สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

12 April 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2015

dsc_0125

ปีที่ 49 ฉบับที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

วันฉลองพระเมตตา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราได้ร่วมใจกันสมโภชปัสกาด้วยความชื่นชมยินดีเป็นพิเศษ และในปีนี้ มีคริสตชนและบรรดาสัตบุรุษมาร่วมฉลองเป็นจำนวนมาก ในนามของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดเฉลิมฉลองสมโภชปัสกา โดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ใบลาน จนกระทั่งวันอาทิตย์สมโภชปัสกา ขอพระพรและสันติสุขขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพ นำความสุข ความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตของเราทุก ๆ คน

สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา พระวาจาของพระเจ้าเชิญชวนให้เราพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

ประการแรก “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” เราทุกคนต่างมีความเชื่อมั่นในพระเจ้าสูงสุด และพระเยซูคริสตเจ้า ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ทรงมีชัยชนะต่อบาป และความตาย นำเราทุกคนให้พบกับชีวิตใหม่ในพระเจ้า บรรดาอัครสาวกได้เห็น ได้พบกับพระเยซูเจ้า แม้ในช่วงแรกโทมัสไม่ได้อยู่ร่วมกับบรรดาอัครสาวกเมื่อพระองค์เสด็จมา แต่เมื่อเขาอยู่ร่วมกับบรรดาอัครสาวก พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับโทมัสว่า “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข” พระเยซูเจ้าตรัสกับเราทุกคน และตรัสกับโทมัสว่า สำหรับผู้ที่เชื่อ แม้จะไม่ได้พบเห็นพระองค์หน้าต่อหน้า ก็ย่อมจะมีความสุข สุขเพราะเขาเชื่อมั่นในพระองค์อย่างแท้จริง หลายครั้งในชีวิตอาจจะถูกท้าทายในเรื่องความเชื่อของชีวิตคริสตชนของเรา

ประการสอง บรรดากลุ่มผู้มีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสตเจ้า พวกเขาดำเนินชีวิตเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แบ่งปันสิ่งของต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้แก่กันและกันด้วยความรัก แสดงให้เห็นถึงจิตตารมณ์ที่ได้รับจากองค์พระเยซูคริสตเจ้า ที่พระองค์ได้อบรมสั่งสอนเป็นเวลาถึง 3 ปี ชีวิตของเราคงมิใช่ได้ยินเสียงคำสั่งสอนของพระองค์ แต่พวกเขาติดตราตรึงใจ ก็คงจะเป็นสิ่งที่พระองค์ปฏิบัติให้เห็นในชีวิตของพระองค์ ซึ่งถือว่าสำคัญยิ่งกว่าคำพูดเทศน์สอนในชีวิตของเรา แม้เราอาจจะมิได้ฟังคำอบรมสั่งสอนของคุณพ่อ คุณแม่ ครูบาอาจารย์ แต่คิดว่าเราจะจดจำสิ่งที่ท่านเหล่านั้นกระทำต่อเรา หรือกระทำให้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต ซึ่งถือว่าสำคัญที่สุด

ประการสุดท้าย ในจดหมายของท่านนักบุญยอห์น ได้ชี้ให้เราเห็นถึงความเชื่อว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระบิดาทรงรักพระบุตร และผู้ที่เชื่อมั่นในพระบุตรเช่นกัน และผู้ที่ชนะโลก ก็คือผู้ที่เชื่อว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงเสด็จมาในโลกนี้ เพื่อช่วยเรามนุษย์ทุกคนให้รอดพ้น

ในวันนี้ พระศาสนจักรทั่วโลกได้จัดให้เป็นการเฉลิมฉลองพระเมตตา ความรักของพระเจ้า ในสัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา โดยนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปาได้ประกาศให้วันอาทิตย์ที่สองเทศกาลปัสกาเป็นวันฉลองพระเมตตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก ความเมตตาของพระเจ้า ที่ทรงมีต่อมวลมนุษย์ทั้งหลาย

วัดของเราจัดให้มีการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และมีการเจิมศีลสำหรับผู้สูงอายุเป็นพิเศษ โดยจัดกิจกรรมในโรงเรียนโยนออฟอาร์ค ขอบรรดาผู้สูงอายุได้รับพระพร พระเมตตาจากพระเจ้าอย่างอุดมสมบูรณ์

                                                                ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศแต่งงาน   (ครั้งที่ 1)

นาย ทศพร ทองสุพรรณ

                        บุตร                     นาย มนต์ชัย – นาง อัจฉรา ทองสุพรรณ

                        กับ                              

เทเรซา พัชรพร สีดลรัศมี

                        บุตรี                 นาย ทศพล – เทเรซา ศรัณยา สีดลรัศมี

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2015 เวลา 14.00 น.

