สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015

ปีที่ 49 ฉบับที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

 

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราก้าวเข้าสู่ปีปฏิทินของพระศาสนจักรในสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา และพระศาสนจักรให้เราร่วมใจกันเฉลิมฉลองวันสันติภาพสากล ซึ่งแต่ก่อนเราจะฉลองวันที่ 1 มกราคม แต่ปัจจุบัน เรามาฉลองในสัปดาห์ที่ 2 ของเทศกาลธรรมดา

            วันสันติภาพสากล หมายถึงการที่โลกพยายามสร้างสันติให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงในโลกใบนี้ของเรา ที่มีแต่การเอารัดเอาเปรียบ ความสับสนวุ่นวาย เน้นบริโภคและวัตถุนิยม เน้นการกอบโกยหาผลประโยชน์ แล้วเราจะสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในโลกของเราได้อย่างไร

จริง ๆ แล้ว เราไม่ต้องไปมองไกล แต่ถ้าเราเริ่มสร้างชีวิตของเราให้มีสันติ อยู่กับธรรมชาติต่าง ๆ รอบข้างได้อย่างมีสันติ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น และธรรมชาติรอบ ๆ ตัวเรา ซึ่งคอยพยุงเราให้อยู่ในโลกอย่างมีความสุขตามอัตภาพ ถ้าเราเริ่มสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่ละคนเป็นอันดับแรก ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นก้าวเดินที่ถูกต้อง ถ้าชีวิตของเรามีสันติสุขที่แท้จริง ซึ่งเกิดขึ้นในตัวเรา เราก็จะค่อยสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบุคคลรอบข้าง ในครอบครัว ชุมชน สังคม วัด และประเทศชาติต่อไป

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ออกสาสน์ถึงคริสตชนทั่วโลกในวันสันติภาพสากลในปีนี้ โดยพระองค์ท่านทรงส่งความปรารถนาดี เพื่อชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดี และเน้นย้ำการเกิดใหม่ในองค์พระคริสตเจ้า ทำให้หญิงชายทั้งผองเป็นพี่น้องกัน ไม่มีการเป็นทาสอีกต่อไป นั่นคือการดำเนินชีวิตเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน และในการเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริง จำเป็นจะต้องกลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ข่าวดีขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งพระองค์กระทำ “ทุกสิ่งขึ้นใหม่” โดยการไถ่กู้ของพระองค์ ทำให้เรากลายมาเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์ และเป็นพี่น้องในองค์พระเยซูคริสตเจ้า ที่สุดองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเน้นคือ ช่วยกันสร้างโลกาภิวัฒน์แห่งภราดรภาพ นั่นคือการเป็นพี่น้องกันในองค์พระคริสตเจ้า ไม่มีการเป็นทาสอีกต่อไป

นี่เป็นบทสรุปที่สำคัญ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้มอบให้กับคริสตชนทั่วโลก ในวันสันติภาพสากลในปีนี้

พระวาจาของพระเจ้าในพระวรสารนักบุญยอห์น ได้กล่าวถึงองค์พระเยซูคริสตเจ้า โดยท่านยอห์น แบปติสต์ที่ได้พบพระเยซูคริสตเจ้า ท่านจึงกล่าวว่า “นี่คือลูกแกะพระเจ้า ผู้ทรงลบล้างบาปของโลก” แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า บุคคลที่จะนำสันติสุข และสันติภาพอย่างแท้จริง คือองค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงมอบชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขน เพื่อลบล้างบาปของมวลมนุษยโลกที่ได้หลงผิดไป เพื่อให้กลับมาหาพระเจ้าใหม่ ให้กลับมาดำเนินชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะ ส่วนเราทุกคนเป็นอวัยวะที่ประกอบกันเป็นพระกายทิพย์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า และที่สุด เมื่อพระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นซีโมน พี่ชายของอันดรูว์ จึงตรัสว่า “ท่านคือ ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านจะมีชื่อว่า เคฟาส แปลว่า “เปโตร” หรือ “ศิลา” ซึ่งพระเยซูเจ้าทรงแต่งตั้งเปโตร ให้เป็นประมุขของพระศาสนจักรสืบต่อจากพระองค์

