สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

14 June 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015

1-e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8abe0b8a4e0b897e0b8b1e0b8a2-dsc_00101.jpg

ปีที่ 49 ฉบับที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน 2015

_______________________________________________________

เสียงเจ้าอาวาส

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

(สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา)

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

ในวันนี้วัดของเราร่วมใจกันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งวันสมโภชตรงวันในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ของทุก ๆ ปี

เหตุใดเราจึงมาร่วมใจกันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ก็เพราะว่า ในเดือนมิถุนายน ตลอดทั้งเดือนนี้ เรามอบถวายแด่ดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า เพื่อให้เราเข้าใจและซาบซึ้งถึงความรักอันยิ่งใหญ่ ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรามนุษย์ทุกคน ผ่านทางความรักของพระบุตร พระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงรักเรา และยอมตายเพื่อเรามนุษย์ทุก ๆ คน แม้ว่าเรายังเป็นคนบาปอยู่ พระองค์ก็ยินดีสละชีวิต ตายแทนเราทุกคน

ถ้าจะพูดถึงหัวใจ คงมิใช่มีไว้เพื่อสูบฉีดโลหิตเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายเท่านั้น แต่หัวใจมีไว้สำหรับรัก และพระเจ้าได้ประทานจิตวิญญาณให้กับเรามนุษย์ทุกคน

จิตวิญญาณ ก็หมายถึงพระจิตของพระเจ้า ที่มาประทับอยู่ในชีวิตของเราแต่ละคน จิตวิญญาณจึงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้า และเมื่อเราบอกว่า พระเจ้าทรงเป็นองค์ความรัก พระเจ้าก็มาประทับอยู่ในชีวิตของเรา เพื่อเสริมสร้างชีวิตของเราให้เต็มเปี่ยมด้วยความรักต่อพระเจ้า และต่อเพื่อนพี่น้องทั้งหลาย

ที่ใดมีรัก มิใช่ที่นั่นมีทุกข์ แต่ที่ใดมีรัก ที่นั่นมีพระเจ้าประทับอยู่นะครับ

            พระเจ้ากระทำทุกอย่างด้วยใจของพระองค์ พระองค์มิได้มองดูชีวิตของเราว่าจะเป็นคนบาปหยาบช้ามากสักเพียงใด เพราะพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าทรงชำระล้างเราให้พ้นจากมลทินบาปได้อย่างแน่นอน

พระเยซูเจ้ามักจะบอกกับเราเสมอว่า “คนสบายดีไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการ เราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรม แต่เรามาเพื่อเรียกคนบาป” (มก 2:17)

พระองค์ทรงเหวี่ยงบาปของเรา ลงไปในทะเลลึก พระองค์ไม่ทรงจดจำบาป หรือความผิดของเราแม้แต่น้อย ยินดีให้อภัยกับเราเสมอ เพราะเราเป็นลูกของพระบิดา และเป็นน้องของพระองค์

เมื่อพระเยซูเจ้าทรงรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วย คนตาบอด คนพิการ คนโรคเรื้อน พระองค์มักจะตรัสเสมอว่า “จงลุกขึ้นไปเถิด ความเชี่อของท่านทำให้ท่านรอดพ้นแล้ว” (ลก 17:19)

พระวาจาของพระเจ้าจากพระวรสารของนักบุญมาระโก กล่าวว่า อาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไปในดิน แล้วก็เกิดเป็นต้นไม้ใหญ่ มีกิ่งก้าน จนบรรดานกในอากาศมาพักอาศัยร่มเงาได้

            ดวงพระทัยของพระเยซูเจ้า ก็เป็นที่พักพิงของเราคนบาป คนอ่อนแอ คนตกทุกข์ได้ยาก คนอดอยาก คนหิวโหย ดวงพระทัยของพระองค์เผยแสดงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อมวลมนุษย์ เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้าน ความร่มเย็น และที่สำคัญ นำสันติสุขมาสู่ชีวิตของเรามนุษย์ทั้งหลาย

       

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

 _______________________________

 

ขอขอบคุณ

ผู้ร่วมสมทบทุนซ่อมแซมรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ – แม่พระ – นักบุญยอแซฟ

  1. คุณแม่แช่ม เวียนสวัสดิ์          1,000            บาท
  2. ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม    800           บาท
  3. คุณกังสดาล อนุพันธ์                      500            บาท

 __________________________

ผู้ทำบุญช่วยค่าดอกไม้

  1. ผู้ไม่ออกนาม                              1,500             บาท
  2. ผู้ไม่ออกนาม                              500             บาท

