สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

19 July 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2015

“Teacher, we wish to see a sign from you.”

1 blind man พระโต stdas0419

PLEASE JOIN

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

 ___________________________________________

ปีที่ 49 ฉบับที่ 29 วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

“ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด”

การพักผ่อนหมายถึงการมาฟื้นฟูจิตใจ หยุดจากการงานต่าง ๆ มาใช้เวลาอยู่กับพระองค์ในที่สงัด เป็นการมานิ่งเงียบสักระยะหนึ่ง ซึ่งโดยปกติบรรดาพระสงฆ์มักจะเรียกว่า การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ บรรดาศิษย์ของพระองค์ ทำงานจนไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะรับประทานอาหาร

การพักผ่อนคงมิใช่เป็นการหลับนอน แต่เป็นการพักผ่อนทางด้านจิตวิญญาณ เพื่อจะได้พลังเพิ่มขึ้นในการกระทำพันธกิจของพระเจ้า

นักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ใช้เวลาเงียบสงบเกือบแทบตลอดชีวิตของท่านก็ว่าได้ ท่านได้วางชีวิตในอ้อมพระหัตถ์ของพระเยซูเจ้า ปล่อยวางชีวิตของท่านไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์ แล้วแต่พระองค์จะทรงกระทำสิ่งใดในชีวิตของท่าน ท่านก็ยินดีน้อมรับ ท่านจึงยินดีน้อมรับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ในร่างกายของท่าน เพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในพระมหาทรมานของพระเยซูคริสตเจ้า ในการแบกกางเขนติดตามพระองค์ไป โดยมีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ในกายของท่าน เช่นเดียวกับคุณพ่อปีโอ ซึ่งอยู่ในคณะฟรังซิสกัน และได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญ โดยท่านก็มีรอยแผลศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี ผู้ก่อตั้งคณะ

ดังนั้น ในชีวิตของการเงียบสงบ ที่พระเยซูเจ้าปรารถนาให้เราแต่ละคนมี คือชีวิตแห่งการภาวนา อันดับแรก ชีวิตของเราต้องเป็นการมอบให้ มอบทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามี ที่เราเป็น ไว้ต่อหน้าพระเยซูเจ้า ซึ่งจริง ๆ แล้วต่อหน้าพระองค์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไร้ค่า แต่เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้สิ่งต่าง ๆ มีคุณค่าในชีวิตของเราเมื่อเรามอบชีวิตไว้กับพระ และเริ่มออกจากตนเองเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจอ่อนโยน ปรารถนาจะเป็นมิตร เป็นเพื่อน เป็นผู้คอยช่วยเหลือ มิใช่สิ่งของที่เรามอบให้แก่ผู้อื่นเท่านั้น แต่เวลาที่เรามอบให้กับพระในแต่ละวัน การมอบชีวิตของเราให้กับผู้ที่อยู่รอบข้าง ผ่านทางพระเยซูคริสตเจ้า

ประการที่สอง พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนจำนวนมาก ก็ทรงสงสาร และตรัสว่า “เขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยง” พี่น้องครับ เคยบอกพี่น้องบ่อย ๆ ว่า ปัจจุบันวัดของเรา มีพระสงฆ์ถึง 3 องค์ แต่ต่อ ๆ ไปอีกสัก 10 – 15 ปี อาจจะเหลือครึ่งองค์ คือ ไม่มีพระสงฆ์ที่จะบวช หรือบวชน้อยลง พระสงฆ์ก็จะต้องดูแลหลายวัดครับ ตรงนี้น่าเป็นห่วง พระเยซูเจ้าทรงเป็นห่วงฝูงแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงดู เพราะคนเลี้ยงดูไม่มีแล้ว

กระแสเรียกในประเทศไทยลดลงอย่างมาก แต่ละสังฆมณฑลมีเณรใหญ่จำนวนน้อยลงไปเรื่อย ๆ เราคริสตชนจะต้องร่วมมือกัน ช่วยกันหาทางแก้ไข โดยฆราวาสจะต้องเข้ามามีบทบาทในพระศาสนจักรมากยิ่งขึ้น อาจจะไม่เหมือนกับต่างประเทศ ฆราวาสทำทุกอย่าง แม้กระทั่งการส่งศีลมหาสนิทในพิธีบูชาขอบพระคุณ ซึ่งจะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม หมู่บ้าน ชุมชนนั้น ๆ และได้รับการแต่งตั้งเป็นพิเศษจากพระสังฆราช ส่วนพระสงฆ์มีหน้าที่ คือ ถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ เตรียมเทศน์อย่างดี ส่วนการจัดการวัดเป็นเรื่องของฆราวาสทั้งหมด ก็คงจะยากแต่ก็น่าจะทำได้โดยทางสภาภิบาลของวัด ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการเลือกมาเป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัดของเรา

