สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

St Francsis Xavier News letter, ปีที่ 48 ฉบับที่ 50 วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014

ปีที่ 48 ฉบับที่ 50 วันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2014

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

การเฉลิมฉลองวัดของเรา ผ่านไปอย่างดี ด้วยความร่วมมือของสภาภิบาล และพี่น้องทุก ๆ ท่าน เราทุกคนเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองวัดได้อย่างดีเยี่ยม เป็นการเปิดปีแห่งการเฉลิมฉลอง 180 ปีของวัด และในโอกาสที่พระศาสนจักรในประเทศไทย เฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ด้วย และวัดของเราเป็นวัดแสวงบุญในเขต 2 นำมาซึ่งความชื่นชมยินดีสำหรับวัดของเราเป็นพิเศษ ขอขอบคุณพี่น้องสภาภิบาล และพี่น้องสัตบุรุษทุก ๆ ท่าน ที่ช่วยงานฉลองวัดให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี สำหรับปัจจัยที่ช่วยทางวัด รวมทั้งแรงกายแรงใจของทุก ๆ ท่าน ขอพระเจ้าโปรดประทานพระพร โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ได้คุ้มครอง ปกปักรักษาพี่น้องทุกท่านให้พบกับพระพร และสันติสุขตลอดไป

พระศาสนจักรก้าวมาสู่สัปดาห์ที่ 3 ของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า พระวาจาของพระวรสารนักบุญยอห์น 1:6-8, 19-28 ได้กล่าวถึงบุคคลคนหนึ่ง ที่มานำหน้าองค์พระผู้ไถ่ คือ “ท่านยอห์น แบปติสต์” ท่านมาเป็นพยานถึงแสงสว่างคือ องค์พระเยซูคริสตเจ้า ท่านเป็นผู้มาเตรียมจิตใจประชาชนให้ต้อนรับการเสด็จมาขององค์พระผู้ไถ่ ท่านได้กระทำพิธีล้างให้กับองค์พระผู้ไถ่ ซึ่งมารับพิธีล้างจากท่าน เพื่อเป็นการแสดงถึงความสุภาพถ่อมตนขององค์พระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของชาวเรา

ในบทอ่านแรก ประกาศกอิสยาห์ ได้กล่าวทำนายถึงพระแมสซีอาห์ พระผู้กอบกู้มนุษยชาติให้รอดพ้น พระจิตของพระเจ้าทรงเจิมองค์พระเยซูคริสตเจ้า เพื่อไปประกาศอิสรภาพแก่เชลย ปลดปล่อยผู้ถูกจองจำ และประกาศปีแห่งพระเมตตา และความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อเราทุกคนจะได้พบกับความรักและสันติสุข ที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราแต่ละคน โดยทางพระองค์เอง ซึ่งเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ พระองค์เสด็จมาเพื่อโลกให้รอดพ้น

ในจดหมายนักบุญเปาโล ถึงชาวเธสะโลนิกา ได้เชิญชาวเราคริสตชนทั้งหลาย จงร่าเริงยินดีเสมอ จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีของชีวิต จงยึดสิ่งที่ดีงามไว้ และละเว้นความชั่วทุกรูปแบบ เพื่อพระเจ้าจะทรงบันดาลให้ท่านทั้งหลาย กลายเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ พ้นจากการตำหนิทั้งด้านจิตใจ วิญญาณ และร่างกาย เพราะเราแต่ละคนเป็นส่วนหนึ่งของพระกายทิพย์ คือองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของชาวเรา

ขอให้เราทุกคนเตรียมจิตใจรอรับเสด็จองค์พระผู้ไถ่ด้วยจิตใจที่ร้อนรน จิตใจที่แสวงหาความดีงาม จิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตากรุณา แล้วพระเจ้าแห่งความรัก จะนำท่านทั้งหลายไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง

                                                            ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

                                                                                                                              คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

                                                                                                                              เจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

จงชื่นชมยินดี เพราะพระวจนาตถ์ใกล้จะเสด็จมาแล้ว จงทำตามที่ท่านยอห์นสอน จงกลับใจเป็นทุกข์ถึงบาป จงปรับพื้นดินให้ราบเรียบ จงถมหลุมบ่อให้เต็ม และประกาศปีแห่งพระเมตตาของพระเจ้า

