สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ST. FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH IN BANGKOK, THAILAND. PLEASED TO WELCOME YOU WITH LOVE. ### LOVE ONE ANOTHER ### : John 13: 34-35.

SAINT FRANCIS XAVIER CATHOLIC CHURCH, BANGKOK, THAILAND วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน บ้านพักพระสงฆ์/สำนักงาน ๙๔ ถนนสามเสน วชิรพยาบาล ดุสิต กทม ๑๐๓๐๐ Tel. 02 243 0060 โทรสาร ๐๒ ๖๖๙ ๗๔๔๑ มิสซา ประจำวัน ๖.๐๐ น.และ ๑๙.๐๐ น วันเสาร์ เพื่อวันอาทิตย์ ๑๙.๐๐ น วันอาทิตย์ ๖.๓๐ ๘.๓๐ ๑๐.๐๐ น และ ๑๖.๐๐ น รับศีลอภัยบาป ก่อนมิสซา @@@@@@@@@@@@@@ Mass schedule: Monday – Friday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Saturday 6:00 a.m. 19:00 p.m. Sunday 6:30 a.m. 8:30 a.m. 10:00 a.m. 16:00 p.m. The Sacrament of Reconciliation is available during the mass on Saturday 19:00 p.m. & Sunday. The confessionals on the outside of the main church, an aircon private box for confession with screened – separated. ########################################################### April 2018 - Overview for the Month ::The month of April is dedicated to The Holy Spirit. The entire month falls during the Easter season. The liturgical color is white — the color of light, a symbol of joy, purity and innocence (absolute or restored).: @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ The Holy Father's Intentions for the Month of April 2018::::Universal: For Those who have Responsibility in Economic Matters . That economists may have the courage to reject any economy of exclusion and know how to open new paths. : : @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ Feasts for April 2018 ::The feasts on the General Roman Calendar celebrated during the month of April are: 1. Easter Sunday,Solemnity 2. Easter Monday,Solemnity 3. Easter Tuesday,Solemnity 4. Easter Wednesday,Solemnity 5. Easter Thursday,Solemnity 6. Easter Friday,Solemnity 7. Easter Saturday,Solemnity 8. Second Sunday of Easter (or Sunday of Divine Mercy),Solemnity 11. Stanislaus of Cracow,Opt. Mem. 13. Martin I,Opt. Mem. 15. Third Sunday of Easter,Sunday 21. Anselm,Opt. Mem. 22. Fourth Sunday of Easter,Sunday 23. George; Adalbert,Opt. Mem. 24. St. Fidelis,Opt. Mem. 25. St. Mark,Feast 28. Peter Chanel (NZ, Feast); Louis Mary de Montfort; Gianna Molla, mother (Italy),Opt. Mem. 29. Fifth Sunday of Easter,Sunday 30. Pius V; Bl. Marie de l'Incarnacion (Can),Memorial::: : @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ Focus of the Liturgy, April 2018 ::::The Gospel readings for the Sundays in April are taken from St. Mark, St. John and St. Luke and are from Year B, Cycle 2.::April 1st - Easter Sunday This Gospel recounts Mary Magdalen and the apostles visit to the empty tomb of Christ on Easter. April 8th - Divine Mercy Sunday The Gospel relates the story of doubting Thomas. April 15th - 3rd Sunday of Easter The Gospel relates the story of the disciples encountering Jesus on the road to Emmaus. April 22nd - 4th Sunday of Easter The Gospel is about Jesus as the Good Shepherd. April 29th - 5th Sunday of Easter In today's Gospel Jesus says He is the vine and we are the branches. : @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ Highlights of the Month April 2018 :: After our solemn commemoration of the last days and death of Our Lord we will spend the month of April celebrating. As Spring breaks forth even nature will join us as buds and blooms begin to surface and we spend this month basking in the joy of the Resurrection. We continue throughout the entire month our cry, "Christ is risen, Christ is truly risen." The Feast of Divine Mercy offers us the opportunity to begin again as though we were newly baptized. The unfathomable mercy of God is made manifest today if we but accept His most gracious offer. Easter is the feast of feasts, the unalloyed joy and gladness of all Christians. This truly is "the day that the Lord has made." From Sunday to Sunday, from year to year, the Easters of this earth will lead us to that blessed day on which Christ has promised that He will come again with glory to take us with Him into the kingdom of His Father. The saints that we will focus on this month — those who have already shared in the rewards of the Resurrection — are St. Stanislaus (April 11), St. Martin I (April 13), St. Bernadette (April 16), St. Anselm (April 21), St. George and St. Adalbert (April 23), St. Fidelis of Sigmaringen (April 24), St. Mark (April 25), Our Lady of Good Counsel (April 26), St. Louis Mary de Montfort and St. Peter Chanel (April 28) and St. Pius V (April 30). The feast of St. Catherine of Siena (April 29) and falls on Sunday so is superseded the Sunday liturgy. The feasts of St. Francis of Paola (April 2), St. Isidore (April 4), St. Vincent Ferrer (April 5), St. John Baptist de la Salle(April 7) are superseded by the Easter Week liturgy.:::: : @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################ A Time of New Life April. 2018 ::::April boasts the most solemn and sublime event of human history: the Resurrection of Jesus Christ – the Paschal mystery. Though the way to the Resurrection was the Via Crucis, the Sacrificial Lamb of God is now and forever Christ our Light, the Eternal high priest of the New Covenant. And his sorrowful mother, the Stabat Mater of Good Friday, is now the jubilant Mother of the Regina Caeli. We the members of Christ’s Mystical Body exalt in the mystery by which we were redeemed. If in Baptism we were buried with Christ, so also will we share in his resurrection. By his death we were reborn; “by his stripes we were healed.” (Is 53:5) Easter, the epicenter of time, is the event that links time and eternity. It is indeed “the day the Lord has made; let us be glad and rejoice in it.” (Ps 118:24) : : @@@@@@@ From the Catholic Culture ############################################################

Latest

22 April 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 16วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

Fourth Sunday of Easter

22 April 2018

_______________________________________

Fourth Sunday of Easter

22 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“I am the good shepherd,

and I know mine and mine know me”

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018

ทุกอย่างเป็นความผิดของเรา

    “เรายังมีแกะอื่น ๆ ซึ่งไม่อยู่ในคอกนี้…” และเป้าหมายของพระองค์ก็คือ ต้องนำแกะเหล่านั้นเข้ามาอยู่ในคอกเดียวกัน แต่ต้องเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยนำแกะเหล่านั้นเข้าคอกแทนพระองค์

    พวกเราในที่นี้ก็คือ พวกเราที่เป็นฆราวาส พวกเราที่เป็นพระสงฆ์ นักบวช

    แต่จนแล้วจนรอดผ่านมา 2 พันกว่าปีแล้ว เป้าหมายของพระเยซูเจ้าก็ยังไม่บรรลุผล ประชากรโลก ณ วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 มีจำนวนประมาณ 7,616,282,700 (เจ็ดพันหกร้อยสิบหกล้าน…….คน) คาทอลิกทั่วโลกในปี 2561 มีจำนวนประมาณ 1,285,000,000 (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบห้าล้าน…..คน) โลกมี 7 พันล้าน คาทอลิกมี 1 พันล้าน ส่วนประเทศไทย ปี 2561 จำนวนประชากร 69 ล้านคน  จำนวนคาทอลิก 379,975 คน (สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าคน) ยังไม่ถึง 1% ของจำนวนประชากร คำถามคือมันเป็นความผิดของใคร?

    มีประโยคเล็ก ๆ ในบทอ่านที่ 2 วันนี้ จากจดหมายของนักบุญยอห์น พอจะให้คำตอบแก่เราได้

    “โลกไม่รู้จักเรา เพราะโลกไม่รู้จักพระองค์” หรือจะพูดให้ชัดก็คือ “โลกไม่รู้จักเรา ด้วยเหตุนี้ โลกจึงไม่รู้จักพระองค์”

    โลกไม่รู้จักพระเยซูเจ้า ก็เพราะมีสาเหตุมาจากโลกไม่รู้จักเรา และที่โลกไม่รู้จักเราก็เพราะเราไม่ได้ทำตัวให้พวกเขารู้จัก เรามักจะได้ยินคำกล่าวของหลาย ๆ คนที่เป็นคริสตชนแนวหน้า ที่มักจะพูดอยู่เสมอ ๆ ว่า “เราจะต้องทำตัวให้กลมกลืนไปกับพวกเขา เพื่อเราจะได้สามารถประกาศข่าวดีได้” แต่ผลที่ออกมากลับตรงกันข้าม การพยายามทำตัวให้กลมกลืนกับพวกเขา กลับกลายเป็น พวกเราถูกพวกเขากลืนไปเสียเอง

    คริสตชนจำนวนไม่น้อยไม่ว่าจะเป็นฆราวาส พระสงฆ์ หรือนักบวช พยายามทำตัวให้กลมกลืนไปกับวิถีโลก เหตุผลก็เพื่อจะได้สามารถแทรกตัวเข้าไปในโลก และสามารถประกาศข่าวดีให้แก่โลก

    ปรากฏว่าพวกเราจำนวนไม่น้อยถูกวิถีโลกกลืนไปกับโลก จนแทบไม่มีอะไรที่เป็นคริสตชนหลงเหลือยู่เลย

    นั่นแหละ คือสิ่งที่นักบุญยอห์นกล่าวไว้ “โลกไม่รู้จักเรา ดังนั้น โลกก็ไม่รู้จักพระเยซูเจ้า” และที่โลกไม่รู้จักพระเยซูเจ้าก็เพราะ โลกไม่รู้จักเรา หรือให้ตรงกว่านั้นก็คือ “ที่โลกไม่รู้จักพระเยซูเจ้าก็เพราะ เราไม่ได้ทำตัวเราให้โลกรู้จักพระเยซูเจ้า” ก็เพราะไอ้กระแส การทำตัวให้กลมกลืนไปกับโลกนั่นเอง

    บทบาทของคริสตชนก็คือ เราต้องทำตัวให้แตกต่างไปจากโลก นอกจากทำตัวให้แตกต่างไปจากโลกแล้ว เรายังต้องทำตัวให้ชีวิตของพระเยซูเจ้าโดดเด่นและกระจ่างชัดผ่านทางชีวิตของเรา

    แทนที่เราจะทำตัวให้กลมกลืนกับโลก ตรงกันข้ามเราจะต้องทำตัวของเราให้กลมกลืนกับพระเยซูเจ้า เพื่อชีวิตของเราจะได้ฉายแสงให้เห็นชีวิตของพระเยซูเจ้า เพื่อให้โลกจะได้รู้จักพระเยซูเจ้าผ่านทางชีวิตของเรา

    โลกต้องรู้จักเรา เพื่อโลกจะได้รู้จักพระเยซูเจ้า

                            สวัสดี

                           คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

________________________________________

Monday of the Fourth week of Easter

23 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Whoever enters through me will be saved,

and will come in and go out and find pasture. “

ประกาศจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนฯทุกท่าน  อย่าลืมพบกันในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018   เวลา 10.30 น.

ณ สำนักงานเครดิต

__________________________________________

Tuesday of the Fourth week of Easter

24 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“The Father and I are one.”

ประชาสัมพันธ์


 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนพฤษภาคม)

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม ศกนี้

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนพฤษภาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม ศกนี้ ในมิสซารอบ 10.00 น.

    แจ้งความประสงค์ได้ที่เจ้าหน้าที่วัด

 1. ถุงทาน “ชุมพาบาลผู้ใจดี”

    อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018 ถุงทานทุกรอบมิสซา จะเก็บรวบรวมเพื่อบำรุงพระศาสนจักรสากล ในการบริหารงาน ปรับปรุง พัฒนา และเสริมสร้างพระศาสนจักร ให้ข่าวดีแห่งความรักของพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี สามารถไปถึงพี่น้องทุกคนทั่วโลก

    และขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน  

 1. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมสนับสนุนปัจจัย เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน และขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสนับสนุนปัจจัย

________________________________________

Saint Mark, evangelist – Feast

25 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to the eleven:

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature. “

ขอขอบคุณ

 

ผู้สนับสนุนค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

        – อาสาโคเออร์ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์     2,000       บาท

        – มารีอา มยุรี สว่างเนตร                500      บาท

        – มารีอา สายสุดา ชมจินดา             300       บาท

_________________________________________

Thursday of the Fourth week of Easter

26 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

When Jesus had washed the disciples’ feet, he said to them: “Amen, amen, I say to you,

no slave is greater than his master nor any messenger greater than the one who sent him.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก  สารวัดมีคุณค่า กรุณาอ่านและนำกลับไปไว้ที่บ้าน

พระพักตร์ของพระเยซู

    เอปิฟานิโอ เป็นฤษี อยู่ในอารามที่ชิชีลี เขาวาดภาพได้เก่งมาก สำหรับเขาตั้งใจแน่วแน่ว่า จะวาดภาพพระพักตร์ของพระเยซูให้สวยที่สุด แต่ปัญหาของเขาก็คือ เขาจะหาใครมาเป็นแบบ ใบหน้าพระเยซูจะต้องแฝงไว้ด้วยความทุกข์ระทมของการสิ้นพระชนม์ และความชื่นชมยินดีของการกลับคืนชีพ

    เอปิฟานิโอ ได้ออกเดินทางไปทั่วยุโรป พยายามแสวงหาผู้คนที่มีใบหน้าละม้ายคล้ายกับพระเยซูเจ้าในจินตนาการของเขา เขาผิดหวังมาก เพราะหาไม่พบ

    เย็นวันหนึ่ง ขณะที่เขากำลังหลับ เขาฝันว่า ทูตสวรรค์องค์หนึ่งพาเขาไปพบบุคคลต่าง ๆ มากมาย และบอกกับเขาว่า ใบหน้าของบุคคลเหล่านั้นแหละ เป็นใบหน้าที่ละม้ายคล้ายกับพระพักตร์ของพระเยซูเจ้า ในฝันเขาเห็นใบหน้าอิ่มเอิบเบิกบานของเจ้าสาวที่เพิ่งแต่งงาน ใบหน้าอันบริสุทธิ์ไร้เดียงสาของเด็กทารก ใบหน้าของผู้ที่ตรากตรำทำงานหนักอย่างชาวนา ใบหน้าที่ทนทุกข์ของผู้ป่วย ใบหน้างดงามเปี่ยมคุณธรรมของผู้เป็นแม่ ใบหน้าที่ตื่นกลัวของเด็กกำพร้า ใบหน้าที่เคร่งครัดของผู้พิพากษา ใบหน้าที่ร่าเริงของนักแสดงตลก ใบหน้าที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาป ใบหน้าของคนโรคเรื้อนที่มีแผลเป็นน่ากลัว เอปิฟานิโอตกใจตื่น เขารีบเดินทางกลับไปยังอารามของเขา และเริ่มวาดภาพพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าทันที

    หนึ่งปีผ่านไป เขาวาดภาพพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมกับนำผลงานชิ้นเอกของเขาให้ทุกคนดู ทุกคนประหลาดใจมาก เพราะพระพักตร์พระเยซูที่เขาวาดนั้น เป็นเพียงเค้าโครงพระพักตร์ของพระองค์ และในรายละเอียดของพระพักตร์เป็นรูปใบหน้าของบุคคลต่าง ๆ มากมายจากหลายสภาพชีวิตและอาชีพอยู่ในโครงพระพักตร์นั้น

ชวนรำพึง

    จงแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์ในเพื่อนมนุษย์ทุก ๆ คน แท้จริงแล้วพระองค์อยู่ใกล้เรานิดเดียว ไม่ต้องไปแสวงหาพระองค์ในที่ไกล ๆ อย่าลืมเปิดหัวใจล่ะ จะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์เสียทีนะพวกเรา

 

________________________________________

Friday of the Fourth week of Easter

27 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to Thomas, “I am the way and the truth and the life.

