สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

22 February 2015, NEWSLETTER สารวัด ปีที่ 49 ฉบับที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015

dsc_0008 พระโตไม้

ปีที่  49  ฉบับที่  8  วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์  2015

############################################################

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราก้าวเข้าสู่สัปดาห์แรกของเทศกาลมหาพรต โดยเริ่มตั้งแต่วันพุธรับเถ้าที่ผ่านมา พระสงฆ์โปรยเถ้าลงบนศีรษะ มีประโยคอยู่ 2 แบบที่พระสงฆ์ใช้เวลาโปรยเถ้า “ท่านมาจากฝุ่นดิน และจะกลับกลายเป็นฝุ่นดิน” หรือ “จงเป็นทุกข์ถึงบาป กลับใจ และเชื่อในพระวรสาร” สองประโยคนี้ ย่อมมีความหมายต่อชีวิตคริสตชนของเรา เมื่อเราก้าวเข้าสู่เทศกาลมหาพรต

ในประโยคแรก เรามาจากฝุ่นดินและจะกลับกลายเป็นฝุ่นดิน แสดงว่าชีวิตของเราซึ่งเป็นสิ่งสร้างของพระ สักวันหนึ่ง เราจะต้องกลับกลายเป็นฝุ่นดินไป แต่อีกประโยคเน้นย้ำว่า ชีวิตคริสตชนของเราทุกคน จงเป็นทุกข์กลับใจ เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ และเชื่อมั่นในพระวรสาร คือเชื่อมั่นในข่าวดีขององค์พระเยซูคริสตเจ้า และในวันนี้พระวรสารก็เน้นย้ำว่า

ประการแรก เวลาที่กำหนดมาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด การกลับใจจึงถือเป็นหัวใจของชีวิตคริสตชน เราทุกคนปรารถนาจะกลับใจ มีชีวิตใหม่ในพระเจ้า กลับใจแล้ว เราจะต้องเชื่อมั่นในข่าวดีที่พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จมาสั่งสอนบนโลกนี้  ข่าวดีคือพระเจ้าทรงรักเรา และไถ่เราให้รอดพ้นจากมลทินบาปด้วยพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ทำให้เราหลุดรอดพ้นจากความตายนิรันดร มาสู่ชีวิตนิจนิรันดร เป็นข่าวดีของการนำมนุษย์ทุกคน กลับไปหาพระบิดา เพื่อก้าวไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์ ทำให้เราเกิดใหม่ในพระเจ้า และเป็นชีวิตใหม่ในพระองค์ตลอดไป

ประการสอง ในบทอ่านหนังสือปฐมกาล ได้พูดถึงน้ำมหาวินาศที่มาทำลายแผ่นดิน และพระเจ้าตรัสว่า จงระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์กระทำกับเรามนุษย์ และกับสรรพสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลาย น้ำวินาศจะไม่ท่วมทำลายสิ่งมีชีวิตทั้งหมดอีก โดยพระเจ้าทรงตั้งรุ้งไว้บนท้องฟ้า เป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับแผ่นดิน

            ประการสุดท้าย นักบุญเปาโลเน้นว่า พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์เพียงครั้งเดียว เพราะบาปของเรามนุษย์ พระองค์สิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรม และนำเขาทั้งหลายกลับไปเฝ้าพระเจ้า เดชะการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า นำชีวิตใหม่มาสู่เรามนุษย์ทุกคน

ดังนั้น ในโอกาสที่เราเข้าสู่เทศกาลมหาพรตเป็นสัปดาห์แรก ซึ่งหมายถึงการชำระล้างให้หลุดพ้นจากมลทินบาป มีชีวิตใหม่ในพระคริสตเจ้า โดยอาศัยการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้า หัวใจของเทศกาลมหาพรต คือการเป็นทุกข์ถึงบาป การกลับใจ และเริ่มต้นชีวิตใหม่ อาศัยการสวดภาวนา การพลีกรรม การทำบุญให้ทาน และการจำศีลอดอาหาร สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้จิตใจของเราสะอาดขึ้น ทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งมากขึ้น ที่จะฟันฝ่าอุปสรรค ความชั่วร้ายต่าง ๆ ในชีวิต