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

พระจิตขององค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า เพื่อออกไปประกาศข่าวดีแก่บุคคลทั้งหลาย

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

จงร่าเริงยินดีเสมอ จงอธิษฐานภาวนาอย่างสม่ำเสมอ และจงขอบพระคุณพระเจ้าในทุกกรณีของชีวิต

###############################################################

ชมรม (กาแฟ) คริสตชนผู้อาวุโส

ขอขอบคุณ

 1. มาสเตอร์ สะอาด ธรรมภิรักษ์          3,000             บาท
 2. ครอบครัว บุญพิเชฐ                             500             บาท

 

ประชาสัมพันธ์

 1. อวยพรพระกุมารตามบ้าน

ขอเชิญพี่น้องติดต่อกับสภาภิบาล เพื่อจัดเวลาไปอวยพรหลังพิธีบูชาขอบพระคุณ 19.30 น.

 1. ตารางเวลาเตรียมสมโภชพระคริสตสมภพ และปีใหม่ 2015/2558

วันพุธที่ 24 ธันวาคม

               6.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณตามปกติ

                18.00 น.          เปิดต้นคริสต์มาส           

                  20.00 น.          การแสดงละครคริสต์มาสของนักขับร้องเซซีลีอา และเด็ก ๆ เยาวชน

21.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ

   วันพฤหัสฯที่ 25 ธันวาคม           

               9.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชพระคริสตสมภพ (พิธีเดียว)

(งดพิธี 6.00 น. และ 19.00 น.)

   วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม (ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์)

                                         พิธีบูชาขอบพระคุณตามปกติ

หลังพิธีรอบ 10.00 น.     อวยพรเด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบ ระลึกถึงวันทารกผู้วิมล

   วันพุธที่ 31 ธันวาคม (วันสิ้นปี)

               18.00 น.         พิธีตั้งศีลฯ ขอขมาโทษบาป ตลอดปีที่กำลังผ่านไป

19.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณอำลาปีเก่า  แห่แม่พระรอบหมู่บ้าน ทุกบ้านที่แม่พระเสด็จผ่าน

กรุณาเตรียมแท่น เทียน ดอกไม้ และตกแต่งให้สวยงาม พระสงฆ์จะพรมน้ำเสกให้ทุกบ้าน เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่

   วันพฤหัสฯที่ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่ 2015/2558

             9.00 น.                    พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรปีใหม่ หลังพิธีคำนับพระสงฆ์

ขอบคุณครอบครัวคุณอดุลย์ สังขรัตน์ ที่เอื้อเฟื้อการจัดพิมพ์ปฏิทิน

และขอพรพระให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีใหม่ 2015

(งดพิธี 6.00 น. และ 19.00 น.)

 1. ประกวดถ้ำพระกุมาร

ขอเชิญผู้สนใจส่งถ้ำจำลองพระกุมารบังเกิด กติกามีดังนี้

3.1 ขนาดไม่เกิน 2 x 2 ฟุต (60 x 60 เซนติเมตร) และสูงไม่เกิน 1 ฟุต (30 เซนติเมตร)

3.2 คณะกรรมการให้คะแนนในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ก. ความหมายทางศาสนา           10       คะแนน

ข. ความสวยงาม – เรียบร้อย       10       คะแนน

ค. ความคิดสร้างสรรค์                10       คะแนน

รวม           30       คะแนน

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด

 1. ขอเชิญสนับสนุนบัตรสอยดาว ราคาใบละ 100 บาท

วันที่ 24 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 19.45 น. กลุ่มเยาวชนจัดสอยดาว และเกมส์ต่าง ๆ

มีของรางวัลมากมาย และเยาวชนจะนำบัตรสอยดาวจำหน่ายล่วงหน้า

 1. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคของขวัญคริสต์มาส หรือสนับสนุนปัจจัย

     โดยติดต่อคุณพ่อ ดิษพล หรือคุณพ่อทุกท่านของวัด

 1. ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลประชุม ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น.

     ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

 1. วัดของเราดำเนินการติดตั้งแอร์อยู่ ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญค่าไฟฟ้าของวัด

##################################################

ประกาศแต่งงาน   (ครั้งที่ 1)

                                                            

ยอแซฟ จตุรงค์ กิจบำรุง

บุตร     โทมัส ธงชัย – อักเนส ลักษณา กิจบำรุง

กับ               อันนา อิศราพร เชาวนะ

บุตรี ยวงบัปติสตา ศิริพันธ์ – นางสายวรุณ เชาวนะ

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญเปโตร สามพราน

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014 เวลา 15.30 น.

