สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

22 March 2015 : St. Francisxavier Newsletter ปีที่ 49 ฉบับที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2015

img_0304

ปีที่  49  ฉบับที่  12  วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราเข้าใกล้วันสมโภชที่สำคัญยิ่งของพระศาสนจักร นั่นคือ การสมโภชปัสกา ซึ่งสัปดาห์หน้า เราก้าวเข้าสู่สัปดาห์พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า โดยเริ่มต้นด้วยการแห่ใบลาน เพื่อต้อนรับพระเยซูคริสตเจ้าเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า และที่สุด พระองค์ต้องไปรับทนทุกข์ทรมาน โดยการถูกจับไปตรึงกางเขน คำตอบที่สั้นที่สุดที่ว่า ทำไมพระเยซูเจ้าต้องตายบนไม้กางเขนก็คือ “เพราะทรงรักเรา” พระองค์ทรงรักเรา จึงยอมตายเช่นนี้ เพื่อเรามนุษย์ทุกคน แม้ว่าจะเป็นคนบาปอยู่ก็ตาม พระองค์ยินดีตายเพื่อเราทุกคน

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงในดินและตายไป มันก็จะเป็นเพียงเมล็ดเดียวเท่านั้น แต่ถ้ามันตาย มันก็จะเกิดผลมากมาย” ผู้ที่รักชีวิตของตน ย่อมจะเสียชีวิตนั้น ส่วนผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ ก็จะรักษาชีวิตไว้จนได้รับชีวิตนิรันดร

            ผู้รักชีวิตของตน ย่อมสูญเสียชีวิตนั้น แต่ผู้พร้อมสละชีวิตของตน จะได้รับชีวิตนิรันดร

            ประการแรก ในชีวิตของเรา เราเคยตัดสละอะไรเพื่อพระบ้าง เราอาจจะไม่ถึงตัดสละชีวิต  แต่ที่สำคัญพระเจ้าปรารถนาที่จะให้เราแต่ละคน รู้จักตัดสละ ละน้ำใจของตนเอง ตัดใจตนเองเป็นอันดับแรก การตัดใจ คือมิได้ทำตามใจตนเอง แต่ทำตามพระประสงค์ของพระ เหตุใดพระเยซูเจ้าจึงสามารถตัดสละชีวิตของพระองค์เพื่อเรามนุษย์ ทั้ง ๆ ที่เรายังเป็นคนบาป เพราะพระเยซูเจ้ามิได้มองดูว่าเราเป็นคนบาป พระองค์มองดูว่า เราเป็นลูกของพระบิดา เราเป็นน้องของพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงเป็นพี่ชายของเรา พี่ชายหัวปีที่ตายแทนเรามนุษย์ทุกคนนะครับ พี่น้องที่รัก

ประการที่สอง พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตของเราแต่ละคน เราเห็นเทียนที่จุดลุกอยู่ให้ความสว่างและความร้อนแรง ขณะเดียวกัน มันก็หลอมละลายตัวเองให้หมดไปฉันใด ชีวิตของเราต้องรู้จักหลอมละลายตัวเราเองให้หมดไป เราก็จะเห็นแสงสว่างอันเจิดจ้า ซึ่งมิใช่แสงสว่างจากภายในตัวเรา แต่เป็นแสงสว่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ที่ส่องสว่างภายในตัวเรา

ประการสุดท้าย แม้ว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ก็ทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟัง โดยการยอมรับทนทุกข์ทรมาน โดยรับความตายบนไม้กางเขน และเมื่อพระองค์กระทำพันธกิจจนสำเร็จสมบูรณ์ พระองค์ก็ทรงบันดาลความรอดพ้นนิรันดรมาสู่ทุกคน ที่ยอมอ่อนน้อมเชื่อฟังพระองค์ ดังนั้น ความรอดพ้นมาจากพระทัยรัก และพระเมตตาของพระเจ้า สำหรับผู้ที่สุภาพอ่อนน้อมเชื่อฟังพระองค์

ขอให้พี่น้องทุกท่าน เตรียมตัวเข้าไปมีส่วนร่วมในพระมหาทรมานขององค์พระเยซูคริสตเจ้า  ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ที่ใกล้จะถึงนี้ พระองค์ผู้ที่ทรงสละชีวิตตายบนไม้กางเขนเพื่อเรามนุษย์ทุกคน แม้ว่าจะเป็นคนบาปก็ตาม ความตายของพระองค์นำชีวิตใหม่มาให้กับเรามนุษย์ทุกคน

ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

                                              คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

                                                                                                         เจ้าอาวาส

#################################################################################

