สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

31 May 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015

 img_0228

ปีที่ 49 ฉบับที่ 22 วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

สมโภชพระตรีเอกภาพ

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราก้าวผ่านจากการสมโภชปัสกามาสู่เทศกาลธรรมดา โดยเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ การสมโภชพระจิตเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้นของพระศาสนจักร หรือวันเกิดของพระศาสนจักร

ในวันนี้ พระศาสนจักรให้เราร่วมใจกันสมโภชพระตรีเอกภาพ ซึ่งเป็นข้อความเชื่อที่สำคัญยิ่ง คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิตเจ้า ทั้งสามพระบุคคลมีสภาพที่แตกต่างกัน เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียว แต่รวมกันในพระตรีเอกภาพ ท่านนักบุญออกัสติน ซึ่งอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 4 ปี ค.ศ.354-430 ท่านเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร ได้พยายามศึกษาคิดค้นถึงพระตรีเอกภาพ ขณะที่ท่านเดินอยู่ตามชายหาด ท่านเห็นเด็กน้อยคนหนึ่ง วิ่งไปตักน้ำทะเลเพื่อไปใส่ในหลุมทราย นักบุญออกัสตินก็พูดกับเด็กน้อยว่า หนูเอาน้ำทะเลไปใส่ในหลุมทราย คงจะไม่มีทางเต็มแน่นอน เด็กน้อยคนนั้นตอบนักบุญว่า การที่หนูทำเช่นนี้ ยังง่ายกว่าการที่ท่านคิดถึงเรื่องพระตรีเอกภาพ และเด็กน้อยนั้นก็หายลับไป

พี่น้องที่รัก พระตรีเอกภาพนั้น ถือว่าเป็นธรรมล้ำลึกแห่งข้อความเชื่อในชีวิตคริสตชน เราคงไม่สามารถที่จะอธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง เกี่ยวกับพระตรีเอกภาพ แต่เรารู้ว่า พระตรีเอกภาพหมายถึง พระบิดา พระบุตร และพระจิตเจ้า ทั้งสามพระบุคคลเป็นหนึ่งเดียวกัน คือ พระบิดาทรงเป็นพระผู้สร้าง พระบุตรทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้ให้รอดพ้น และพระจิตเจ้าทรงเป็นองค์ความรัก พระปรีชาญาณ ซึ่งทั้งสามพระบุคคลเป็นหนึ่งเดียวกันโดยแยกจากกันมิได้ ทรงเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวสูงสุด

พระวาจาของพระเจ้า ที่เราได้ยินได้ฟังในวันนี้ ได้เชื่อมโยงให้เราเห็นความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นของสามพระบุคคล คือ พระบิดา และพระบุตร และพระจิตเจ้า พระเยซูคริสตเจ้าทรงเน้นย้ำว่า เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมา พระองค์จะทรงแจ้งให้เราทราบถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น สิ่งต่างๆ ที่พระเยซูคริสตเจ้ากระทำในโลกนี้ พระจิตเจ้าจะทรงเป็นผู้ไขแสดงให้เราทราบ และสืบสานพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้าในโลกนี้

เมื่อพระเจ้า พระบิดาทรงให้เรากำเนิดมาในโลกนี้ พระองค์ทรงชำระล้างเราให้พ้นจากมลทินบาป ด้วยพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขององค์พระเยซูคริสตเจ้า และทำให้เรากลับมาเป็นลูกของพระองค์โดยทางศีลล้างบาป เราได้รับการเจิมน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ ได้รับพละกำลังจากองค์พระจิตเจ้า เป็นทหารหาญขององค์พระคริสตเจ้าโดยอาศัยศีลกำลัง เราได้รับการอภัยโทษโดยศีลอภัยบาป กลับคืนดีกับพระเจ้าใหม่ และโดยอาศัยศีลมหาสนิท ทำให้เราชิดสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระคริสตเจ้ามากยิ่งขึ้นทุก ๆ วัน