 

นาย อัน ซวน จัน

บุตร           นาย คัง ซวน จัน – นาง ฮอง ทุย แฟม

กับ   เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู ฐานิมา ปิลันธนกิตติ

   บุตรี     นาย เอกมน เลิศประพัฒน์ – มารีอา พรทิพย์ ตั้งตระการ

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2014

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

####################################################

สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน                              

 1. คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนพันธะวัฒนา

อุทิศให้ มารีอา โยเซฟฟิน รัตนา พันธุมจินดา

และ มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล                 3,790            บาท

 1. คุณอารักษ์ – คุณประสงค์ หาญสูงเนิน 2,000             บาท

 

##########################################

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

               งานวันตรีวารและวันฉลองวัดของพวกเราทุกคน ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ก็เป็นเพราะพวกเรามีความรัก มีน้ำใจดี มีความเสียสละทั้งแรงกายแรงใจ และปัจจัยต่าง ๆ ที่สำคัญที่สุดก็คือ ความสามัคคีปรองดองที่พวกเราทุกฝ่ายมีต่อกันนั่นเอง ขอขอบคุณสัตบุรุษทุกท่านที่ได้บริจาคปัจจัยให้ก่อนวันฉลอง จนปีนี้พวกท่านได้ร่วมกันทำบุญให้บ้านเณรทั้งสองแห่งได้อย่างน่าภาคภูมิใจ ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อเจ้าวัดที่ริเริ่มนโยบายนี้นะคะ ขอขอบพระคุณคุณพ่อทั้งสามองค์ที่ประจำอยู่ที่วัดสามเสน ท่านคอยแนะนำ และเป็นกำลังใจให้พวกเราปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ในวันฉลองวัดให้ผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น ขอขอบคุณท่านอธิการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ที่ได้อนุเคราะห์ให้ที่จอดรถ และโทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งจัดซุ้มกระแสเรียกของคณะด้วย ขอขอบคุณท่านอธิการิณีโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ ที่ช่วยอนุเคราะห์อาหารว่าง จำนวน 700 ชิ้น ในวันตรีวาร ก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ้ว ในวันฉลองวัด พร้อมทั้งจัดซุ้มกระแสเรียกของคณะด้วย ขอขอบคุณท่านอธิการิณีโรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ที่อนุเคราะห์ให้ที่จอดรถ ขอขอบคุณท่านอธิการิณีและท่านผู้อำนวยการโรงเรียนโยนออฟอาร์ค ที่รับภาระหน้าที่มากเป็นพิเศษในการตกแต่งดอกไม้บนบุษบุก ในวัด และนอกวัด งดงามมาก เตรียมสถานที่จัดเลี้ยงทุกแห่ง จัดน้ำเลี้ยงในวันตรีวาร รวมทั้งงานอื่น ๆ อีกมากมายจนไม่สามารถจะกล่าวได้หมดในวันนี้ ขอขอบคุณ คุณครูสมฤทัย ศรจิตติ ที่แสดงฝีมือจัดจีบผ้า ตกแต่งบุษบก ได้รับคำชมว่าสวยมากค่ะ ขอขอบคุณ คณะครู นักเรียนโรงเรียนโยนออฟอาร์ค ทุกท่านด้วย ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนพันธะศึกษาพิทยา ที่อนุเคราะห์ให้ที่จอดรถ ขอขอบคุณสัตบุรุษทุกท่าน ที่มาช่วยออกร้านอาหารมากมายหลายอย่าง ขอขอบคุณ ครอบครัว ทรัพย์ธนมั่น คุณครูผึ้ง โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์ คุณประไพ ภูมิพานิช คุณแอน ชนวัฒน์ คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ ที่คอยช่วยเหลือวัดอย่างเงียบ ๆ ในหลาย ๆ เรื่องมาโดยตลอด ขอบคุณรองผ.อ. เกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ ที่สามารถจัดทำรถบุษบกอันงดงามได้ทันเวลาภายในไม่กี่วัน น่าทึ่งจริง ๆ ค่ะ สำหรับช่างหน่อยคนนี้ ยังเป็นหัวหน้าครอบครัวที่น่าเอาเป็นต้นแบบอีกอย่างหนึ่งคือ เขามักจะนำครอบครัวออกมาช่วยงานวัดยามคับขัน เป็นงานกุลีแบกหามเสียเป็นส่วนใหญ่ ไม่คิดค่าแรงใด ๆ แต่จะสะสมบุญกับพระเท่านั้น ทำงานกันเสร็จ แล้วก็กลับไปกินข้าวที่บ้าน เขาทำเช่นนี้มานานแสนนานแล้ว ขอพระอวยพรนะน้องชาย อีกท่านหนึ่งที่ต้องกล่าวขอบคุณคือ คุณนุสรา จุลละสุวรรณ ที่ปรึกษาสภาฯ ซึ่งไม่เคยทอดทิ้งพวกเราเลยตลอดมา ขอขอบคุณพนักงานของวัดทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยไม่แพ้กัน ขอบคุณคุณธีระ ศักดิ์สมวาศ ด้วยนะคะ สุดท้ายก็ขอขอบคุณ คุณสมพงษ์ จันทร์เรือง และน้อง ๆ อาสาเสื้อแดงทุกคนที่แข็งขันดีมาก ขอบคุณเพื่อน ๆ สภาภิบาลทุกท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องอาหารจัดเลี้ยงต่าง ๆ หากมีข้อบกพร่องประการใด ผู้อำนวยการสภาภิบาลฯยินดีน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียวค่ะ

