สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

11 October 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 41 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015

The Twenty-eighth week in Ordinary Time

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 41 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015

“Woe to you Pharisees! You love the seat of honor

in synagogues and greetings in marketplaces.”

PHARISEE stdas0746

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

________________________________

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 41 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

มีชายคนหนึ่งเข้ามาพบกับพระเยซูเจ้า เขาถามพระองค์ว่า จะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร หรือถ้าจะพูดง่าย ๆ ก็คือไปสวรรค์นั่นเอง แม้ว่าเขาจะรู้จักบทบัญญัติทั้งหมดและปฏิบัติแล้วทุกอย่าง พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า ท่านขาดสิ่งหนึ่ง คือ จงไปขายทุกสิ่งที่มี มอบเงินให้แก่คนยากจน แล้วท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์ แล้วจงตามเรามาเถิด

            ชายหนุ่มคนนั้นตีหน้าเศร้าแล้วจากพระองค์ไป เพราะเขามีทรัพย์สมบัติมากมาย และไม่สามารถตัดใจจากสิ่งของเหล่านี้ เขาจึงจากพระองค์ไปด้วยความทุกข์ มิใช่ทุกข์เพราะไม่ได้เข้าสวรรค์ แต่เขาทุกข์เพราะเขาต้องสละทุกสิ่งทุกอย่าง ซึ่งเขาทำไม่ได้

พี่น้องที่รัก ในชีวิตจริงของเราแต่ละคน เราเคยสละอะไรบ้างไหมครับ ที่เป็นรูปธรรม หรือเป็นสิ่งที่มีค่าในชีวิต เราคิดว่าเราตัดสละสิ่งเหล่านั้นได้หรือไม่ คงจะยากมากนะครับ ถ้าจะต้องตัดสละสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเรา เราจะยินดีตัดสละได้ไหม

พระเยซูเจ้าจึงตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “ลูกเอ๋ย ยากจริงหนอ ที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า อูฐจะลอดรูเข็มยังง่ายกว่าคนมั่งมีเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า”

            ประการแรก คนมั่งมี คือ คนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมูลในชีวิต อยากจะได้อะไร อยากจะมีอะไรก็ได้ ก็มีหมดทุกอย่าง พอจะสละอะไรสักอย่าง แม้เล็ก ๆ น้อย ก็กลายเป็นเรื่องยากไป

ประการสอง อูฐจะลอดรูเข็ม ในความเป็นจริงก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว จริง ๆ ภาษาฮีบรู อูฐ กับเชือกด้าย มันเขียนเหมือนกัน ขึ้นอยู่กับบริบทของประโยค ผู้แปลแปลให้เห็นภาพพจน์เลยว่า อูฐจะลอดรูเข็มซึ่งเป็นไปไม่ได้ แต่ยังง่ายกว่าเศรษฐีที่จะเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ เพราะเศรษฐีมีครบทุกสิ่งทุกอย่าง สุขสบายดีแล้ว จึงไม่สนใจจะเข้าไปในพระอาณาจักรสวรรค์ เศรษฐีเข้ายากกว่า และยากมากที่สุด เพราะจิตใจของเขาผูกพันอยู่กับข้าวของ เงินทอง ทรัพย์สมบัติมากมายที่เขามีอยู่ และเขาจะไม่ยอมทิ้งมันไป ซึ่งที่สุดก็ต้องทิ้งเพราะเอาอะไรไปไม่ได้เลย ไม่มีประโยชน์อันใดกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ แต่ถ้าเรารู้จักใช้ ใช้ให้เป็นมิใช่เพื่อประโยชน์สุขของเรา แต่เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่นก็คิดว่า เศรษฐีนั้นก็จะสามารถเข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ได้อย่างแน่นอน

            ประการสุดท้าย สำหรับผู้ที่ติดตามพระเยซูเจ้าจนถึงวาระสุดท้าย พระองค์ตรัสว่า ใครละทิ้งบ้านเรือน บิดา มารดา พี่น้องชายหญิง บุตรหรือไร่นา พร้อมกับการถูกเบียดเบียน เขาจะได้รับชีวิตนิรันดร เพราะบุคคลเหล่านี้รู้จักตัดสละตัวตนของตนเองออกไป และไปสนใจช่วยเหลือบุคคลอื่น ๆ ที่ได้รับความทุกข์ทรมานต่าง ๆ ในชีวิต เขารู้จักตายต่อตัวเอง เพื่อจะได้รับชีวิตใหม่ ชีวิตนิรันดร ชีวิตที่ไม่รู้จักตาย

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

________________________

 

ประกาศ

         ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ ในเดือนพฤศจิกายน จัดพิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น.