จากพระวรสารนักบุญมัทธิว พระเยซูเจ้าทรงมอบพันธกิจที่พระบิดาทรงมอบให้กับพระองค์ พระองค์ทรงส่งต่อให้กับบรรดาอัครสาวก จงไปเทศน์สั่งสอนนานาชาติ ให้มาเป็นศิษย์ของพระองค์ โปรดศีลล้างบาป เดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต พระองค์จะอยู่กับเราผ่านทางองค์พระจิตเจ้า ตราบจนสิ้นพิภพ

ในจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม ได้กล่าวว่า ทุกคนที่มีพระจิตเจ้าเป็นผู้นำ ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า ทำให้เราทุกคนต่างสามารถร้องทูลว่า “อับบา พระบิดาเจ้าข้า หรือ พ่อจ๋า” เป็นการเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน การชิดสนิทสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ทำให้เราสำนึกเสมอว่า “เราเป็นลูกของพระองค์” เราจะต้องมีส่วนร่วมในธรรมล้ำลึกแห่งปัสกา พร้อมกับองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระบิดา ขอให้เราเป็นลูกที่น่ารักของพระบิดาตลอดไป

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

                                              

ขอขอบคุณ

 1. คุณศิริรัตน์ ประพิณวงศ์

ซ่อมแซมวัด                             5,000           บาท

 1. คุณราเชนทร์ เล่ห์มงคล

ช่วยค่าไฟวัด                            2,000          บาท

 1. คุณประคอง สำราญชื่น (ป้ามอญ)

สนับสนุนมุมกาแฟผู้อาวุโส            1,000           บาท

ประชาสัมพันธ์

 1. พิธีเคารพศีลมหาสนิท ในโอกาสสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า ในพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน ศกนี้
 2. ขอเชิญพี่น้องที่สนใจเรียนคำสอนในศาสนาคริสต์ ติดต่อที่สำนักงานวัดได้ตั้งแต่บัดนี้ โดยเริ่มเรียนในวันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน เป็นต้นไป เวลา 10.00 น. ที่บ้านพักพระสงฆ์
 3. พิธีรื้อฟื้นคู่แต่งงานครบรอบ 25 ปี และ 50 ปี โดยติดต่อที่สำนักงานวัด หรือสภาภิบาลของวัด จะจัดพิธีรื้อฟื้นในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 8.30 น. – 14.00 น.

ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 3

อันตน ณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล

บุตร   ยอแซฟ สุมิตร หล่อวัฒนศิริกุล – มารีอากอแรตตี ญาณ์นิศา สีทอง

กับ                           

 นางสาว พิชญรัศมิ์ ชื่นศิริเวช

บุตรี        นาย ชัยวิทย์ ชื่นศิริเวช – นางสาว ภัทรภร วชิรภูมิศักดิ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน 2015 เวลา 10.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเขต 2

ขอเชิญพี่น้องคูร์ซิลลิสต้าทุกท่าน ร่วมงานสังสรรค์ประจำปี 2015 (อุลตรียา)

ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015

ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 15.00 น.

สมโภชพระตรีเอกภาพ

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            พระบิดา พระบุตร และพระจิต ทั้งสามพระบุคคล เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกันในพระตรีเอกภาพ

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

จงรู้และจำใส่ใจว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระเจ้าทั้งในสวรรค์ และบนแผ่นดิน

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

ทุกคนที่มีพระจิตของพระเจ้าเป็นผู้นำ ย่อมเป็นบุตรของพระเจ้า

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมสมทบทุนซ่อมแซมรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

 1. บ้านเลขที่ 19                   5,000            บาท
 2. คุณราเชนทร์ เล่ห์มงคล        3,000             บาท

ผู้ร่วมสมทบทุนปรับปรุงทางเดิน

 1. อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์           20,000            บาท
 2. อันนา ชนภัทร ธีระพิริยะกุล                          200           บาท

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

พระบัญญัติพระเป็นเจ้า 10 ประการ ถ้าเราพิจารณาดี ๆ จะพบว่าแบ่งออกเป็น 2 ภาคอย่างชัดเจนคือ

ก) พระบัญญัติประการที่ 1 – 3 จะเป็นพระบัญญัติที่กล่าวถึงหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องปฏิบัติต่อพระเจ้า ได้แก่

