สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

1 March 2015, NEWSLETTER ปีที่ 49 ฉบับที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2015

dsc_00073

ปีที่  49  ฉบับที่  9  วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ในเทศกาลมหาพรต พระวาจาของพระเจ้าพูดถึงการประจักษ์พระวรกาย หรือแต่ก่อนเราเรียกว่าการจำแลงพระวรกายขององค์พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงประจักษ์พระวรกายอย่างรุ่งโรจน์ ให้แก่บรรดาอัครสาวกทั้งสาม ซึ่งติดตามพระเยซูคริสตเจ้าอย่างใกล้ชิด

ประการแรก เหตุใดพระเยซูคริสตเจ้าจึงแสดงพระวรกายอย่างรุ่งโรจน์ให้สาวกได้เห็น  ก็เพื่อพวกเขาจะได้มั่นใจในพระองค์ เพื่อพวกเขาจะได้อดทน เข้มแข็ง ที่จะยินดียอมรับสภาพทุกอย่าง  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหลังจากที่พระองค์จากพวกเขาไปแล้ว

เปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า ที่นี่สบาย น่าอยู่จริง ๆ” แสดงถึงความสุขที่เปโตรได้รับ เป็นการลิ้มรส หรือชิมลางพระอาณาจักรสวรรค์ ที่เปี่ยมล้นด้วยความสุขจนทำให้เปโตรอยากจะตั้งกระโจมขึ้น เพื่อจะได้อยู่ในสภาพเช่นนี้ไปนาน ๆ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเปโตรและยากอบกับยอห์น ซึ่งติดตามพระองค์

ประการที่สอง ที่มีความสำคัญมากในพระวาจาตอนนี้คือ มีเสียงดังจากก้อนเมฆว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา จงฟังท่านเถิด” ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เป็นเสียงของพระบิดาที่ตรัสถึงพระบุตรว่าทรงเป็นลูกสุดที่รักของพระบิดา ทรงพอพระทัยในพระบุตรยิ่งนัก แล้วพระบิดาตรัสว่า “จงฟังท่านเถิด” การรู้จักฟังและการนบนอบเชื่อฟัง เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตคริสตชน การเชื่อฟังคือการน้อมรับสภาพความต่ำต้อยของตนเอง และนอบน้อมเชื่อฟังคำเตือน คำสั่งสอนของผู้ใหญ่ ของผู้ที่เราเคารพ หรือแม้กระทั่งบุคคลที่อยู่รอบข้าง

ประการสุดท้าย พระเยซูเจ้าได้สัมผัสกับบรรดาอัครสาวกที่ติดตามพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย” ประโยคนี้สำคัญมาก จงลุกขึ้นเถิด ลุกขึ้นจากสภาพเก่า ๆ ของชีวิต มาอยู่ในสภาพใหม่ของชีวิต คือ มีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นผู้ดูแล เอาใจใส่ ปกปักรักษา คุ้มครองให้พบกับความสุขในชีวิต แม้ว่าจะต้องทนทรมาน หรือได้รับความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ จงอย่ากลัวเลย  เราจะต้องไม่กลัวสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น จงอย่ากลัว เพราะว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราแล้ว พระเจ้าคอยช่วยเหลือเรา เป็นกำลังใจให้กับเราในแต่ละวันนะครับ

สรุปพระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์ที่ 2 ของเทศกาลมหาพรต คือ พระเจ้าให้เรามีความมั่นใจในพระองค์ เราไม่ต้องกลัวสิ่งใด พระเจ้าอยู่เคียงข้างเราแล้ว เหมือนดังอับราฮัมที่ออกจากแผ่นดินของตน เพื่อมุ่งไปสู่ดินแดนที่พระเจ้าทรงนำไป จนทำให้อับราฮัมกลายเป็นบิดาแห่งความเชื่อของชนชาติอิสราเอล และจากจดหมายของนักบุญเปาโล กล่าวว่า ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา  ใครจะสู้เราได้ พระองค์จะประทานความชอบธรรม สันติสุขให้แก่เรา พระคริสตเจ้าทรงสิ้นพระชนม์ และกลับคืนพระชนมชีพ ทรงวิงวอนขอแทนเรา

ขอพระเจ้าประทานพรแด่พี่น้องที่รักทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

##############################################################################################

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

 

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ                                                               

พระเยซูเจ้าทรงประจักษ์พระวรกายอย่างรุ่งโรจน์ เพื่อให้บรรดาอัครสาวกที่ติดตามพระองค์ มั่นใจ และสู้ทนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

อับราฮัมถูกทดสอบจากพระเจ้า โดยให้ท่านมอบบุตรที่บังเกิดมาถวายแด่พระเจ้า    อับราฮัมมิได้หวงบุตรของท่าน แต่ยินดีถวายแด่พระเจ้า ท่านจึงเป็นบิดาแห่งความเชื่อ

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

พระเจ้าจะประทานความชอบธรรมให้แก่ท่าน  ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเรา ใครจะสู้เราได้

##############################################################################################