(งดมิสซาในวัด เวลา 16.00 น.)

________________

ประชาสัมพันธ์

  1. วันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล ซึ่งปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015

ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนช่วยงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร

  1. รณรงค์สวดลูกประคำตามบ้าน ขอเชิญพี่น้องที่ปรารถนาจะสวดลูกประคำที่บ้านของพี่น้อง

ติดต่อกับทางสภาภิบาลวัดได้โดยตรง เพื่อจัดตารางเวลาไปสวดภาวนา

  1. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา โดยเน้นเด็กคาทอลิกในหมู่บ้านวัดสามเสนของเราเป็นพิเศษ กรุณาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการ
  2. ขอความร่วมมือพี่น้องทุกท่านในชุมชน กรุณาทิ้งขยะตามเวลาที่เขตกำหนดไว้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 23.00 น.

________________________

ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 2

นาย เนติ กิจโกศล

                        บุตร                       นาย กิตติ – นาง เสงี่ยม กิจโกศล

กับ         เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู อรกานต์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์

บุตรี            นาย ธีรศักดิ์ – เทเรซา หรรษา พิพัฒน์นรเศรษฐ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2015 เวลา 10.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 

______________________

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

เป็นการยากจริงหนอที่คนมั่งมี จะเข้าสู่พระอาณาจักรของพระเจ้า สำหรับมนุษย์ เป็นไปไม่ได้ แต่สำหรับพระเจ้า พระองค์ทรงทำได้ทุกสิ่ง

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

ข้าพเจ้าคิดว่า ทรัพย์สมบัติไม่มีค่าใดเลย เมื่อเปรียบกับปรีชาญาณที่พระเจ้าทรงมอบให้

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิต และบังเกิดผล พระวาจาจะแทงทะลุถึงจิตวิญญาณ จึงไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้น

_______________________

 

ขอขอบคุณ

  1. คุณมณี โรจนะเสน

บำรุงวัด                         4,000          บาท

  1. อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว

ซ่อมแซมวัด                   500          บาท

________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            อาทิตย์นี้ขอประกาศแจ้งบ้านที่เป็นเจ้าภาพสวดสายประคำ เดือนตุลาคม 2015 เพิ่มเติมจนครบถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2015 เลยนะคะ

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2015     บ้านคุณจุก (สวนแป๊ะเจี่ย)

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2015        บ้านคุณมุ่งสูง วาสิกคุตต์

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2015       บ้านคุณดรุณี ตัณฑนุช (คุณแดง)

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2015     บ้านคุณศิริกุล ศรีวิไล (คุณหมี)

วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2015        บ้านคุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2015       โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2015  มิสซาปิดเดือนแม่พระ   เวลา 19.00 น. (ในวัด)

มีถวายช่อดอกไม้ ผู้เตรียมช่อดอกไม้ถวายแม่พระ

คือ พลมารี คุณสมปอง ก่อรักเศวต            

ผู้รับผิดชอบค่ะ

หมายเหตุ

– ขอเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ใกล้ ๆ บ้านเจ้าภาพ กรุณาออกมาร่วมสวดด้วยนะคะ (เพราะพระแม่รอลูก ๆ ทุกคนอยู่ค่ะ)

– บ้านเจ้าภาพจัดเตรียมพระแท่น ผ้าปู กางเขน พระรูปแม่พระ ดอกไม้ เทียน และผู้อ่านพระคัมภีร์ 1 ท่าน

– กลุ่มผู้สวด นำโดยพระสงฆ์ จะไปถึงบ้านเจ้าภาพเวลาประมาณ 19.40 น. (วัดเลิกแล้ว)

                                                                        ยินดีรักและรับใช้ท่านเสมอ

______________________

  

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 12

 

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ โรซา วราภรณ์ อั๋นวงษ์

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, ฟรังซิสโก สน พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, คุณอารีย์วัลย์ วีระประจักษ์, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, ยอแซฟ สมนึก คงเจริญ, เซซีลีอา เพลิน พันธุมจินดา, อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 13

 

สัปดาห์ที่ 28 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ คุณพ่อ เรอเน บริสซอง, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, อันตน พินิจ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เอลิซาเบท ภาวิณี โกวรรธนะกุล, ฟรังซิสโก ศุภรัตน์ จิตต์จำนง, เฟลาโต ภีรภัช สาริกบุตร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, คุณอารีย์วัลย์ วีระประจักษ์, ยอแซฟ เดืองโฮเจา, เปาโล ทนงศักดิ์ โนนใหญ่, มารีอา โจเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 14