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

นาย นัทธพงษ์ อนุสรณ์พานิช

                        บุตร                         นาย ซูกก แซ่โล้ว – นาง สุนีย์ แซ่ลี้

                        กับ                      

มารีอา เทเรซา ศุภรินทร์ จิตต์จำนง

                        บุตรี               ฟรังซิสโก ศุภรัตน์ – นาง จินตนา จิตต์จำนง

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2015 เวลา 15.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประชาสัมพันธ์

  1. คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา จัดการอบรมคูร์ซิลโล ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ถึงอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม ศกนี้ ณ บ้านซาวีโอ สามพราน

คุณสมบัติของผู้จะสมัครเข้ารับการอบรม

  • เป็นคริสตชนอายุ 20 – 60 ปี
  • ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

– ไม่มีข้อขัดข้องในการแก้บาปและรับศีลมหาสนิท

– พร้อมที่จะอยู่ในการอบรมตลอดเวลาที่กำหนด

     สนใจขอใบสมัครได้ที่     สดชื่น    081-8213155

มัลลิกา    080-4493086

  1. เครดิตยูเนี่ยนวัดฟรังซิสเซเวียร์ จัดประชุมใหญ่ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน ศกนี้ เวลา 9.30 น. – 10.00 น.
  2. ขอเชิญพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป ขอบคุณทุกท่านแทนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่จะรับกุศลบุญจากน้ำใจของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน
  3. ประกาศอนุญาตให้รับศีลบวชพระสงฆ์
  • สังฆานุกร เปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล        สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
  • สังฆานุกร เปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์   สัตบุรุษวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

ทั้ง 2 ท่าน จะรับศีลบวชพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.2015 โอกาสสมโภชพระจิตเจ้า

เวลา 10.00 น. หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ขอขอบคุณ

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา

ช่วยค่าอาหารเด็กคำสอน     10,000       บาท

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ      

พระเยซูคริสตเจ้า ทรงประจักษ์ให้กับบรรดาอัครสาวกหลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพแล้ว และพระองค์ตรัสแก่โทมัสว่า “ท่านเชื่อเพราะได้เห็นเรา ผู้ที่เชื่อ แม้ไม่ได้เห็น ก็เป็นสุข”

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

กลุ่มคริสตชนที่มีความเชื่อมั่นในพระเยซูคริสตเจ้า ดำเนินชีวิตเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รู้จักแบ่งปัน และแจกจ่ายให้แก่กันและกันตามความต้องการของแต่ละคน

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

ผู้ที่ชนะโลก ก็คือผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า ผู้เสด็จมาโดยน้ำและพระโลหิต และพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า ชำระล้างเราให้พ้นจากมลทินบาป

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัว เขต 2  

จัดสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ระยะสั้น

            ในวันเสาร์ที่ 18 เมษายน ศกนี้  

เริ่มเวลา 8.00 น. – 17.00 น.

            ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

          ขอเชิญคู่สามีภรรยาที่แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายพระศาสนจักร และมีประสบการณ์           ชีวิตครอบครัวอย่างน้อย 1 ปี

สนใจติดต่อ คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์

สามารถดูรายละเอียดและกำหนดการ การสัมมนาฟื้นฟูชีวิตครอบครัว ระยะสั้น ได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้เข้าไปดูความเรียบร้อยในวัดของเรา เพื่อต้อนรับนักศึกษาภาคภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่มาขอถ่ายทำภายในวัด ก็ได้พบว่ามีสัตบุรุษทิ้งกระดาษทิชชูไว้ 6 ชิ้นที่ช่องวางหนังสือขับร้อง อีก 2 ชิ้นอยู่ที่พื้นวัด สารวัดที่อ่านแล้วไม่นำกลับบ้าน 6 ฉบับวางยื่นออกมา หนังสือเพลง 10 เล่มวางไว้ที่ม้านั่งอย่างไม่มีระเบียบ จึงได้รับใช้เก็บขยะไปทิ้ง จัดวางหนังสือ และนำสารวัดไปไว้ยังที่ที่เคยวาง ทำไปก็คิดตามไปว่า ทำไมพี่น้องที่ทำเช่นนี้ จึงคิดไม่ได้ว่า วัด คือบ้านพระบิดา คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ควรให้ความเคารพ ส่วนสารวัดพี่น้องควรนำกลับไปไว้ที่บ้าน หนังสือเพลงก็ควรวางเข้าที่เดิม ที่ทางเจ้าหน้าที่ของวัดจัดวางไว้ให้ ต่อไปขอความกรุณาเถอะนะคะ พวกเราต้องร่วมด้วยช่วยกัน เพราะวัดคือบ้านพระบิดา และพระเยซูเจ้าทรงประทับมองพวกเราอยู่ในตู้ศีลด้วย

