สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

สารวัด ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015

ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

การฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง มีความหมายต่อชีวิตคริสตชนอย่างไร ทำไมพระเยซูเจ้าจึงทรงมารับพิธีล้าง และเมื่อมีเสียงดังจากฟากฟ้าว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” มีความหมายต่อชีวิตคริสตชนอย่างไร

ประการแรก ทำไมพระเยซูเจ้าจึงต้องรับพิธีล้างจากท่านยอห์น แบปติสต์ ในสภาพความเป็นจริงแล้ว พระเยซูเจ้าไม่จำเป็นจะต้องรับพิธีล้าง เพราะพระองค์ปราศจากบาป แต่เมื่อพระองค์มารับสภาพมนุษย์เปรียบเสมือนพระองค์มารับเอาเนื้อหนังที่อ่อนแอ และที่ตกอยู่ในสภาพของบาป เพื่อจะได้เรียนรู้ถึงสภาพมนุษย์ที่อ่อนแอ และแสดงถึงความสุภาพถ่อมตนของพระองค์ ที่ยินดีทำตามที่ท่านยอห์นกล่าว “จงเป็นทุกข์ กลับใจ ใช้โทษบาป” เพื่อจะช่วยมนุษย์ที่จมอยู่ในบาป ให้กลับมามีชีวิตใหม่ในพระองค์ ซึ่งเป็นพันธกิจที่พระองค์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์ในโลกนี้ การรับพิธีล้าง จึงเป็นสภาพของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง เป็นการได้รับการชำระล้างชีวิตให้พ้นจากมลทินบาป ให้อยู่ในสภาพของพระหรรษทานที่จะรับพระพรจากพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม และที่สำคัญทำให้เรากลับกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า พระเยซูเจ้าจึงยินดีรับพิธีล้างจากยอห์น แบปติสต์ เพื่อให้เรามนุษย์ทุกคนจะได้กลับเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์

ประการสอง ความหมายของพิธีล้าง ก็จะเปรียบเทียบกับศีลล้างบาป ที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้น เพื่อชำระล้างเราให้หลุดพ้นจากบาปกำเนิด ทำให้เรากลับกลายเป็นลูกของพระเจ้าใหม่ และพิธีล้าง หรือศีลล้างบาป แต่ก่อนเป็นการจุ่มตัวลงในน้ำ มิใช่เป็นเพียงการชำระล้างภายนอกเท่านั้น แต่เป็นการชำระล้างภายในจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ การจุ่มตัวลงในน้ำเปรียบเสมือนเราจุ่มตัวลง เพื่อตายต่อตนเอง และเกิดใหม่ในพระเจ้า ทำให้เรากลับกลายเป็นลูกของพระองค์ และทำให้เราก้าวไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาคริสตชนทั้งหลาย พิธีล้างบาป จึงมิใช่เป็นพิธีล้างเฉพาะส่วนตัว แต่เกี่ยวข้องกับคริสตชนส่วนรวมที่จะต้องรับคริสตชนใหม่ด้วยความชื่นชมยินดี เพื่อเสริมสร้างผู้รับศีลล้างบาปให้เติบโตขึ้นในความเชื่อ ศรัทธา รัก ร้อนรนในพระเจ้ามากยิ่ง ๆ ขึ้น และปฏิบัติศาสนกิจด้วยความเลื่อมใสศรัทธามากยิ่ง ๆ ขึ้น

ประการสุดท้าย เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างจากท่านยอห์น แบปติสต์ มีเสียงจากฟากฟ้าว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” ย่อมจะต้องมีความหมายอย่างมาก สำหรับเราคริสตชนทุกคน เพราะเป็นเสียงจากพระบิดาที่ตรัสถึงพระบุตรว่า พระองค์เป็นที่โปรดปรานของพระบิดา ผู้ทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ เพื่อกระทำพันธกิจของพระองค์ให้สำเร็จ พระบุตรเป็นบุตรสุดที่รักของพระบิดาฉันใด เมื่อเรารับพิธีล้างบาปเรียบร้อย เราก็เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเป็นบุตรสุดที่รักของพระบิดาเช่นกัน พระบุตรเป็นที่โปรดปรานฉันใด เราแต่ละคนก็จะต้องกระทำตัวให้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าฉันนั้น

