สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

19 April 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2015

FR VITAYA dsc_00632

ปีที่ 49 ฉบับที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

พระเยซูเจ้าเสด็จมาพบกับบรรดาอัครสาวก หลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพมีชัยชนะต่อบาป และความตายแล้ว ประโยคแรกที่พระองค์ตรัสกับบรรดาอัครสาวกคือ “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด”

            ประการแรก สันติสุขที่แท้จริงในความหมายของพระเยซูเจ้าคืออะไรกันแน่ สันติสุขที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า คือ สุขที่ได้กระทำทุกสิ่งทุกอย่างตามพระประสงค์ของพระบิดา และพระองค์ทรงกระทำอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ พระองค์มีความสุขที่ได้กระทำทุกอย่างให้สำเร็จลงอย่างสมบูรณ์

ฉะนั้น สุขที่แท้จริง คือ สันติสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่ได้กระทำทุกอย่าง ที่พระบิดาทรงมอบให้สำเร็จครบถ้วนสมบูรณ์อย่างไม่มีที่ติ สำเร็จลงครบถ้วนเพราะเป็นการมอบอุทิศชีวิตทั้งครบ ทั้งหมดของพระองค์แด่มวลมนุษย์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นพันธกิจที่พระบิดาทรงมอบให้ คือ ตายเพื่อเรามนุษย์ซึ่งเป็นคนบาป จะได้กลับมามีชีวิตใหม่ในพระองค์ เดินในหนทางแห่งความสว่าง

ประการสอง ในกิจการอัครสาวก นักบุญเปโตรได้เป็นพยานยืนยันถึงการกลับคืนพระชนมชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ยินดีรับทนทุกข์ทรมาน และสิ้นพระชนม์ เพื่อเรามนุษย์ทุกคนจะได้เห็นถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ แล้วตั้งใจเป็นทุกข์ถึงบาป กลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ และหันกลับมาหาพระเจ้า เพื่อพระองค์จะทรงอภัยบาปทั้งสิ้นให้แก่เรา เพียงเราเป็นทุกข์ถึงบาป สำนึกถึงความผิดพลาดต่าง ๆ ยินดีขอโทษต่อพระองค์ พระเจ้าย่อมจะอภัยโทษทั้งสิ้นให้แก่เราทั้งหลาย ที่ได้กระทำบาปผิดต่อพระองค์ และต่อเพื่อนพี่น้องทั้งหลาย

ประการสุดท้าย นักบุญยอห์นในจดหมายของท่าน เชิญชวนให้เราหลีกหนีบาป ซึ่งจะทำลายชีวิตของเราให้สูญสิ้นไป แต่แม้ว่าเราได้ทำผิดพลาดไป เราก็มีองค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเรา และของมนุษย์ทั้งโลกด้วย

สิ่งสำคัญในชีวิตคริสตชน คือ การปฏิบัติตามพระวาจา ปฏิบัติตามบทบัญญัติ ซึ่งพระองค์ทรงมอบให้ คือบัญญัติแห่งความรัก และผู้ใดที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า ความรักของพระเจ้าในผู้นั้นย่อมสมบูรณ์ เพราะพระวาจาของพระเจ้า เป็นพระวาจาทรงชีวิต ซึ่งเราทุกคนปฏิบัติตามพระวาจาด้วยดวงใจแห่งความรัก และนักบุญยอห์น อัครสาวก ก็เป็นศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรัก และเราแต่ละคนก็เป็นน้องพระเยซูเจ้าที่พระองค์ทรงรักเช่นกัน

                                                        ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

       คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

                                                         เจ้าอาวาส

 ๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)

นาย ทศพร ทองสุพรรณ

                        บุตร                     นาย มนต์ชัย – นาง อัจฉรา ทองสุพรรณ

                        กับ                             

 เทเรซา พัชรพร สีดลรัศมี

                        บุตรี                 นาย ทศพล – เทเรซา ศรัณยา สีดลรัศมี

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2015 เวลา 14.00 น.

 

นาย นัทธพงษ์ อนุสรณ์พานิช

                        บุตร                         นาย ซูกก แซ่โล้ว – นาง สุนีย์ แซ่ลี้

                        กับ                      

มารีอา โรซา ศุภรินทร์ จิตต์จำนง

                        บุตรี          ฟรังซิสโก ศุภรัตน์ – เทเรซา จินตนา จิตต์จำนง

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2015 เวลา 15.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

  ๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

ประชาสัมพันธ์

  1. พิธีล้างบาปเด็กทารก ในวันอาทิตย์ต้นเดือน

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม ศกนี้ ในพิธีบูชาขอบพระคุณ 10.00 น.

