สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

23 Aug 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 34 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015

The Queenship of Mary – Memorial

1 QUEENSHIP OF MARY untitled

______________________________________

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 34 วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2015

 

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราเหลือเวลาอีก 3 สัปดาห์ เพื่อเตรียมจิตใจสมโภช 180 ปีของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ การเตรียมกิจกรรมต่าง ๆ ภายนอกก็เป็นสิ่งจำเป็น แต่การเตรียมจิตวิญญาณของเรา ลูกวัดชุมชนบ้านญวน สามเสนแห่งนี้ ย่อมจะต้องมีความหมายต่อกลุ่มคริสตชนของเรา

จากสารแสดงความชื่นชมยินดี โดยท่านสมณทูต พอล ชาง อิน-นัม ผู้แทนสมเด็จพระสันตะปาปา ได้ส่งสารแสดงความยินดี โดยเน้นย้ำถึงกลุ่มคริสตชนที่ได้รับการสืบสาน ถ่ายทอดความเชื่อจากบรรพบุรุษ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากบรรดามิสชันนารี ที่อุทิศตนมาประกาศข่าวดีขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ณ ดินแดนสยาม โดยมิได้คำนึงถึงความทุกข์ยากลำบากต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แต่อุทิศชีวิตของตนตามแบบอย่างองค์พระเยซูคริสตเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะต้องนำมาสานต่อ

ในพระวาจาของพระเจ้าวันนี้ ก็ท้าทายชีวิตของบรรดาศิษย์ที่ติดตามพระเยซูคริสตเจ้า เพราะหลายคนบอกว่า คำสอนของพระองค์ รับไม่ได้ ฟังยาก ปฏิบัติยาก และหลายคนก็ไม่เชื่อในพระองค์ พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “ไม่มีผู้ใดมาหาเราได้ เว้นแต่ผู้ที่พระบิดาประทานให้เขามา” ศิษย์หลายคนได้ละทิ้งพระองค์ไป พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับอัครสาวกว่า “ท่านทั้งหลายจะละทิ้งเราไปด้วยหรือ”

ซีโมนเปโตรจึงทูลตอบพระเยซูเจ้าว่า “พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร”

            พี่น้องที่รัก พระศาสนจักรเน้นย้ำและให้ความสำคัญเคียงคู่กันมาตลอดคือ พระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหมายถึงศีลมหาสนิทเป็นพิเศษ

            พระเยซูเจ้า พระองค์ทรงมีพระวาจาที่ให้ชีวิต เป็นพระวาจาที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น เป็นพระวาจาที่หล่อเลี้ยงจิตใจ ในยามกระหาย ในยามทุกข์ยาก พระองค์ทรงเป็นพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร และพระองค์ก็ยังทรงเป็นปังทรงชีวิตที่ลงมาจากสวรรค์ ผู้ที่รับประทานปังนี้ จะมีชีวิตนิรันดร

ในหนังสือประกาศกโยชูวา ท่านได้ถามประชาชนชาวอิสราเอลว่า พวกท่านทั้งหลายจะรับใช้ผู้ใด พวกเขาตอบว่า ไม่มีวันที่เราจะละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อไปรับใช้เทพเจ้าอื่น เราจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา ประชาชนได้ยืนหยัดมั่นคงในความเชื่อว่าตนเองจะรับใช้พระเจ้า ที่ทรงช่วยพวกเขาให้รอดพ้นจากการเป็นทาสของชาวอียิปต์ ทรงพิทักษ์รักษาเขาตลอดการเดินทางในถิ่นทุรกันดารถึง 40 ปี จริง ๆ ประชาชนละทิ้งพระองค์ไปหลายครั้ง จนในที่สุด พวกเขาก็ได้รับการชำระล้างให้พ้นมลทิน และก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา

ในจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส พูดถึงชีวิตครอบครัว สามีภรรยา ทั้งสองคนเป็นเนื้อเดียวกัน ใจเดียวกัน มิใช่เป็นบุคคลสองคนอีกต่อไป บางครั้งคนเราก่อนแต่งงาน รักกันปานจะกลืนกิน แต่พอแต่งไปแล้ว ก็กลายเป็นคนละคนไป นักบุญเปาโลได้เปรียบเทียบความรักของสามีภรรยา เป็นเหมือนความรักของพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักร เพราะพระศาสนจักรเป็นพระกายทิพย์ของพระเยซูคริสตเจ้า พระองค์ทรงเป็นศีรษะ แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันฉันใด สามีภรรยาก็จะต้องเป็นเสมือนบุคคลคนเดียวกันฉันนั้น พูดง่ายแต่ทำยากนะครับ เพียงแต่พี่น้องค่อย ๆ ปฏิบัติต่อกันด้วยความรักแท้ ดังที่พระคริสตเจ้ารักพระศาสนจักร โดยยอมตายเพื่อเรามนุษย์ทุกคน ฉะนั้น สามีภรรยาที่รักกันจริง ก็จะต้องอุทิศชีวิตให้แก่กันและกันได้