ประชาสัมพันธ์

 • ศุกร์ต้นเดือนมีนาคม
 • พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม
 • ในหมู่บ้าน    เวลา 06.30 น.            – นอกหมู่บ้าน  เวลา 08.30 น.
 • เวลา 18.00 น.  มีเฝ้าศีลฯ ขอขมาโทษ และรับพร
 • ฉลองพระคาร์ดินัลองค์ใหม่  ณ หอประชุมโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. ขอเชิญพี่น้องไปร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้
 • มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป) วันอาทิตย์ เวลา 11.00 น.  (หลังเสร็จพิธีบูชาขอบพระคุณ)
  1. วันศุกร์ และวันเสาร์   เวลา 18.30 น.
 • ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสภาภิบาลของวัด ในวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม ศกนี้
  1. เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมธาราฉัตร
 • ขอเชิญเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง
  1. ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ศกนี้ เวลา 8.00 น. โดยรวมกันด้านหน้าของวัด
 • ทำสัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2015/2558
  1. ผู้เช่าที่ไม่ได้มาทำสัญญาตามวันเวลาที่มิสซังกำหนด เพราะติดธุระบางอย่าง สามารถติดต่อทำสัญญากับเจ้าหน้าที่วัดได้
 • ขอเชิญพี่น้องชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2558
 •            กุฎิ                         500     บาท/ปี                   แฟลต / กางเขน         250      บาท/ปี

###############################################################################################

ประกาศพิเศษ

         วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์จัดสมโภช 180 ปี ในวันที่ 12 – 13 กันยายน ศกนี้ โดยจัดแสดงคอนเสิร์ต เพื่อนำเสนอประวัติของวัดและชุมชน

คณะกรรมการขอความช่วยเหลือจากพี่น้องสัตบุรุษ ที่มีประสบการณ์ และความพร้อมมาช่วยงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. งานควบคุมเทคนิคและการจัดคอนเสิร์ต (Concert Production)
 2. งานประสานงานและกำกับเวที
 3. งานออกแบบฉากและเวที
 4. งานเขียนบทสคริปต์ เรื่องราวของวัด ชุมชน นักบุญฯ ในคอนเสิร์ต
 5. งานจัดทำวีดีทัศน์ (VTR) เรื่องราวของวัด ชุมชน นักบุญฯ
 6. งานจัดระบบแสงในการแสดงคอนเสิร์ต
 7. อุปกรณ์ Multi Media ที่ใช้ในการฉายขึ้นจอภาพ พร้อมกล้อง และเครื่อง Switcher สำหรับขึ้นภาพการแสดงคอนเสิร์ต

กรุณาติดต่อกับเจ้าอาวาสได้โดยตรง

#########################################################################################

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            พี่น้องทราบหรือไม่ว่า ขณะนี้วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ และอนุสาวรีย์พระเยซูเจ้าทรงรักษาชายตาบอด รวมทั้งความเป็นอยู่ อาหารการกิน การปฏิบัติศาสนกิจคริสตชนร่วมกัน ทั้งในวัด และตามบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ฯลฯ ของพวกเราชาวสามเสน กำลังเป็นที่น่าสนใจของบรรดาสื่อมวลชน สถานศึกษาทุกระดับชั้น รวมทั้งชาวต่างชาติ เช่น เขมร จีน โดยเฉพาะชาวเวียดนาม ซึ่งส่วนใหญ่เขาจะมีหนังสือขออนุญาตมายังคุณพ่อเจ้าวัด โดยแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ว่า เขาต้องการคำอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ประวัติพระโต ประวัตินักบุญฟรังซิสเซเวียร์ และประวัติของบรรพบุรุษชาวญวน รวมทั้งความเป็นอยู่ ความรัก และความอบอุ่นของพวกเราชาวสามเสนในปัจจุบันนี้ด้วย

          ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่พวกเราทุกคนในหมู่บ้านวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ควรจะต้องรู้จริงในทุก ๆ เรื่องที่กล่าวมาข้างต้น ก็ไม่ยากเย็นอะไรที่พี่น้องจะสามารถหาข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อว่าเมื่อแขกผู้มาเยี่ยมเยือนเขาถามพี่น้อง จะได้ตอบเขาได้นะคะ

          มีผู้ห่วงใยในหมู่บ้านของเรา ได้มาบอกเล่าให้สภาภิบาลรับทราบว่า บังเอิญเขาได้พบเห็นผู้มาเยี่ยมเยือนหมู่บ้านของเรา และไปถามข้อมูลจากคนงานชาวพม่าบ้าง คนในหมู่บ้านบ้าง ต่างก็ตอบกันไปอย่างผิด ๆ

          พี่น้องที่รัก เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนแล้วที่จะต้องรีบแก้ไขโดยเร็วค่ะ

            *แหล่งที่มีข้อมูลถูกต้อง* ก็คือ แผ่นพับที่คุณพ่อเจ้าวัดได้จัดทำไว้ให้อย่างดี มีบริการไว้มากมาย เชิญพี่น้องทุกท่านมานำไปศึกษาให้รู้แจ้ง และรู้จริงได้ จัดวางไว้บริการตามโต๊ะข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในวัดให้แล้วนะคะ

