สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

4 October 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 40 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2015

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 40 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2015

“Lord, do you not care that my sister has left me by myself

to do the serving? Tell her to help me.”

MARTA & MARY 1-200px-harold_copping_jesus_at_the_home_of_martha_and_mary_400

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

______________________________________

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 40 วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม เป็นวันระลึกถึงแม่พระแห่งลูกประคำ โดยพระแม่เชิญชวนเด็กน้อยสามคน ซึ่งแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา ให้สวดลูกประคำ และแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด แม่พระก็ให้แบร์นาแด๊ตสวดลูกประคำเช่นเดียวกัน การสวดลูกประคำ จึงมีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้า เพราะเรารำพึงถึงรหัสธรรมขององค์พระเยซูคริสตเจ้า และของพระมารดามารีย์ พรหมจารี

ในวัดของเรา ในโอกาสเดือนแม่พระแห่งลูกประคำ เราก็มีการสวดลูกประคำตามบ้านของพี่น้องเป็นพิเศษ เพื่อรณรงค์การสวดค่ำตามบ้าน การอ่านพระวาจา และนำข้อคิดจากพระวาจาไปใช้ในการดำเนินชีวิตคริสตชนของเราแต่ละคน

พระวาจาโดยพระวรสารนักบุญมาระโก (มก 10:2-16) และจากหนังสือปฐมกาล (ปฐก 2:18-24) ได้ให้แนวคิดในการดำเนินชีวิตคริสตชน ดังนี้

ประการแรก การแต่งงาน หรือการสมรสในศาสนาคริสต์ของเรา เน้นย้ำชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง ชายจริง หญิงแท้ ตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันฉันสามีภรรยา เพื่อก่อให้เกิดความรัก และเกิดลูก ซึ่งถือว่าเป็นพระพรจากพระเจ้า ดังนั้น ในการแต่งงานของคู่บ่าวสาว จึงมีพิธีที่สำคัญที่สุด คือการให้คำมั่นสัญญา ชายหนุ่ม หญิงสาว จะให้คำมั่นสัญญาแก่กันและกันว่า ผม… ฉัน…จะรับคุณ…เป็นภรรยา …เป็นสามี จะถือซื่อสัตย์ต่อคุณทั้งในยามสุขและยามทุกข์ ทั้งในเวลาป่วยและเวลาสบาย เพื่อรัก ยกย่อง ให้เกียรติคุณ จนกว่าชีวิตจะหาไม่ ฉะนั้น คำมั่นสัญญาของชายหนุ่ม หญิงสาว จะต้องเป็นคำมั่นสัญญาที่ออกมาจากใจของทั้งสอง และจะอยู่กันไปตราบจนชีวิตจะตายกันไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จึงไม่มีการหย่าร้าง ซึ่งปัจจุบันพระศาสนจักรก็ยังไม่อนุญาตให้มีการหย่าร้าง เพียงแต่แยกกันอยู่ โดยที่อีกฝ่าย หรือทั้งสองไม่ไปแต่งงานใหม่ หรือไปอยู่กินกับบุคคลอื่น

กฎเกณฑ์มีไว้สำหรับความดีส่วนรวม เพื่อยืนหยัดถึงสถาบันครอบครัวมิให้คลอนแคลน หรือสูญสลายไป แต่ให้สามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคง เพื่อคุณภาพที่ดีของพระศาสนจักร และประชากรของพระเจ้า ศาสนาคริสต์ จึงเน้นการห้ามมิให้หย่าร้างกัน

ประการสอง พระเยซูเจ้าทรงสัมผัสและอวยพรแก่เด็ก ๆ และบอกกับบรรดาศิษย์ว่า “ปล่อยให้เด็ก ๆ มาหาเราเถิด เพราะพระอาณาจักรของพระเจ้า เป็นของบุคคลที่มีจิตใจเหมือนเด็กเล็ก ๆ เหล่านี้ คือจิตใจที่ซื่อ สดใส บริสุทธิ์ ปราศจากมารยาใด ๆ เด็กสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และไม่สามารถพึ่งพาอาศัยความสามารถของตน แต่ต้องพึ่งพาอาศัยความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ เด็ก ๆ จึงมีจิตใจที่อ่อนโยน

