สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

15 March 2015 : St. Francisxavier Newsletter ปีที่ 49 ฉบับที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2015

330px-Paolovi vvvvvvvvvvvvvv

ปีที่  49  ฉบับที่  11  วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

ยิ่งใกล้การเฉลิมฉลองสมโภชปัสกา พระวาจาของพระเจ้า ได้อธิบายให้เราเข้าใจได้อย่างชัดเจน และลึกซึ้งมากขึ้น โดยเป็นคำอุปมาเปรียบเทียบ

ประการแรก โมเสสได้ยกรูปงูทองสัมฤทธิ์ขึ้นในถิ่นทุรกันดาร เพราะเหตุใด เพราะประชาชนที่อพยพออกมาจากประเทศอียิปต์ ไม่พอใจ ต่อว่าพระ ต่อว่าโมเสส จึงมีงูพิษมาทำร้ายชาวยิว จึงบอกผ่านทางโมเสสว่า ผู้ใดที่ถูกงูกัดแล้วมองดูรูปพระเจ้า งูนี้ก็จะหาย แต่บุตรแห่งมนุษย์ก็ถูกยกขึ้น โดยถูกจับไปตรึงบนไม้กางเขน เพื่อทุกคนที่เชื่อมั่นในพระบุตร จะมีชีวิตนิรันดร “ทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดร”

ประการสอง พระเจ้า พระบิดา ทรงรักโลก และทุกสิ่งทุกอย่างในโลก โดยประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียว มิใช่เพื่อมาตัดสินลงโทษโลก แต่มาช่วยให้โลกได้รับความรอดพ้น เดชะพระบุตร

ฉะนั้น พระเจ้ามิได้ส่งพระบุตรมาตัดสินลงโทษเรามนุษย์แต่ละคน แต่ส่งพระบุตรมาช่วย โดยการมอบสละอุทิศชีวิตของพระองค์เอง โดยยอมตายบนไม้กางเขน ต้องทนทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส แต่พระองค์ทรงยินดีรับ โดยมิได้ปฏิเสธ มาเพื่อชำระล้างเราให้พ้นจากมลทินบาป ด้วยพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระองค์

“เราได้รับการชำระล้างให้พ้นจากมลทินบาป ด้วยพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขององค์พระเยซูคริสตเจ้า”

ประการสาม แม้ว่าเรามนุษย์จะต้องตาย เพราะทำบาป แต่ด้วยพระอานุภาพแห่งความรัก และเมตตา ทรงสำแดงความรักต่อเราอย่างใหญ่หลวง แม้ว่าเราจะต้องตาย แต่พระองค์ก็ทรงบันดาลให้เรากลับมามีชีวิตใหม่ในองค์พระคริสตเจ้า

เราจึงเป็นผลงานที่สำคัญและทรงคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า พระองค์บันดาลให้เรากลับคืนชีพพร้อมกับพระเยซูคริสตเจ้า นำความรอดพ้นมาสู่ชีวิตของเราอย่างเต็มเปี่ยม และที่สำคัญ “ความรอดพ้นเป็นผลงานของพระเจ้า มาจากพระเจ้า มีพื้นฐานจากพระเจ้า โดยอาศัยความเชื่อ และความเมตตากรุณา ความรอดพ้นที่พระเจ้าทรงมอบให้ ก็ต้องมีพื้นฐานโดยอาศัยความเชื่อ

ดังนั้น ชีวิตคริสตชนของเราทุกคนที่เชื่อในพระบุตรจะมีชีวิตนิรันดร เพราะเราแต่ละคนได้รับการชำระล้างให้พ้นจากมลทินบาป โดยมีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ พ้นจากมลทินบาป

                                                                                           ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

                                                                                           คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

                                                                                                                          เจ้าอาวาส

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

 

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

เราคริสตชนทุกคนต้องมีพื้นฐานของชีวิต โดยอาศัยความเชื่อที่ได้รับการปลูกฝัง เริ่มตั้งแต่ครอบครัว และทุกคนที่เชื่อมั่นในพระบุตร ก็จะได้รับชีวิตนิรันดร

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

ความชั่วร้ายของประชาชาวอิสราเอล และบรรดาคนต่างชาติ ทำให้พระวิหารของพระเจ้ามีมลทิน

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

พระเจ้าทรงแสดงความรักอันยิ่งใหญ่ต่อเรา  แม้ว่าเราตายด้วยการล่วงละเมิด  แต่พระเจ้าบันดาลให้เรากลับมีชีวิตในพระคริสตเจ้า

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

ขอขอบคุณ

 1. มาสเตอร์ สะอาด ธรรมภิรักษ์

สนับสนุนมุมกาแฟผู้อาวุโส                      3,000     บาท

 1. นายแพทย ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร                     1,000      บาท

########################################################################################

ประชาสัมพันธ์

 1. คูเรียแม่พระไถ่ทาส จะมีพิธีอาชีแอส รื้อฟื้นคำปฏิญาณของคณะพลมารีย์ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม ศกนี้ ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เริ่มพิธีเวลา 11.45 น.