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

________________________

ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุน 180 ปีวัด

  1. คุณจำนง เอียงผาสุก 10,000        บาท
  2. ครอบครัว “บุญครอง” 10,000        บาท
  3. คุณเสาวรัตน์ คชจันทร์ 3,000       บาท

_______________________________

ขอขอบคุณ     

มาสเตอร์ สะอาด ธรรมภิรักษ์

สนับสนุนชมรม (กาแฟ) คริสตชนผู้สูงอายุ  3,000 บาท

____________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันสมโภช 180 ปีของวัด

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน ศกนี้

   พิธีเปิดเวลา 9.00 น. โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

16.00 น.      พิธีบูชาขอบพระคุณ โดย พระคุณเจ้า วีระ อาภรณ์รัตน์

19.00 น.     คอนเสิร์ตซาเวรีโอ ณ แผ่นดินสยาม

     วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ศกนี้

09.00 น. – 15.00 น.   ชมนิทรรศการ ประวัติวัด ชุมชน และประวัติโรงเรียนต่าง ๆ

10.00 น.             พิธีบูชาขอบพระคุณ คืนสู่เหย้าชาวไทย – เวียดนาม

16.00 น.             พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภช 180 ปีของวัด

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

19.00 น.            คอนเสิร์ตซาเวรีโอ ณ แผ่นดินสยาม

โดยจำหน่ายบัตรใบละ 500 บาท

ทุกที่นั่ง ติดต่อสั่งจองได้ที่หน้าวัด ในวันเสาร์ – อาทิตย์

  1. ขอเชิญพี่น้องร่วมกันสนับสนุนของที่ระลึกในโอกาสสมโภช 180 ปีของวัด จำหน่ายหน้าวัด โดยกลุ่มเยาวชนของวัด
  2. ขอเชิญพี่น้องแต่งชุดเวียดนาม ในวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. โอกาสคืนสู่เหย้าชาวไทย – เวียดนาม
  3. ขอเชิญร่วมตรีวารสมโภช 180 ปีของวัด ในวันที่ 8 – 9 – 10 กันยายน ศกนี้

โดยเริ่มเวลา 18.30 น. เป็นต้นไป และ

วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน มีวจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป เวลา 19.00 น.

________________________________

 

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

 

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

พระเจ้าข้า พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแห่งชีวิตนิรันดร (ยน 6:69)

ข้อคิดบทอ่านที่ 1 (ยชว 24:1-2, 15-17, 18)

      ประชากรอิสราเอลตอบว่า “ไม่มีวันที่เราจะละทิ้งองค์พระผู้เป็นเจ้า เพื่อไปรับใช้เทพเจ้าอื่น เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเรา”

ข้อคิดบทอ่านที่ 2 (อฟ 5:21-32)

      สามีจงรักภรรยา ดังที่พระคริสตเจ้าทรงรักพระศาสนจักร ชายจะละบิดามารดาไปผูกพันอยู่กับภรรยา และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน

_______________________________

 

ขอขอบคุณ

  1. คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

บำรุงค่าไฟฟ้า                4,000          บาท

  1. ครอบครัว พึ่งผล

บำรุงวัด                        1,000         บาท

  1. อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว

ซ่อมแซมวัด                  500          บาท

___________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            ก่อนอื่นหมด ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ให้รับทราบนะคะว่า

            วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม ศกนี้ เราสามารถจัดโต๊ะจีนที่บริเวณหน้าตึกตาปีได้เพียง 110 โต๊ะเท่านั้นค่ะ และวัดในเขต 2 มาจำนวนทั้งสิ้น 400 คน วัดสามเสนได้เข้าร่วมรับประทานอาหารมากที่สุดคือ 200 คนค่ะ จริง ๆ แล้วอยากจะให้สัตบุรุษวัดสามเสนได้เข้าร่วมทุกท่าน แต่เป็นไปไม่ได้ค่ะ เพราะเราต้องให้สัตบุรุษในวัดเขต 1, 3, 4, 5, 6 เขามาร่วมด้วยนะคะ

