สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

9 August 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 32 วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2015

 สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

1 assumtion 270px-Tizian_041
The Assumption of the Virgin Mary into Heaven

Image: From Wikipedia, the free encyclopedia

____________________________________

ปีที่ 49 ฉบับที่ 32 วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

พระวาจาของพระเจ้าในวันนี้ พระเยซูคริสตเจ้าตรัสกับประชาชนชาวยิวว่า “เราเป็นปังทรงชีวิต ซึ่งลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้ จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป เพราะปังที่เราจะให้นี้ คือเนื้อของเรา เพื่อให้โลกมีชีวิต” (ยน 6:51)

            ประการแรก พระเยซูคริสตเจ้าปรารถนาที่จะสอนบรรดาศิษย์ของพระองค์ และประชาชนชาวยิวให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า ชีวิตของพระองค์เปรียบเสมือนปังทรงชีวิต คือเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตของเรา ทำให้เรามีชีวิตนิรันดร นั่นคือ ชีวิตของพระที่ชิดสนิทกับเรา หรือถ้าจะพูดให้ถูกต้องตามหลักเทววิทยาก็คือ เราชิดสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้าโดยผ่านทางปัง ซึ่งได้รับการเสก กลับกลายเป็นเลือดเนื้อของพระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงมอบให้กับเราแต่ละคน “ผู้ที่เชื่อในพระองค์ จะมีชีวิตนิรันดร”

            เราแต่ละคนเชื่อมั่นว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงมอบพระองค์เป็นเครื่องบูชา ถวายแด่พระบิดา บนไม้กางเขนฉันใด ชีวิตของเราแต่ละคน ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถวายแด่พระบิดา บนพระแท่นบูชา ร่วมกับพระสงฆ์ผู้ถวายบูชาขอบพระคุณ พร้อมกับบรรดาพี่น้องสัตบุรุษทั้งหลาย โดยมีพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ถวายบูชาพระองค์เองเพียงครั้งเดียว

            ประการที่สอง พระเยซูคริสตเจ้าเป็นปังทรงชีวิต ผู้ที่กินปังนี้ จะมีชีวิตนิรันดร เราทุกคนที่มาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณทุก ๆ วันอาทิตย์ หรืออาจจะทุก ๆ วัน เมื่อเราเดินเข้ามารับศีลมหาสนิท เราจะต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งและชัดเจนว่า เป็นพระเยซูคริสตเจ้า ที่เราปรารถนาจะเข้าไปชิดสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ผ่านทางศีลมหาสนิท ทำให้ชีวิตของเราละม้ายคล้ายคลึงกับพระเยซูคริสตเจ้ามากยิ่ง ๆ ขึ้นทุกวัน

ประการที่สาม ชีวิตของเราที่แสดงออก จะต้องแสดงออกให้เห็นถึงความรัก ความโอบอ้อมอารี มีใจเมตตากรุณา รู้จักให้อภัย ถ้าชีวิตของเราในแต่ละวันดำเนินอยู่ในความรักของพระเจ้า เหมือนดังที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงรักเรา และมอบอุทิศชีวิตของพระองค์เพื่อเรา โดยการตายบนไม้กางเขน เป็นเครื่องบูชาอันประเสริฐที่สุด ที่ถวายแด่พระบิดาเจ้า

ดังนั้น ชีวิตของเราแต่ละคน จะต้องถวายตนเองเป็นเครื่องบูชาแด่พระบิดาเจ้าทุก ๆ วัน พร้อมกับพระสงฆ์ ณ พระแท่นบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง เพื่อชีวิตของเราจะกลับกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงมอบถวายชีวิตของพระองค์เองแด่พระบิดาบนไม้กางเขน