ขอเชิญสมาชิกพลมารีย์ประจำการ และสมาชิกสนับสนุนเข้าร่วมพิธี เสร็จพิธีมีอวยพรศีลมหาสนิท

 1. พระสงฆ์เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ 18-19 มีนาคม ศกนี้ จึงของดมิสซาค่ำ 18 มีนาคม และเช้ากับค่ำ วันที่ 19 มีนาคม นอกนั้นมีตามปกติ
 2. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กจนถึงวัยรุ่น เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ศกนี้ พบกันที่หน้าวัด
 3. วันจันทร์ที่ 6 ถึงศุกร์ที่ 10 เมษายน พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี งดพิธีบูชาขอบพระคุณ ค่ำวันที่ 6 ถึงค่ำวันที่ 10 เมษายน นอกนั้นมีพิธีตามปกติ
 4. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ทางวัดจัดอวยพรผู้สูงอายุ ในพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. และพิธีเจิมศีลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ หลังพิธีมิสซามีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ บริเวณโรงเรียนโยนออฟอาร์ค (ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป)
 5. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ฉลองพระเมตตา พิธีบูชาขอบพระคุณพระเมตตา เวลา 16.00 น.

เวลา 15.00 น.  สวดนพวารพระเมตตา  หลังพิธีมีเสกรูปพระเมตตา และถวายช่อดอกไม้ (ขอเชิญสวมเสื้อสีขาว) ณ วัดของเรา

########################################################################################

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว เขต 2   จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ระยะสั้น

         ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน ศกนี้   เริ่มเวลา 8.00 น. – 17.00 น.

ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

ขอเชิญคู่สามีภรรยาที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายพระศาสนจักร และมีประสบการณ์

ชีวิตครอบครัวอย่างน้อย 1 ปี

สนใจติดต่อ คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์

สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการ การสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ระยะสั้น ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

########################################################################################

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 1. วันอาทิตย์พระมหาทรมาน (แห่ใบลาน) 29 มีนาคม ศกนี้  พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า   พิธีเสกใบลานในมิสซา เวลา 8.30 น.
 2. วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 2 เมษายน ศกนี้  เวลา 19.00 น. พิธีล้างเท้าอัครสาวก พิธีตั้งศีล

มหาสนิท ตื่นเฝ้า ร่วมพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ถึงเวลา 24.00 น. (งดมิสซาเช้า)

 1. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 3 เมษายน ศกนี้ เวลา 17.00 น. มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัด และพิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า
 2. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 4 เมษายน ศกนี้ เวลา 19.00 น. พิธีตื่นเฝ้า ประกาศสมโภชปัสกา พิธีล้างบาปผู้ใหญ่
 3. วันอาทิตย์สมโภชปัสกา 5 เมษายน ศกนี้  พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา ตามตารางปกติ

การเฝ้าศีลมหาสนิทค่ำวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

เวลา 20.30 น.                สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.00 น.                ผู้อ่านพระวาจา – ผู้ช่วยพิธี

เวลา 21.30 น.                วินเซน เดอ ปอล – คูร์ซิลโล

เวลา 22.00 น.                พลมารีอาวุโส – พระเมตตา

เวลา 22.30 น.                ผู้อาวุโส – อัศวินแห่งศีลมหาสนิท

เวลา 23.00 น.                นักขับร้อง – เยาวชน

เวลา 23.30 น.                พระสงฆ์ – สภาภิบาล

เวลา 24.00 น.                ปิดวัด

หมายเหตุ    แต่ละช่วงเวลา  ให้ใช้วิธีการที่เห็นเหมาะสมตามรูปแบบคณะฯ

#########################################################################################

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            ถ้าจะพูดถึง วิธีการภาวนา เราสามารถแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ การภาวนาส่วนตัว และการภาวนาส่วนรวม

