สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

3 May 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2015

img_0023

ปีที่ 49 ฉบับที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราก้าวสู่การสมโภชปัสกาสัปดาห์ที่ 5 แล้ว พระวาจาของพระเจ้า เชิญชวนให้เราพิจารณาถึงชีวิตคริสตชนว่าควรจะดำเนินไปในหนทางใด ซึ่งจะถูกต้องเหมาะสม สำหรับชีวิตคริสตชนของเราแต่ละคน

ประการแรก การมีชีวิตที่ชิดสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งพระเยซูได้ตรัสไว้เป็นคำอุปมาว่า “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ที่ดำรงอยู่ในเรา และเราดำรงอยู่ในเขา ก็ย่อมจะเกิดผลมาก เพราะถ้าไม่มีเรา ท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย” เราทั้งหลายเป็นกิ่งองุ่นที่ติดกับเถาองุ่นฉันใด ก็เปรียบเสมือนชีวิตที่ชิดสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าฉันนั้น

“ปราศจากพระองค์แล้ว เราจะทำอะไรไม่ได้เลย” ชีวิตคริสตชนของเราแต่ละคน ไม่มีวันที่จะปราศจากพระเจ้า แม้แต่วินาทีเดียวก็คงไม่มี

ชีวิตเราทุกคน จะต้องชิดสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า มิฉะนั้น เราก็จะไม่สามารถบังเกิดผลได้เลย เปรียบเสมือนกิ่งก้านที่ไม่ติดกับลำต้น หรือเถาองุ่น ย่อมจะเหี่ยวเฉาไป และต้องตายไปในที่สุด แต่ถ้าชีวิตเราชิดสนิทสัมพันธ์กับพระมากเท่าใด ชีวิตของเราก็ย่อมจะต้องบังเกิดผลมากขึ้นเท่านั้น

ประการที่สอง ในกิจการอัครสาวก ได้พูดถึงบุคคลคนหนึ่ง ที่พระเยซูเจ้าทรงเลือกเป็นพิเศษ โดยเจาะจงให้ทำงานด้านแพร่ธรรม เผยแผ่พระศาสนา คือ เซาโล ซึ่งต่อมามีชื่อว่า เปาโล ในช่วงแรก ๆ เซาโลก็เบียดเบียนศาสนา ที่พระเยซูเจ้าทรงตั้งขึ้นเช่นกัน จับพวกคริสตชนไปทรมาน ไปเฆี่ยนตี และนำไปประหารชีวิต แต่พระเยซูเจ้าทรงมองเห็นความตั้งใจดี การทุ่มเทอุทิศชีวิต พระองค์จึงทรงเรียกเซาโลเป็นพิเศษ และที่สุดท่านได้เป็นเสาหลักของพระศาสนจักร เทียบเคียงกับนักบุญเปโตร ประมุขของพระศาสนจักร สืบต่อจากพระเยซูคริสตเจ้า นักบุญเปาโลเดินทางไปยังดินแดนต่าง ๆ แต่ที่สุด ท่านก็ถูกประหารชีวิตโดยการถูกจับไปตัดศีรษะนอกกรุงโรม

ประการสุดท้าย นักบุญยอห์นได้เขียนในจดหมายของท่านว่า เราคริสตชนอย่ารักกันแต่ปากเพียงคำพูด แต่ต้องรักกันด้วยกิจการที่แสดงออกตามความสัตย์จริง พระเจ้าเป็นองค์ความรัก องค์แห่งความจริง องค์แห่งความดีงามล้ำเลิศ ดังนั้น ถ้าชีวิตคริสตชนของเรา ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระเยซูคริสตเจ้า เชื่อในพระนามของพระองค์ ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งความรัก ที่พระองค์มิใช่สอนด้วยคำพูด แต่มาปฏิบัติให้เราเห็นโดยการอุทิศตน ยอมตายบนไม้กางเขน บ่งบอกถึงความรักอันสูงสุดของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเรามนุษย์ทุกคน

ขอพระวาจาของพระเจ้า เชื้อเชิญให้เราพิจารณาไตร่ตรองดูชีวิตของเราแต่ละคน เพราะถ้าปราศจากพระองค์แล้ว เราจะทำอะไรไม่ได้เลย