                                                            ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

                                                           คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

                                                           เจ้าอาวาส

#################################################################

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ                                                              

พระเยซูเจ้าทรงประกาศข่าวดีของพระเจ้า ตรัสว่า “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด”

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

นี่คือเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา ซึ่งเรากำลังทำกับท่านทั้งหลาย รุ้งนี้จะเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

พระเยซูเจ้าทรงชำระล้างเราให้หลุดพ้นจากมลทินบาป และเดชะการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า นำชีวิตใหม่มาให้กับเรา

###############################################################

ประกาศพิเศษ

         วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์จัดสมโภช 180 ปี ในวันที่ 12 – 13 กันยายน ศกนี้ โดยจัดแสดงคอนเสิร์ต เพื่อนำเสนอประวัติของวัดและชุมชน

คณะกรรมการขอความช่วยเหลือจากพี่น้องสัตบุรุษ ที่มีประสบการณ์ และความพร้อมมาช่วยงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานควบคุมเทคนิคและการจัดคอนเสิร์ต (Concert Production)
 2. งานประสานงานและกำกับเวที
 3. งานออกแบบฉากและเวที
 4. งานเขียนบทสคริปต์ เรื่องราวของวัด ชุมชน นักบุญฯ ในคอนเสิร์ต
 5. งานจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) เรื่องราวของวัด ชุมชน นักบุญฯ
 6. งานจัดระบบแสงในการแสดงคอนเสิร์ต
 7. อุปกรณ์ Multi Media ที่ใช้ในการฉายขึ้นจอภาพ พร้อมกล้อง และเครื่อง Switcher สำหรับขึ้นภาพการแสดงคอนเสิร์ต

         กรุณาติดต่อกับเจ้าอาวาสได้โดยตรง

##############################################################

ขอขอบคุณ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

บริจาคเงิน   10,000  บาท

ซื้อแอปเปิ้ลวันตรุษจีน

##############################################################

ประชาสัมพันธ์

 1. มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป) เทศกาลมหาพรต

วันศุกร์ –  วันเสาร์   เวลา 18.30 น.                      วันอาทิตย์   เวลา 11.00 น.

 1. วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจกลุ่มพระเมตตา ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน เริ่มเวลาประมาณ 8.30 น. เป็นต้นไป ขอเชิญพี่น้องทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้
 2. พิธีล้างบาปเด็กทารก ในวันอาทิตย์ต้นเดือน

ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม ศกนี้  ในพิธีบูชาขอบพระคุณ 10.00 น.

 1. ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2015/2558

ผู้เช่าที่ไม่ได้มาทำสัญญาตามวันเวลาที่มิสซังกำหนด เพราะติดธุระบางอย่าง ขอให้มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่วัดได้

dsc_000151

ขอเชิญพี่น้องชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2558

   กุฎิ                               500      บาท/ปี

แฟลต / กางเขน           250      บาท/ปี

##############################################################

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            วันนี้เป็นวันเสกสุสานประจำปีของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ อย่าลืมพาลูก ๆ หลาน ๆ ญาติพี่น้องของเรา พร้อมทั้งวางดอกไม้ จุดเทียนให้กับผู้ล่วงลับ ซึ่งอาจจะเป็นพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่ ๆ น้อง ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ และเพื่อน ๆ ของพวกเราที่ได้ล่วงหน้าไปอยู่กับพระบิดาเจ้าในสวรรค์แล้ว แต่ตามความเป็นจริง ดวงวิญญาณของอีกหลาย ๆ ท่าน ยังคงใช้โทษบาปของเขาอยู่ในไฟชำระ ดังนั้น เป็นหน้าที่ของพวกเราผู้เป็นทุก ๆ คน จะต้องช่วยเหลือวิญญาณผู้น่าสงสารเหล่านั้น ขณะนี้เขาช่วยตัวเองไม่ได้แล้ว พวกเราต่างหากที่มีหน้าที่ต้องช่วยให้วิญญาณเขาเหล่านั้นหลุดพ้นโทษบาป และเข้าสู่พระราชัยสวรรค์โดยเร็ววัน ดังนั้น เย็นวันนี้ก่อนพิธีมิสซาจะเริ่ม เราควรไปร่วมสวดสายประคำขอพระแม่เจ้าช่วยเหลือดวงวิญญาณในไฟชำระด้วยก็จะเป็นการดียิ่งนะคะ

