สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

24 May 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015

1 Fridolin_Leiber_-_Holy_Trinity

ปีที่ 49 ฉบับที่ 21 วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2015

__________________________

เสียงเจ้าอาวาส

สมโภชพระจิตเจ้า

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดของพระศาสนจักร

วันนี้พระศาสนจักรทั่วโลกให้เราร่วมใจกันสมโภชพระจิตเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นวันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพระศาสนจักร เพราะวันนี้ เป็นวันเกิดของพระศาสนจักร เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าทรงเสร็จสิ้นพันธกิจของพระองค์บนโลกนี้แล้ว พระองค์เสด็จกลับไปหาพระบิดา และพระองค์สัญญาจะส่งพระจิตเจ้าให้แก่บรรดาอัครสาวก ในสมัยนี้จึงเป็นสมัยของพระจิตเจ้าที่ประทับอยู่กับพระศาสนจักร และอยู่กับเราคริสตชนทุกคน เพื่อจะได้สานต่อพันธกิจที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบให้กับเราแต่ละคนบนโลกนี้ จงไปประกาศเทศน์สอนแก่นานาชาติทั่วโลก

            วันสมโภชพระจิตเจ้า ย่อมจะต้องมีความหมายต่อชีวิตคริสตชนอย่างมาก ซึ่งพอจะสรุปความสำคัญ ๆ ดังนี้

ประการแรก เราทุกคนมีพระจิตเจ้าประทับอยู่ในตัวของเรา โดยผ่านทางศีลล้างบาป และศีลกำลัง พระจิตเจ้าเป็นพระปรีชาญาณ แสงสว่าง สติปัญญา พละกำลัง ความรัก ความศรัทธา ความอดทน อดกลั้น และความยำเกรงพระเจ้า ดังนั้น ถ้าเราแต่ละคนมีพระพรของพระจิตเจ้าอยู่ในหัวใจของเรา ก็บ่งบอกว่าชีวิตของเรามีพระเจ้าประทับอยู่อย่างแน่นอน

วันนี้ เราคงจะไม่อธิบายความหมายทางเทววิทยาที่ลึกซึ้งว่า พระจิตเจ้าเป็นใคร มีความเป็นมาอย่างไรในประวัติศาสตร์แห่งความรอดพ้น ถ้าเราเข้าใจอย่างชัดเจนว่า พระจิตเจ้าเป็นพระบุคคลที่สามในพระตรีเอกภาพ คือพระบิดาเป็นพระผู้สร้าง พระบุตรเป็นพระผู้ไถ่มนุษยชาติ และพระจิตเจ้าเป็นใครเอ่ย ใครตอบได้ครับ พระจิตเจ้าเป็นองค์ความรัก ถ้าจะเพิ่มเติมให้ชัดเจนมากขึ้นก็คือ พระจิตเจ้าเป็นองค์ความรักระหว่างพระบิดา และพระบุตร ซึ่งในความรักนั้น เสริมสร้างให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง

ประการที่สอง พระจิตเจ้ากำลังทำงานอยู่ในพระศาสนจักร ในปัจจุบันนี้ เราจึงเรียกว่าสมัยนี้ เป็นสมัยของพระจิตเจ้าที่ประทับอยู่ในพระศาสนจักร และอยู่กับเราทุก ๆ คน เพราะพระเยซูคริสตเจ้าได้ส่งมอบพันธกิจที่สำคัญยิ่งให้กับเราแต่ละคน โดยผ่านทางองค์พระจิตเจ้า ฉะนั้น เวลาเราจะเริ่มกระทำกิจการใด ๆ ที่สำคัญ ให้เราวอนขอพระจิตเจ้าให้มาประทับอยู่ท่ามกลางเรา เพื่อช่วยเหลือเราในกิจการต่าง ๆ ที่เรากระทำ ให้สำเร็จลงโดยอาศัยพระจิตเจ้าเป็นผู้คอยช่วยเหลือ