 _________________________________

ซ่อมแซมวัด

อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว      1,000    บาท

_______________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญพี่น้องมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยพระสงฆ์ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น.
  2. ขอเชิญประชุมสภาภิบาล ในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมธาราฉัตร
  3. ขอเชิญพี่น้องที่แต่งงานครบรอบ 25 ปี และ 50 ปีขึ้นไป ในปีนี้ ขอเชิญมาร่วมงานฟื้นฟูชีวิตแต่งงาน ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน ศกนี้ เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ขอเชิญแจ้งชื่อให้เรียบร้อย

 ____________________________________

ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 1

ยอแซฟ สุรเดช ศิลปวิจิตรการ

บุตร           ยอแซฟ สุนิมิตร ศิลปวิจิตรการ – นาง ปราณี มั่งลี

                        กับ                            

 นางสาว วณิชยา ษมากร

บุตรี               นาย ณัฐพงษ์ ษมากร – นาง ลัดดา สับมาก

พิธีแต่งงานที่วัดราชินีแห่งสันติสุข (ซอย 101)

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015 เวลา 14.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 ________________________________

ขอขอบคุณ

  1. คุณอารยา ทรัพย์เจริญ

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร        2,000             บาท

  1. คุณวิทยา ทรัพย์เจริญ

สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน                   5,000             บาท

 ________________________

สมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            วันนี้วัดของเราร่วมใจกันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ขอดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า นำความรัก สันติสุข และความชื่นชมยินดีมาสู่ชีวิตของเราทุก ๆ คน

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

เราได้เรียกบุตรของเราออกจากประเทศอียิปต์ เราเอาใจใส่เขา และใช้สายสะพายแห่งความรักจูงเขา

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

เราไม่สามารถรู้ถึงความไพบูลย์อันสุดจะหยั่งรู้ได้ขององค์พระคริสตเจ้า

 ________________________________________

 

คณะคูร์ซิลโลแห่งพระคริสตศาสนา อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และเขต 2

ขอเชิญพี่น้องคูร์ซิลลิสต้าทุกท่าน ร่วมงานสังสรรค์ประจำปี 2015 (อุลตรียา)

ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2015

ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสน

ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 15.00 น.

 ______________________________________

 

 

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

วันนี้เป็นวันสมโภชพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า จึงขอนำเสนอความรู้เกี่ยวกับประวัติความศรัทธาต่อดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ให้เพื่อน ๆ คริสตชนได้รับทราบนะคะ

คริสตศาสนิกชนโรมันคาทอลิกมีความเชื่อว่า พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่พระผู้เป็นเจ้าทรงมีต่อมนุษยชาติ โดยเน้นถึงการที่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้าได้ทรงเมตตากรุณา และทนทุกข์ทรมานเพื่อมวลมนุษย์ รูปแบบที่แพร่หลายในปัจจุบัน ถือว่ามาจากการเผยแผ่ของนักบุญมาร์เกอริต – มารีอาลาก๊อก นักพรตหญิง คณะแม่พระเสด็จเยี่ยม ผู้ซึ่งได้เห็นนิมิตพระเยซูเจ้า มาสอนให้ท่านอุทิศตนต่อพระหฤทัยของพระองค์

            ในคริสตจักรโรมันคาทอลิก พระหฤทัยของพระเยซู เป็นแนวความเชื่อที่เกี่ยวกับกิจการชดใช้โทษบาปต่อพระเยซูคริสต์ สมเด็จพระสันตะปาปา ปิอุสที่ 11 กล่าวไว้ในพระสมณสาสน์ MISERENTESSIMUS REDEMPTOR ว่า “เจตนารมณ์ของการใช้โทษบาปที่สำคัญที่สุด เป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่ คารวกิจต่อพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซู แม้แต่บทภาวนาต่อพระพักตร์อันศักดิ์สิทธิ์ที่แพร่หลายในคริสตจักร ก็อ้างอิงความศักดิ์สิทธิ์ของพระหฤทัยของพระเยซูเช่นกัน

ในงานศิลปะมักแสดงรูปพระหฤทัยของพระเยซูในรูปแบบของหัวใจที่มีไฟลุก และมีรัศมีส่องสว่างออกมา มีมงกุฎหนามล้อม มีไม้กางเขนตั้งอยู่ และพระโลหิตไหลออกมา บางรูปเป็นพระหฤทัยส่องสว่างออกมาจากพระอุระของพระเยซู โดยมีพระหัตถ์ที่มีรอยแผลชี้ไปที่พระหฤทัยนั้น บาดแผลและมงกุฎหนาม แสดงถึงการตรึงพระเยซูที่กางเขนจนสิ้นพระชนม์ ไฟและรัศมี แสดงถึงพลังความรักของพระเจ้า ที่ทรงประทานแก่มวลมนุษย์

