สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

28 June 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2015

1 VIVARINI_Bartolomeo_Sts_Paul_And_Peter

ปีที่ 49 ฉบับที่ 26 วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2015

เสียงเจ้าอาวาส

สมโภชนักบุญเปโตร และนักบุญเปาโล อัครสาวก

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

วันนี้ สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก ซึ่งตรงกับวันที่ 29 มิถุนายนของทุก ๆ ปี ในปีนี้ พระศาสนจักรในประเทศไทย ให้เราสมโภชท่านนักบุญทั้งสองในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน ศกนี้

พระศาสนจักรให้เราร่วมใจกันสมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก ซึ่งพระศาสนจักรถือว่า ท่านทั้งสองมีความเท่าเทียมกันในพันธกิจที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบให้ แม้ว่าจะแตกต่างกัน แต่ท่านทั้งสองได้กระทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ ในการประกาศเผยแพร่พระนามพระเยซูคริสตเจ้าไปยังเพื่อนพี่น้องทั้งหลาย ทั้งที่เป็นชาวยิวและผู้ที่เป็นคนต่างชาติต่างศาสนา

ถ้าจะพูดถึงชีวิตของนักบุญเปโตร ซึ่งเป็นเสาหลักของพระศาสนจักร สืบต่อพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้า ท่านได้รับตำแหน่งเป็นประมุของค์แรกของพระศาสนจักร ชีวิตของนักบุญเปโตรเป็นชีวิตที่เรียบง่าย ธรรมดา ๆ เช่นเราทั้งหลาย มีอาชีพเป็นชาวประมง หาเช้ากินค่ำ มีความชำนาญในการหาปลา พระเยซูเจ้าตรัสกับเปโตรว่า “ตั้งแต่นี้ไป เราจะให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” ซึ่งมีความหมายสำหรับเราคริสตชนทุกคน ท่านจะต้องเป็นชาวประมงหามนุษย์แทนหาปลา นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่าน

แน่นอนทีเดียว เปโตรย่อมไม่ทราบถึงแผนการของพระเจ้าในอนาคต แต่เปโตร เมื่อตอบรับพระเยซูคริสตเจ้าว่า “พระองค์ทรงเป็นพระคริสตเจ้า พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” พระเยซูเจ้าทรงตั้งชื่อให้ซีโมนว่า “เปโตร” หรือ “เคฟาส” แปลว่า ศิลา และบนศิลานี้ “เราจะตั้งพระศาสนจักร และประตูนรกจะไม่มีวันเอาชนะพระศาสนจักรได้”

            พระเยซูคริสตเจ้าทรงตั้งนักบุญเปโตรให้เป็นประมุขของพระศาสนจักร สืบต่อจากพระองค์ และประตูนรกจะไม่มีวันมีชัยชนะต่อพระศาสนจักรได้ เพราะพระศาสนจักรได้รับการปกป้องคุ้มครองจากองค์พระจิตเจ้าเป็นพิเศษ และที่สำคัญ พระเยซูเจ้าได้มอบกุญแจพระอาณาจักรสวรรค์ให้แก่เปโตร จะได้ทำหน้าที่ช่วยให้มนุษย์ซึ่งดำเนินชีวิตอย่างดีในโลกนี้ จะได้พบกับสันติสุขที่แท้จริงในพระอาณาจักรสวรรค์

เราหันมามองดูชีวิตของนักบุญเปาโล ซึ่งพระศาสนจักรถือว่า ท่านเป็นธรรมทูตที่ยิ่งใหญ่ และเป็นนักเทววิทยาองค์แรกของพระศาสนจักรก็ว่าได้ และชีวิตของนักบุญเปาโลก็สามารถกล่าวได้อย่างเต็มปากว่า ท่านได้ซึมซับชีวิตทั้งหมดของพระเยซูคริสตเจ้าไว้อย่างครบถ้วนในชีวิตของท่าน รองจากแม่พระก็ว่าได้

