชมยินดีที่มีความหมายเป็นพิเศษแก่เราคริสตชนทุกคน
    ประการแรก นี่คือเครื่องหมายที่แสดงว่า พระองค์ทรงเป็นพระผู้เป็นเจ้า นอกจากการกระทำอัศจรรย์ที่เหนือไปกว่าธรรมชาติของมนุษย์แล้ว พระองค์ยังทรงสามารถเอาชนะความตาย พระองค์เป็นพระเป็นเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ทรงชีวิต และเป็นความจริง การเสด็จสู่สวรรค์ของพระเป็นเจ้า ประทับเบื้องขวาพระบิดา คือการบอกเราว่าพระองค์อยู่เหนือสิ่งสร้าง ความอ่อนแอ และบาปทั้งปวง การกลับคืนพระชนม์ชีพและเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้าคือ ผลแรก เป็นตัวอย่าง และเป็นการเปิดเผยความจริง เพื่อแจ้งให้เราทราบว่า เราจงมีความเชื่อในพระองค์ และเราจำเป็นต้องเลือกติดตามพระองค์ เพื่อที่จะได้รอดพ้นจากความตาย และมีชีวิตนิรันดรเช่นเดียวกับพระองค์
    ประการที่สอง ก่อนที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จสู่สวรรค์ พระองค์ได้มอบหมายพันธกิจต่าง ๆ ไว้ให้แก่เรา “จะต้องประกาศในพระนามพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาปโดยเริ่มจากกรุงเยรูซาเล็ม” จากประโยคนี้ พระเยซูเจ้าได้ทรงวางแนวทางที่จะให้เราดำเนินชีวิตติดตามพระองค์เพื่อบรรลุผลเหมือนพระองค์ นั่นคือ พันธกิจของพระศาสนจักร หรือหน้าที่ของผู้ที่เป็นคริสตชน ที่พระเยซูเจ้าได้กระทำไว้เป็นแบบอย่างและต้องการให้เรากระทำต่อไปในพระนามของพระองค์ ได้แก่

1) หน้าที่ประกาศข่าวดี ไม่มีคำพูดใดที่จะมีน้ำหนักมากไปกว่าการกระทำ ผู้อื่นจะเชื่อเราได้ จำเป็นต้องอาศัยการเห็นแบบอย่างด้วยตา การพิสูจน์จับต้องได้จริง คริสตชนทุกคนที่ทำหน้าประกาศข่าวดีจึงมิใช่เพียงประกาศด้วยวาจาเท่านั้น แต่ต้องดำเนินชีวิตให้ผู้อื่นได้เห็นพระคริสตเจ้าผ่านทางชีวิตของเรา  การลงมือทำความดี ประกอบกิจการดีตามกำลังความสามารถ การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักและจริงใจ

2) เรามีหน้าที่รักษาโรคร้าย พระเยซูเจ้ามิได้ทรงเป็นหมอที่รักษาแต่เพียงโรคฝ่ายกายของผู้คนเท่านั้น แต่พระองค์ยังช่วยบรรเทาความทุกข์ใจของพวกเขา และนำพวกเขาออกมาจากการใช้ชีวิตอยู่ในเชื้อโรคร้ายแห่งความตายที่คอยกัดกินวิญญาณให้เสียหาย เราเองก็ต้องทำหน้าที่นี้เช่นเดียวกันกับพระองค์ด้วยการไม่หลงผิดติดอยู่ในความสะดวกสบายฝ่ายโลกที่จะทำเราไปสู่บาป และคอยป้องกันมิให้ผู้อื่นเป็นเช่นนั้นด้วย

ดังนั้น การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูเจ้า ยังมีความหมายแก่เราในประการสุดท้าย นั่นคือ การบอกให้เรารู้ว่าพระองค์ไม่ได้ทรงจากเร่าไป แต่ทรงอยู่เคียงข้างเราเสมอ เพื่อช่วยเหลือเราในการดำเนินชีวิต ช่วยเหลือเราในการติดตามพระองค์อย่างใกล้ชิด ไม่นอกลู่นอกทาง คอยเป็นกำลังให้แก่เราในการต่อสู้เผชิญความยากลำบากในชีวิต และให้การสนับสนุนแก่เราเสมอในการทำตามหน้าที่คริสตชนที่พระองค์ทรงมอบเป็นพันธกิจในการดำเนินชีวิต

    สุดท้ายนี้ เมื่อเราเฉลิมฉลองการเสด็จสู่สวรรค์อย่างรุ่งโรจน์ของ   พระเยซูเจ้าแล้ว ขอให้เราไม่ลืมที่จะระลึกถึงพันธกิจ หรือคำมั่นสัญญาสุดท้ายที่พระองค์ทรงมอบไว้แก่เรา ให้เราตระหนักที่จะตั้งใจทำหน้าที่นี้อย่างดีที่สุดจนตลอดชีวิตของเราคริสตชน และตลอดการเดินทางบนโลกนี้ ขอให้เราหมั่นสวดภาวนาอยู่เป็นประจำ เพื่อที่เราจะได้รับรู้ว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเราและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเรา ไม่ว่าเราจะร้องขอหรือไม่ก็ตาม และอย่าลืมที่จะขอบพระคุณพระองค์ในทุก ๆ วันเสมอ

                    ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ
คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_______________________________________________

Saint Matthias, apostle – Feast

14 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples:

“As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love.

ประกาศแต่งงาน    

(ครั้งที่ 1)

มัทธิว สุวิชา ศิลปวิจิตรการ

        บุตร        ยอแซฟ สุนิมิตร – ฟรังซิสกา ปราณี ศิลปวิจิตรการ

        กับ                            

นางสาว ณัฐสุดา ศรีสุธรรม

        บุตรี                นายวราพงษ์ – นางส้มแป้น ศรีสุธรรม

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ.2018  เวลา 10.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

____________________________________________

Tuesday of the Seventh week of Easter

15 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus raised his eyes to heaven and said,

“Father, the hour has come.”

เรียนพี่น้องที่เคารพ

ได้เวลาที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2561 แล้วครับ

พี่น้องที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี

ส่วนที่อายุต่ำกว่านั้น ปีนี้คิดค่าวัคซีน 400 บาทครับ

ปีนี้วัคซีนที่ใช้เป็นวัคซีนรุ่นใหม่ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 4 สายพันธุ์ เพิ่งออกใหม่สำหรับปีนี้

เชื้อในวัคซีนมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกับการคาดการณ์ว่าอาจพบได้มากในปีนี้

สามารถแจ้งได้โดยตรง โดยมาลงชื่อที่คลินิกสะมาริตันได้ ในวันเวลาดังนี้ครับ

            วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561

         และ    วันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561   

ที่คลินิกสะมาริตัน    เวลา 18.00 น. – 19.30 น.

หรือจะแจ้งทางโทรศัพท์ที่ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร  เบอร์ 08 – 7030 – 3050

หรือทางไลน์ก็ได้ ครับ  ไลน์ ID vissanu243

แจ้งช่องทางใดทางหนึ่งเท่านั้น ไม่ต้องแจ้งทุกช่องทางครับ ผู้รับแจ้งจะสับสน

ปิดรับแจ้งทุกช่องทางเมื่อสิ้นสุดวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ครับ

จะจัดฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561

ที่ห้องกลาง ใต้ตึกบ้านพักพระสงฆ์

เวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น.

_______________________________________________

Wednesday of the Seventh week of Easter

16 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

Jesus prayed, saying: “Holy Father, keep them in your name that you

have given me, so that they may be one just as we are.

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมทำบุญเพื่อซ่อมแซมหลังคาวัด

 1.  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                  100,000      บาท

 2.  คุณทวี สุขสำราญ                              10,000      บาท

 3.  เปโตร วิบูลย์ – มารีอา บุษบา มหัคฆพงศ์ และครอบครัว 5,000      บาท

 4.  ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม                1,000      บาท

 5.  นายกรณ์ บรรเลงจิต                  100      บาท

______________________________________________

ขอขอบคุณ    มารีอา สุจิตรา ศิลปงาม

        บำรุงวัด     1,000    บาท

________________________

Thursday of the Seventh week of Easter

17 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“I made known to them your name and I will make it known, 

that the love with which you loved me may be in them and I in them.”