No one comes to the Father except through me.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.ยอร์ช มรณสักขี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันคล้ายวันเกิด ยอแซฟ มานพ อาภามงคล และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ จักรกฤษณ์ เสนาจักร์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ฟรังซีสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ยอแซฟ สวัสดิ์ กลิ่นวิบูลย์, ยอแซฟ ควง เชาวนะ, ฟรังซิสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

น.ฟีเดลิส แห่งซิกมาริงเก็น พระสงฆ์และมรณสักขี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ลอเรนซ์ วสิงห์ กลิ่นวิบูลย์, ฟรังซิสโก ประเสริฐ-อันนา ศรัญญา ผ่องศรี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก),เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, ยวงบัปติสตา จเร พิทยากร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, อากาทา มาลี กลิ่นวิบูลย์, อันนา เฟือง หอมวิไล, เปาโล จ.ส.ต.ประหยัด หยิกประเสริฐ, มัทเธว มนูญ-อันนา สอิ้ง เยาวสังข์, ฟรังซิสโก พิศิษฐ์ กรรณิการ์, โทมัส ประสิทธิ์ เจริญสำราญ, อาจารย์ กิม, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก),เปโตร อนุช กัณหะเสน (ครบรอบ 10 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ร.ร.อนุบาลธรรมภิรักษ์ ธนบุรี

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, เทเรซา ขวัญเมือง-ยวงบัปติสตา เขียน ศรีจันทรา, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, ราฟาแอล นิพนธ์ วรรณศิริ, โยเซฟ ซังเจีย แซ่โจว, ยอแซฟ สำเริง ศรีวิไล, สกอลัสติกา สำอางค์-ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ (ครบ 100 วัน), ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครอบครัว ทัชชญา เต่งตระกูล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, เปาลา อำไพ อมรสังข์ กุระตะโอง, มัทเทว จเร โชติพงศ์, นายอะฮู-นางมะเอ อริยะรุ่งโรจน์, ยาโกเบ งอง-มารีอา โรซา-ยอแซฟ วิบูลย์-เบเนดิก วิมล-มารีอา ประกอบ, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ซือ, ฟรังซิสกา กิมเกียว แซ่ซือ, มารีอา ยึด ฤกษ์พิชัย, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

น.เปโตร ชาเนล พระสงฆ์และมรณสักขี  

น.หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พระสงฆ์

สุขสำราญ ยอแซฟ ธีระ, พ.ต.อ.ยุทธบุล ดิสสะมาน และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว ชนวัฒน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์,เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ,ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, มารีอา มุยจู แซ่ฉั่ว, เปโตร พิชิต สงวนแก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 29

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, มารีอา ซิ้วบ๊วย น้ำทรัพย์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยวงบัปติสตา บุญช่วย สุภาพร, มารีอา สิริกุล สุภาพร, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, ครอบครัว สุวรุจิพร, เทเรซา สุภาพร เลิศสถิตสกุล, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, มารีอา ตติยา อยู่เจริญ, ครอบครัว ศิวะศรี, ครอบครัว ปุญยธร, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, อักแนส สุนิสา เหรียญสกุล และครอบครัว, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ครอบครัว อันตน ทรงพล-มารีอา วรัญญา แสงด้วงนิล, มารีอา นิภาพร แซ่ซิ, ยอห์น บอสโก นพพล นิลนันท์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว คุณอดุลย์-คุณปัทมา สังขรัตน์, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน,คุณวรพจน์ อาวะจินดา, คุณนวลจันทร์ ทรัพย์ไพฑูรย์, ครอบครัว สมบูรณ์เจริญชัย, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล(หรั่ง), มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, นายทวีศักดิ์-นายสหพล ศรีวรขาน, มารีอา โสพลอย พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก ธนดล มีชูบท, กาโรโร เสริม เสนาจักร์,อันนา อุไร กริชไพฑูรย์, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ดวงวิญญาณในสกุล สังขรัตน์ และมีขันทอง, ดอมินิโก ปรีชา-เทเรซา เทรัตน์-ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, มาการิต อ่างแก้ว, คัธริน อ่างแก้ว และพี่น้องผู้ล่วงลับ, ยออากิม ประวัฒน์-มารีอา ทรงศรี มโนมัธย์, เปาโล ปรีดา-ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, โรซารีอา นงนุช โรจนวิภาต, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เปโตร อำพล ทองสุข, ยวงบัปติสตา เอียกเค็ง แซ่ลี้, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, โจเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร พ.อ.(พิเศษ)ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, โทมัส สำเภา-มารีอา แฉล้ม ธูปเทียน, เกมส์ นิลพิบูลย์, นายมงคล เหมปิยะสมบัติ, ยอแซฟ สุรชัย บรรลือวงค์, ซือเต็กบ๋วง ท่งเอ็ง แซ่เฮ้ง, มารีอา ฮุ้ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์,โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, มารีอา อำไพ แซ่แต้, คุณแม่ ซ่อนกลิ่น สงวนทรัพย์, คุณศรัญภร สงวนทรัพย์, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, อันนา สมหมาย ชมจินดา (ครบรอบ 16 ปี), ยวงบัปติสตา ด.ต.ประเดิม ชมจินดา, ยอแซฟ ด.ต.ชาญชัย ชมจินดา, ยอแซฟ ศรชัย ชมจินดา, เปาโล กรณ์ ชนะจินดาโสภณ, มารีอา นุชนารถ โพธิ์งาม, อันนา ปราณี โพธิ์งาม, วิญญาณในไฟชำระ

 

ขอขอบคุณทุกท่าน

ที่ติดตาม 

_____________________________________

Saturday of the Fourth week of Easter

28 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“If you ask anything of me in my name, I will do it. “

ประกาศแต่งงาน    

(ครั้งที่ 1)

                                     ยวงบอสโก ธนะพล พนาศิลปกุล

        บุตร        ยอแซฟ อนุพนธ์ พนาศิลปกุล – นางสุชาดา แก้วขวัญ

        กับ                        นางสาว ทิฆัมพร เผือกประพันธ์

        บุตรี              นายภิรมย์ – นางบุญเทือง เผือกประพันธ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ.2018  เวลา 14.00 น.

๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘๘

(ครั้งที่ 1)

                                           นาย สุชัจจ์ เกิดปั้น

        บุตร               นายประกอบ เกิดปั้น – นางทิพพาภรณ์ ขำศรี

        กับ                                มารีอา นุชา ปานวิลัย

        บุตรี                  เปโตร อิ๊ด – อันนา ผชิต ปานวิลัย

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม ค.ศ.2018  เวลา 14.30 น.

 

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_________________________________________

Saturday of the Fourth week of Easter

28 April 2018

Saints of the day

St. Louis de Montfort

_______________________________________

Saint Mark, evangelist – Feast

25 April 2018

Saint of the day

St. Mark,

Evangelist

________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

                                        John: 3:16

_________________________________________

ขอขอบคุณทุกท่าน

Advertisements

15 April 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 15วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018

Third Sunday of Easter

15 April 2018

_______________________________________

Third Sunday of Easter

15 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Peace be with you.”

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018

สมัชชาพระศาสนจักรไทย 2015

    บทสนทนาของเจ้าอาวาสในวันนี้นำมาจากสิ่งที่สะดุดตา สะดุดความคิด จากบทอ่านหนังสือกิจการอัครสาวกของเช้าวันเสาร์ที่ 14 เมษายน วันเสาร์สัปดาห์ที่สองเทศกาลปัสกา

    หนังสือกิจการอัครสาวกบทที่ 6 ข้อ 1 ถึง 7 เริ่มต้นดังนี้

    “เวลานั้น ศิษย์มีจำนวนมากขึ้น บรรดาศิษย์ที่พูดภาษากรีกไม่พอใจศิษย์ที่พูดภาษาฮีบรู เพราะในการแจกทานประจำวัน บรรดาแม่ม่ายของตนถูกละเลยมิได้รับแจก อัครสาวกสิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษย์มาประชุม กล่าวว่า “ไม่สมควรที่เราจะละทิ้งการประกาศพระวาจาของพระเจ้าเพื่อไปแจกอาหาร”

    อัครสาวกสิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษย์มาประชุม

    การประชุมนี้ทำให้คิดถึงการประชุมสมัชชาครั้งที่หนึ่งของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ที่ได้จัดขึ้นในปี 2015 และผ่านมาได้ 2 – 3 ปีแล้ว

    แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการเรียกประชุมก็คือ เป้าหมายของการประชุม ที่ผู้นำการประชุมซึ่งน่าจะเป็นท่านนักบุญเปโตรเอ่ยขึ้นมานั่นคือ

    “ไม่สมควรที่เราจะละทิ้งการประกาศพระวาจาของพระเจ้าเพื่อไปแจกอาหาร”

    ที่ประชุมของอัครสาวกเห็นความสำคัญของการประกาศพระวาจาของพระเจ้า พวกท่านมองเห็นว่า สิ่งนี้สำคัญมากกว่าการแจกอาหาร ซึ่งเป็นเพียงกิจกรรมภายนอก

    ที่เกิดหัวข้อนี้ขึ้นมาในการประชุมอัครสาวกในครั้งนั้น ก็น่าจะเกิดจากการที่บรรดาอัครสาวกเริ่มสังเกตเห็นว่า พระศาสนจักรตอนนั้นกำลังเริ่มต้นให้ความสำคัญแก่การแจกอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมฝ่ายร่างกายภายนอก หรือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่า กิจกรรมเมตตาสงเคราะห์มากกว่าการประกาศพระวาจาของพระเจ้า ซึ่งเป็นงานหลักและสำคัญสุดของพระศาสนจักร

    บรรดาอัครสาวกคงจะได้สังเกตเห็นความหมกมุ่นของบรรดาคริสตชน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกิจการฝ่ายร่างกาย คือ การแจกอาหาร จนจะลืมการประกาศพระวาจาของพระเจ้า

    เวลาที่คนเราหมกมุ่นกับกิจการฝ่ายร่างกายภายนอก เราก็มักจะลืมแก่นสาระของชีวิตไปในที่สุด

    และแน่นอนเวลาที่เราพาตัวเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ภายนอก (ณ ที่นี้ คือการแจกอาหาร รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน) สิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือ อาการของการเริ่มหมกมุ่นติดพันอยู่กับวัตถุและบุคคล นอกนั้นความไม่เสมอภาคหรือการเล่นพรรคเล่นพวก ก็จะเกิดขึ้นตามมา ตามที่กิจการอัครสาวกเขียนไว้ “บรรดาศิษย์ที่พูดภาษากรีก ไม่พอใจศิษย์ที่พูดภาษาฮีบรู เพราะในการแจกทานประจำวัน บรรดาแม่ม่ายของตนละเลยมิได้รับแจก” สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องหมายภายนอกบ่งบอกว่ากิจกรรมเมตตาจิตเหล่านั้น ไม่ได้เกิดมาจากจิตที่มีเมตตาแท้ ๆ เพราะมีการเล่นพรรคเล่นพวกเข้ามาเกี่ยวข้อง

    และนี่คือสิ่งที่ปรากฏให้เราได้เห็นในยุคสมัยนั้นของอัครสาวกสืบต่อมาจนถึงยุคปัจจุบัน

    เป็นการยุ่งกับเรื่องของกิจกรรมภายนอก จนลืมเรื่องทางฝ่ายจิตวิญญาณ

    การละเลย หรือ การทิ้งการประกาศพระวาจา เป็นการเตือนว่าบางสิ่งที่ไม่เหมาะสมกำลังเกิดขึ้น การละเลยหรือการทิ้งการประกาศพระวาจาไม่ได้หมายความถึง การหยุดสอนคำสอนหรือการหยุดสอนพระคัมภีร์

    การละเลยหรือการละทิ้งการประกาศพระวาจา หมายถึง การละเลยหรือการละทิ้งการเป็นสักขีพยานของพระวาจาด้วยชีวิต เพราะการประกาศพระวาจาแท้ที่จริงก็คือ การเป็นสักขีพยานของพระวาจาด้วยการเจริญชีวิตตามพระวาจานั้นให้ทุกคนได้เห็น ได้สัมผัส

    เมื่อเราเข้าไปวุ่นวายกับเรื่องฝ่ายร่างกาย(กิจกรรมต่าง ๆ โครงการต่าง ๆ ฯลฯ) มากจนเกินเหตุเราก็จะลืมการเป็นสักขีพยานด้วยชีวิต เพราะเราจะหันไปสนใจกิจกรรมภายนอก ด้วยการสร้างผลงาน และจัดกิจกรรมภายนอก หรือที่เรียกว่า จัดอีเว้นท์ (events) มุ่งให้มีผู้ร่วมกิจกรรมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ขณะเดียวกัน ก็ลืมการเป็นสักขีพยานพระวาจาด้วยการเจริญชีวิตตามพระวาจานั้น

    ดังนั้น บรรดาอัครสาวกจึงแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ดูแลจัดการกิจการฝ่ายร่างกาย ขณะที่บรรดาอัครสาวกก็หันกลับมาให้ความสำคัญแก่กิจการฝ่ายจิตวิญญาณ ดังที่หนังสือกิจการอัครสาวกได้บันทึกไว้ดังต่อไปดังนี้

    “พี่น้องทั้งหลาย จงเลือกบุรุษเจ็ดคนจากกลุ่มของท่านทั้งหลาย เป็นคนที่มีชื่อเสียงดี เปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าและปรีชาญาณ แล้วเราจะแต่งตั้งเขาให้ทำหน้าที่นี้ ส่วนเราจะอุทิศตนอธิษฐานภาวนาและประกาศพระวาจา ทุกคนในที่ประชุมต่างเห็นชอบกับข้อเสนอนี้”

    อุทิศตนภาวนาและประกาศพระวาจา คือ งานหลักของผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณ การภาวนาไม่ใช่การอ่านหรือสวดโดยใช้หนังสือสวด การภาวนา คือ การเรียนรู้สิ่งที่พระต้องการให้ทำและลงมือทำหรือปฏิบัติตามสิ่งที่พระต้องการนั้น อันได้แก่ การดำเนินชีวิตปฏิบัติตามพระวาจาอย่างจริงจัง อันจะนำไปสู่กิจกรรมพระเมตตาภายนอกที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามมา โดยไม่ต้องมีการวางแผนหรือวางโครงการใด ๆ หลายคนบอกว่า เขาสวดเยอะเหลือเกิน แต่พอดู ๆ ไป พวกเขาโกหก เพราะดูชีวิตจริง ๆ ในภาคปฏิบัติมันตรงข้ามกับสิ่งที่พระต้องการ สวดเยอะ แต่ยังมีอารมณ์โกรธ เกลียด อาฆาตมาดร้าย กอบโกยทั้งเงินทอง ชื่อเสียง ความสุขทางโลก ฯลฯ

    ให้เราร่วมกันภาวนาเพื่อให้คริสตชนทุกคนเข้าใจเป้าประสงค์ของสมัชชา ที่เน้นการฟื้นฟูปฏิรูปชีวิตคริสตชน โดยการทำตัวให้เหมือนหรือคล้ายพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงภาวนาตลอดเวลา ด้วยการฟังสิ่งที่พระบิดาบอกให้ทำ และยอมตัดใจทำสิ่งเหล่านั้น แม้จะต้องเผชิญความเจ็บปวดก็ตาม

                              สวัสดี

                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

____________________________________________

Monday of the Third week of Easter

16 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you saw signs

but because you ate the loaves and were filled.

ประชาสัมพันธ์

 1. ฉลองพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี (22 เมษายน 2018)

        “พระยาห์เวห์ทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าอย่างผู้เลี้ยงแกะ ข้าพเจ้าจึงไม่ขาดสิ่งใด…

         ทรงชี้ทางให้ข้าพเจ้าเดินไปบนมรรคาแห่งความชอบธรรม”  (สดด.23:1,3)

    สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย

    ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านร่วมบริจาคเงิน/ถุงทาน วันเสาร์ที่ 21 และอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018 เพื่อบำรุงพระศาสนจักรสากล ในการบริหารงาน ปรับปรุง พัฒนา และเสริมสร้างพระศาสนจักร

    ให้ข่าวดีแห่งความรักของพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี สามารถไปถึงพี่น้องทุกคนทั่วโลก

 1. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมสนับสนุนปัจจัย เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน และขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสนับสนุนปัจจัย

____________________________________________

Tuesday of the Third week of Easter

17 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to them, “I am the bread of life; whoever comes to me will

never hunger, and whoever believes in me will never thirst.”

ประกาศจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนฯทุกท่าน  อย่าลืมพบกันในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018   เวลา 10.30 น.

ณ สำนักงานเครดิต

__________________________________________

ขอขอบคุณ

คุณวนิดา ชมไพศาล

ที่ได้สนับสนุนปัจจัยจำนวน    1,000    บาท

เป็นค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

_________________________________

Wednesday of the Third week of Easter

18 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

This is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes

in him may have eternal life, and I shall raise him on the last day.”

ประกาศแต่งงาน

  

(ครั้งที่ 3)

ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ สุพรรณอาสน์

        บุตร               นายอนันต์ – นางหอมจันทร์ สุพรรณอาสน์

        กับ                           เซซีลีอา ศลิษา อาจคุ้มวงษ์

        บุตรี           พลเอก วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ – อันนา วีรศรี ลิช้ำ

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน ค.ศ.2018  เวลา 14.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

____________________________________________

Thursday of the Third week of Easter

19 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to the crowds: “No one can come to me unless the Father who sent

me draw him, and I will raise him on the last day.”

ขอขอบคุณ

คุณสมคิด – คุณประไพศรี เหล่าอารีย์ และครอบครัว

บริจาคไข่เค็มปัสกา

จำนวน  3,000  ฟอง

_________________________

“วันนี้…ท่านมีนัดกับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุก็มีนัดกับเรา”

    ทางวัดขอเรียนเชิญผู้สูงอายุทุกท่าน

    บรรดาลูก ๆ หลาน ๆ และพี่น้องทุกท่าน

    เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ อวยพรผู้สูงอายุ

    และพิธีรับศีลเจิมขอพระพรพิเศษแด่ผู้สูงอายุ

    เวลา 10.00 น.

หลังพิธีมิสซา  มีพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

และร่วมรับประทานอาหารอร่อย ๆ

____________________________________________

Friday of the Third week of Easter

20 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life,

and I will raise him on the last day.

These things he said while teaching in the synagogue in Capernaum.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วันนี้ 15 เมษายน 2018 ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุทุกท่าน ที่จะได้รับพระพรในพิธีบูชาขอบพระคุณ ได้รับศีลเจิมให้มีพละกำลังทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการแสดงความกตัญญูจากบรรดาลูก ๆ หลาน ๆ รวมทั้งได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อผู้ช่วย และสภาภิบาล ที่ได้จัดเตรียมอาหารอร่อย ๆ ไว้บริการ รวมทั้งจัดเตรียมของที่ระลึกมอบให้ท่านติดไม้ติดมือกลับไปด้วย ขอบคุณลูกหลานเยาวชนที่ช่วยจัดสถานที่ให้คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ด้วยนะคะลูก

 

ในนามคุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อผู้ช่วยเจ้าอาวาส

และสภาภิบาล

ขอขอบคุณศิษย์เก่าโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

ที่ได้บริจาคทั้งทุนทรัพย์ และของขวัญต่าง ๆ ให้กับผู้สูงอายุในครั้งนี้

 • ศิษย์เก่า รุ่นกรีนฟิลด์            บริจาคเงินจำนวน     18,000       บาท

 • ศิษย์เก่า รุ่นมะฮอกกานี        บริจาคเงินจำนวน    17,000       บาท

 • ศิษย์เก่า รุ่นธนูทอง            + บริจาคผ้าเช็ดตัว 9 โหล (108 ผืน)

                    + ยาหอมเทพจิตร  200  หลอด

 • ศิษย์เก่า รุ่นโตโมดาชิ            บริจาคสบู่ลักส์ (LUX)  102  ขวด

 • ศิษย์เก่า รุ่น ZUMDEISPIEL        บริจาคยาดมเซียงเพียวอิ๊ว  100  หลอด

ขอพระอวยพรในความมีน้ำใจดีของลูกศิษย์ทุกคนนะคะ

____________________________________________

Saturday of the Third week of Easter

21 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Simon Peter answered him,

“Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), อันตน ปรีดา ศาตะมาน, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด เปาโล พงษ์บัณฑิต จันตะบุตร, มารีอา รัมณีย์ สุสังกรกาญจน์, เทเรซา ภาคินันท์ สุสังกรกาญจน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, เปโตร เปาโล ธนภัทร จันตะบุตร, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ฟรังซีสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์ (ครบ 5 ปี), ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เปโตร วศิน สุสังกรกาญจน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, เปาโล เช้ง เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ยวง โกวิทย์ และครอบครัว

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ลอเรนซ์ วสิงห์ กลิ่นวิบูลย์, ฟรังซิสโก ประเสริฐ ผ่องศรี,ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, เปาโล จ.ส.ต.ประหยัด หยิกประเสริฐ, ยอแซฟ ทวีชัย แสนสุขโยธิน, มารีอา เฟื่อง แซ่เล, ฟรังซีสโก ชาญ อานามนารถ, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม (ครบรอบวันเสียชีวิต), ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ วันเกิด อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ยอแซฟ ทิวทัศน์ และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด อันนา สริตา พฤกษอรุณ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์ (ครบรอบวันตาย), อาคาทา มาลี กลิ่นวิบูลย์, อันนา ศรัญญา ผ่องศรี, เทเรซา ลมัย ขันมณี, อันนา เฟือง หอมวิไล, ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์,ฟรังซีสโก ชอบ-มารีอา ประสาร มณีน้อย, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ฟรังซีสโก รังสรรค์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คุณดวงตา เลืองถิ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันเดร ฟา บุญครอง, อันนา ทองคำ วัฒนาสวัสดิ์, เปโตร วาส-มารีอา มอญ สัญวี, ยอห์น บอสโก อำนวย โศจิพลกุล, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, นางบุญส่ง สายบุญมี, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยวง ภูษิต ศิริโรจนาภรณ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, วิญญาณ “น้องน๊อต-หยอง” และวิญญาณเด็กที่โดนทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, คาเบรียล ชื้น-มารีอา เสมอ ตรีนิกร, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ซือ, ฟรังซิสกา กิมเกียว แซ่ซือ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

น.อันเซลม์ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ พ.ต.อ.ยุทธบุล ดิสสะมาน และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว สัมฤทธิ์-อรณิชา มุตธิกุล, วันเกิด เทเรซา ด.ญ.กานติมา ศรีสรานุกรม

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา บุญส่ง ฉ่ำศรี, ยวง พัวกุ๋ย แซ่พัว, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 22

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ยวงบัปติสตา บุญช่วย สุภาพร, มารีอา สิริกุล สุภาพร, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, เปาโล บำรุง-อันนา เพ็ญศิริ ภูมิชาติพงศ์ และครอบครัว, เปาโล วินัย มณีขาว, ไมเคิล ธนบดี รุ่งศุภตานนท์, ยอแซฟ กฤชกร จันทร์แก้ว และครอบครัว, อังเยลา มะลิ เจริญสำราญ, ครอบครัว เอลีซาแบท วิสุทธิ์ศรี สุขชัย, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว สุวรุจิพร, นางประพีร์ แสงหาญ, ครอบครัว แสงหาญ, เทเรซา สุภาพร เลิศสถิตสกุล, ครอบครัว มารีอา ทองไสย แซ่ซิ, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ตติยา อยู่เจริญ, ครอบครัว ศิวะศรี, ครอบครัว ปุญยธร, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, อันนา งามนิจ สอนเทพ, ครอบครัว คุณอรรถพงษ์ เจริญสำราญ, เทเรซา ฉัตรแก้ว กฤตยานุสรณ์ และครอบครัว, ออกัสติน ธนิต ชัยกรดิษกุล และครอบครัว, ครอบครัว รุ่งรัชตเวช, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล(หรั่ง), มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, นายทวีศักดิ์-นายสหพล ศรีวรขาน, อันนา อุไร ไอยรา,ฟรังซิสโก ธนดล มีชูบท, เปโตร ยุทธภูมิ รัตพันธุ์, กาโรโร เสริม เสนาจักร์, อันนา อุไร กริชไพฑูรย์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, ยวงบัปติสตา สำลี ทวีศักดิ์, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, ซีมอน สวง-ด.ช.รุ่งรัตน์ ตรีว่าอุดม, เบเนดิกโต ไพศาล เกตุรัตน์, บรรพบุรุษ แดงเดช, ฟรังซิสโก หยูเม้ง แซ่เอี้ยว, เปโตร เตื่อ-มารีอา ทองคำ-ออกุสติน ปิ่น, อันตน ตาม,อันตน ผุ่ง-มารีอา ฮ๊าก ไชยเผือก, ยออากิม ประเสริฐ-มารีอา ละมูล สุขชัย, เปโตร ประสาท สุขชัย, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มาร์ธา เหล่ย-เปโตร ควาน-มารีอา ผู-มาร์ธา ยาง-มาร์ธา น้อย, ดอมินิโก ปรีชา-เทเรซา เทรัตน์-ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เปโตร ตุ่ย ศรีประมงค์, เซซีลีอา เนิน ศรีประมงค์, ปีโอ สมศักดิ์ ศรีประมงค์, มาเทรียส ตรัง พันธุมจินดา, มารีอา ห้าง พันธุมจินดา, ครอบครัว โรจนเสน, คาร์โล ธวัชชัย อู๊ด, ยอแซฟ ทวีชัย แสนสุขโยธิน, โจเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร พ.อ.(พิเศษ)ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ (ครบรอบวันเสียชีวิต), อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอาเทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, ซือเต็กบ๋วง ท่งเอ็ง แซ่เฮ้ง, มารีอา ฮุ้ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ญาติผู้ล่วงลับ, วิญญาณของเด็ก ๆ, วิญญาณที่ถูกลืม, อันตน ประสิทธิ์ กฤตยานุสรณ์, มารีอา กูกิม แซ่ตั้ง, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ,มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มารีอา สมฤดี-มารีอา สมศรี ธวัชวงษ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, ยอแซฟ สุรชัย บรรลือวงค์, ฟรังซีสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

 

______________________________________________

Monday of the Third week of Easter

16 April 2018

Saints of the day

St. Bernadette Soubirous (of Lourdes)

______________________________

Image: From Saint Francis Xavier , Bangkok, THAILAND.

___________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

                                        John: 3:16

_________________________________________

ขอขอบคุณทุกท่าน

8 April 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 14วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018

Second Sunday of Easter

(Divine Mercy Sunday)

8 April 2018

_______________________________________

Second Sunday of Easter (Divine Mercy Sunday)

8 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to Thomas, “Put your finger here and see my hands, and bring your

hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe.”

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018

จะมีเมตตาได้ก็ต้องกำจัดความไร้เมตตา

    พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ที่อธิบายศัพท์และแปลความหมาย คำวัด ที่ชาวพุทธควรรู้ เรียบเรียงโดย พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.9 ราชบัณฑิต) อธิบายความหมายของคำว่า เมตตา ซึ่งแปลว่า ความรัก ความหวังดี ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เป็นความรู้สึกที่เป็นมิตร ความมีไมตรีต่อกัน

    ดังนั้น งานฉลองพระเมตตา ในวันนี้ จึงเป็นการฉลองความรัก ฯลฯ อันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าที่มีต่อมนุษย์ เป็นความรัก ฯลฯ ที่หาขอบเขตมิได้ ที่พระเป็นเจ้าได้แสดงต่อมนุษยชาติ ตั้งแต่วันกำเนิดของโลกจักรวาล จนถึงปัจจุบัน

    ความรักความเมตตาของพระเป็นสิ่งที่ไร้ขอบเขต ที่พระได้แสดงต่อมนุษย์ตลอดมา และปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรม ในชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า

    นักบุญเปาโลได้อธิบายความหมายของความรักในภาคปฏิบัติ ไว้ในจดหมายของท่านถึงคริสตชนชาวโครินธ์ ฉบับที่ 1 บทที่ 13 ข้อ 4 ถึง 7 ไว้ดังนี้

    “ความรักย่อมอดทน มีใจเอื้อเฟื้อ ไม่อิจฉา ไม่โอ้อวดตนเอง ไม่จองหอง ไม่หยาบคาย ไม่เห็นแก่ตัว ความรักไม่ฉุนเฉียว ไม่จดจำความผิดที่ได้รับ ไม่ยินดีในความชั่ว แต่ร่วมยินดีในความถูกต้อง ความรักให้อภัยทุกอย่าง เชื่อทุกอย่าง หวังทุกอย่าง อดทนทุกอย่าง”

    เชิญชวนพวกเราให้อ่าน – ข้อความในจดหมายฉบับนี้ซ้ำไปซ้ำมาหลาย ๆ ครั้งและใช้จิตวิญญาณไตร่ตรองอย่างลึกซึ้ง เราจะพบว่านักบุญเปาโลไม่ได้แค่บอกพวกเราว่า ความรักแท้ ๆ นั้น เราต้องทำอะไร แต่ในเวลาเดียวกัน ท่านก็บอกกับเราด้วยว่า เพื่อจะได้มีความรัก เราก็จะต้องไม่ทำอะไร

    สิ่งที่ตรงข้ามกับ         ความอดทน                       ก็คือ     ความใจร้อน/หุนหันพลันแล่น

                  ”                ความมีใจเอื้อเฟื้อ           ”    ความขี้เหนียว เห็นแก่ตัว

                  ”                ความไม่อิจฉา               ”    ความอิจฉาตาร้อน

                  ”                ความไม่โอ้อวดตนเอง        ”    การชอบคุยโวโอ้อวด/ชอบอวดตัว/

                                ชอบเด่นดัง

                  ”                   ความไม่จองหอง            ”    ความหยิ่งยะโสโอหัง ชอบอวด                                    ตัว

                  ”                 ความไม่หยาบคาย          ”    ความกักขฬะ ไร้มารยาท

                  ”                 ความไม่เห็นแก่ตัว          ”    การชอบเอาตัวเองเป็นใหญ่

                                ยึดกับตัวกูของกู

                 ”                 ไม่ฉุนเฉียว            ”    ความเกรี้ยวกราด อารมณ์ร้อน

                 ”                 การไม่จดจำความผิด          ”    ความคิดอาฆาตแค้นจองเวร

                                จ้องเอาคืนเมื่อมีโอกาส

                 ”                 การไม่ยินดีในความชั่ว          ”    การปล่อยปละละเลย วางเฉย                                    เมื่อเห็นสิ่งผิด

                 ”    การร่วมยินดีและสนับสนุนความถูกต้อง     ”    ความอิจฉาตาร้อน เมื่อเห็นคน                                    อื่นได้ดี

                 ”                 การให้อภัยทุกอย่าง          ”    จดจำความผิดทุกเรื่อง

                 ”                 การเชื่อทุกอย่าง             ”    การไม่ไว้ใจใคร และคิดว่าตัวเอง

                                ดีคนเดียว ถูกคนเดียว

                 ”                 การหวังทุกอย่าง        ”    การมองโลกแง่ลบ

                 ”                 การอดทนทุกอย่าง             ”    การชอบบ่น มีอารมณ์หงุดหงิด

                                ในทุกเรื่อง

                ฯลฯ

    เครื่องหมาย ฯลฯ แปลว่า ความรักยังมีธรรมชาติมากกว่าที่นักบุญเปาโลบรรยายไว้

    พระเป็นเจ้าทรงมีคุณสมบัติทุกอย่างใน ด้านซ้าย แต่มนุษย์ก็มีคุณสมบัติทุกอย่างใน ด้านขวา จะมีด้านซ้ายบ้างก็นิด ๆ หน่อย ๆ ไม่สมบูรณ์เต็ม 100% สำหรับบางคนคุณสมบัติด้านขวาบางทีก็ไม่มีเลย

    บทภาวนา “ขอพระเมตตาเพื่อชาวโลก” ความหมายไม่ใช่ พระไม่มีพระเมตตา จึงต้องขอจากพระ ในความเป็นจริงพระเมตตาของพระ พระองค์ทรงมีเหลือล้นพ้นคณนา  สุดจะหยั่งถึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น บทภาวนานี้มุ่งขอพระช่วยให้พวกเรามีเมตตาเหมือนกับพระองค์บ้าง สักนิดก็ยังดี

    แต่จะมีได้ หรือ ไม่มี ก็ขึ้นอยู่กับเรา พวกเราตั้งใจจะกำจัด กิเลสด้านขวาออกจากชีวิตของเราได้มากน้อยแค่ไหน และอาวุธสำคัญของการกำจัดกิเลส คือ ไม้กางเขน

                             

                              สวัสดี

                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

_________________________________________

Annunciation of the Lord – Solemnity

9 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Mary said, “Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me

according to your word.” Then the angel departed from her.

ประกาศจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนฯทุกท่าน  อย่าลืมพบกันในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018   เวลา 10.30 น.

ณ สำนักงานเครดิต

___________________________________________

Tuesday of the Second week of Easter

10 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to Nicodemus:

“’You must be born from above.’

ขอขอบคุณ…พี่น้องที่ร่วมสนับสนุนปัจจัย

เป็นค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

___________________________________________

Wednesday of the Second week of Easter

11 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

God so loved the world that he gave his only-begotten Son, so that everyone

who believes in him might not perish but might have eternal life.

Image: From Saint Francis Xavier , Bangkok, THAILAND.

ประกาศแต่งงาน    

(ครั้งที่ 2)

ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ สุพรรณอาสน์

        บุตร               นายอนันต์ – นางหอมจันทร์ สุพรรณอาสน์

        กับ                           เซซีลีอา ศลิษา อาจคุ้มวงษ์

        บุตรี           พลเอก วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ – อันนา วีรศรี ลิช้ำ

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน ค.ศ.2018  เวลา 14.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

________________________________________

Thursday of the Second week of Easter

12 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“The one who comes from above is above all.”

คณะฆราวาสแพร่ธรรมแห่งพระเมตตาของพระเยซูเจ้า

    ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองพระเมตตา ประจำปี 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018 เวลา 16.00 น. และในเวลา 15.00 น. จะมีการสวดสรุปนพวารพระเมตตา 9 วัน ขอเชิญพี่น้องเตรียมจิตใจ คืนดีกับพระเจ้าทางศีลอภัยบาป เตรียมรับศีลมหาสนิทอย่างดี ผู้ประสงค์จะเสกรูปพระเมตตา โปรดนำรูปไปไว้บนโต๊ะที่เจ้าหน้าที่วัดจัดไว้ให้บริเวณพระแท่น หลังมิสซา มีแห่รูปพระเมตตาเดินรอบหน้าลานวัดผ่านพระโต วนขวา และวนกลับวัดหน้าอาคารเรียนมัธยม และถวายช่อดอกไม้

หมายเหตุ

    – พี่น้องที่เคยจอดรถยนต์บริเวณหน้าวัด วันนี้ขอให้นำรถเข้าจอดที่หน้าตึกตาปี

    – ขอเชิญสวมอาภรณ์ขาว แสดงความสะอาดของจิตวิญญาณ

_________________________________________

Friday of the Second week of Easter

13 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

There is a boy here who has five barley loaves and

two fish; but what good are these for so many?

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    คำพูด ไม่อาจพิสูจน์รักแท้ กิจการต่างหาก ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ ยิ่งลำบาก ยิ่งอันตราย ยิ่งมีปัญหา ก็ยิ่งเห็นชัดว่า รักแท้ หรือรักเทียม

รักแท้…แน่หรือ

    มีชายหนุ่มหญิงสาวคู่หนึ่งเป็นคู่รักกัน ฝ่ายชายมักจะพูดกับฝ่ายหญิงเสมอ ๆ ว่า “เขารักเธอสุดหัวใจ เขารักเธอมากกว่าชีวิตของเขา เธอเป็นดั่งลมหายใจและทุกสิ่งที่มีค่าในชีวิตของเขา ฯลฯ อีกมากมาย

    วันหนึ่ง ทั้งสองไปเที่ยวในป่า พวกเขาออกเดินทางแต่เช้าตรู่ ท่ามกลางแสงแดดอ่อน ๆ ธรรมชาติที่สวยงาม ดอกไม้ นก ผีเสื้อ และอากาศที่แสนบริสุทธิ์ ทั้งสองมีความสุข เพลิดเพลินกับธรรมชาติ ดูเหมือนจะเป็นใจให้ความรักของเขาทั้งสองเบ่งบานมากขึ้น

    และทันใดนั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น มีหมีใหญ่กระโดดออกมาจากพุ่มไม้ ท่าทางมันดุร้าย วิ่งตรงมาที่ชายหนุ่มและหญิงสาว หนีเร็วที่รัก ชายหนุ่มร้องตะโกนและรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้สูงที่อยู่ใกล้ ๆ เขาปีนขึ้นไปอย่างรวดเร็ว เขาลืมหญิงอันเป็นที่รักของตนเสียสนิท เขาทิ้งให้เธอเผชิญอันตรายกับเจ้าหมีตัวใหญ่เพียงลำพัง หญิงสาวเมื่อถูกทิ้งให้เผชิญหน้าอยู่กับหมีร้ายตามลำพัง เธอตกใจสุดขีด วิ่งไม่ออกและล้มลงอยู่ตรงนั้น

    ฝ่ายเจ้าหมีก็เดินเข้ามาใกล้หญิงสาว ใช้จมูกดมที่ใบหน้าและศีรษะของเธอ ในขณะที่หญิงสาวก็นอนตัวสั่นด้วยความกลัว ส่วนชายหนุ่มก็ยึดต้นไม้ไว้แน่น ไม่มีทีท่าว่าจะลงมาช่วยเหลือแฟนสาวอันเป็นที่รัก ความห่วงใยของเขา แสดงออกมาเพียงเสียงตะโกนเรียกฝ่ายหญิงอยู่ตลอดเวลา

    สักพักหนึ่ง หมีก็ค่อย ๆ เดินจากไป ชายหนุ่มรีบลงมาจากต้นไม้ ประคองหญิงสาวให้ลุกขึ้นและปลอบใจว่า ไม่เป็นไรแล้วนะที่รัก ฉันเป็นห่วงเธอแทบแย่ หญิงสาวรีบตอบว่า ขอบใจในความหวังดีของเธอ แต่หมีบอกฉันว่า อย่าเชื่อผู้ชายที่บอกแต่คำว่า รัก แต่หนีเอาตัวรอด ทิ้งให้ฉันต้องเผชิญกับอันตรายเพียงลำพัง หญิงสาวตอบ

ชวนรำพึง

    เมื่อเรามองไปที่ไม้กางเขน เราได้เห็นรักแท้ของพระเยซูเจ้าที่ไม่ต้องพิสูจน์อีกต่อไปเลย ทำไมหนอ พระองค์จึงทรงรักเรามากมายเช่นนี้?

 _____________________

Saturday of the Second week of Easter

14 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

Jesus said to them,

“It is I. Do not be afraid.”

 มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์

สุขสำราญ วันเกิด อันนา มารีอา มาลินี ทรัพยวณิช (10 เม.ย.), ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), เทเรซา บุญเรือน-ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, อากาทา เง็ก แซ่กัง,ยอแซฟ หงวนจั้ว แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, มารีอา ไส้เง็ก แซ่กัง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

อังคารที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

งดมิสซา

งดมิสซา

พุธที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

น.สตานิเลาส์ พระสังฆราชและมรณสักขี

งดมิสซา

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 13

06.00 น.

16.00 น.

ระลึกถึง น.มาร์ตินที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), มารีอา สุวพีร์(เยาวสังข์) เตชะเสน, โทมัส บุญส่ง, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, คล้ายวันเกิด คุณสมศักดิ์ ทวีศักดิ์ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปาโล พลตรีสง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา แตงอ่อน ริ้วทอง, มากาเรต คมคาย เหมพันธ์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, มารี อองเชล อมร สงวนแก้ว, โรซา ละม่อม ยอแซฟ, อันตน เกษม ยอแซฟ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว สัมฤทธิ์-อรณิชา มุตธิกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา บุญส่ง ฉ่ำศรี, ยวง พัวกุ๋ย แซ่พัว, ลูซีอา ชู่ อานาไชย, ฟรังซิสเซเวียร์ ไว สร้อยงาม, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์,ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 15

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, ครอบครัว ณรงค์ฤทธิ์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม,ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, อันนา พรรณพยอม-ฟรังซิสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, มีคาแอล อี สุภาสืบ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, วันเกิด ยอแซฟ สรพงค์ ทรัพย์วณิช, เปาโล บำรุง-อันนา เพ็ญศิริ ภูมิชาติพงศ์ และครอบครัว, อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, มารีอา อำไพวรรณ เคนแก้ว, ครอบครัว มารีอา ลอร่า รัตนปราณี, แด่ญาติพี่น้องทุกคน, เทเรซา พัชมน เชี่ยวชาญชูสกุล, ครอบครัว ยอแซฟ สมศักดิ์ ธีรวิจารณญาณกุล, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนนทบุรี, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, มารีอา ตติยา อยู่เจริญ, ครอบครัว ศิวะศรี, สมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน (KBS.), ครอบครัว คุณพิมพาภรณ์ ช้อยเครือ และพ่อแม่พี่น้อง, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต-ยวง บอสโก ณัฏชัยยชญ์ ปิติสันต์, ครอบครัว ปุญยธร, มารีอา เสนอ พูลสวัสดิ์, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, ครอบครัว ลูซีอา วราพรรณ มีเฟื่องศาสตร์, ยอห์น บัปติสต์ สุรพันธ์ เจริญทรัพย์, ยวงบัปติสตา จงรัก เจริญทรัพย์, ยอแซฟ ชัชวาลย์ เจริญทรัพย์, เซซีลีอา จำเนียร เจริญทรัพย์, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต(ครบ 7 ปี), ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ),เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิกโก สุมล พิชัยรัฐ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์,เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, ฟรังซิสเซเวียร์ สถิตพงษ์ วัฒนานุชิต, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว,ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล(หรั่ง), มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ฟรังซิสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์,มารีอา อุกธรณ์ จิตประเสริฐ, ยอแซฟ อุดม อุมา, เซซีลีอา ระเบียน อุมา, นายอุดร อุมา, ยอแซฟ นคร อมรวัฒน์, นายทวีศักดิ์-นายสหพล ศรีวรขาน, ครอบครัว ปิติสันต์ ผู้ล่วงลับทุกคน, อันนา อุไร ไอยรา, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอแซฟ อนุพนธ์ พนาศิลปกุล, ฟรังซิสโก สง่า ผิวเกลี้ยง, ยอแซฟ ฮ้อ แซ่เฮ้ง, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินศีลมหาสนิท วัดสามเสน(KBS.), เปโตร รอด-เซซีลีอา ห้าง ชินะผา, ลูก ๆ ทั้ง 5 ที่เสียไปแล้ว, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, มารีอา โสภี ฤกษ์โสภา, ปรารถนา เกียรติยศนุสรณ์, เฟลิกซ์ สมบูรณ์ รัตนวิไลกุล, มารีอา นิตยา ศิริธร, มาเรีย คลาร่า โลว์, ชาร์ล ธนัท รัตนวิไลกุล, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, ซีมอน สวง ตรีว่าอุดม, ด.ช.รุ่งรัตน์ ตรีว่าอุดม, เบเนดิกโต ไพศาล เกตุรัตน์, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, ลูซีอา บาลดี วรสาร, เปโตร รุ่งนิรันดร์ วรสาร, ลูกา ผา ชีพจำเป็น, มาร์ธา ท่อนจันทร์ ชีพจำเป็น, ยวงบัปติสตา จรัญ ไชยเผือก, คุณพ่อ ราฟาแอล คาร โสรินทร์, เปโตร ประมาณ-มารีอา พูลศรี ศิริกุล, นายยู่สาย-นางยี่สุ่น วีระกุล, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, มาเทรียส ตรัง พันธุมจินดา, มารีอา ห้าง พันธุมจินดา, ครอบครัว โรจนเสน, โจเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, มารีอาอังเยลา ผ่องศรี เมฆสุวรรณ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, ซีมอน มงคล พัศดุ, มารีอา สมฤดี-มารีอา สมศรี ธวัชวงษ์, มารีอา จิรพร-มารีอา รพิธร จันทร์กระจ่าง, ยอแซฟ เชาวน์-ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

 ____________________________

Annunciation of the Lord – Solemnity

9 April 2018

The Annunciation of the Lord –

Solemnity

ประชาสัมพันธ์

 1. ประกาศงดมิสซา  วันที่ 9 – 12 เมษายน ศกนี้  พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

    ทางวัดจึงขอ ง ด มิ ส ซ า ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 9 ไปจนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 12 เมษายน ศกนี้

 1. ขอเชิญพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต

    เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ผู้ด้อยโอกาส ที่จะรับบุญกุศลจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน

 1.  ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมสนับสนุนปัจจัย เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

_______________________________________

สุขสันต์สมโภชปัสกา

แด่พี่น้องสัตบุรุษ

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุกท่าน

ขอให้การกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระคริสตเจ้า

นำชีวิตใหม่มาให้กับเราทุก ๆ คน

______________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

                                        John: 3:16

_________________________________________

HERE AM I LORD, I COME TO DO YOUR WILL,

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL.

________________________________

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side

with your rod and your staff
that give me courage.

___________________________

BE MERCIFUL, O LORD, 

FOR WE HAVE SINNED 
__________________

1 April 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 13วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

EASTER SUNDAY 

1 April 2018

______________________________________________

Easter Sunday:

The Resurrection of the Lord – Solemnity

_______________________________________

Easter Sunday:

The Resurrection of the Lord – Solemnity

1 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Peter and the other disciple went out and came to the tomb. They both ran,

but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first;

สมโภชปัสกา

ปีที่ 52 ฉบับที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018

ในยุคปัจจุบันพระเยซูจะกลับคืนชีพหรือไม่ขึ้นอยู่กับเรา

    ในการประกาศข่าวดีของบรรดาอัครสาวก หัวใจของการประกาศข่าวดีของพวกท่าน หรือแก่นสำคัญของการประกาศข่าวดีก็คือ

พระเยซูเจ้าได้ตายและพระองค์ได้กลับคืนชีพ

    ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคือ พระเยซูเจ้าได้ตายและพระองค์ได้ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ ดังนั้น สาระสำคัญของการประกาศข่าวดี หรือหัวใจของการประกาศข่าวดีจะต้องประกอบด้วยทั้ง 2 สิ่งนี้ คือ ความตายและการกลับคืนชีพ จะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้

    การตายและการคืนชีพของพระเยซูเจ้าคือ พระธรรมล้ำลึกแห่งปัสกา

    ท่านนักบุญเปโตร ได้ตระหนักถึงความจริงประการนี้ และในการเทศน์สอนของท่าน ท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้แก่ผู้ฟัง

    อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นของการประกาศข่าวดี บรรดาอัครสาวกไม่อยากจะพูดถึงเรื่องความตายอันอัปยศบนไม้กางเขนของพระเยซูเจ้าเท่าไรนัก สำหรับพวกท่านในขณะนั้นความตายของพระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนถือเป็นความอัปยศ หรือที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า เป็นสแกนเดิ้ล (Scandal) แต่เมื่อเวลาผ่านไป ภายใต้การนำของพระจิตเจ้า พวกท่านก็เริ่มต้นเข้าใจ ถึงความสำคัญของการตายของพระอาจารย์ของตน อันเป็นหนทางนำไปสู่การกลับคืนชีพของพระองค์ และนับตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาการเทศน์สอนก็จะพูดถึง 2 สิ่งนี้ ควบคู่กันไป

    พระเยซูเจ้าจำเป็นต้องตาย เพื่อพระองค์จะได้กลับคืนพระชนม์ชีพ

    ดังนั้น รหัสธรรมปัสกา ก็คือรหัสธรรมแห่งการตายและกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า

    ความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า เป็นประวัติศาสตร์ซึ่งได้เกิดขึ้นในอดีต แต่ได้ทิ้งความสำคัญของทั้ง 2 เหตุการณ์นี้ไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง คือ เริ่มต้นด้วยบรรดาอัครสาวกและพวกเราคริสตชน ในยุคต่อ ๆ มา และไม่ใช่แค่ความสำคัญเท่านั้น แต่ความตายการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้ายังเป็นพลังแห่งการดำเนินชีวิต ที่พระเยซูเจ้าทรงส่งมอบต่อให้แก่บรรดาอัครสาวก และแก่พวกเราคริสตชนที่มีความเชื่อในพระองค์ ดังนั้น

