สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

26 July 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฏาคม 2015

“A prophet is not without honor except in his native place and in his own house.”

1 stdas0093

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

DAILY MASS & SUNDAY MASS

_______________________________

ปีที่ 49 ฉบับที่ 30 วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

ในสัปดาห์ที่แล้ว พระเยซูเจ้าได้เชื้อเชิญให้บรรดาศิษย์ของพระองค์มาพักผ่อนกับพระองค์สักระยะหนึ่ง เพราะบรรดาศิษย์มีงานและกิจการต่าง ๆ มากมายจนไม่มีเวลาที่จะรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นบทสอนใจเราว่าสองปัจจัยที่สำคัญสำหรับชีวิตคริสตชนทุกคน คือ การสวดภาวนา และการดำเนินชีวิตตามพระวาจา ทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญที่สุดในชีวิตของคริสตชนทุกคนก็ว่าได้

ส่วนในพระวรสารวันนี้ของนักบุญยอห์น บทที่ 6 ข้อ 1-15 กล่าวว่า พระเยซูเจ้าทรงเห็นว่ามีประชาชนมากมายที่ติดตามพระองค์ ฟังพระองค์เทศน์สอน การแบ่งปันประสบการณ์ความรักของพระเจ้าจากพระองค์ พอดีเป็นเวลาเย็นพวกเขายังไม่ได้รับประทานอาหาร พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับฟิลิปว่า “พวกเราจะซื้อขนมปังที่ไหนให้คนเหล่านี้กิน” ฟิลิปจึงทูลตอบว่า “ขนมปังสองร้อยเหรียญแจกให้คนละนิดก็ไม่พอ” ขณะนั้นเด็กคนหนึ่งมีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว เขาได้มอบให้กับพระเยซูเจ้า พระเยซูเจ้าทรงหยิบขนมปังขึ้น ทรงขอบพระคุณพระเจ้า แล้วทรงแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่นั่งอยู่ตามที่เขาต้องการ พวกเขารับประทานจนอิ่มหนำ แล้วยังเก็บเศษขนมปังที่เหลือได้อีกสิบสองกระบุง

เรื่องการทวีขนมปังเพื่อเลี้ยงประชาชน มีข้อคิดและบทสอนใจเราอย่างไรบ้าง

อันดรูว์ทูลว่า “เด็กคนหนึ่งมีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว” นักบุญยอห์นผู้นิพนธ์พระวรสารต้องการจะบอกว่า บุคคลที่ได้ยินได้ฟังพระวาจาของพระเยซูคริสตเจ้าแล้วเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเอง โดยเริ่มจากเด็กที่ไร้เดียงสา เด็กที่รับฟังพระวาจาของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตแล้วเริ่มปฏิบัติตามพระวาจาทันที โดยเริ่มด้วยการแบ่งปันสิ่งที่ตนมีอยู่มอบให้กับผู้อื่นที่ไม่มีหรือที่ขาดแคลน

เมื่อพูดถึงความเป็นเด็ก คือ ซื่อ สดใส บริสุทธิ์ ปราศจากมารยา เล่ห์เหลี่ยม ตรงไปตรงมา เด็กมีใจสุภาพ อ่อนหวาน และมีใจเมตตากรุณา พระเยซูเจ้าจึงทรงอวยพระพรแก่เด็ก ๆ ที่เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ ผู้ใดที่มีจิตใจเหมือนเด็ก ๆ เหล่านี้ ผู้นั้นจะสามารถเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์

               การทวีขนมปังของพระเยซูคริสตเจ้า เพื่อเลี้ยงคนเป็นจำนวนมาก นับจำนวนผู้ชายได้ถึงห้าพันคน ซึ่งมีผู้คนมากมายที่มาฟังและติดตามคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้า พวกเขาเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนโดยเริ่มจากเด็ก ๆ แล้วก็บุคคลอื่น ๆ เมื่อได้ยินได้ฟังคำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า เริ่มต้นกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ เริ่มที่จะนำข้าวของต่าง ๆ ที่ตนนำติดตัวมาด้วย ในช่วงระหว่างการมาฟังคำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้า เขาเริ่มแบ่งปันอาหาร ขนมปัง และสิ่งต่าง ๆ ที่นำติดตัวมาออกมาแบ่งปันซึ่งกันและกัน

