สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

20 Sept 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 38 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2015

20 Sept 2015 St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 49 ฉบับที่ 38 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2015

“Take nothing for the journey, neither walking stick, nor sack,

nor food, nor money, and let no one take a second tunic.”

1 MISSION 12 stdas0095

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_______________________________________

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 38 วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2015

 

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เราเฉลิมฉลองสมโภช 180 ปี อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งสำเร็จลงอย่างดีด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการสภาภิบาลทุกคน และพี่น้องที่มาช่วยรับผิดชอบในทุก ๆ ฝ่าย ตั้งแต่โครงการ “รักษ์บ้านญวน” การคืนสู่เหย้าชาวไทย – เวียดนาม คอนเสิร์ต 180 ปี ซาเวรีโอ ณ แผ่นดินสยาม รวมทั้งอนุสรณ์ที่ระลึกสมโภช 180 ปี ซึ่งจะรวบรวมเรื่องราวงานสมโภช 180 ปี ลงไปในหนังสืออนุสรณ์ให้ครบถ้วน ซึ่งจะออกจำหน่ายให้แก่พี่น้องประมาณปลายเดือนตุลาคม ศกนี้ นับว่าเป็นการสมโภชที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ทุ่มเทกันจนเจ็บป่วย ล้มหมอนนอนเสื่อ แต่ทุกคนก็สละกำลังกาย กำลังใจอย่างสุดความสามารถเพื่องานครั้งนี้ ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านในน้ำใจดี ที่มีส่วนช่วยเหลือสนับสนุนให้งานสมโภชสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอต้อนรับพระสงฆ์ใหม่ของสังฆมณฑลนครสวรรค์ ที่มาถวายพิธีบูชาขอบพระคุณแด่พี่น้องทุกท่าน ขอให้คุณพ่อมีสุขภาพที่ดี มีพระปรีชาญาณและเต็มเปี่ยมด้วยพระพรของพระเจ้า

พระวาจาของพระในวันนี้จากพระวรสารนักบุญมาระโก (มก 9:30-37) พระเยซูเจ้าตรัสว่า   “ถ้าผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่ง ก็ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้าย และเป็นผู้รับใช้ของทุกคน”

            การเป็นคนแรกหรือคนที่หนึ่งที่จะมีคนยกย่องให้เกียรตินั้น พระเยซูเจ้าเน้นว่า จะต้องเป็นคนที่ถ่อมตน สุภาพ และทำตนเป็นคนสุดท้าย ยินดีรับใช้ทุกคน มิใช่เอาแต่เป็นนายคอยสั่ง แต่เป็นเหมือนผู้รับใช้ยินดีทำทุกอย่าง มิใช่ทำเพราะอยากเด่นอยากดัง แต่ทำเพราะมีใจสุภาพ มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีใจกว้าง ไม่เห็นแก่ตัว ไม่หยิ่งจองหอง ยกตนข่มท่าน

พระเยซูเจ้าจึงให้ภาพเด็กเล็ก ๆ ซึ่งพระองค์ทรงปกพระหัตถ์อวยพระพรแก่เด็ก ๆ เหล่านั้น เพราะเด็ก ๆ มีจิตใจซื่อ สดใส บริสุทธิ์ ผุดผ่อง ไร้มารยา ไม่เสแสร้ง เด็ก ๆ ต้องหวังพึ่งผู้ใหญ่เสมอ ผู้ใดต้อนรับเด็กเล็ก ๆ เช่นนี้ ก็ต้อนรับเรา และต้อนรับผู้ที่ทรงส่งเรามาด้วย

            ในบทอ่านแรกหนังสือปรีชาญาณ (ปชญ 2:12, 17-20) ได้พูดว่า คนอธรรมจะคอยทำร้ายผู้ชอบธรรม เพราะเขาเกลียดคนชอบธรรม เพราะบุคคลเหล่านั้นดีกว่าตนเอง รู้สึกอิจฉาริษยา แล้วเขาตั้งใจจะทำให้ผู้ชอบธรรมนั้น กลายเป็นคนอธรรมอย่างเขา โดยทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คนชอบธรรมเปลี่ยนไปเป็นคนอธรรม คนชั่วเหมือนกับพวกเขา แล้วพวกเขาคอยดูว่า พระเจ้าจะคอยดูแลเขาจริง ๆ หรือไม่

