สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

15 February 2015, ปีที่ 49 ฉบับที่ 7 วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2015

DSC_0052

ปีที่  49  ฉบับที่  7  วันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์  2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

วัดของเราร่วมใจกันฉลองพระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอด ซึ่งเราถือว่าเป็นพระรูปศักดิ์สิทธิ์คู่กับวัดของเรามายาวนาน และผู้คนก็มาสวดภาวนาด้วยความศรัทธา ขอพระองค์ทรงมาเยียวยารักษาความมืดบอดทั้งฝ่ายร่างกายและจิตใจของเราแต่ละคน

พระวาจาของพระเจ้าวันนี้ พูดถึงการเยียวยารักษาเช่นกัน มีคนโรคเรื้อนคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ โดยคุกเข่าอ้อนวอนพระองค์ “ถ้าพระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อมรักษาข้าพเจ้าให้หายได้” พระองค์ทรงสงสารชายผู้นั้น ยื่นพระหัตถ์ไปสัมผัสเขา ตรัสว่า “เราพอใจ จงหายเถิด” พระเยซูเจ้ารู้สึกตื่นตันพระทัย เพราะเห็นถึงความเชื่อของชายที่เป็นโรคเรื้อน พระองค์ยินดีสัมผัสกับคนโรคเรื้อน โดยไม่รังเกียจเขา ยินดีช่วยเหลือเขา

คุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตาก็เช่นกัน เห็นคนเจ็บคนป่วย คนกำลังจะหมดความหวังในชีวิต ท่านเข้าไปอุ้ม เข้าไปประคอง เข้าไปช่วยเหลือ เพราะสงสารบุคคลเหล่านั้น ที่ขาดคนให้ความช่วยเหลือ ขาดคนดูแลเอาใจใส่ ท่านยินดีมอบตนเองเพื่อช่วยเขาเหล่านั้น

ในบ้านเราก็มีสถานที่ให้การดูแลผู้ติดเชื้อ HIV หรือเชื้อเอดส์ ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ บราเดอร์ ซิสเตอร์ หรือฆราวาสที่อุทิศตนช่วยบุคคลเหล่านี้ที่สิ้นหวัง หมดกำลังใจ หมดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เพราะโรคร้าย แต่เขาเหล่านั้นได้ช่วยให้คนป่วยมีความหวัง มีกำลังใจสู้ทนความทุกข์ ความเจ็บป่วย แล้วเขาก็ได้รับการเยียวยารักษา แม้จะไม่หายจากโรคภัย แต่เขาได้รับการเยียวยาฝ่ายจิตวิญญาณ

พี่น้องที่รัก เรายินดีให้พระเยซูเจ้าทรงรักษาโรคร้ายต่าง ๆ ภายในตัวเราหรือไม่ เรายินดีที่จะคุกเข่าอ้อนวอนต่อพระองค์ด้วยความเชื่อ ศรัทธาร้อนรนอย่างแท้จริงหรือไม่

พี่น้องที่รัก สัปดาห์นี้เรากำลังก้าวเข้าสู่เทศกาลที่สำคัญยิ่งเทศกาลหนึ่งคือ “เทศกาลมหาพรต” ซึ่งหมายถึงเทศกาลที่มีการจำศีล อดอาหาร สวดมนต์ภาวนา ทำพลีกรรม ทำบุญให้ทานเป็นพิเศษ เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในพระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นเทศกาลเตือนใจเรา ให้เป็นทุกข์ กลับใจ ใช้โทษบาปของเราเอง และของเพื่อนพี่น้องทั้งหลาย “การเป็นทุกข์ กลับใจ ใช้โทษบาป” ก็เป็นหัวใจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งในชีวิตคริสตชนของเราทุกคน การกลับใจ โดยเป็นทุกข์ถึงบาปของตนเอง กลับใจ เพราะสัมผัสถึงความรักที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่เรา โดยผ่านทางความตายขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ทำไมพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส ทำไมพระองค์จึงต้องมาตายเพื่อเราบนไม้กางเขนเยี่ยงโจรผู้ร้าย คำตอบที่ชัดเจน สั้นที่สุด ตรงที่สุด “เพราะรักเรา”

คำว่า “รัก” จึงเป็นคำตอบที่ตรงที่สุด มิฉะนั้น พระองค์คงไม่ตายเพื่อเราแน่นอนนะครับ ถ้าไม่รักจริง ก็คงไม่มีใครตายเพื่อเราอย่างแน่นอน ขอให้ความรักที่องค์พระเยซูคริสตเจ้า ทรงมีต่อเรามนุษย์ทุกคน นำเราให้ก้าวเดินไปสู่เขากัลวาลิโอ และแบกไม้กางเขนติดตามพระองค์ไปจนตลอดชีวิต