    ความตายและการกลับคืนชีพคือ มรดกแห่งพลังชีวิตที่พระเยซูเจ้าทรงส่งมอบต่อให้แก่พวกเราทุกคนผ่านทางศีลล้างบาป

    เมื่อเราได้รับศีลล้างบาป เราก็ได้รับมอบชีวิตใหม่ซึ่งเป็นชีวิตของพระเยซูเจ้าเข้ามาไว้ในตัวเรา และพร้อมกับชีวิตใหม่นั้นพลังแห่งการตาย หรือ จะพูดให้ชัดก็คือ พลังแห่งการยอมตาย และการกลับคืนชีพก็ถูกส่งมอบต่อให้แก่เราพร้อม ๆ กับชีวิตของพระเยซูเจ้าในเวลาเดียวกัน ดังนั้น นักบุญเปาโลจึงเตือนพวกเราในจดหมายของท่านถึงชาวโรมไว้ดังนี้ “ท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่า เราทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปเดชะพระคริสตเยซู ก็ได้รับศีลล้างบาปเข้าร่วมกับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ด้วย ดังนั้น เราถูกฝังไว้ในความตายพร้อมกับพระองค์ อาศัยศีลล้างบาป เพื่อว่าพระคริสตเจ้าทรงกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายเดชะพระสิริรุ่งโรจน์ของพระบิดาฉันใด เราก็จะดำเนินชีวิตแบบใหม่ด้วยฉันนั้น ถ้าเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการสิ้นพระชนม์ เราก็จะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในการกลับคืนพระชนมชีพด้วยเช่นกัน เรารู้ว่า สภาพเดิมของความเป็นมนุษย์ของเราถูกตรึงกางเขนไว้กับพระองค์แล้ว เพื่อว่าร่างกายที่ใช้ทำบาปของเราจะถูกทำลาย และเราจะไม่เป็นทาสของบาปอีกต่อไป เพราะคนที่ตายแล้วก็ย่อมพ้นจากบาป” (โรม 6:3-7)

    การเป็นสักขีพยานองค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ได้ตาย และกลับคืนชีพ ก็คือการแสดงให้ทุกคนรับรู้ และสัมผัสกับความตายและการกลับคืนชีพของพระเยซูคริสตเจ้าในชีวิตของเราแต่ละคน

    ดังนั้น การเฉลิมฉลองการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า จึงไม่ใช่แค่การมาขับร้องเพลง อัลเลลูยา อัลเลลูยา อย่างกึกก้อง ด้วยเสียงนักร้องแนวโอเปรา ร้องซ้ำแล้วซ้ำอีก ในขณะที่ชีวิตของผู้ขับร้องยังไม่เปลี่ยนแปลง แต่ยังคงติดพันกับวิถีของโลก กับกิเลสตัณหาส่วนตัว กับทรัพย์สินเงินทอง เกียรติยศชื่อเสียง และอำนาจ การขับร้องนั้นก็ไร้คุณค่าและเปล่าประโยชน์ ดังนั้น การฉลองการกลับคืนชีพต้องทำอย่างที่ น.เปาโลกล่าวเตือนไว้ในจดหมายของท่านวันนี้ “พี่น้องถ้าท่านทั้งหลายกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้าแล้ว ก็จงใฝ่หาแต่สิ่งที่อยู่เบื้องบนเถิด……อย่าพะวงถึงสิ่งของบนแผ่นดิน เพราะท่านทั้งหลายตายไปแล้ว (จากสิ่งของบนแผ่นดิน) และชีวิตของท่านก็ซ่อนอยู่กับพระคริสตเจ้าในพระเจ้า” ท่านใช้คำว่า “ถ้า” เพราะในความเป็นจริงชีวิตของเราอาจจะยังไม่คืนชีพก็ได้ ถ้าชีวิตนั้นยังไม่ยอมละทิ้ง “สิ่งของบนแผ่นดิน”

    จากคำพูดดังกล่าว ท่านเปาโลได้อธิบายถึงความหมายของความตายและการกลับคืนชีพ ดังนี้

    ความตายก็คือ ชีวิตที่ตัดขาดจากการผูกพันอยู่กับสิ่งของของแผ่นดิน และการกลับคืนชีพมีชีวิตใหม่ก็คือ การที่ชีวิตของแต่ละคนรวมหลอมเป็นหนึ่งเดียวกับชีวิตของพระคริสตเจ้า นั่นคือ เราดำเนินชีวิตแบบเดียวกับที่พระคริสตเจ้า ชีวิตที่ไม่ยึดเกาะกับสิ่งใดเลย

    ให้เราสำรวจดูตัวเราเองว่า เราได้ตายและกลับคืนชีพพร้อมกับพระเยซูเจ้าแล้วหรือยัง คือการมีชีวิตที่ลอยพ้นจากสรรพสิ่ง สรรพสัตว์ทั้งหลาย ดำเนินชีวิตชนิดที่ไม่ตกเป็นทาสของกระแสบริโภคนิยม สุขนิยม อำนาจนิยม หรือชื่อเสียงนิยม ไม่แสวงหาสิ่งเหล่านี้ อีกทั้งพยายามตัด(✝)สิ่งเหล่านี้ออกจากชีวิต

                              สวัสดี

                              คุณพ่อ สานิจ สถะวีระวงส์

________________________________________

Monday of Easter week

2 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

Then Jesus said to them, “Do not be afraid. Go tell my

brothers to go to Galilee, and there they will see me.”

ประชาสัมพันธ์

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนเมษายน)

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย  ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน ศกนี้

 1.  คณะพระเมตตา ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่านร่วมทำอัฐมวารปัสกา  

    วันจันทร์ที่ 2 – วันพฤหัสฯที่ 5 เมษายน 2018  เวลา 17.40 น. ในวัด   

    จึงขอเรียนเชิญพี่น้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

 1.  ประกาศงดมิสซา  วันที่ 9 – 12 เมษายน ศกนี้  พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

    ทางวัดจึงขอ ง ด มิ ส ซ า ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 9 ไปจนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 12 เมษายน ศกนี้

 1. ขอเชิญพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ผู้ด้อยโอกาส ที่จะรับบุญกุศลจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน

 2.  ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมสนับสนุนปัจจัย เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

________________________________________

Tuesday of Easter week

3 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to her, “Mary!” She turned and

said to him in Hebrew, “Rabbouni,” which means Teacher.

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018 คุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อผู้ช่วย สภาภิบาล และเยาวชน ร่วมกันจัดงานกตัญญุตา รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุทุกท่าน ทั้งที่อยู่ในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน ที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์เป็นประจำ

    ผู้สูงอายุ เป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่า ท่านเลี้ยงดูพวกเรามา ย่อมมีความสำคัญอย่างยิ่งของบรรดาลูก ๆ หลาน ๆ ประสบการณ์ของพวกท่านนั้น มีมากมายนับไม่ถ้วน

    พวกท่านคือ บรรดาปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ของพวกเรานั่นเอง มิใช่ใครอื่นไกลเลยพี่น้อง ดังนั้น บัดนี้พวกเราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแล เอาใจใส่ นำพาชีวิตของท่าน ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตใจ ไม่ทอดทิ้งท่านให้ว้าเหว่ เดียวดายเป็นอันขาด

    เมื่อเราลูก ๆ หลาน ๆ รู้เช่นนี้แล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018 มิสซารอบ 10.00 น. ต้องพาพวกท่านมาวัดให้ได้นะคะ

    ขอถือโอกาสนี้เชิญชวน ท่านผู้สูงอายุทั้งที่เดินช่วยตนเองได้ ทั้งที่ต้องนั่งรถเข็นมาเข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลของชีวิตในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

    ในวันสำคัญแห่งชีวิตของผู้สูงอายุในวันนั้น พวกท่าน  จะได้รับ

 • พระพรพิเศษจากพระเยซูคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

 • ได้รับศีลเจิมอวยพรจากพระสงฆ์ทั้ง 3 องค์ ซึ่งรักและห่วงใยพวกท่านอยู่เสมอมา

 • ตัวแทนของผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น 6 ท่าน จะได้รับเกียรติถวายเครื่องบูชา

 • ท่านผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะถูกเชิญเข้านั่งในห้องประชุมธาราฉัตร รับการรดน้ำดำหัวจากลูก ๆ หลาน ๆ เพื่อน ๆ (จากคุณพ่อทั้ง 3 องค์ด้วย)

 • สภาภิบาลได้จัดเตรียมถุงมงคลมีของขวัญที่รับรองว่า ถูกใจท่านอย่างแน่นอน มอบให้ท่านด้วย

 • สุดท้าย ท่านผู้สูงอายุ รวมทั้งลูก ๆ หลาน ๆ เพื่อนๆ ที่มาร่วมงาน ร่วมกันรับประทานอาหารอร่อย ๆ จากรสมือของครอบครัวคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ รอง ผ.อ.

   

หมายเหตุ   ติดต่อขอลงชื่อกับคุณลูกหว้า ที่ร้านศาสนภัณฑ์  

_______________________________________

Wednesday of Easter week

4 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

“Were not our hearts burning (within us) while he spoke

to us on the way and opened the scriptures to us?”

______________________________________

Thursday of Easter week

5 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus stood in their midst and said to them,

“Peace be with you.”

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยวงบัปติสตา สิริ-มารีอา ระเบียบ-ยวงบัปติสตา วีรศักดิ์ ชุณหสุวรรณ, อันนา สุรีย์ สุริยมงคล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, มาร์ธา แจง บุญครอง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาโล หร่าย-มารีอา เกษร บุญเจือ, ยอแซฟ สมาน-มารีอา สุภาพ นิลขำ, มารีอามักดาเลนา เพ็ญโฉม ชุมพล (ครบรอบ 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยวงบัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ, นางนิตยา-นายประชุม กาญจนวรกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, ลูซีอา ชู่ อานาไชย, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, มากาเรต คมคาย เหมพันธ์, เปโตร อภิสิทธิ์ ผ่องศรี, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), เปโตร สนอง สำอางค์, ลูกา ประยงค์ สอนมานะ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว คุณดวงตา เลืองถิ, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอา มณีรัตน์ เสนะวินิน, อันนา เล็ก ทับละม่อม (ครบรอบ 1 ปี), โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, เปโตร คำ-มารีอา ทัน-เปาโล สุรเชษฐ์-มารีอา มินตรา, มารี อองเชล อมร สงวนแก้ว, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), เบเนดิกโต ทวีป สิงห์สา, เปโตร พัสดุ กรรณิกา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, เปโตร บุญสม-ดอมินิก วินัย ไชยประเสริฐ, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, เรนาโต บำรุง โสภาษิต, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 6

06.00 น.

16.00 น.

อัฐมวารปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), หลุยส์ กีรติ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, นางจำเนียร-นางกาญจนา สร้อยภู่ระย้า, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิื, วิญญาณญาติพี่น้องตระกูล ชนวัฒน์, เปาโล พลตรีสง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา อนันศรี ธนาคม, อันนา มะลิ จึงประไพ, เปโตร ไหล-มารีอา วาแรน โสภาษิต, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

อัฐมวารปัสกา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์,เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, มารีอา บุญส่ง ฉ่ำศรี, ยอแซฟ สมุทร อำไพ และลูกหลานที่ล่วงลับไปแล้ว, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 8

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา (ฉลองพระเมตตา)

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต,โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร ทวี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา สายหยุด สุภาสืบ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, Daniel C.Soltero, เซซีลีอา ภัณฑิลา เครือใหญ่, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว นนน้อย, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว เพ็ญสุต, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา เมี่ยวเค็ง แซ่เจี่ย, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, เปาโล บำรุง-อันนา เพ็ญศิริ ภูมิชาติพงศ์ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา ซิวอิม แซ่ลี้, ยอแซฟ ซุ่ยจั้ว แซ่โค้ว, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, ครอบครัว ศาลิคุปต, มารีอา ตติยา  อยู่เจริญ, อักแนส ประพิศ ยวนจิตต์ และครอบครัว, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลานเหลน, เทเรซา พัชมน เชี่ยวชาญชูสกุล, ครอบครัว ยอแซฟ สมศักดิ์ ธีรวิจารณญาณกุล, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล,มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนนทบุรี, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, กาโลโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, ดวงวิญญาณในสกุล สังขรัตน์, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิกโก สุมล พิชัยรัฐ, อันเดร สมจิตร-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, ดวงวิญญาณในสกุล มีขันทอง, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, ฟรังซิสเซเวียร์ สถิตพงษ์ วัฒนานุชิต, หลุยส์ ประมน เพ็ญสุต, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยวงบัปติสตา สุมน-มารีอา สุวรรณา ชินะผา, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, สกอลัสติกา สำอางค์-ซีมอน บุญส่ง ดาวพิเศษ, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, เปโตร บุ่นเภา-มารีอา เซี่ยมหงส์ แซ่เจี่ย และวิญญาณญาติพี่น้อง, พยนต์-พยูน อวยพร, อานับ-โจเซฟ ใจ้เฮง แซ่ก๊วย, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ,ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยวงบัปติสตา สันต์ ศาลิคุปต, ยวงบัปติสตา เกษม-เทเรซา วารุณี ทรัพย์เจริญ, ลูกา ผา ชีพจำเป็น, มาร์ธา ท่อนจันทร์ ชีพจำเป็น, อักแนส ผ่องศรี เอาตระกูล, ยอแซฟ ลำใย- มารีอา เฮียง สว่างดี, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล(หรั่ง), เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, มาเทรียส ตรัง พันธุมจินดา, มารีอา ห้าง พันธุมจินดา, ครอบครัว โรจนเสน, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ฟรังซิสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ คุณรุ่งศิริ สุขบุญรัตน์, การดำเนินกิจการของ บจก.ศุจินธร (2012)
อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อังเดร ดาแรส ตรีมรรคา, ซีมอน มงคล พัศดุ, มาร์ธา ลักขณา สันติพร, ยอแซฟ เชาวน์-ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________

Friday of Easter week

6 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Cast the net over the right side of the boat and you will find something.”

So they cast it, and were not able to pull it in because of the number of fish.

________________________________________

Saturday of Easter week

7 April 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to them, “Go into the whole world and

proclaim the gospel to every creature.”

_________________________________

For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

                                        John: 3:16

_________________________________________

HAPPY EASTER

สุขสันต์สมโภชปัสกา

แด่พี่น้องสัตบุรุษ

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุกท่าน

ขอให้การกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระคริสตเจ้า

นำชีวิตใหม่มาให้กับเราทุก ๆ คน

Easter Sunday:

The Resurrection of the Lord – Solemnity

1 April 2018

The Resurrection of the Lord – Solemnity

Monday of Easter week

2 April 2018

Easter Monday

The Octave of Easter
Monday in the Octave of Easter 

ประกาศจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนฯทุกท่าน  อย่าลืมพบกันในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018   เวลา 10.30 น.

ณ สำนักงานเครดิต

Tuesday of Easter week

3 April 2018

Easter Tuesday

ประกาศแต่งงาน    

(ครั้งที่ 1)

ร.ต.อ.ณัฐวัฒน์ สุพรรณอาสน์

        บุตร               นายอนันต์ – นางหอมจันทร์ สุพรรณอาสน์

        กับ                           เซซีลีอา ศลิษา อาจคุ้มวงษ์

        บุตรี           พลเอก วิศิษย์ อาจคุ้มวงษ์ – อันนา วีรศรี ลิช้ำ

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 28 เมษายน ค.ศ.2018  เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

Wednesday of Easter week

4 April 2018

Wednesday in the Octave of Easter

คณะฆราวาสแพร่ธรรมแห่งพระเมตตาของพระเยซูเจ้า

    ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองพระเมตตา ประจำปี 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018 เวลา 16.00 น. และในเวลา 15.00 น. จะมีการสวดสรุปนพวารพระเมตตา 9 วัน ขอเชิญพี่น้องเตรียมจิตใจ คืนดีกับพระเจ้าทางศีลอภัยบาป เตรียมรับศีลมหาสนิทอย่างดี ผู้ประสงค์จะเสกรูปพระเมตตา โปรดนำรูปไปไว้บนโต๊ะที่เจ้าหน้าที่วัดจัดไว้ให้บริเวณพระแท่น หลังมิสซา มีแห่รูปพระเมตตาเดินรอบหน้าลานวัดผ่านพระโต วนขวา และวนกลับวัดหน้าอาคารเรียนมัธยม และถวายช่อดอกไม้

หมายเหตุ

    – พี่น้องที่เคยจอดรถยนต์บริเวณหน้าวัด วันนี้ขอให้นำรถเข้าจอดที่หน้าตึกตาปี

    – ขอเชิญสวมอาภรณ์ขาว แสดงความสะอาดของจิตวิญญาณ

_____________________

ขอเชิญสมาชิกคณะคูร์ซิลโล วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุกท่าน

ร่วมประชุมประจำเดือน

ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561  หลังมิสซา 8.30 น.