ดังนั้น การทวีขนมปังถือว่าเป็นอัศจรรย์ที่พระเยซูเจ้าทรงกระทำ นักพระคัมภีร์บางท่านกล่าวว่า “พระเยซูเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์ โดยการทวีขนมปังอย่างแน่นอน” แต่นักพระคัมภีร์บางท่านก็กล่าวว่า “หลังจากที่ประชาชนได้ฟังคำเทศน์สอน พวกเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ของตนเอง โดยการรู้จักแบ่งปันในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ให้แก่บุคคลรอบข้าง” แสดงว่าพระเยซูคริสตเจ้าทรงทำอัศจรรย์เช่นกัน แต่มิใช่ทรงทวีขนมปังโดยตรง แต่ทรงทำอัศจรรย์โดยการเปลี่ยนแปลงจิตใจของประชาชนให้เขารู้จักแบ่งปัน ให้รู้จักมีใจเมตตากรุณาโอบอ้อมอารีต่อบุคคลรอบข้าง พวกเขาจึงนำอาหาร สิ่งของต่าง ๆ ที่ติดตัวมาออกมาแบ่งปันกัน

พี่น้องที่รักครับ วันนี้พระเยซูคริสตเจ้าทรงสอนอะไรเราบ้าง พ่อคิดว่าพี่น้องคงจะได้ข้อคิดที่จะสามารถนำไปปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นจังในชีวิตของพี่น้องได้อย่างแน่นอน เพื่อให้พระวาจาเป็นพระวาจาทรงชีวิต

ประการแรก คำเทศน์สอนของพระเยซูเจ้ากินใจประชาชน ทำให้พวกเขาเริ่มหันมามองดูตนเอง สำนึกตน และกลับใจ เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิตใหม่ การหันกลับมามองตนเอง และเริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็นท่าทีที่สำคัญในชีวิตของคริสตชน

               ประการที่สอง เด็ก ๆ ที่มีใจสุภาพ อ่อนหวาน และรู้จักแบ่งปัน โดยเริ่มต้นออกจากตนเองและหันไปมองดูความต้องการของผู้อื่น ความทุกข์ยากของผู้อื่น แล้วช่วยเหลือบุคคลเหล่านั้นทันที

               ประการที่สาม การรู้จักแบ่งปัน การมีใจเมตตากรุณา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นฤทธิ์กุศลสำคัญประการหนึ่งในชีวิตคริสตชนทุกคน

พระเยซูเจ้าตรัสโดยผ่านทางนักบุญเปาโล ในกิจการอัครสาวกว่า “การให้บันดาลความสุขมากกว่าการรับ” ชีวิตของพระเยซูเจ้าที่ทรงมอบอุทิศให้กับเราแต่ละคนโดยเฉพาะเจาะจง เป็นการมอบอุทิศชีวิตให้ทั้งหมด โดยมิได้หวงแหนสิ่งใดไว้เป็นของพระองค์เอง เป็นการตัดสละอุทิศชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้าอย่างแท้จริง

จดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส บทที่ 4 ข้อ 1 – 6 ในวันนี้ก็สอดคล้องกับพระวรสารโดยนักบุญเปาโล ปรารถนาให้เราดำเนินชีวิตถ่อมตน อ่อนโยน เพียรทน ดังที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มีความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าหนึ่งเดียว ความเชื่อหนึ่งเดียว ศีลล้างบาปหนึ่งเดียว พระเจ้าหนึ่งเดียวทรงเป็นพระบิดาของเราทุกคน

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

_____________________________

ทำบุญสมทบทุนซ่อมแซมรูปนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

            คุณพวงลัดดา ภูมิพานิช                                           10,000            บาท