  1. คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา จัดการอบรมคูร์ซิลโล ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ถึงอาทิตย์      ที่ 17 พฤษภาคม ศกนี้ ณ บ้านซาวีโอ สามพราน

คุณสมบัติของผู้จะสมัครเข้ารับการอบรม

  • เป็นคริสตชนอายุ 20 – 60 ปี
  • ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

– ไม่มีข้อขัดข้องในการแก้บาปและรับศีลมหาสนิท

– พร้อมที่จะอยู่ในการอบรมตลอดเวลาที่กำหนด

     สนใจขอใบสมัครได้ที่     สดชื่น    081-8213155

มัลลิกา    080-4493086

  1. เครดิตยูเนี่ยนวัดฟรังซิสเซเวียร์ จัดประชุมใหญ่ประจำปี ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน ศกนี้       เวลา 9.30 น. – 10.00 น.
  2. ขอเชิญพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป

ขอบคุณทุกท่านแทนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ที่จะรับกุศลบุญจากน้ำใจของทุกท่าน จากเทศกาลแห่ง   การแบ่งปัน

  1. ประกาศอนุญาตให้รับศีลบวชพระสงฆ์
  • สังฆานุกร เปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล        สัตบุรุษวัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์
  • สังฆานุกร เปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์   สัตบุรุษวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์

ทั้ง 2 ท่าน จะรับศีลบวชพระสงฆ์ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ.2015 โอกาสสมโภชพระจิตเจ้า

     เวลา 10.00 น. หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

 ๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓๓

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” สันติสุขที่แท้จริงขององค์พระเยซูคริสตเจ้าคือ สันติสุขภายในจิตใจ ที่พระองค์ทรงกระทำให้พระประสงค์ของพระบิดาสำเร็จลุล่วงไปอย่างสมบูรณ์

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

พระเยซูคริสตเจ้ายอมทนทุกข์ทรมาน ทรงสิ้นพระชนม์ และทรงกลับคืนพระชนมชีพ เพื่อให้ผู้ที่หันกลับมาหาพระเจ้า โดยการเป็นทุกข์กลับใจ และบาปของท่านก็จะได้รับการอภัย

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

พระเยซูเจ้าทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเรา และของมนุษย์ทั้งโลก ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเจ้า ความรักของพระเจ้า ย่อมสมบูรณ์ในผู้นั้น

 ๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔๔

ขอขอบคุณ    มารีอา ขนิษฐา ใจชาย

                          ช่วยค่าไฟฟ้า  500   บาท

๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุเป็นสิ่งดี แต่ความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจสำคัญกว่า คริสตชนเราหากต้องการให้ความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เราสามารถขอความช่วยเหลือจากพระจิตเจ้า เพราะพระจิตเจ้าจะทรงประทานพระคุณ 2 ประการ ที่จำเป็นสำหรับความก้าวหน้านี้คือ

ก. ความคิดอ่าน ซึ่งเป็นพระคุณที่ทำให้เรามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปรนนิบัติพระเป็นเจ้า และรับใช้เพื่อนมนุษย์ รับใช้สังคมให้ดีขึ้น เช่น รู้จักวิธีภาวนาติดต่อกับพระดีขึ้น รู้จักร่วมพิธีกรรมอย่างได้ผลมากขึ้น และรู้จักร่วมมือร่วมงานกับผู้อื่นในกิจการต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

            ข. พละกำลัง เป็นพระคุณที่ทำให้เรากล้าแสดงตัวเป็นคริสตชนในทุก ๆ หนทุกแห่ง กล้าที่จะกระทำความดี และปฏิเสธความชั่ว หรือความไม่ถูกต้องต่าง ๆ กล้าปฏิบัติหน้าที่คริสตชนอย่างเข้มแข็ง และอย่างออกหน้าออกตา

เราจึงควรปลุกเร้าจิตใจให้เห็นความสำคัญของพระคุณความคิดอ่าน และพละกำลังของพระจิตนี้ หมั่นภาวนาวอนขอทุก ๆ วัน เพื่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตคริสตชนของเราเอง และของผู้อื่นด้วย

เราจึงพึงปฏิบัติตนเหมือนพระเยซู คือ

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ขอให้อยู่อย่างเกลือ เชื้อแป้ง แสงสว่าง คือ อยู่อย่างผู้มีความริเริ่ม สร้างสรรค์ นำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ผู้คน และสถานที่อยู่เสมอ (โดยเฉพาะในหมู่บ้านวัดสามเสนของเรา)

จงรักษาของที่มีค่าที่ได้รับมอบไว้ เดชะพระจิตเจ้า ผู้สถิตอยู่ในเรา

(2 ทธ 1:14)

 ๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖๖

 

มิสซาประจำสัปดาห์

 

จันทร์ที่ 20

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เยโรนีโม จูเป้า แซ่ฉั่ว, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิส อัสซีซี จำลอง เจริญพร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก นพรัตน์ เกตุเวช, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปาโล เล ทองสุข, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, นางวาสนา ทับดารา, ยอแซฟ พงศ์ พงศ์วิวัฒน์, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 21

น.อันเซลม์ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นายชุมพร วรกระจ่างฐิติ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อันบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, มาติน่า อรทัย พงศ์วิวัฒน์, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, มารีอา สำริต ทองสุข, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 22

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

06.00 น

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, นายอานนท์-นางกวี แจ่มสายพงษ์, นายอุทัย เจริญสุขใจ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันตน เฉลียว-คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, มารีอา มณีรัตน์ เสนะวินิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เซอร์ เบเนดิกตา อุดม ทองสุข, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปโตร ไพศาล-ยอแซฟ เสรี สิทธิสันต์, เปาโล โอภาส ผิวเกลี้ยง, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 23

น.ยอร์จ มรณสักขี

06.00 น.