ข้อแนะนำแก้ไขที่ขอนำเสนอให้พี่น้องนำไปพิจารณา ไตร่ตรอง และไม่ควรกระทำอีก ก็คือ

  1. การคุยในวัดขณะร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ มีสัตบุรุษหลายท่านที่กระทำเช่นนี้ ท่านเอาแต่คุยกันเสียงดังด้วยเรื่องส่วนตัว ไม่สนใจใยดีเพื่อนคริสตชนรอบข้างว่า เขากำลังตั้งใจฟัง ร่วมสวด ร่วมร้องเพลงกับพระสงฆ์ผู้ประกอบพิธีอยู่ หลาย ๆ ท่านมาบ่นให้ฟังนะคะว่า “รำคาญมากๆ” อยากจะลุกหนีไปนั่งที่อื่น แต่ยังรู้สึกเกรงใจอยู่
  2. การแต่งกาย ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะแต่งกายไม่สุภาพ เช่น กางเกงขาสั้น เสื้อบาง ๆ ไม่มีผ้าซับใน เสื้อแขนกุด กางเกงสามส่วนที่ใส่อยู่กับบ้าน หรือชุดอยู่กับบ้าน กระโปรงที่สั้นจนเกินงาม ปัจจุบันนี้ ตามสุเหร่า หรือวัดต่าง ๆ ทางศาสนาพุทธ เขาก็ไม่ให้ผู้ที่แต่งกายไม่สุภาพดังที่กล่าวมา เข้าวัดของเขาแล้วนะคะ หากจะเข้าไปเขาก็จะขอบัตรประชาชน และมอบผ้าถุงให้นุ่งเข้าไป แต่วัดเรากำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาค่ะว่า “จะเริ่มดำเนินการเมื่อใด

จงดำเนินชีวิตตามพระจิตเจ้า และอย่าตอบสนองตามจิตใจของเรา (กท 5:16)

 @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ประกาศจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

ประชุมใหญ่ปี 2557 วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558

ลงทะเบียน 09.30 น. – 10.00 น.

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 1306.00 น.

19.00 น.

น.มาร์ตินที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขีอุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, สัญชัย ปราศราศรี, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, เยโรนีโม จูเป้า แซ่ฉั่ว, โทมัสบุญส่ง, ดอมินิโก ก่า เหวียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, เปาโล สุดใจ กายสุต,เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระสุขสำราญ เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญูอุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, อันเดร สละ โรจนะเสน, โทมัส บุญส่ง, เปาโล เล ทองสุข, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, นางวาสนา ทับดารา, วิญญาณในไฟชำระ
อังคารที่ 1406.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกาอุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ดอมินิโก ก่า เหวียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, สัญชัย ปราศราศรี, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระสุขสำราญ เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญู, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, ครบรอบแต่งงาน (31 ปี) เทเรซา ทิพพาพันธ์-สันติ โพธิสิทธิพรอุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, ยอแซฟ ธาตรี, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว (ครบ 7 ปี), มารีอา สำริต ทองสุข, วิญญาณในไฟชำระ
พุธที่ 1506.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกาสุขสำราญ ครอบครัว ปัญยธรอุทิศ ดอมินิโก ก่า เหวียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, อันตน เฉลียว-คริสตนา กฤษณา จำเริญงาน, มารีอา มณีรัตน์ เสนะวินิน, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระสุขสำราญ เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญู, ครอบครัว ปัญยธร, ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ สรพงศ์ ทรัพยวณิช