ดังนั้น ขณะนี้ทางคณะกรรมการร่วมจัดงาน ซึ่งประกอบด้วย พระสงฆ์ คือ คุณพ่อ ธนันชัย กิจสมัคร คุณพ่อ ดอมินิโก คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์ และกรรมการฆราวาสอีก 3 ท่าน ได้ประชุมสรุปงานในวันจันทร์ที่ผ่านมา ได้เตรียมงานและทำดีที่สุดแล้วในความเป็นไปได้

จึงเรียนให้พี่น้องวัดสามเสนได้รับทราบเรื่องโดยละเอียด หากยังมีสิ่งใดที่ท่านสงสัย กรุณาสอบถาม ผอ.รัชนี ที่โทร.086-080-4563 แต่เพียงผู้เดียวค่ะ เพื่อท่านจะได้คำตอบที่ถูกต้องตามความเป็นจริงนะคะ

สำหรับคุณพ่อเจ้าวัดของพวกเรา ท่านมีน้ำใจดีมาก ๆ เป็นห่วงเป็นใย และรักสัตบุรุษทุกท่าน ท่านคงไม่อยากจะพูดคำว่า ลูกเอ๋ย ที่หมดแล้วนะครับ และคุณพ่อก็จะถามครูเอี้ยงว่า ที่หมดแล้วจริง ๆ หรือ เพราะมีสัตบุรุษมาบอกพ่อว่า อยากจะเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วย จึงทำให้คิดไปว่า คุณพ่อ วิทยา เจ้าวัดของพวกเรา ท่านคงจะลำบากใจแน่ ๆ เลยค่ะ ที่จะต้องปฏิเสธลูก ๆ ของท่าน

ประกาศ

สำหรับการรับบัตรชมคอนเสิร์ตของวันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2015 พี่น้องไม่ต้องกังวลใจนะคะ คอยอ่านสารวัด ฟังคุณพ่อประกาศแจ้งในวัด เพื่อมารับบัตรตามวันเวลาที่กำหนดค่ะ เมื่อถึงเวลา สภาภิบาลจะนั่งบริการแจกบัตรให้ท่านที่หน้าวัด ตั้งแต่เย็นวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม และอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม ทุกรอบมิสซา (พร้อมทั้งมีบัตร 500 บาท สำหรับวันอาทิตย์ให้ท่านได้สั่งจองได้ด้วยค่ะ)

ยินดีรับใช้ทุกท่าน

________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 24

 

ฉลอง น.บาร์โธโลมิว อัครสาวก

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด อุไร ศิรบรรเทิง, วันเกิด สิริลักษณ์ ศิรบรรเทิง

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ภราดา อะลอยซิ้วส์, มารีอา ธีรวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, วันเกิด เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, Mary-Ann Malinee Subvanich

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา ถี ริวัฒนา, นายประสิทธิ์ ลิ้มวิไลรัตนา, นางฮ้วยเกียจ แซ่อึ้ง, นายลีฮุงเกียก, นายคิมสูน-นายฮั้งซ้ง แซ่จึง, นางซิวคิ้ม แซ่ตั้ง, อันนา ดาว รื่นหาญ, อันนา มณี-มารีอา แหย่ง-ยอแซฟ สง่า แป้งประสิทธิ์, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, ภราดา มงฟอร์ต เมรี่, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 25

น.หลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศส

น.โยเซฟ กาลาซานส์ พระสงฆ์

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ภราดา วินเซนต์ เมรี่, ยอแซฟ ธาตรี, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, Mary-Ann Malinee Subvanich

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา ถี ริวัฒนา, เทเรซา กุหลาบ ศิริมงคล, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, ภราดา ยอห์น เมรี่, มารีอา ปิยะวดี, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 26

สัปดาห์ที่ 21 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ภราดา เกร๊กกอรี่, โทมัส บุญส่ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, Mary-Ann Malinee Subvanich

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ภราดา ฮิวเบิร์ต, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เทเรซา ปราณอม ปูควะนิช, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, ยาโกเบ กรุง สุขชัย (ครบ 15 ปี), เซซีลีอา เตือย สุขชัย, เทเรซา สุวภา สุขชัย, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, มารีอา จาด, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 27

ระลึกถึง น.โมนิกา

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปาโล เสงี่ยม ชีรานนท์, ฟรังซีสโก ยิ้ม โชติพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, Mary-Ann Malinee Subvanich