ประการสุดท้าย นักบุญเปาโลกล่าวว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงรับสภาพมนุษย์ เป็นการทำลายกำแพงระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ให้หมดไป พระองค์มาทำลายศัตรู ซึ่งเป็นกำแพงที่แยกเราออกจากพระเจ้า นั่นคือ บาปตัวฉกาจ ตัวร้าย เพื่อเราจะได้กลับกลายเป็นมนุษย์ใหม่ เป็นคนใหม่ โดยอาศัยไม้กางเขน ทำให้เราคืนดีกับพระเจ้า พระบิดา ด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสตเจ้า ทำให้เราพ้นจากบาปและความตาย ก้าวไปสู่ชีวิตนิรันดร

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

__________________________

ขอขอบคุณ

            มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์

บริจาคซ่อมแซมรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์             25,000            บาท

เพื่ออุทิศแด่ มัทธิว สมชาย หนึ่งน้ำใจ

บริจาคช่วยค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศวัด              20,000            บาท

เอลิซาเบท พรทิพา หนึ่งน้ำใจ

บริจาคช่วยค่าทาสีวัด                                    10,000            บาท

นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร                    1,000           บาท

ตลาดเช้าบ้านญวน

บำรุงวัด                                                    1,000           บาท

ผู้ไม่ออกนาม

บริจาคช่วยค่าดอกไม้                                       520            บาท

___________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอพี่น้องดูรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภาภิบาลของวัด ที่หน้าบอร์ดของวัด
 2. การเลือกตั้งสภาภิบาลของวัด จะจัดขึ้นในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 25 – 26 กรกฎาคม ศกนี้ หลังจากเสร็จพิธีบูชาขอบพระคุณ ทั้ง 5 มิสซา โดยรับเอกสารจากสภาภิบาล โดยเลือกจำนวน 10 ท่าน
 3. ขอเชิญพี่น้องที่ปรารถนาจะเรียนคำสอนเป็นคริสตชน ติดต่อกับพระสงฆ์ หรือที่สำนักงานวัด เรียนวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. ณ ห้องคำสอนของโรงเรียน
 4. ขออนุเคราะห์พี่น้องที่มีรูปภาพเก่า ๆ หรือสิ่งของโบราณมีคุณค่าทางศาสนา กรุณาติดต่อกับทางวัด เพื่อจะถ่ายภาพลงในอนุสรณ์ของวัดโอกาสฉลอง 180 ปี และขอคำบรรยายด้วย
 5. การแต่งตัวมาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ กรุณาแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย

 __________________________________

สมโภช 180 ปีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในโอกาสมโภช 180 ปีของวัด หลาย ๆ คนได้เสนอความคิดมาให้พ่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องในวัดของเราเป็นพิเศษ

 1. ช่วยกันจัดระบบระเบียบความเป็นอยู่ และความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชนของเรา ใครมีของที่ไม่ใช้แล้ว เป็นเก้าอี้ โต๊ะ เครื่องใช้ไฟฟ้า กรุณานำมารวมกัน เพื่อจะมอบให้โคเออร์รีไซเคิลนะครับ
 2. การมาวัดแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย มาด้วยความศรัทธาร้อนรน
 3. ขอเชิญพี่น้องแต่ละครอบครัวให้มีส่วนในพิธีกรรมแต่ละอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้อ่าน    ผู้ช่วยพิธี ถวายเครื่องบูชา ผู้ขับร้องเพลง ฯลฯ

 ______________________________

ร่วมทำบุญฉลอง 180 ปี

 1. ครอบครัว “ชลหาญ”                     10,000            บาท
 2. คุณอำรุง – คุณประพิน ศรีบุญเลิศ           10,000            บาท

ช่วยค่าไฟฟ้า

 1. มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์                  500            บาท
 2. ยอแซฟ ด.ช.เฟื่องวุฒิ เฟื่องวุฒิราญ              500            บาท

 _______________________________

Email วัด : francischurch1834@gmail.com

__________________________________

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ พระวรสารนักบุญมาระโก (มก 6:30-34)

            ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด เพราะพวกเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร

ข้อคิดบทอ่านที่ 1 (ยรม 23:1-6)

เราจะรวบรวมแกะที่รอดชีวิตของเราจากแผ่นดินทุกแห่ง เราจะนำเขาทั้งหลายกลับมายังทุ่งหญ้าอีก

ข้อคิดบทอ่านที่ 2 (อฟ 2:13-18)

พระเยซูคริสตเจ้า องค์แห่งสันติ ทรงทำให้ทั้งสองฝ่ายกลับมาเป็นมนุษย์คนใหม่ คนเดียวในพระองค์ โดยทางไม้กางเขน

 _______________________________

สวัสดีครับพี่น้อง

ได้เวลาที่จะฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2015 แล้วครับ พี่น้องที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี

ส่วนที่ต่ำกว่านั้น  คิดค่าวัคซีน 300 บาทเหมือนเดิม

สามารถแจ้งได้โดยตรง โดยมาลงชื่อที่คลินิกสะมาริตันได้ในวันเวลาดังนี้ครับ วันพุธที่ 22, 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.00 น. – 19.30 น. และ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 เวลา 18.00 น. – 19.30 น.