ข้อคิดเตือนใจวันเสกสุสาน

+ ไม่ควรนำอาหารต่าง ๆ เข้าไปรับประทานในสุสาน

+ ควรตั้งอกตั้งใจสวดอุทิศให้กับผู้ล่วงลับ “อย่าลืมว่าท่านเหล่านั้น เขากำลังรอคอยคำภาวนาและมองเราอยู่ ดีใจที่เราไปหาเขา 1 ปี 1 ครั้ง หากเรามัวคุยกันเสียงดัง ไม่สนใจผู้ล่วงลับเลย แล้วเขาจะคิดอย่างไร

+ อยู่ในความสงบ ตั้งอกตั้งใจร่วมพิธีมิสซากับพระสงฆ์ เพื่อร่วมวอนขอพระเยซูคริสตเจ้าให้เมตตายกโทษบาปและนำวิญญาณที่น่าสงสารเหล่านั้น เข้าสู่พระราชัยสวรรค์กับพระองค์

+ ควรอยู่ร่วมพิธีจนถึงเวลาสำคัญ คือ พระสงฆ์เดินพรมน้ำเสกอวยพร และถวายกำยานให้กับผู้ล่วงลับตามบ้านหลังสุดท้ายของพวกเขา อ้าว! ทำไม? ญาติพี่น้องของฉันกลับออกไปจากบ้านของฉันแล้ว ปล่อยฉันไว้แต่ผู้เดียวตามลำพัง ฉันเฝ้าร้องเรียกเขา แต่เสียใจเขาไม่ได้ยินเสียงของฉันเลย ทำกับฉันอย่างนี้ทุกปี

+ ไม่ควรนำเก้าอี้ที่จัดไว้ให้สัตบุรุษนั่งร่วมพิธีมิสซาร่วมกัน ไปไว้ยังที่ของตน หากเรายกไปแล้ว จะมีใครนั่งร่วมพิธีมิสซาที่หน้าพระแท่น

+ ถ้าท่านต้องการเก้าอี้นั่ง จะมีบริการตามจุดที่วางเก้าอี้ซ้อนไว้ให้ (แต่คงไม่สามารถบริการให้กับทุก ๆ ท่านได้ ดังนั้น คงไม่ได้ยินคำว่า ทำไมบริการเก้าอี้ไม่ทั่วถึงอีกในปีนี้ (วัดสามเสนวัดเดียวที่บริการเก้าอี้ให้ท่าน)

                              คืนนี้เข้านอน          หมายจะพักผ่อน             มีบาปรุงรัง

                                    รุ่งขึ้นเขาปลุก         ไม่ลุกขึ้นนั่ง                    ที่แท้ไปฟัง

“คำพิพากษา”

##############################################################

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

ระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราช และมรณสักขี

สุขสำราญ คุณอัจราพร ศรีบุญเลิศ และครอบครัว

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์ (ครบรอบ 8 ปี), ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ ภู ทิวไผ่งาม, อันนา พรม ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ กวง เชาวนะ, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, คุณพ่อ จรัส โพธิ์แก้ว, มารีอา มินตรา บุปผชาติสกุล, เปโตร ยิ้ม

ชมจันทร์,  วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ คัธรีน ลาบูเร ปัญชลิกา อาภามงคล และครอบครัว อาภามงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ เปโตร ชยกร ทินกร ณ อยุธยา

อุทิศ โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มานพ-มนตรี ประสานเกษม, คุณเสรี โพธิ์แก้ว, เทเรซา ทองพูน ชมจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มอนีกา อรวรรณ เชาวนะ, เปโตร ชยกร ทินกร ณ อยุธยา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา ดารา-ซีเมออน จำรูญ เล่ห์มงคล, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปโตร คำ-มารีอา ทัน, อุไรรัตน์ สูตะบุตร, ฟรังซิสเซเวียร์ มงคล ชมจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด อันนา เย็นจิตร์ วรวิทย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, ธกรณ์ ธนกิจชัยชน, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ วันเกิด คุณพ่อ อันตน ประยุทธ ชลหาญ, วันเกิด คาเบรียล ประมุข ชลหาญ