            ส่วนในจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโครินธ์ พูดถึงชีวิตที่จะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตวิญญาณ เพราะร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระจิตเจ้าผู้สถิตในชีวิตเรา ดังนั้น จงใช้ร่างกายของเราเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า ซึ่งหมายถึงการดำเนินชีวิตที่ดี ถูกต้อง สอดคล้องกับคำสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจ้า และท่านทั้งหลายจะต้องเป็นแสงสว่างส่องนานาชาติ เพื่อความรอดพ้นที่พระเจ้าได้นำมามอบให้กับเรานั้น จะได้แผ่ไปยังสุดปลายแผ่นดิน

ขอให้เราเป็นผู้นำสันติ ขอให้เรายินดีเป็นผู้รับใช้ เพื่อเราจะก้าวเดินไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ในสายพระเนตรของพระเจ้า

ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

          คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

                                                       เจ้าอาวาส

ประกาศแต่งงาน   (ครั้งที่ 1)

เปโตร ธนัท สมวงศ์

                        บุตร                    นาย สัณฐาน – มารีอา เพชรมณี สมวงศ์

                        กับ                                

นางสาว วรวีร์ ลือชายุทธ์

                        บุตรี  นาย ประสิทธิ์ ลือชายุทธ์ – นางสาว อุษณีย์ ธีระโสภณพิพัฒน์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 14.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

ประชาสัมพันธ์

  1. ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอด (พระโต)

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น.

  1. วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เป็นวันพุธรับเถ้า พิธีเสกเถ้า เวลา 6.00 น. (มิสซาเช้า) และมิสซาค่ำ (19.00 น.) มีตามปกติ ขอเชิญพี่น้องจำศีลอดอาหาร ตามกำหนดของพระศาสนจักร
  2. วันพฤหัสฯที่ 19 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เป็นวันตรุษจีน

พิธีบูชาขอบพระคุณวันตรุษจีน เวลา 10.00 น.

(งดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 6.00 น. และ 19.00 น.)

  1. เสกสุสานประจำปี 2015/2558

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน เวลา 16.30 น.

     ทางวัดมีดอกไม้ และเทียนบริการ

  1. วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ มีการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจกลุ่มพระเมตตา ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน เริ่มเวลาประมาณ 8.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้
  2. พิธีล้างบาปเด็กทารก ในวันอาทิตย์ต้นเดือน

ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ในพิธีบูชาขอบพระคุณ 10.00 น.

  1. ทำสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2015/2558

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครองวัดนักบุญฟรังซิส     เซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี ในวันเสาร์ที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 9.30 น. – 11.30 น.      ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

ขอขอบคุณ

  1. ตลาดเช้าบ้านญวน

บำรุงวัด                                                  1,000      บาท

  1. นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร        1,000   บาท

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

วันสันติภาพสากล

 

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นซีโมน จึงตรัสว่า “ท่านคือซีโมน บุตรของยอห์น ท่านจะมีชื่อว่า “เคฟาส” แปลว่า “เปโตร” หรือ “ศิลา”

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

    กลับไปเถิด ถ้ามีเสียงเรียกลูกอีก จงตอบว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ตรัสเถิด ผู้รับใช้ของพระองค์กำลังฟังอยู่”

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

    ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นส่วนประกอบ

พระวรกายทิพย์ของพระคริสตเจ้า

เราจะทำอะไรกันบ้าง

โอกาสฉลองครบรอบ 180 ปี วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

          พี่น้องที่รัก การจัดกิจกรรมต่าง ๆ โอกาสเฉลิมฉลอง 180 ปี มีแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ต แสง สี เสียง ประวัติความเป็นมาของวัด ของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ การส่งเสริมชุมชนบ้านญวนให้ดูสะอาด น่าอยู่เป็นระเบียบ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศาสนสถาน ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากในชุมชนแห่งนี้

แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือ ปรารถนาที่จะให้พี่น้องทุกท่าน ได้เปลี่ยนแปลงท่าทีใหม่ในการมาวัดของพี่น้องนะครับ

            ประการแรก ขอร้องพี่น้องทุกท่าน มาวัดร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณให้ตรงเวลานะครับ วันธรรมดา 6.00 น. และ 19.00 น. ส่วนวันอาทิตย์ 6.30 น. 8.30 น. 10.00 น. และ 16.00 น. เพราะโดยปกติพี่น้องส่วนใหญ่มาทันเวลา แต่จำนวนหนึ่งอาจจะไม่มาก แต่ก็ไม่น้อยที่มาไม่ตรงเวลา คือมาหลังจากพิธีเริ่มแล้ว จึงเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน พยายามมาวัดให้ตรงเวลานะครับ

