สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

29 March 2015. St. Francis Xavier Newsletter ปีที่ 49 ฉบับที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015

dsc_01476

ปีที่ 49 ฉบับที่ 13 วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์พระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า

(เสก-แห่ใบลาน)

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เรากำลังก้าวเข้าสู่พิธีกรรมที่สำคัญยิ่งของพระศาสนจักร โดยเริ่มต้นในวันอาทิตย์นี้ ซึ่งเราเรียกว่า “วันอาทิตย์ใบลาน” ก้าวเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเตรียมจิตใจอย่างเข้มข้น ร้อนรนมากยิ่งขึ้น สำหรับการสมโภชปัสกา คือ “การเฉลิมฉลองการสิ้นพระชนม์ และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสตเจ้า”

            วันอาทิตย์ใบลาน เป็นวันที่เราระลึกถึงการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่าของพระเยซูคริสตเจ้า พระผู้ไถ่ของชาวเราทั้งหลาย พระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในฐานะที่เป็นกษัตริย์ แต่มิใช่กษัตริย์ครอบครองแผ่นดินโลก แต่พระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในฐานะกษัตริย์ที่เข้ามาครอบครองดวงใจมนุษย์ทุกคน แม้ว่าพวกเขาจะร้องสรรเสริญพระองค์ว่า “สาธุการแด่พระโอรสของกษัตริย์ดาวิด โฮซันนาแด่พระเจ้าสูงสุด” แต่แล้วพวกเขาก็กลับเปลี่ยนคำพูดใหม่ คือ “เอามันไปตรึงกางเขน”

            พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงทราบดีว่า เมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มในครั้งนี้ คงจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พระองค์กำลังพลีพระชนมชีพของพระองค์แก่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ตามพระประสงค์ของพระบิดา เพื่อช่วยมนุษย์ทั้งหลายให้ได้รับความรอดพ้น โดยอาศัยความตายของพระบุตรสุดที่รัก ฉะนั้น พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็ม เพื่อน้อมรับพันธกิจของพระบิดาให้สำเร็จสมบูรณ์ในชีวิตของพระองค์ แม้ว่า ในสวนเกทเสมนี พระองค์สวดภาวนาขอพระบิดาโปรดให้กาลิกส์นี้ผ่านพ้นจากชีวิตของพระองค์ คือ ความทุกข์ทรมานและความตายบนไม้กางเขน แต่พระองค์อธิษฐานภาวนาว่า “ขออย่าให้เป็นไปตามใจข้าพเจ้า แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด” (มธ 26:39, ลก 22:42, มก 14:36) นี่คือคำภาวนาที่ประเสริฐที่สุด และสำคัญที่สุดในชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้าก็ว่าได้ พระองค์ปรารถนาให้ทุกอย่างผ่านพ้นไป โดยที่พระองค์มิต้องทนทุกข์ทรมาน แต่ขออย่าให้เป็นไปตามใจของพระองค์ แต่ขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาเถิด

            พี่น้องที่รัก ในชีวิตของเราแต่ละคน เราจะสามารถสวดมนต์อธิษฐานภาวนา เหมือนดังพระเยซูคริสตเจ้าได้หรือไม่ ที่พระเยซูคริสตเจ้าทำได้ก็คงมีคำคำเดียวที่จะตอบจากใจของพระองค์คือ “เพราะรักเรา” เพราะพระเยซูคริสตเจ้าทรงรักเราแต่ละคนอย่างสุดซึ้ง อาจจะหลงรักหรือบ้ารักก็ว่าได้ แต่รักของพระองค์เป็นรักที่บริสุทธิ์ รักที่อุทิศชีวิตให้ ยอมสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมนุษย์ พระเยซูคริสตเจ้าตายถึงสามครั้งนะครับพี่น้อง