 1. จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน
 2. อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ
 3. อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าในวันศักดิ์สิทธิ์

ข) พระบัญญัติประการที่ 4 – 10 จะเป็นพระบัญญัติที่กล่าวถึงหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องปฏิบัติต่อกันและกัน ได้แก่

 1. จงนับถือบิดามารดา
 2. อย่าฆ่าคน
 3. อย่าผิดประเวณี
 4. อย่าลักขโมย
 5. อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น
 6. อย่าปลงใจผิดประเวณี

10.อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่น

จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าพระองค์เดียวของท่าน พระบัญญัติประการนี้สั่งให้คริสตชนกราบนมัสการพระเป็นเจ้าแต่ผู้เดียวเท่านั้น เรื่องที่พวกเราควรพิจารณาก็คือ ทำไมต้องนมัสการพระเจ้าแต่ผู้เดียว คำตอบก็คือ เพราะพระองค์ทรงเป็นพระผู้ทรงสรรพานุภาพ เป็นพระผู้สูงสุด ยิ่งใหญ่ที่สุด หามีผู้ใดเทียบได้ ทรงเป็นพระผู้สร้าง เป็นพระผู้ดูแล พระผู้ประทานรางวัล และที่สำคัญยิ่งก็คือ พระองค์ทรงประทานพระพรให้เรามีความเชื่อ ยอมรับในพระเป็นเจ้าและพระวาจาของพระองค์ที่ทรงมอบแก่มนุษย์ อันได้แก่ พระคัมภีร์ต่างๆ นั่นเอง

(โปรดติดตามรื้อฟื้นข้อคำสอนที่น่าสนใจในสารวัดฉบับต่อไปนะคะ)

ค้นคว้าจากหนังสือหลักธรรมคำสอนคาทอลิกของ คุณพ่อ ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 1ระลึกถึง น.ยุสติน มรณสักขี

06.00 น.

สุขสำราญ อ.ณัฐ ยนตรรักษ์

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ธีรวรรณ,มารีอา สุขใจ งามศิริจิตต์ (ครบรอบ 2 ปี), กลารา เล็ก-ยอแซฟ ยวง การีแนลลี, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ อ.ณัฐ ยนตรรักษ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, แอนนา ถนอม-นายบรรณ ชโนดม, นายปรีชา ปั้นธุระ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, นางวาสนา ทับดารา, นายเซียะ แซ่เอ็ง, นายแหวน-มารีอา ไสว สายสว่าง, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, มารีอา สุขใจ งามศิริจิตต์ (ครบรอบ 2 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 2น.มาร์แชลลิน และ น.เปโตร มรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์ (ครบ 100 วัน),เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นางปานใจ-นายเกษตร-นายชิชากร ยังสามารถ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, นายปรีชา ปั้นธุระ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ยอแซฟ สำเริง ศรีวิไล, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 3ระลึกถึง น.ชาร์ล ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ยู่เกียว-เปาโล เลี่ยงชุน กิจบำรุง, ยอแซฟ ดั่นอุ่ยเก๊ก-ฟรังซีสโก อาทร จิตไมตรีเดชสกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, ซีมอน เตี่ยเลาะ แซ่ล้อ, ยวง ร.ท.ราหุล โฉมไสว, เปาโล สวิง-โรซา สุภาพ ศุระศรางค์, ยาโกเบ กิ๋มซ้ง แซ่ตั้ง, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา หรั่ง แซ่เอี้ยว, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, นายปรีชา ปั้นธุระ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 4สัปดาห์ที่ 9 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด แมทธิว อนาวิล อนิลกานต์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ซูมุ่ย แซ่ล้อ, ลูซีอา ประกาย โฉมไสว, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, คุณสมชัย โรจน์กานต์วงศ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล,

ศุกร์ที่ 5ระลึกถึง น.บอนีฟาส พระสังฆราชและมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เบเนดิกโต เชื่อม-อันนา กิมเฮง ยี่รัญศิริ, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ดารัณ วิพัทนะพร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, มาติโน ประเสริฐ รุธิรกนก, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อันนา ถี ริวัฒนา, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, ยอแซฟ ประสงค์-มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, อันนา ชอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำใย รุ่งเรือง, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซีสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, ยอแซฟ สมัย-เทเรซา อภิรมย์ ยินดีธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 6น.นอร์เบิร์ต พระสังฆราช

06.00 น.