            ประการสอง การมาวัดส่วนใหญ่มักจะนั่งม้านั่งตัวท้าย ๆ แถวสุดท้าย อะไรทำนองนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องทุก ๆ ท่าน เมื่อเข้ามาในวัดแล้ว ซึ่งวัดของเราก็ติดแอร์ และเปิดใช้อย่างเรียบร้อยแล้ว จึงขอเชิญชวนให้พี่น้องมานั่งม้านั่งแถวแรก ๆ เพื่อคนที่มาทีหลังจะได้นั่งถัดต่อจากพี่น้องที่มาก่อน

ประการสาม การมาวัด คือการมาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณ จึงขอเชิญชวนพี่น้องมีส่วนร่วมโดยส่งลูก ๆ หลาน ๆ มาเป็นเด็กช่วยพิธีกรรม อ่านบทอ่าน เป็นพิธีกร ก่อสวด ถวายเครื่องบูชา เก็บถุงทาน ฯลฯ แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของครอบครัวสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างเต็มเปี่ยมในขั้นตอนต่าง ๆ ของพิธี เพื่อพิธีบูชาขอบพระคุณจะได้มีความหมายอย่างลึกซึ้งต่อชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราแต่ละคน

ประการสุดท้าย ขอให้พี่น้องทุกท่านที่มาวัด ได้กรุณาทักทายกันและกัน ระหว่างที่เข้ามานั่งในที่นั่งของตน หันซ้ายหันขวายิ้มให้กัน แสดงความเป็นมิตรต่อกัน ก่อนเริ่มพิธีบูชาขอบพระคุณ ในขณะที่แสดงความเป็นมิตรต่อกัน พี่น้องจะได้ไหว้ซึ่งกันและกัน

ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่าน

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซังเจี่ย แซ่โจว,

ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, ดอมินิโก ก่า เหวียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย พี่ชาย และน้องหนึ่ง,

มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, มารีอา ธีรวรรณ, ภราดา อะลอยซิ้วส์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ,

เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, มาร์การิตา ละม่อม หอมวิไล, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, ภราดา มงฟอร์ต, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 20

 

06.00 น.

19.00 น.

น.เฟเบียน พระสันตะปาปาและมรณสักขี

น.ซาบัสเตียน มรณสักขี

สุขสำราญ ครอบครัว ศิริโรจนานนท์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ดอมินิโก ก่า เหวียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย พี่ชาย และน้องหนึ่ง,

เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, ฟรังซีสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, ฟรังซิส ปรีชา กานตานนท์, มารีอา อำพัน กานตานนท์,

ยอแซฟ ธาตรี, ภราดา วินเซนต์เมรี่, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา,

เปโตร ประวิทย์ วิทวัสพงศ์ (ครบ 100 วัน), เทเรซา มารี ปิยะวดี, ภราดา ยอห์นเมรี่, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, เทเรซา ปราณี หอมวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.อักแนส พรหมจารีและมรณสักขี

สุขสำราญ คล้ายวันเกิด ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์ อุทิศ ดอมินิโก ก่า เหวียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย พี่ชาย และน้องหนึ่ง, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, โทมัส บุญส่ง, ภราดา เกร๊กกอรี่, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, คล้ายวันเกิด ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, ฟรังซีสกา ลมูล พันธุมจินดา, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, ภราดา ฮิวเบิร์ต,

อัมโบรซีโอ ปรีชา ทรงสัตย์, มารีอา ดาวเดือน-มารีอา ซังเค็ง แซ่โซว, ยอแซฟ ฮั้งเงี้ยบ แซ่เล้า, อากาทา กิม แซ่ตั้ง, หลุยส์ ชุนใช้

แซ่เล้า, โทมัส ดำรงค์ ปุญยธร, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 22

06.00 น.

19.00 น.