            ประการสุดท้าย จดหมายถึงชาวฮีบรู (ฮบ 2:9-11) ได้กล่าวถึงพระเยซูคริสตเจ้า ผู้ทรงถ่อมพระองค์ลง โดยทรงลิ้มรสความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน เพื่อมนุษย์จะได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ โดยผ่านทางความทุกข์ทรมานของพระองค์ เราทุกคนจึงเป็นน้องของพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพี่ชายที่แสนดีของเราแต่ละคน

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

___________________________________

ประกาศ

         ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ

ในเดือนพฤศจิกายน จัดพิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558  เวลา 17.00 น.

_______________________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. พระสงฆ์ไปเข้าเงียบ วันที่ 5 – 7 ตุลาคม ศกนี้

ของดมิสซา ค่ำวันจันทร์ที่ 5 ถึงเช้าวันพุธที่ 7 ตุลาคม นอกนั้นมีตามปกติ

  1. รณรงค์สวดลูกประคำตามบ้าน ขอเชิญพี่น้องที่ปรารถนาจะสวดลูกประคำที่บ้านของพี่น้อง

ติดต่อกับทางสภาภิบาลวัดได้โดยตรง เพื่อจัดตารางเวลาไปสวดภาวนา

  1. การสวดลูกประคำ “คาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” โดยวัดในเขต 2 จัดขึ้นที่วัดพระแม่มหาการุณย์ ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม ศกนี้ เริ่มเวลา 8.00 น. เสร็จเวลา 14.00 น. ขอเชิญสมัครกับสภาภิบาล
  2. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา โดยเน้นเด็กคาทอลิกในหมู่บ้านวัดสามเสนของเราเป็นพิเศษ กรุณาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการ

____________________________________________ 

ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 1

นาย เนติ กิจโกศล

                        บุตร                       นาย กิตติ – นาง เสงี่ยม กิจโกศล

กับ         เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู อรกานต์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์

บุตรี            นาย ธีรศักดิ์ – เทเรซา หรรษา พิพัฒน์นรเศรษฐ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2015 เวลา 10.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 

_________________________

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

 

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

แต่แรกเริ่มสร้างโลก พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง ดังนั้น ชายจะละบิดามารดา และเขาจะไปอยู่กินกับภรรยา และทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกัน

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

มนุษย์อยู่เพียงคนเดียวไม่ดีเลย เราจะสร้างผู้ช่วยที่เหมาะสมให้เขา

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

พระเยซูคริสตเจ้าทรงลิ้มรสความตาย เพื่อมนุษย์ทุกคน และพระองค์ไม่ทรงอายที่จะเรียกคนเหล่านั้นว่า พี่น้อง

_______________________________

 

ประกาศจากสภาภิบาล

          วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2015 เป็นวันรณรงค์สวดสายประคำโลก โดยวัดในเขต 2 โอกาสปีปีติแห่งพระคุณการุณย์ ณ วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี

          พี่น้องที่สนใจ โปรดลงชื่อด่วน ที่โต๊ะอำนวยการหน้าวัด เฉพาะวันอาทิตย์ ทุกรอบมิสซา โดยจะมีคณะพลมารีนั่งรับลงชื่อค่ะ (รับจำนวน 60 ท่าน เท่านั้น) ออกเดินทางเวลา 7.00 น. ตรง (รับประทานอาหารเช้าไปให้พร้อมนะคะ เพราะไม่มีบริการค่ะ)