หรือจะแจ้งทางโทรศัพท์ที่ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร เบอร์ 08 – 7030 – 3050

หรือแจ้งทางไลน์ก็ได้ครับ ไลน์ ID vissanu243 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558

เป็นวันสุดท้ายที่รับแจ้งลงชื่อครับ ***

จะจัดฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ที่ห้องสอนคำสอน ห้องกลางที่ใต้ถุนตึกบ้านพักพระสงฆ์ เวลา 09.00 น. – 11.00 น.

 _____________________________

หลักเกณฑ์ผู้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาภิบาล

           

 1. ต้องเป็นคาทอลิก อายุ 25 ปีขึ้นไป
 2. มาวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์เป็นประจำ โดยอยู่ในหมู่บ้านหรือนอกหมู่บ้านก็ได้
 3. มีความศรัทธา ปฏิบัติศาสนกิจสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดี แต่งงานถูกต้องตามกฎหมายของพระศาสนจักร
 4. มีเวลาและตั้งใจอุทิศตน เสียสละทำงานเพื่อวัด โดยมิหวังผลประโยชน์หรือผลตอบแทนอื่นใด และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสันติ
 5. ไม่มีประวัติเสื่อมเสียทางด้านการเงิน
 6. มีความเคารพนบนอบต่อพระสงฆ์เจ้าอาวาส ผู้เป็นประธานคณะกรรมการสภาภิบาล โดยไม่ยุยงส่งเสริมให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ

หมายเหตุ ผู้ที่เข้ารับการเลือกตั้ง และผู้แทนจากองค์กรต่าง ๆ มีสถานภาพเท่าเทียมกันในการเป็นกรรมการสภาภิบาลวัด

ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ของวัด

เพื่อเป็นคณะกรรมการสภาภิบาลของวัดโดยตำแหน่ง

มีสิทธิและหน้าที่เทียบเท่ากับกรรมการที่รับการเลือกตั้ง

 1. คณะพลมารี
 2.  กลุ่มผู้อาวุโส
 3. กลุ่มอาสาชาย
 4.  เครดิตยูเนี่ยน
 5. วินเซนต์เดอปอล
 6. คูร์ซิลโล
 7. กลุ่มนักขับร้อง
 8. กลุ่มเยาวชน
 9. กลุ่มผู้อ่านพระคัมภีร์
 10. ผู้แทนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์
 11. ผู้แทนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 12. ผู้แทนโรงเรียนโยนออฟอาร์ค
 13. ที่ปรึกษาแต่งตั้งโดยเจ้าอาวาส

____________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 20

สัปดาห์ที่ 16 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ยอแซฟ พิพัฒน์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด เปโตร ประมาณ ฤกษ์ปิยะทรัพย์, เปโตร ธนกฤต รามสมภพ, ครอบครัว กรวิภา เดื่อมคั้น (ลูกๆ)

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, นารี-ขวัญชัย เรวัต, ยอแซฟ สันติ ยืนสกุล, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 21

น.ลอเรนซ์ แห่งบรินดิซี พระสงฆ์และนักปราชญ์

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ (ครบ 100 วัน), เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์, แอนโทนี ซุ่มไอ่, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว กรวิภา เดื่อมคั้น (ลูกๆ), ครบรอบวันเกิด อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ (ครบ 100 วัน), มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นารี-ขวัญชัย เรวัต, ยอแซฟ สันติ ยืนสกุล, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 22

ระลึกถึง น.มารีย์ ชาวมักดาลา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก อุไร ศรีบุญเลิศ, จูลี่ บิลีอาท เวอร์จิเนีย นวธรรม, มารีอา เก๊กฮวย, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา อำไพ สังขรัตน์, คุณชนกนาฏ ศุภนิมิตลภินันท์, ครอบครัว กรวิภา เดื่อมคั้น (ลูกๆ)

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ฟรังซิสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 23

ระลึกถึง น.บรียิต นักบวช

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยอแซฟ ใจ-อันนา สร้อย-เทเรซา สว่าง, หลุยส์ ประเสริฐ, อันเดร เร-มารีอา สนอม ศรีประมงค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว กรวิภา เดื่อมคั้น (ลูกๆ)

