สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

12 July 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2015

Jesus said to them,

“Wherever you enter a house, stay there until you leave from there.”

 1 MISSION 12 stdas0095

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

________________________________________

ปีที่ 49 ฉบับที่ 28 วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ พระวรสารของนักบุญมาระโก บทที่ 6 ข้อ 7 ถึง 13 ได้อธิบายถึงการส่งบรรดาอัครสาวก 12 คน ออกไปประกาศเทศน์สอน พระองค์ส่งพวกเขาไปเป็นคู่ ๆ ประทานอำนาจเหนือปีศาจ พระองค์กำชับมิให้นำสิ่งใดไป นอกจากไม้เท้า ไม่มีอาหาร ไม่มีย่าม ไม่มีเศษเงิน สวมรองเท้า และไม่ต้องเอาเสื้อสำรองไป

นี่คือคำสั่งของพระเยซูเจ้า ถ้าท่านเข้าไปในบ้านใด ก็จงพักกับเขาจนกว่าจะเดินทางต่อไป ที่ใดไม่ต้อนรับท่าน ไม่ฟังท่าน ก็จงออกจากที่นั่น สลัดฝุ่นออกจากเท้าไว้เป็นพยานกล่าวโทษเขา บรรดาอัครสาวกออกไปและเริ่มปฏิบัติการเทศน์สอน ขับไล่ปีศาจ รักษาคนป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ

พระเยซูเจ้าได้มอบพันธกิจที่สำคัญให้กับบรรดาอัครสาวก จริง ๆ เป็นพันธกิจเดียวกัน ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ โดยมีเป้าหมายที่สำคัญที่สุด คือ ช่วยมนุษย์ทุกคนให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของบาป กิเลส ตัณหา และกลับมามีชีวิตใหม่ในพระเจ้า

            วิธีการที่พระองค์ทรงมอบให้กับบรรดาอัครสาวก คือการเทศน์สอนให้คนทั้งหลายกลับใจ เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ทุก ๆ วัน การขับไล่ปีศาจซึ่งเป็นตัวการของบาป การรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วย แม้คนอัมพาต คนพิการมาหาพระองค์ “พระองค์ตรัสว่า ลูกเอ๋ย บาปของลูกได้รับการอภัยแล้ว” ชาวยิวเชื่อว่า ความเจ็บป่วยเป็นผลมาจากบาปของเขาเหล่านั้น พระเยซูเจ้าจึงเยียวยารักษาต้นตอของความเจ็บป่วย “บาปของลูกได้รับการอภัยแล้ว”

            ในบทอ่านแรกประกาศกอาโมส (อมส 7:12-15) ซึ่งเป็นผู้แทนของพระเจ้า มิได้ยกตนว่าเก่ง หรือมีความสามารถ แต่ถ่อมตนลง ว่าตนเองเป็นคนเลี้ยงสัตว์ แต่พระเจ้าทรงเรียก และให้ตนเองออกไปประกาศพระวาจาของพระเจ้าแก่อิสราเอล ประชากรของพระองค์ และสิ่งที่อาโมสประกาศ มิใช่อะไรอื่น คือการเชิญชวนให้อิสราเอลกลับใจ เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตใหม่ เพื่อให้เป็นที่สบพระทัยของพระเจ้า แต่ดูเหมือนว่า ประชากรไม่อยากฟังคำของประกาศกอาโมส และขับไล่อาโมสออกจากเมือง แต่ที่สุด ชนชาติอิสราเอลที่ต้องถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลย เพราะไม่เชื่อประกาศก

ในจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส (อฟ 1:3-14) ได้เน้นว่า “ขอถวายพระพรแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระองค์ประทานพรแก่เรานานาประการ ผ่านทางองค์พระจิตเจ้า

            พระเจ้าทรงเลือกสรรเราตั้งแต่ก่อนสร้างโลก ให้เราเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ปราศจากมลทิน เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ พระเจ้าทรงกำหนดให้เราเป็นลูกของพระองค์ และเราทุกคนได้รับการไถ่กู้ให้พ้นจากมลทินบาป ด้วยพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ทำให้เราทุกคนได้รับการอภัยบาป พ้นจากมลทินต่าง ๆ ทั้งปวง กลับมาเป็นลูกของพระบิดาอีกครั้งหนึ่ง

