สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

16 August 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 33 วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

(สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา)

ปีที่  49  ฉบับที่  33  วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015

“Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb.”

1 VISITATION wjpas0697

________________________________________

ปีที่  49  ฉบับที่  33  วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2015

 

เสียงเจ้าอาวาส

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

(วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา)

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

พระศาสนจักรให้เราร่วมใจกันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ซึ่งสมโภชในวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี พระศาสนจักรในประเทศไทยให้เราเลื่อนมาสมโภชในวันอาทิตย์ เพื่อให้พี่น้องทุกท่านได้มีโอกาสสมโภชแม่พระ ซึ่งถือว่าเป็นวันสมโภชสำคัญของพระศาสนจักร โดยสมเด็จพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ได้ประกาศว่า “พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ” เป็นข้อความเชื่อของพระศาสนจักร ซึ่งประกาศในปี 1950 การประกาศเป็นข้อความเชื่อของพระศาสนจักร         ย่อมจะต้องมีความหมายและมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับชีวิตคริสตชน ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระแม่ พระศาสนจักรให้เราร่วมใจกันเฉลิมฉลองธรรมล้ำลึกแห่งปัสกา คือ การกอบกู้มนุษยชาติให้รอดพ้น ที่สำเร็จสมบูรณ์ลงในชีวิตของแม่พระ ผู้มีบุญยิ่งกว่าสตรีใด ๆ พระบิดาเจ้าจึงทรงมีพระประสงค์   ให้พระแม่ได้มีส่วนร่วมในการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้า โดยการรับพระแม่เข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ ซึ่งก็มีมนุษย์แต่เพียงผู้เดียวที่ได้รับเกียรติสูงส่งเช่นนี้

            เหตุใดแม่พระจึงได้รับเกียรติสูงสุดเช่นนี้

ประการแรก แม่พระได้รับการอบรมเลี้ยงดูมาอย่างดีจากท่านนักบุญยออากิม และนักบุญอันนา บิดามารดาของแม่พระ เพราะชีวิตของแม่พระก้าวเดินไปสู่แผนการการไถ่กู้ให้รอดสำหรับมวลมนุษย์ทั้งหลาย ก็เพราะแม่พระได้รับการเตรียมตัวอย่างดีในชีวิตของพระแม่ ในการอบรมบ่มนิสัย ให้รักพระและยินดีตอบรับเสียงเรียกของพระเจ้าผ่านทางอัครเทวดาคาเบรียล

            ประการสอง แม่พระสุภาพ อ่อนหวาน นอบน้อม และตอบรับเสียงเรียกของพระเจ้า  แม่พระจะต้องมีชีวิตจิตที่สงบ และเข้าใจการเรียกของพระและสามารถตอบรับว่า “ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1:38) การตอบรับเช่นนี้ เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของแม่พระและโลกทั้งโลก ให้เข้ามาสู่แผนการแห่งความรอดพ้นที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมให้กับมนุษย์ทั้งโลก สาเหตุที่แม่พระตอบได้เช่นนี้ เพราะแม่พระ ได้เรียนรู้จักพระประสงค์ของพระเจ้า เรียนรู้พระคัมภีร์ พระวาจาของพระเจ้า และแม่พระสามารถตอบรับพระวาจาของพระเจ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบในชีวิตของพระแม่