ที่ห้องประชุมชั้นล่าง บ้านพักพระสงฆ์

Thursday of Easter week

5 April 2018

Thursday in the Octave of Easter

Friday of Easter week

6 April 2018

Easter Friday

Saturday of Easter week

7 April 2018

Easter Saturday

_________________________________________

 HAPPY EASTER TO ALL

__________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

HERE AM I LORD, I COME TO DO YOUR WILL,

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL.

________________________________

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side

with your rod and your staff
that give me courage.

___________________________

__________________________________________

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค)

ตลอดเทศกาลมหาพรต

                ทุกวันศุกร์, วันเสาร์    เวลา 18.20 น.

                ทุกวันอาทิตย์         เวลา 11.00 น.

___________________________________

ขอขอบพระคุณ

ทุกท่าน

ที่กรุณาติดตาม 

______________________________

BE MERCIFUL, O LORD, 

FOR WE HAVE SINNED 

________________________________________

For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

                                        John: 3:16

_____________________________________

25 March 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018

Passion (Palm) Sunday 

25 MARCH 2018

______________________________________________

Passion (Palm) Sunday

From: Saint Francis Xavier, Bangkok, Thailand : 2012

____________________________________

The Annunciation of the Lord – Solemnity

Passion (Palm) Sunday

25 March 2018

Palm Sunday of the Lord’s Passion –

Year A

ปีที่ 52 ฉบับที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2018

อาทิตย์มหาทรมาน

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ใบลานหรืออาทิตย์มหาทรมาน นั่นหมายความว่าเรากำลังเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะมองดูกางเขนของพระเยซูเจ้าครั้งแล้วครั้งเล่า ในพิธีกรรมของสัปดาห์นี้เน้นความสำคัญที่ความรอดของเรา ขอให้ตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ได้นำเราให้ตระหนักว่า พระคริสตเจ้าได้สิ้นพระชนม์บนกางเขนเพื่อเราแต่ละคน และยังคงทนทรมานเพื่อเราต่อไปขณะที่พระองค์ทรงประทับอยู่กับเรา เพื่อนำเราให้ตระหนักถึงการกลับคืนชีพแห่งปัสกาที่กำลังจะมาถึง

 1. การเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม

พิธีกรรมในวันนี้ได้แสดงภาพแห่งชัยชนะเพื่อเตรียมเราสำหรับพระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า ซึ่งเปิดเผยให้เราได้ทราบถึงความรักที่ล้นเหลือของพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคน ดังนั้น พิธีกรรมในวันนี้จึงประกอบด้วยความชื่นชมยินดีและโศกนาฏกรรม เราเริ่มต้นด้วยชัยชนะของพระคริสตเจ้าผู้เป็นกษัตริย์ ด้วยการเสกใบลานและแห่ใบลานด้วยความชื่นชมยินดี และเราได้ฟังเรื่องราวพระมหาทรมาน พระเยซูเจ้าที่เพิ่งได้รับการต้อนรับเยี่ยงกษัตริย์ทรงถูกเฆี่ยนตี สบประมาท สวมมงกุฎหนามและถูกตรึงบนกางเขน

ในการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มที่เราระลึกถึงในพิธีกรรมวันนี้ เราพบความจริงว่า พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในฐานะกษัตริย์ พระเมสสิยาห์และลูกแกะของพระเจ้า

ในฐานะกษัตริย์: การประทับบนหลังลาที่มีผ้าปูหลัง และบรรดาประชาชนต้อนรับพระองค์ด้วยกิ่งปาล์มและกิ่งไม้ คือการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในฐานะกษัตริย์ของพระเยซูเจ้า (1 มคบ 13:51) เพราะลาเป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพและความสุภาพ ปกติกษัตริย์จะทรงม้านำทหารสู้ศึกสงคราม แต่เมื่อได้รับชัยชนะ นำความสงบสุขสู่บ้านเมืองจะประทับบนหลังลาเข้าเมืองอย่างผู้มีชัย แต่พระองค์มิใช่กษัตริย์ที่มาปลดปล่อยพวกเขาจากการกดขี่ทางการเมือง ทรงเป็นองค์สันติราชา

ในฐานะพระแมสิยาห์: ตามประเพณีโบราณสัตว์ที่จะใช้ในพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์จะต้องไม่ใช่สัตว์ที่ไม่มีตำหนิ (กดว 19:2; ฉธบ 21:3; 1 ซมอ 6:7) พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้สาวกไปนำลาที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และลาตามคำกล่าวของประกาศกเศคาริยาห์เป็นสัตว์แห่งพระเมสสิยาห์ (ศคย 9:9) ดังนั้น เมื่อพระเยซูเจ้าประทับบนหลังลาเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม จึงเป็นสัญลักษณ์เพื่อบอกประชาชนว่า พระองค์ทรงเป็นพระเมสสิยาห์

ในฐานะลูกแกะพระเจ้า: พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มในเทศกาลปัสกา ทรงเป็นลูกแกะปัสกาที่ถูกประหารบนเขากัลวารีโอ ดังที่ยอห์น บัปติสต์ชี้บอกศิษย์ว่า “นี่คือลูกแกะของพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” (ยน 1:29) พระองค์ทรงมอบชีวิตของพระองค์เหมือนดังลูกแกะ ที่ถูกประหารอย่างอยุติธรรมและไร้ความผิดเพื่อเห็นแก่เราผู้เป็นคนบาป การสิ้นพระชนม์และพระโลหิตของพระองค์ที่หลั่งออกเพื่อบาปของเรา ช่วยเราให้เราพ้นจากความผิดต่อหน้าพระเจ้า

พระมหาทรมานที่เราได้ยินในวันนี้บอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงเจ็บปวดทางด้านร่างกาย อันเนื่องมาจากการทรมานอย่างทารุณไร้มนุษยธรรม ทรงเจ็บปวดด้านจิตวิทยา อันเนื่องมาจากการถูกศิษย์ทรยศ และทรงเจ็บปวดด้านจิตใจ อันเนื่องมาจากการถูกทอดทิ้ง บรรดาสาวกได้ทิ้งพระองค์หนีไป แม้กระทั่งจากพระบิดา “ข้าแต่พระเจ้า ข้าแต่พระเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า” (มก 15:34) คงไม่มีความทุกข์ใดยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ใครคนหนึ่งรู้สึกว่า ตนเองถูกทอดทิ้งจากบุคคลอันเป็นที่รัก

 1. บทเรียนสำหรับเรา

พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า คือที่มาแห่งความรอดพ้นของมนุษยชาติ อีกทั้ง ได้ให้บทเรียนที่สำคัญแก่เราคริสตชนด้วยชีวิตและแบบอย่างของพระองค์

ประการแรก พระทรมานของพระองค์คือเครื่องหมายแห่งความรักที่แท้จริงสำหรับมนุษยชาติ พระองค์ทรงรักและมอบชีวิตของพระองค์บนกางเขนเพื่อเราทุกคน “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน15:13) ให้เราดำเนินชีวิตในความรักตามมาตรฐานเดียวกันกับพระองค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรักต่อเพื่อนพี่น้อง “ให้ท่านทั้งหลายรักกันเหมือนดังที่เราได้รักท่าน” (ยน 15:12)

ประการที่สอง ให้เราได้ต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในดวงใจของเรา วันนี้เราได้รับใบลานที่ได้รับการเสก ให้เราได้นำกลับไปบ้านวางไว้ในที่ที่เหมาะสม ใบลานนี้เตือนใจเราว่าพระคริสต์เจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งครอบครัวและดวงใจของเรา เราต้องพร้อมที่จะมอบชีวิตของเราแด่พระเยซูเจ้าตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้ ให้เวลาสำหรับพระองค์มากขึ้นในการภาวนา การอ่านพระคัมภีร์ การแบ่งปันสิ่งที่เรามีกับผู้อื่น

ประการที่สาม ให้เราได้ติดตามและเลียนแบบพระเยซูเจ้า ผู้รับใช้ที่สุภาพของพระเจ้า เราถูกเรียกให้เป็นให้ติดตามและเลียนแบบพระเยซูเจ้า เราต้องพร้อมที่จะยอมรับทุกสถานการณ์ทั้งการต้อนรับ การต่อต้าน การทรมานและกางเขนเหมือนพระเยซูเจ้า ประการสำคัญ ในการเป็นผู้ติดตามพระเยซูเจ้า ไม่มีหนทางอื่นนอกจากหนทางแห่งไม้กางเขน ชีวิตของเราต้องช่วยให้คนอื่นได้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ การให้อภัยที่ไม่มีเงื่อนไข และการอุทิศตนรับใช้ของพระเยซูเจ้า

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระวาจาวันนี้ได้เน้นให้เห็นว่า ความทุกข์ทรมานมีความหมายพิเศษสำหรับชีวิตคริสตชน พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่กับผู้ที่กำลังทนทุกข์เสมอ พวกเขาไม่ได้เผชิญความลำบากตามลำพัง ความรักในพระคริสตเจ้าเป็นพลังที่ทำให้เราสามารถสู้ทนความยากลำบากต่างๆ ในชีวิตได้ และถือเป็นการมีส่วนในงานไถ่กู้มนุษยชาติ ผ่านทางการทรมานและความตายพร้อมกับพระองค์เท่านั้น เราถึงจะได้รับชีวิตนิรันดร

ประการสำคัญ เมื่อเราต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือความทุกข์ทรมานใดๆ ในชีวิต เราควรหันมาหาพระเยซูเจ้า เพื่อเราจะได้รับความบรรเทาและความช่วยเหลือ เหนือสิ่งอื่นใด ให้เราการเลียนแบบอย่างของพระองค์ในความรักและการให้อภัยไม่สิ้นสุด อีกทั้ง พระมหาทรมานของพระองค์ควรเตือนใจเราให้สำนึกในบาปที่เรากระทำ และกลับมาหาพระองค์ผ่านทางศีลอภัยบาป เพื่อเราจะได้รับการช่วยให้รอด

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_____________________________________________

The Annunciation of the Lord – Solemnity

Passion (Palm) Sunday

25 March 2018

The Annunciation of the Lord –

Solemnity

___________________________________________

The Annunciation of the Lord – Solemnity

Passion (Palm) Sunday

25 March 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

 “Amen, I say to you, one of you will betray me,

one who is eating with me.”

ประชาสัมพันธ์

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนเมษายน)  

    วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018   ในมิสซารอบ 10.00 น.

     ติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1. ส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนเมษายน)

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย  ในวันศุกร์ที่ 6 เมษายน ศกนี้

 1.  ประกาศงดมิสซา

    เนื่องจากพระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน ในวันที่ 9 – 12 เมษายน ศกนี้

      ทางวัดของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 9 ไปจนถึงค่ำวันพฤหัสฯที่ 12 เมษายน ศกนี้

 1. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็ก

    เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลกำลัง และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป  

    เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 8.00 น. – 12.30 น.  และขอเชิญชวนพี่น้องร่วมสนับสนุนปัจจัย เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

_________________________________________

Monday of Holy Week

26 March 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

Mary took a liter of costly perfumed oil made from genuine aromatic nard and anointed the feet of Jesus

and dried them with her hair; the house was filled with the fragrance of the oil.

คณะฆราวาสแพร่ธรรมแห่งพระเมตตา

รียนเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมทำนพวาร และอัฐมวารปัสกา

 • วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ (30 มี.ค.2018) เวลา 10.00 น.

 • วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ (31 มี.ค.2018)       เวลา 10.00 น.

 • วันอาทิตย์ปัสกา (1 เม.ย.2018)    หลังมิสซา 10.00 น.

 • และวันจันทร์ที่ 2 – วันพฤหัสฯที่ 5 เมษายน 2018  เวลา 17.40 น. ในวัด

โดยสวดภาวนาที่แท่นเล็ก

จึงขอเรียนเชิญพี่น้องเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

________________________________________

Tuesday of Holy Week

27 March 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Reclining at table with his disciples, Jesus was deeply troubled and testified,

«Amen, amen, I say to you, one of you will betray me.»

last supper stdas0168

ประกาศจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

สมาชิกเครดิตยูเนี่ยนฯทุกท่าน  อย่าลืมพบกันในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี

อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018   เวลา 10.30 น.

ณ สำนักงานเครดิต

___________________________________________

Wednesday of Holy Week

28 March 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“It would be better for that man if he had never been born.”

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 1. วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์   29 มีนาคม 2018

    เวลา 19.00 น.     พิธีล้างเท้าอัครสาวก พิธีตั้งศีล – เฝ้าศีล

   การเฝ้าศีลมหาสนิท

    เวลา 20.30 น.    นักขับร้อง – สัตบุรุษ

    เวลา 21.00 น.    ผู้อ่านพระวาจา – ผู้ช่วยพิธี – เยาวชน – สัตบุรุษ

    เวลา 21.30 น.    คูร์ซิลโล – อัศวินแห่งศีลมหาสนิท – วินเซนเดอปอล – สัตบุรุษ

    เวลา 22.00 น.    พลมารี – พระเมตตา ผู้อาวุโส – สัตบุรุษ

    เวลา 22.30 น.    พระสงฆ์ – สภาภิบาล – สัตบุรุษ

    เวลา 23.00 น.    ปิดวัด

 1. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์    30 มีนาคม 2018

    เวลา 16.00 น.    มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัด และพิธีระลึกถึงพระทรมานของพระเยซูเจ้า

            (จำศีล – อดเนื้อ – อดอาหาร)

 1. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์     31 มีนาคม 2018

    เวลา 19.00 น.    พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา พิธีล้างบาปผู้ใหญ่

 1. วันอาทิตย์สมโภชปัสกา     1 เมษายน 2018

    พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา

    มิสซาวันอาทิตย์ตามปกติ

________________________________________________

Holy Thursday (Evening Mass of the Lord’s Supper)

29 March 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Then he poured water into a basin and began to wash the disciples’ feet

and dry them with the towel around his waist.

I have given you a model to follow, so that as

I have done for you, you should also do.

