สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

สารวัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ ปีที่ 49 ฉบับที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2015

img_0040

ปีที่  49  ฉบับที่  4  วันอาทิตย์ที่  25 มกราคม  2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ในเทศกาลธรรมดา พระศาสนจักรเชิญชวนเราให้มองดูการเริ่มพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้า การประกาศข่าวดีของพระองค์ ไปสู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย โดยอาศัยพระอานุภาพของพระจิตเจ้า ทำให้เราเห็นว่าพระบุตรกระทำทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับองค์พระจิตเจ้า ที่ประทับอยู่กับพระองค์ แสดงให้เราเห็นว่า พระเยซูเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระจิตเจ้าฉันใด ชีวิตคริสตชนของเราที่กำลังดำเนินอยู่ในโลกนี้ ก็ด้วยอาศัยพระฤทธานุภาพขององค์พระจิตเจ้าที่ประทับอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคนฉันนั้น

พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ จากพระวรสารนักบุญมาระโก ได้กล่าวถึงการเริ่มต้นประกาศเทศนาสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจ้า “จงกลับใจ พระอาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” การกลับใจเป็นการสำนึกผิด การเริ่มต้นชีวิตใหม่ ซึ่งมิใช่ชีวิตเก่า แต่เป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปในหนทางที่ดีขึ้น และเริ่มต้นชีวิตใหม่เสมอทุก ๆ วัน ซึ่งสอดคล้องกับการเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ “ปีปีติแห่งพระคุณการุณย์”

ขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี พระองค์เห็นพี่น้องคู่แรกคือ ซีโมนหรือเปโตร กับอันดรูว์น้องชาย เขาเป็นชาวประมง เมื่อได้ยินคำเชื้อเชิญของพระเยซูคริสตเจ้า เขาก็ละทิ้งอาชีพของตน รวมทั้งบ้านช่อง บิดา มารดา แล้วติดตามพระเยซูเจ้าไปทันที

ท่าทีของการติดตามพระเยซูเจ้า เป็นท่าทีที่สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ศิษย์พวกแรกมิได้เรียนอะไรสูงมากนัก เป็นชาวประมง แต่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวมั่นคง เชื่อมั่น ไว้วางใจอย่างแท้จริงในองค์พระคริสตเจ้า ซึ่งยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไร แต่ที่พวกเขาเหล่านั้นยินดีติดตามพระองค์ไป พวกเขาสละเรือ อาชีพ บ้านช่อง ทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วติดตามพระองค์ไปทันที นี่คือความเด็ดเดี่ยว จริงจังของบรรดาอัครสาวกรุ่นแรกของพระเยซูคริสตเจ้า และเมื่อพระองค์บอกว่า “เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” พวกเขาคงจะยังไม่เข้าใจว่า เป็นชาวประมงหามนุษย์นั้นควรเป็นเช่นไร ต้องทำอย่างไร หรือต้องมีความรู้อะไรบ้าง

นักพระคัมภีร์ได้อธิบายว่า พวกเขามองดูพระเยซูเจ้า เมื่อมองดูพระองค์ พวกเขาเห็นแสงสว่างในชีวิต พวกเขารู้สึกมีความมั่นใจในพระเยซูคริสตเจ้า แม้ยังไม่เข้าใจว่าหน้าที่ พันธกิจที่พระองค์มอบให้คืออะไร และนักพระคัมภีร์ได้เชื่อมโยงชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งได้อยู่กับพวกเขาสามปี พวกเขาได้เรียนรู้จักคำสั่งสอน คำเทศนาของพระองค์เข้าใจบ้าง ไม่เข้าใจบ้าง จนกระทั่งพระองค์ถูกจับไปทรมาน เฆี่ยนตี ถูกจับไปตรึงกางเขน พวกเขาก็ได้ละทิ้งพระองค์ไป เปโตรถึงกับปฏิเสธพระเยซูเจ้า กลัวตาย บอกว่า ข้าพเจ้าไม่รู้จักชายผู้นี้ที่ชื่อว่า “เยซู” ทั้ง ๆ ที่อยู่กับพระองค์ถึงสามปี แต่เมื่อพวกเขาได้เห็นการกลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์ และเมื่อพวกเขาได้รับองค์พระจิตเจ้าแล้ว พวกเขาเริ่มกล้าหาญ และออกไปประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้น เริ่มเป็นชาวประมงหามนุษย์แทนหาปลา และมีความร้อนรนอย่างเต็มเปี่ยม