ประการที่สาม ความบริสุทธิ์ผุดผ่องในชีวิตของพระแม่ พระแม่ตัดสินใจใช้ชีวิตถือพรหมจรรย์ ถวายตนเองในพระวิหาร ถวายชีวิตแด่พระเจ้า พระเจ้าเห็นความบริสุทธิ์ในชีวิตของพระแม่ จึงเลือกพระแม่ให้เป็นพระมารดาขององค์พระบุตร พระบิดาย่อมจะเลือกบุคคลที่ดีที่สุด ให้เป็นมารดาขององค์พระบุตร ซึ่งเป็นบุตรสุดที่รักของพระองค์ ฉะนั้น ความบริสุทธิ์ผุดผ่องปราศจากมลทินบาปใด ๆ ของแม่พระ เป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดที่พระเจ้าทรงเลือกให้แม่พระเป็นพระมารดาขององค์พระผู้ไถ่ แล้วเมื่อพระเจ้าเลือกแล้ว แม่พระมิได้ทำให้พระเจ้าผิดหวัง ชีวิตของพระแม่ตอบสนองพระประสงค์ของพระเจ้า ตอบสนองพระกระแสเรียกที่พระเจ้าทรงมอบให้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบในชีวิตทั้งชีวิตของพระแม่ ตั้งแต่การตอบรับการให้กำเนิดองค์พระบุตร และรับพระศพของพระบุตรมาในอ้อมกอดของแม่พระ

            ลูกที่รักทุก ๆ คน จากข้อคิดที่สำคัญ 3 ประการนี้ ย่อมจะเป็นเครื่องหมาย และเป็นการยืนยันถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความบริสุทธิ์ผุดผ่องในชีวิตของแม่พระอย่างครบถ้วน จึงไม่มีข้อแม้หรือข้อขัดข้องอันใด ที่พระเจ้าจะไม่ประทานรางวัลอันยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับพระแม่

การได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของพระแม่ เป็นการแจ้งให้เรามนุษย์ทุกคนทราบว่า ชัยชนะขั้นสุดท้ายในชีวิตคริสตชนของเราก็คือ การมีชัยชนะต่อบาปและความตายนิรันดร มาสู่การมีชีวิตนิรันดรกับพระเจ้า โดยที่มนุษย์ได้รับเกียรติอันรุ่งโรจน์จากองค์พระเยซูคริสตเจ้า ผู้มีชัยชนะต่อบาปและความตายเป็นบุคคลแรก และเมื่อแม่พระได้ตอบรับคำเชื้อเชิญของพระเจ้า และได้กระทำพันธกิจสำเร็จสมบูรณ์พร้อมกับองค์พระเยซูคริสตเจ้า แม่พระเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับพระเยซูคริสตเจ้ามากที่สุดก็ว่าได้ แม่พระก็เป็นผู้ได้รับเกียรติสูงสุด มีชัยชนะต่อบาปและความตายเป็นบุคคลที่สอง รองจากพระเยซูคริสตเจ้า

            พี่น้องที่รัก จากพระวาจาของพระเจ้า และจากการสมโภชแม่พระรับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  น่าจะมีข้อคิดที่เราสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตคริสตชนได้ดังนี้

  1. การมีใจบริสุทธิ์ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน ถ้าเราปฏิบัติโดยเลียนแบบอย่างแม่พระได้ ย่อมจะทำให้ชีวิตของเราใกล้ชิด สนิทสัมพันธ์กับพระเจ้ามากขึ้น
  2. การตอบรับเสียงเรียกของพระเจ้าทุกวัน เราได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้าหรือไม่ ถ้าเราไม่ได้ยินก็ไม่สามารถตอบรับได้ แต่จริง ๆ พระเจ้ามากระซิบที่หูของเราทุกวัน เราอาจจะปิดหู ปิดตา ปิดใจ เราก็ไม่ได้ยินเสียงเรียกของพระเจ้า ไม่ได้พบกับพระองค์ และไม่สามารถตอบรับพระประสงค์ของพระได้ แต่ถ้าเราเปิดใจตอบรับเสียงเรียก รับฟังพระวาจาของพระองค์ แล้วค่อย ๆ ให้พระวาจาเปลี่ยนแปลงชีวิตจิตใจของเรา ให้ตอบรับพระประสงค์ของพระทุก ๆ วันในชีวิตของเราแต่ละคน ก็แสดงว่าเรากำลังเลียนแบบอย่างชีวิตของพระแม่
  3. ประการที่สำคัญที่สุด คือ แม่พระมอบถวายและวางชีวิตของพระแม่ไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้าจนตลอดชีวิตฉันใด เราก็จะต้องรู้จักถวายชีวิตของเราแด่พระทุก ๆ วันฉันนั้น