ตายครั้งแรก ตายต่อน้ำพระทัยของพระองค์เอง เพื่อตอบรับพระประสงค์ของพระบิดา

ตายครั้งที่สอง ตายจากสภาพการเป็นพระเจ้า มาสู่การเป็นมนุษย์ ในพระครรภ์ของพระนางมารีย์พรหมจารี

ตายครั้งที่สาม ตายบนไม้กางเขน

ฉะนั้น ถ้าจะสรุปความตายของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นความตายที่ไม่สามารถหาใคร หรือสิ่งอื่นใดมาเปรียบเทียบได้เลย หรือหามาทดแทนได้ ดังนั้น ความตายของพระองค์จึงเป็นความตายต่อบาป ตายต่อความชั่วร้าย ตายต่อสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายในโลก พระบิดาจึงเห็นความเสียสละของพระบุตร จึงทำให้พระองค์มีชัยชนะต่อความตาย โดยการกลับคืนพระชนมชีพ มีชีวิตใหม่ เราจึงมิใช่มาระลึกถึงความตายของพระเยซูคริสตเจ้าเท่านั้น ซึ่งยังไม่ใช่ความเชื่อ หรือหลักคำสอนที่สมบูรณ์ แต่พระองค์ทรงมีชัยชนะต่อบาปและความตาย จึงนำมนุษย์ทั้งโลกให้กลับคืนดีกับพระบิดา และมีชีวิตใหม่ในพระองค์

ขอให้การเตรียมจิตใจสมโภชปัสกาตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ทำให้เราเข้าใจอย่างซาบซึ้งถึงแก่นแท้ของความรัก ที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงมีต่อเรามนุษย์ทั้งหลายในโลก เพื่อนำเรามนุษย์ทุกคนกลับไปหาพระบิดา และร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ ผู้ทรงมีพระทัยรักและเมตตากรุณาต่อเราทุกคน

ขอพระโปรดอวยพรแด่พี่น้องที่รักทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

ประชาสัมพันธ์

 1. เรียนคำสอนภาคฤดูร้อน เปิดรับเด็กและเยาวชนเตรียมรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง ตั้งแต่บัดนี้
 2. พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี งดมิสซาค่ำวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ถึงค่ำวันศุกร์ที่ 10 เมษายน ศกนี้
 3. กลุ่มพระเมตตา ทำนพวารวันจันทร์ที่ 6 เมษายน ถึง 10 เมษายน เวลา 17.40 น. ในวัด โดยสวดภาวนาที่แท่นเล็ก ขอเชิญพี่น้องมาร่วมทำนพวารพระเมตตา
 4. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ทางวัดจัดอวยพรผู้สูงอายุ ในพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. และพิธีเจิมศีลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ หลังพิธีมิสซามีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ณ บริเวณโรงเรียนโยนออฟอาร์ค (ผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป)
 5. วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน ฉลองพระเมตตา พิธีบูชาขอบพระคุณพระเมตตา เวลา 16.00 น.

เวลา 15.00 น. สวดนพวารพระเมตตา หลังพิธีมีเสกรูปพระเมตตา และถวายช่อดอกไม้ (ขอเชิญสวมเสื้อสีขาว) ณ วัดของเรา

 1. คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา จัดการอบรมคูร์ซิลโล ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ถึงอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ศกนี้ ณ บ้านซาวีโอ สามพราน คุณสมบัติของผู้จะสมัครเข้ารับการอบรม
  • เป็นคริสตชนอายุ 20 – 60 ปี – ไม่มีข้อขัดข้องในการแก้บาปและรับศีลมหาสนิท
  • ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง           – พร้อมที่จะอยู่ในการอบรมตลอดเวลาที่กำหนด

สนใจขอใบสมัครได้ที่     สดชื่น 081-8213155   มัลลิกา 080-4493086

 1. แสวงบุญวัดในเขต 2 ไปนครสวรรค์ ค่าใช้จ่าย 250 บาท ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม ศกนี้ สนใจติดต่อสภาภิบาล
 2. เครดิตยูเนี่ยนวัดฟรังซิสเซเวียร์ จัดประชุมใหญ่ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน ศกนี้ เวลา 9.30 น. – 10.00 น. 
 3. แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว เขต 2   จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ระยะสั้น

ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน ศกนี้   เริ่มเวลา 8.00 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 1. วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 2 เมษายน ศกนี้ เวลา 19.00 น. พิธีล้างเท้าอัครสาวก พิธีตั้งศีลมหาสนิท ตื่นเฝ้า ร่วมพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ถึงเวลา 24.00 น. (งดมิสซาเช้า)
 2. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 3 เมษายน ศกนี้ เวลา 17.00 น. มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัด และพิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า (จำศีล – อดอาหาร)
 3. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 4 เมษายน ศกนี้ เวลา 19.00 น. พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา พิธีล้างบาปผู้ใหญ่
 4. วันอาทิตย์สมโภชปัสกา 5 เมษายน ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา ตามตารางปกติ

การเฝ้าศีลมหาสนิทค่ำวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

เวลา 20.30 น.       สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.00 น.       ผู้อ่านพระวาจา – ผู้ช่วยพิธี – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.30 น.       วินเซน เดอ ปอล – คูร์ซิลโล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.00 น.       พลมารีอาวุโส – พระเมตตา – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.30 น.       ผู้อาวุโส – อัศวินแห่งศีลมหาสนิท – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.00 น.       นักขับร้อง – เยาวชน – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.30 น.       พระสงฆ์ – สภาภิบาล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 24.00 น.       ปิดวัด

หมายเหตุ   แต่ละช่วงเวลา จัดการภาวนาที่เหมาะสมตามรูปแบบคณะฯ

 ######################################################

 วันอาทิตย์พระมหาทรมาน

(แห่ใบลาน)

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

วันนี้ พระศาสนจักรทั่วโลก ให้เราก้าวเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ โดยการเฉลิมฉลองการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า “โฮซันนา แด่โอรสของกษัตริย์ดาวิด โฮซันนา พระเจ้าสูงสุด”

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

ขอพระองค์ประทานลิ้น เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลาย จะได้รู้จักพูดจาให้กำลังใจแก่ผู้เหน็ดเหนื่อย

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

พระเยซูคริสตเจ้า ทรงสละพระองค์เองจนหมดสิ้น ทรงถ่อมพระองค์แม้กระทั่งยอมรับความตายบนไม้กางเขน

######################################################

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว เขต 2   จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ระยะสั้น

         ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน ศกนี้   เริ่มเวลา 8.00 น. – 17.00 น.

          ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

          ขอเชิญคู่สามีภรรยาที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายพระศาสนจักร และมีประสบการณ์

          ชีวิตครอบครัวอย่างน้อย 1 ปี

สนใจติดต่อ คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์

สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการ การสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ระยะสั้น ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

######################################################

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ขอถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องคริสตชนได้รับทราบถึงข่าวสารข้อมูลสำคัญ ๆ ที่ทางสภาภิบาลได้จัดบริการให้กับสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ได้รับทราบทั่วกันดังต่อไปนี้ค่ะ

เรื่องวันแสวงบุญของวัดในเขต 2 ที่จะไปแสวงบุญร่วมกันที่วัดพระนามกรเยซู (บ้านแป้ง) และอาสนวิหารนักบุญอันนา จ.นครสวรรค์ ในวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2015 ตามที่สภาภิบาลฯได้นั่งรับลงทะเบียนตั้งแต่มิสซาเย็นวันเสาร์ที่ 21 – อาทิตย์ที่ 22 มี.ค. ทุกรอบมิสซานั้น บัดนี้ รถตู้ทั้ง 4 คัน ๆ ละ 12 คน รวม 48 ชีวิตได้เต็มหมดแล้วนะคะ (หากท่านใดจะไปกันเอง โปรดแจ้งจำนวนผู้ที่จะไป และจำนวนรถด้วยว่ากี่คันค่ะ เพราะจะต้องจ่ายค่าอาหาร และรถต้องเข้าขบวนค่ะ) ที่ ผ.อ.รัชนี 086-0804563 ก่อนวันที่ 12 เมษายน 58 ค่าอาหารคนละ 150 บาท