ประกาศจากสภาภิบาล

    เนื่องจาก นายนรินทร์ ชมจินดา ได้ขอลาออกจากการเป็นสภาภิบาลทางไลน์ จึงหมดหน้าที่ของการเป็นสภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

    จึงเรียนมาให้พี่น้องได้รับทราบโดยทั่วกัน

______________________________________________

Friday of the Seventh week of Easter

18 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

Jesus said to Simon Peter, “Simon, son of John, do you love me more than these?”

He said to him, “Yes, Lord, you know that I love you.” He said to him, “Feed my lambs.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์ได้อย่างไร

 • เมื่อเรายอมให้พระเยซูทรงครอบครองชีวิต เมื่อนั้นเราก็จะเต็มใจที่จะถวายนมัสการพระองค์อย่างไม่มีเงื่อนไข

 • จงติดตามพระคริสต์ ไม่ใช่ติดตามฝูงชน

 • หากต้องการพบทางชีวิต จงตามติดพระเยซู

 • ไม้กางเขนของพระเยซู คือสะพานเดียวที่เราจะเดินไปสู่ชีวิตนิรันดร์

 • หากเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ช่วยเราให้รอดได้ และพระองค์คือพระเจ้าของเรา

 • พระเยซูทรงให้ทั้งหมดของพระองค์แก่เรา เราก็ต้องให้ทั้งหมดของเราแก่พระองค์ได้เช่นกัน

 • พระเยซูทรงเสนอการอัศจรรย์แห่งความรอดให้กับเรา ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยมายา

 • เมื่อพระเยซูทรงรอเราอยู่เสมอ เราจึงไม่ควรกลัวความตาย

 • การเชื่อในพระคริสต์ไม่ใช่การเดินเพียงก้าวเดียว แต่เป็นการเดินไปกับพระองค์ชั่วชีวิต

 • พระเยซูไม่ต้องการให้เราเป็นทนาย แต่พระองค์ต้องการให้เราเป็นพยานยืนยันถึงพระองค์

 • เมื่อเรารู้ดีว่า พระเยซูสิ้นพระชนม์เพื่อไถ่บาปเรา จนทุกวันนี้ก็ยังทรงปกปักรักษาเรา เราจึงควรมีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์

 • ชัยชนะของพระเยซูคริสต์ในอดีต ทำให้เรามีความกล้าในปัจจุบัน และมีความหวังในอนาคต

________________________________________________

Saturday of the Seventh week of Easter

19 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“It is this disciple who testifies to these things

and has written them, and we know that his testimony is true.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มัทธีอัส อัครสาวก

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, มารีอา พิมพา นนทจิตร,ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล เช้ง เกตุเวช, เบเนดิกโต ผล-มารีอา ไสว สุขเกษม, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, มารีอา เงิน ธาราชัย, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อันตน ยงพันธ์ สุนทรวิจารณ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, ฟรังซีสโก วิเชียร นนทจิตร, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิสิทธิ์ ยามสุข, อันนา จินดา จำนงค์พรต, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, อันนา เฟือง หอมวิไล, มัทเธว มนูญ-อันนา สอิ้ง เยาวสังข์, ยอแซฟ ธีระพันธ์ ไชยเวช, มารีอา ลิ้นจี่ ผิวเกลี้ยง, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา ละม้าย กองโสภี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก สุรางค์ นครพล, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอห์นที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอาศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มัทเทว จเร โชติพงศ์, นายชำนาญ ค่อยประเสริฐ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เปโตร ตน-อันนา สงวน ทองสุก, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คล้ายวันเกิด เบเนดิก อรรณพ นรินทรางกูร, มารีอา ยินดี ธาราวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อันเดร ฟา บุญครอง, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ไพศาล-โยเซฟิน ประยงค์ บุญคั้นผล, ยอแซฟ สมุทร อำไพ,โยเซฟ ฟิน ณ ป้อมเพ็ชร, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เรือตรีปรีชา-เทเรซา ประภา-ฟรังซิสโก นาวาเอก ภานพ เนตรายน, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 20

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระจิตเจ้า

สุขสำราญ ครอบครัว รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอามักดาเลนา เหยี่ยว-มารีอามักดาเลนา ละมูล รุ่งเรืองผล, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน  ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, อักแนส สุนิสา เหรียญสกุล และครอบครัว, ครอบครัว ศิวะศรี, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว สุวรุจิพร, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน(KBS.), ฐานิศวร์ ศิริโรจนานนท์, ยอแซฟ สุพิน สุวรรณธาร, เทเรซา อรนุช แสงทอง และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, อันนา นุชจรินทร์ พรหมเดชะ, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา เสรี ไชยเผือก และครอบครัว, ครอบครัว เทเรซา สมปอง วลาพล และลูก ๆ หลาน ๆ, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว พิชัยรัฐ, เซซีลีอา จำเนียร เจริญทรัพย์, ยอแซฟ ชัชวาลย์ เจริญทรัพย์, ยอห์น บัปติสต์ สุรพันธ์ เจริญทรัพย์, ยวงบัปติสตา จงรัก เจริญทรัพย์, มารีอา สุพัตรา, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, มาการิต อ่างแก้ว,คัธริน อ่างแก้ว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, ดอมินิโก ปรีชา-เทเรซา เทรัตน์-ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, โทมัส ชิ้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, โรซา สนั่น-นายตุ่น จิตต์เจริญ, เปโตร อำพล ทองสุข, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, มารีอา โสพลอย พันธุมจินดา, โรซา ลิ้ม สอนเทพ, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ลูกพลับ, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม ธูปเทียน, อาลิซาเบท ขาง้อ แซ่เฮ้ง, มารีอา กว๋า บุญธง, เปโตร น้อย บุญธง, เปโตร สุดใจ บุญธง, ยอแซฟ อำนวย ไทยตรง, เปโตร พรชัย ภาคีสวราช, ตระกูล แซ่โจว, มารีอายอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, มารีอา ประหลาด ธาราฉัตร (แย้มสะอาด), มารีอา ราตรี สมใจ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), อันนา เล็ก ทับละม่อม, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล,มารีอา สุชาดา กัณหะสิริ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว คุณอารียา ชุมนุม

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, เปโตร สว่าง เรืองสง่า, ยอแซฟ สุรชัย บรรลือวงค์, มารีอามักดาเลนา ชูศรี ปิ่นรัตน์, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________________

Feast of the Church : Our Lady of Fatima 

Seventh Sunday of Easter

13 May 2018

Our Lady of Fatima

ขอขอบคุณทุกท่าน

ที่ติดตาม 

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_______________________________________________

Saint Matthias, apostle – Feast

14 May 2018

Saint of the day

Saint Matthias,

Apostle –

Feast

ขอขอบคุณทุกท่าน

_____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

Sing to the LORD a new song,
for he has done wondrous deeds

________________________________

“This is my commandment:

Love one another as I love you”

___________________________

6 May 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 18วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

Sixth Sunday of Easter

6 May 2018

___________________________________________

Sixth Sunday of Easter

6 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples:

“As the Father loves me, so I also love you. Remain in my love.