จึงสรุปได้ว่า การฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง ย่อมจะต้องมีความหมายต่อชีวิตคริสตชนของเราทุก ๆ คน เราจะต้องได้รับการชำระล้างให้สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากมลทิน และทำให้เราเป็นลูกของพระบิดาใหม่ ทำให้เรามาเป็นหนึ่งเดียวกับบรรดาคริสตชนทั้งหลาย ที่กระจัดกระจายกันทั่วทิศานุทิศ ขอให้เราแต่ละคนสำนึกถึงพิธีล้างบาปที่เราได้รับ เป็นการชำระล้างเราให้หลุดพ้นจากมลทินบาปใด ๆ ทั้งปวง ทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระคริสตเจ้า

ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

          คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

                                                         เจ้าอาวาส

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ขอร่วมแสดงความชื่นชมยินดี

แด่ พระคุณเจ้า ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล

โดยสมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิส

ในวันอาทิตย์ที่ 4 มกราคม ศกนี้

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญคณะกรรมการสภาภิบาลประชุม

ในวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

 1. สัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2015/2558

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครองวัดนักบุญฟรังซิส

เซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี ในวันเสาร์ที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 9.30 น. – 11.30 น.

ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

 1. ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอด (พระโต)

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น.

 1. เสกสุสานประจำปี 2015/2558

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน เวลา 16.30 น.

ทางวัดมีดอกไม้ และเทียนบริการ

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ขอขอบคุณ

           ซ่อมแซมวัด

                        คุณปรีชาญาณ ประพิณวงศ์                5,000             บาท

           ผู้มีอุปการะคุณช่วยค่าตัดเสื้อคุลมคนแบกบุษบกแม่พระ

(ในวันแห่รอบหมู่บ้าน)

1.        ครอบครัว คุณอำรุง ศรีบุญเลิศ         5,000             บาท

 1. คุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ                 2,000             บาท
 2. ไม่ออกนาม                                         500             บาท

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

 

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

        ข้าพเจ้าใช้น้ำทำพิธีล้างให้ท่านทั้งหลาย แต่เขาจะทำพิธีล้างให้ท่าน เดชะพระจิตเจ้า

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

        เราเลือกเขา เพราะเราพอใจเขา เราให้จิตของเราแก่เขา เขาจะนำความยุติธรรมไปให้แก่นานาชาติ

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

        ทุกคนที่ยำเกรงพระเจ้า และปฏิบัติความชอบธรรม ย่อมเป็นที่พอพระทัยของพระองค์

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

               วันปีใหม่ผ่านไปได้สิบเอ็ดวันแล้ว พวกเราคริสตชนทั้งที่อยู่ในหมู่บ้านสามเสน รวมทั้งพี่น้องคริสตชนที่เคยอยู่ในหมู่บ้านของเรา และบัดนี้ได้ออกไปอยู่นอกหมู่บ้านแล้ว แต่ท่านเหล่านั้นก็ยังไม่ลืมที่จะมาร่วมรับพระพรจากองค์พระกุมารร่วมกันกับชาวสามเสน เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดี ที่พวกเรายังรักกันอย่างเหนียวแน่น และพวกเราคงจะรักกันและกันเช่นนี้ตลอดไปนะคะพี่น้อง

บรรยากาศภายในวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ “บ้านพระบิดา” ของพวกเรา สวยงามมาก สงบ ร่มเย็นจนเป็นที่กล่าวขานจากผู้ที่ได้พบเห็น และเล่าขานต่อ ๆ กันไป พวกเราลูกวัดสามเสนทุกคน ควรได้รับความภูมิใจร่วมกัน ไม่ควรเว้นแม้สักคนเดียว ภูมิใจอะไร ก็ภูมิใจว่า “ภาพทั้งหมดภายในวัดของพวกเรานั้น เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเลยทีเดียว

คุณค่าในอดีต เราจะเห็นได้จากกระจกสีลวดลายต่าง ๆ ที่มีสีสวยสดงดงาม ได้แก่

 • กระจกสีรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ตอนแพร่ธรรม และตอนกำลังจะสิ้นชีวิต
 • กระจกสี พระแม่มารีย์ และท่านนักบุญโยเซฟ
 • กระจกสี นักบุญต่าง ๆ อีก 12 องค์ รวมทั้งกระจกสีลวดลายเหมือนดอกไม้