พี่น้องที่รักทุกท่าน พี่น้องปรารถนาจะเป็นเครื่องบูชาอันศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ ถวายแด่พระบิดาเจ้า พร้อมกับพระสงฆ์ ณ แท่นบูชาแล้วหรือยัง หรือเรายังไม่พร้อมที่จะมอบถวายตัวเรา ชีวิตของเรา กิจการงาน ความสุข ความทุกข์ของเรา ถวายแด่พระบิดา ถ้าเราพร้อม แสดงว่าเรามีความเชื่อมั่น มีความรัก ศรัทธาร้อนรนอย่างแท้จริง

ให้เราร่วมใจกันวิงวอนต่อพระจิตเจ้า โปรดประทานแสงสว่าง พละกำลัง ให้เราสามารถถวายชีวิตของเรา เป็นเครื่องบูชาแด่พระบิดา พร้อมกับพระสงฆ์ ณ พระแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ทุก ๆ วันนะครับพี่น้องที่รักทุกท่าน

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

 ____________________________

ทำบุญฉลอง 180 ปีวัด

 1. บุตรหลานครอบครัว “มณีน้อย”

                  เพื่อ ฟรังซีสโก ชอบ – มารีอา ประสาร มณีน้อย             150,000  บาท

 1. คุณรัดเกล้า มีเฟื่องศาสตร์

เพื่อ ฟรังซีสโก ช.ชาย – คุณกุน มีเฟื่องศาสตร์             5,000 บาท

 1. คุณรัดเกล้า มีเฟื่องศาสตร์

บริจาคในนาม คุณมาลินี จุลสุคนธ์                            5,000   บาท

 1. มารีอา วิรัช ไพบูลย์ศิลป์                                         3,000   บาท
 2. คุณดุษณี แสงงาม                                                   2,000   บาท
 3. มารีอา วดี คุณประยูรสวัสดิ์                                         500   บาท

บูรณะวัด

มารีอา วิรัช ไพบูลย์ศิลป์                                                            5,000   บาท

 _____________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญร่วมสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ในวันอาทิตย์ที่ 16     สิงหาคม ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. หลังพิธีมีการแห่พระรูปแม่พระ
 2. ขอเชิญผู้สนใจสมัครเรียนคำสอนผู้ใหญ่ เพื่อเป็นคริสตชน ในวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น.    ณ ห้องคำสอนของโรงเรียนโยนออฟอาร์ค ติดกับห้องประชุมธาราฉัตร
 3. พระสงฆ์ไปเข้าเงียบ ในวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 13 – 14 สิงหาคม ศกนี้ จึงของดมิสซาค่ำวันที่ 13 และเช้าวันที่ 14 สิงหาคม ศกนี้ นอกนั้นมีตามปกติ
 4. ขอเชิญผู้สูงอายุมาร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม ศกนี้ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 14.30 น. ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ขอเชิญสมัครที่กรรมการสภาภิบาลของวัด หรือกลุ่ม   ผู้สูงอายุ
 5. ขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันสมโภช 180 ปีของวัด
 6. ในวันเสาร์ที่ 12 กันยายน ศกนี
 7. พิธีเปิดเวลา 9.00 น. โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

พิธีบูชาขอบพระคุณ เวลา 16.00 น.

คอนเสิร์ตซาเวรีโอ ณ แผ่นดินสยาม เวลา 19.00 น.

     วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ศกนี้

9.00 น. – 15.00 น. ชมนิทรรศการ ประวัติวัด ชุมชน และประวัติโรงเรียนต่าง ๆ

10.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณคืนสู่เหย้า ไทย – เวียดนาม

16.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภช 180 ปีของวัด

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

19.00 น.         คอนเสิร์ตซาเวรีโอ ณ แผ่นดินสยาม

 _____________________________

 

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 19 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ (ยน 6:41-51)

            เราเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ใครที่กินปังนี้จะมีชีวิตอยู่ตลอดไป

ข้อคิดบทอ่านที่ 1 (1 พกษ 19:4-8)

ประกาศกเอลียาห์กำลังจะหมดกำลังใจ ในการทำหน้าที่ผู้แทนของพระเจ้า แต่พระเจ้าได้ให้กำลังใจ ได้ให้อาหารและน้ำเพื่อทำให้เขามีพลังเข้มแข็ง