                                                                              ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

 คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

 _____________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญผู้สูงอายุมาร่วมงานชุมนุมผู้สูงอายุ ในวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม ศกนี้

     ตั้งแต่เวลา 8.30 น.  – 14.30 น. ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

    ขอเชิญสมัครที่กรรมการสภาภิบาลของวัด หรือกลุ่มผู้สูงอายุ

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันสมโภช 180 ปีของวัด

     วันเสาร์ที่ 12 กันยายน ศกนี้

    พิธีเปิดเวลา 9.00 น. โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

     พิธีบูชาขอบพระคุณ  เวลา 16.00 น. โดยพระคุณเจ้า วีระ อาภรณ์รัตน์

     คอนเสิร์ตซาเวรีโอ ณ แผ่นดินสยาม  เวลา 19.00 น.

     วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ศกนี้

     09.00 น. – 15.00 น. ชมนิทรรศการ  ประวัติวัด  ชุมชน และประวัติโรงเรียนต่าง ๆ

10.00 น.           พิธีบูชาขอบพระคุณ คืนสู่เหย้าชาวไทย – เวียดนาม

            16.00 น.           พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภช 180 ปีของวัด

                                    โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

            19.00 น.           คอนเสิร์ตซาเวรีโอ ณ แผ่นดินสยาม

                                    โดยจำหน่ายบัตรใบละ 500 บาท

                                    ทุกที่นั่ง ติดต่อสั่งจองได้ที่หน้าวัด ในวันเสาร์ – อาทิตย์

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมกันสนับสนุนของที่ระลึกในโอกาสสมโภช 180 ปีของวัด จำหน่ายหน้าวัด โดยกลุ่มเยาวชนของวัด
  2. ขอเชิญพี่น้องแต่งชุดเวียดนาม ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. โอกาสคืนสู่เหย้าชาวไทย – เวียดนาม

 _____________________________________

 ขอขอบคุณ

อักแนส ประคอง งามสงวน

บำรุงค่าไฟฟ้า       500            บาท

 ___________________________

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

ทั้งกายและวิญญาณ

 พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ  พระศาสนจักรให้เราร่วมใจกันสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงความศักดิ์สิทธิ์ ความบริสุทธิ์ ในชีวิตของพระแม่ จึงได้รับเกียรติสูงสุด ในการเป็นมารดาของพระผู้ไถ่

ข้อคิดบทอ่านที่ 1 

      สตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์ มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า มีมงกุฎดาวสิบสองดวงประดับศีรษะ

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

      พระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย ความตายมาจากมนุษย์คนหนึ่งฉันใด  การกลับคืนชีพของบรรดาผู้ตายก็มาจากมนุษย์คนหนึ่งฉันนั้น

 ________________________________

ประกาศแต่งงาน

(ครั้งที่ 3)                            

นาย สมพงษ์ ทัพไพรี

                    บุตร                นาย สุรัตน์ ทัพไพรี – นาง มาลี ชิวชาวนา

                        กับ                        คริสติน่า อรุโณทัย พยัคฆพงษ์

                        บุตรี              นาย สมบัติ – เทเรซา เทเรซิต้า พยัคฆพงษ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2015 เวลา 13.30 น.

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 _________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2015 วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เป็นเจ้าภาพจัดงานวันชุมนุมผู้สูงอายุอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จะมีผู้สูงอายุจากทุกเขตคือ เขต 1 ถึงเขต 6 มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประมาณ 800 คน ภายในวัดของเราจุสัตบุรุษได้ประมาณ 600 คน ดังนั้น อีก 200 คนจึงต้องเข้าไปร่วมพิธีมิสซาในห้องประชุมธาราฉัตรนะคะ และเนื่องจากปีนี้ วัดเขต 2 เป็นผู้จัดงาน จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่อยู่วัดเขต 2 เข้าไปร่วมพิธีในห้องประชุมธาราฉัตรโดยพร้อมเพรียงกัน อาจารย์จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียลจะมาบริการติดตั้งเครื่องฉายพิธีกรรมให้พวกเราได้ชมพิธี ได้ยินเสียงทุกอย่างเหมือนในวัดด้วย ประธานพิธีมิสซาในวันนั้นคือ พระคุณเจ้า สังวาลย์ ศุระศรางค์ ในอดีตท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดของเรา พี่น้องคงจำพระคุณเจ้าได้นะคะ