                                                            ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

                                                         คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

########################################################

ประกาศพิเศษ

         วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์จัดสมโภช 180 ปี ในวันที่ 12 – 13 กันยายน ศกนี้ โดยจัดแสดงคอนเสิร์ต เพื่อนำเสนอประวัติของวัดและชุมชน

คณะกรรมการขอความช่วยเหลือจากพี่น้องสัตบุรุษ ที่มีประสบการณ์ และความพร้อมมาช่วยงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานควบคุมเทคนิคและการจัดคอนเสิร์ต (Concert Production)
 2. งานประสานงานและกำกับเวที
 3. งานออกแบบฉากและเวที
 4. งานเขียนบทสคริปต์ เรื่องราวของวัด ชุมชน นักบุญฯ ในคอนเสิร์ต
 5. งานจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) เรื่องราวของวัด ชุมชน นักบุญฯ
 6. งานจัดระบบแสงในการแสดงคอนเสิร์ต
 7. อุปกรณ์ Multi Media ที่ใช้ในการฉายขึ้นจอภาพ พร้อมกล้อง และเครื่อง Switcher สำหรับขึ้นภาพการแสดงคอนเสิร์ต

         กรุณาติดต่อกับเจ้าอาวาสได้โดยตรง

###########################################################

วิถีชุมชนวัด

         ในโอกาสนี้ พ่อขอแบ่งปันเกี่ยวกับ วิถีทางใหม่ของการเป็นวัด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบรรดาสัตบุรุษ ซึ่งเป็นคริสตชนกลุ่มย่อย ๆ ในเขตวัด หรือที่เราเรียกว่า “วิถีชุมชนวัด” นั่นเอง ถ้าจะถามพี่น้องทุก ๆ ท่านว่า เราพอใจในสภาพความเป็นไปของวัดเรามากน้อยเพียงใด ถ้าเปรียบเสมือนเราคริสตชนแต่ละคนในวัดเป็นเหมือนต้นไม้แต่ละต้น เรามองเห็นต้นไม้ทุกต้นในวัดของเราหรือไม่ พ่อคิดว่าเราคงเห็นต้นไม้จาก 2 – 3,000 ต้นในวัด อาจจะไม่ถึงครึ่งก็ว่าได้ แสดงว่าต้นไม้อีกครึ่งหนึ่งอาจจะเหี่ยวเฉา ตายไปแล้ว หรือขาดปุ๋ย ขาดการเอาใจใส่ รดน้ำพรวนดินก็เป็นได้

ฉะนั้น วิถีชุมชนวัดเป็นเสมือนการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนแบบต่อเนื่อง โดยให้ต้นไม้คือ คริสตชนในแต่ละวัด ได้สามารถมีชีวิตในองค์พระคริสตเจ้าได้อย่างแท้จริง ให้ชีวิตของตนหยั่งรากลึกลงในชีวิตของพระคริสตเจ้า ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของชีวิตคริสตชนทุกคน โดยอาศัยพระวาจาเป็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต นำพระวาจามาอ่าน มาแบ่งปัน ประสบการณ์ที่พระวาจาเตือนใจเรา สอนใจเรา สะกิดใจเรา ให้เรารู้จักรำพึงถึงพระวาจา เช่น ใครปรารถนาจะติดตามเรา จงเลิกคิดถึงตนเอง แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรามา (มธ 16:24) ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระวาจาตอนนี้ เราจะรำพึงไตร่ตรองพระวาจานี้ แล้วถ้าเราแบ่งปันให้กับผู้อื่นถึงประสบการณ์ที่พระวาจาสัมผัสชีวิตของเรา มี 2-3 ประการที่เราควรจะพิจารณาคือ 1. การเลิกคิดถึงตนเอง 2. การแบกไม้กางเขน 3. การติดตามพระองค์ เราอาจจะรำพึงแต่ประโยคเดียวที่สะกิดใจ เช่น การเลิกคิดถึงตนเอง พระวาจากินใจเราคือ ปัจจุบันผม/ฉัน คิดถึงแต่ตนเองเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยได้คิดถึงผู้อื่น พระวาจานี้สะกิดใจผม/ฉันให้มองดูและเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น คนที่อยู่ข้างบ้านที่ยากจน ที่ไม่มีอะไรนุ่งห่ม พระวาจากำลังเข้าไปสัมผัสชีวิตเขา ทำให้เขาได้รู้จักเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเอง หันมาสนใจผู้อื่นรอบข้างมากขึ้น นี่คือการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่พระวาจามาสัมผัสชีวิตของเรา