น.วินเซนต์ สังฆานุกรและมรณสักขี

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เปโตร ถาภรณ์ ธรรมวิทย์, ครอบครัว แบร์นาแด๊ต รังษี, วันเกิด อันนา นฐนนท จันตะบุตร,

เปาโล จิรณัฏฐ์ จันตะบุตร, นายพงษ์บัณฑิต จันตะบุตร

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, นายลอง เทวฤทธิ์, มารีอา จาด, นายสุทิน-นางกองแก้ว เทียมเมฆา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด เปโตร ถาภรณ์ ธรรมวิทย์, ครอบครัว มารีอา ศศิวิมล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, มารีอา ปณณดี ยามสุข, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, เอลีซาเบธ ลำพูน โรจนสุธี, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ มารีอา รังสินี

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, นางบา หลาก,

มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ฟรังซีสโก ยิ้ม โชติพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซา ทรายทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซามูแอล สมชัย

ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, ปู่ย่าตายาย, เปโตร สนั่น หอมประทุม, เปาโล เสงี่ยม ชีรานนท์,

อากาทา นันทา และครอบครัว, อันนา พวง-ยอแซฟ ฉลาด กิจเอก, มารีอา ประคอง ถิระสุวรรณ, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

เสาร์ที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

 

 

ระลึกถึง น.ฟรังซิส เดอซาลส์ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ ครอบครัว วิไล

อุทิศ มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, เลโอ เรียว โรจน์เสรี, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, อันนา นิภา หอมประทุม, ครอบครัว เอกพร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เอากุสติน เอกมล อาณานุการ, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, น.ส.พิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 25

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา   ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-

อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง,

ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, ฟรังซีสโก เกรื้อง-

มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, อันนา เทวี แสงประกาย, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, สเตฟาโน-ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว ว.ศ.ประพิณวงศ์, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, คาทารีนา ฐิติยา ธนากรนิธิวัฒน์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, คุณบุษกร อมรวิทย์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, ครอบครัว ประภาสสันต์, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว สมจิต-สมใจ มีขันทอง, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, คริสตินา พิยะดา พยัคฆพันธ์, มารีอา วลัยลักษณ์ แสงลิ้มสุวรรณ, ครอบครัว มารีอา

เน ฤกษ์โสภา, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญู, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, ครอบครัว บุญพิเชฐ, จูน เกียรติกานนท์, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, เทเรซา สมปอง วลาพล, ครอบครัว เปาโล สุพล คริสต์วทัญญู, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว เทเรซา อรนุช แสงทอง, ครอบครัว

อาภามงคล, ครอบครัว มาร์ติน สุรชาติ ยังนึก, ครอบครัว สังขรัตน์, ครอบครัว พิชัยรัฐ, เอลิซาเบธ พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ครอบครัว จำปาถิ่น และญาติพี่น้อง, ครอบครัว สว่างเนตร และเสรีสำราญ, ครอบครัว ภูมิพานิช, ครอบครัว แปร์เปตูอา

มาริษา โขวิฑูรกิจ, ยอห์น อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, คุณจิตภาณุ-มารีอา รติพร เกิดพาณิช (ครบรอบแต่งงาน), ครอบครัว มาตุกุล, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว – กิจการงานของ เปโตร สิทธิพร แก้วไกรสร, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, มารีอา เกอร์ทรูด พรรณทิพา สุขะกูล, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอา จิราพร

น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, มารีอา สุวรรณา-จอห์น สุมน ชินะผา, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, อันนา อรปรียา ถีระขิล, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, มารีอา เสวย-อันนา พารา-ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, ยากอบ โชติวิศิษฎ์ ประพิณวงศ์, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-

เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, อันนา อุไร ไอยรา, มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, เอลิซาเบธ สละ ชมไพศาล, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, มารีอา ดารา-ซีเมออน จำรูญ เล่ห์มงคล, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ วิบูลย์-มารีอา แสวง มัจฉาชีพ, ฟรังซิสโก ภาติยะ พิริยะพันธุ์, มีคาแอล ศรศักดิ์ มัจฉาชีพ, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, บาทหลวง ลีออน เดอซูซา, วิคตอเรีย ถมยา

ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, อันนา เมื่อย วงค์สวัสดิ์, คุณปู่ยอห์น เหงียน วันดิ๊ก, คุณย่า บุญมา แซ่ฮ้อ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา ประดับศรี คงเจริญ, มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์, ฟรังซิสโก อารมณ์ ธรรมภิรักษ์, อันนา อรุณ ธรรมภิรักษ์, เปาโล เปี๊ยะกวง แซ่อึ้ง, เทเรซา เนี้ยสี แซ่อึ้ง, ฟรังซิสโก เสวย ธรรมภิรักษ์, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, แมรี่ MRS.VERA CONNEELY, ครู-นักเรียน-นักศึกษา โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ที่ล่วงลับ และวิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ นางเตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ครอบครัว วัฒนาวี

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณครอบครัว “วัฒนาวี”, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, นายชัยวัฒน์ นนทะเปาระยะ, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s