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2018

 

ที่ใดมีความรัก พระเจ้าประทับอยู่

(ยน  4:16)

“เราจะประกาศลักษณะของพระเยซูเจ้าว่าอย่างไรดี”

พ่อขอหยิบยกบทอ่านที่ 2 ในอาทิตย์เทศกาลปัสกาสัปดาห์ที่ 6 นี้ เชิญชวนพี่น้องร่วมใจกันไตร่ตรอง นักบุญยอห์นได้ประกาศถึงลักษณะของพระเยซูเจ้าว่า “ความรักของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์แจ้งแก่เรา ด้วยเหตุว่าพระเจ้าได้ทรงส่งพระบุตรแต่องค์เดียวของพระองค์มาในโลก เพื่อเราจะมีชีวิตเดชะพระองค์ ความรักมิใช่อยู่ที่เรารักพระองค์ แต่อยู่ที่พระองค์ทรงรักเรา และได้ส่งพระบุตรมาชดเชยบาปแทนเรา” จึงสรุปได้ง่ายๆ สั้นๆ

“พระเจ้าคือองค์ความรัก”

ถ้านักบุญยอห์นยืนยันลักษณะของพระเจ้า “พระเจ้าคือองค์ความรัก” พ่อมีคำถามต่อให้เราคิด… แล้วเราละจะประกาศพระองค์อย่างไร พ่อชวนเราคิดต่อถึงในพระวรสารในวันนี้ได้เน้นประเด็นสำคัญ ได้ให้แนวทางคำตอบที่เราควรจะเป็น คือ “เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า ‘พระบิดาของเราได้ทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้น จงดำรงอยู่ในความรักของเราเถิด ถ้าท่านถือตามพระบัญญัติของเรา ท่านก็จะดำรงอยู่ในความรักของเรา เช่นเดียวกับที่เราได้ถือตามพระบัญญัติของพระบิดาของเรา”

สาระสำคัญคือ “พระเจ้าเป็นความรัก” สรุปสิ่งที่เราจะประกาศได้ง่ายๆ โดย “เราจงรักกันและกัน” ดังนั้น พระวรสารในวันนี้ตอกย้ำความหมายแห่ง “ความรัก” ว่า “ไม่มีใครมีความรักใหญ่หลวงกว่าการที่จะพลีชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” ความรักของพระเยซูเจ้า คือ แบบฉบับแห่งความรัก และแน่นอนเป็นความรักอันสูงสุดที่มาจากพระเจ้า

สิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกร้องคือ ทำตามแบบฉบับของพระองค์นั้นเอง “สิ่งที่เราสั่งท่านทั้งหลายคือ ให้ท่านทั้งหลายรักกันและกันเถิด นั่นคือ “ความรัก” ที่รวมทุกคนเข้ามาเป็นบุตรของพระเจ้า เพื่อรักเหมือนพระองค์ เป็นพระเยซูเจ้าเชิญชวนเราให้เจริญรอยตามพระฉบับแห่งความรัก การมอบชีวิตเช่นเดียวกับพระองค์ “ยืนยันตลอดไปด้วยความเชื่อ ความหวัง และความรักต่อรหัสธรรมปัสกาของพระเยซูเจ้า พระองค์ทรงรับทรมาน สิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพเพื่อเราจะได้รับชีวิตนิรันดร”

สรุปชัดๆ…ง่ายๆ… เมื่อได้รำพึงพระวาจาของวันนี้แล้ว คงจะไม่เกินไปใช่ไหมที่จะกล่าวว่าแบบฟันธงว่า“ถ้าขาดความรัก ถ้าไม่รัก หรือถ้าเกลียดชัง ก็ไม่ใช่ลูกพระ เพราะพระเจ้าคือความรัก” ดังนั้น เราประกาศด้วยการถือบัญญัติแห่งความรัก “ให้ท่านทั้งหลายรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่าน”

พระเจ้าคือองค์ความรัก”

                     ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องทุกท่านครั

                        คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________________________

Monday of the Sixth week of Easter

7 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“They will expel you from the synagogues; in fact, the hour is coming

when everyone who kills you will think he is offering worship to God.”

_____________________________________________

Tuesday of the Sixth week of Easter

8 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

“I tell you the truth, it is better for you that I go. For if I do not go, the Advocate

will not come to you. But if I go, I will send him to you.”

ประชาสัมพันธ์

 1.  ประกาศงดมิสซา

    พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ในวันพุธที่ 9 – วันพฤหัสฯที่ 10 พฤษภาคม ศกนี้ ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน ทางวัดของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันพุธที่ 9 ถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 10 พฤษภาคม ศกนี้

__________________________________________

Wednesday of the Sixth week of Easter

9 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Everything that the Father has is mine; for this reason I told you

that he will take from what is mine and declare it to you.”

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

        – คุณณัฐพงศ์ กิจนิจชีวะ

                บริจาคปัจจัย        10,000        บาท

        – คุณอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

                บริจาคปัจจัย         5,000        บาท

บริจาคปัจจัยมอบให้อาสาโคเออร์ (วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์)

เพื่อซ่อมแซมบ้านของวัดให้กับผู้ยากไร้ขัดสน

__________________________________________

Ascension of the Lord – Solemnity

10 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken

up into heaven and took his seat at the right hand of God.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์หลังปัจจุบันนี้ เป็นวัดหลังที่ 3 สร้างโดย คุณพ่อยิบาร์ตา ทุนทรัพย์ที่ใช้ในการก่อสร้างนั้น ได้มาจากบรรพบุรุษของพวกเราและกัปตันเรือชาวต่างชาติที่มาทอดสมออยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ผู้ที่ก่อสร้างวัด คือ บรรพบุรุษของพวกเรา ใช้เวลาก่อสร้างถึง 10 ปี จึงแล้วเสร็จ

    บัดนี้ กาลเวลาได้ล่วงเลยมา 180 กว่าปีแล้วสำหรับอายุของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ บ้านพระบิดาของเราคริสตชนทุกคน

    ขณะนี้ได้เกิดปัญหาสำคัญมาก ๆ คือ หลังคาของวัดเกิดการเสื่อมชำรุดหลายจุด จากโครงสร้างซึ่งแต่เดิมเป็นไม้ขนาดใหญ่ จากการซ่อมครั้งใหญ่ที่ผ่านมานานแล้ว เห็นว่าไม้เสื่อมสภาพลง จึงเปลี่ยนเป็นเหล็กแทน ต่อมาความร้อนจากแสงแดดทำให้ส่วนที่เป็นเหล็กเกิดการบิดตัว ทำให้กระเบื้องเกิดรอยร้าวขึ้นหลายแห่ง ประกอบกับเพดานของวัดทำด้วยไม้ เมื่อฝนตกแรง ๆ น้ำฝนจึงไหลลงมาที่ข้างพระแท่นใหญ่กลางวัด ตามมุมทั้งสองด้านของวัดด้านในหน้าวัด (ตรงนี้เกิดจากฝนย้อนเข้าตามแรงพายุ) และตามริมขอบของระเบียงข้างบนด้านหน้าวัดมีรอยแตก น้ำฝนจึงไหลลงมา (ตรงจุดนี้ ดร.อภินันท์ สภาภิบาลได้ซ่อมแซมให้แล้ว แต่ยังคงรั่วอยู่)

    แต่ความชำรุดเสียหายที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น (สภาภิบาล) ได้ให้ช่างของท่านขึ้นไปสำรวจ พร้อมทั้งซื้อวัสดุต่าง ๆ และซ่อมแซมไปแล้วครั้งหนึ่ง อาการรั่วไหลของน้ำฝนก็หายไป ต่อมาไม่นานก็มีอาการเหมือนเดิมเกิดขึ้นภายในวัดอีก คุณพ่อเจ้าวัดจึงเป็นธุระเรื่องทุนทรัพย์ และให้ช่างที่เคยขึ้นซ่อม ดำเนินการซ่อม ฝนก็หยุดรั่วไปอีกระยะหนึ่ง และขณะนี้ ปัจจุบันนี้ เมื่อมีฝนตกหนัก หลังคาวัดก็รั่วตรงจุดเดิมอีก คุณเกรียงศักดิ์ ซึ่งเป็นสภาภิบาลที่มีหน้าที่ต้องคอยสอดส่องดูแล ให้ความเห็นว่า น่าวิตกกังวลมาก โดยเฉพาะฝ้าด้านในหน้าวัด

    พี่น้องคะ สภาภิบาลและคุณพ่อเจ้ามิได้นิ่งนอนใจ พวกเราคอยติดตามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาด้วยความทุกข์ใจ นี่ก็ใกล้จะถึงฤดูฝนอีกแล้ว จึงเกรงว่า สักวันหนึ่งหากพวกเรายังไม่รีบหาหนทางซ่อมแซมแก้ไข ก็ไม่ทราบว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับวัดของเราในวันข้างหน้า

    พี่น้อง พวกเราคือลูกหลานสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษ เมื่อพวกท่านได้สร้างวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์หลังนี้ไว้ให้กับพวกเรา ได้เข้าร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างเป็นสุขตลอดมา