นักบุญเปาโลได้สัมผัสชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า ตั้งแต่ตอนที่ท่านเริ่มเบียดเบียนบรรดาคริสตชน จับคริสตชนไปทรมาน ไปขังคุก และจับไปฆ่า แต่เมื่อพระเยซูคริสตเจ้าทรงเรียกท่าน “เซาโล เซาโล เจ้าเบียดเบียนเราทำไม” เปาโลเริ่มสำนึกผิด กลับใจ และเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ นักบุญเปาโลได้ให้ข้อคิดกับเราหลายประการ เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้า ท่านได้สรุปแนวทางการปฏิบัติตามบัญญัติแห่งความรักที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนไว้สามระดับคือ รักนั้นไม่ทำร้ายผู้อื่น รักนั้นให้อภัยเสมอ และที่สุด รักนั้นย่อมสละอุทิศชีวิตให้ ซึ่งถือว่าเป็นรักขั้นสูงสุด

เมื่อพูดถึงเรื่องกางเขน นักบุญเปาโลกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่สามารถโอ้อวดสิ่งใด นอกจากไม้กางเขนของพระเยซูคริสตเจ้า” แม้ว่าคนอื่นจะกล่าวว่าเป็นเรื่องโง่เขลา เป็นเรื่องไร้สาระ แต่นักบุญเปาโลเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงพระอานุภาพแห่งไม้กางเขนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้า และสุดท้าย ท่านปรารถนาจะมีชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้า และปรารถนาให้ชีวิตของพระคริสตเจ้าดำรงอยู่ในตัวท่าน โดยกล่าวว่า “ข้าพเจ้าถูกตรึงกางเขนกับพระคริสตเจ้าแล้ว ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ มิใช่ตัวข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่พระคริสตเจ้าทรงดำรงชีวิตอยู่ในตัวข้าพเจ้า” (กท 2:20)

ชีวิตของนักบุญเปาโล ในฐานะที่เป็นธรรมทูตที่ยิ่งใหญ่ ท่านได้ออกไปแพร่ธรรมในดินแดนต่าง ๆ มากมาย เป็นธรรมทูตที่นำพระเยซูคริสตเจ้าไปยังประชากรของพระองค์ และมีผู้เชื่อถึงพระเยซูคริสตเจ้าเป็นจำนวนมาก อาศัยแบบอย่างและชีวิตของท่าน ท่านได้ตั้งปณิธานหรือคติพจน์ในชีวิตของท่าน คือ “เป็นทุกอย่างสำหรับทุกคน เพื่อช่วยบางคนให้ได้รับความรอดพ้น” ส่วนพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นทุกอย่างสำหรับเรามนุษย์ทุกคน เพื่อช่วยมนุษย์ทุกคนให้ได้รับความรอดพ้น โดยอาศัยความตายบนไม้กางเขน และพระองค์ได้เรียกนักบุญเปาโลให้มาทำงานเคียงข้างกับนักบุญเปโตร อัครสาวก พระศาสนจักรจึงเฉลิมฉลองท่านทั้งสอง ให้เป็นอัครสาวกที่ยิ่งใหญ่ และเป็นเสาหลักของพระศาสนจักร ให้เราร่วมใจกันวิงวอน

ขอท่านนักบุญเปโตรและนักบุญเปาโล อัครสาวก ช่วยให้เราแต่ละคนสามารถเลียนแบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่าน ในการติดตามพระเยซูคริสตเจ้า ประกาศข่าวดีของพระองค์ไปจนตลอดชีวิต

       