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ                                                               

            ผู้ที่รักชีวิตของตน ย่อมจะเสียชีวิตนั้น ส่วนผู้ที่พร้อมจะสละชีวิตของตนในโลกนี้ ก็ย่อมจะรักษาชีวิตนั้นไว้สำหรับชีวิตนิรันดร (ยน 12)

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

เราจะใส่ธรรมบัญญัติของเราภายในเขา เราจะเขียนธรรมบัญญัติไว้ในใจเขา

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

ถึงแม้พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระบุตร ก็ยังทรงเรียนรู้ที่จะนอบน้อมเชื่อฟัง โดยการับทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขน

#################################################################################

ประชาสัมพันธ์

 1. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็กจนถึงวัยรุ่น เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม ศกนี้ พบกันที่หน้าวัด เวลา 8.00 น.
 2. วันจันทร์ที่ 6 ถึงศุกร์ที่ 10 เมษายน พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี งดพิธีบูชาขอบพระคุณ ค่ำวันที่ 6 ถึงค่ำวันที่ 10 เมษายน นอกนั้นมีพิธีตามปกติ
 3. กลุ่มพระเมตตา ทำนพวารวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ถึง 10 เมษายน เวลา 17.40 น. ในวัด โดยสวดภาวนาที่แท่นเล็ก ขอเชิญพี่น้องมาร่วมทำนพวารพระเมตตา
 4. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ทางวัดจัดอวยพรผู้สูงอายุ ในพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. และพิธีเจิมศีลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ หลังพิธีมิสซามีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ บริเวณโรงเรียนโยนออฟอาร์ค (ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป)
 5. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ฉลองพระเมตตา พิธีบูชาขอบพระคุณพระเมตตา เวลา 16.00 น. เวลา 15.00 น.  สวดนพวารพระเมตตา  หลังพิธีมีเสกรูปพระเมตตา และถวายช่อดอกไม้ (ขอเชิญสวมเสื้อสีขาว) ณ วัดของเรา
 6. คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา จัดการอบรมคูร์ซิลโล ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ถึงอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ศกนี้  ณ บ้านซาวีโอ สามพราน  คุณสมบัติของผู้จะสมัครเข้ารับการอบรม
  • เป็นคริสตชนอายุ 20 – 60 ปี – ไม่มีข้อขัดข้องในการแก้บาปและรับศีลมหาสนิท
  • ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง           – พร้อมที่จะอยู่ในการอบรมตลอดเวลาที่กำหนด

      สนใจขอใบสมัครได้ที่     สดชื่น  081-8213155    มัลลิกา  080-4493086

################################################################################

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว เขต 2   จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ระยะสั้น

            ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน ศกนี้   เริ่มเวลา 8.00 น. – 17.00 น.

          ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

          ขอเชิญคู่สามีภรรยาที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายพระศาสนจักร และมีประสบการณ์

          ชีวิตครอบครัวอย่างน้อย 1 ปี

สนใจติดต่อ คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์

สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการ การสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ระยะสั้น ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

##################################################################################

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 1. วันอาทิตย์พระมหาทรมาน (แห่ใบลาน) 29 มีนาคม ศกนี้  พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า   พิธีเสกใบลานในมิสซา เวลา 8.30 น.
 2. วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 2 เมษายน ศกนี้  เวลา 19.00 น. พิธีล้างเท้าอัครสาวก พิธีตั้งศีล

มหาสนิท ตื่นเฝ้า ร่วมพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ถึงเวลา 24.00 น. (งดมิสซาเช้า)

 1. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 3 เมษายน ศกนี้ เวลา 17.00 น. มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัด และพิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า (จำศีล – อดอาหาร)
 2. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 4 เมษายน ศกนี้ เวลา 19.00 น. พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา พิธีล้างบาปผู้ใหญ่
 3. วันอาทิตย์สมโภชปัสกา 5 เมษายน ศกนี้  พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา ตามตารางปกติ

การเฝ้าศีลมหาสนิทค่ำวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

เวลา 20.30 น.       สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.00 น.       ผู้อ่านพระวาจา – ผู้ช่วยพิธี – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.30 น.       วินเซน เดอ ปอล – คูร์ซิลโล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.00 น.       พลมารีอาวุโส – พระเมตตา – สัตบุรุษทุกท่าน

         เวลา 22.30 น.       ผู้อาวุโส – อัศวินแห่งศีลมหาสนิท – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.00 น.       นักขับร้อง – เยาวชน – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.30 น.       พระสงฆ์ – สภาภิบาล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 24.00 น.       ปิดวัด

หมายเหตุ    แต่ละช่วงเวลา  จัดการภาวนาที่เหมาะสมตามรูปแบบคณะฯ

#################################################################################