    บัดนี้ เมื่อวัดเกิดชำรุด พวกเราลูกหลานจะนิ่งดูดายได้หรือ

    คำตอบคือ ไม่ได้อย่างเด็ดขาด

    จึงขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่าน มาร่วมบริจาคทุนทรัพย์ สำหรับเตรียมซ่อมแซมหลังคาวัดอย่างเร่งด่วนนะคะ ใครที่ได้รับพรจากพระมีความร่ำรวยมาก ๆ ก็ช่วยมาก ๆ ใครมีน้อยก็ช่วยแต่พอสมควรแก่อัตภาพค่ะ เพื่อวัดของพวกเราและเพื่อตัวเราเองด้วยค่ะ

ท่านสามารถบริจาคได้ที่พระสงฆ์ประจำวัดสามเสนทุกองค์ค่ะ

    หากไม่มีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พวกเราจะ

        + ไปล้างบาปที่ไหน

        + ไปแต่งงานที่ไหน

        + ไปปฏิบัติศาสนกิจที่ไหน

        + ไปประกอบพิธีฝังศพของเราที่ไหน

_________________________________________

Friday of the Sixth week of Easter

11 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Whatever you ask the Father in my name he will give you.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ฟรังซีสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, อันเดร สละ โรจนะเสน, คุณยิ่งพรรณ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 8

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ มารีอา กัลยาภัทร จิตต์จำนง

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เอลิซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา เสน่ห์ เกษแก้ว, คุณยิ่งพรรณ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยวงบัปติสตา จเร พิทยากร, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา,ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, อันนา เฟือง หอมวิไล, อันนา จินดา จำนงค์พรต, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, มัทเธว มนูญ-อันนา สอิ้ง เยาวสังข์, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, คุณยิ่งพรรณ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, Konvad Skalarski

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, ฟรังซิสโก เฉลิม ผิวเกลี้ยง, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, มัทเทว จเร โชติพงศ์, คุณยิ่งพรรณ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

น.เนเรโอ อาคิลเลโอ และเพื่อนมรณสักขี   น.ปัสกราส มรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยอแซฟ ธาตรี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, Stefano Giavazzi, Eitan Globerson

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ

หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, คุณยิ่งพรรณ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 13

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

สุขสำราญ ครอบครัว รอดงาม, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอามักดาเลนา เหยี่ยว-มารีอามักดาเลนา ละมูล รุ่งเรืองผล, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, มาเซอร์ มารีอา ฉลวย ธิราศักดิ์, นายบาง รอดงาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, กิจการงานของ ยาโกเบ วัลลภ รุจิรากร, อักแนส สุนิสา เหรียญสกุล และครอบครัว, ครอบครัว ศิวะศรี, ครอบครัว ปุญยธร, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว รุจิเรข, ครอบครัว สุวรุจิพร, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว ศิริเพทานันท์, ครอบครัว ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอามักดาเลนา นุกูล-เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ,อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, กาโลโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, ดอมินิโก ปรีชา-เทเรซา เทรัตน์-ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, คุณย่าสายทอง พุฒซ้อน, โทมัส ชิ้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, โรซารีอา นงนุช โรจนวิภาต, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เปโตร พ.อ.(พิเศษ)ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, โจเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เซลีนา จามรี ลิมปิชัย, คุณพ่อ ยอแซฟ เสวียง ศุระศรางค์, อันตน แสวง ศุระศรางค์, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มารีอา โสพลอย พันธุมจินดา, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม ธูปเทียน,อาแวว-อาบ้วย-ย่า และทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, อันนา ละมัย ไทยตรง, มารีอา รัชนี เลิศสภิตสกุล, ยอแซฟ เทียมลั้ง แซ่ตั้ง, มารีอา ราตรี สมใจ, แบร์นาแด๊ต สมสมร ลวสุต, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, ฟรังซีสโก วรรณชัย แซ่ลิ้ม, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว เทพพิทักษ์

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, เปโตร สว่าง เรืองสง่า, ยอแซฟ สุรชัย บรรลือวงค์, นายทวี เทพพิทักษ์และวิญญาณบรรพบุรุษ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________

Saturday of the Sixth week of Easter

12 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“I came from the Father and have come into the world.

Now I am leaving the world and going back to the Father.”

ขอขอบคุณทุกท่าน

ที่ติดตาม 

_____________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

                                        John: 3:16

_________________________________________

And behold, I am with you always, to the end of the age.”

 

___________________________________

ขอขอบคุณทุกท่าน

29 April 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 17วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018

Fifth Sunday of Easter

29 April 2018

________________________________________

Fifth Sunday of Easter

29 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples:

“I am the true vine, and my Father is the vine grower.”

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2018

กาฝากคือสาเหตุ

    พระวรสารสัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา เป็นพระวรสารจากนักบุญยอห์น บทที่ 15 ข้อ 1 ถึง 8 พระเยซูเจ้าพูดถึงตัวของพระองค์ว่า พระองค์เป็นเถาองุ่น ส่วนเราเป็นกิ่งก้านที่ ต้อง ติดอยู่กับ เถาองุ่น เพื่อจะได้บังเกิดผล

    ในพระวรสารพระเยซูเจ้าทรงเน้นถึง สิ่งสำคัญที่คริสตชนต้องปฏิบัติ ในฐานะที่เป็นคริสตชน พระองค์ทรงใช้ประโยคสำคัญ และทรงเน้นประโยคนี้ถึง 5 ครั้ง ประโยคดังกล่าวคือ

        “ ดำรงอยู่ในเรา ”

    ในฐานะที่เราเป็นกิ่งองุ่น เราจะต้องทำตัวให้ติดอยู่กับลำต้นหรือเถาองุ่นอยู่ตลอดเวลา

    ในความเป็นจริงชีวิตของเราเริ่มเกาะติดอยู่กับพระเยซูเจ้าในวันที่เราได้รับศีลล้างบาป

    เรากลายเป็นกิ่งก้านของเถาองุ่นในวันที่เรารับศีลล้างบาป

    คำถามถัดไปที่ต้องถามคือ “ติดแล้วโตไหม?” “ติดแล้วออกผลไหม?”

    คำตอบคือ การเจริญเติบโต และการออกผลขึ้นอยู่กับ 2 สิ่งที่สำคัญคือ

        ① การต้องทำตัวให้ติดอยู่กับลำต้นตลอดเวลา และ

        ② การต้องได้รับน้ำเลี้ยงอย่างสม่ำเสมอ

    พระเยซูเจ้าทรงดูแลเอาใจใส่เรา ตั้งแต่วันแรกที่เราบังเกิดในพระองค์ คือวันที่เราได้รับศีลล้างบาป พระองค์ทรงทำตัวเป็น ผู้เลี้ยงที่ดี และน้ำเลี้ยงที่พระองค์ให้แก่เรา ถ้าจะจำแนกออกเป็นส่วน ๆ ก็จะได้ 3 อย่างคือ

 1. พระวาจาและคำสอน

 2. รูปแบบชีวิต หรือตัวอย่างชีวิตของพระองค์ ที่เรียกว่า LIFE STYLE และ

 3. เลือดเนื้อของพระองค์ที่ทรงประทานให้แก่เราในศีลมหาสนิท

    การรับน้ำเลี้ยงทั้ง 3 อย่างนี้ จะสะดุดและติดขัด เมื่อใดก็ตามถ้ากิ่งไม้นั้นเจอกับอุปสรรค อันได้แก่ กาฝาก

    กิ่งไม้จะไม่เจริญเติบโตและออกผลน้อย เมื่อใดก็ตามที่กิ่งไม้นั้นถูกรบกวนด้วย กาฝาก

    ชีวิตคริสตชนเป็นอย่างนั้นคือ จะไม่สามารถเจริญเติบโตและบังเกิดผล ถ้าชีวิตคริสตชนนั้นถูกเกาะกินด้วยกาฝากฝ่ายจิต อันประกอบด้วย

