สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

สารวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2014

ปีที่ 48 ฉบับที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2014

 

เสียงเจ้าอาวาส

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

        สุขสันต์พระคริสตสมภพ จงมีแด่พี่น้องลูกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ที่รักทุกท่าน

          วันนี้ พระศาสนจักรให้เราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งมีพระกุมาร แม่พระ และท่านนักบุญโยเซฟ

พี่น้องที่รักทุกท่าน เราเข้าใจถึงความหมายของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเพียงใด ซึ่งพระศาสนจักรเฉลิมฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ต่อจากวันพระคริสตสมภพ ย่อมจะต้องมีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตคริสตชน และต่อชีวิตของเราแต่ละคนอย่างแน่นอน

บุคคลแรกที่จะกล่าวถึงคือ ท่านนักบุญโยเซฟ ซึ่งพระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ ทูตสวรรค์ของพระเจ้าได้เข้าฝัน โยเซฟ ให้นำพระกุมารและพระมารดาหนีไปอียิปต์ เพื่อจะได้รอดพ้นจากเงื้อมมือของเฮโรด ที่กำลังจะประหารชีวิตพระกุมาร และมีทารกผู้วิมลหลายคนที่ต้องสูญเสียชีวิต เพราะการบังเกิดมาของพระกุมาร แต่ที่สำคัญ โยเซฟซึ่งเป็นบิดาเลี้ยง ได้นำพระกุมารและพระนางมารีย์หนีไปอียิปต์ ดังที่ทูตสวรรค์ได้มาแจ้งให้ทราบ และที่สุด ทูตสวรรค์ก็มาเข้าฝันโยเซฟอีก ให้นำพระกุมารและพระมารดากลับไปยังอิสราเอล และไปอาศัยอยู่ที่นาซาเร็ท แสดงให้เห็นถึงความเสียสละ ความรัก ความห่วงใย การเอาใจใส่ของท่านนักบุญโยเซฟต่อพระกุมารและพระมารดา โดยปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากภยันตราย และการปองร้ายต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับพระกุมารและพระมารดา นักบุญโยเซฟมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในชีวิตของท่าน ท่านจึงเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า

บุคคลที่สองที่จะกล่าวถึงคือ พระมารดามารีย์พรหมจารี แม่พระได้รับการขานเรียกจากอัครเทวดาว่า “ท่านเป็นผู้มีบุญยิ่งกว่าหญิงใดๆ และบุตรของท่านทรงบุญยิ่ง” ฉะนั้น ในมวลมนุษยโลก แม่พระในฐานะเป็นสตรีที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นพิเศษ ให้เป็นแม่ของพระผู้ไถ่ พระเจ้าจะต้องเชื่อมั่นและไว้ใจว่า แม่พระจะสามารถดูแลเอาใจใส่ ปกป้องคุ้มครองพระกุมารอย่างยอดเยี่ยม และแม่พระได้ทำหน้าที่ของการเป็นแม่ที่ดีของพระกุมารอย่างสมบูรณ์ เพราะชีวิตของพระแม่เต็มเปี่ยมด้วยพระพรของพระเจ้า ทำให้ชีวิตของพระแม่บริสุทธิ์ผุดผ่อง ปราศจากมลทินราคีใด ๆ แม่พระเป็นแม่ขององค์พระผู้ไถ่ และพระองค์ยังทรงมอบพระแม่ให้เป็นมารดาสำหรับเรามนุษย์ทุกคนด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้น ชีวิตของพระแม่จึงเป็นการอุทิศชีวิตทั้งครบถวายแด่พระเจ้าอย่างสิ้นเชิง ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ และเมื่อแม่พระเป็นแม่ของชาวเรา ยิ่งจะทำให้เราซึ่งเป็นลูกของพระแม่ มีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่า แม่พระจะไม่ทรงทอดทิ้งเรา ในฐานะเป็นลูกของพระแม่อย่างแน่นอน แม่พระจะกระทำทุกวิถีทางที่จะนำเรากลับไปหาพระบิดาเจ้า พระผู้สร้างสูงสุด ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย รวมทั้งชีวิตของเราแต่ละคนด้วย

บุคคลสุดท้าย ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดคือ องค์พระกุมารเจ้า พระบุตรของพระเจ้า พระบุคคลที่สองในพระตรีเอกภาพ ผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ นำสันติสุข นำความรอดพ้นมาสู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ก่อนที่พระเยซูคริสตเจ้าจะเสด็จมาบังเกิดในโลกนี้ พระองค์ตายถึงสองครั้ง ครั้งแรกตายต่อน้ำใจของพระองค์เอง เพื่อจะตอบรับพระประสงค์ของพระบิดา ในการเกิดมาเป็นมนุษย์ การตายครั้งที่สองคือ เป็นการตายจากสภาวะของพระเจ้า มาสู่สภาพของการเป็นมนุษย์แท้เว้นแต่บาป โดยเสด็จมาบังเกิดในพระครรภ์ของพระมารดามารีย์ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้า และเมื่อบังเกิดมา พระองค์ก็มิได้มาเพื่อทำตามใจพระองค์เอง แต่มาเพื่อทำให้พระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จลงในชีวิตของพระองค์ ด้วยความตายครั้งที่สามคือ ความตายบนไม้กางเขน พระกุมารนอบน้อมพระบิดาจนถึงที่สุด นี่คือคุณลักษณะที่สำคัญยิ่งที่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์มีอย่างชัดเจน คือ นอบน้อมตามพระประสงค์ของพระบิดาทุกวันจนตลอดชีวิต