            ในหนังสือประกาศกโยนาห์ พระเจ้าทรงเรียก โยนาห์ให้ไปประกาศเทศน์สอนให้ชาวเมืองนีนะเวห์กลับใจ ช่วงแรกโยนาห์ปฏิเสธคำเชิญของพระและหนีคำเชิญ แต่ที่สุด ประกาศกก็ยอมจำนน และยินดีไปเทศน์สอน จนชาวเมืองนีนะเวห์ตั้งแต่คนที่ใหญ่ที่สุดจนถึงคนต่ำต้อยที่สุด จำศีล อดอาหาร ที่สุดพระเจ้าก็มีพระเมตตาต่อชาวเมืองนีนะเวห์ ชีวิตของเราก็เช่นกัน ถ้าเราสำนึกผิด เรากลับเป็นทุกข์ถึงบาปของตน และตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ พระเจ้าย่อมมีพระทัยเมตตาต่อเราอย่างแน่นอน

ในจดหมายนักบุญเปาโล เน้นย้ำว่า เวลานั้นสั้นนัก โดยเฉพาะเวลาในโลกนี้ เวลาของเราแต่ละคนก็จะสิ้นสุดลง ดังนั้น ดำเนินชีวิตเหมือนกับไม่มีอะไรเลย เหมือนกับเรามิได้เป็นเจ้าของสิ่งใด ๆ ในโลกนี้ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นอนิจจัง ไม่ยั่งยืน ที่สุดก็จะต้องเสื่อมสลายไป ฉะนั้น อะไร สิ่งใดที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องรักษาไว้ ก็คือ ความเชื่อมั่น ความหวังไว้ใจ และความรักในพระเจ้า และบรรดาเพื่อนพี่น้องทั้งหลาย เพราะพระสันตะปาปาฟรังซิส ตรัสว่า “เราทั้งผองเป็นพี่น้องกัน”

            ขอให้พระวาจาที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ ทำให้เรากลับใจ เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ แล้วร้อนรนในการปฏิบัติพันธกิจขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ในการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้นสู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย โดยอาศัยฤทธิ์อำนาจแห่งไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้า

 

                                                            ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

                                                           คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

                                                           เจ้าอาวาส

ประชาสัมพันธ์

 1. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เป็นวันธรรมทูตไทย ปัจจัยในถุงทานมอบให้คณะธรรมทูตไทยสภาพระสังฆราช
 2. กลุ่มผู้สูงอายุ ขอพบปะกัน ในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม ศกนี้  เวลา 8.30 น. – 12.00 น.
 3. เชิญร่วมพิธีโปรดศีลกำลัง ศีลมหาสนิท และรื้อฟื้นศีลล้างบาปอย่างสง่า ในวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 10.00 น.
 4. ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอด (พระโต)

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้  พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น.

 1. วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เป็นวันพุธรับเถ้า พิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น. ขอเชิญพี่น้องจำศีลอดอาหาร ตามกฎเกณฑ์ของพระศาสนจักร
 2. ขอพี่น้องนำใบลานของปีที่แล้วมาให้วัด เพื่อเผาทำเถ้า สำหรับโรยให้ทุกท่าน
 3. วันพฤหัสฯที่ 19 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เป็นวันตรุษจีน พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

(งดมิสซาเช้า และมิสซาค่ำ)

 1. เสกสุสานประจำปี 2015/2558

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน เวลา 16.30 น.

      ทางวัดมีดอกไม้ และเทียนบริการ

 1. วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ มีการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจกลุ่มพระเมตตา ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน เริ่มเวลาประมาณ 8.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้
 2. พิธีล้างบาปเด็กทารก ในวันอาทิตย์ต้นเดือน

ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ ศกนี้  ในพิธีบูชาขอบพระคุณ 10.00 น.

 1. ทำสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2015/2558

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครองวัดนักบุญฟรังซิส

เซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี ในวันเสาร์ที่ 7 และ 14 กุมภาพันธ์ เวลา 9.30 น. – 11.30 น.

ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด และพระองค์ตรัสกับเปโตรว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์”

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

ประกาศกโยนาห์ ออกไปเทศน์สอน เตือนใจให้ชาวกรุงนีนะเวห์ได้กลับใจมาหาพระเจ้า ละทิ้งความผิดชั่วร้าย

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

ท่านทั้งหลาย จงดำเนินชีวิตเหมือนกับมิได้เป็นเจ้าของสิ่งใด ๆ ในโลกนี้ เพราะทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจัง

ประกาศแต่งงาน  

(ครั้งที่ 2) 

เปโตร ธนัท สมวงศ์

บุตร                      นาย สัณฐาน – มารีอา เพชรมณี สมวงศ์

กับ                        

นางสาว วรวีร์ ลือชายุทธ์

บุตรี      นาย ประสิทธิ์  ลือชายุทธ์ – นางสาว อุษณีย์ ธีระโสภณพิพัฒน์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2015  เวลา 14.00 น.