อุทิศแด่ อันตน ดาวุธ สามารถการ (ครบรอบ 1 ปี)                500            บาท

____________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ทางวัดได้เลือกคณะกรรมการสภาภิบาลชุดใหม่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญกรรมการทั้งชุดเก่าและชุดใหม่ประชุมร่วมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม ศกนี้ เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมธาราฉัตร
  2. พิธีล้างบาปเด็กทารก วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม ศกนี้ ในพิธีบูชาขอบพระคุณ 10.00 น.
  3. ศุกร์ต้นเดือน พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม ศกนี้
  4. ขอเชิญพี่น้องที่ปรารถนาจะเรียนคำสอนเพื่อเป็นคริสตชน กรุณาติดต่อได้ที่คุณพ่อ หรือที่สำนักงานวัด เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. ที่ห้องคำสอนของโรงเรียน
  5. ขอความอนุเคราะห์รูปภาพ หรือรูปพระ ที่มีอายุเก่าแก่ เพื่อนำภาพลงในอนุสรณ์ของวัด ขอให้พี่น้องติดต่อกับพระสงฆ์ หรือที่สำนักงานวัด
  6. ขอเชิญพี่น้องมีส่วนร่วมสมทบทุนสำหรับงานสมโภช 180 ปีของวัด โดยผ่านทางพระสงฆ์ สำนักงานวัด หรือที่ตู้ทานในวัด

 

________________________

ขอเชิญพี่น้องทุกท่านฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2015

ผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ฉีดฟรี ผู้ที่อายุต่ำกว่า 65 ปี คิดค่ายา 300 บาท

สามารถแจ้งชื่อได้ที่คลินิกสะมาริตัน วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2556 เวลา 18.00 น. – 19.30 น. หรือแจ้งทางโทรศัพท์ที่ นพ.วิษณุ ธาราฉัตร เบอร์ 08-7030-3050

หรือแจ้งทางไลน์

ID vissanu243 วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 เป็นวันสุดท้ายที่รับลงชื่อ

จัดฉีดวัคซีนในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 ที่ห้องสอนคำสอน ห้องกลางที่ใต้ถุนตึกบ้านพักพระสงฆ์ เวลา 09.00 น. ถึง 11.00 น.

 

_____________________________________

­­­วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ (พระวรสารนักบุญยอห์น บทที่ 6 ข้อ 1-15)

            พระเยซูเจ้าทรงกระทำอัศจรรย์ ทวีขนมปัง เลี้ยงประชาชนจำนวนมาก ที่นั่นมีเด็กคนหนึ่งมีขนมปัง 5 ก้อนและปลา 2 ตัว ได้มอบถวายแด่พระเยซูเจ้า

ข้อคิดบทอ่านที่ 1 (2 พกษ 4:42-44)

ประกาศกเอลีชา ได้สั่งให้นำขนมปังที่ทำขึ้นใหม่จากข้าวที่เก็บเกี่ยวได้ แจกจ่ายให้กับทุกคน เพราะพระเจ้าตรัสว่า ท่านทั้งหลายจะได้กิน แล้วจะยังเหลืออีก

ข้อคิดบทอ่านที่ 2 (อฟ 4:1-6)

นักบุญเปาโลวอนขอบรรดาคริสตชน ให้ดำเนินชีวิตสมกับการที่ได้รับการเรียกจากพระเจ้า โดยให้มีจิตใจสุภาพ ถ่อมตน อ่อนโยน

____________________________________________________

สมโภช 180 ปีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในโอกาสมโภช 180 ปีของวัด ขอให้พี่น้องโดยเฉพาะในหมู่บ้านทุกท่าน

  1. ช่วยกันจัดระบบระเบียบความเป็นอยู่ และความสะอาดเรียบร้อยภายในชุมชนของเรา ใครมีของที่ไม่ใช้แล้ว เป็นเก้าอี้ โต๊ะ เครื่องใช้ไฟฟ้า กรุณานำมารวมกัน เพื่อจะมอบให้โคเออร์รีไซเคิลนะครับ
  2. ขอเชิญพี่น้องแต่ละครอบครัวให้มีส่วนในพิธีกรรมแต่ละอาทิตย์ ไม่ว่าจะเป็นผู้อ่าน    ผู้ช่วยพิธี ถวายเครื่องบูชา ผู้ขับร้องเพลง ฯลฯ
  3. การมาวัดขอให้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย มาด้วยความศรัทธาร้อนรน