สุดท้ายในจดหมายของนักบุญยากอบ ก็ได้เตือนใจบรรดาคริสตชนทั้งหลายว่า อย่าอิจฉาตาร้อน ริษยา ทะเยอทะยาน เอาแต่ใจตนเอง คิดถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน เพราะปรีชาญาณมาจากเบื้องบน เป็นของประทานจากพระเจ้าให้บุคคลเหล่านั้น สุภาพ ถ่อมตน เห็นอกเห็นใจ อ่อนน้อม มีใจเมตตากรุณา นักบุญยากอบบอกว่า เราวอนขอแต่ไม่ได้รับ เพราะเราวอนขอไม่ถูกต้อง วอนขอเพื่อสิ่งนั้นสิ่งนี้ ได้มาเพื่อสนองกิเลสตัณหาต่าง ๆ ของแต่ละคนอย่างไม่รู้จบ พระก็คงมิได้ให้ตามที่เราต้องการ แต่ถ้าเมื่อใด ถ้าเราวอนขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ หรือให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ เราก็จะได้รับทุกครั้งอย่างแน่นอน

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

____________________________

ขอขอบคุณ

ผู้สนับสนุนทุกฝ่ายในงานสมโภช 180 ปีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์                   

รวมทั้งเจ้าภาพสำหรับขนมแจกวันตรีวาร

 • ครอบครัว อำรุง – ประพิน ศรีบุญเลิศ
 • ครอบครัว อัจราพร – Kharsim
  • สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ขอขอบคุณ

ร้านเอเอ็ม เบเกอรี่ จัดพิมพ์บทเพลงในพิธีบูชาขอบพระคุณ

คืนสู่เหย้าชาวไทย – เวียดนาม

________________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. การสวดสายประคำโลกของวัดในเขต 2 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2015

   เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ที่วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี

 1. ขอเชิญพี่น้องสนับสนุนของที่ระลึก ในโอกาสสมโภช 180 ปีของวัด โดยกลุ่มเยาวชนของวัด
 2. ขอเชิญพี่น้องที่สนใจเรียนคำสอน เพื่อรู้จักศาสนา และจะมาเป็นคริสตชน เชิญติดต่อกับพระสงฆ์ทุกองค์ และเรียนวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. – 12.00 น. วันเสาร์เรียนเวลา 17.00 น. – 18.00 น.

______________________________

การรณรงค์ส่งเสริมการสวดภาวนาในบ้านของพี่น้อง

          พี่น้องที่รัก ในโอกาสปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ เรามาร่วมใจกันสวดลูกประคำในบ้านของเรา หรือเราจะสวดค่ำพร้อมกันในบ้าน ก็น่าจะก่อให้เกิดความรัก ความสมาน สามัคคีกัน และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ในบ้าน ในครอบครัว

          เหตุใดเราจึงต้องสวดภาวนาพร้อมกันในบ้าน

            พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกัน เราจะอยู่ท่ามกลางพวกเขา” พระเยซูเจ้ามาอยู่ท่ามกลางเรา ขณะที่เรากำลังอธิษฐานภาวนานะครับ พี่น้อง การยกจิตใจขึ้นหาพระทุก ๆ วัน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิต สำหรับเด็กนักเรียน ก็จะถามเสมอ ๆ ว่า ตื่นเช้ามาสวดแล้วหรือยัง สวดเพื่ออะไร สวดเพื่อสรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้า ที่ในวันนี้ โปรดให้มีชีวิตใหม่ ตื่นขึ้นมาลืมตาดูโลกได้อีกครั้งหนึ่ง แล้วทำไมต้องสวดภาวนาก่อนนอน ก็เพื่อเราจะได้พิจารณาไตร่ตรองดูมโนธรรมของเราว่า ได้ผิดพลาดบกพร่องอะไรไปบ้าง เพื่อจะได้ขอโทษต่อพระ ต่อเพื่อนพี่น้อง และตั้งใจ กลับใจ เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่

ถ้าพี่น้อง ลูกหลานของเราทำได้เช่นนี้ทุก ๆ วัน การภาวนาจะกลายเป็นชีวิต และชีวิตของเราก็จะกลายเป็นคำภาวนานะครับ เพราะทุกกิจการที่เรากระทำ เป็นกิจการของพระเจ้า ที่กระทำในตัวเราแต่ละคน

     เราเป็นเครื่องมือที่สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตนของพระองค์

 __________________________

โอกาสสมโภช 180 ปี ของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สำเร็จลงไปด้วยความเรียบร้อย และสวยงาม

ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการทุก ๆ ฝ่าย ทุก ๆ ท่าน

ผู้อำนวยการสภาภิบาล

ผู้จัดการฝ่ายงานรักษ์บ้านญวน

ผู้ดูแลจัดคอนเสิร์ต 180 ปี ซาเวรีโอ ณ แผ่นดินสยาม

บรรณาธิการอนุสรณ์ สมโภช 180 ปีของวัด

ผู้จัดการฝ่ายหาทุน

และกรรมการทุก ๆ ท่าน

รวมทั้งพี่น้องสัตบุรุษทุกคนที่มีน้ำใจดี

ขอพระเจ้าโปรดตอบแทนน้ำใจดีของทุก ๆ ท่านตลอดไป

________________________________________

ขอขอบคุณผู้ร่วมสมทบทุนงาน 180 ปีวัด

 1. โรงเรียนเซนต์คาเบรียล                           200,000       บาท
 2. เจ้าคณะแขวง คณะภราดาเซนต์คาเบรียล 100,000       บาท
 3. ครอบครัว เปาโล บำรุง-อันนา เพ็ญศรี ภูมิชาติพงศ์            15,000       บาท
 4. 4. อุทิศแด่ ฟรังซิสเซเวียร์ พยนต์ – มารีอา เมตตา บุณยะวณิช 10,000 บาท

                                                                

 1. ครอบครัว รวมสำราญ (บ้านเลขที่ 88)    2,000      บาท

__________________________

  วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            ผู้ใดอยากเป็นคนที่หนึ่ง ให้ผู้นั้นทำตนเป็นคนสุดท้าย และเป็นผู้รับใช้ของทุกคน

ข้อคิดบทอ่านที่ 1  

      ปรีชาญาณได้พูดถึงคนอธรรม คนที่ชั่วร้ายก็มักจะทำให้คนอื่นกลายเป็นคนเลวร้ายเหมือนตนเอง และก็มักจะใส่ร้ายผู้ชอบธรรมต่าง ๆ นานา

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

            นักบุญยากอบเน้นผู้มีปรีชาญาณของพระเจ้า จะมีจิตใจบริสุทธิ์ อ่อนน้อม เมตตากรุณา เป็นผู้นำสันติมายังมนุษย์ทุกคน

_________________________

ขอขอบคุณ

 1. คุณมาริษา โขวิฑูรกิจ

                 บำรุงวัด และสนับสนุนค่าใช้จ่ายในกิจการต่าง ๆ ของวัด    50,000   บาท    

 1. ตลาดเช้าบ้านญวน

                 บำรุงวัด                                 1,000         บาท

 1. คุณกัลยา โรจนะเสน

                  บำรุงวัด                                     500          บาท

 1. นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

                 สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร   1,000          บาท

 ______________________

มิสซาอุทิศแด่ ภราดาสงฆ์ วินเซนต์ แมรี่ (ครบ 29 ปี)

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2558   เวลา 16.00 น.

__________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 21

 

ฉลอง น.มัทธิว อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต (ครบ 6 เดือน), อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, ยวงบัปติสตา ด.ต.ประเดิม ชมจินดา (ครบรอบ 32 ปี), อันนา สมหมาย ชมจินดา

สุขสำราญ เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, วันเกิด เทเรซา ภัฏฏินี ณ บางช้าง

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, อันเดร สละ โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, ปีโอ สมศักดิ์ ศรีประมงค์ (ครบรอบวันตาย), วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 22

 

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ มารีอา กนิษฐา กรีกุล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา เอื้อนทิพย์ วัชรมัย

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ลูซีอา ประภา อนงค์จรรยา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา สมศรี ธวัชวงษ์, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 23

 

ระลึกถึง น.ปีโอ แห่งปีเอเตรลชีนา พระสงฆ์

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เยโรนีโม เตี่ยจิว แซ่ฉั่ว, ยวง ประยูร-มารีอา ชั้น จิตตอำไพ, ยอแซฟ ศรีนวล วิชุประภา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, ฟรังซิสโก ราชัย รัศมิมาน, ซูซานนา ชูวัลย์ รัศมิมาน, แอนนา เนื่อง สันตสมบัติ, มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 24

 

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, งี้เจ็ง แซ่ลี้ หลั่งม้วย, เปโตร สนอง สำอางค์, ลูกา ประยงค์ สอนมานะ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด อักแนส ทิพย์ธิดา สุรชวาลา

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, วิญญาณสมาชิกคณะพลมารีย์ที่ล่วงลับ (เปรสิเดียมพระมารดาคริสตังค์ทั้งหลาย), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 25

 

สัปดาห์ที่ 25 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, คุณสมชัย โรจน์กานต์วงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด ฟรังซิสเซเวียร์ ธนัช ธีรวชิรกุล, วันเกิด มาการิต้า สายทิพย์ สุรชวาลา

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, อันนา ทวี ยันต์เจริญ, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 26

 

น.คอสมา และ น.ดาเมียน มรณสักขี

06.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา ปิยะวดี, ลูกหลาน “พันธุมจินดา”