        1) วัตถุนิยม หรือ โลกียนิยม

        2) ชื่อเสียงนิยม คือการมุ่งกอบโกย แสวงหาชื่อเสียง ความเด่นดัง และ

        3) อำนาจนิยม คือการมุ่งแสวงหาความเป็นใหญ่เป็นโตและอำนาจ

    กาฝากทั้ง 3 ตัวนี้จะเริ่มเกาะกุมชีวิตคริสตชนทีละเล็กทีละน้อย ถ้าคริสตชนผู้นั้น ขาดความระมัดระวังตัว หรือ ปล่อยตัวจนกระทั่งลืมตัว ทำให้ชีวิตนั้นค่อย ๆ คล้อยตามกระแสแห่งโลกปัจจุบัน

    กาฝากเหล่านี้จะค่อย ๆ ขัดขวางน้ำเลี้ยงของลำต้นใหญ่ และกิ่งนั้นจะค่อย ๆ กลายเป็นกิ่งที่ตายด้าน ไม่เกิดผล แม้จะติดอยู่กับลำต้นก็ตาม โดยมีอิทธิพลของ กาฝาก ค่อย ๆ กีดกันการเจริญเติบโตและการบังเกิดผล

                            สวัสดี

                           คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

________________________________________

Monday of the Fifth week of Easter

30 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Whoever loves me will be loved by my Father,

and I will love him and reveal myself to him.”

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

 •  บริษัท เดอะเรียลทรี (ไทยแลนด์) จำกัด

       สมทบทุนอาหารสำหรับเณร        2,000      บาท

 •  นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

      สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร        1,000     บาท

 •  คุณกิติยา กรีกุล

       สนับสนุนกิจการของวัด            1,000       บาท

_____________________________________

Tuesday of the Fifth week of Easter

1 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples:

“Peace I leave with you; my peace I give to you

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนพฤษภาคม)

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม ศกนี้

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนพฤษภาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

    แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

_____________________________________

Wednesday of the Fifth week of Easter

2 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

“I am the vine, you are the branches. Whoever remains in me and I in him

will bear much fruit, because without me you can do nothing. “

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ

ศิษย์เก่าเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ รุ่น มะฮอกกานี

ที่ได้สนับสนุนกองทุนผู้สูงอายุเพิ่มอีก 5,000 บาท

คุณครู รัชนี เยาวสังข์ ได้นำเงินเข้าบัญชีผู้สูงอายุ

ที่เครดิตยูเนียนฟรังซิสฯ เรียบร้อยแล้วค่ะ

____________________________________

Saints Philip and James, apostles – Feast

3 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Philip said to him,

“Master, show us the Father, and that will be enough for us.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    คงไม่ผิดหรอกที่มนุษย์ทุกคนจะมีความอ่อนแอ บกพร่องและทำความผิดเป็น แต่มันเป็นความผิดตรงที่ว่า หากเรารู้ว่าเราอ่อนแอ เราบกพร่อง แล้วเรายังดึงดันที่จะทำมันต่อไป และยิ่งแย่ไปกว่านั้น หากเรารู้ว่า มีหลายคนที่จะช่วยเราได้ เช่น คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู พระสงฆ์ เพื่อนที่ดี ฯลฯ แต่เราก็ยังดันทุรังที่จะทำความผิดนั้นต่อไปอีก โดยไม่ใส่ใจกับคำเตือนที่มาจากความหวังดีของบุคคลดังกล่าว

เรื่องเปรียบเทียบให้เห็นเป็นตัวอย่าง

ชายตาบอด

    มีชายตาบอดคนหนึ่งเดินตกลงไปในหลุม ด้วยความตกใจ เขาร้องตะโกนขอความช่วยเหลือ ที่สุดมีตำรวจคนหนึ่งได้ยินเสียงร้องของเขาและรีบมาที่หลุมนั้นทันที และช่วยนำเขาขึ้นมาจากหลุม ตำรวจกล่าวกับชายตาบอดว่า คุณครับ ทำไมคุณจึงเดินไม่ระวัง คุณก็ทราบดีอยู่แล้วว่า เรากำลังซ่อมถนนสายนี้อยู่ ชายตาบอดตอบทันทีว่า คุณตำรวจครับ ผมเป็นคนตาบอด และผมอยากจะถามคุณว่า เป็นความผิดของผมหรือที่ผมมองไม่เห็น และพลาดตกลงไปในหลุม

    โอ้! คุณครับ มันไม่ใช่ความผิดของคุณอย่างแน่นอน ที่คุณเกิดมาตาบอด แต่มันเป็นความผิดของคุณ เพราะทั้ง ๆ ที่คุณรู้ว่า มีการซ่อมถนน และคุณก็รู้ว่าคุณเป็นคนตาบอด แต่ทำไมคุณไม่หาคนตาดีมานำทางคุณล่ะ

❀ คำเตือนสำหรับคริสตชนสมัยนี้ ก็คือ ❀

    ปิดโทรศัพท์มือถือทุกครั้งเมื่อเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

    ตั้งอกตั้งใจร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์กับพระสงฆ์ และเพื่อนๆ คริสตชน    จะดีกว่า (จริงหรือไม่)

_________________________________________

Friday of the Fifth week of Easter

4 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to his disciples:

“This is my commandment: love one another as I love you.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

น.ปีโอ ที่ 5 พระสันตะปาปา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน (วันเกิด), เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ฟรังซีสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก วิกรานต์มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร พ่วง-เอลิซาแบธ ละม้าย จุลสุคนธ์, เปาโล เช้ง เกตุเวช, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 1

06.00 น.

19.00 น.

น.โยเซฟ กรรมกร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เซซลีอา ลาวัลย์ จุลสุคนธ์, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก),ยวงบัปติสตา จเร พิทยากร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด มารีอา พรธีรา ตั้งตระกูล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, อันนา เฟือง หอมวิไล, อันนา จินดา จำนงค์พรต, มารีอามักดาเลนา วิระวัลย์ ดวงรัตน์, มาร์ธา แจง บุญครอง, เทเรซา เกษมศรี จุลสุคนธ์, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, อันนา เจริญ ชูแสง, มัทเธว มนูญ-อันนา สอิ้ง เยาวสังข์, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.ฟิลิป และ น.ยากอบ อัครสาวก

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), นางทองใบ นาคะประเวศน์, นางอัมพร พงษ์วัฒนา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปาโล รตะพงศ์ อาวะจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์,ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, ยอแซฟ สำเริง ศรีวิไล, ฟรังซีสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, อันนา รุ่งนภา ชูแสง, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยอแซฟ เทียน ธรรมลงกรต, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, เปาลา อำไพ อมรสังข์ กุระตะโอง, มัทเทว จเร โชติพงศ์, ยออากิม นี่โน, อันนา นีน่า, เปโตร ประพล โรจนะเสน, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา เนย ธรรมลงกรต, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์,ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, นายอนุรักษ์ เหลืองเบญจรงค์, โทมัส สละ-โรซาลีอา สาหร่าย ชินะผา, ยอแซฟ สมุทร อำไพ, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, บรรพบุรุษตระกูล ฤกษ์สุจริต-กิจนิตย์ชีว์, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 6

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครอบครัว รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, มารีอามักดาเลนา เหยี่ยว-มารีอามักดาเลนา ละมูล รุ่งเรืองผล, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, มาเซอร์ มารีอา ฉลวย ธิราศักดิ์, นายบาง รอดงาม, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร,อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว สุวรุจิพร, เทเรซา สุภาณี เพิ่มทอง, อันนา พิณสุดา อนันทวรรณ, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว อรพิน เวชเนียน, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, อักแนส สุนิสา เหรียญสกุล และครอบครัว, นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์ และครอบครัว, ด.ญ.เขมณัฏฐ์ ทบพัก, ครอบครัว ศิวะศรี, ครอบครัว ปุญยธร, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว ปัณฑวังกูร, ครอบครัว เลาหไทยมงคล, ครอบครัว ลิ้มประยูร, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, อันนา อุไร กริชไพฑูรย์, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, กาโลโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, ดอมินิโก ปรีชา-เทเรซา เทรัตน์-ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, ยออากิม ประวัฒน์-มารีอา ทรงศรี มโนมัธย์, เปาโล ปรีดา-ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, เรนาโต วรศักดิ์  ชีรานนท์, เทเรซา เทเรส-ยาโกเบ ประเสริฐ บัวสมบูรณ์, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, เปาโล เจริญ ไทยตรง, นายประยูร-มารีอา ยุพา คุ้มคง, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, โทมัส ชิ้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, นายมนตรี-นายมานพ ประสานเกษม, วิญญาณปู่ ย่า ตา ยาย พี่ ป้า น้า อา และญาติที่ล่วงลับทุกคน, โรซารีอา นงนุช โรจนวิภาต, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, โจเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร พ.อ.(พิเศษ)ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, นายธง เลาหไทยมงคล, นายวิวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ลูกพลับ, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม ธูปเทียน, ซือเต็กบ๋วง ท่งเอ็ง แซ่เฮ้ง, มารีอา ฮุ้ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ฟรังซิสโก ธนดล มีชูบท, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, อันนา อรุโณทัย สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ ครอบครัว “เทียนจุ้ย”