คุณค่าในปัจจุบัน

 • เราจะเห็นได้จากกระจกสีขาวใสที่ติดตั้งอยู่ในช่องหน้าต่าง จะเป็นภาพประวัติของท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มองดูแล้วสวยสะอาดตา
 • กระจกสีภาพการเลี้ยงอาหารมื้อสุดท้ายของพระเยซูคริสตเจ้า กับบรรดาอัครสาวก (ภาพนี้มองแล้วต้องเหลียวหลังกลับมามองอีกกันทุกคน)
 • กระจกสีภาพนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ นักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล นักบุญโยนออฟอาร์ค นักบุญยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา และนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา
 • กระจกสีภาพครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ (พระกุมารทรงบังเกิด) และกระจกสีประวัติบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง

            คุณค่าในอนาคต ก็คือ ภาพกระจกสีทั้งหมดที่กล่าวมานี้ เราสามารถเรียนคำสอนจากภาพต่าง ๆ นี้ได้อย่างดี นอกจากนี้ยังใช้เป็นภาพรำพึงในจิตใจของเราแต่ละคนได้อีกด้วย รับรองได้เลยค่ะว่า พวกเราทุกคนสามารถจะนั่งสวดภาวนารำพึงตามภาพในกระจกสีต่าง ๆ ได้นานแสนนาน จนลืมกลับบ้านเลยทีเดียว ไม่เชื่อก็ลองทำดูนะคะ

จงรักซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปัน

จงรักซึ่งกันและกัน ดังที่เรารักท่าน

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี

สุขสำราญ นางจำเรียง เอียงผาสุก

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซังเจี่ย

แซ่โจว, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, ดอมินิโก ก่า เหวียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย พี่ชาย และน้องหนึ่ง, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, โอรีวา นารี พูลโภคผล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, ซามูแอล สมชัย

ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ เยือง-มารีอา สง่า ยังนึก, หนู ยังนึก, มารีอา

นุชหงษ์ งิ้วราย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ยอแซฟ ภาคภูมิ วิไลทอง, เปาโล หลวงวิจารณ์ ปัสตุระกิจ, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

น.ฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ดอมินิโก ก่า เหวียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย พี่ชาย และน้องหนึ่ง, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, มารีอา โยเซฟฟิน รัตนา พันธุมจินดา, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, อันนา หม่อมเพียร นันทวัน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, โอรีวา นารี พูลโภคผล, วันเกิด อันตน ฤชุภัทร หอมประทุม

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, ม่วง-ยอแซฟ ภาคภูมิ-มารีอา จินดา วิไลทอง, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, นายกิมคุง แซ่จู, อันนา ละมัย วิลักษณานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ดอมินิโก ก่า เหวียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย พี่ชาย และน้องหนึ่ง, เวโรนิกา เข้ม เกตุทิศ,

ดวงวิญญาณที่เสียชีวิตในช่วงวันที่ 30 ธ.ค.57-4 ม.ค.58 ทุกดวง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, โอรีวา นารี พูลโภคผล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, เอลิซาเบธ รัชนีกูล สวัสดิ์ลออ, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยอแซฟ ภาคภูมิ วิไลทอง, เทเรซา ไอ้เล้า แซ่โต้ะ, อิกญาซีโอ วิชิต ทรัพย์เจริญ, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 15

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ดอมินิโก ก่า เหวียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย พี่ชาย และน้องหนึ่ง, มารีอา เพ็กลั้ง-ยาโกเบ ซุยเลี้ยง-เซซีลีอา อุ้ย, อันนา สำเนียง เกตุทิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, โอรีวา นารี พูลโภคผล, ครบรอบวันเกิด อันนา มารี นันทศรี เหรียญโมรา,

เอลิซาเบธ พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, เทเรซา ณัฏฐิณี วรรณางกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, ณัฐพล แสนดี, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, ยอแซฟ พยอม รจิตธำรง, วิญญาณครอบครัว “เหรียญโมรา”, วิญญาณผู้ล่วงลับญาติของครอบครัว “เหรียญโมรา”,

เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง(โอกาสครบ 100 วัน), มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ดอมินิโก ก่า เหวียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย พี่ชาย และน้องหนึ่ง, เซซีลีอา ม.ร.ว.นันทานุสรณ์ สนเจริญ, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, โอรีวา นารี พูลโภคผล, ครบรอบแต่งงาน “เล็ก-นวล” (2 ม.ค.58)

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยวง ปราโมทย์ จิตใจแจ่มแจ้ง, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง (โอกาสครบ 100 วัน), ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร โสภา ทรัพย์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

 

 