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ฮองรี เดอ มารีย์ พิมพ์พัฒน์ กรีกุล

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย, ยอแซฟ มานพ อาภามงคล และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ดอนบอสโก แสวง โรจนะเสน, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 24

น.ฟีเดลิส แห่งซิกมาริงเก็น พระสงฆ์และมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ทองอยู่ โตพานิชย์, เอ็มมานูเอล จรัสศรี-เปโตร ไพรัช-ยอแซฟ ไพบูลย์ รัศมีมารีย์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย, วันเกิด เทเรซา สุภาณี เพิ่มทอง,แอนนา พิณสุดา อนันทวรรณ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เปาโล เช้ง เกตุเวช, ร.ท.ถาวร หมื่นศรี, ยอแซฟ สมบูรณ์-มาเรีย ละมัย กิจนิตย์ชีว์, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

 

 เสาร์ที่ 25

ฉลอง น.มาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

06.00 น.

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา แสวง แซ่ลิ้ม, มารีอา ส้มจีน จุลสุคนธ์, ยาโกเบ กิมเสียง หงั่นเลี้ยง, อันนา ไพจิตต์ ภมรบุตร, มารีอา ปรัศนี เทพสง่า, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, เปโตร อนุช กัณหะเสน (ครบ 8 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา สุวัฒน์ ธนสมบูรณ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 26

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา  

06.30 น.

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, อันนา นัชรี มั่นศิล, ยวงบัปติสตา พันเอก บุญช่วย สุภาพร, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, เอลิซาเบท วัลลีย์ บูรณพันธ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพลศุระศรางค์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล สุดใจ กายสุต, เลโอ ศักดิ์สิทธิ์ ศิรบรรเทิง, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ครอบครัว รุจิรากร, มาร์ธา วรรณา-มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, นายโชคชัย พันธะไชย, ด.ช.ณัฐณภัทร์ ชัยเลิศพงษา, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, ครอบครัว อัจราพร และ Kharsim, ครอบครัว กิจบำรุง, ครอบครัว ปรีชัย-สุพรรณี สมบูรณ์เจริญชัย, อันนา พูลศรี พฤกษากร และลูกๆ, เทเรซา มณี โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, ฟรังซิสโก ประเทือง โรจนะเสน, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, คุณวัฒนา-มารีอา อาภรณ์ ศรีสุรินทร์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว มารีอา ปรีดา ถ้ำกลาง, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, เทเรซา สิริพัฒน์ สิงห์สา, อักแนส ดารี วิธีธรรม และครอบครัว, เซซีลีอา จิตราพร กิจเจริญ, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, คุณสมจิตร เอี่ยมละออ, มารีอา เค็ง แซ่โง้ว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ยอแซฟ เฟื่องวุฒิ เฟื่องวุฒิราญ, เทเรซา มาลา-ปรีชา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ และลูกหลาน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล เล่ย-เวโรนีกา เสงี่ยม, ยวงบัปติสตา สำเนียง-วิไล ไกรประสิทธิ์, โรซา ละเอียด ชุณหสุวรรณ, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร อดุลย์ รัตนวลี, เปาโล เจริญ ไทยตรง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, (สตีเฟ่น) ซือเต็กป๋วง ท่งเอ็ง แซ่เฮ้ง, อันนา ฮุ่ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, อันนา พารา สังขรัตน์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, เทเรซา สมพร กลัดเฉียบ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, อันนา มารศรี สิทธิโชค, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, ฟรังซีสโก หยูเม้ง แซ่เอี้ยว, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ฟรังซีสโก ธนดล มีชูบท, คุณพ่อ สงวน ศรีพฤกษ์, มารีอา เซียมหงส์-เปโตร บุ่นเภา แซ่เจี่ย และญาติพี่น้อง, เปโตร สมสกุล เกษมสุรี, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล “ชมไพศาล และกรีกุล”, ยอแซฟ ประพันธ์โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ดอมินิโก ปรีชา-เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, ปราโมทย์ สาโรจน์ และทองมาก เทพราชา, ลูกา สนิท-ยอแซฟ ทศวรรษ-ฟรังซีสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, มารีอา อำไพ แซ่แต้ และครอบครัว

อุทิศ ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, มารีอา รัชนี ชมเชยเนติธรรม, เปโตร สุนทร รื่นหาญ, ครอบครัว วัฒนาวี, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s