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

___________________________

ประกาศแต่งงาน (ครั้งที่ 3)                          

เปโตร ชานนท์ ธารีจิตต์

                        บุตร               ยวงบัปติสตา ชูชีพ – มารีอา วรรณา ธารีจิตต์

กับ                       นางสาว ฐิติมาภรณ์ ไพศาลเรืองรุ่ง

บุตรี               นาย ศุภสิทธิ์ – นาง กัลยา ไพศาลเรืองรุ่ง

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2015 เวลา 14.00 น.

 _______________________

ยออากิม นฤพล ยั่งยืน

                        บุตร                       เปาโล ณรงค์ – ลูเซีย ดารณี ยั่งยืน

กับ                          นางสาว เกศนที หอมละม้าย

บุตรี                 นาย สมาน – นาง จำเนียร หอมละม้าย

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

  วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2015 เวลา 15.30 น.                                                    

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_______________________

ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนซ่อมแซมพระรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ และแม่พระ

                        – ครอบครัว ศรีวิไล                                     10,000           บาท

– ครอบครัว อยู่เจริญ                                  5,000           บาท

– ปีเตอร์ สุนทร ปานฟัก และครอบครัว                500           บาท

                    – อุทิศ อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม (ครบรอบ 1 ปี)              500           บาท               ________________________

หลักเกณฑ์การเสนอชื่อบุคคล

เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาภิบาล

 1. ต้องเป็นคาทอลิก อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. มาวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์เป็นประจำ โดยอยู่ในหมู่บ้านหรือนอกหมู่บ้านก็ได้
 3. มีความศรัทธา ปฏิบัติศาสนกิจสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายของพระศาสนจักร
 4. มีเวลาและตั้งใจอุทิศตน เสียสละทำงานเพื่อวัด โดยมิหวังผลประโยชน์หรือผลตอบแทนอื่นใด และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ
 5. ไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางด้านการเงิน
 6. มีความเคารพนบนอบต่อพระสงฆ์เจ้าอาวาส ผู้เป็นประธานคณะกรรมการสภาภิบาล โดยไม่ยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ

หมายเหตุ ผู้ที่เข้ารับการเลือกตั้ง และผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ มีสถานภาพเท่าเทียมกันในการเป็นกรรมการสภาภิบาลวัด

ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ของวัด

เพื่อเป็นคณะกรรมการสภาภิบาลของวัดโดยตำแหน่ง

มีสิทธิและหน้าที่เทียบเท่ากับกรรมการที่รับการเลือกตั้ง

 1. คณะพลมารี
 2. กลุ่มผู้อาวุโส
 3. กลุ่มอาสาชาย
 4. เครดิตยูเนี่ยน
 5. วินเซนต์เดอปอล
 6.   คูร์ซิลโล
 7. กลุ่มนักขับร้อง
 8.  กลุ่มเยาวชน
 9. กลุ่มผู้อ่านพระคัมภีร์
 10. ผู้แทนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
 11. ผู้แทนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 12. ผู้แทนโรงเรียนโยนออฟอาร์ค
 13. ที่ปรึกษาแต่งตั้งโดยเจ้าอาวาส

_______________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอพี่น้องเสนอชื่อผู้จะสมัครลงเลือกตั้ง เป็นกรรมการสภาภิบาลของวัด โดยรับเอกสารที่สภาภิบาลแจกให้ และส่งคืนภายในวันนี้
 2. การเลือกตั้งสภาภิบาลของวัด จะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25 – 26 กรกฎาคม ศกนี้ หลังจากเสร็จพิธีบูชาขอบพระคุณ ทั้ง 5 มิสซา
 3. พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปีทั่วถิ่นไทย ในวันจันทร์ที่ 13 – วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม ศกนี้ จึงของดมิสซาตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ จนถึงค่ำวันศุกร์ นอกนั้นมีตามปกติ
 4. ขอเชิญพี่น้องที่ปรารถนาจะเรียนคำสอนเป็นคริสตชน ติดต่อกับพระสงฆ์ หรือที่สำนักงานวัด เรียนวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. ณ ห้องคำสอนของโรงเรียน
 5. ขออนุเคราะห์พี่น้องที่มีรูปภาพเก่า ๆ หรือสิ่งของโบราณมีคุณค่าทางศาสนา กรุณาติดต่อกับทางวัด เพื่อจะถ่ายภาพลงในอนุสรณ์ของวัดโอกาสฉลอง 180 ปี และขอคำบรรยายด้วย
 6. การแต่งตัวมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ กรุณาแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย กรุณางดใส่กางเกงขาสั้นเข้าวัด