ความสุภาพถ่อมตน และการปล่อยวางเป็นของคู่กัน (น.เทเรซา แห่งอาวีลา)

###########################################

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, ครบรอบวันตาย มาร์ติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, มารีอา ปิยะวดี, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, โทมัส บุญส่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว “อรุณฤกษ์ดีกุล”

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, มารีอา ธีรวรรณ, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เปโตร พ.ต.ท.แถว สุขยศ (ครบ 23 ปี), ฟรังซีสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล (ครบ 6 ปี), ยอแซฟ ธาตรี, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, อันนา เลียบ เสนะวิณิน, ยอแซฟ อนุพนธ์ พนาศิลปกุล, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึงบุญราศีทั้งเจ็ดแห่งสองคอน (วันครูคำสอนไทย)

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ยอแซฟ พ.ต.อ.สนั่น คงทอง, เปโตร วิลัย โคตะรักษ์, เปาโล อดิศร โคตะรักษ์, อันนา ยิ้วซิ้ม, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร (ครบรอบถึงแก่กรรม 18 ปี), มารีอา ปิยะวดี, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, โทมัส บุญส่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา บุญมา เวียนถิ (ครบรอบวันเสียชีวิต), มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ อนุพนธ์ พนาศิลปกุล, ยอแซฟ ธาตรี, มารีอา ธีรวรรณ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด โยอันนา นันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ

อุทิศ เซซีลีอา โสม วงศ์ก้อนทอง, มารีอา ศวง กฤษเจริญ, นางนวลน้อย บุณยะชัย, เทเรซา เทเรส บัวสมบูรณ์, ยวง ประยูร จิตตอำไพ, เปโตร ยิด, มารีอา ปิยะวดี, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, โทมัส บุญส่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, คาทารีนา วัชรี ศันสนยุทธ, มารีอา ดารา-ซีเมออน จำรูญ เล่ห์มงคล, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ ธาตรี, มารีอา ธีรวรรณ, ยอแซฟ อนุพนธ์ พนาศิลปกุล, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ฟรังซีสโก นพดล โกวรรธนะกุล

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปโตร ตัวมัก, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, มารีอา ปิยะวดี, โทมัส บุญส่ง, ยาโกเบ ประเสริฐ บัวสมบูรณ์, อันตน เชิดชาย จิตตอำไพ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์-แมทธิว มนูญ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา ศรุตา ศรจิตติ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด ฟรังซีสโก นพดล โกวรรธนะกุล