Image From: Saint Francis Xavier Church, Bangkok, THAILAND

_____________________________

Holy Thursday (Evening Mass of the Lord’s Supper)

29 March 2018

Holy Thursday –

Evening Mass of the Lord’s Supper

คณะฆราวาสแพร่ธรรมแห่งพระเมตตาของพระเยซูเจ้า

    ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองพระเมตตา ประจำปี 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018 เวลา 16.00 น. และในเวลา 15.00 น. จะมีการสวดสรุปนพวารพระเมตตา 9 วัน ขอเชิญพี่น้องเตรียมจิตใจ คืนดีกับพระเจ้าทางศีลอภัยบาป เตรียมรับศีลมหาสนิทอย่างดี ผู้ประสงค์จะเสกรูปพระเมตตา โปรดนำรูปไปไว้บนโต๊ะที่เจ้าหน้าที่วัดจัดไว้ให้บริเวณพระแท่น หลังมิสซา มีแห่รูปพระเมตตาเดินรอบหน้าลานวัดผ่านพระโต วนขวา และวนกลับวัดหน้าอาคารเรียนมัธยม และถวายช่อดอกไม้

หมายเหตุ

    – พี่น้องที่เคยจอดรถยนต์บริเวณหน้าวัด วันนี้ขอให้นำรถเข้าจอดที่หน้าตึกตาปี

    – ขอเชิญสวมอาภรณ์ขาว แสดงความสะอาดของจิตวิญญาณ

_______________________________________________

Good Friday

30 March 2018

Good Friday of the Lord’s Passion

Image: From Saint Francis Xavier, Bangkok, THAILAND

__________________________________

Good Friday

30 March 2018 

Holy Gospel of Jesus Christ 

Then Simon Peter, who had a sword, drew it, struck the high priest’s slave,

and cut off his right ear. The slave’s name was Malchus

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018 คุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อผู้ช่วย สภาภิบาล และเยาวชน ร่วมกันจัดงานกตัญญุตา รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุทุกท่าน ทั้งที่อยู่ในหมู่บ้านและนอกหมู่บ้าน ที่มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์เป็นประจำ

    ผู้สูงอายุ เป็นปูชนียบุคคลที่มีคุณค่า ท่านเลี้ยงดูพวกเรามา ย่อมมีความสำคัญอย่างยิ่งของบรรดาลูก ๆ หลาน ๆ ประสบการณ์ของพวกท่านนั้น มีมากมายนับไม่ถ้วน

    พวกท่านคือ บรรดาปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ของพวกเรานั่นเอง มิใช่ใครอื่นไกลเลยพี่น้อง ดังนั้น บัดนี้พวกเราจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแล เอาใจใส่ นำพาชีวิตของท่าน ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตใจ ไม่ทอดทิ้งท่านให้ว้าเหว่ เดียวดายเป็นอันขาด

    เมื่อเราลูก ๆ หลาน ๆ รู้เช่นนี้แล้ว ในวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน 2018 มิสซารอบ 10.00 น. ต้องพาพวกท่านมาวัดให้ได้นะคะ

    ขอถือโอกาสนี้เชิญชวน ท่านผู้สูงอายุทั้งที่เดินช่วยตนเองได้ ทั้งที่ต้องนั่งรถเข็นมาเข้าร่วมพิธีอันเป็นมงคลของชีวิตในวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันนะคะ

    ในวันสำคัญแห่งชีวิตของผู้สูงอายุในวันนั้น พวกท่าน  จะได้รับ

 • พระพรพิเศษจากพระเยซูคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

 • ได้รับศีลเจิมอวยพรจากพระสงฆ์ทั้ง 3 องค์ ซึ่งรักและห่วงใยพวกท่านอยู่เสมอมา

 • ตัวแทนของผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น 6 ท่าน จะได้รับเกียรติถวายเครื่องบูชา

 • ท่านผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป จะถูกเชิญเข้านั่งในห้องประชุมธาราฉัตร รับการรดน้ำดำหัวจากลูก ๆ หลาน ๆ เพื่อน ๆ (จากคุณพ่อทั้ง 3 องค์ด้วย)

 • สภาภิบาลได้จัดเตรียมถุงมงคลมีของขวัญที่รับรองว่า ถูกใจท่านอย่างแน่นอน มอบให้ท่านด้วย

 • สุดท้าย ท่านผู้สูงอายุ รวมทั้งลูก ๆ หลาน ๆ เพื่อนๆ ที่มาร่วมงาน ร่วมกันรับประทานอาหารอร่อย ๆ จากรสมือของครอบครัวคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ รอง ผ.อ.

หมายเหตุ     จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง หากท่านผู้สูงอายุจะโทรศัพท์แจ้งจำนวน รวมทั้งผู้ติดตาม

    มายัง ผ.อ.รัชนี เยาวสังข์ ทางหมายเลข 086-080-4563 หรือ 02-243-0834 รอง ผ.อ.นุสรา จุลละสุวรรณ ทางหมายเลข 02-243-2611 (ร้านพบเพื่อน)

    เลขานุการ อัจฉรา ภูริคุปต์ ทางหมายเลข 081-831-5943

            ให้แจ้งได้ไม่เกินวันที่ 1 เมษายน 2018 นะคะ เพื่อจะได้จัดเตรียมอาหารบริการท่านให้เพียงพอค่ะ

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่าน

_________________________________________________

Holy Saturday (Vigil Mass)

31 March 2018

Holy Gospel of Jesus Christ

They were saying to one another, “Who will roll back

the stone for us from the entrance to the tomb?”

Holy Saturday (Vigil Mass)

31 March 2018

Catholic Activity:

New Fire of Easter

Image from: Saint Francis Xavier , Bangkok, THAILAND

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

วันจันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), คุณย่า มาเรีย เพ็ชร จุละจาริตต์, คุณปู่ หลุยส์ จ้อย จุละจาริตต์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร,วันเกิด มารีอา รัชนี เยาวสังข์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, อลิซาเบธ ศิลา สุภาเพิ่ม, คุณยาย, อาม่า, คุณย่า มาเรีย เพ็ชร จุละจาริตต์, คุณปู่ หลุยส์ จ้อย จุละจาริตต์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

วันอังคารสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

สุขสำราญ โยเซฟ ประกาย ชลหาญ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยวงบัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร,คุณแม่ชูจิตต์-นายไฝ ณ ป้อมเพ็ชร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา เย็นจิตร ศรีจำรูญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, เปโตร สนั่น หอมประทุม, เปโตร ทวีป หอมประทุม, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร,คุณยาย, อาม่า, ยอแซฟ องุ่น สุภาเพิ่ม, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

วันพุธสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว คุณดวงตา เลืองถิ, อันตน จารุพัฒน์ ทิพย์วรรณ, เปโตร วีรวัฒน์-มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร,

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, คุณยาย, อาม่า, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ ฮ่อนฝา แซ่โจว, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ฟรังซิสโก วิชิต วงศ์สิทธิ์, ยายจวน-ลุงเฉื่อย, เปาโล บุญช่วย สิงห์ษา, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์ เจริญศุข, ดอมินิโก วินัย สุภาเพิ่ม, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 29

19.00 น.

วันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

พิธีล้างเท้าอัครสาวก

พิธีตั้งศีลมหาสนิท ตื่นเฝ้า

ศุกร์ที่ 30

16.00 น.

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

(ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)

เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)

พิธีระลึกถึงพระทรมานของพระเยซูเจ้า

เสาร์ที่ 31

19.00 น.

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

คืนตื่นเฝ้าปัสกา (เสกไฟ แห่เทียนปัสกา เสกน้ำ)

พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา พิธีล้างบาปผู้ใหญ่

อาทิตย์ที่ 1

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชปัสกา  พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, มารีอา ชลาพรรณ มณีสิน (กองข่าว กรมข่าวทหารบก), ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, คุณสุนีย์ ศศิสุวรรณ, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว เพ็ญสุต, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, เทเรซา พัชมน เชี่ยวชาญชูสกุล, ครอบครัว ยอแซฟ สมศักดิ์ ธีรวิจารณญาณกุล, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนนทบุรี, ครอบครัว ยอแซฟ สัญญา ธรรมกรสุขศิริ, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ครอบครัว ประวัติ งามละม้าย และลูกหลาน, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต- ยวง บอสโก ณัฐชัยยชญ์ ปิติสันต์, อันนา นิภา หอมประทุม, มารีอา เมี่ยวเค็ง แซ่เจี่ย, มารีอา ตติยา อยู่เจริญ, อลิซาเบท ฐิตินันท์ ธรณธรรม, อันนา งามนิจ สอนเทพ, ครอบครัว รวมสำราญ, ครอบครัว โมระเสริฐ, ครอบครัว สินสืบผล, ครอบครัว ทองห่อ, ครอบครัว จันทรวารีเลขา, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, ผ่องศรี พนมอุปถัมภ์, นายสุราวุฒ เผดิมวงศ์, วิภาวรรณ จำเนียรพันธุ์, นางภูษาวรรณ (ปทุม) สุภาผล, นายธยุ อภิชาติสกุล, ครอบครัว ปิยะธิดา เวียรชัย, มารีอา อาภรณ์ เครือใหญ่, ครอบครัว เปโตรนิลลา สมจิตร วรรณงาม, เทเรซา ฉัตรแก้ว กฤตยานุสรณ์ และครอบครัว, ออกัสติน ธนิก ชัยกรดิษกุล และครอบครัว, มารีอา ชัชชฎาธร สุภาเพิ่ม, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร,ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, ฟรังซิสเซเวียร์ สถิตพงษ์ วัฒนานุชิต, หลุยส์ ประมน เพ็ญสุต, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เปโตร วรุฒ ธรรมกรสุขศิริ, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล(หรั่ง), เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, แคทเธอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, ยอแซฟ สมเดช ลีลาวรเดช, อันนา มารศรี สิทธิโชค, มาเทรียส ตรัง พันธุมจินดา,มารีอา ห้าง พันธุมจินดา, ครอบครัว โรจนเสน, มาการิต อ่างแก้ว, คัธริน อ่างแก้ว, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, อันเดร สมจิต-ยอแซฟ สุรศักดิ์ มีขันทอง, นายเทียบ-นางเปรม พรหมเดชะ, ยอแซฟ ลำใย สว่างดี, มารีอา เฮียง สว่างดี, ปู่ย่าอาน, ตายายแฮว, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, อันนา บุญนาค จินดาวรรณ, ฟรังซิสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซิสโก สถาพร ธนสมบูรณ์, เปโตร วิชัย พรพิทักษ์สุข, เปโตร บุ่นเภา-มารีอา เซียมหงส์ แซ่เจี่ย และวิญญาณญาติพี่น้อง, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, อันนา พวงหยก นุ่มน้อย, ยวงบัปติสตา เจี้ยน–อันนา ติ่ง-อันนา นิตยา ประเสริฐพนมโสภณ, อันตน ประสิทธิ์ กฤตยานุสรณ์, มารีอา กูกิม แซ่ตั้ง, เปาโล เล่ย เจริญจิตต์, เวโรนิกา เสงี่ยม เจริญจิตต์, ฟรังซีสโก เสน่ห์ เจริญจิตต์, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, เปโตร พานิช-โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน ริ้วงาม, มนตรี-มานพ ประสานเกษม, ปู่-ย่า-ตา-ยาย และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, คุณยาย, อาม่า, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว คัทริน ลาบูเร ภาวินี เทพพิทักษ์
อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อังเดร ดาแรส ตรีมรรคา,ซีมอน มงคล พัศดุ, ฟรังซิสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, เปาโล เลื่อม-อันนา วรรณา ชีรานนท์, อักแนส อาภา ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

_________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

HERE AM I LORD, I COME TO DO YOUR WILL,

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL.

________________________________

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side

with your rod and your staff
that give me courage.

___________________________

__________________________________________

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค)

ตลอดเทศกาลมหาพรต

                ทุกวันศุกร์, วันเสาร์    เวลา 18.20 น.

                ทุกวันอาทิตย์         เวลา 11.00 น.

___________________________________

ขอขอบพระคุณ

ทุกท่าน

ที่กรุณาติดตาม 

______________________________

BE MERCIFUL, O LORD, 

FOR WE HAVE SINNED 

________________________________________

For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

                                        John: 3:16

_____________________________________

18 March 2018. Saint Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 52 ฉบับที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018

St. Francis Xavier Church Newsletter.

ปีที่ 52 ฉบับที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

FIFTH SUNDAY OF LENT      

18 MARCH 2018

___________________________________________________

Fifth Sunday of Lent

18 March 2018

Holy Gospel of Jesus Christ  

Jesus answered them,

“The hour has come for the Son of Man to be glorified.”

ปีที่ 52 ฉบับที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018

 

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

    พระวรสารวันนี้ได้ท้าทายเราให้สร้างความแตกต่างให้เกิดขึ้นในชีวิตของผู้คน โดยการถ่อมตนรับใช้ผู้คนที่อยู่รายรอบตัวเรา ในครอบครัว ในที่ทำงาน และในสังคมของเรา พระเยซูเจ้าได้ประกาศว่าเวลาแห่งพระสิริรุ่งโรจน์แห่งพระผู้ไถ่ได้มาถึงแล้ว เป็นเวลาที่บุตรแห่งมนุษย์จะรับทนทรมานและมอบชีวิตของพระองค์เพื่อผู้อื่น การตายต่อบาปและตายต่อตนเอง ทำให้เราสามารถมอบชีวิตของเราเองเพื่อรับใช้คนอื่นได้เช่นเดียวกัน

    พระวรสารวันนี้บอกให้เราทราบว่า มีชาวกรีกบางคนรู้สึกประทับใจพระเยซูเจ้า พวกเขาจึงมาหาฟิลิปบอกให้ทราบว่าอยากพบพระองค์ พระเยซูเจ้าได้ใช้โอกาสนี้ประกาศว่า พระองค์เป็นบุตรแห่งมนุษย์ที่ประกาศกดาเนียลกล่าวถึง และเวลาแห่งพระสิริรุ่งโรจน์สำหรับพระองค์มาถึงแล้ว พระองค์ได้ทำให้พวกเขาได้เข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับพระผู้ไถ่ มิใช่ผู้ที่มีอำนาจทางการเมืองแต่เป็นผู้ยอมรับการทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพ

    เวลาแห่งพระสิริรุ่งโรจน์สำหรับบุตรแห่งมนุษย์ เป็นเวลาที่พระเยซูเจ้าทรงทำให้พระบิดาเจ้าได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ และพระองค์ทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์จากพระบิดา เป็นเวลาแห่งการรวบรวมมนุษย์เข้าในงานไถ่กู้ของพระเจ้า การที่พระองค์ถูกยกขึ้นบนไม้กางเขนทำให้พระบิดาได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ เตือนใจเราว่า เราสามารถทำให้พระเจ้าได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ ด้วยการยอมรับไม้กางเขนที่พระบิดาเจ้าสวรรค์ประทานให้เรา ด้วยความเต็มใจ

    คำอุปมาเรื่องเมล็ดข้าวที่ตกลงดินและตายไป พระเยซูเจ้าได้อธิบายให้บรรดาอัครสาวกของพระองค์ได้เข้าใจว่า โดยการทรมานและการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ ได้นำชีวิตและปลดปล่อยโลกให้พ้นจากบาป เหมือนเมล็ดข้าวที่เปื่อยเน่าและก่อให้เกิดผลมากมาย ในทำนองเดียวกัน เมื่อเราตายต่อบาปและตายต่อตนเอง เราจะบังเกิดใหม่ในองค์พระเยซูเจ้า การถูกฝังในดินหมายถึงการหลีกหนีบาป ยอมรับทนทรมานและเจริญชีวิตเพื่อผู้อื่น

    พี่น้องที่รัก ความตายสำหรับคนทั่วไปหมายถึงการสิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอย่าง แต่สำหรับพระเยซูเจ้า ความตายเป็นการทำให้ชีวิตและพันธกิจของพระองค์บรรลุถึงความสมบูรณ์ พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราให้ออกจากตัวเอง ด้วยการตายต่อตัวเองทีละเล็กละน้อย ตายต่อความเห็นแก่ตัวทุกอย่างที่เรามี พร้อมที่จะรับใช้กันและกันและเสียสละบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น โดยเฉพาะผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เป็นพิเศษในเทศกาลมหาพรตนี้

    เรากำลังเดินทางเข้าใกล้สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ให้เราได้เลียนแบบพระเยซูเจ้าในการน้อมรับและปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า ผ่านทางการรับทนทรมานและความตายบนไม้กางเขน เพื่อจะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับพระบิดาเจ้า ให้เราได้วอนขอพระพรจากพระเจ้า ผ่านทางคำเสนอวิงวอนของแม่พระ เพื่อความรักและการให้อภัยของพระองค์จะได้เปิดดวงใจของเรา เพื่อเราจะได้เปลี่ยนแปลงตนเองและเตรียมสมโภชปัสกาที่กำลังจะมาถึง

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

__________________________________________

Saint Joseph, Husband of Mary

19 March 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Joseph, son of David, do not be afraid

to take Mary your wife into your home.

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 1. อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)    25 มีนาคม 2018

    พิธีเสกใบลาน   เวลา 8.30 น.