                                                                 ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

#####################################################

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

มีความยินดีขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ

และร่วมรับพระคุณการุณย์

ฉลอง 50 ปี สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

ฉลอง 25 ปี คณะธรรมทูตไทย (TMS)

บวชพระสงฆ์ 2 องค์

สังฆานุกร เปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

สังฆานุกร เปโตร พลาพล ลิ้มสุธาโภชน์

ในวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2015 เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมนักบุญยอห์น ปอลที่ 2

สามเณราลัยนักบุญยอแซฟ สามพราน

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธาน

##########################################################

ประชาสัมพันธ์

  1. พระสงฆ์ไปเข้าเงียบ วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม ศกนี้

ของดมิสซา ค่ำวันพุธที่ 6 และเช้าวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม นอกนั้นมีตามปกติ

  1. 2. คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา จัดการอบรมคูร์ซิลโล ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ถึงอาทิตย์

     ที่ 17 พฤษภาคม ศกนี้ ณ บ้านซาวีโอ สามพราน

คุณสมบัติของผู้จะสมัครเข้ารับการอบรม

– เป็นคริสตชนอายุ 20 – 60 ปี     – ไม่มีข้อขัดข้องในการแก้บาปและรับศีลมหาสนิท

– ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง                 – พร้อมที่จะอยู่ในการอบรมตลอดเวลาที่กำหนด

     สนใจขอใบสมัครได้ที่    

สดชื่น    081-8213155                                           มัลลิกา    080-4493086

 ######################################################

 ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 3

เปโตร ปวีณ นพคุณทอง

บุตร                 ลูกา วิสุทธิ์ – เยโนเวฟา วาภรณ์ นพคุณทอง

                        กับ                            

เอลิซาเบท พรทิพา หนึ่งน้ำใจ

บุตรี            มัทธิว สมชาย – มารีอา ประเทืองศรี หนึ่งน้ำใจ

พิธีแต่งงานที่วัดเซนต์หลุยส์

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2015 เวลา 11.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 #######################################################

ขอขอบคุณ

ช่วยค่าไฟฟ้า

  1. คุณอำรุง –คุณประพิน ศรีบุญเลิศ 1,000      บาท
  2. คุณประภา ชลหาญ    500       บาท

#########################################################

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            ถ้าท่านทั้งหลายมิได้ดำรงอยู่ในเรา ก็เปรียบเสมือนกับกิ่งองุ่นที่มิได้ติดอยู่กับเถาองุ่น ย่อมจะไม่สามารถบังเกิดผล แต่จะถูกนำไปเผาไฟทิ้งเสีย แต่ถ้าท่านดำรงอยู่ในเรา ท่านจะขอสิ่งใด ท่านจะได้รับ

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

เซาโลแม้ว่าจะเบียดเบียนบรรดาคริสตชน ผู้ซึ่งติดตามองค์พระเยซูคริสตเจ้า แต่เมื่อพระองค์ทรงเรียกเซาโลให้กลับใจ เขาก็เริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ และได้เป็นพยานถึงองค์พระคริสตเจ้า ด้วยชีวิตของท่าน

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

ท่านทั้งหลายจงรักกันมิใช่ด้วยคำพูด แต่ด้วยกิจการตามความจริง ถ้าท่านทั้งหลายปฏิบัติตามบทบัญญัติของเรา ผู้นั้นย่อมดำรงอยู่ในเรา

########################################################

 ประกาศเรื่องทัวร์แสวงบุญกับชมรมฆราวาสเขต 2

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558

ล้อหมุน เวลา ตีห้าครึ่ง (05.30 น.)

รถจอดที่หน้าบ้านพักพระสงฆ์ (กรุณาตรงเวลา)

ปล. เมื่อล้อหมุนตีห้าครึ่ง พวกเราก็ควรมาถึงก่อนนะคะ

เพราะจะต้องจัดให้ท่านนั่งประจำรถของท่านด้วย

############################################################

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

สภาภิบาลขอประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นจริง และความจำเป็น ที่จะต้องอัญเชิญท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์บนหอสูงด้านหน้าวัดลงมาโดยด่วน