            การภาวนาส่วนตัว คือการอธิษฐานภาวนาโดยลำพังตนเอง กระทำได้ทุกโอกาส ทุกสถานที่ เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว เช่น ภาวนาในขณะเดินทาง ขณะทำงาน ก่อนเดินทาง ก่อนนอน ตื่นนอน ฯลฯ การภาวนาส่วนตัวนี้ ไม่จำเป็นต้องมีบทภาวนาที่แน่นอนตายตัว เราสามารถอธิษฐานตามที่เราต้องการ เหมือนกับการสนทนากับผู้ที่เราเคารพรักและไว้ใจ รู้สึกอย่างไรก็บอกอย่างนั้น ต้องการอะไรก็กราบทูลตามที่ประสงค์ เรามักจะเรียกวิธีการภาวนาส่วนตัวนี้ว่า รำพึงภาวนา หลายคนชอบภาวนาเช่นนี้เพราะ ตรงประเด็น ตรงตามความต้องการ

            การภาวนาส่วนรวม คือการรวมกันหลายคนภาวนาพร้อม ๆ กัน เช่น การสวดสายประคำร่วมกัน การร่วมถวายบูชามิสซาซึ่งเป็นการภาวนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ฯลฯ ลักษณะของการภาวนาร่วมกัน จึงต้องมีบทสวดเดียวกัน ให้ทุกคนได้ภาวนาด้วยกัน จึงเป็นการภาวนาออกเสียง อาจเป็นคำสวด หรือบทเพลงก็ได้ การภาวนาด้วยกันนี้ เป็นพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า ที่ต้องการให้ประชากรของพระองค์ ชุมนุมกัน เพื่อกราบนมัสการสรรเสริญพระองค์ ดังพระวาจาของพระองค์ที่ตรัสว่า ที่ใดมี 2 – 3 คนชุมนุมกันภาวนาในนามของเรา เราจะประทับอยู่ในท่ามกลางพวกเขา (มธ.18:19-20)

ดังนั้น พวกเราคริสตชนจึงควรอย่างยิ่ง ที่จะไปร่วมชุนนุมกันทุกวันอาทิตย์ และวันฉลองบังคับ เทศกาลมหาพรต เดินรูป 14 ภาค เป็นโอกาสดีที่พวกเราจะได้ไปพบปะกัน เป็นกำลังใจให้กันและกันในการดำเนินชีวิตประจำวันอีกด้วย

          ± เชิญชาวเราพากันมา     พร้อมใจร่วมภาวนา

               ยกกายใจและวิญญาณหาพระองค์

          ± ภาระหน้าที่ทั้งหลาย      ถวายด้วยเจตจำนง

            ประสงค์เป็นเครื่องสักการบูชา

########################################################################################

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 16

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, โยเซฟิน สิตา ลำพันธ์, เยโรนีโม จูเป้า แซ่ฉั่ว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย, โอรีวา นารี พูลโภคผล, ครอบครัว ตัณฑนุช และลูกหลาน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, อันนา อนุสรณ์ คลี่เกิด, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ลูกา สนิท-ยอแซฟ ทศวรรษ-ฟรังซีสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์(เชษฐา) ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 17

06.00 น.

19.00 น.

น.ปาตริก พระสังฆราช

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เอากุสติน เอกมล อาณานุการ, มาร์โก เริงจิตต์-ผอบ เดชารัตน์, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุช วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณ “น้องน๊อต”, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย, โอรีวา นารี พูลโภคผล, ครอบครัว ตัณฑนุช และลูกหลาน, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, ฟรังซีสโก เสนาะ คลี่เกิด, อันนา จันทร์เพ็ญ สุวรรณพันธุ์, มารีอา ปราณี สุขอารี, ฟรังซีสโก ทน-มารีอา ประเทือง ยามสุข, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ลูกา สนิท-ยอแซฟ ทศวรรษ-ฟรังซีสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์(เชษฐา) ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก บุญเกียรติ ไชยเผือก, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 18

06.00 น.

19.00 น.

น.ซีริลแห่งกรุงเยรูซาเล็ม พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย

อุทิศ โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มานพ-มนตรี ประสานเกษม, มารีอา ดวงเดือน แซ่โซว, ยอแซฟ ฮั้งเงียบ แซ่เล้า, อากาทา กิม แซ่ตั้ง, หลุยส์ ชุนใช้ แซ่เล้า, มารีอา ซิ้วเค็ง แซ่โซว, โทมัส ดำรงค์ ปุณยธร, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์ (ครบ 1 ปี), นางกองแก้ว เทียมเมฆา (ครบรอบ 4 ปี), อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, มารีอา อนันศรี ธนาคม, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์(เชษฐา) ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 19

06.00 น.