____________________________

ทำบุญฉลอง 180 ปีวัด

ครอบครัว ปิติสันต์                   2,000             บาท

มารีอา มยุรี สว่างเนตร               500             บาท

____________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ในหนังสือปฐมกาล พระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายในกำหนด 6 วาระ และระบุไว้ชัดเจนในวาระที่ 7 พระองค์ทรงหยุดพักผ่อน กำหนดให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ โดยสั่งว่า

เจ้าจงจำไว้ว่า จงทำวันของพระเจ้าให้เป็นวันศักดิ์สิทธิ์ วันนั้นเจ้าและคนในบ้านจะไม่ทำงานใด ๆ (ปฐก 2: 2-3)

ดังนั้นเองที่มาของวันพระเจ้าจึงถือกันว่า วันที่ 7 วันสุดท้ายของสัปดาห์ เป็นวันที่ต้องทำให้ศักดิ์สิทธิ์ ปัจจุบัน เราถือว่าวันนั้นคือ วันอาทิตย์ และถือว่าเป็นคำสั่งของพระเจ้าที่คริสตชนทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม โดยการไปร่วมกันถวายบูชามิสซาที่วัด เพื่อไปร่วมเฉลิมฉลองความรัก และพระเมตตาของพระเจ้าด้วย ต่อไปนี้หากมีใครมาถามพี่น้องว่า ทำไมจึงต้องไปวัดทุกวันอาทิตย์ พี่น้องคงจะตอบได้แล้วนะคะ

ถ้ามีคนถามพี่น้องอีกว่า อ้าว! วันอาทิตย์ก็ทำงานอะไร ๆ ไม่ได้เลยหรือ ทำไมต้องห้ามด้วย พี่น้องต้องไม่จนมุมตอบเขาให้ได้ว่า

การห้ามทำงานในวันอาทิตย์ หมายถึง งานที่ต้องใช้แรงงาน รวมไปถึงงานประจำทุกชนิดด้วย การห้ามนี้ มีจุดประสงค์ให้คริสตชนยกถวายวัน เวลา แด่พระเจ้า ให้เห็นความสำคัญของการอยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ และสวดภาวนา กราบนมัสการ โมทนาคุณและสรรเสริญพระองค์ร่วมกัน

ความจริงแล้ว เราใช้เวลาเพียง 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อพระเป็นเจ้า ใน 1 สัปดาห์มี 168 ชั่วโมง (7×24) ซึ่งไม่เหลือบ่ากว่าแรงแน่ ๆ

อย่างไรก็ดี มีกรณียกเว้นให้ทำงานบางอย่างได้เหมือนกัน เช่น การซักผ้า ทำความสะอาดบ้าน จัดบ้าน ปลูกต้นไม้ แต่ถ้าไปรับจ้างเขาทำเพื่อหารายได้อย่างนี้ ก็เข้าข่ายงานต้องห้ามเหมือนกัน อีกประการหนึ่ง บางคนต้องอยู่เวร เข้าเวร เช่น นายแพทย์ พยาบาล ทหาร ตำรวจ … ถือว่าทำได้ แต่ต้องหาโอกาสชดเชยคือ ไปร่วมมิสซาตามเวลาที่ว่าง ซึ่งปัจจุบันนี้ตามวัดคาทอลิกของเราก็มีพิธีมิสซาหลายรอบ เช่น วัดสามเสนของเรา มีถึง 4 รอบมิสซา และยังมีวันเสาร์เพิ่มอีก 1 มิสซา เวลา 19.00 น. อีกด้วย

“อย่าลืมนะคะ กางเกงขาสั้น กระโปรงสั้น ๆ ไม่ควรใส่มาวัดค่ะ”

 ______________________________

Email วัด : francischurch1834@gmail.com

____________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 27

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, คล้ายวันเกิด มารีอา ดุจเดือน ทิวไผ่งาม

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, เปาโล ทนงศักด์ โนนใหญ่, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 28