นักบุญเปาโลกล่าวกับเราในวันนี้ว่า พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียว แม้ร่างกายเป็นร่างกายเดียว แต่ก็มีอวัยวะอยู่หลายส่วน และอวัยวะเหล่านั้นก็รวมเป็นร่างกายเดียวกัน เดชะพระจิตเจ้าพระองค์เดียว เราทุกคนจึงได้รับการล้าง ให้มารวมเข้าเป็นร่างกายเดียวกัน นี่คือความหมายสำคัญในชีวิตคริสตชน แม้ว่าเราจะต่างครอบครัว ต่างถิ่นกำเนิด แต่เราทุกคนต่างได้รับพระจิตเจ้าพระองค์เดียวกัน และพระจิตเจ้ารวบรวมเราให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยสายสัมพันธ์แห่งความรัก ทำให้เราเป็นกายเดียวกันในองค์พระคริสตเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นเทววิทยาที่สำคัญประการหนึ่งในชีวิตคริสตชน

ประการสุดท้าย ก่อนที่พระเยซูคริสตเจ้าจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ พระองค์เสด็จมาอยู่ท่ามกลางบรรดาอัครสาวก แล้วตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใด บาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัย”

            พี่น้องที่รัก เมื่อวานนี้ เรามีพิธีบวชพระสงฆ์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 2 องค์ด้วยกัน พระสงฆ์ได้รับมอบอำนาจจากพระเยซูคริสตเจ้า โดยผ่านทางบรรดาอัครสาวก และโดยอาศัยศีลบวช พระสงฆ์มีหน้าที่ในการบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ให้กับประชากรของพระเจ้า ทำหน้าที่ประกาศเทศน์สอนพระวาจา และทำหน้าที่ในการรับใช้ดูแลมวลประชากรของพระองค์ ให้ได้รับพระพรและสันติสุข ดังนั้น หน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่ง ที่พระเยซูคริสตเจ้ามอบให้กับพระสงฆ์ผ่านทางศีลบวชก็คือ การยกบาป หรืออภัยบาปให้กับประชากรของพระเจ้า เพื่อจะได้คืนดีกับพระองค์ และกับเพื่อนพี่น้องทั้งหลาย

พี่น้องที่รัก พิธีบวชพระสงฆ์ จึงมีความสำคัญมาก เพื่อสานต่อพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าในโลกนี้ และในพิธีบวชพระสงฆ์ มีการเจิมน้ำมันคริสมาที่มือ และการปกศีรษะ เพื่อประทานพระจิตเจ้าแก่พระสงฆ์ผู้รับศีลบวช

ขอให้พระจิตเจ้า ผู้เริ่มต้นทำงานในพระศาสนจักร เพื่อสานต่องานของพระเยซูคริสตเจ้าบนโลกนี้ ให้การไถ่กู้ให้รอดพ้น บังเกิดผลแก่มวลมนุษย์ทั้งหลาย และขอให้พระสงฆ์ผู้รับศีลบวช ได้ปฏิบัติหน้าที่ของการป็นพระสงฆ์ของพระคริสตเจ้า ด้วยความศรัทธา รักร้อนรนเสมอ และเราทุกคนซึ่งเป็นสงฆ์ผ่านทางศีลล้างบาป เราก็จะต้องกระทำพันธกิจที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบให้เช่นกัน

                                                      ขอพระเจ้าโปรดอำนวยพระพรแด่พี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

 _______________________________________________________

           ขอขอบคุณ   

คุณวรวุฒิ – คุณศิริรัตน์ ประพิณวงศ์

                                    บำรุงวัด       10,000              บาท

 _______________________________________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. การรณรงค์ช่วยประเทศเนปาล ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้าย และทางวัดจะรวบรวมส่งสภาพระสังฆราช
 2. ทางวัดได้นำรูปแม่พระและนักบุญโยเซฟที่อยู่ในวัดไปซ่อมแซม
 3. 3. ทางวัดได้ซ่อมแซมทางเดินด้านขวา เมื่อหันหน้าเข้าวัดนะครับ เพื่อความเรียบร้อบและสวยงาม
 4. พิธีเคารพศีลมหาสนิท ในโอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ในพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ศกนี้
 5. ขอเชิญพี่น้องที่สนใจเรียนคำสอนในศาสนาคริสต์ ติดต่อที่สำนักงานวัดได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป เวลา 10.00 น. ที่บ้านพักพระสงฆ์
 6. พิธีรื้อฟื้นคู่แต่งงานครบรอบ 25 ปี และ 50 ปี โดยติดต่อที่สำนักงานวัด หรือสภาภิบาลของวัด จะจัดพิธีรื้อฟื้นในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 8.30 น. – 14.00 น.