การรำพึงภาวนา

          พี่น้องที่รัก สภาภิบาลของวัดที่ได้ให้ความรู้แก่พี่น้องในเรื่อง การภาวนา ซึ่งถือว่าสำคัญมากในชีวิตคริสตชนของเรา การภาวนามีหลายรูปแบบ ภาวนาส่วนตัว ภาวนาส่วนรวม ภาวนาตามรูปแบบของพระศาสนจักร เช่น การมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งถือว่าเป็นคำภาวนาที่ประเสริฐที่สุด สำคัญที่สุดก็ว่าได้

ที่อยากจะเน้นให้พี่น้องทุกท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น คือ การภาวนาส่วนตัว ซึ่งภาวนาโดยใช้รูปแบบของพระศาสนจักรก็ได้ คือบทสวดภาวนาต่าง ๆ กับการภาวนาส่วนตัวโดยมิได้ใช้รูปแบบ หรือบทภาวนาของพระศาสนจักร แต่เป็นการภาวนาส่วนตัว การสวดวอนขอ การขอบพระคุณ การขอโทษพระ และการสวดภาวนาส่วนตัวของเรา อาจจะมีรูปแบบของการรำพึงภาวนา โดยนำประโยคจากพระคัมภีร์  หรือบางประโยคที่เราชอบ เช่น “ข้าแต่พระเจ้า ลูกรักพระองค์” แล้วเราก็รำพึงภาวนาประโยคนี้ คำพูดนี้ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ การรำพึงพระวาจาของพระ ก็เป็นการภาวนาในรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกัน เช่น “จงสละตนเอง แบกไม้กางเขนของตนทุกวัน แล้วติดตามพระองค์ไป” ก็เป็นการภาวนาโดยอาศัยพระวาจาของพระเจ้า เพื่อนำเราให้สามารถใกล้ชิดกับพระ และชิดสนิทกับพระองค์มากยิ่งขึ้น และการภาวนาที่สำคัญคือ “ชีวิตแห่งการภาวนา” นั่นหมายถึงว่า เราถวายชีวิตกิจการงานทุกอย่างแด่พระเจ้า เพื่อให้พระองค์ทำให้กิจการต่าง ๆ เหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์ไปในพระนามของพระองค์ เป็นพระเจ้าที่กระทำกิจการต่าง ๆ ในชีวิตของเรา ทำให้ชีวิตของเรากลับกลายเป็นคำภาวนาที่ประเสริญยิ่ง และสุดท้าย การวางชีวิตของตนไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า นี่คือชีวิตจิตขั้นสูงสุดของชีวิตคริสตชนทุกคน ให้พระองค์เป็นผู้นำทาง เป็นผู้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรา ซึ่งเป็นชีวิตแห่งการภาวนา ชีวิตของการชิดสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

################################################################################

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 23

06.00 น.

19.00 น.

น.ตูรีบิโอ แห่งมอนโกรเวโย พระสังฆราช

สุขสำราญ มารีอา รังสินี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว,มารีอามักดาเลนา บุญยง โยธารักษ์, เยโรนีโม จูเป้า แซ่ฉั่ว, เทเรซา สุวภา สุขชัย (ครบรอบ 3 ปี), ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา)ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย, คล้ายวันเกิด คุณธนวัฒน์ วลาพล, เทเรซา ทรายทอง, ครบรอบวันเกิด มารีอา วิลาวัลย์ ทับศรี อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, กาทารีนา ทัศนีย์-เปาโล หลีช้วน กิจเจริญ, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เทเรซา สุวภา สุขชัย (ครบรอบ 3 ปี), มารีอา แสวง แซ่ลิ้ม, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 24

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ คล้ายวันเกิด มารีอา ศศิวิมล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เอากุสติน เอกมล อาณานุการ, นาย ลี่อั๊ว แซ่โง้ว, มารีอา จินดา-ราฟาแอล สด-เปาโล สนอง สุทัศน์กุล, เปาโล บุญเชย โยธารักษ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย, มารีอา ศศิวิมล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟาบีอาโน เสรี กิจเจริญ, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข (ครบ 100 วัน), ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์ (ครบ 100 วัน), เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 25

06.00 น.

19.00 น.