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, เปโตร สว่าง เรืองสง่า, มารีอา เสงี่ยม-เปโตร เย็น รุ่งฤกษ์ดี, ยอแซฟ สุรชัย บรรลือวงค์, เปโตร เฮียง เทียนจุ้ย, อันนา มูล เทียนจุ้ย, ยอแซฟ เทียน เทียนจุ้ย, ฟรังซิสโก เล็ก เทียนจุ้ย, มารีอา แผ้ว เทียนจุ้ย, มารีอา วันดี เทียนจุ้ย, ยอแซฟ วิโรจน์ เทียนจุ้ย, ยอแซฟ สมชาย เทียนจุ้ย, ยอแซฟ เสมา เทียนจุ้ย, มารีอา จั่น เทียนจุ้ย, มารีอา เหรียญ เทียนจุ้ย, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง

____________________________________

Saturday of the Fifth week of Easter

5 May 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Remember the word I spoke to you,

‘No slave is greater than his master.”

ประกาศแต่งงาน    

(ครั้งที่ 2)

                                     ยวงบอสโก ธนะพล พนาศิลปกุล

        บุตร        ยอแซฟ อนุพนธ์ พนาศิลปกุล – นางสุชาดา แก้วขวัญ

        กับ                        นางสาว ทิฆัมพร เผือกประพันธ์

        บุตรี              นายภิรมย์ – นางบุญเทือง เผือกประพันธ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.2018  เวลา 14.00 น.

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

(ครั้งที่ 2)

                                           นาย สุชัจจ์ เกิดปั้น

        บุตร               นายประกอบ เกิดปั้น – นางทิพพาภรณ์ ขำศรี

        กับ                                มารีอา นุชา ปานวิลัย

        บุตรี                  เปโตร อิ๊ด – อันนา ผชิต ปานวิลัย

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.2018  เวลา 14.30 น.

 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต

และ

ท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_____________________________________________

Saints Philip and James, apostles – Feast

3 May 2018

Saints Philip and James,

Apostles –

Feast

 

 

 

 

 

 

St. James the Less

 

 

             

 

 

                                                      St. Philip

________________________________________________

Tuesday of the Fifth week of Easter

1 May 2018

Saint of the day

St. Joseph the Worker

___________________________________

#BreakingNews

#NewBishop

ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชใหม่แห่งสังฆมณฑลเชียงราย

ทางกรุงโรมได้ประกาศแต่งตั้งคุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ให้เป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลเชียงราย โดยมีวัดแม่พระบังเกิด เชียงราย เป็นอาสนวิหารแล้ว

จึงขอเชิญพี่น้องร่วมใจในพระพรและสนับสนุนสังฆมณฑลใหม่ เพราะการแบ่งสังฆมณฑลหมายถึงความก้าวหน้าของประกาศข่าวดี

25 เมษายน 2560

_______________________________________

ขอขอบคุณทุกท่าน

ที่ติดตาม 

 

 

 

 

________________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

                                        John: 3:16

_________________________________________

ขอขอบคุณทุกท่าน

#BreakingNews #NewBishop 25 เมษายน 2560

#BreakingNews

#NewBishop

ประกาศแต่งตั้งพระสังฆราชใหม่แห่งสังฆมณฑลเชียงราย

ทางกรุงโรมได้ประกาศแต่งตั้งคุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ให้เป็นพระสังฆราชของสังฆมณฑลเชียงราย โดยมีวัดแม่พระบังเกิด เชียงราย เป็นอาสนวิหารแล้ว

จึงขอเชิญพี่น้องร่วมใจในพระพรและสนับสนุนสังฆมณฑลใหม่ เพราะการแบ่งสังฆมณฑลหมายถึงความก้าวหน้าของประกาศข่าวดี

25 เมษายน 2560

___________________________________________

อุปสังฆราช  อัครสังฆมณฑล กรุงเทพ ฯ

องค์ใหม่

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร

 

REV. JOHN BAPTIST SOMKIAT  TRINIKORN

คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร  เกิดวันที่ 11 มิถุนายน ค.ศ.1965  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รับศีลล้างบาปวันที่ 13 มิถุนายน  ค.ศ. 1965 วัดนักบุญยวงบัปติสตา เจ้าเจ็ด      

บิดาชื่อเปาโล สด ตรีนิกร มารดาชื่อเซซีลีอา วงษ์สุดา ตรีนิกร (ธาราฉัตร)

มีพี่น้องทั้งหมด 20 คน  คุณพ่อเป็นบุตรคนที่ 14

 

การศึกษา

– ปี ค.ศ.1971-1978    เรียนที่โรงเรียนประสาทศิลป์ อยุธยา ชั้นเตรียมประถมถึงชั้นประถมปีที่ 6

– ปี ค.ศ.1978-1984    เรียนที่โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ชั้นมัธยมปีที่ 1-6 

– ปี ค.ศ. 1984-1985   เป็นครูเณรที่สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

– ปี ค.ศ. 1985-1986   ศึกษาชีวิตการเป็นเณรที่สามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ โคราช

– ปี ค.ศ. 1986-1993   เรียนที่วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน จบปริญญาตรี  ศิลปศาสตร์

                              บัณฑิต สาขาปรัชญา และศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาเทววิทยา

– ปี ค.ศ. 1995-1998   ศึกษาที่สถาบันบีบรีกุม (Biblicum) กรุงโรม ประเทศอิตาลี 

                              ปริญญาโท สาขาวิชาพระคัมภีร์

 

การบวช

ได้ รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ วันที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1993

ที่ สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน นครปฐม

โดย พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

การปฏิบัติงาน หลังได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์  

 

1 พ.ค.1993 – 1 พ.ค.1994        ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดคอนเซ็ปชัญ

1 พ.ค.1994 – 7 พ.ค.1995        เรียนภาษาที่สามเณราลัยใหญ่แสงธรรม 

                                           เพื่อเตรียมตัวไปศึกษาวิชาพระคัมภีร์ 

                                           ที่มหาวิทยาลัยบีบรีกุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี

7 พ.ค.1995 – 2 พ.ค.1999        ศึกษาต่อที่สถาบันบีบรีกุม (Biblicum) กรุงโรม 

                                           ประเทศอิตาลี ด้านวิชาพระคัมภีร์

2 พ.ค.1999 – 10 พ.ค.2004      ผู้รับผิดชอบงานในแผนกต่างๆ 

                                           ที่ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาล “บ้านผู้หว่าน”

2 พ.ค.1999 – 13 พ.ค.2009       ผู้อำนวยการโครงการ “พักภารกิจฟื้นฟูชีวิตสงฆ์” (Sabbatical Programme)

10 พ.ค.2004 – 13 พ.ค.2009    ผู้อำนวยการฝ่ายบุคลาภิบาล,

อธิการศูนย์ฝึกอบรมงาน อภิบาล “บ้านผู้หว่าน”   จิตตาภิบาลอารามคาร์แมลสามพราน

13 พ.ค. 2009 – ปัจจุบัน             อาจารย์ประจำบ้านเณรใหญ่ แสงธรรม  สามพราน

 