การแบกไม้กางเขน ถ้าเราจะรำพึงและแบ่งปันพระวาจา เราก็จะแบ่งปันว่า ผม/ฉัน มีความทุกข์มากมายก็เปรียบเสมือนการแบกไม้กางเขน แต่กางเขนของพระเยซูเจ้าหนักกว่าอีกร้อยเท่า เพราะเป็นกางเขนของมนุษย์ทุกคนที่พระองค์ทรงแบกบนบ่าของพระองค์ และก็เป็นกางเขนของผม/ฉันด้วยที่อยู่บนบ่าของพระองค์ ขอให้ผม/ฉันได้ยินดียอมรับและแบกไม้กางเขน คือ ยอมรับความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต โดยไม่บ่นอีกต่อไป ยินดีแบกไม้กางเขนด้วยความเต็มใจ

พี่น้องที่รัก นี่เป็นบทเรียนที่พ่ออยากจะฝากให้กับพี่น้องชาววัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ทุกท่าน เพื่อเราจะได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ถึง “วิถีชุมชนวัด” หรือ แนวทางใหม่ของการเป็นวัด เพื่อการฟื้นฟูชีวิตคริสตชนทุกคน ซึ่งหมายถึงคริสตชนในวัดประมาณ 3,000 คน หรือมากน้อยกว่านั้น ให้สามารถเจริญชีวิตเป็นคริสตชนที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ

#############################################################

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ                                                               

ถ้าพระองค์พอพระทัย พระองค์ย่อมรักษาข้าพเจ้าให้หายได้ พระเยซูเจ้าทรงสงสาร ตรัสว่า “เราพอใจ จงหายเถิด”

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

ผู้ใดเป็นโรคผิวหนังติดต่อได้ ต้องสวมเสื้อผ้าขาด ปิดหน้าส่วนล่าง และร้องตะโกนว่า “มีมลทิน มีมลทิน”

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

จงกระทำทุกอย่างเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเถิด ข้าพเจ้าทำทุกสิ่ง เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของทุกคน

##########################################################

ประชาสัมพันธ์

 1. มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป) เทศกาลมหาพรต

วันศุกร์ –  วันเสาร์   เวลา 18.30 น.                      วันอาทิตย์   เวลา 11.00 น.

 1. วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ ศกนี้ วันพุธรับเถ้า พิธีเสกและโปรยเถ้า เวลา 19.00 น.
 2. วันพุธรับเถ้า มีกฎเกณฑ์ให้จำศีล อดอาหาร อายุ 14 ปีบริบูรณ์ อดเนื้อ  อายุ 18 ปีบริบูรณ์ อดเนื้ออดอาหาร คือ ทานอิ่มเพียง 1 มื้อ
 3. วันพฤหัสฯที่ 19 กุมภาพันธ์ ศกนี้ วันตรุษจีน   พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 10.00 น.

(งดมิสซาเช้า และมิสซาค่ำ)

 1. วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจผู้สูงอายุ เขต 2 ณ วัดพระแม่มหาการุณย์ เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
 2. วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ศกนี้ พิธีเสกสุสานของวัด เวลา 16.30 น. พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน
 3. วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจกลุ่มพระเมตตา ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน เริ่มเวลาประมาณ 8.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้
 4. ประชุมวิถีชุมชนวัด ในวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ศกนี้ เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

##################################################

ขอขอบคุณ

นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร                1,000      บาท

################################################

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา

สุขสำราญ ฟรังซิสโก ดุษฎี ทิวไผ่งาม

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ฟรังซิสโก ทรัพย์-อังแนส ตาง เยาวสังข์, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุช วิมล แต่งตระกูล, เปาโล สุนิต กันโรคา, อันนา เลียบ เสนะวิณิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เปโตร สมภพ, โอรีวา นารี พูลโภคผล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยอแซฟ พิมล-ยอแซฟ พรพรหม-ซิสเตอร์ มารีอา สุนีรัตน์-เทเรซา แสงสุรีย์-ดอมินิก ซาวีโอ สมเจตน์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

นักบุญเจ็ดองค์ผู้ตั้งคณะผู้รับใช้พระแม่มารีย์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, พ.อ.อนุกูล-นางนงเยาว์ สินธุเดชะ, เปาโล ไพศาล ภูมิพานิช, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, คุณพ่อ จรัส โพธิ์แก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โอรีวา นารี พูลโภคผล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, มารีอา ดารา-ซีเมออน จำรูญ เล่ห์มงคล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

วันพุธรับเถ้า

อุทิศ โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มานพ-มนตรี ประสานเกษม, คุณเสรี โพธิ์แก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ โอรีวา นารี พูลโภคผล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 19

06.00 น.