ฉะนั้น จากชีวิตของพระกุมาร พระมารดา และนักบุญ โยเซฟ ย่อมจะเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตของเราในฐานะที่เป็นลูก ๆ ของคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งเป็นผู้แทนของพระเจ้า และในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ ที่จะต้องมีความรักซื่อสัตย์ต่อกัน ดูแลเอาใจใส่ให้กำลังใจ ปกป้องคุ้มครองซึ่งกันและกัน เหมือนดังที่นักบุญโยเซฟและแม่พระ ได้แสดงออกให้เราเห็นอย่างเด่นชัดในชีวิตของท่านทั้งสอง

และในวันนี้ เราระลึกถึงเด็กทารกผู้วิมลเป็นพิเศษ ที่ได้สละชีวิตตายแทนพระคริสตเจ้า เราจึงจัดให้มีการอวยพรเด็ก ๆ เป็นพิเศษ และในวันนี้ วัดของเราได้จัดให้มีพิธีโปรดศีลเจิมคนไข้ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุจะได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม และดำเนินชีวิตอย่างดีตามพระประสงค์ของพระเจ้า

ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

          คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

                                                        เจ้าอาวาส

 ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ประชาสัมพันธ์

  1. วันพุธที่ 31 ธันวาคม (วันสิ้นปี)

        18.00 น. พิธีตั้งศีลฯ ขอขมาโทษบาป ตลอดปีที่กำลังผ่านไป

19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณอำลาปีเก่า แห่แม่พระรอบหมู่บ้าน ทุกบ้านที่แม่พระเสด็จผ่าน กรุณาเตรียมแท่น เทียน ดอกไม้ และตกแต่งให้สวยงาม พระสงฆ์จะพรมน้ำเสกให้ทุกบ้าน เพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่

   วันพฤหัสฯที่ 1 มกราคม   สมโภชพระชนนีของพระเป็นเจ้า

                  พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรปีใหม่  เวลา 9.00 น. หลังพิธีคำนับพระสงฆ์

                  (งดพิธี 6.00 น. และ 19.00 น.)

  1. 2. ศุกร์ต้นเดือน วันที่ 2 มกราคม ส่งศีลในหมู่บ้าน เวลา 06.30 น. และนอกหมู่บ้าน เวลา 08.30 น.

     เวลา 18.00 น. ตั้งศีลมหาสนิท   เวลา 19.00 น. พิธีบูชาขอบพระคุณ

  1. ศีลล้างบาปเด็กทารก (เดือนมกราคม) วันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม ในมิสซารอบ 10.00 น.
  2. ขอเชิญพี่น้องมอบของขวัญแด่พระกุมาร ในโอกาสพระคริสตสมภพ เพื่อนำไปมอบให้ผู้สูงอายุ

ผู้เจ็บป่วยและยากไร้ในชุมชนของเรา (เขียนระบุว่าเป็นของชนิดใด)

  1. วัดของเราดำเนินการติดตั้งแอร์อยู่ ขอเชิญพี่น้องร่วมทำบุญค่าไฟฟ้าของวัด
  2.  ของดพิธีบูชาขอบพระคุณ ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 5 จนถึงเช้าวันศุกร์ที่ 9 มกราคมศกนี้          เพราะพระสงฆ์ไปเข้าเงียบประจำปี 2015
  3. ขอเชิญฟังเพลง Christmas Carol โดยวง Sorono and Friends เพื่อการกุศล มอบปัจจัยแก่เด็ก   ยากจน และเด็กติดเชื้อ HIV ของศูนย์เมอร์ซี่ (คุณพ่อไมเออร์) ในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคมศกนี้

เวลา 17.50 น. ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

 

ประกาศแต่งงาน   (ครั้งที่ 2)

ยอแซฟ วรินทร์ รวมสำราญ

                        บุตร                 เปโตร สุวพล – นาง ไพรินทร์ รวมสำราญ

                        กับ                            

นางสาว อารยา เลาหะพันธ์

                        บุตรี                นาย อภิรัตน์ – นาง อรุณลักษณ์ เลาหะพันธ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2015 เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            พระศาสนจักรให้เราร่วมใจกันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ โดยมีพระกุมาร แม่พระ และนักบุญโยเซฟ ทั้งสามบุคคล รวมเป็นครอบครัวเดียวกันในความรัก และสันติสุข ขอให้ทุก ๆ ครอบครัว ได้รับพระพรอย่างเต็มเปี่ยมจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