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

_____________________________________

Email ของวัด

        Francischurch 1834@gmail.com

______________________________________

 ประชาสัมพันธ์

  1. ประกาศรับสมัคร ผู้จะมาเป็นกรรมการสภาภิบาลของวัด กรุณาเขียน ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อให้ชัดเจน และมอบให้กับพระสงฆ์ หรือที่สำนักงานวัด
  2. ขอเชิญผู้สนใจเรียนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อรับศีลล้างบาป กรุณาติดต่อทางวัด
  3. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็กทารก วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2015 เวลา 10.00 น. กรุณาติดต่อกับทางวัดให้เรียบร้อยก่อน
  4. ขอเชิญสมัครเป็นเจ้าหน้าที่วัดช่วงเสาร์ – อาทิตย์ เพื่อจัดทำเอกสารต่าง ๆ ของวัด โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ติดต่อสมัครด่วน
  5. วันศุกร์ต้นเดือน 3 กรกฎาคม พระสงฆ์ไปส่งศีลตามปกติ

 ___________________________________________________

สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            ในวันนี้ พระศาสนาจักรให้เราสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล เสาหลักของพระศาสนจักร ผู้นำพระศาสนจักรในด้านงานอภิบาลและแพร่ธรรม

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

เปโตรถูกจับกุมในคุก แต่ทูตสวรรค์ของพระเจ้า ได้นำเปโตรออกจากคุก แล้วเข้าไปในเมืองเพื่อประกาศเทศน์สอน

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

ชีวิตของข้าพเจ้ากำลังจะถูกถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้ว ข้าพเจ้าได้วิ่งมาถึงเส้นชัย และรักษาความเชื่อไว้แล้ว

________________________________________

ประกาศแต่งงาน

                       ครั้งที่ 3                    

ยอแซฟ สุรเดช ศิลปวิจิตรการ

บุตร             ยอแซฟ สุนิมิตร ศิลปวิจิตรการ – นาง ปราณี มั่งลี

กับ                              นางสาว วณิชยา ษมากร

บุตรี               นาย ณัฐพงษ์ ษมากร – นาง ลัดดา สับมาก

พิธีแต่งงานที่วัดราชินีแห่งสันติสุข (ซอย 101)

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2015 เวลา 14.00 น.

 _________________________

                       ครั้งที่ 1                          

ยออากิม นฤพล ยั่งยืน

บุตร                       เปาโล ณรงค์ – ลูเซีย ดารณี ยั่งยืน

กับ                          นางสาว เกศนที หอมละม้าย

บุตรี                 นาย สมาน – นาง จำเนียร หอมละม้าย

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2015 เวลา 10.00 น.

 ________________________________

                       ครั้งที่ 1                         

เปโตร ชานนท์ ธารีจิตต์

บุตร               ยวงบัปติสตา ชูชีพ – มารีอา วรรณา ธารีจิตต์

กับ                       นางสาว ฐิติมาภรณ์ ไพศาลเรืองรุ่ง

บุตรี               นาย ศุภสิทธิ์ – นาง กัลยา ไพศาลเรืองรุ่ง

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2015 เวลา 14.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 ______________________________________

                                                            

ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนซ่อมแซมพระรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

  1. เทเรซา ทิพพาพันธ์ – ฟรังซีสกา สุคนธ์ทิพย์ – เบเนดิกโต พิริยะ โพธิสิทธิพร     1,000  บาท
  2. ยอแซฟ เฟื่องวุฒิ – ฟรังซิสโก เธียรธีรช์ – เทเรซา สุภิดา เฟื่องวุฒิราญ 500   บาท
  3. คุณเล็ก แสนสุขโยธิน                                                                     300   บาท

____________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา วัดสามเสนของเราได้จัดพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลสมรส ครบรอบ 25 ปี และ 50 ปี มีคู่แต่งงานที่เข้าร่วม 23 คู่ วัดสามเสน 9 คู่ วัดคอนเซ็ปชัญ 6 คู่ วัดนักบุญมาร์โก 3 คู่ วัดพระชนนีของพระเป็นเจ้า วัดพระแม่มหาการุณย์ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์ วัดมารีย์สวรรค์ และวัดอัครเทวดามีคาแอล วัดละ 1 คู่ พิธีต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่นของลูก ๆ หลาน ๆ ญาติพี่น้อง และผู้ร่วมแสดงความยินดีจากวัดต่าง ๆ ในเขต 2 ของเรา ก็ได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ขอขอบคุณพระจิตเจ้า ที่ทรงประทานความเข้าใจ ความคิดอ่าน และความเข้มแข็ง ให้กับคุณพ่อเจ้าวัด และคุณพ่อปลัดทั้งสององค์ รวมทั้งสภาภิบาลฯ ให้เข้าใจถึงความหมายของชีวิต เลือกเส้นทางในการดำเนินการ และยืนหยัดต่อสู้จนงานต่าง ๆ สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดี

บทภาวนาตามคำขอของพ่อแม่พี่น้อง จัดให้แล้วค่ะ

X บทภาวนาเพื่อผู้ใกล้จะสิ้นใจ X

            ข้าแต่พระเยซูเจ้า นายแพทย์จากสวรรค์ ลูกกราบวิงวอนพระองค์ โปรดทรงพระเมตตา (เอ่ยชื่อคนเจ็บ) ผู้ซึ่งกำลังจะจบชีวิตลงในเวลาอันใกล้นี้

ลูกขอวิงวอนพระองค์ โปรดทรงบรรเทาใจเขา อย่าให้เขาต้องทุกข์ทรมานต่อไป ขอโปรดปลอบโยนเขาโดยผ่านทางความรักของลูกที่มีต่อเขา โปรดประทับอยู่กับเขา โดยอาศัยความเชื่อที่เขามีต่อพระองค์

โปรดทรงช่วยให้ความกระวนกระวายใจ ความทุกข์ทรมานใจ ความเงียบเหงา ตลอดจนความผิดหวัง และสภาพจิตใจที่หดหู่ของเขานั้นจงหมดสิ้นไป กลายเป็นการยอมรับสภาพธรรมชาติแห่งความตาย ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องได้พบเจอ

ลูกขอวิงวอนพระองค์ โปรดเสด็จมารับวิญญาณผู้ที่เป็นที่รักของพวกลูก ในวาระที่เขากำลังเข้าตรีทูตก่อนตายด้วยเทอญ อาแมน

(อย่าลืม นำใส่กระเป๋าติดตัวไปเสมอนะคะ)

“จงร่วมจิตร่วมใจสวดภาวนา ตามวาจาที่เราสอน

จงรับใช้ซึ่งกันด้วยใจอาทร ดังที่เรารับใช้ท่าน”

 ________________________________________

 มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 29

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว ยวงบัปติสตา พัลลภ กรีกุล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, กลารา เล็ก-ยอแซฟ ยวง การีแนลลี, มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง (ครบรอบ 11 ปี),วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เปโตร จักรกฤษณ์ วัชรมัย, ครบรอบวันเกิด โยนออฟอาร์ค ศันสนีย์ อนิลกานต์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันนา ถี ริวัฒนา, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง (ครบรอบ 11 ปี), ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 30

น.ปฐมมรณสักขี แห่งพระศาสนจักรกรุงโรม

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายอานนท์-นางกวี แจ่มสายพงษ์, นายสอน สายสิญจ์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว (ครบ 2 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันนา สังเวียน ชมจินดา, หลุยส์ ยอแซฟ สุชาติ เฮงเจริญ (ครบรอบวันตาย), ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 1

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, แม่สนธยาศรี ไกรสมุทร, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ปู่ย่าตายาย, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, น้องหนึ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา พรธิดา สนเจริญ, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, โทมัส พยอม ชมจินดา, ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 2

สัปดาห์ที่ 13 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, น.ส.ธราภรณ์ บำรุงตา, ด.ช.อธิป บุญชิต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, คริสโตเฟอร์ เสงี่ยม โกฮวด, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันโตนีโอ สวัสดิ์ ชมจินดา, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 3

ฉลอง น.โทมัส อัครสาวก

06.00 น.

อุทิศ ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, อนาตาเซีย ปราศรัย ยงบรรทม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ฟรังซีสกา สุคนธ์ทิพย์ โพธิสิทธิพร, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด เปโตร สิทธิพร แก้วไกรสร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อักแนส นิภาพร โกฮวด, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 4

น.เอลีซาเบธ ราชินีแห่งโปรตุเกส

06.00 น.