 

น.กัลลิสตัส ที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, ยอห์น พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, เฮเลนา อุไรลักษณ์-ยอแซฟ พิพัฒน์ อิศรภักดี, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, ฟรังซิสโก พ.ท.หรั่ง ดิษฐสัตย์ธรรม, คุณอารีย์วัลย์ วีระประจักษ์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 15

 

ระลึกถึง น.เทเรซาแห่งอาวีลา พรหมจารี และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

สุขสำราญ  คุณวัชราภรณ์ พันธุมจินดา, เทเรซา ทรายทอง อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ยอแซฟ มาชิ้ม แซ่ลิ้ม, มารีอา ชกเฮีย แซ่ปึง (ครบรอบ 18 ปี), เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา ทรายทอง

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์,ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยอแซฟ มาชิ้ม แซ่ลิ้ม, มารีอา ชกเฮีย แซ่ปึง (ครบรอบ 18 ปี), มารีอา เฉลียว ดิษฐสัตย์ธรรม, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, คุณอารีย์วัลย์ วีระประจักษ์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวงบัปติสตา ทองหล่อ-บาร์โธโลมิว อนุสรณ์ วัฒนะธีระกุล, เซซีลีอา จำเรียง เพ็ญสุต, อากาทา ทองดี ศักดิกุล, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 16

 

น.เฮดวิก นักบวช

น.มาร์การีตา มารีย์ อาลาก๊อก พรหมจารี

06.00 น.

สุขสำราญ  คุณนิพัทรา เกศกุลพันธ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, อันนา พวงหยก นุ่มน้อย, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยอห์น สุชา ธาราวร, ยอแซฟ ผอง-มารีอา แป้น-มารีอา ผ่องศรี-เปโตร ทวีศักดิ์-ฟรังซิสโก ศุภชัย อรสุม, คุณอารีย์วัลย์ วีระประจักษ์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 17

 

ระลึกถึง น.อิกญาซีโอ ชาวอันติโอค พระสังฆราชและมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายอานนท์-นางกวี แจ่มสายพงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, เปโตร จำนงค์ งามศิริจิตต์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแดตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 18

 

อาทิตย์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา   (วันแพร่ธรรมสากล)

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว อันนา อำนวย อิ่มใจ, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุด

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์,ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว มากาเร็ต อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล และญาติทุกคน, มารีอา ยิปซีอากา ประไพรัตน์ หฤทัย, มารีอา ธาริณี หฤทัย, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว อินทรสุขสันติ, ครอบครัว สกุลสุวรรณ, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว เอี่ยมฤทธิไกร, ครอบครัว เปโตร อนาวิล เนียมนำ, คุณปราณี เกียรติพิริยะ, มารีอา สิริกุล รักญาติ, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, ครอบครัว นวลผจง-สมโภชน์ คงเสรี, ยอห์น บอสโก นวพล โล่ห์เพ็ชร, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS), โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, โทมัส เจริญ วิพัทนะพร, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข,อันตน วุฒิกร หฤทัย, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่น้องของนางสุภา เจียมสินดี, เปโตร สมสกุล เกษมสุรี, ยวง มนัส-บุญยิ่ง ไตรภพ, ยวงบัปติสตา อนุชิต ไตรภพ, ยอแซฟ ประชุม และครอบครัว ปิติสันต์ ผู้ล่วงลับทุกคน, อันตน เสถียร ชมไพศาล (ครบ 12 ปี), ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอา สมนึก คงเจริญ, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม สังขรัตน์, โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา สุนิสา สุทธิวงค์, อันเดร วรเทพ-เลโอ วรพงษ์-เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปาโล สุทธิพงศ์-ยอแซฟ ประจิตร์-อักแนส อุดมศรี-เทแรส กัลยา ชัยเจริญ, นายนพพร มั่นใจ, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, อันนา อนุสรณ์ เป๋ปฐม, ครอบครัว ทรัพย์ไพฑูรย์, ครอบครัว ริ้วงาม และญาติพี่น้องทุก ๆ คนที่มิได้เอ่ยนาม, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS), วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, เปโตร ประสิทธิ์-แม่สมพร-น.ส.วรรณี สิงห์โตทอง, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

_____________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

CHRISTMAS

IS

COMING IN THREE MONTHS

THANK YOU

CLASSICAL MUSIC; INTERNATIONAL LARGE AUDIENCE VISIT ON FACEBOOK ADRESS: Golden Eagle; L’Aigle d’Or; Vulturul de Aur

YouTube

of

The Three Tenors Christmas Concert Viena (1999)

_____________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s