________________________

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ พระวรสารนักบุญมาระโก (มก 6:7-13)

            พระเยซูเจ้าทรงเรียกอัครสาวก 12 คน และส่งพวกเขาออกไปเป็นคู่ ๆ ประทานอำนาจให้เขารักษาคนป่วย ขับไล่ปีศาจ ซึ่งเป็นตัวการของบาป

ข้อคิดบทอ่านที่ 1 (อมส 7:12-15)

ประกาศกอาโมส ได้รับการเรียกจากพระเจ้า ให้เขาออกไปประกาศให้ชนชาติอิสราเอล กลับใจมาหาพระเจ้า

ข้อคิดบทอ่านที่ 2 (อฟ 1:3-14)

พระเจ้าทรงเรียกและเลือกเรา ก่อนจะออกมาลืมตาดูโลก ให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ และปราศจากมลทินใด ๆ

 _____________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

อาทิตย์ที่ผ่านมา คุณพ่อเจ้าวัดได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สภาภิบาล แจกเอกสารให้พวกเราคริสตชนที่มาร่วมพิธีมิสซาวันอาทิตย์ที่วัดสามเสนเป็นประจำ ท่านละ 1 ใบ เพื่อเสนอชื่อของผู้ที่ท่านต้องการจะเลือกให้เขาเป็นสภาภิบาลต่อไป บางท่านอาจจะเขียนเสนอชื่อแล้วส่งเลยในวันนั้น หรือนำกลับไปเขียนที่บ้านก็ได้ค่ะ และนำมาส่งในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฏาคม 2015 เพื่อรวบรวมนำส่งคุณพ่อเจ้าวัดดำเนินการขั้นต่อไป หรือพี่น้องอาจจะมาเรียนเสนอชื่อในวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม แล้วเขียนส่งเลยก็ยังได้อีก สภาภิบาลจะมานั่งรับบริการท่านอยู่คะ (ขอความกรุณาอย่านำใบเอกสารไปหลาย ๆ ใบ แล้วเขียนชื่อแทนผู้อื่น พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ที่ตนเองต้องการเสนอแทนผู้อื่นอีกด้วย เพราะไม่ถูกต้องและไม่สมควรกระทำนะคะพี่น้อง)

ข่าวดีจากสภาภิบาลถึงคู่สมรส

ขอเชิญคู่สมรสที่เข้าร่วมพิธีรื้อฟื้นชีวิตสมรส ครบ 25 ปี 50 ปี อย่างสง่างามของท่านในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2015 ที่ผ่านมา มารับรูปประทับใจของท่านกับผู้อำนวยการสภาภิบาล รัชนี เยาวสังข์ (ติดต่อสอบถาม นัดหมายรับรูปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 086-0804563 ได้ทุกวันเวลาค่ะ)

“เป็นบุญของผู้ที่ถูกเบียดเบียน เพราะความชอบธรรม รางวัลของเขาก็คือสวรรค์”

 ______________________

           ขอขอบคุณ      ผู้ไม่ออกนาม

                              ทำบุญช่วยค่าดอกไม้              1,500      บาท

 __________________________

 

Email วัด : francischurch1834@gmail.com

_________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 13

น.เฮนรี

06.00 น.