 1. วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์   29 มีนาคม 2018

    เวลา 19.00 น.     พิธีล้างเท้าอัครสาวก พิธีตั้งศีล – เฝ้าศีล

การเฝ้าศีลมหาสนิท

    เวลา 20.30 น.    นักขับร้อง – สัตบุรุษ

    เวลา 21.00 น.    ผู้อ่านพระวาจา – ผู้ช่วยพิธี – เยาวชน – สัตบุรุษ

    เวลา 21.30 น.    คูร์ซิลโล – อัศวินแห่งศีลมหาสนิท – วินเซนเดอปอล – สัตบุรุษ

    เวลา 22.00 น.    พลมารี – พระเมตตา – สัตบุรุษ

    เวลา 22.30 น.    พระสงฆ์ – สภาภิบาล – สัตบุรุษ

    เวลา 23.00 น.    ปิดวัด

 1. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์    30 มีนาคม 2018

    เวลา 16.00 น.    มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัด และพิธีระลึกถึงพระทรมานของพระเยซูเจ้า

            (จำศีล – อดเนื้อ – อดอาหาร)

 1. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์     31 มีนาคม 2018

    เวลา 19.00 น.    พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา พิธีล้างบาปผู้ใหญ่

 1. วันอาทิตย์สมโภชปัสกา     1 เมษายน 2018

    พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา

    มิสซาวันอาทิตย์ตามปกติ

______________________________________

Tuesday of the Fifth week of Lent

20 March 2017

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to the Pharisees: “I am going away and you

will look for me, but you will die in your sin.

ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

 1. พิธีล้างบาปเด็ก (เดือนเมษายน)  วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2018 ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ผู้ปกครองแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานวัด

 1. พี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้มาต่อสัญญาเช่าที่ดิน ประจำปี 2561 ตามวันที่มิสซังฯกำหนด เพราะติดธุระบางอย่าง พี่น้องสามารถมาติดต่อกับเจ้าหน้าที่วัดได้

 2. ขอเชิญพี่น้องชำระค่าบำรุงสุสาน ประจำปี 2561

        กุฏิ    500    บาท/ปี        แฟลต/กางเขน    250    บาท/ปี

 1. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็ก

    เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท ศีลกำลัง และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป  

        เริ่มเรียนวันที่ 19 มีนาคม ถึง 28 เมษายน 2018

          เวลาเรียน 8.00 น. – 12.30 น.   พบกันที่หน้าวัด

            ศีลมหาสนิท     จบ ป.3 ขึ้นไป

            ศีลกำลัง    จบ ป.6 ขึ้นไป  และรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาป  ชั้น ม.1 เป็นต้นไป

 1. เชิญชวนพี่น้องร่วมสนับสนุนปัจจัย เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

_________________________________________

คณะฆราวาสแพร่ธรรมแห่งพระเมตตาของพระเยซูเจ้า

    ขอเชิญพี่น้องร่วมฉลองพระเมตตา ประจำปี 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018 เวลา 16.00 น. และในเวลา 15.00 น. จะมีการสวดสรุปนพวารพระเมตตา 9 วัน ขอเชิญพี่น้องเตรียมจิตใจ คืนดีกับพระเจ้าทางศีลอภัยบาป เตรียมรับศีลมหาสนิทอย่างดี ผู้ประสงค์จะเสกรูปพระเมตตา โปรดนำรูปไปไว้บนโต๊ะที่เจ้าหน้าที่วัดจัดไว้ให้บริเวณพระแท่น หลังมิสซา มีแห่รูปพระเมตตาเดินรอบหน้าลานวัดผ่านพระโต วนขวา และวนกลับวัดหน้าอาคารเรียนมัธยม

หมายเหตุ

    – พี่น้องที่เคยจอดรถยนต์บริเวณหน้าวัด วันนี้ขอให้นำรถเข้าจอดที่หน้าตึกตาปี

    – ขอเชิญสวมอาภรณ์ขาว แสดงความสะอาดของจิตวิญญาณ

    – ตารางพระเมตตา ติดไว้ที่บอร์ดหน้าวัด

    – การทำนพวารพระเมตตาจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน 2018 รวม 9 วัน สวดที่วัด

    – ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม – 5 เมษายน

    – ศุกร์ต้นเดือน เวลา 18.20 น. และเสาร์ต้นเดือน เวลา 16.50 น. สวดที่วัดคอนเซ็ปชัญ

________________________________________

Wednesday of the Fifth week of Lent

21 March 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

Jesus said to those Jews who believed in him, “If you

remain in my word, you will truly be my disciples,

ประกาศแต่งงาน  

ประกาศแต่งงาน

            ครั้งที่ 3                  มาร์ติน อยุธยา พยัคฆพงษ์

        บุตร                  นายสมบัติ – นางเทเรซิต้า พยัคฆพงษ์

        กับ                             นางสาว วิชุภา รุ่งเรืองดี

        บุตรี            นายวิเชียร รุ่งเรืองดี – นางพรทิพย์ พูลสวัสดิ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ.2018  เวลา 10.30 น.

_______________________

            ครั้งที่ 3                     นายวิษณุ ด่านธนวานิช

        บุตร                  นายประเสริฐ – นางพิมใจ ด่านธนวานิช

        กับ                                มารีอา กุลธิดา หนุนดี

        บุตรี                 นายทองเปลว – เทเรซา กรุณา หนุนดี

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ.2018  เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

______________________________________________

ขอขอบคุณ

    – ผู้ไม่ออกนาม

         ทำบุญบริจาคหีบศพ            1,000    บาท

    – คุณทิพวรรณ เดชขำ

         สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน        1,000    บาท

    – คุณภาณุพันธุ์ ธีรวิฑูร

         สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน        1,000    บาท

______________________________________

Thursday of the Fifth week of Lent

22 March 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

“Amen, amen, I say to you, before Abraham came to be, I AM.”

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ข่าวด่วน  ข่าวดี  ข่าวดัง  จากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

    ขอเชิญสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2018   ณ สำนักงานเครดิตฯ   เวลา 10.30 น. ห้องอันเย็นฉ่ำ

(กรุณาบอกต่อ ๆ กันไปจนกว่าเราจะพบกันในวันนัดพบ)

  ข่าวด่วน    เครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์ มีความมั่นคงเชื่อถือได้ มีดอกเบี้ยงดงามมากกว่าธนาคาร    ทั่วไป     มีบริการกู้ยืมอย่างเป็นมิตรกับทุกคน มีเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์ เสียสละทำงานบริการพี่น้องทุก    ท่านโดย    มิรับเงินเดือน มีความจริงจังและจริงใจในการปฏิบัติหน้าที่

    สมาชิกทุกท่านจะต้องรู้ว่า

    + ตนเองเป็นเจ้าของเครดิตร่วมกัน

    + มีผลได้ผลเสียร่วมกัน

    + มีความซื่อสัตย์ คือ ฝากเงินหุ้นเป็นประจำ กู้เงินแล้วส่งคืนตามเวลา

    + เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อรับรู้ถึงการดำเนินการของคณะกรรมการที่ทำงานแทนเรา       รับรู้สิทธิต่าง ๆ ของตนว่ามีอะไรบ้าง รับรู้สวัสดิการต่าง ๆ ที่พึงจะได้รับ รู้ว่าเงินปันผลของตนได้      เท่าไร และเรื่องน่ารู้อันเป็นประโยชน์ของสมาชิกอีกมากมาย

  ข่าวดี    

    + ไปรับเงินปันผล รับของที่ระลึกอัน งดงาม (ทุกคน)

    + ไปจับฉลากของขวัญ (เฉพาะสมาชิกที่ไปลงทะเบียนและอยู่ร่วมประชุมจนจบเท่านั้น)

    + ร่วมรับประทนอาหารว่างฝ่ายกาย รับอาหารใจจากจิตตาธิการ

 ข่าวดัง   เป็นความลับค่ะ ไปรับทราบข่าวด้วยตนเองในวันที่ 22 เม.ย.2018

________________________________

ขอขอบคุณ

เทเลนท์ซีอุส พ.ต.ท.วิศาล เห็นสว่าง

สนับสนุนค่าน้ำเสกวันปัสกา     จำนวน  5,000  บาท

ขอได้รับพระพรจากพระเป็นเจ้าในโอกาสครบอายุ 74 ปี

_______________________________________________

Friday of the Fifth week of Lent

23 March 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

The Jews picked up rocks to stone Jesus.

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สมโภช น.โยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว อาภรณ์รัตน์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยอห์น บอสโก รัตน์ชัย กิจสวัสดิ์ (ครบรอบ 2 ปี), นางกองแก้ว เทียมเมฆา (ครบรอบ 7 ปี), อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, มารีอา ลำใย มาลีวงศ์, วิญญาณเด็กที่ถูกทำแท้ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, วันเกิด ฟรังซิสกา ธราธร เทพทอง อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สายฟ้า เจนสวัสดิชัย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ฟรังซิสโก กระแสร์ ไกรประสิทธิ์,อันเดร ฟา บุญครอง, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, มอนิกา ทับทิม-ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ยวงบัปติสตา เกษม ทรัพย์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, แอนโทนี จุล เจนสวัสดิชัย, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ กระสาน ไกรประสิทธิ์, เปโตร สนั่น หอมประทุม, เปโตร ทวีป หอมประทุม, เด็กที่อยู่ในตึกอนุบาลเก่า, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ครอบครัว คุณดวงตา เลืองถิ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา พึงใจ-อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, มารีอา นันทนา (ปุ๊ก) กิจเกษสุวรรณ,มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ ไววิทย์ ไวทยพิทักษ์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม,เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อังเยลา มลธิชา ว่องการ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, บาทหลวง เปาโล ประวิช หอมวิไลย, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, เปาโล สุภาพ นครพล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.ตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, ยวง ภูษิต-แอนดรูว์ อารมณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา,  เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, มารีอา วันเพ็ญ แซ่ล้อ, ซุ่งลิม แซ่ล้อ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, มารีอา อนันศรี ธนาคม, อันนา พวงหยก นุ่มน้อย, ยอแซฟ สุเทพ นครพล, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ มารีอา ศศิวิมล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ยินดี ธาราวร, ครอบครัว ชนวัฒน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ จีระศักดิ์ ชนวัฒน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ,เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค)

ตลอดเทศกาลมหาพรต

                ทุกวันศุกร์, วันเสาร์    เวลา 18.30 น.

                ทุกวันอาทิตย์         เวลา 11.00 น.

อาทิตย์ที่ 25

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มารีอา โสภาวรรณ-มารีอา สินี จันสวัสดิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปาลีนุต วิโรจน์-ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยวง วีรวงศ์ สนเจริญ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธิ์ ธีรวิฑูร, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ และครอบครัว, ยอแซฟ สุชารีย์ แสงหาญ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เทเรซา ภูริตา สุภารัตน์, นางฟูจิตต์-นายพีรพล ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มารีอา นลินา พฤกษอรุณ และครอบครัว, นายสาโรจน์ เทียนศิริ, คุณสุนีย์ ศศิสุวรรณ, ครอบครัว ป้อมจักรศิลป์, ครอบครัว เพ็ญสุต, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, สุขภาพของโยอันนา นันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ, เทเรซา แก้วจิต สงวนบุญ และครอบครัว, เทเรซา พัชมน เชี่ยวชาญชูสกุล, ครอบครัว ยอแซฟ สมศักดิ์ ธีรวิจารณญาณกุล, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, เทเรซา ปรานอม หมั้นทรัพย์, เปโตร สุพจน์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มาตุกุล, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, โอกาสวันเกิด อายุ 74 ปี เทเลนท์ซีอุส พ.ต.ท.วิศาล เห็นสว่าง, ข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดนนทบุรี, ครอบครัว ยอแซฟ สัญญา ธรรมกรสุขศิริ, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เซซีลีอา ศรีประภา เปลี่ยนบำรุง, ดวงวิญญาณสกุล เปลี่ยนบำรุง-ชีรานนท์, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เทเรซา ไพเราะ สุขมี, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ วิสิษฐ์-มาร์ธา สุดจิต มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก วิกรานต์ มีเฟื่องศาสตร์, เปโตร ศรีมงคล-เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร,ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, อักแนส ดารี-ยวงบัปติสตา ทอง-ยอแซฟ ธวัช วิธีธรรม, มาเรีย สุพรรณี-เอมิลี นวลแข จันทรสันติ, โจเซฟ สุวิชากร ชินะผา, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, หลุยส์ ประมน เพ็ญสุต, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, มารีอา ผู-มาร์ธา ยาง-มาร์ธา น้อย, ยอห์น บอสโก รัตน์ชัย กิจสวัสดิ์, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, มารีอา มลิดา วงศ์รักศักดิ์, ฟรังซิสเซเวียร์ สถิตพงษ์ ผิวเกลี้ยง, โรซา สนั่น-นายตุ่น จิตต์เจริญ, ยอแซฟ บำรุง ประกอบกิจ, เปาโล วันชัย หล่อวัฒนศิริกุล, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-อันนา สุพัตรา-ฟรังซิสโก สุวมิตร-เปโตร สอน-อันนา โด้ย-เปโตร แทน-อันนา ละออง รวมสำราญ, เปาโล ตาง-อักแนส ศรีเวียง-มารีอา เทเรซา ทัศนีย์ เนียมวิวัฒน์, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เปโตร วรุฒ ธรรมกรสุขศิริ, เปโตร สมพิศ ธรรมกรสุขศิริ, อันนา สมร ธรรมกรสุขศิริ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, สินธุ ล้อสีทอง, สมเกียรติ แซ่โง้ว, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ วิรัตน์ สังขรัตน์, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, นายธกรณ์ ธนกิจชัยชนะ, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ สมเดช ลีลาวรเดช, อันนา มารศรี สิทธิโชค, ยอแซฟ ชัยรัตน์ ภูผา, มารีอา เกสร ภูผา, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาลและกรีกุล, เปโตร พ.อ.(พ)วุฒิสนธิ์ (ครบ 5 ปี)-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, มาเทรียส ตรัง พันธุมจินดา, มารีอา ห้าง พันธุมจินดา, ครอบครัว โรจนเสน, เปาโล วราห์ ปานวิลัย,มาการิต อ่างแก้ว, คัธริน อ่างแก้ว, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, ยวง สุรเดช ดำสำราญ, มารีอา สุมาลี บุญสถิตถาวร, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยอห์น บัปติสต์ ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สนธิลักษณ์ สนเจริญ, เทเรซา นัฏ ยอดประเสริฐ, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, อันนา ซอย-ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อังเดร ดาแรส ตรีมรรคา, ซีมอน มงคล พัศดุ, ฟรังซิสโก วสันต์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________________________

Saturday of the Fifth week of Lent

24 March 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

So Jesus no longer walked about in public among the Jews, but he left for the region near the desert,

to a town called Ephraim, and there he remained with his disciples.

Saturday of the Fifth week of Lent

24 March 2018

Holy Gospel of Jesus Christ 

So Jesus no longer walked about in public among the Jews, but he left for the region near the desert,

to a town called Ephraim, and there he remained with his disciples.

_________________________________________________

Saint Joseph, Husband of Mary

19 March 2018

Saints of the day

Saint Joseph,

Husband of the Blessed Virgin Mary –

Solemnity

_______________________________________________

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค)

ตลอดเทศกาลมหาพรต

                ทุกวันศุกร์, วันเสาร์    เวลา 18.30 น.

                ทุกวันอาทิตย์         เวลา 11.00 น.

_________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

***********************************************

HERE AM I LORD, I COME TO DO YOUR WILL,

THE LORD IS KIND AND MERCIFUL.

________________________________

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side

with your rod and your staff
that give me courage.

___________________________

__________________________________________

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค)

ตลอดเทศกาลมหาพรต

                ทุกวันศุกร์, วันเสาร์    เวลา 18.20 น.

                ทุกวันอาทิตย์         เวลา 11.00 น.

___________________________________

ขอขอบพระคุณ

ทุกท่าน

ที่กรุณาติดตาม 

______________________________

BE MERCIFUL, O LORD, 

FOR WE HAVE SINNED 

________________________________________

For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him might not perish but might have eternal life.

                                        John: 3:16