19.00 น.

สมโภช น.โยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

งดมิสซา

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 20

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ ครอบครัว ศิริโรจนานนท์

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร นำเหงี่ยน, เทเรซา สุดา ประเสริฐพันธุ์ และครอบครัว ประเสริฐพันธุ์, วินเซนเดอปอล นิจ-แปร์เปตูอา ประจวบ-อานาสตาเซีย นิศากร-ซาบรีนา นิลปัทม์ เนืองทอง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย, โอรีวา นารี พูลโภคผล, ครอบครัว ตัณฑนุช และลูกหลาน, อันนา นิภา หอมประทุม, ยอแซฟ อนันต์ พึ่งผล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เปโตร เกี๋ยม ไสยสำรวย, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์(เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปโตร สนั่น หอมประทุม (ครบรอบ 11 ปี), เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, ลูกา สนิท-ยอแซฟ ทศวรรษ-ฟรังซีสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 21

06.00 น.

19.00 น.

 

 

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

อุทิศ มารีอา ศรีรัตน์ มัจฉาชีพ, อังเดร เร-มารีอา สนอม ศรีประมงค์, ปีโอ สมเจตน์ เดชารัตน์, เปโตร นำ เหงี่ยน, โยเซฟฟิน- มารีอา สมใจ-สมหมาย ณ ป้อมเพ็ชร, มารีอา พัดศรี อิงคนารถ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย, โอรีวา นารี พูลโภคผล, ครอบครัว ตัณฑนุช และลูกหลาน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์(เชษฐา) ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

  อาทิตย์ที่ 22

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16:00 น

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ ครอบครัว ณรงค์ศักดิ์ ลักษมีวรานนท์ ครอบครัว นางสงวน สุภาพร

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, อันนา เทวี แสงประกาย, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ฟรังซีสโก ศักดิ์ชัย บัวศรี, เยโนเวฟา (ซ.)โซฟีอา, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา-ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี-ซิสเตอร์ ฟลอรองค์(ฉลวย) ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา พันเอก บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, ลุงชุ่ม และนางลมูล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, เทเรซา วิไล เดชารัตน์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว อัจราพร และ Kharsim, ครอบครัว อั๋นวงษ์, ครอบครัว กำเหนิดดี, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, ครอบครัว มาตุกุล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ลูกหลาน อันนา เฉลียว เคนแก้ว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย, วิวรรธนี สุขยศ, เทเรซา สมปอง วลาพล, คุณคลอใจ และครอบครัว เลาหศิริ, ครอบครัว มารีอา ปรีดา, เทเรซา ธนุนาฏ เอกะสิงห์, ครอบครัว ตัณฑนุช และลูกหลาน, หงี่-หล่วน, ครอบครัว นางจันทร์คำ ยาสาไชย, ยอแซฟ บัณฑิต พงษ์สัตยาพิพัฒน์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว ศิริขจรกิจ, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา เสวย-อันนา พารา-ลูซีอา สาคร-ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา ธนิดา พันธุมจินดา, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร สวัสดิ์-อันนา สละ-อันเดร ดาเรส, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, มารีอามักดาเลนา ปุ๋ย เกตุชาติ, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, มารีอา สิริรักษ์ ศิริรัตน์, มารีอา นิภา วงศ์สรรคกร, อันนา มารศรี สิทธิโชค, มารีอา มาลี เกตุชาติ, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, คุณพ่อ สนิท-เทเรซา อุไรศรี-มารีอา วลิตา-ยอแซฟ เศรษฐสิทธิ์ ศตัษเฐียร, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, ยอแซฟ มงคล อังคะนาวิน, ยอแซฟ วรพงศ์ รุจิพงศ์, บิดามารดา พี่น้อง และหลาน ๆ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล “ชมไพศาล และกรีกุล”, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์(เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เทเรซา สุวภา สุขชัย, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณในไฟชำระ-วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง และวิญญาณญาติพี่น้อง

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี, การดำเนินกิจการ และการทำงานของพนักงาน บจก.ศุจินธร (2012)

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ชัยวัฒน์ นันทะเปาระยะ, ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, ครอบครัว วัฒนาวี, เปโตร สว่าง เรืองสง่า, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, มารีอา รัชนี ชมเชยเนติธรรม, อันนา สงัด ไสยสำรวย, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s