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด นายมงคล พฤกษอรุณ, วันเกิด คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์, วันเกิด เซซีลีอา ดวงใจ วัธนะวัน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, กลารา เล็ก-ยอแซฟ ยวง การีแนลลี, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา สุวพีร์(เยาวสังข์) เตชะเสน, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล จรูญ ยันต์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

งดมิสซา

อังคารที่ 14

น.คามิลโล เด เลลลิส พระสงฆ์

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

พุธที่ 15

ระลึกถึง น.บอนาแวนตูรา พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

พฤหัสฯที่16

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งภูเขาคาร์แมล

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

เสาร์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 15 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายเกษตร-นางปานใจ-นายชิชาภร ยังสามารถ, บิดามารดา และน้องชาย, นายอานนท์-นางกวี แจ่มสายพงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา พจนีย์ กันโรคา (วันที่ 16 ก.ค.), มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ฟรังซิสเซเวียร์ อาทิตย์ ทิวไผ่งาม, ครอบครัว ฟรังซิสโก ดุษฎี-มารีอา ชูจิตร ทิวไผ่งาม, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด เทเรซา อรนุช แสงทอง และครอบครัว

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถีริวัฒนา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ สมจิตร์ โสภาสิทธิ์, อังเยลา รัชนี แรงรวมศิลป์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม (ครบ 1 ปี), ยอแซฟ กวง เชาวนะ, คุณพ่อ ยวงบัปติสตา บุญไทย สิงเสน่ห์, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 19

อาทิตย์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, อันนา นัชรี มั่นศิล, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิ้ม, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เทเรซา วิลาศ เนื่องพลี, ยวงบัปติสตา แหวน-เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, มารีอามักดาเลนา บุญช่วย วรรณางกูร, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ  สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว ฟรังซิสโก ดุษฎี-มารีอา ชูจิตร ทิวไผ่งาม, ครอบครัว มารีอามักดาเลนา มะลิ จิตรานนท์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, เซซีลีอา สุธิดา กุลอนรรฆพันธุ์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, เทเรซา พิชญาณ์ณี ตั้งไพโรจน์, วิโรจน์ อ่อนเรือง, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย, อันนา อนุสรณ์ คลี่เกิด, มารีอา นภา ตรรกเวศม์, เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์ และครอบครัว, ครอบครัว สว่างเนตร-เสรีสำราญ, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, พี่เต๋ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, เฟลาโต ถีรภัช สาริกบุตร, มารีอา พยุง จันทรกานต์, ครอบครัว จันทรกานต์, อีเรเนโอ พิเธียร สกุลทอง, อัญชลี วิพัทนะพร, สังคม พนมอุปถัมภ์, ครอบครัว มีคาแอล เวก-มารีอา วังเวง บุญล้อ และลูกหลานทุกคน, คุณไพเราะ มณีสิน และครอบครัว, ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในโอกาสครบรอบ 20 ปี, น.ส.มนันญา ตีชูวรัชญ์, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิททุกท่าน, โมทนาคุณ วิญญาณในไฟชำระ พระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา ถี ริวัฒนา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบธ ประทุม สิทธิ, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยวงบัปติสตา ธนารัตน์ ผ่องบุรุษ, มาร์แซล สามารถ หอมสุคนธ์, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, อันนา สมประสงค์ มุตธิกุล, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, อันนา มารศรี สิทธิโชค, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณทุกดวงที่ฝังในสุสานติดกับบ้านเลขที่ 98, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, นายโรโดโฟ แมนซาโน (รูดี้), จูลี่ บิลีอาท เวอร์จิเนีย นวธรรม, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมย์สุข, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, มาการิอุส ชาญณรงค์ เลาหบุตร, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, โรซา แสงจันทร์ แซ่ลี้, เปาโล เต็กมั้ว แซ่ตั้ง, บริบูรณ์ จันทรกานต์, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิทที่ล่วงลับ, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร,

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ชลิต แซ่แต้, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, ยอแซฟ ยับ ทิพย์วรรณ, ยวงบัปติสตา พ.จ.อ.(พิเศษ)สมชาติ ทิพย์วรรณ, ฟรังซิสโก ศักดิ์ชัย บัวศรี, วิญญาณในไฟชำระ

 _______________________________

PLEASE JOIN

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

READ

NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

###########################################

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

 and

READ

NEWSLETTER IN THAI

From

St. FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

#################################################################################################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s