เหตุผล ก็เพราะว่า รูปแกะสลักของท่าน ที่แกะสลักจากไม้สักทั้งต้น ได้ทำพิธีอัญเชิญท่านขึ้นตั้งไว้บนหอวัด เมื่อ ค.ศ.1903 จนกระทั่งถึง ค.ศ.2005 เป็นเวลา 102 ปี คุณพ่อประทีป กีรติพงศ์ เจ้าวัดในขณะนั้น ได้สำรวจพบว่า ควรอัญเชิญท่านลงมาเพื่อซ่อมบำรุงให้ท่านนักบุญอยู่ในสภาพที่งดงาม และอัญเชิญรูปแกะสลักของท่านขึ้นไว้บนหอวัดดังเดิม จากปี ค.ศ.2005 จนถึง ค.ศ.2015 ก็เป็นเวลานานถึง 10 ปีพอดี รองผ.อ.เกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์ ขึ้นไปสำรวจอยู่เสมอ จนพบว่ารูปแกะสลักของท่านนักบุญนั้น ชำรุดมากมายหลายแห่ง ในลักษณะ ผุกร่อน ร้าว หลุด จึงนำเข้าที่ประชุมสภาภิบาล โดยมีคุณพ่อเจ้าวัดเป็นประธาน ที่ประชุมสภาฯ มีความคิดเห็นตรงกันว่า ควรอัญเชิญท่านลงมา เพื่อนำไปซ่อมบำรุงด่วน พวกเราใช้เวลาพอสมควรติดต่อโรงงานที่เป็นคาทอลิก และมีฝีมือดีมากในการซ่อมบำรุงรูปปั้นท่านนักบุญในครั้งนี้ จนกระทั่งถึงมิสซาค่ำวันเสาร์ – ทุกรอบมิสซาวันอาทิตย์ (25 – 26 เม.ย.) คุณพ่อเจ้าวัดได้ประกาศให้พี่น้องได้รับทราบถึงเหตุผลที่จะต้องอัญเชิญรูปท่านนักบุญลงมา เพื่อนำไปซ่อมบำรุงให้อยู่ในสภาพเดิมให้ได้มากที่สุด และเวลา 10.10 น. ของวันจันทร์ คุณพ่อเจ้าวัด และคุณพ่อดิษพล ติดภาระกิจสำคัญต้องเดินทางไป เหลืออยู่แต่คุณพ่อปรีชา รุจิพงศ์ ซึ่งต้องทำพิธีมิสซาปลงศพอยู่ในวัด คุณพ่อเจ้าวัดจึงสั่งให้สภาภิบาล นำโดย ผ.อ.รัชนี รองผ.อ.เกรียงศักดิ์ พร้อมด้วยสัตบุรุษจำนวนหนึ่ง นำน้ำเสกไปพรมที่เท้าของท่านนักบุญ เพื่อขอขมา และร่วมกันสวดภาวนา ขออัญเชิญนำท่านไปซ่อมบำรุงให้ท่านคงอยู่ในสภาพเดิม และจะอัญเชิญท่านกลับมาอยู่เป็นที่เคารพรักของพวกเราชาวสามเสนต่อไป เรื่องราวความเป็นจริงก็เป็นเช่นที่กล่าวมา ภาระกิจสำคัญที่เราทั้งสองคนได้ทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวมก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้วด้วยความนบนอบ สมัครใจทำเพื่อวัดอันเป็นที่รักของเราก็เท่านั้นค่ะ

     มุมเฉลยคำถาม

           + คุณมีสิทธิอะไรไปพรมน้ำเสกนักบุญ

ตอบ   พรมเพื่อขอขมาโทษท่านค่ะ

+ รูปปั้นนักบุญไม่ใช่ของคุณ มีสิทธิอะไรเอาลงมา

                ตอบ   จะรอให้ท่านผุพัง และหลุดเป็นชิ้น ๆ ลงมากระนั้นหรือ

+ พวกเราอย่ายอมนะ ต้องให้เอานักบุญองค์นี้ขึ้นไปไว้ที่เดิมให้ได้

ตอบ   ควรพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงอย่างมีเหตุผล ก่อนที่จะยอม หรือไม่ยอมค่ะ

###########################################################

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 4

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เยโรนีโม จูเป้า แซ่ฉั่ว, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายายและน้องหนึ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด เปโตร จิฤฐ หอมประทุม, อันนา นิภา หอมประทุม

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, นางวาสนา ทับดารา, ฟรังซีสโก นพรัตน์ เกตุเวช, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เรยีนา รัมภา, ยอแซฟ พิมล,ยอแซฟ พรพรหม, ซิสเตอร์ มารีอา สุนีรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 5