ที่มา

คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรีนิกร

 Published on Tuesday, 06 October 2015 07:05

____________________________________

22 April 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 16วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

Fourth Sunday of Easter

22 April 2018

_______________________________________

Fourth Sunday of Easter

22 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“I am the good shepherd,

and I know mine and mine know me”

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

ทุกอย่างเป็นความผิดของเรา

    “เรายังมีแกะอื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ในคอกนี้…” และเป้าหมายของพระองค์ก็คือ ต้องนำแกะเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในคอกเดียวกัน แต่ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยนำแกะเหล่านั้นเข้าคอกแทนพระองค์

    พวกเราในที่นี้ก็คือ พวกเราที่เป็นฆราวาส พวกเราที่เป็นพระสงฆ์ นักบวช

    แต่จนแล้วจนรอดผ่านมา 2 พันกว่าปีแล้ว เป้าหมายของพระเยซูเจ้าก็ยังไม่บรรลุผล ประชากรโลก ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 มีจำนวนประมาณ 7,616,282,700 (เจ็ดพันหกร้อยสิบหกล้าน…….คน) คาทอลิกทั่วโลกในปี 2561 มีจำนวนประมาณ 1,285,000,000 (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าล้าน…..คน) โลกมี 7 พันล้าน คาทอลิกมี 1 พันล้าน ส่วนประเทศไทย ปี 2561 จำนวนประชากร 69 ล้านคน  จำนวนคาทอลิก 379,975 คน (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าคน) ยังไม่ถึง 1% ของจำนวนประชากร คำถามคือมันเป็นความผิดของใคร?

    มีประโยคเล็ก ๆ ในบทอ่านที่ 2 วันนี้ จากจดหมายของนักบุญยอห์น พอจะให้คำตอบแก่เราได้

    “โลกไม่รู้จักเรา เพราะโลกไม่รู้จักพระองค์” หรือจะพูดให้ชัดก็คือ “โลกไม่รู้จักเรา ด้วยเหตุนี้ โลกจึงไม่รู้จักพระองค์”

    โลกไม่รู้จักพระเยซูเจ้า ก็เพราะมีสาเหตุมาจากโลกไม่รู้จักเรา และที่โลกไม่รู้จักเราก็เพราะเราไม่ได้ทำตัวให้พวกเขารู้จัก เรามักจะได้ยินคำกล่าวของหลาย ๆ คนที่เป็นคริสตชนแนวหน้า ที่มักจะพูดอยู่เสมอ ๆ ว่า “เราจะต้องทำตัวให้กลมกลืนไปกับพวกเขา เพื่อเราจะได้สามารถประกาศข่าวดีได้” แต่ผลที่ออกมากลับตรงกันข้าม การพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับพวกเขา กลับกลายเป็น พวกเราถูกพวกเขากลืนไปเสียเอง

    คริสตชนจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นฆราวาส พระสงฆ์ หรือนักบวช พยายามทำตัวให้กลมกลืนไปกับวิถีโลก เหตุผลก็เพื่อจะได้สามารถแทรกตัวเข้าไปในโลก และสามารถประกาศข่าวดีให้แก่โลก

    ปรากฏว่าพวกเราจำนวนไม่น้อยถูกวิถีโลกกลืนไปกับโลก จนแทบไม่มีอะไรที่เป็นคริสตชนหลงเหลือยู่เลย

    นั่นแหละ คือสิ่งที่นักบุญยอห์นกล่าวไว้ “โลกไม่รู้จักเรา ดังนั้น โลกก็ไม่รู้จักพระเยซูเจ้า” และที่โลกไม่รู้จักพระเยซูเจ้าก็เพราะ โลกไม่รู้จักเรา หรือให้ตรงกว่านั้นก็คือ “ที่โลกไม่รู้จักพระเยซูเจ้าก็เพราะ เราไม่ได้ทำตัวเราให้โลกรู้จักพระเยซูเจ้า” ก็เพราะไอ้กระแส การทำตัวให้กลมกลืนไปกับโลกนั่นเอง

    บทบาทของคริสตชนก็คือ เราต้องทำตัวให้แตกต่างไปจากโลก นอกจากทำตัวให้แตกต่างไปจากโลกแล้ว เรายังต้องทำตัวให้ชีวิตของพระเยซูเจ้าโดดเด่นและกระจ่างชัดผ่านทางชีวิตของเรา

    แทนที่เราจะทำตัวให้กลมกลืนกับโลก ตรงกันข้ามเราจะต้องทำตัวของเราให้กลมกลืนกับพระเยซูเจ้า เพื่อชีวิตของเราจะได้ฉายแสงให้เห็นชีวิตของพระเยซูเจ้า เพื่อให้โลกจะได้รู้จักพระเยซูเจ้าผ่านทางชีวิตของเรา

    โลกต้องรู้จักเรา เพื่อโลกจะได้รู้จักพระเยซูเจ้า

                            สวัสดี

                           คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

________________________________________

Monday of the Fourth week of Easter

23 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Whoever enters through me will be saved,

and will come in and go out and find pasture. “

ประกาศจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนฯทุกท่าน  อย่าลืมพบกันในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018   เวลา 10.30 น.

ณ สำนักงานเครดิต

__________________________________________

Tuesday of the Fourth week of Easter

24 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“The Father and I are one.”

ประชาสัมพันธ์


 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนพฤษภาคม)

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม ศกนี้

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนพฤษภาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

    แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

 1. ถุงทาน “ชุมพาบาลผู้ใจดี”

    อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018 ถุงทานทุกรอบมิสซา จะเก็บรวบรวมเพื่อบำรุงพระศาสนจักรสากล ในการบริหารงาน ปรับปรุง พัฒนา และเสริมสร้างพระศาสนจักร ให้ข่าวดีแห่งความรักของพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี สามารถไปถึงพี่น้องทุกคนทั่วโลก

    และขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน  

 1. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมสนับสนุนปัจจัย เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน และขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสนับสนุนปัจจัย

________________________________________

Saint Mark, evangelist – Feast

25 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to the eleven:

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature. “

ขอขอบคุณ

 

ผู้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

        – อาสาโคเออร์ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์     2,000       บาท

        – มารีอา มยุรี สว่างเนตร                500      บาท

        – มารีอา สายสุดา ชมจินดา             300       บาท

_________________________________________

Thursday of the Fourth week of Easter

26 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

When Jesus had washed the disciples’ feet, he said to them: “Amen, amen, I say to you,

no slave is greater than his master nor any messenger greater than the one who sent him.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  สารวัดมีคุณค่า กรุณาอ่านและนำกลับไปไว้ที่บ้าน

พระพักตร์ของพระเยซู

    เอปิฟานิโอ เป็นฤษี อยู่ในอารามที่ชิชีลี เขาวาดภาพได้เก่งมาก สำหรับเขาตั้งใจแน่วแน่ว่า จะวาดภาพพระพักตร์ของพระเยซูให้สวยที่สุด แต่ปัญหาของเขาก็คือ เขาจะหาใครมาเป็นแบบ ใบหน้าพระเยซูจะต้องแฝงไว้ด้วยความทุกข์ระทมของการสิ้นพระชนม์ และความชื่นชมยินดีของการกลับคืนชีพ

    เอปิฟานิโอ ได้ออกเดินทางไปทั่วยุโรป พยายามแสวงหาผู้คนที่มีใบหน้าละม้ายคล้ายกับพระเยซูเจ้าในจินตนาการของเขา เขาผิดหวังมาก เพราะหาไม่พบ

