สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

8 March 2015 : St. Francisxavier Newsletter ปีที่ 49 ฉบับที่ 10 วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2015

DSC_0039

ปีที่  49  ฉบับที่  10  วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราก้าวเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ในเทศกาลมหาพรต เราเริ่มที่จะตัด สละ ลด ละ เลิก อะไรบ้างในชีวิตคริสตชนของเรา เพื่อเราจะก้าวเข้าไปมีส่วนร่วมในพระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า ในชีวิตของเราแต่ละคน

ประการแรก ในพระวรสารวันนี้ ชาวยิวที่อยู่บริเวณใกล้พระวิหาร ทำให้พระวิหารของพระเจ้า กลายเป็นตลาด แต่ก่อนแปลว่า ซ่องโจร นั่นหมายถึงมีแต่ความชั่วร้ายต่าง ๆ นานา มากมาย ที่เขากระทำในพระวิหาร และรอบ ๆ พระวิหาร มีการค้าขาย ไม่แน่อาจจะมีการพนันด้วยก็เป็นได้

คำกล่าวของพระองค์ที่ว่า “จงทำลายพระวิหารนี้ แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวัน”

พระเยซูคริสตเจ้าตรัสถึงพระวิหารที่เป็นร่างกายของพระองค์ที่จะถูกฝังในคูหา 3 วัน

ชีวิตของเราก็จะต้องกลายเป็นพระวิหารของพระเจ้า เช่นเดียวกับองค์พระเยซูคริสตเจ้า ถ้าร่างกายของเราเป็นพระวิหาร ที่สำคัญก็คือ เป็นที่ประทับของพระเจ้า เราจะทำให้วิหารของเรากลายเป็นซ่องโจรหรือไม่ ตรงนี้สำคัญที่สุดนะครับ

ประการสอง จากหนังสืออพยพ ซึ่งเป็นพระคัมภีร์เล่มที่ 2 ถัดจากหนังสือปฐมกาล กล่าวถึง องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงนำประชากรออกจากประเทศอียิปต์ พ้นจากการเป็นทาส ฉะนั้น จะต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใดมาแทนองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าผู้ทรงทำให้เราเป็นอิสระ โดยการดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติที่พระเจ้าทรงมอบให้

ประการสุดท้าย นักบุญเปาโลเน้นว่า สิ่งที่ท่านประกาศ เทศน์สอนก็คือเรื่องพระคริสตเจ้า ผู้ทรงถูกตรึงกางเขน ซึ่งชาวยิวรับไม่ได้ เพราะร้องตะโกนให้จับพระองค์ไปตรึงกางเขน ส่วนชาวกรีกเห็นเป็นเรื่องโง่เขลา แต่พระคริสตเจ้าผู้ทรงพลีพระชนมชีพเพื่อเรา ทรงอานุภาพ และพร้อมด้วยพระปรีชาญาณ เพราะความโง่เขลาของพระเจ้า ก็ยังฉลาดยิ่งกว่าปรีชาญาณของมนุษย์ ความอ่อนแอของพระเจ้า ก็ยังเข้มแข็งยิ่งกว่าพละกำลังของมนุษย์ ซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบ สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจ คือ ทั้งพลังของมนุษย์ และปรีชาญาณของมนุษย์ จะไม่สามารถเทียบได้กับพระเจ้าเลย เพราะมนุษย์มีความอ่อนแอ มีกิเลส มีข้อบกพร่อง แต่พระเจ้าทรงเป็นองค์แห่งความดีสูงสุด ในพระเจ้าไม่มีทั้งความอ่อนแอ และความโง่เขลา ในพระเจ้ามีแต่ความดีสูงสุด ความบริสุทธิ์ผุดผ่อง และเต็มเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจ และพระปรีชาญาณอันสูงสุด

                                                            ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

                                                             คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

                                                              เจ้าอาวาส

###############################################################

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 1. วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 2 เมษายน ศกนี้  เวลา 19.00 น. พิธีล้างเท้าอัครสาวก พิธีตั้งศีลมหาสนิท ตื่นเฝ้า ร่วมพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ถึงเวลา 24.00 น. (งดมิสซาเช้า)
 2. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 3 เมษายน ศกนี้ เวลา 17.00 น. มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัด และพิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า
 3. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 4 เมษายน ศกนี้ เวลา 19.00 น. พิธีตื่นเฝ้า ประกาศสมโภชปัสกา พิธีล้างบาปผู้ใหญ่
 4. วันอาทิตย์สมโภชปัสกา 5 เมษายน ศกนี้  มีพิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา
 5. วันจันทร์ที่ 6 ถึงวันศุกร์ที่ 10 เมษายนพระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี งดพิธีบูชาขอบพระคุณ ค่ำวันที่ 6 ถึงค่ำวันที่ 10 เมษายน นอกนั้นมีพิธีตามปกติ

##############################################################

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญร่วมพิธีฉลองพระคาร์ดินัลองค์ใหม่ ณ หอประชุมบ้านเณรยอแซฟ สามพราน

ในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม ศกนี้  เวลา 10.30 น.