            รายละเอียดที่ต้องแจ้งให้พี่น้องที่จะไปร่วมแสวงบุญได้รับทราบ เกี่ยวกับการเงิน และเวลาเดินทาง

 • ได้ขอเก็บเงินจากพี่น้องท่านละ 250 บาท เป็นค่าอาหารที่จะต้องจ่ายให้กับวัดที่จะไปทั้ง 2 วัด และใส่ซองทำบุญในนามสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทั้งสองวัดด้วยเช่นกัน
 • ค่ารถตู้ 4 คัน ๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 16,000 บาท ทางวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ (คือคุณพ่อเจ้าวัด) จะจ่ายให้ ซึ่งพวกเราที่ไปทุกคนต้องขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อเจ้าวัดเป็นอย่างสูงค่ะ)
 • รถจะจอดที่บริเวณบ้านพักพระสงฆ์ ล้อหมุน เวลา ตีห้าครึ่ง (ตรงนะคะ) น้ำเปล่ามีบริการ แต่อาหารรองท้องกรุณาเตรียมไปเองค่ะ

รักและยินดีรับใช้เสมอ

######################################################

ประกาศจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

ประชุมใหญ่ปี 2557 วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558

ลงทะเบียน 09.30 น. – 10.00 น.

สมาชิกต่อไปนี้โปรดติดต่อที่สำนักงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2558

        0338   0689   0870   1224   1225   1260   1271   1285   1318 1333

1350   1417   1429   1430   1453 1463 1470   1485   1496   1522

######################################################

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 3006.00 น.19.00 น. วันจันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, มารีอามักดาเลนา บุญยง โยธารักษ์, เยโรนีโม จูเป้า แซ่ฉั่ว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย น้องหนึ่ง, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระสุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญูอุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ มงคล อังคะนาวิน, ยอแซฟ วรพงศ์ รุจิพงศ์, บิดามารดาพี่น้องและหลาน ๆ, ด.ญ.พนิดา แซ่ย่าง, เปโตร พันเอก (พ.)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, โอรีวา นารี พูลโภคผล, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ
อังคารที่ 3106.00 น.19.00 น. วันอังคารสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เอากุสติน เอกมล อาณานุการ, เปาโล บุญเชย โยธารักษ์, ยอแซฟ ไจ้เฮง แซ่ก๊วย, มารีอา ซิ้วเจง แซ่อื้อ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย น้องหนึ่ง, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระสุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญูอุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, มารีอา สว่าง โก่งศร,

มารีอา แสวง แซ่ลิ้ม, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, โอรีวา นารี พูลโภคผล, ยอแซฟ มงคล อังคะนาวิน, ยอแซฟ วรพงศ์ รุจิพงศ์, บิดามารดา พี่น้อง และ หลาน ๆ, ลูกา สนิท-ยอแซฟ ทศวรรษ-ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 106.00 น.19.00 น. วันพุธสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์อุทิศ โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มานพ-มนตรี ประสานเกษม, อัลฟอนโซ นรินทร์ ตราชูกุล, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย น้องหนึ่ง, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาลีนา ฉวีวรรณา พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระสุขสำราญ เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญู, ครบรอบ วันเกิด ออกุสติน สุกัณธ์พงษ์ ธรรมวิทย์ (2 เม.ย.), มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวรอุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ วิบูลย์-มารีอา แสวง มัจฉาชีพ, ฟรังซีสโก ภาติยะ พิริยะพันธุ์, มีคาแอล ศรศักดิ์ มัจฉาชีพ, อันนา เจ็ง แซ่ตั้ง, สเตฟาโน เม้ง แซ่โซว, ยอแซฟ มงคล อังคะนาวิน, ยอแซฟ วรพงศ์ รุจิพงศ์, บิดามารดา พี่น้องและหลาน ๆ, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ลูกา สนิท-ยอแซฟ ทศวรรษ-ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, โอรีวา นารี พูลโภคผล, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัน (ครบ 100 วัน), มารีอา เสงี่ยม ทองไสว, วิญญาณในไฟชำระ
พฤหัสฯที่ 206.00 น.19.00 น. วันพฤหัสฯสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์งดมิสซาพิธีล้างเท้าอัครสาวก พิธีตั้งศีลมหาสนิท ตื่นเฝ้า
ศุกร์ที่ 317.00 น. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน(ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัดพิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า
เสาร์ที่ 419.00 น. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา พิธีล้างบาปผู้ใหญ่
อาทิตย์ที่ 506.30 น.08.30 น.10.00 น.