 _________________________________________________________________________
ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 2

อันตน ณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล

บุตร   ยอแซฟ สุมิตร หล่อวัฒนศิริกุล – มารีอากอแรตตี ญาณ์นิศา สีทอง

                        กับ                            

นางสาว พิชญรัศมิ์ ชื่นศิริเวช

บุตรี        นาย ชัยวิทย์ ชื่นศิริเวช – นางสาว ภัทรภร วชิรภูมิศักดิ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2015 เวลา 10.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 ____________________________________________________________________________

ขอขอบคุณ

มาสเตอร์ สะอาด ธรรมภิรักษ์

                    สนับสนุน มุมกาแฟ ผู้อาวุโส               3,000             บาท

 _______________________________________________________________________

สมโภชพระจิตเจ้า

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ    สันติสุขจงสถิตกับท่านทั้งหลาย พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้น

พระองค์ทรงเป่าลมเหนือพวกเขา ตรัสว่า “จงรับพระจิตเจ้าเถิด”

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

บรรดาศิษย์มาชุมนุมกันอยู่ที่ห้องชั้นบน พวกเขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้น แยกไปอยู่เหนือศีรษะของแต่ละคน

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

พระพรพิเศษมีหลายประการ แต่มีพระจิตเจ้าพระองค์เดียว มีหน้าที่หลายอย่างต่างกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียว

 ________________________________________________________________________
ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมสมทบทุนซ่อมแซมรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

 1. ครอบครัว อาภรณ์รัตน์                     3,000            บาท
 2. คุณวนิดา ชมไพศาล                     2,000             บาท
 3. คุณทวี สุขสราญ                     1,000            บาท
 4. 4. อุทิศให้ ปิติ – แสงทอง โรจน์เสรี                     1,000             บาท
 5. มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์                    500             บาท
 6. คุณสมเกียรติ – คุณผาสุข ไม้ประเสริฐ          500              บาท

ประกาศ

 1. กรุณาปิด หรืองดใช้มือถือในการสื่อสารระหว่างพิธีบูชาขอบพระคุณ

เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในวัด

 1. กรุณาแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย ในการมาร่วมถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ

 _________________________________________________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ด้วยสำนึกแห่งการเป็นบุตรของพระเป็นเจ้า เราคริสตชนมีความเชื่อที่มั่นคงเด็ดเดี่ยวว่า พระองค์ทรงสร้างเรามา ชาวคาทอลิกที่ดีจึงควรดำเนินชีวิตประจำวันอย่างดี ทุกขณะจิต ทุกกิจการของเรา จึงต้องดำเนินไป โดยมีพระเป็นเจ้าอยู่กับเราเสมอ ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่านนำไปปฏิบัติจะเกิดความสุขใจแน่นอนค่ะ

            Ÿ เมื่อตื่นนอนขึ้นมาในตอนเช้า เราต้องเริ่มด้วยการ โมทนาคุณพระองค์ที่ให้เราได้พักผ่อนหลับนอนตลอดคืน และตื่นขึ้นมาในตอนเช้า ขอมอบวันใหม่นี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดประทานพระพรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิต และกระทำกิจการต่าง ๆ ในวันนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

Ÿ ก่อนรับประทานอาหาร เราต้องรู้จักอธิษฐานภาวนา ขอพระพร ให้อาหารที่จะรับประทานนั้น เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นด้วย

Ÿ หลังรับประทานอาหาร เราต้องโมทนาคุณ ที่พระองค์ทรงให้เรามีอาหารรับประทาน ขอทรงอวยพรผู้เตรียมอาหารให้เราด้วย

Ÿ ก่อนจะเดินทาง ขอทรงคุ้มครองเราให้ปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ ให้เรารอดพ้นจากการตายกระทันหัน ฝากชีวิตของเราไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์

Ÿ ก่อนจะประกอบกิจการใด ๆ เช่น ก่อนประชุม ก่อนเรียน ก่อนลงมือทำงาน ฯลฯ ขอพระองค์ทรงช่วยเราในกิจกรรมนั้น ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Ÿ ก่อนจะพักผ่อนหลับนอน กราบขอขมาโทษในความผิดมิดีต่าง ๆ ที่กระทำในวันนั้น ๆ พร้อมทั้งมอบการพักผ่อนหลับนอนในคืนนั้นไว้ในความคุ้มครองของพระองค์