สัปดาห์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ฟรังซีสโก รณภพ กรีกุล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, ร.ท.ถาวร หมี่นศรี, ยวง ประยูร จิตตอำไพ, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 29

ระลึกถึง น.มาร์ธา

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, น้องหนึ่ง, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, อังเดร อนุชา กรีกุล (ครบรอบวันตาย 22 ปี), มารีอา สุภัทรา ศรทัตต์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 30

น.เปโตร คริโซโลโก พระสังฆราชและนักปราชญ์

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ คมกฤช อานามนารถ, เปโตร วิชัย-อักแนส จริยา-วินเซนต์ ถาวร พรพิทักษ์สุข, เปาโล ซุ่นเลี้ยง-ลูกา ซุ่นตง แซ่ลิ้ม, นางออโรร่า ศรทัตต์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา ชั้น จิตตอำไพ, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 31

ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ เด โลโยลา พระสงฆ์

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา จุฑามาศ เจริญทรัพย์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, อนาตาเซีย ปราศรัย ยงบรรทม, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา จุฑามาศ เจริญทรัพย์, วันเกิด คาทารีนา แห่งซีเอนา เปมิกา อาภามงคล, ครอบครัว อาภามงคล

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, ฟรังซีสโก น.พ.อนันต์ เลาหศิริ, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 1

ระลึกถึง น.อัลฟอนโซ มารีย์ เด ลิกวอรี พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง มัทมบงกฤช, ลูซีอา ประภา อนงค์จรรยา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ด.ญ.ขวัญดารินทร์ พรหมเดชะ, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล พยงค์ กิจนิจชีวะ, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 2

อาทิตย์ที่ 18 เทศกาลธรรมดา (วันสื่อมวลชนสากล)

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, อันนา นัชรี มั่นศิล, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ เหลียงเป้ง แซ่นิ้ม, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ลำใย มาลีวงษ์, สเตฟาโน-ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, มารีอา สมัย วาสิกคุตต์, เปโตร สนิท วาสิกคุตต์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว มารีอามักดาเลนา มะลิ จิตรานนท์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ณัฐธิภัทร์ บุญสถิตถาวร, อันนา อนุสรณ์ คลี่เกิด, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, มารีอา พยุง จันทรกานต์, ครอบครัว จันทรกานต์, แม่ผ่องศรี พนมอุปถัมภ์ และลูกหลาน, ครอบครัว นายณัฎฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, จรัญ ไชยเผือก และครอบครัว, ครอบครัว แมนซาโน, ครอบครัว เหลืองจินดารัตน์, อีเรเนโอ พิเธียร สกุลทอง, คลอใจ พิศมัย และครอบครัว, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว อนันตวนา, ครอบครัว เจริญสุข, ครอบครัว มีคาแอล เวก-มารีอา วังเวง บุญล้อ และลูกหลานทุกคน, คุณไพเราะ มณีสิน และครอบครัว, ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา ในโอกาสครบรอบ 20 ปี, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว มารีอา นิตยา แซ่ตั้ง และลูก ๆ, ครอบครัว มารีอา สมพงษ์ พุ่มร่มบุตร, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว ศรทัตต์-ครอบครัว ธารีจิตต์, ครอบครัว เปาโล อนุรักษ์ สมพานิช, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ชีวิตคู่และกิจการงานของ ณัชชกาภรณ์ และวงศ์วริศ จารุพัชไวทยะ, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, นายสมภาพ-นางเวียงงาม ศรีวรขาน, ศุภสิริ ปิยชาติวงศ์ และครอบครัว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา ถี ริวัฒนา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มาร์แซล สามารถ หอมสุคนธ์, นางชุ่มใจ แก้วอาภัย, อันเดา ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, ยอแซฟ สี-มารีอา มาลี-เปาโล อุดม พึ่งจิตต์, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, Lassare Gibert Morice Cabriel, เทเรซา วนิดา วงศ์สุภา, บริบูรณ์ จันทรกานต์, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, ยอห์น เหงียน วันดิ๊ก, มารีอา บุญมา แซ่ฮ้อ, บา แซ่เล, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม สังขรัตน์, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, นายสมใจ แซ่ตั้ง, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษ ครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s