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

    (ครั้งที่ 1)                                                  

นาย ษณภู อิ่มสุข

บุตร                          นาย อนันต์ – นาง มณฑา อิ่มสุข

กับ                                

เทเรซา โสรัตน์ สังขรัตน์

บุตรี                  นาย โสภณ มีสมสังข์ – มารีอา มุกดา สังขรัตน์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2015  เวลา 11.00 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            วันนี้ขอเปลี่ยนแนวเขียนเรื่องลงสารวัด มาเป็นบทกลอนให้อ่าน แล้วลองนำไปไตร่ตรองดู บางทีท่านอาจจะมองเห็นอะไรบางอย่าง ที่เกิดขึ้นในชีวิตคริสตชนของแต่ละคนว่า “เป็นเช่นนี้กันจริง ๆ หรือนี่”

ให้พระคริสต์ กลับสู่ อยู่ทุกเรื่อง

 • มีหลายเรื่อง             หลายอย่าง                     ทางศาสนา

คนทำมา                         ทำไป                             ให้มากเรื่อง

ยิ่งทีก็                            ยิ่งเห็น                           ไปทั่วเมือง

ยิ่งมากเรื่อง                     มากแง่                                 ของแท้ลืม!

 • เหมือนเปลี่ยนขั้ว             แปลขอบ                        ระบอบเละ

ไม่ตรงเป๊ะ                       อีกต่อไป                         จึงไม่ปลื้ม

จากจุดนี้                         ไปจุดนั้น                                    หันกันตรึม

จนอึมครึม                      แก้ปัญหา                       นอกลู่ไป

 • พระเยซู ทรงตรัสว่า                         สิ่งจำเป็น

                              มีเพียงเห็น                      แต่สิ่งเดียว                         จะเลี้ยวไปไหน!

                              ใครที่เลือก                      สิ่งนั้นนั้น                        พันผูกใจ

จะสว่างไสว                    แก้ปัญหา                       ทุกคราคราว

 • คือหันมา หาพระคริสต์                      อย่าผิดเพี้ยน

เป็นดั่งเทียน                    ส่องแสง                         แพร่งพราวใส

เชิญเยซู                                             เป็นประธาน                      ทุกงานไป

ฟื้นฟูใจ                          ทุกทุกอย่าง                    ในพระองค์

 • แม้เพียงชื่อ ของพระองค์                   ไปลงไว้

ปัญหาใด                        ใหญ่น้อย                        ไม่พลอยหลง

เชิญพระองค์                      มาเป็นฐาน                         งานก็คง

สำเร็จลง                         ประสงค์ได้                      ไม่วกวน

 • ให้พระคริสต์ กลับคืนสู่                        เราทุกเรื่อง

ให้พระองค์                     รุ่งเรือง                           ในทุกสิ่ง

อย่าเอาแง่                      อื่นอื่นใด                         มาประวิง

องค์พระคริสต์                    ทรงเป็นมิ่ง                          เพียงสิ่งเดียว

จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์เดียวของท่าน

(พระบัญญัติ 10 ประการ ข้อที่ 1)

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.ทิโมธี และ น.ทิตัส พระสังฆราช

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-

มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, ฟรังซีสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, เปโตร ประมาณ ศิริกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์,

เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา วาริส เล่ห์มงคล, ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, นายสวัสดิ์

รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร รุ่งเรือง, อันนา ลำไย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซีสโก กรัง รุ่งเรือง, ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

น.อังเยลา เมริชี พรหมจารี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, วินเซนต์-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล

เต่งตระกูล, มารีอา พูลศรี ศิริกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปาโล มานิต อาภามงคล และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, เปโตร เปาโล สลวย วรรณางกูร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์

อุทิศ อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ มาศ ศิริกุล, แคทรีน ศศิภา นิลกำแหง, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มานพ-มนตรี ประสานเกษม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซา อรนุช แสงทอง และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 29

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มอนิกา ทับทิบ ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ยอแซฟ ประมวล

ศิริกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปาโล มานิต อาภามงคล และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา ปณณดี ยามสุข, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย,

นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 30

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ดวงพร ลักษมีวรานนท์

อุทิศ คุณพ่อ ราฟาแอล คาร โสรินทร์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เชลานีอา ง่วยลั้ง กิจสวัสดิ์, บัลทาซา เต็กเซี้ยง กิจสวัสดิ์, มารีอา โยเซฟฟิน รัตนา พันธุมจินดา, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์

จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, อักแนส เกียวอี้ แซ่เตีย, อันนา พวง-ยอแซฟ ฉลาด กิจเอก, มารีอา ประคอง ถิระสุวรรณ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 31

06.00 น.