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยออากิม ปุ๋ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, เปาโล จิ้น-มารีอา ไง่ พันธุมจินดา, มัทธิอัส พัน-อันนา เงิน พันธุมจินดา, อากาทา ปราง เสนะวาทิน, เปโตร หลวงดนตรี-มารีอา ประเทือง เสนะวาทิน, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก ประจวบ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เบเนดิก ภาศศักดิ์ สุขประยูร, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, อภิชาติ อินทรพิทักษ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบทประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก,ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มาร์โก ประภัสสร ประกอบกิจ, อันนา สุรีย์ สุริยมงคล, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล,โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 27

 

อาทิตย์ที่ 26 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา ศรสวรรค์ ลักษมีวรานนท์, ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, อันนา ถี ริวัฒนา, อันนา นัชรี มั่นศิล, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว อ่องแสงคุณ, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร ชัยเลิศพงษา, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง,นายพิทูร สุวรรณชัย, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว,มารีอา ยิปซีอากา ประไพรัตน์ หฤทัย, ครอบครัว สำเนียง กิจนิจชีวะ, มารีอา สุภาวดี เยาวสังข์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์,วันเกิด ครบ 25 ปี เบเนดิกโต พชระ พยัคฆพันธ์, วันเกิด คุณแม่ อารีย์ บรมวิทย์, ครอบครัว มากาเร็ต อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว ยวนจิตต์-โกวิทวีรธรรม, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล และร้านล้อเจียหวย, แม่ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, มารีอา ธาริณี หฤทัย, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, นายณัฏฐนว โตชาญฉลาด, น.ส.ปุญฑริกา โตชาญฉลาด, ครอบครัว “อรุณฤกษ์ดีกุล”, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บิดา-มารดาของเปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, พ่อแม่ ปู่ย่า พี่น้อง ของนาง สุภา เจียมสินดี, อันนา บุปผา สังขรัตน์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, นายเหล็ง ฝอยทอง, มัตธิว สมชาย หนึ่งน้ำใจ, เปโตร อร่าม คิดสี, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, ยอห์น ดิ๊ก แซ่เหวียน, มารีอา บุญมา เวียนถิ, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, อันนา อนุสรณ์ เป๋ปฐม, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปโตร วัชรินทร์ เลาหพันธุ์, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, เปาโล เจริญ แสงรัตนา, เซซีลีอา พูนศรี แสงรัตนา, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, เลโอ เรียว-โปลิน ฉวีวรรณ-แพททริค ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบท ลำพูน โรจนสุธี, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, อันนา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มาตีโน เรือง พนมอุปถัมภ์, มารีอา สุนิสา สุทธิวงค์ (ครบรอบวันเสียชีวิต 2 ปี), อันเดร วรเทพ-เลโอ วรพงษ์-เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร,เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล สำเหนียก ฉินสิน, เทเรซา วนิดา วงศ์สุภา, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปาโล สุทธิพงศ์-ยอแซฟ ประจิตร์-อักแนส อุดมศรี-เทแรส กัลยา ชัยเจริญ, ฟรังซิสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล (ครบรอบ 7 ปี), มารีอา เสงี่ยม-เปโตร เย็น รุ่งฤกษ์ดี, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, Lassere Gilbert, Morice Cabriel, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ คุณแม่ มารีอา พัน ทิพย์วรรณ, ครอบครัว ลูกๆ หลานๆ ของยอแซฟ ประยูร-จำเนียร ทิพย์วรรณ

อุทิศ ภราดาและสงฆ์ วินเซนต์ แมรี่ (ครบ 29 ปี), เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, รีโน คุ้ย ทรัพย์เย็น, คุณพ่อ ยอแซฟ ยับ ทิพย์วรรณ, เปโตร สมชาย ทิพย์วรรณ, นางทับทิม ทิพย์วรรณ, ยวงบัปติสตา พจอ.พิเศษ สมชาติ ทิพย์วรรณ, คุณพ่อ ตา โยโพธิ์, คุณแม่ ซ้อน โยโพธิ์, นางฝ้าย โยโพธิ์, ฟรังซิสโก ศักดิ์ชัย บัวศรี, คุณแม่ มารีอา ยุพิน ไกรสมสุข, วิญญาณในไฟชำระ

________________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

#####################################

หมายเหตุ

ปกติแล้ว  คุณเชอรี่ พันธุมจินดา เลขานุการ วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์ 

จะส่งสารวัดให้ เพื่อขึ้นเวป ในวันพฤหัสบดี หรือ วันศุกร์ แต่ละอาทิตย์ 

บางครั้งเกิดผิดพลาด จึงขออภัยด้วยครับ 

******************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s