ในรอบบ่าย เวลา 12.00 น. จะมีงานเลี้ยงโต๊ะจีน บริเวณหน้าตึกตาปี สำหรับวัดสามเสนทุกรอบมิสซา วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม สภาภิบาลจะนั่งบริการเฉพาะสัตบุรุษวัดสามเสน เพื่อรับลงทะเบียนชื่อพี่น้องผู้สูงอายุที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมรับประทานอาหาร เนื่องจากสถานที่จัดวางโต๊ะจีน สามาจัดได้เพียง 100 โต๊ะ ดังนั้น จึงไม่สามารถจะบริการพี่น้องทั้งหมู่บ้านได้นะคะ ขณะนี้มีผู้สูงอายุมาลงชื่อไว้จำนวน 63 ท่านแล้ว ยังสามารถรับได้อีก 137 ท่านค่ะ (สัตบุรุษทุกท่านสามารถเข้าร่วมพิธีมิสซาได้โดยไม่จำกัดจำนวน ขอกราบเรียนเชิญพี่น้องทุกท่านล่วงหน้าค่ะ และขอกระซิบข่าวดีว่า วัดสามเสนได้รับเลือกเป็นลูกกตัญญู 1 ท่าน พี่น้องอย่าลืมมาวัดร่วมแสดงความยินดีกับ ลูกกตัญญู ลูกวัดของเราด้วยนะคะ มาดูซิว่า เขาเป็นใครเอ่ย!

                                                                                                         สวัสดีค่ะ

 _________________________________________

สมทบทุนสำหรับงาน 180 ปีวัด

  1. คุณวนิดา ชมไพศาล             5,000               บาท
  2. ตู้ทาน (9 ส.ค.58)                         3,017               บาท
  3. คุณจำเนียร เจริญทรัพย์                2,000               บาท

__________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 17

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว ฟรังซีสโก นพพร กรีกุล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้

แซ่อุน, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบท ริ้ว นิกลมัย, เอากุสติน หลิม แซ่เล้า, มารีอา หลีเกียง แซ่โล้ว (ครบ 21 ปี), ยอแซฟ กิตติศักดิ์ อภิธรรมภูษิต, ยอแซฟ รัตน์ มาลาวาลย์, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 18

สัปดาห์ที่ 20 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เปโตร วิไล-เปาโล อดิศร โคตะรักษ์, ยอแซฟ สนั่น คงทอง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา มาลี ไชยสงวนธรรม, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, อันนา ถี ริวัฒนา, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, อันเดร อำนวย-ฟรังซิสโก ชาญชัย-เปโตร ศักดิ์ชัย คุปติธรรมกุล, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 19

น.ยอห์น เอิ๊ด พระสงฆ์

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา พัชรีย์ ชำนาญเศรษฐกุล, มารีหลุยส์ วิมล นิติรักษ์, นางสวิง ลี้กุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด คาร่า ภัคษมณ มณีวงศ์วิจิตร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, อันนา เฮียง ไชยสงวนธรรม, เปาโล เซ้ง ทองเหวียง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 20

ระลึกถึง น.เบอร์นาร์ด เจ้าอธิการและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล หลุยส์-คริสตินา ดารา โชติพงษ์, เปโตร วิชัย-วินเซนต์ ถาวร-อักแนส จริยา พรพิทักษ์สุข, เปาโล ชุ่นเลี้ยง-ลูกา ชุ่นตง แซ่ลิ้ม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, มารีอา ซึ้ง ทองเหวียง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา ถี ริวัฒนา, ยาโกเบ กรุง-เซซีลีอา เตือย-เทเรซา สุวภา สุขชัย, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 21