Ÿ เมื่อเรามีความทุกข์ยากลำบาก เจ็บไข้ได้ป่วย ให้รู้จักขอพระพรจากพระองค์ เพื่อให้เราสามารถต่อสู้กับอุปสรรค ปัญหา ความทุกข์ยากต่าง ๆ ไปให้ได้

Ÿ เมื่อมีความสุข ความสำเร็จ ชื่นชมยินดี ให้เราโมทนาคุณพระองค์ ที่ทรงพระเมตตาต่อเราเสมอมา

“พระองค์ผู้ทรงประทานพละกำลังแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงกระทำทุกสิ่งได้” (ฟป 4:13)

____________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

 

 

จันทร์ที่ 25

น.เกรโกรี่ที่ 7 พระสันตะปาปา  

น.เบดา พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

น.มารีย์ มักดาเลนา เด ปัสซี พรหมจารี

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด คุณสุปราณี ลักษมีวรานนท์ และครอบครัว

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เยโรนีโม จูเป้า แซ่ฉั่ว, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, กลารา เล็ก-ยอแซฟ ยวง การีแนลลี, ภราดา อะลอยซิ้วส์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, นางวาสนา ทับดารา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนนา ถนอม-นายบรรณ ชโนดม, อันนา ศรัญญา ผ่องศรี, นายปรีชา ปั้นธุระ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, ภราดา มงฟอร์ต เมรี่, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 26

ระลึกถึง น.ฟิลิป เนรี พระสงฆ์

06.00 น.

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล พรชัย อินทสิงห์, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ภราดา ยอห์นเมรี่, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, ซีมอน เตี่ยะเลาะ แซ่ล้อ,มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, มารีอา หงษ์ แซ่ลี้, ดอมินิโก เฮง โก่งศร, อากาทา สิวลี สุรวรรณ, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, นายปรีชา ปั้นธุระ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, ภราดา เกร๊กกอรี่, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 27

น.ออกัสติน แห่งแคนเตอร์เบอรี พระสังฆราช

06.00 น.

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, แอนนา เตียว อินทสิงห์, เปโตร โอด มีศิลป์, พนักงาน ครู นักเรียน ภารโรงที่ได้เสียชีวิต, ภราดา วินเซนต์เมรี่, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายอะฮู-นางมะเอ อริยะรุ่งโรจน์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, วรัตพงษ์ (บอล) แตงสมบูรณ์, มารีอา ซูมุ่ย แซ่ล้อ, นายปรีชา ปั้นธุระ, มารีอา เกี้ยว เหงียน, ฟรังซิสโก ประเสริฐ ผ่องศรี, ภราดา ฮิวเบิร์ต, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 28

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ ยอแซฟ รักศักดิ์ และครอบครัว

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง (ครบรอบวันตาย 1ปี), มารีอา น้อย มีศิลป์, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา แสวง ผ่องศรี และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, ฟรังซิสโก เสน่ห์ ทรัพย์ไพฑูรย์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ เหงียนวันฮั้ว, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นายปรีชา ปั้นธุระ, มารีอา ก้อนท้อง วงศ์ก้อนทอง (ครบรอบวันตาย 1 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 29

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ เซซีลีอา ดวงใจ วัธนะวัน

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เบเนดิกโต เชื่อม-อันนา กิมเฮง ยี่รัญศิริ, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, พนักงาน ครู นักเรียน ภารโรงที่ได้เสียชีวิต, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, มาติโน ประเสริฐ รุธิรกนก, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น (ครบ 40 ปี), นายปรีชา ปั้นธุระ, อันนา ถี ริวัฒนา, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 30

สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ ยอแซฟ วงค์กร ทรัพยวณิช

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ฟรังซิสโก ยิ้ม โชติพงศ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา วันชัย-เปโตร เชาวลัช-วัลลภ ยี่รัญศิริ, วิญญาณ “น้องน๊อต”, นายไพบูลย์ แสงพันธ์, อากาทา สมบุญ กิจสมัคร, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว ศิริขจรกิจ, ครอบครัว มณีวงศ์วิจิตร, วันเกิด อันนา มาริษา หอมประทุม, ยอแซฟ วงค์กร ทรัพยวณิช, คล้ายวันเกิด เปโตร วรรธนะ เจียจวบศิลป์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, ฟรังซิสเซเวียร์ เอนก คุ้มวงษ์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มาติโน ประเสริฐ รุธิรกนก, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น (ครบ 40 ปี), อันนา ถี ริวัฒนา, นายปรีชา ปั้นธุระ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 31