ข้อคิดบทอ่านที่ 2 (อฟ 4:1-6)

ท่านทั้งหลาย จงขจัดความไม่ดีไม่งามทั้งหลายในชีวิต จงมีใจโอบอ้อมอารี มีใจเมตตากรุณาต่อกัน ให้อภัยกัน ดังที่พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ท่าน

 ____________________

 

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 2)                           

นาย สมพงษ์ ทัพไพรี

บุตร               นาย สุรัตน์ ทัพไพรี – นาง มาลี ชิวชาวนา

                    กับ                      

คริสติน่า อรุโณทัย พยัคฆพงษ์

บุตรี               นาย สมบัติ – เทเรซา เทเรซิต้า พยัคฆพงษ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 เวลา 13.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 ______________________

คณะกรรมการสภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

   ประธาน                   คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

รองประธาน               คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ปรีชา รุจิพงศ์

ผู้อำนวยการ               มารีอา รัชนี เยาวสังข์

รองผู้อำนวยการ          หลุยส์ เกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์

รองผู้อำนวยการ           เซซีลีอา นุสรา จุลละสุวรรณ

   เลขานุการ                 เทเรซา อัจฉรา ภูริคุปต์

ผู้ช่วยเลขานุการ            เทเรซา กรวิภา เดื่อมคั้น

   เหรัญญิก                   มารีอา ลาวัลย์ ศรจิตติ

   กรรมการ                   ฟรังซิสเซเวียร์ ดร.อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น

เทเรซา ประไพ ภูมิพานิช

มารีอา สมปอง ก่อรักเศวต

เปาโล วิกรม โชติโรจน์ประภา

บรูโน สุเมธ มโนมัธย์

เอลีซาเบธ พรสุข วรรณางกูร

มัทธิว ประกอบกิจ ปรีชาวุฒิ

ลอเรนส์ ดร.อินทรีย์ บัวสมบูรณ์

ยอแซฟ นัฐกานต์ เจนผาสุก

ฟรังซิสเซเวียร์ สุรเดช สุขชัย

เทเรซา สมฤทัย ศรจิตติ

มารีอา นุชนาฎ ธารีจิตต์

เปโตร นรินทร์ ชมจินดา

ยอแซฟ สมพงษ์ จันทร์เรือง

มีคาแอล กนต์ธีร์ ช่วยศรีนวล

มารีอา ฐปนีย์ ศาลิคุปต

                                    ผู้แทนโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

                               ผู้แทนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล และ

ผู้แทนโรงเรียนโยนออฟอาร์ค

________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 10

ฉลอง น.ลอเรนซ์ สังฆานุกรและมรณสักขี

06.00 น.

สุขสำราญ คล้ายวันเกิด ออกัสติน ศศินทร์-ออกัสติน ศรินทร์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ คล้ายวันเกิด ออกัสติน ศศินทร์-ออกัสติน ศรินทร์, ยอแซฟ ประเด่น เคนแก้ว, วันเกิด มารีอา อรณัน สังขรัตน์, มากาเร็ต กมลทิพย์ ทวีธรรมสถิตย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เทเรซา บุรี รุ่งเรือง, อันนา ถี ริวัฒนา, เอลิซาเบท เสงี่ยม โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 11

ระลึกถึง น.กลารา พรหมจารี

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, มารีอา เกี้ยว เหงียน, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, ยาโกเบ กรุง-เซซีลีอา เตือย-เทเรซา สุวภา สุขชัย, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 12

น.ฌาน ฟรังซัวส์ เดอชังตาล นักบวช

06.00 น.