ระลึกถึง น.ปีโอ ที่ 10 พระสันตะปาปา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายพานิช ลี้กุล, วิญญาณบรรพบุรุษครอบครัว “หอมประทุม” และ “ประทุมแก้ว”, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา ถี ริวัฒนา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, อันนา ใบ้ ทองเหวียง, โทมัส พยอม-อันโตนิโอ สวัสดิ์-อันนา สังเวียน ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 22

ระลึกถึง พระนางมารีย์ราชินีแห่งสากลโลก

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรโดโฟ รูดี-ริซารีนา-เฟอร์มีนา แมนซาโน, นายเซียะ แซ่เอ็ง, นายสวง ลี้กุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว สังขปรีชา, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา สุขใจ งามศิริจิตต์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มัทเธว ถมยา-เอลีซาเบธ ตลับ โรจนสุธี, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง (ครบวันเสียชีวิต 4 ปี), ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เปโตร พิจิตร รุ่งเรือง, อันนา ลำไย รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซีสโก กรัง รุ่งเรือง, ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 23

อาทิตย์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายุสต, วันเกิด ดอมินิโก กิตติศักดิ์ สุขชัย

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, อันนา ถี ริวัฒนา, อันตน ผุ่ง-มารีอา ฮ๊าก ไชยเผือก, ยออากิม ประเสริฐ-มารีอา ละมูล สุขชัย, เปโตร ประสาท สุขชัย, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, ยากอบ สุทธิ ยิ่งสมสุข, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ครอบครัว คาเบรียล-จิณณาสา, เทเรซา จิตธิดา ทุมกานนท์, ฟรังซีส ธชบดี ทุมกานนท์, ครอบครัว อาวะจินดา, วันเกิด เวนันซีโอ มนต์ชัย หอมประทุม, เปโตร วีรวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ชายสิทธิ์ เจ็งไพจิตต์, มากาเร็ต กมลทิพย์ ทวีธรรมสถิตย์, ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, เปโตร จรัญ ซีกเพชรทอง, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, ฟรังซิสเซเวียร์ สุรเดช สุขชัย, ครอบครัว ศิริเพทานันท์, อันนา ศิรดา สามารถการ, ศุภสิริ ปิยชาติวงศ์ และครอบครัว, เปาโล สิทธิพร ศรีมารัตน์, แคทรีน ศิริรัตน์ ศรีมารัตน์, ยาโกเบ มายา มีสมสังข์, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ, วันเกิด เทเรซา ธิดา ทับละม่อม, วันเกิด คุณแม่ วิมลรัตน์-คุณพ่อ สุกิจ กิจวิวัฒนการ, อีรีเนโอ พิเธียร สกุลทอง, มารีอา ยิปซีอากา ประไพรัตน์ หฤทัย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา ถี ริวัฒนา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, น้องไกด์ เกตานิรุจ, ลูกพลัม, ยอห์น สลัด-เปโตร วันที่-โทมัส วันชาติ สังขรัตน์, เปโตร สราวุธ จงแจ่ม, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม สังขรัตน์, ยอห์น เหงียน วันดิ๊ก, มารีอา บุญมา แซ่ฮ้อ, ย่าบา แซ่เล, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ฟิโลเมนา ปริญดา วิทยาเทพ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, อันนา พารา สังขรัตน์, ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, นางวรวรรณ ยุทธนวิบูลย์ชัย, นางคิ้ม คล้ายปรีชา, บาร์นาบา บุญฤทธิ์ หมั้นทรัพย์, เปาโล ทรง หฤทัย, เปโตร ธัญญ หฤทัย, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, ยอแซฟ ดิลก-ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

and

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

READ

NEWSLETTER IN THAI

___________________________

🌹 ถวายเกียรติแด่พระแม่มารีย์

เราวอนขอทุกสิ่งที่ปรารถนาจากพระมารดาแห่งความเมตตากรุณา พระแม่พร้อมเสมอที่จะช่วยผู้มาขอความช่วยเหลือ