      บุตรที่ยำเกรงบิดา ย่อมจะได้รับพระพร

บุตรที่ให้เกียรติมารดา ก็เหมือนกับสะสมทรัพย์สมบัติไว้

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

      ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่รักของพระองค์ จงเห็นอกเห็นใจ ถ่อมตน อ่อนโยน และเพียรทน

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

สุขสันต์วันใหม่ 2558/2015

            แด่พี่น้องวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุกท่าน

      ขอพระพรและสันติสุขขององค์พระกุมารเจ้า

      และพระแม่มารีย์ พระมารดา โปรดอำนวยพร

      และคุ้มครองพี่น้องทุกท่านตลอดปีใหม่ 2558/2015 และตลอดไป

 

                  จาก คุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อผู้ช่วย

 

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

Merry X’mas ค่ะพี่น้องที่รัก

            เชิญพี่น้องติดตามเรื่องราวต่าง ๆ ของเทศกาลวันคริสต์มาสต่อจากสารวัดอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2014 นะคะ

            วิวัฒนาการแห่งการฉลองวันคริสต์มาส

การฉลองวันคริสต์มาสแพร่มาจากกรุงโรม จนใน ค.ศ.1100 ประชาชนก็เป็นคริสตชนทั้งหมดทั่วยุโรป และก็ได้พบว่า มีการฉลองวันคริสต์มาสพร้อมกันในยุโรปด้วย เพราะถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในศาสนา มีการเตรียมรับเสด็จพระเยซูเป็นเวลา 4 สัปดาห์ก่อนคริสต์มาส เป็นเวลาเตรียมตัวในการใช้โทษบาป อดอาหารและสวดภาวนาเป็นพิเศษ

            ต้นคริสต์มาส ในสมัยโบราณ ต้นไม้คริสต์มาสหมายถึง ต้นไม้ในสวนสวรรค์ ที่อาดัมและเอาวาไปเด็ดผลกิน ทำบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้า (ปฐก 3:1-6) ในศตวรรษที่ 11 ชาวคริสต์แสดงละครที่หน้าวัด จึงนำต้นสนต้นหนึ่งมาประดับฉาก แสดงถึงบาปกำเนิด ต่อมาศตวรรษที่ 15 พระสังฆราชหลายแห่งไม่ให้แสดง เนื่องจากหลายแห่งแสดงไม่เหมาะสม กลายเป็นลิเกชาวบ้านไป ในศตวรรษที่ 16 ชาวเยอรมันได้ริเริ่มตกแต่งต้นคริสต์มาสเป็นรูปปิรามิด มีการตกแต่งไฟสวยงาม แขวนของขวัญ มีดาวของดาวิดไว้บนยอด ปัจจุบันนี้ต้นคริสต์มาส มีความหมายถึง พระเยซูเจ้าเปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวิต (ปฐก 2:9) ที่เขียวสดเสมอเป็นนิรันดรภาพ แสงไฟเปรียบเสมือนความชื่นชมยินดี และความสามัคคี ที่พระเยซูประทานให้ เป็นจุดรวมของครอบครัวด้วย

ถ้ำพระกุมาร นักบุญฟรังซิส อัสซีซี เป็นผู้ริเริ่มทำในปี ค.ศ. 1223 ท่านได้ให้ชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านที่ท่านอยู่ร่วมแสดงละคร มีการทำถ้ำพระกุมาร ใช้สัตว์จริง ๆ เช่น วัว และลาที่ชาวบ้านเลี้ยงอยู่ไว้ในถ้ำ จากนั้นก็จุดเทียนยืนรอบ ๆ ถ้ำ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าจนถึงสว่าง ประเพณีทำถ้ำพระกุมารจึงแพร่หลายไปทั่วทุกหนทุกแห่ง

ซานตาคลอส มาจากนักบุญนิโคลาส ที่ชาวฮอลแลนด์นับถือ เป็นองค์อุปถัมภ์ของเด็ก ๆ ท่านเป็นสังฆราชของ ไมรา อยู่ในประเทศตุรกี ต่อมาชาวฮอลแลนด์ย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกา จึงรักษาประเพณีนี้ไว้ว่า วันที่ 25 ธันวาคม นักบุญจะมาเยี่ยมเด็ก ๆ เอาของขวัญมาให้ ต่อมา มีการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นชายแก่ที่อ้วน ชื่อซานตาคลอส ใส่ชุดสีแดง อาศัยอยู่ที่ขั้วโลก มีเลื่อนเป็นพาหนะเทียมด้วยกวางเรนเดียร์ จะมาเยี่ยมเด็ก ๆ ทุกคนในโลก ในโอกาสวันคริสต์มาส โปรดติดตามตอนสุดท้ายในสารวัดวันที่ 4 มกราคม 2015

สันติสุขจงมีแด่ทุกท่าน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s