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, เปโตรริยิส สมบัติ มากสินธุ์, เปโตร นพพร แก้วเชยชิด, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายายและน้องหนึ่ง, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, มารีอา ซ้วน เกตุเวช, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วรัตพงศ์ แตงสมบูรณ์(บอล), เปโตร ตน-อันนา สงวน ทองสุข, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 6

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันตน เฉลียว-คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, มารีอา มณีรัตน์ เสนะวินิน, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายายและน้องหนึ่ง, เบเนดิก ดำรงค์ ตรีมรรคา, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, หลุยส์ กีรติ-มารีอา ปราณี-หลุยส์ วัลลพ-ดอมินิโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์,เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, เปาโล โอภาส ผิวเกลี้ยง, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ไพศาล-ยอแซฟ เสรี สิทธิสันต์, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 7

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, แอนดรูว์ จำเนียร จันใด, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, นางพยอม แซ่คู้, เยวาปีอุส เยวา กิจเจริญ, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, แอนนา นางดม สุขส่ง, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ปิยะนัย พิมพา, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์,ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, เทเรซา บุรี รุ่งเรือง, วิญญาณในไฟชำระ

   เสาร์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ อันนา มะลิ จึงประไพ, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, เปโตรริยิส สมบัติ มากสินธุ์, เปโตร นพพร แก้วเชยชิด, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ นพศร (น๊อต) โกวรรธนะกุล, ยอแซฟ อดิศร-เทเรซา ประภาพร กีร์ตะเมคินทร์, ครบรอบวันเกิด ณัฐนนท์ (จูเนียร์) สมสินสวัสดิ์

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, ร.ท.ถาวร หมื่นศรี, ยอแซฟ สมบูรณ์-มาเรีย ละมัย กิจนิตย์ชีว์, วิญญาณในไฟชำระ

 

อาทิตย์ที่ 10

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา  

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, ครอบครัว ปรีชัย-สุพรรณี สมบูรณ์เจริญชัย, ผู้ป่วยหมอนรองกระดูกเคลื่อน, เทเรซา มณี โรจนะเสน, คุณวัฒนา-มารีอา อาภรณ์ ศรีสุรินทร์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เทเรซา ไซ้หงิม แซ่โง้ว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว กิจบำรุง, ยอแซฟ เฟื่องวุฒิ เฟื่องวุฒิราญ, นางรัตนา สีธรรม, ครอบครัว ฟรังซิสเซเวียร์ ชนะ ธนสมบูรณ์, ครอบครัว มาตุกุล, เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุขและครอบครัว, มาตินา สมฤดี ไวกาสี, เทเรซา มาลา-ปรีชา จรุไพรวัลย์, ยอแซฟ ณัฐนรินทร์ ธรรมวิทย์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว เทพพิทักษ์, นางถนอม เกตุภาพ, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, สุรศักดิ์ ศิริพัฒน์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล เล่ย-เวโรนีกา เสงี่ยม, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร,ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, มารีอา ชุนเง็ก วัชรศักดิ์ไพศาล, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, ยอแซฟ วศิน ทับละม่อม, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซีสโก ธนดล มีชูบท, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, นางยุพา ศรีอังกูร, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, เปโตร สมสกุล(วิเชียร) เกษมสุรี, เปโตร อร่าม คิดสี, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, (สตีเฟ่น) ซือเต็กป๋วง ท่งเอ็ง แซ่เฮ้ง, อันนา ฮุ่ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มาร์แซล สามารถ หอมสุคนธ์, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, เบเนดิก ดำรงค์ ตรีมรรคา, อันเดร สมจิตร มีขันทอง, และผู้ล่วงลับในสกุล มีขันทอง และสังขรัตน์, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบท ลำพูน โรจนสุธี, ซิสเตอร์ มากาเร็ต ประคอง โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาการีตา สนอง แดงเดช, เปาโล ประยูร-มากาเร็ต ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เลโอ เรียว-โปลีน ฉวีวรรณ โรจน์เสรี, แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง โรจน์เสรี, เลโอ สันติ โรจน์เสรี, มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, เฮนรี่ โรจน์เสรี, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว วัฒนาวี

อุทิศ ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, เปโตร สุนทร รื่นหาญ, ครอบครัว วัฒนาวี, อันตน ดาวุธ สามารถการ, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s