นักบุญโบวาเวนตูรากล่าวว่า

“เป็นไปไม่ได้ที่พระแม่มารีย์จะเมินเฉย ไม่ช่วยเหลือวิญญาณที่วิ่งมาหาพระแม่ เพื่อขอการคุ้มครอง เพราะพระแม่ทำได้อย่างเดียวคือ เมตตาสงสารและบรรเทาทุกข์ผู้ที่มาวิงวอนพระแม่”

💧เพื่อถวายเกียรติแด่พระแม่ และขอความช่วยเหลือจากพระแม่มารีย์ เราควรทำกิจศรัทธาที่คริสตชนทั่วโลกผู้ศรัทธาต่อพระแม่ปฏิบัติกัน เช่น :

1. สวดสายประคำพร้อมกันในครอบครัว

2. ร่วมฉลองพระแม่มารีย์ ในวันฉลอง และสมโภชสำคัญ 9 วัน ได้แก่

🔹วันสมโภชพระนางมารีย์ พระชนนีพระเจ้า – 1 มกราคม

🔹วันฉลองแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด – 11 กุมภาพันธ์ (วันผู้ป่วยโลก)

🔹วันสมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์ – 25 มีนาคม

🔹วันฉลองพระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมเยียน – 31 พฤษภาคม

🔹วันฉลองพระนางมารีย์พรหมจารีแห่งภูเขาคาร์แมล – 16 กรกฎาคม

🔹วันสมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ – 15 สิงหาคม

🔹วันฉลองแม่พระบังเกิด – 8 กันยายน

🔹วันระลึกถึงแม่พระระทมทุกข์ – 15 กันยายน

🔹วันสมโภชพระนางมารีย์ ผู้ปฏิสนธินิรมล – 8 ธันวาคม

3. สวดบททูตสวรรค์แจ้งสาร บทวันทามารีย์ เช้า กลางวัน เย็น

4. สดุดีแม่พระบ่อย ๆ ด้วยบทวันทามารีย์ เมื่อระฆังตีบอกชั่วโมง เมื่อเห็นรูปแม่พระ หรือเมื่อออกจากบ้านและกลับเข้าบ้าน และสวดบทวันทามารีย์ 3 ครั้ง ในตอนเช้าและตอนเย็น ขอแม่พระช่วยพิทักษ์รักษาเราไม่ให้ทำบาป

5. ทุกครั้งที่ถูกประจญ ให้เราออกพระนามศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าและแม่พระ
“พระเยซูเจ้า พระแม่มารีย์ ช่วยลูกด้วย” หากการประจญยังดำเนินต่อไป ก็ให้เราอย่าหยุดออกสองพระนามนี้ จนปีศาจยอมพ่ายแพ้ไป เพราะปีศาจ และพรรคพวกของมันเกลียดสองพระนามศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างที่สุด ฉะนั้น พวกมันทนฟังไม่ได้และต้องจากไป

🌹ข้าแต่พระแม่มารีย์ …. ช่วยวิงวอนเทอญ 🌹

(ขอบคุณที่มา : นิตยสารแม่พระยุคใหม่)

ขอบคุณ ผู้อ่านที่ส่งเข้ามาให้

______________________________________

วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ สามเสน ขอแสดงความอาลัยในการจากไปของ
คุณพ่อยอห์น ยุรนันท์ พันธ์วิไล พระสงฆ์สังฆมณฑลอุบลราชธานี

กำหนดการพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ
วันพุธที่ 19 สิงหาคม ค.ศ.2015 เวลา 10.00 น.
ณ อาสนวิหารแม่พระนิรมล อุบลราชธานี
ขอคำภาวนาอุทิศแด่ดวงวิญญาณของท่าน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s