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ ธาตรี, มารีอา ธีรวรรณ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, นาย คาร์โอลูฟ คาร์ลซ่อน, ยอแซฟ อนุพนธ์ พนาศิลปกุล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, โรซา สมศรี พ่วงภิญโญ, มารีอา โยเซฟฟิน รัตนา พันธุมจินดา, บุญนำ-นิรันดร์ โสรินทร์, ไสว อุดมเดช, มารีอา ทัน-เปโตร คำ-มารีอา มินตรา บุปผชาติสกุล, อันนา มุ่ยจู, มารีอา สมาน-มารีอา อำพันธ์ เยาวสังข์, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, มารีอา ปิยะวดี, โทมัส บุญส่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, ตระกูล “คู่วิรัตน์ และ อ่องนาวา”, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ราฟาแอล เสียมหวุน แซ่ชือ, อากาทา ซวดกี อ่องนาวา, นายกาน้า ลิ้ม, นายพีรณัฐ ไวท์โพธ์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ฮังรีแอตตา จันทรัตน์-ยุสตินา สมาน สมบัติเจริญ, ยอแซฟ ธาตรี, มารีอา ธีรวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

 

 

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

สุขสำราญ คุณประมุข ชลหาญ และครอบครัว

อุทิศ ฟรังซีสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, อันนา จูมุย, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, โทมัส บุญส่ง, มารีอา ปิยะวดี, มารีอา โยเซฟฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, ฟรังซีสกา สุคนธ์ทิพย์ โพธิสิทธิพร

อุทิศ มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, นายเกียรติ เสรีพรเจริญกุล, ยอแซฟ ประทีป บุณยานันทน์, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, มารีอา บุญลั่น ตรีโสภา, ยอแซฟ กุหลาบ ตรีโสภา, อันนา มณี ตรีโสภา, เรโอนาร์ด น.พ.กำพืช ตรีโสภา, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, มารีอา ธีรวรรณ, ยอแซฟ ธาตรี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 21

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, อันตน ยูเบียน-มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา นัชรี มั่นศิล, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา นิตยา แซ่ตั้ง, นายสมชาย มาลี และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา สุมณมาลย์ มนตราชัย, จูน เกียรติกานนท์, ลอเรนซ์ อินทรีย์ บัวสมบูรณ์, อันนา วัชรินทร์ บัวสมบูรณ์, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์, คุณวิวัฒน์ โกวรรธนะกุล, ครอบครัว เปาโล ประเสริฐ แก้วศักดาศิริ, คุณแม่ ดิ่ว วิพัทนะพร, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี, ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เพ็ญจันทร์ ขจีอังกูร, วันเกิด นายกรินทร์ เลิศประพัฒน์, นายสุรพันธ์ ศรีมากเปี่ยม, คาทารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว ว.ศ.ประพิณวงศ์, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, คาทารีนา ฐิติยา ธนากรนิธิวัฒน์, ครอบครัว มารีอา เน ฤกษ์โสภา, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ, สมาชิก KBS, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ดอมินิก ซาวีโอก อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, ครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, ครอบครัว อมรสิริสมบูรณ์, ครอบครัว ภูมิพานิช, ครอบครัว แปร์เปตูอา มาริษา โขวิฑูรกิจ, ยอห์น อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อากาทา ซุ่นเจ็ง แซ่เอี้ยว, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, มารีอา ยิ่ง สุขสุจักร, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เฮง สิทธิไวทยาภรณ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, ลูซีอา อำภา-มารีอา วัชรี รุจิพงศ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, อันนา พารา-ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, นางนวลน้อย บุณยะชัย, เวโรนิกา ศศิพิม ทรัพย์ไพฑูรย์, ยากอบ โชติวิศิษฎ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, ยอแซฟ ประจง ยังนึก (ครบรอบ 16 ปี), นายฉลวย ศรีกวีราช, นายบุญส่ง ศรีกวีราช, เปาโล ประเสริฐ มั่นวงศ์วิโรจน์ และน้องสาวคนสุดท้อง, ยอแซฟ ยับ ทิพย์วรรณ, ยวงบัปติสตา พจอ.พิเศษ สมชาติ ทิพย์วรรณ, นางวิมล ดาวรัตนหงษ์, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, เปาโล ภู ทิวไผ่งาม, อันนา พรม ทิวไผ่งาม, โยเซฟ จันทร์-มารีอา ฮ้อง แก้วศักดาศิริ และญาติ, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, วิญญาณสมาชิก KBS, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, นางศรีสง่า โสภโณดร, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ นางเตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ครอบครัว วัฒนาวี

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มาทิลดา มาทิลดา แดงเดช-พานุมาตร,

วิญญาณครอบครัว “วัฒนาวี”, วิญญาณในไฟชำระ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s