ระลึกถึง น.อันตน เจ้าอธิการ

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ, ครบรอบวันเกิด เปาโล กิติ สมสินสวัสดิ์

อุทิศ ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย พี่ชายและน้องหนึ่ง, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, เปโตร ไพโรจน์-มารีอา ยุ้นเจา ไพโรจน์เจริญค้า, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, โอรีวา นารี พูลโภคผล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี

เอกะสิงห์, มัทเธว ถมยา-เอลิซาเบท ตลับ โรจน์สุธี, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เทเรซา มะลิ ทรัพย์เจริญ, เอากุสติน เอกมล อาณานุการ, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, มารีอา ดารา-ซีเมออน จำรูญ เล่ห์มงคล, เปโตร ประมาณ-มารีอา พูลศรี ศิริกุล,

ยอแซฟ ทองพูน หมันอริ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, น.ส.พิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง(โอกาสครบ 100 วัน), วิญญาณในไฟชำระ

  อาทิตย์ที่ 18

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-

อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง,

ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล ประยูร หอมวิไล, มารีอา สุวรรณา-ยอห์น สุมน ชินะผา, ฟรังซีสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, อันนา เทวี แสงประกาย, อันเดร หยงเคียง

แซ่โง้ว, เปโตร อนุช กัณหะเสน, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, สเตฟาโน-ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว ว.ศ.ประพิณวงศ์, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, คาทารีนา ฐิติยา ธนากรนิธิวัฒน์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, มาร์ธา วรรณา

บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, คุณพ่อ เด ตรั่นวัน, ครอบครัว

ลี้สันติวิภารัตน์, ครอบครัว วิไลทอง, ครอบครัว สมจิต-สมใจ มีขันทอง, เปาโล ไพฑูรย์ เอกตระกูล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, จิ๊ด เจสมัน, ครอบครัว มารีอา เน ฤกษ์โสภา, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, วันเกิด ฟรังซิสกา ภัณฑิลา แสงทอง และครอบครัว, สุวิชากร-สุเนตตา-สุทธิพร ชินะผา, มารีอา สุมาลี จิตใจแจ่มแจ้ง, ครอบครัว บุญพิเชฐ, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญู, ครอบครัว สังขรัตน์, มารีอา วลัยลักษณ์ แสงลิ้มสุวรรณ, ครอบครัว อักแนส สมใจ กิจสมัคร, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, อาจารย์ทุกท่าน คณะดุริยางคศิลป์มหิดล, ครอบครัว เปาโล สุพล คริสต์วทัญญู, โอรีวา นารี พูลโภคผล, เปโตร ชูชาติ ซีกเพชรทอง, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว ภูมิพานิช, ครอบครัว แปร์เปตูอา มาริษา โขวิฑูรกิจ, ยอห์น อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอา จิราพร

น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี,

มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, โรซา ไอซิม แซ่อั้ง, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, ฟรังซีสโก วุฒิชัย ชลธี, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, มารีอา เสวย-อันนา พารา-ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, ยากอบ โชติวิศิษฎ์ ประพิณวงศ์,

อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยอแซฟ พ.ต.ท.แถว

สุขยศ, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปโตร สมสกุล เกษมสุรี, อันนา อุไร ไอยรา, มารีอา กาญจนา-มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, มารีอา

ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปาโล หลิม แซ่เล้า, มารีอา หลีเกียง แซ่โล้ว, ยอแซฟ กิตติศักดิ์ อภิธรรมภูษิต, ยอแซฟ พล.ต.ท.

สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, บรรพบุรุษครอบครัว ไพโรจน์เจริญค้า, มารีอา ซิ้วเจ็ง

แซ่อื้อ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, เอลิซาเบธ สละ ชมไพศาล, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาร์ติโน เรือง

พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, นาย ติเบริโอ วิลาศ วันซอร์, หลุยส์ สินสุข วันซอร์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, อำไพ ภูริ้ง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท, มารีอา ประดับศรี

คงเจริญ, มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์, ฟรังซิสโก อารมณ์ ธรรมภิรักษ์, อันนา อรุณ ธรรมภิรักษ์, เปาโล เปี๊ยะกวง แซ่อึ้ง,

เทเรซา เนี้ยสี แซ่อึ้ง, ฟรังซิสโก เสวย ธรรมภิรักษ์, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ นางเตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ครอบครัว

วัฒนาวี

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณครอบครัว “วัฒนาวี”,

เปโตร สุนทร เรืองสง่า, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s