19.00 น.

 

 

ระลึกถึง น.ยอห์น บอสโก พระสงฆ์

อุทิศ โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, นายอยู่สาย วีระกุล, เปโตร วิชัย-อักแนส จริยา พรพิทักษ์สุข, เปาโล ซุ่นเลี้ยง-ลูกา ซุ่นเจา แซ่ลิ้ม, วินเซนต์ ถาวร, แคทรีน ศศิภา นิลกำแหง, วิญญาณในไฟชำระ

 

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เอากุสติน เอกมล อาณานุการ, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, น.ส.พิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา,

มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

  อาทิตย์ที่ 1

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-

อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง,

ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, ฟรังซีสโก เกรื้อง-

มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, อันนา เทวี แสงประกาย, วินเซนต์ นพดล ตรุงอำไพ, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม สังขรัตน์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, ยวงบัปติสตา พันเอก บุญช่วย สุภาพร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, คาทารีนา ฐิติยา ธนากรนิธิวัฒน์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ครอบครัว มาร์ติน สุรชาติ ยังนึก, ครอบครัว เทเรซา สมปอง ทองสุก, ครอบครัว สมจิต-สมใจ มีขันทอง, ครอบครัว กายสุต, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ลูกหลาน เหลน ของคุณแม่ เซซีลีอา ไฉบุ้น แซ่อั้ง, ครอบครัว ประวัติ งามละม้าย, ครอบครัว นางใหม่ วงษ์ทองเหลือ, ครอบครัว

จำปาถิ่น และญาติพี่น้อง, ครอบครัว ฉ่ำประวิง, สุขภาพของนางปวีณา แววแสง, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, สุขภาพ-การงาน กาทารีนา ไพเราะ โจหิงค์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญู, ครอบครัว เปาโล สุพล คริสต์วทัญญู, ครอบครัว อรุณฤกษ์ดีกุล, ขอพรเพื่อสุขภาพของ คุณพ่อไว เธียรนุกุล, ครอบครัว เทเรซา สมปอง วลาพล และลูก ๆ ทุกคน, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาติ

ปิติสันต์, บุษกร อมรวิทย์, มารีอา วลัยลักษณ์ แสงลิ้มสุวรรณ, ครอบครัว มารีอา เน ฤกษ์โสภา, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว ภูมิพานิช, ครอบครัว แปร์เปตูอา มาริษา โขวิฑูรกิจ, ยอห์น อัครสาวก วิษณุ ภูมิพานิช, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอา โสภาวรรณ

จันสวัสดิ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-

เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, มารีอา นุชหงษ์ งิ้วราย, มารีอา เสวย-อันนา พารา-ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, อันนา มารศรี สิทธิโชค, อันนา อรปรียา ถีระขิล, เอากุสติน เอกมล อาณานุการ, เปาโล ใข่-มารีอา เปรม-เปโตร วันที่-โทมัส วันชาติ-เปโตร สราวุธ-ยอห์น สลัด สังขรัตน์, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน,

คริสตินา สุรัตน์ ยิ่งภักดี, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์,

อันนา อุไร ไอยรา, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล,

เอลิซาเบธ สละ ชมไพศาล, แมรี่ MRS.VERA CONNEELY, บาทหลวง ลีออน เดอซูซาน, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-

เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เมื่อย วงค์สวัสดิ์, มารีอา แก้วครองขวัญ สุขอารี, มารีอา เสงี่ยม-เปโตร เย็น รุ่งฤกษ์ดี, ฟรังซีสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล, มารีอา ประดับศรี คงเจริญ, มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์, ฟรังซิสโก อารมณ์

ธรรมภิรักษ์, อันนา อรุณ ธรรมภิรักษ์, เปาโล เปี๊ยะกวง แซ่อึ้ง, เทเรซา เนี้ยสี แซ่อึ้ง, ฟรังซิสโก เสวย ธรรมภิรักษ์, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ นางเตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ครอบครัว

วัฒนาวี, มีคาเอล วัชรัศนิ์ ชัยกำจรเกียรติ

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, วิญญาณครอบครัว “วัฒนาวี”,

ชัยวัฒน์ นันทะเปาระยะ, อันตน ไพบูลย์ ทรัพย์เย็น, นางยี่สุ่น วีระกุล, เปโตร ศิริ วงศ์เงินยวง, วิญญาณในไฟชำระ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s