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            ตามที่สภาภิบาลได้ลงประกาศเชิญชวนให้พี่น้องรีบลงชื่อไปร่วมสวดสายประคำโลก ที่วัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี และแจ้งว่า จะออกเดินทางเวลา 7.30 น.นั้น เนื่องจากมีผู้มาแจ้งให้ทราบว่า รถติดมาก จึงขอเลื่อนเวลาออกเดินทางเป็นเวลา 7.00 น. ตรงนะคะ ที่บ้านพักพระสงฆ์ เพื่อว่าพวกเราจะได้ไปให้ทันในเวลา 8.00 น.ค่ะ (กรุณาบอกต่อ ๆ กันไปด้วยค่ะ เพราะบางท่านไม่อ่านสารวัด) และขณะนี้มีผู้มาลงชื่อจองแล้ว 40 ท่าน ดังนั้น ท่านที่สนใจจะไปร่วมสวด ต้องรีบมาลงชื่อในวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม ด่วนค่ะ เพราะผู้อำนวยการสภาฯต้องรีบแจ้งจำนวนไปยังสภาภิบาลวัดพระแม่มหาการุณย์แล้วค่ะ

ประกาศจากสภาภิบาล

บ้านที่รับเป็นเจ้าภาพสวดสายประคำ ประจำเดือนตุลาคม 2015 จะเริ่มที่เขต 5 เขต 6 และเขต 7 มีรายชื่อบ้านดังต่อไปนี้

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2015             บ้านคุณเกรียงศักดิ์ ชนวัฒน์

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2015                  บ้านคุณประไพ ภูมิพานิช

วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2015                ร.ร.อนุบาลธนสมบูรณ์

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2015           บ้านคุณเกษม – คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2015                บ้านคุณนุชนาฏ ธารีจิตต์ (ปากซอย 11)

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2015              บ้านซิสเตอร์

Ü ขอเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ใกล้ ๆ บ้านเจ้าภาพ กรุณาออกมาร่วมสวดด้วยนะคะ (เพราะแม่รอลูก ๆ ทุกคนอยู่ค่ะ)

หมายเหตุ   1. บ้านเจ้าภาพจัดเตรียมพระแท่น ผ้าปู กางเขน พระรูปแม่พระ ดอกไม้ เทียน และผู้อ่านพระคัมภีร์ 1 ท่าน

  1. กลุ่มผู้นำสวด นำโดยพระสงฆ์ จะไปถึงบ้านเจ้าภาพประมาณเวลา 19.40 น. (วัดเลิกแล้ว)
  2. บ้านเจ้าภาพที่ต้องการเก้าอี้ ทางคุณสมพงษ์ จันทร์เรือง (อ๊อด) จะนำเพื่อน ๆ ฝ่ายสังคมในหมู่บ้าน ขนเก้าอี้ไปให้ก่อนวันสวด 1 วัน
  3. คุณกรวิภา คุณเอ๋ จะเป็นผู้ไปเตรียมความเรียบร้อยที่บ้านเจ้าภาพก่อนเวลาสวดทุกวันค่ะ
  4. ส่วนการเลี้ยงน้ำ   หรือขนมก็แล้วแต่บ้านเจ้าภาพแต่ละบ้านก็แล้วกันนะคะ จริง ๆ แล้วปีที่ผ่านมา ทางเราของดการเลี้ยงทุกรูปแบบ แต่บ้านเจ้าภาพบางบ้านท้วงติงมาว่า อยากจะจัดให้ทำไมไม่ให้จัด ก็จึงจัดให้ บ้านที่ไม่ได้จัดเลี้ยงจึงเกิดความน้อยใจว่า ทำให้เสียหน้า ดังนั้น ปีนี้ก็แล้วแต่พี่น้องก็แล้วกันค่ะ เราไปร่วมสวดให้พระแม่อย่างมีความสุขดีกว่านะคะ อย่าคิดอะไรมากเลย

                                                                        รักและรับใช้เสมอ

___________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 5

 