 1. คูเรียแม่พระไถ่ทาส จัดพิธีอาชีแอส เพื่อรื้อฟื้นคำปฏิญาณของคณะพลมารีย์ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม ศกนี้ ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เริ่มพิธีเวลา 11.45 น.

ขอเชิญสมาชิกพลมารีย์ประจำการ และสมาชิกสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมพิธี เสร็จพิธีมีอวยพรศีลมหาสนิท

 1. พิธีมรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป)

วันศุกร์ และวันเสาร์   เวลา 18.30 น.        วันอาทิตย์   เวลา 11.00 น.

 1. พระสงฆ์เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 18-19 มีนาคม ศกนี้ จึงของดมิสซาค่ำ 18 มีนาคม และเช้ากับค่ำ วันที่ 19 มีนาคม นอกนั้นมีตามปกติ
 2. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กจนถึงวัยรุ่น เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ศกนี้ พบกันที่หน้าวัด
 3. ขอเชิญพี่น้องนำกล่องเทศกาลมหาพรต เพื่ออดออมในโอกาสนี้เป็นพิเศษ
 4. ขอเชิญพี่น้องชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2558

กุฎิ                          500     บาท/ปี

แฟลต / กางเขน         250     บาท/ปี

ขอขอบคุณ

ตลาดเช้าบ้านญวน

บำรุงวัด       1,000     บาท

###############################################################

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

 พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            อย่าทำบ้านของพระบิดาของเราให้เป็นตลาด บ้านพระบิดาเป็นที่ประทับของพระองค์ เราทุกคนจะต้องเป็นบ้านของพระบิดาให้ได้ในชีวิตของเรา

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

เราคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ที่ทรงนำเจ้าทั้งหลายออกจากแผ่นดินอียิปต์ ท่านต้องไม่มีพระเจ้าอื่นใด นอกจากเรา

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

นักบุญเปาโลประกาศเรื่อง พระคริสตเจ้า ผู้ทรงถูกตรึงกางเขน

##################################################################

ประกาศจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

ประชุมใหญ่ปี 2557  วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558

ลงทะเบียน 09.30 น. – 10.00 น.

สมาชิกต่อไปนี้โปรดติดต่อที่สำนักงาน

ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2558

         0338   0689   0870   1224   1225   1260   1271   1285   1318   1333

         1350   1417   1429   1430   1453   1463   1470   1485   1496   1522

####################################################################

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

การภาวนา คือการสนทนากับพระเป็นเจ้า เพื่อจุดประสงค์ 4 ประการคือ

 1. เพื่อนมัสการ การนมัสการเป็นการแสดงคารวะถวายความเคารพขั้นสูงสุด คำว่านมัสการในศาสนาคาทอลิกเรา จะใช้กับพระเป็นเจ้าเท่านั้น เหตุที่เราต้องนมัสการพระเป็นเจ้าก็เพราะว่า พระองค์ทรงสร้างเรามา และทรงสร้างสิ่งสารพัดเพื่อเรา
 2. เพื่อขอบพระคุณ คริสตชนทุกคนควรสำนึกถึงความเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า พระองค์ทรงประทานพระพรแก่ชีวิตของเราแต่ละคนอย่างมากมาย เราจึงต้องโมทนาคุณพระองค์อย่างเต็มที่
 3. เพื่อขอขมาโทษ เราทุกคนทำความผิด มีข้อบกพร่องต่าง ๆ จึงเป็นหน้าที่ที่เราควรสำนึกผิด พร้อมเสมอที่จะกราบขอขมาโทษพระองค์ด้วยความสุภาพถ่อมตนอย่างจริงใจและตั้งใจที่จะพยายามไม่กระทำผิดอีกต่อไป
 4. เพื่อวอนขอพระพรที่เราต้องการ ข้อนี้พวกเราทำกันบ่อยที่สุดจนทำให้คำว่า สวดขอพระ ติดปากติดใจของเราทุกคน

            ดังนั้น ต่อไปนี้เวลาที่เราสวดภาวนา อย่าลืมภาวนาให้ครบจุดประสงค์ทั้ง 4 ประการด้วยนะคะพี่น้อง และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ ไม่ควรกระทำการใด ๆ ให้ผู้อื่นวักแวกในขณะที่สวดภาวนาร่วมกันเป็นส่วนรวม

            พระเยซูทรงเคยตรัสกับอัครสาวกว่า จงอย่าอธิษฐานภาวนาเพื่อให้ใคร ๆ เห็น แต่จงเข้าไปภาวนาเงียบ ๆ ต่อพระบิดาผู้ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่ง แล้วพระองค์จะทรงประทานบำเหน็จให้ท่าน

“ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย”

####################################################################

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

น.ฟรังซิสกา ชาวโรม นักบวช

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, นายเกียรติ เสรีพรเจริญกุล (ครบ 9 ปีของการเสียชีวิต), วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, นายเกียรติ เสรีพรเจริญกุล (ครบ 9 ปีของการเสียชีวิต), อันนา บุนนาค ศรีประไพ, อันนา อนุสรณ์ คลี่เกิด, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์ (ครบรอบ 27 ปี วันที่ 7 มี.ค.58), ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เอากุสติน เอกมล อาณานุการ, หลุยส์ ทัศนีย์ ชีรานนท์, วิญญาณทุกดวงในสุสาน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, ฟรังซีสโก เสนาะ คลี่เกิด, อันนา จันทร์เพ็ญ สุวรรณพันธุ์, มารีอา บังอร ชีรานนท์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มานพ-มนตรี ประสานเกษม, วิญญาณทุกท่านในสุสาน, นายเชาว์ ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, มารีอา อนันศรี ธนาคม, ยอแซฟ น่ำแช-อันนา สะอาด เจนผาสุก, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยอแซฟ สายหยุด-มารีอา พยอม สว่างดี, นายเชาวน์ ชีรานนท์, วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ ธวัช และเทเรซา สุภาพร ธีรวชิรกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, มารีอาอังตัวแนต ลำดวน วรรณพงษ์, อันโตนีโอ เอ ดอนโน, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, อันนา สงัด ไสยสำรวย, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, เปโตร ลึกพนมอุปถัมภ์, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา ณัชปภา บัวศรี

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ธนาชัย เสนาจักร์, เปโตร เกี๋ยม ไสยสำรวย, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

 

 

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ มารีอา ศรีรัตน์ มัจฉาชีพ, มารีอา ปรัศนี เทพสง่า, ดอมินิโก อุไร ศรีบุญเลิศ, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, วิญญาณผู้ล่วงลับในสุสาน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มัทเธว ถมยา-เอลิซาเบธ ตลับ โรจน์สุธี, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

  อาทิตย์ที่ 15

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, อันนา เทวี แสงประกาย, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มาการีตา แลน-เปโตร เวก พันธุมจินดา, เปโตร ณรงค์-ยอแซฟ บรรจง พันธุมจินดา, มารีอา สำเนียง-อันตน สนอง พันธุมจินดา, เปโตร เล่าปี่-มาการีตา เพี้ยน เดื่อมคั้น, เปโตร สวง-มารีอา ราแคล ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, ขอพรเพื่อสุขภาพของ คุณพ่อไว เธียรนุกุล, ครอบครัว อัจราพร และ Kharsim, ครอบครัว อั๋นวงษ์, นายอับเดิล อาซีส ซาซี, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ครอบครัว มารีอา มุกดา สังขรัตน์, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา, มารีอาเทเรซา สมศรี เตมียเสน, ครอบครัว กำเหนิดดี, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, ครอบครัว พรพฤทธิอนันต์, เปาโล สมบัติ อนุพันธ์, ครอบครัว นางจันทร์คำ ยาสาไชย, ครอบครัว มาตุกุล, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, อันนา นิภา หอมประทุม, ครอบครัว มารีอา ปรีดา, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, ครอบครัว อรุณฤกษ์ดีกุล, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา (ครบรอบ 9 ปี), นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา เสวย-อันนา พารา-ลูซีอา สาคร-ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, เปโตร ควาน-มาร์ธา เหล่ย, มาร์ธา ผู่-มาร์ธา ยาง, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, ปู่ย่า อาน-ตายาย แฮว, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เปาโล ก๋วงเซี้ยง-มารีอา หลิ่มตั้งสี แซ่ลิ้ม, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ธนิดา พันธุมจินดา, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, ออกัสติน ปิ่น ศรีศิลป์, เปโตร เตื่อ-มารีอา ทองคำ ศรีศิลป์, อันตน ตาม, ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, ยอแซฟ อดิศักดิ์ พันธุมจินดา, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, มาตีโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา มาลี เกตุชาติ, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, ฟรังซีสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล, มารีอา เสงี่ยม-เปโตร เย็น รุ่งฤกษ์ดี, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี,เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ภราดา ซิลวีโน ศักดา กิจเจริญ, มารีอามักดาเลนา ปุ๋ย เกตุชาติ, เปโตร สนั่น หอมประทุม, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, มาทิลดา มาทิลดา แดงเดช-พานุมาตร, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เทเรซา สุวภา สุขชัย, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณในไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณญาติพี่น้อง

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ชัยวัฒน์ นันทะเปาระยะ, ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, ครอบครัว วัฒนาวี, เปโตร สว่าง เรืองสง่า, ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, มารีอา รัชนี ชมเชยเนติธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s