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อันนา บุนนาค ศรีประไพ, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, มารีอา เทเรซา ปิยะวดี, เซอร์ เบเนดิกตา อุดม ทองสุข, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 1606.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกาสุขสำราญ วันเกิด เทเรซา ฉัตรแก้ว ลือวงษ์อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ยิ้ม โชติพงศ์, เทเรซา เทเรส บัวสมบูรณ์, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระสุขสำราญ เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญู, วันเกิด เทเรซา ฉัตรแก้ว ลือวงษ์, วันคล้ายวันเกิด มารีอา มยุรี สว่างเนตร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 1706.00 น.19.00 น. สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกาอุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล เสงี่ยม ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระสุขสำราญ เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญูอุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, มารีอา เสียมหยิน แซ่ซือ, ยอแซฟ เจี่ยหก แซ่ล้อ, ยอแซฟ วิเชียร แซ่ซือ, เปาโล เช้ง เกตุเวช, อันนา จัด-เปาโล เล ธึง, เลโอ เรียว โรจน์เสรี, นายฮั้งซ้ง-นายคิมสูน แซ่จึง, นางซิ้วคิ้ม แซ่ตั้ง, วิญญาณไฟชำระ
เสาร์ที่ 1806.00 น.

19.00 น.

 

 

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกาอุทิศ ภราดา อะลอยซิ้วส์, มารีอา แสวง แซ่ลิ้ม, ยาโกเบ ประเสริฐ บัวสมบูรณ์, มาเซอร์ มัตเซอร์แลง-มาเซอร์ ฮองรี สำเนียง อ่อนสว่าง, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา รัศมีสาธรกิจ, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระสุขสำราญ เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญูอุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์ (ครบรอบวันตาย), เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ ประสิทธ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา รัศมี สาธรกิจ, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, ยอแซฟ สำราญ เลิศโสภา, อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา งามสงวน, วิญญาณในไฟชำระ
อาทิตย์ที่ 1906.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา   สุขสำราญ ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, ฟรังซีสโก รังสรรค์อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, อันนา นัชรี มั่นศิล, ยวงบัปติสตา พันเอก บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, เอลิซาเบท วัลลีย์ บูรณพันธ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, มารีอา สมัย วาสิกคุตต์, วิญญาณในไฟชำระสุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว บัวสมบูรณ์, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว กีรติพูนทรัพย์, ครอบครัว รุจิรากร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว เปโตร สิทธิพร แก้วไกรสร, คุณสมจิตร เอี่ยมละออ, ด.ช.ณัฐณภัทร์ ชัยเลิศพงษา, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัว ลูก ๆ และน้อง ๆ, มารีอา จรอง-อำพัน สุขวิวัฒน์, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, ครอบครัว อัจราพร และ Kharsim, ครอบครัว กำเหนิดดี, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว กิจบำรุง, ดอนบอสโก ปราชญ์ ช้างสำลี, มารีอา นิติพร กีหงษ์, ผู้ป่วยหมอนรองกระดูกเคลื่อน, มารีอากอแรตตี มุกดา ณรงค์ศักดิ์, ครอบครัว ปรีชัย-สุพรรณี สมบูรณ์เจริญชัย, เทเรซา มณี โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, ฟรังซิสโก ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, คุณวัฒนา-มารีอา อาภรณ์ ศรีสุรินทร์, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีรชัย คริสต์วทัญญู, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิททุกท่าน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, (สตีเฟ่น) ซือเต็กป๋วง ท่งเอ็ง แซ่เฮ้ง, อันนา ฮุ่ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ครูอารมณ์ สุขวิวัฒน์, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เปาโล เล่ย-เวโรนีกา เสงี่ยม, ยาโกเบ เกิด สนเจริญ, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มาตีโน เรือง พนมอุปถัมภ์, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลับ, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เทเรซา สมพร กลัดเฉียบ, อันตน ดาวุธ สามารถการ, ฟรังซิสโก ธนดล มีชูบท, เทเรซา สุวภา สุขชัย, โอรีวา นารี พูลโภคผล, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, พ่อปู่พรหมธาดา

อุทิศ ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, นายพิธาน สุวรรณวุฒิมิตร, ยวงบัปติสตา สมชายธนสมบูรณ์, ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, มารีอา รัชนี ชมเชยเนติธรรม, เปโตร สุนทร รื่นหาญ, ครอบครัว วัฒนาวี, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s