จงเป็นดั่งตะเกียงส่องแสงสว่าง  เป็นแบบอย่างที่ดีไซร้

จงเป็นเกลือที่เค็มเสมอไป ดั่งที่เราสอนท่านไว้

########################################################################################

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 2

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ วันเกิด โยเซฟ อำรุง ศรีบุญเลิศ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, วิญญาณทุกท่านในสุสาน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, จอห์น ทวี บุญครอง, เปโตร สราวุธ จงแจ่ม, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, มารีอา ราตรี ชูกมล, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 3

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เอากุสติน เอกมล อาณานุการ, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, วิญญาณทุกท่านในสุสาน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปโตร สราวุธ จงแจ่ม, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, มัทธิว สมชาย หนึ่งน้ำใจ (ครบ 16 ปี), มารีอา ราตรี ชูกมล, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 4

06.00 น.

19.00 น.

น.กาสิมีร์

สุขสำราญ วันเกิด โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ

อุทิศ โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มานพ-มนตรี ประสานเกษม, วิญญาณทุกท่านในสุสาน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เปโตร สราวุธ จงแจ่ม, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, มารีอา ราตรี ชูกมล, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 5

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, นางละออ เกตุนที, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, บุญนำ-นิรันดร์- ป้าเลื่อง-ทวีศักดิ์, วิญญาณทุกท่านในสุสาน, อันนา ชูศรี ทรัพย์ไพฑูรย์ (ครบรอบ 2 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิสเตอร์ ราฟาแอล, เปโตร สราวุธ จงแจ่ม, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, มารีอา ราตรี ชูกมล, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, อันนา ชูศรี ทรัพย์ไพฑูรย์ (ครบรอบ 2 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 6

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, โทมัส พยอม-อันโตนิโอ สวัสดิ์-อันนา สังเวียน ชมจินดา, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, วิญญาณทุกท่านในสุสาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, หลุยส์ กีรติ-มารีอา ปราณี-หลุยส์ วัลลพ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, มารีอา หนุน สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, มารีอา ราตรี ชูกมล, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ (ครบรอบปี), นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, เปาโล พิจิตร รุ่งเรือง, อันนา ลำใย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซิสโก กรัง รุ่งเรือง, ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 7

06.00 น.

19.00 น.

 

 

ระลึกถึง น.แปร์เปตูอา และ น.เฟลีซีตัส มรณสักขี

อุทิศ มารีอา ส้มจีน จุลสุคนธ์, เปโตร ตน ทองสุก, เปโตร ไพรัช-อันนา สงวน ทองสุก, มารีอา ปรัศนี เทพสง่า, ยาโกเบ ขุนไสย ศรจิตติ, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ สุเมธ มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 8

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า- อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, อันนา เทวี แสงประกาย, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทองฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พระสงฆ์ นักบวชชายหญิงทุกท่าน, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, ครอบครัว เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, ขอพรเพื่อสุขภาพของ คุณพ่อไว เธียรนุกุล, ครอบครัว อัจราพร และ Kharsim, จูน เกียรติกานนท์, มารีอากอแรตตี อ้อยทิพย์ แจ่มโกมัย และลูก, ครอบครัว มารีอา มุกดา สังขรัตน์, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา, มารีอาเทเรซา สมศรี เตมียเสน, ครอบครัว มารีอา ปรีดา, มารีอา สุนีย์ คงสมบูรณ์, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, ครอบครัว กำเหนิดดี, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, สายพิณ อิ่มอุรา และบุตรในครรภ์, คุณนงเยาว์ ไทยแสงสง่า, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา มยุรี สว่างเนตร, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, อันนา ฐานิศวร์ ศิริโรจนานนท์, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ),

อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา เสวย-อันนา พารา-ลูซีอา สาคร-ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ลอเรนซิโอ กาจ กิจธรรม, นายเมตตา พุ่มชูศรี, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, เปาโล ก๋วงเซี้ยง-มารีอา หลิ่มตั้งสี แซ่ลิ้ม, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, มารีอา มาลี เกตุชาติ, มารีอามักดาเลนา ปุ๋ย เกตุชาติ, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ครู-นักเรียน-นักศึกษา โรงเรียนโยนออฟอาร์คบริหารธุรกิจ ที่ล่วงลับไป, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ธนิดา พันธุมจินดา, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา จงกลณี พิชัยรัฐ, ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, เปโตร ควาน-มาร์ธา เหล่ย, มาร์ธา ผู่-มาร์ธา ยาง, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ดวงวิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, โซซีโม กมล-เซซีลีอา กิมล้วน สังขรัตน์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, มารีอา สละ ศรจิตติ, เปาโล ทินกร-เปาโล กฤษนัย คงสมบูรณ์, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, เปาลา รำไพ อมรสังข์, นายคูราต๊ะ โอกาวา, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณในไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณญาติพี่น้อง

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ชัยวัฒน์ นันทะเปาระยะ, ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, ครอบครัว วัฒนาวี, เปโตร สว่าง เรืองสง่า, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, วิญญาณในไฟชำระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s