10.00 น.

19.00 น.

หลังวันพุธรับเถ้า

งดมิสซา

สุขสำราญ โอรีวา นารี พูลโภคผล

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, คุณแม่ บุญมา โพธิ์แก้ว, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, ยอแซฟ สมเดช ลีลาวรเดช (ครบรอบวันตาย), ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

หลังวันพุธรับเถ้า

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายอารี สุขพุฒ, วิญญาณน้องน็อต, มารีอา กิมลั้ง แซ่ตั้ง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ โอรีวา นารี พูลโภคผล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

 

 

น.เปโตร ดามีอานี พระสังฆราชและนักปราชญ์

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา เทเรซา อัจราพร ศรีบุญเลิศ

อุทิศ อันนา ฮ่อม่วย แซ่เจ็ง เต๊าะเอ็ง แซ่อึ้ง, สมศรี แซ่อึ้ง, บุตรผู้ล่วงลับ, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน

รุ่งอรุณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ลูกหลาน “รวมสำราญ”, เปาโล พงศชพัฒน์-อันนา วีณา-อันนา กัลยารัตน์-มารีอา เนตรนภิศ-อลิซาเบท นริศรา มีขันทอง, วันเกิด เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู ฐานิมา ปิลันธนกิตติ, วันเกิด มารีอา เทเรซา อัจราพร ศรีบุญเลิศ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, น.ส.พิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์, นายแก้วชัย กาญจนกันทร์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันตน มณี-อันนา วัฒนา-ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี-ฟรังซิสโก สุวามิตร รวมสำราญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์ (ครบรอบ 3 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

  อาทิตย์ที่ 22

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.30 น.

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ย่าง สังขรัตน์, โรซา ซิวไน้ สินสืบผล (ครบรอบวันตาย), ฟรังซีสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, อันนา เทวี แสงประกาย, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, ยวงบัปติสตา พันเอก บุญช่วย สุภาพร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, ครอบครัว เทเรซา ไซ้หงิม แซ่โง้ว, คาทารีนา ฐิติยา ธนากรนิธิวัฒน์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา มุกดา สังขรัตน์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, ครอบครัว เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, เทเรซา วรรณี เรืองรัตน์อรุณ, ครอบครัว อักแนส กนกพร พิศูจน์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาติ ปิติสันต์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, ขอพรเพื่อสุขภาพของ คุณพ่อไว เธียรนุกุล, ลูซีอา ศรีวรรณ นามวงษ์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, สุขภาพ ครอบครัว ลี้สันติวิภารัตน์, ครอบครัว วิไลทอง, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, เทเรซา วีรยา หฤทัยและบุตรในครรภ์, เซซีลีอา ละเอียด แสงสว่าง, ครอบครัว กำเหนิดดี, ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ครอบครัว อัจราพร และ Kharsim, ครอบครัว วัฒนาวี, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, ครอบครัว แป้งประสิทธิ์, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, ตระกูล อนุพันธ์-ตระกูล ตันเจริญ, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว เดื่อง และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ สี พึ่งจิตต์, มารีอา มาลี พึ่งจิตต์, เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, มารีอา เสวย-อันนา พารา-ลูซีอา สาคร-ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, อันนา มารศรี สิทธิโชค, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, เปโตร สมิง สำราญชื่น, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ลอเรนซิโอ กาจ กิจธรรม, นายเมตตา พุ่มชูศรี, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, แมรี่ MRS.VERA CONNEELY, บาทหลวง ลีออน เดอซูซาน, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ (ครบ 100 วัน), ครู-นักเรียน-นักศึกษา โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ที่ล่วงลับไป, ยอแซฟ สง่า-อันนา มณี แป้งประสิทธิ์, ยอแซฟ เยือง-มารีอา สง่า-อันนา สมบูรณ์-ยอแซฟ ประจง ยังนึก, เทเรซา นลิณี ก่อรักเศวต, ยอแซฟ สุเทพ เยาวสังข์, ยอแซฟ ภาคภูมิ วิไลทอง, อันนา เลียบ เสนาะวิณิน, เปโตร สุนี กันโรคา, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปโตร สนั่น กันโรคา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ชัยวัฒน์ นันทะเปาระยะ, วิญญาณครอบครัว “วัฒนาวี”, ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, ยอแซฟ สมเดช ลีลาวรเดช, เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณในไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณญาติพี่น้อง

เสกสุสานประจำปี   

อุทิศแด่ผู้ล่วงลับทุกท่านในสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

##############################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s