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, อันเดร สละ โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, คุณพ่อ สมหมาย ณ ป้อมเพ็ชร, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, อันนา เลียบ เสนาะวิณิน (ครบรอบปี), เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

งดมิสซา

อังคารที่ 6

 

น.บรูโน พระสงฆ์

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

พุธที่ 7

 

ระลึกถึง แม่พระแห่งลูกประคำ

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา อภิรดี บัวสมบูรณ์, เอลิซาเบธ พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, เปโตร ปวีณ นพคุณทอง, อันนา กังสดาล อนุพันธ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, หลุยส์ กีรติ-มารีอา ปราณี-หลุยส์ วัลลพ-ดอมินิโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธ์, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, อันนา เลียบ เสนาะวิณิน, อันตน เกรียงศักดิ์ อนุพันธ์ (ครบ 7 ปี), เยโรนีโม เตี่ยจิว แซ่ฉั่ว, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง (โอกาสครบรอบ 1 ปี แห่งการจากไป มรณะ 7 ตุลาคม 2557), วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 8

 

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

 

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ซูซานนา ชูวัลย์ รัศมิมาน, ฟรังซิสโก ราชัย รัศมิมาน, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, อันนา เลียบ เสนาะวิณิน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 9

 

น.ดิโอนีซิโอ พระสังฆราชและเพื่อนมรณสักขี

น.ยอห์น เลโอนาร์ดี พระสงฆ์

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, อันนา พวงหยก นุ่มน้อย, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ฟรังซีสกา กิมเกียว แซ่ชือ, ยอแซฟ ฮกจิว แซ่ชือ, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 10

 

สัปดาห์ที่ 27 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เทเรซา เกษมศรี จุลสุคนธ์, นายจิว แซ่ลิ้ม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา,มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์  สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 11

 

อาทิตย์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา   ระลึกถึง น.ยอห์น ที่ 23 พระสันตะปาปา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, คุณพัชรีปาน อิศรภักดี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, อันนา นัชรี มั่นศิล, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น. 

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ มารีอา จำนงค์ ชมจินดา, ครอบครัว บัวสมบูรณ์, ครอบครัว มากาเร็ต อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, มารีอา ยิปซีอากา ประไพรัตน์ หฤทัย, ครอบครัว ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, สุขภาพของ คุณพ่อ สราวุธ มณีวุฒิวรกุล, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล และร้านล้อเจียหวย, มารีอา ธาริณี หฤทัย, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, เบเนดิก อรรณพ นรินทรางกูร และครอบครัว, ครบรอบแต่งงาน 33 ปี กาญจนา แจ่มสายพงษ์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, อันนา อังสนา-ยอแซฟ อรรถกร-อักแนส อรนิจ, มารีอา เกล็ดดาว โล่ห์เพ็ชร, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, อักแนส ดารี วิธีธรรม และครอบครัว, คุณปราณี เกียรติพิริยะ, มารีอา สิริกุล รักญาติ, ครอบครัว ศิริเพทานันท์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, ครอบครัว ชนินทร หอมแก้ว, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่น้องของนางสุภา เจียมสินดี, เปโตร อร่าม คิดสี, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, เซซีลีอา มณฑา เจิญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, อันตน วุฒิกร หฤทัย, อันตน ชัชวาลย์-เปโตร สันติพงษ์ เต็งล่อไล้, มัทธิว สมภาค, อันตน ดาวุธ สามารถการ, เปาโล สวิง-โรซา สุภาพ ศุระศรางค์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, นางบุญตา สนามทอง, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม สังขรัตน์, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, มารีอา สุนิสา สุทธิวงค์, อันเดร วรเทพ-เลโอ วรพงษ์-เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล,ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปาโล สุทธิพงศ์-ยอแซฟ ประจิตร์-อักแนส อุดมศรี-เทแรส กัลยา ชัยเจริญ, นาย นพพร มั่นใจ, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, เปโตร สุนทร เรืองสง่า,เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s