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เบเนดิกโต อำพน ชานนท์, มารีอา สะอาด-อันตน มณฑล ชมจันทร์, วิญญาณ “ครอบครัว ประทุมแก้ว”, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด คุณพ่อ อันตน ประยุทธ ชลหาญ, วันเกิด คาเบรียล ประมุข ชลหาญ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, ยอแซฟ ทวีศักดิ์ กรีกุล (ครบรอบ 4 ปี), เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ คุณประมุข ชลหาญ และครอบครัว

อุทิศ นายอารี สุขพุฒ, เทเรซา วิไล ชานนท์, มารีอา กิมลั้ง แซ่ตั้ง, วิญญาณ “ครอบครัว หอมประทุม”, คุณแม่ บุญมา โพธิ์แก้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา สุขใจ งามศิริจิตต์, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ สุเมธ (ครบปี)-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, วิญญาณในไฟชำระ

  อาทิตย์ที่ 1

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, อันนา เทวี แสงประกาย, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยวงบัปติสตา พันเอก บุญช่วย สุภาพร, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, ครอบครัว เทเรซา ไซ้หงิม แซ่โง้ว, คาทารีนา ฐิติยา ธนากรนิธิวัฒน์, ครอบครัว มารีอา มุกดา สังขรัตน์, ครอบครัว เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, ขอพรเพื่อสุขภาพของ คุณพ่อไว เธียรนุกุล, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, เทเรซา วีรยา หฤทัยและบุตรในครรภ์, ทุกคนในครอบครัว มารีอา วันศิริ สมพานิช, ครอบครัว มาตุกุล, ครอบครัว กำเหนิดดี, ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, ครอบครัว อัจราพร และ Kharsim, อันนา นิภา หอมประทุม, ครอบครัว เทเรซา อรนุช แสงทอง, เปาโล มานิต อาภามงคล, ทุกคนในครอบครัว ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช, มารีอา รัศมี ชานนท์, ครอบครัว จิตต์เจริญ,ทุกคนในครอบครัวมารีอา วันศิริ สมพานิช, ครอบครัว อักแนส กนกพร พิศูจน์, ด.ญ.เรจิเน่—ด.ญ.แจสซิก้า คาร์เตอร์ ทาซี, ครูเตือนใจ มิ่งมณีนาคิน, ยอแซฟ วิทยา-มารีอา วารุณี ผลวัฒนะ, ครอบครัว เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์ และบุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว ฉันท์ทนุเกียรติ, มีคาเอล วัชรัศนิ์ ชัยกำจรเกียรติ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, เทมส์นที-จุฬาเกษม-มหิปธร ชินะผา, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, อันนา มารศรี สิทธิโชค, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, มารีอา เสวย-อันนา พารา-ลูซีอา สาคร-ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, เปโตร สมิง สำราญชื่น, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ลอเรนซิโอ กาจ กิจธรรม, นายเมตตา พุ่มชูศรี, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, เปาโล ก๋วงเซี้ยง-มารีอา หลิ่มตั้งสี แซ่ลิ้ม, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ครู-นักเรียน-นักศึกษา โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ที่ล่วงลับไป, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, มารีอา ทวี สุขชัย และครอบครัว สุขชัย, มารีอา ธนิดา พันธุมจินดา, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, เปโตร สนั่น หอมประทุม, ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, เปาโล ก๋วงเซี้ยง-มารีอา หลิ่มตั้งสี แซ๋ลิ้ม, อันนา เกษร วรศิลป์, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, โรซา แสงจันทร์ แซ่ลี้, เปาโล เต็กมั้ว แซ่ตั้ง, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยวงบัปติสตา อนุชิต ไตรภพ, มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณในไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณญาติพี่น้อง

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ชัยวัฒน์ นันทะเปาระยะ, ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, วิญญาณในไฟชำระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s