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, เลโอ เรียว โรจน์เสรี, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 28

ระลึกถึง น.ออกัสติน พระสังฆราช และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว ศักดิ์สมวาศ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อัมโบรซีโอ ปรีชา ทรงสัตย์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, ยวง โกวิท และครอบครัว, เปโตรนิลลา พัชราณี อาวะจินดา, Mary-Ann Malinee Subvanich

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา ถี ริวัฒนา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, ต๋อง โสรินทร์, ศุภวิช ทวีศักดิ์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, เบเนดิกต์ สมศักดิ์ สุขสมศรี, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 29

ระลึกถึง น.ยอห์น แบปติสต์ ถูกตัดศีรษะ

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, มารีอา วิไล, ยวงบัปติสตา สงัด

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข (ครบรอบวันตาย), นายเซียะ แซ่เอ็ง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, โรซา บุญยิ่ง วรรณศิริกุล, ครอบครัว ตั้งตระการ และเลิศประพัฒน์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, มารีอา เอกพร, Mary-Ann Malinee Subvanich

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ทศวรรษ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา สมศักดิ์, ฟรังซีสโก เกียรติศักดิ์ ดีเจริญ, อันนา ถี ริวัฒนา, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข (ครบรอบวันตาย), ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มัทเธว ถมยา-เอลีซาเบธ ตลับ โรจนสุธี, นายอำนวย แดงเดช (ครบรอบวันตาย), วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 30

อาทิตย์ที่ 22 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, อันนา นัชรี มั่นศิล, อันนา ถี ริวัฒนา, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, เทเรซา จิตธิดา ทุมกานนท์, ฟรังซีส ธชบดี ทุมกานนท์, ฟรังซิสเซเวียร์ สุรเดช สุขชัย, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, หงี่-หล่วน วิพัทนะพร, นางสมศรี-น.ส.ศิริพร โล่ห์อมรปักษิณ, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, มารีอา วิภาดา-แมรี่ แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ, เปโตร จิรภาส ซีกเพชรทอง, อันตน วิสารชัย สายพรไพศาล, ครอบครัว จิตต์เจริญ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ศุภสิริ ปิยชาติวงศ์ และครอบครัว, ครอบครัว พิชัยรัฐ, อีรีเนโอ พิเธียร สกุลทอง, ชายสิทธิ์ เจ็งไพจิตต์, มารีอา ยิปซีอากา ประไพรัตน์ หฤทัย, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ยอห์น บัปติสต์ ชัยทัศน์ ธีรพันธุวัฒน์, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, ครอบครัว เชาวนะ, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา, เปโตร สุพล-มารีอา ปราณี-ยวงบัปติสตา วีระชัย คริสต์วทัญญู, ครอบครัว สกุลสุวรรณ, ครอบครัว อินทรสุขสันติ, ครอบครัว บุญมาลี, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา ถี ริวัฒนา, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นางวรวรรณ ยุทธนวิบูลย์ชัย, นางคิ้ม คล้ายปรีชา, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, น.ส.สุพัตรา รุจิพงศ์, บาร์นาบา บุญฤทธิ์ หมั้นทรัพย์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, อันนา อุไร ไอยรา, บุญรอด ไอยรา, บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, พ่อแม่ ปู่ย่า พี่น้อง ของนาง สุภา เจียมสินดี, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, อันนา เลียบ เสนะวิณิน, อันนา บุปผา สังขรัตน์, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ยอห์น เหงียน วันดิ๊ก, มารีอา บุญมา แซ่ฮ้อ, ย่าบา แซ่เล, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, เปาโล ภู ทิวไผ่งาม, อันนา พรม ทิวไผ่งาม, เปาโล ทรง หฤทัย, เปโตร ธัญญ หฤทัย, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบธ ลำพูน-ซิสเตอร์ มาร์กาเรต โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาร์การิตา สนอง แดงเดช, เปาโล หลวงวิจารณ์-อันนา ลมัย ปัสตุรกิจ, เปาโล ประยูร-มาร์การิตา ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, อิกญาซีโอ วิชิต-มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, แพททริก ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, นาวาโท ธวัชชัย-มาร์การิตา ลมูล พันธุมจินดา, นายเพียร-นางเล็ก-ยอแซฟ เจริญ เส็งหลักหลาย, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, มีคาแอล พูนศักดิ์ รื่นหาญ, รีโน คุ้ย ทรัพย์เย็น, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

 —————————————-

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

St. FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

###########################################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s