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยวงบัปติสตา วันชัย-เปโตร เชาวลัช-วัลลภ ยี่รัญศิริ, วิญญาณ “น้องน๊อต”, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, มาติโน ประเสริฐ รุธิรกนก, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, หลุยส์ กีรติ-มารีอา ปราณี-หลุยส์ วัลลพ-ดอมินิโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซีสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 7สมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้า

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, อันนา ถี ริวัฒนา, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิ้ม, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, วิโรจน์ อ่อนเรือง, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, อ.ณัฐ-อ.พ-วงเดือน ยนตรรักษ์, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, อีเรเนโอ พิเธียร สกุลทอง, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, ขอพรวันเกิด มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปัณฑา ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, มาตินา สมฤดี ไวกาสี, ครอบครัว เทเรซา อรนุช แสงทอง, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์ และครอบครัว, ครอบครัว นายภัทร สว่างเนตร, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, สิวิกร ตรีมรรคา, ฟรังซิสเซเวียร์ ชนะ ธนสมบูรณ์, จอห์น วิษณุ ชินะผา, มารีอา ศิวิณี ณ แพทยงค์, อักแนส ดารี วิธีธรรมและครอบครัว, มารีอา นลินา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, แอนโทนี วรภัทร ยังนึก และครอบครัว, หงี่-หล่วน และครอบครัว, มารีอา สุมาลี จินดาหาญดำรง, มารีอา บ๊วย แซ่โอ๊ว, ครอบครัว มาตุกุล, คุณพ่อ สมภาพ-คุณแม่ เวียงงาม ศรีวรขาน, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ยอแซฟ ธวัช ธีรวชิรกุล, ฟรังซิสเซเวียร์ ธนัช ธีรวชิรกุล, เทเรซา สุภาพร ธีรวชิรกุล และบุตรในครรภ์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, คุณไพเราะ มณีสิน และครอบครัว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล เล่ย-เวโรนีกา เสงี่ยม, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัน, มารีอา บุญมา เวียนถิ, ยอห์น ดิ๊ก แซ่เหวียน, ฟรังซีสโก ถม-มารีอา รอน-มารีอามักดาเลนา สถาน-เปโตร วิมาน-เปาโล สวรรค์-มารีอา เสวย-ลูซีอา สาคร-ยวงบัปติสตา ธานี-อันนา พารา-มารีอา สน-เปโตร แม้น-ยอแซฟ สมรัก-เปโตร สมพร-หลาน, ยอแซฟ ภาคภูมิ วิไลทอง, เอลิซาเบธ รัชนีกูล สวัสดิ์ลออ, มารีอา จินดา-เปโตร ม่วง วิไลทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, (สตีเฟ่น) ซือเต็กป๋วง ท่งเอ็ง แซ่เฮ้ง, อันนา ฮุ่ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, มารีอา ปรัศนี เทพสง่า, อากาทา สมบุญ กิจสมัคร, เปาโล วิรัตน์ชัย เจ็งสืบสันต์, มารีอา ธนิดา พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นางยุพา ศรีอังกูร, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มาร์แซล สามารถ หอมสุคนธ์, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, โรซา แสงจันทร์ แซ่ลี้, เปาโล เต็กมั้ว แซ่ตั้ง, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล กรีกุล และชมไพศาล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, ยออากิม ประวัฒน์ มโนมัธย์, มารีอา ทรงศรี มโนมัธย์, เปาโล ปรีดา กาญจนเจริญ, ยอแซฟ สุรปรีชา กาญจนเจริญ, ฟรังซีสโก สุวงศ์ มโนมัธย์ (ครบ 6 ปี), พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ คล้ายวันเกิด อันนา สายสมร สมกิจ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต้, ยอแซฟ มกจิว แซ่แต้, ยอแซฟ ชัยรัตน์ แซ่แต้, เปโตร สุนทร รื่นหาญ, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s