“โอ้พระหทัย โปรดให้ไฟรักแผดเผา บาปชั่วของเรา ซึ่งนำความช้ำพระทัย

โปรดเผาให้สิ้น มลทินที่สุมรุมดวงใจ เผาชั่วสิ้นไป ให้เหลือแต่ความดีงาม”

 ________________________________

  

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว คุณณรงค์ฤทธิ์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, กลารา เล็ก-ยอแซฟ ยวง การีแนลลี, ยออากิม ปุ๋ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร,เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เอากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นางวาสนา ทับดารา, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, นายแหวน-มารีอา ไสว สายสว่าง, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันนา ถีริวัฒนา, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 16

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก ปรีชา-เทเรซา เทรัตน์ ประกอบกิจ, ซิสเตอร์ เทเรซา อันนา พวงน้อย ตรีมรรคา, ปราโมทย์-สาโรจน์-ทองมาก เทพราชา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 17

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันเดร สมจิตร มีขันทอง, อันนา เจ็ง แซ่ตั้ง, วิญญาณญาติพี่น้อง จิตตอำไพ, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 18

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, สเตฟาโน เม้ง แซ่โซว, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, มารีอา เฉลียว ฤกษ์พิไชย, ราฟาแอล ชะรื่น ฤกษ์พิไชย, นายบุญส่ง ปัทมบงกช, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, คริสโตเฟอร์ เสงี่ยม โกฮวด, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา งาม ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 19

น.โรมูอัลโด เจ้าอธิการ

06.00 น.

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, ยวง ภูษิต-แอนดรูว์ อารมณ์-อักแนส เซียะ, ยอแซฟ กิติชัย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถีริวัฒนา, เทเรซา นาตยา ศรีประมงค์, อันนา บุปผา สังขรัตน์, อักแนส นิภาพร โกฮวด, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 20

สัปดาห์ที่ 11 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายพีรณัฐ ไร้โพส, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ยอแซฟ แจ-เซซีลีอา ผัน-เยโนเวฟา ยุพินพร ศรีประเสริฐ, นายอานนท์-นางกวี แจ่มสายพงษ์, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, Conrado Alcasid, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซีสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 21

อาทิตย์ที่ 12 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว น.พ.ไพรัช ดีสุดจิต, ครอบครัว ธนสมบูรณ์, ครอบครัว สิริมาตร์, ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม, เซอร์ สเตลลา นิลเขต

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ (เชษฐา) ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิ้ม, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ฟรังซิสเซเวียร์ ชนะ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, มารีอา สุมาลี จินดาหาญดำรง, มารีอา ปราณีต จินดาหาญดำรง, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, พี่หงี่-พี่หล่วน, จอห์น วิษณุ ชินะผา, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว นวโรจน์ สุทธิชัยรัตนา, ลูซีอา ศรีวรรณ นามวงษ์, สมชาย-ลาวัลย์-มณฑิสา จันทร์เจริญสิน, ฟรังซิสโก พิมานทิพย์ โกมลมาลย์, ศรินทิพย์ ศรีวรรณะวรรธ, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, ครอบครัว เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, มารีอา พงค์สุดา ชีพเป็นสุข, เทเรซา นาตยา-มารีอา สุรวี-เฉลิมวุฒิ มณีรัตน์, จงกล กิจสำเร็จ, ครอบครัว นางอรนุช ทิวากรศศิธร, ครอบครัว วรสาร-ขวัญวิชา-ยาสาไชย, วันเกิด มารีอา ผกาวัลย์ จรุไพรวัลย์, ครอบครัว กลัดพ่วง-ขำขันทอง, สุรีพร เกื้อหนุน, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิททุกท่าน, ครอบครัว เปโตร กำธร สำราญชื่น, คุณไพเราะ มณีสิน และครอบครัว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, เปาโล สุทธิพงศ์ ชัยเจริญ, อันตน ดาวุธ สามารถการ, ซาบีนา ประดับ-มารีอา อารุณ-ฟรังซิสโก สว่าง-เปาโล กิมเม้ง-ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, เด็กน้อย-ญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค (ครบ 100 วัน), มารีอา ปรัศนี เทพสง่า, นางยุพา ศรีอังกูร, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-พล.ต.ต.ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, ซิลแวสแตร์ มนัสวี ชื่นพิศาล, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์(ครบ 23 ปี), มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์,เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท, Lassere Gilbert Morice Cabriel, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร สุนทร รื่นหาญ, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, ชูชีพ แกล้วกล้า, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s