16.00 น.

สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพสุขสำราญ ครอบครัว นางสงวน สุภาพรอุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, สเตฟาโน สมาน จุลสุคนธ์, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา-ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี-ซิสเตอร์ ฟลอรองค์(ฉลวย) ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา พันเอก บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, ลุงชุ่ม-นางลมูล, อันนา นัชรี มั่นศิล, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เอลิซาเบท วัลลีย์ บูรณพันธ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระสุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ ครอบครัว เปาโล สุดใจ กายสุต, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว อัจราพร และ Kharsim, คุณย่า หงส์ –คุณแม่ จีรภา จงสฤษดิ์หวัง, ครอบครัว กำเหนิดดี, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญู, ครอบครัว มาตุกุล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, เซซีลีอา สุชานันท์ กี่สุขพันธ์, ครอบครัว ปรีชัย-สุพรรณี สมบูรณ์เจริญชัย, ครบรอบวันเกิด เทเรซา อาภากร ธรรมวิทย์ (4 เม.ย.), ครอบครัว นางจันทร์คำ ยาสาไชย, มารีอา ประเทือง วิบูลศักดิ์, อักแนส ดารี วิธีธรรม และครอบครัว วิธีธรรม, ครบรอบวันเกิด แคธรีน กานต์มณี อิ่มใจ, มารีอากอแรตตี มุกดา ณรงค์ศักดิ์, ครอบครัว เกตุสุนี จันทรทิน, มารีอา นิติพร กีหงษ์, ครอบครัว ฟรังซีสโก ดุษฎี-มารีอา ชูจิตร ทิวไผ่งาม, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ พยอม รจิตธำรง, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา เสวย-อันนา พารา-ลูซีอา สาคร-ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน สังขรัตน์, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอามักดาเลนา ปุ๋ย เกตุชาติ, มารีอา มาลี เกตุชาติ, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เอากุสติน เอกมล อาณานุการ, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, ยอแซฟ มงคล อังคะนาวิน, ยอแซฟ วรพงศ์ รุจิพงศ์, บิดามารดา พี่น้อง และหลาน ๆ, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลับ, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, เปโตรริสยิส สมบัติ มากสินธุ์, เปโตร นพพล แก้วเชยชิด, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา สุวภา สุขชัย, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, ยอแซฟ จรัล ไทยตรง, เปาลา รำไพ อมรสังข์, นายคูราต๊ะ โอกาวา, มารีอา สละ ศรจิตติ, เปาโล ทินกร-เปาโล กฤษนัย คงสมบูรณ์, กาโลโร เสริม เสนาจักร์, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, มีคาแอล ทรงศักดิ์ ทรัพย์ไพฑูรย์, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, โอรีวา นารี พูลโภคผล, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี

อุทิศ มารีอา วิจิตร-เปาโล ศิริ พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, มารีอา รัชนี ชมเชยเนติธรรม, ครอบครัว วัฒนาวี, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เปโตร สว่าง เรืองสง่า, นางสมบูรณ์ เกตุนที, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, ยอแซฟ สุด ค่อยประเสริฐ, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s