    เย็นวันหนึ่ง ขณะที่เขากำลังหลับ เขาฝันว่า ทูตสวรรค์องค์หนึ่งพาเขาไปพบบุคคลต่าง ๆ มากมาย และบอกกับเขาว่า ใบหน้าของบุคคลเหล่านั้นแหละ เป็นใบหน้าที่ละม้ายคล้ายกับพระพักตร์ของพระเยซูเจ้า ในฝันเขาเห็นใบหน้าอิ่มเอิบเบิกบานของเจ้าสาวที่เพิ่งแต่งงาน ใบหน้าอันบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเด็กทารก ใบหน้าของผู้ที่ตรากตรำทำงานหนักอย่างชาวนา ใบหน้าที่ทนทุกข์ของผู้ป่วย ใบหน้างดงามเปี่ยมคุณธรรมของผู้เป็นแม่ ใบหน้าที่ตื่นกลัวของเด็กกำพร้า ใบหน้าที่เคร่งครัดของผู้พิพากษา ใบหน้าที่ร่าเริงของนักแสดงตลก ใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาป ใบหน้าของคนโรคเรื้อนที่มีแผลเป็นน่ากลัว เอปิฟานิโอตกใจตื่น เขารีบเดินทางกลับไปยังอารามของเขา และเริ่มวาดภาพพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าทันที

    หนึ่งปีผ่านไป เขาวาดภาพพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมกับนำผลงานชิ้นเอกของเขาให้ทุกคนดู ทุกคนประหลาดใจมาก เพราะพระพักตร์พระเยซูที่เขาวาดนั้น เป็นเพียงเค้าโครงพระพักตร์ของพระองค์ และในรายละเอียดของพระพักตร์เป็นรูปใบหน้าของบุคคลต่าง ๆ มากมายจากหลายสภาพชีวิตและอาชีพอยู่ในโครงพระพักตร์นั้น

ชวนรำพึง

    จงแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ในเพื่อนมนุษย์ทุก ๆ คน แท้จริงแล้วพระองค์อยู่ใกล้เรานิดเดียว ไม่ต้องไปแสวงหาพระองค์ในที่ไกล ๆ อย่าลืมเปิดหัวใจล่ะ จะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์เสียทีนะพวกเรา

 

________________________________________

Friday of the Fourth week of Easter

27 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to Thomas, “I am the way and the truth and the life.

No one comes to the Father except through me.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอร์ช มรณสักขี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันคล้ายวันเกิด ยอแซฟ มานพ อาภามงคล และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ จักรกฤษณ์ เสนาจักร์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ฟรังซีสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ยอแซฟ สวัสดิ์ กลิ่นวิบูลย์, ยอแซฟ ควง เชาวนะ, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

น.ฟีเดลิส แห่งซิกมาริงเก็น พระสงฆ์และมรณสักขี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ลอเรนซ์ วสิงห์ กลิ่นวิบูลย์, ฟรังซิสโก ประเสริฐ-อันนา ศรัญญา ผ่องศรี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก),เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, ยวงบัปติสตา จเร พิทยากร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, อากาทา มาลี กลิ่นวิบูลย์, อันนา เฟือง หอมวิไล, เปาโล จ.ส.ต.ประหยัด หยิกประเสริฐ, มัทเธว มนูญ-อันนา สอิ้ง เยาวสังข์, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, โทมัส ประสิทธิ์ เจริญสำราญ, อาจารย์ กิม, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก),เปโตร อนุช กัณหะเสน (ครบรอบ 10 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ร.ร.อนุบาลธรรมภิรักษ์ ธนบุรี

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, เทเรซา ขวัญเมือง-ยวงบัปติสตา เขียน ศรีจันทรา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, โยเซฟ ซังเจีย แซ่โจว, ยอแซฟ สำเริง ศรีวิไล, สกอลัสติกา สำอางค์-ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ (ครบ 100 วัน), ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครอบครัว ทัชชญา เต่งตระกูล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, เปาลา อำไพ อมรสังข์ กุระตะโอง, มัทเทว จเร โชติพงศ์, นายอะฮู-นางมะเอ อริยะรุ่งโรจน์, ยาโกเบ งอง-มารีอา โรซา-ยอแซฟ วิบูลย์-เบเนดิก วิมล-มารีอา ประกอบ, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ซือ, ฟรังซิสกา กิมเกียว แซ่ซือ, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

น.เปโตร ชาเนล พระสงฆ์และมรณสักขี  

น.หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พระสงฆ์

สุขสำราญ ยอแซฟ ธีระ, พ.ต.อ.ยุทธบุล ดิสสะมาน และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์,เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ,ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, มารีอา มุยจู แซ่ฉั่ว, เปโตร พิชิต สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 29

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, มารีอา ซิ้วบ๊วย น้ำทรัพย์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยวงบัปติสตา บุญช่วย สุภาพร, มารีอา สิริกุล สุภาพร, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว สุวรุจิพร, เทเรซา สุภาพร เลิศสถิตสกุล, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, มารีอา ตติยา อยู่เจริญ, ครอบครัว ศิวะศรี, ครอบครัว ปุญยธร, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, อักแนส สุนิสา เหรียญสกุล และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว อันตน ทรงพล-มารีอา วรัญญา แสงด้วงนิล, มารีอา นิภาพร แซ่ซิ, ยอห์น บอสโก นพพล นิลนันท์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน,คุณวรพจน์ อาวะจินดา, คุณนวลจันทร์ ทรัพย์ไพฑูรย์, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล(หรั่ง), มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, นายทวีศักดิ์-นายสหพล ศรีวรขาน, มารีอา โสพลอย พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก ธนดล มีชูบท, กาโรโร เสริม เสนาจักร์,อันนา อุไร กริชไพฑูรย์, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ดวงวิญญาณในสกุล สังขรัตน์ และมีขันทอง, ดอมินิโก ปรีชา-เทเรซา เทรัตน์-ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, มาการิต อ่างแก้ว, คัธริน อ่างแก้ว และพี่น้องผู้ล่วงลับ, ยออากิม ประวัฒน์-มารีอา ทรงศรี มโนมัธย์, เปาโล ปรีดา-ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, โรซารีอา นงนุช โรจนวิภาต, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เปโตร อำพล ทองสุข, ยวงบัปติสตา เอียกเค็ง แซ่ลี้, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, โจเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร พ.อ.(พิเศษ)ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม ธูปเทียน, เกมส์ นิลพิบูลย์, นายมงคล เหมปิยะสมบัติ, ยอแซฟ สุรชัย บรรลือวงค์, ซือเต็กบ๋วง ท่งเอ็ง แซ่เฮ้ง, มารีอา ฮุ้ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์,โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, มารีอา อำไพ แซ่แต้, คุณแม่ ซ่อนกลิ่น สงวนทรัพย์, คุณศรัญภร สงวนทรัพย์, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, อันนา สมหมาย ชมจินดา (ครบรอบ 16 ปี), ยวงบัปติสตา ด.ต.ประเดิม ชมจินดา, ยอแซฟ ด.ต.ชาญชัย ชมจินดา, ยอแซฟ ศรชัย ชมจินดา, เปาโล กรณ์ ชนะจินดาโสภณ, มารีอา นุชนารถ โพธิ์งาม, อันนา ปราณี โพธิ์งาม, วิญญาณในไฟชำระ

 

ขอขอบคุณทุกท่าน

ที่ติดตาม 

_____________________________________

Saturday of the Fourth week of Easter

28 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“If you ask anything of me in my name, I will do it. “

ประกาศแต่งงาน    

(ครั้งที่ 1)

                                     ยวงบอสโก ธนะพล พนาศิลปกุล

        บุตร        ยอแซฟ อนุพนธ์ พนาศิลปกุล – นางสุชาดา แก้วขวัญ

        กับ                        นางสาว ทิฆัมพร เผือกประพันธ์

        บุตรี              นายภิรมย์ – นางบุญเทือง เผือกประพันธ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.2018  เวลา 14.00 น.

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

(ครั้งที่ 1)

                                           นาย สุชัจจ์ เกิดปั้น

        บุตร               นายประกอบ เกิดปั้น – นางทิพพาภรณ์ ขำศรี

        กับ                                มารีอา นุชา ปานวิลัย

        บุตรี                  เปโตร อิ๊ด – อันนา ผชิต ปานวิลัย

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.2018  เวลา 14.30 น.

 

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_________________________________________

Saturday of the Fourth week of Easter

28 April 2018

Saints of the day

St. Louis de Montfort

_______________________________________

Saint Mark, evangelist – Feast

25 April 2018

Saint of the day

St. Mark,

Evangelist

________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

                                        John: 3:16

_________________________________________

ขอขอบคุณทุกท่าน