สุขสำราญ มารีอา ชูจิตร ทิวไผ่งาม, คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง (ครบ 1 ปี), ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, เปโตร สนั่น หอมประทุม, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา รัมณีย์ สุสังกรกาญจน์, เวโรนิกา ปัทมา เปลี่ยนประมุข, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, ครอบครัว ไชยสงวนธรรม, นางพัฒนา นุชนารถ, มารีอา ชูจิตร ทิวไผ่งาม, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร, อันนา ผ่องศรี พนมอุปถัมภ์, มาร์ธา สำเนียง กลิ่นบัวแก้ว

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง (ครบ 1 ปี), เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, อันนา คุณแม่ สุภา อรุณจิตต์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, ยอแซฟ เหงียนวัน ฮั้ว, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, อันนา มาลี ไชยสงวนธรรม, อันนา เฮียง ไชยสงวนธรรม, อันนา อุไร ไอยรา, บุญรอด ไอยรา, ฟิลิป ส.อ.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 13

น.ปอนซีอาโน พระสันตะปาปา และ น.ฮิปโปลิต พระสงฆ์และมรณสักขี

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 14

ะลึกถึง น.มักซีมีเลียน มารีย์ กอลเบ พระสงฆ์และมรณสักขี

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณ น้องน๊อต, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 15

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ (เลื่อนไปสมโภชวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม)

06.00 น.

สุขสำราญ ครบรอบแต่งงาน 26 ปี ณรงค์ศักดิ์-สุปราณี ลักษมีวรานนท์, ยอแซฟ รุ่งโรจน์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, มารีหลุยส์ วิมล นิติรักษ์, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ครอบครัว กายสุต, วันเกิด มารีอา รุ่งนภา-โทมัส ธนบดี วายุวัฒนศิริ, วันเกิด เซซีลีอา สุรัตน์ วิธีธรรม

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มัทเธว ถมยา-เอลีซาเบธ ตลับ โรจนสุธี, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 16

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, อันนา นัชรี มั่นศิล, อันนา ถี ริวัฒนา (ครบ 100 วัน), ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก ไตรยางค์-มารีอา เฉลิม-ยอแซฟ เอกราช-สเตฟาโน สมาน จุลสุคนธ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยากอบ สุทธิ ยิ่งสมสุข, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, อันนา อนุสรณ์ คลี่เกิด, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว เทพพิทักษ์, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ครอบครัว รุ่งเรืองผล, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, วันเกิด มารีอา สาธิณี หอมประทุม, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท, วิเชียร สุขภูติ, กิ่งกาญจน์, คุณนิตยา ตันติบุญชูวงศ์, ศุภสิริ ปิยชาติวงศ์ และครอบครัว, ครอบครัว มัทธิว นัธพงษ์ คำธนะ, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ, ครอบครัว ยวง บอสโก ณัฐวุฒิ คำธนะ, ครอบครัว มารีอา ทิพวรรณ เดชขำ, ครอบครัว สกุลสุวรรณ, ครอบครัว อินทรสุขสันติ, ครอบครัว ลิขิตเรืองศิลป์, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, มารีอา พณัชกร-มารีอา ณัฐชยาพร คำธนะ, สุนันทา นาคมงคล, มารีอา พิมพกานต์ มาลี และครอบครัว, เปโตร จรัญ ซีกเพชรทอง, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว สุเมธ แสงประทีป, มารีอา สุชาดา สิมะสิทธิกุล (พานิชเกษม), ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ชายสิทธิ์ เจ็งไพจิตต์, น.ส.นันทพร จงจรูญเกียรติ์ และครอบครัว, มากาเร็ต กมลทิพย์ ทวีธรรมสถิตย์, โยนออฟอาร์ค ชยาธร เทพทอง, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา ถี ริวัฒนา(ครบ 100 วัน), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, โทมัส เซี่ยมกุ่ย แซ่ฮ้อ และผู้ล่วงลับ, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท, อันตน ดาวุธ สามารถการ, บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, น้องไกด์ เกตานิรุจ, ลูกพลัม, ยอห์น สลัด-เปโตร วันที่-โทมัส วันชาติ สังขรัตน์, เปโตร สราวุธ จงแจ่ม, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

________________________________

PLEASE JOIN

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

READ

NEWSLETTER IN THAI

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s