สมโภชพระตรีเอกภาพ

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ (ครบรอบแต่งงาน 34 ปี), ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, มารีอา ธารี เจียจวบศิลป์ และครอบครัว

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, อันนา ถี ริวัฒนา, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิ้ม, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, ครอบครัว ปรีชัย-สุพรรณี สมบูรณ์เจริญชัย, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, วิโรจน์ อ่อนเรือง, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, อ.ณัฐ-อ.พ-วงเดือน ยนตรรักษ์, ครอบครัว ฟรังซิสเซเวียร์ ชนะ ธนสมบูรณ์, ครอบครัว มาตุกุล, ยอแซฟ ณัฐนรินทร์ ธรรมวิทย์, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, อีเรเนโอ พิเธียร สกุลทอง, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มาตินา สมฤดี ไวกาสี, ครอบครัว เทเรซา อรนุช แสงทอง, ครอบครัว อาภามงคล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์ และครอบครัว, ครอบครัว ลุ๊ค ธนาวงค์, ครอบครัว มารีอา นิตยา แซ่ตั้ง, อันนา นิภา หอมประทุม, ครอบครัว วัฒนสุนทรฤทัย, ลูซีอา ภวดี มีสมสังข์, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว อรุณฤกษ์ดีกุล, ครอบครัว สว่างเนตร, ครอบครัว เสรีสำราญ, จอห์น วิษณุ ชินะผา, แอนโทนี วรภัทร ยังนึก และครอบครัว, ครอบครัว ศิริเพทานันท์, ผ่องศรี พนมอุปถัมภ์ และลูกหลาน, ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, มารีอาเทเรซา รัตนา วิชญคุปต์ และครอบครัว, ครอบครัว พยัคฆพันธ์, ครอบครัว วิไลทอง, ครอบครัว ลี้สันติวิภารัตน์, เซซีลีอา ไพลิน กายสุต และครอบครัว, คุณไพเราะ มณีสิน และครอบครัว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล เล่ย-เวโรนีกา เสงี่ยม, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, เปโตร สมสกุล(วิเชียร) เกษมสุรี, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, (สตีเฟ่น) ซือเต็กป๋วง ท่งเอ็ง แซ่เฮ้ง, อันนา ฮุ่ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, นางยุพา ศรีอังกูร, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, สุรศักดิ์ ศิริพัฒน์, เปโตร อร่าม คิดสี, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, อากาทา สมบุญ กิจสมัคร, ตระกูล “สกุลทอง”, มารีอา ปรัศนี เทพสง่า, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มาร์แซล สามารถ หอมสุคนธ์, ฟรังซีสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล, มารีอา สมจิต ศุขบุญ, มารีอา เสงี่ยม-เปโตร เสงี่ยม รุ่งฤกษ์ดี, มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, มารีอา สง่า ยังนึก, เปโตร เยือง ยังนึก, เปโตร หนู ยังนึก, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เปโตร สนั่น หอมประทุม, โรซา แสงจันทร์ แซ่ลี้, เปาโล เต็กมั้ว แซ่ตั้ง, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถีริวัฒนา, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบท ลำพูน โรจนสุธี, ซิสเตอร์ มากาเร็ต ประคอง โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาการีตา สนอง แดงเดช, เปาโล ประยูร-มากาเร็ต ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เลโอ เรียว-โปลีน ฉวีวรรณ โรจน์เสรี, แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง โรจน์เสรี, เลโอ สันติ โรจน์เสรี, มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, เฮนรี่ โรจน์เสรี, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, หลวงวิจารณ์ ปัสตุรกิต, มารีอา ละไม วิลักษณานนท์, อิกญาซีโอ วิชิต ทรัพย์เจริญ, มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, ยอแซฟ เจริญ เส็งหลักหลาย, นางเล็ก เส็งหลักหลาย, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต้, ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, ยอแซฟ ชัยรัตน์ แซ่แต้, นายปรีชา ปั้นธุระ, เปโตร สุนทร รื่นหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s