สุขสำราญ คุณพ่อ ประยุทธ ชลหาญ, คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยอแซฟ สำราญ เลิศโสภา, อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา งามสงวน, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, มารีอา รตาภา อาวะจินดา, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, วันเกิด เซซีลีอา จำเนียร เจริญทรัพย์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, ยอแซฟ ลิ้มเฮียบ-นางจู แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ เฮงเส่ง-เทเรซา กิมซ้อน กิจเจริญ, อันตน เอ็กอาง พฤกษปิยรัตน์ (ครบรอบ 22 ปี), Conrado Alcasid, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซีสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณญาติพี่น้อง, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 5

อาทิตย์ที่ 14 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว น.พ.ไพรัช ดีสุดจิต, ครอบครัว ธนสมบูรณ์, ครอบครัว สิริมาตร์

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, เปาโล ปอลทอง-มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, อันนา นัชรี มั่นศิล, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิ้ม, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, อานาตาซีอา พยูร-โรซา เพี้ยน ผังรักษ์, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ฟรังซิสเซเวียร์ ชนะ ธนสมบูรณ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, มารีอา ผาสุข ไม้ประเสริฐ, ครอบครัว น.ส.สมพร ธงสวัสดิ์วัฒนา, มารีอา ชนัญญา กัณฑณาพิพัฒน์, พี่เต๋ และครอบครัว, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, อักแนส ดารี วิธีธรรม และครอบครัว, เปโตร สุพจน์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว คุณสมพร อ้นสุวรรณ และลูกหลาน, ครอบครัว นางอรนุช ทิวากรศศิธร, มาเชลลา ศิวดี สุขเสวต, ครอบครัว คุณวรพจน์ อาวะจินดา, ครอบครัว เต็มศิริ สันตะวานนท์, วิรัตน์ แก้วนวล, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, อีเรเนโอ พิเธียร สกุลทอง, คล้ายวันเกิดของ เยราห์ ไชยศิริ ไชยเรืองศิริกุล, ครอบครัว เปโตร กำธร สำราญชื่น, คุณไพเราะ มณีสิน และครอบครัว, ครอบครัว เปาโล อนุรักษ์ สมพานิช, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, อันตน ดาวุธ สามารถการ, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นางยุพา ศรีอังกูร, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, มารีอา หมุยจู แซ่ลิ้ม, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เทเรซา อิ๊ด ภูพวก, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เสงี่ยม-คริสตินา สุรัตน์ ยิ่งภักดี, นายดำรงค์ แซ่ลิ้ม, นางชญาดา ดำรงสุรัตนวงศ์, ยอแซฟ ใจ-อันนา สร้อย-เทเรซา สว่าง, นาย TIBARIO VILAT VANZO, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, ฟรังซิสเซเวียร์ สละ พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา ธนิดา พันธุมจินดา, ภราดา ซิลวีโน ศักดา กิจเจริญ, นายวรัตต์พงศ์ ตั้งสมบูรณ์, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณทุกดวงที่ฝังในสุสานติดกับบ้านเลขที่ 98, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล หลวงวิจารณ์ ปัสตุระกิจ, อันนา ละมัย วิลักษณานนท์, อิกญาซิโอ วิชิต ทรัพย์เจริญ, มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, เปโตร โสภา ทรัพย์เจริญ, เทเรซา มะลิ ทรัพย์เจริญ, เปาโล ประยูร หอมวิไล, มาร์การิตา ละม่อม หอมวิไล, เทเรซา ปราณี หอมวิไล, ฟรังซีสกา ลมูล พันธุมจินดา, เอลิซาเบธ ลำพูน โรจนสุธี, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ คุณแม่ มารีอา พัน ทิพย์วรรณ และลูกหลานของแม่ทุกคน, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มาทิลดา มาทิลดา พานุมาตร-แดงเดช, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s