สมโภชการแจ้งสาร เรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์

สุขสำราญ ออกัสติน ศศินทร์

อุทิศ โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มานพ-มนตรี ประสานเกษม, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, มารีอา ปรัศนี เทพสง่า, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย, ออกัสติน ศรินทร์, วันเกิด มารีอา ยุพิน-มารีอา ตติยา อยู่เจริญ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา สว่าง โก่งศร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, มารีอา นุชนารถ โพธิ์งาม (ครบรอบ 6 ปี), อันนา ปราณี โพธิ์งาม, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 26

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ แบร์นาแด๊ต รังษี, วันเกิด เปโตร ธนกร วรพรทัศนา

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยอแซฟ สายหยุด-มารีอา พยอม สว่างดี, เปาโล วิรัช โรจน์สุธี, เปโตร นำ เหงี่ยน, คุณย่า มารีอา (เพชร) จุละจาริตต์ (ครบรอบวันเสียชีวิต), ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ คุณพ่อ จำเนียร กิจเจริญ, คุณพ่อ วิทยา คู่วิรัตน์, คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์, คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา, มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย, วันเกิด เปโตร ธนกร วรพรทัศนา, วันเกิด มารีอา รัชนี เยาวสังข์, ยอแซฟ ทิวทัศน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, ฟรังซีสโก ศักดิ์ชัย บัวศรี, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ (ครบ 3 ปี), เทเรซา อรวรรณ ชนวัฒน์, มารีอา สุพัตรา พิมพาหุ, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, คุณย่า มารีอา (เพชร) จุละจาริตต์ (ครบรอบวันเสียชีวิต), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 27

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ วันเกิด อันนา จงเมตต์ ปิ่นทอง, ยอแซฟ ธีระ, ครอบครัว อันนา อำนวย อิ่มใจ

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณน้องน๊อต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ วันเกิด อันนา จงเมตต์ ปิ่นทอง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, คุณแม่ ชูจิตต์-นายไฝ ณ ป้อมเพ็ชร, ฟรังซีสโก รังสรรค์, ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ ธวัช และเทเรซา สุภาพร ธีรวชิรกุล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, นางสมบูรณ์-นางละออ เกตุนที, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, ฟรังซีสโก ศักดิ์ชัย บัวศรี, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, วิญญาณครอบครัว รุธิรกนก, เปาโล เช้ง เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 28

06.00 น.

19.00 น.

 

 

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

สุขสำราญ มารีอา วิไล

อุทิศ มารีอา ศรีรัตน์ มัจฉาชีพ, มารีอา ปรัศนี เทพสง่า, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, อัลฟอนโซ นรินทร์ ตราชูกุล, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด ด.ญ.ธนาทิพย์ สัวเห็ม, วันเกิด บัวลอง สัวเห็ม, เอลิซาเบธ พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, มารีอา ประเมิน

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, ฟรังซีสโก ศักดิ์ชัย บัวศรี, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, ซิลเวสแตร์ ทองหลอม แสงศิริ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, วิญญาณครอบครัว รุธิรกนก, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, วิญญาณในไฟชำระ

  อาทิตย์ที่ 29

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

สุขสำราญ ครอบครัว นางสงวน สุภาพร

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก เกรื้อง-มารีอา ละม่อม กระแสศัพท์, อันนา เทวี แสงประกาย, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, อันนา นัชรี มั่นศิล, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา-ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี-ซิสเตอร์ ฟลอรองค์(ฉลวย) ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา พันเอก บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, ลุงชุ่ม และนางลมูล, ฟรังซีสโก ศักดิ์ชัย บัวศรี, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว อัจราพร และ Kharsim, ครอบครัว กำเหนิดดี, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, ครอบครัว มาตุกุล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว วรรณศิริกุล, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว สังขรัตน์, ครอบครัว จันสวัสดิ์, เซซีลีอา สุชานันท์ กี่สุขพันธ์, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว ยออากิม ประวัติ งามละม้าย, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ครอบครัว ปรีชัย-สุพรรณี สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว นางจันทร์คำ ยาสาไชย, อันนา สมจิตร และครอบครัว, มารีอากอแรตตี มุกดา ณรงค์ศักดิ์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา เสวย-อันนา พารา-ลูซีอา สาคร-ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, อันนา มารศรี สิทธิโชค, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, มารีอา นิภา วงศ์สรรคกร, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา ธนิดา พันธุมจินดา, โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ปุ๋ย เกตุชาติ, มารีอา มาลี เกตุชาติ, ยอแซฟ สุเมธ-มารีอา สุภาณี รวมสำราญ, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่น้อง ของ สุภา เจียมสินดี, เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, เอากุสติน เอกมล อาณานุการ, กาโรโล เสริม เสนาจักร์, มารีอา สมศรี ธวัชวงษ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ มงคล อังคะนาวิน, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ยอแซฟ วรพงศ์ รุจิพงศ์, บิดามารดา พี่น้อง และหลาน ๆ, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา สุวภา สุขชัย, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี, ทุกคนในครอบครัว คัทริน ลาบูเร ภาวินี เทพพิทักษ์

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ชัยวัฒน์ นันทะเปาระยะ, มารีอาเทเรซา ลูกจันทร์ แสงศิริ, ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, มารีอา รัชนี ชมเชยเนติธรรม, ครอบครัว วัฒนาวี, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s