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา ถี ริวัฒนา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, มารีอา เกี้ยว เหงียน, ยอแซฟ เหงียน วันฮั้ว, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 24

น.ชาร์เบล มาคลุฟ พระสงฆ์

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ยาโกเบ ขุนไสย ศรจิตติ, อนาตาเซีย ปราศรัย ยงบรรทม, เทเรซา ศิริวรรณ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, นายเซียะ แซ่เอ็ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว จันทร์เจริญสิน, วันเกิด อันนา พรรณิภา สัจจะวัชรสิทธิ์, ครอบครัว กรวิภา เดื่อมคั้น (ลูกๆ)

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอห์น สุชา ธาราวร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา พิศมัย เล่ห์มงคล, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 25

ฉลอง น.ยากอบ อัครสาวก

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, ลูซีอา ประภา อนงค์จรรยา, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์, ผู้บริหาร ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนพันธะศึกษา (ศิษย์เก่า ร.ร.พันธะศึกษา ผู้ขอ)

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, คุณพ่อ ราฟาแอล คาร โสรินทร์, เปโตร ประมาณ ศิริกุล, มารีอา พูลศรี ศิริกุล, ยอแซฟ มาศ ศิริกุล, ยอแซฟ ประมวล ศิริกุล, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา ลำเจียก ดีเจริญ, ผู้บริหาร ครู และศิษย์เก่าโรงเรียนพันธะศึกษาที่ล่วงลับ (ศิษย์เก่า ร.ร.พันธะศึกษา ผู้ขอ), วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 26

อาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครบรอบวันเกิด มารีอามักดาเลนา ภัทรีฎา กรีกุล, โรซา รัญทม ตรีอุบล

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, อันนา นัชรี มั่นศิล, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิ้ม, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, อันตน ผุ่ง-มารีอา ฮ๊าก ไชยเผือก, ยออากิม ประเสริฐ-มารีอา ละมูล-เปโตร ประสาท สุขชัย, อันตน ปรีดา-เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, น.ส.มนันญา ตึชูวรัชญ์, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว อาภามงคล, มารีอา พยุง จันทรกานต์, ครอบครัว จันทรกานต์, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, ครอบครัว เปาโล อนุรักษ์ สมพานิช, เพื่อสุขภาพของ อันนา อุดร เวชเนียน, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, มารีอามักดาเลนา มะลิ จิตรานนท์ และครอบครัว, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, เทเรซา พิชญาณ์ณี ตั้งไพโรจน์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, มารีอา นลินา พฤกษอรุณ, มารีอา เกล็ดดาว โล่ห์เพ็ชร, ครอบครัว มารีอา สมจิตร ธาราโยชน์, ครอบครัว นายประวัติ งามละม้าย และลูกหลาน, อันนา อนุสรณ์ คลี่เกิด, เซซีลีอา ทัตพร ชัยมัทยมผล, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, ยอแซฟ เลิศชาย-เปโตร ศักดิ์ระพี ยินดีเวท, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, พี่เต๋ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, อีเรเนโอ พิเธียร สกุลทอง, คุณไพเราะ มณีสิน และครอบครัว, สมชาย มาลี และครอบครัว, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในโอกาสครบรอบ 20 ปี, ครอบครัว มีคาแอล เวก-มารีอา วังเวง บุญล้อ และลูกหลานทุกคน, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา ถี ริวัฒนา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, มารีอา เพ็ญจันทร์ อารมย์สุข, มารีอา ซกเฮี้ย แซ่ปึง,ซือเต็กป๋วง (สตีเฟ่น) ท่งเอ็ง แซ่เฮ้ง, อันนา ฮุ่ยคิ้ม แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, พ.ท.ประสาร อิศรางกูร ณ อยุธยา, นายพีรนัฐ ไลโพส, อันตน ดาวุธ สามารถการ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม สังขรัตน์, อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, เทเรซา สุทิรัตน์ เตชจงนำชัย, นางสังเวียน พูลสวัสดิ์, บริบูรณ์ จันทรกานต์, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, นางชุ่มใจ แก้วอาภัย, ร.ท.ถาวร หมื่นศรี, คุณบุญไท อัตตะวงษ์, ยอห์น เหงียน วันดิ๊ก, มารีอา บุญมา แซ่ฮ้อ, บา แซ่เล, วันชัย เทียนวัง, อันเดร สมจิตต์ มีขันทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษ ครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, อันนา พารา สังขรัตน์, ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, วิญญาณทุกดวงที่ฝังในสุสานติดกับบ้านเลขที่ 98, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ มารีอา อำไพ แซ่แต้ และครอบครัว

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s