สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

18 October 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015

วันแพร่ธรรมสากล

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015

“Grant that in your glory

we may sit one at your right and the other at your left.”

1 TWO SONS stdas0086

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_______________________________________

วันแพร่ธรรมสากล

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 42 วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันแพร่ธรรมสากล

(วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015)

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

พระศาสนจักรโดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้ให้คำขวัญในโอกาสวันแพร่ธรรมสากลในปีนี้ว่า “ผู้ที่ติดตามพระคริสตเจ้า จะไม่มีวันพลาดจากการเป็นธรรมทูต”

            ประการแรก ในโอกาสปีนักบวชของพระศาสนจักรสากลในปีนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาเน้นย้ำ คริสตชนผู้ได้รับศีลล้างบาปทุกคนได้รับการเรียกให้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูเจ้า ด้วยการประกาศความเชื่อที่ได้รับ

            ประการที่สอง การแพร่ธรรมเป็นธรรมชาติ เป็นเนื้อแท้ของพระศาสนจักร เป็นแก่นแท้ของพระศาสนจักร ที่จำเป็นและขาดมิได้ การแพร่ธรรมเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแห่งความเชื่อ เป็นหลักความเชื่อที่จะต้องปฏิบัติ “จงตามเรามาเถิด” การติดตามพระเยซูเจ้า ก็เป็นดังธรรมทูต ประกาศพระวาจาไปพร้อมกับพระเยซูคริสตเจ้า

ประการสุดท้าย ผู้แพร่ธรรมที่แท้จริง ก็คือ ผู้ที่รักข่าวดี นักบุญเปาโลกล่าวว่า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า หากข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวดี” (1คร 9:16) ข่าวดีแห่งการกอบกู้ให้เป็นอิสระพ้นจากการเป็นทาส พระศาสนจักรจึงมิได้หยุดยั้งที่จะประกาศข่าวดีแก่มวลมนุษย์ทุกคน เพื่อทุกคนจะพบหนทางแห่งความรอดพ้น

สมเด็จพระสันตะปาปาเน้นย้ำการตอบรับพระกระแสเรียกของเราทุก ๆ คน ในการประกาศข่าวดีแห่งความรอดพ้น ไปสู่มวลมนุษย์ทั้งหลาย โดยตอบสนองต่อพระกระแสเรียกด้วยใจกว้าง อาศัยการภาวนา การมีชีวิตชิดสนิทสัมพันธ์ การถวายพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยอาศัยคำเสนอวิงวอนของพระมารดาพรหมจารี ผู้เป็นมารดาของพระศาสนจักร และแบบอย่างของผู้แพร่ธรรม ขอให้พี่น้องชายหญิงทั้งหลาย ที่ทำงานอุทิศตนเผยแพร่ข่าวดีในทุกโอกาส ทุกสภาพการณ์ของชีวิตในประเทศของตน และมุ่งสู่นานาชาติ โดยอาศัยพระแม่มารีย์คอยช่วยเหลือ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ขออำนวยพระพรแด่ผู้แพร่ธรรมทุกท่านด้วยความชื่นชมยินดี

พระวาจาของพระเจ้าจากพระวรสารนักบุญมัทธิว (มธ 28:16-20) กล่าวว่า “พระเจ้าทรงมอบอำนาจอาชญาสิทธิ์ทั้งหมดแก่เรา ดังนั้น ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา ทำพิธีล้างบาปให้เขา… จงสอนเขาให้ปฏิบัติตามคำสั่งทุกข้อที่เราให้แก่ท่าน เราจะอยู่กับท่านทุกวันตลอดไปตราบจนสิ้นพิภพ”

การออกไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของพระองค์ เราเป็นประเทศมิสซัง ที่ได้รับการเผยแผ่ข่าวดีจากบรรดามิสชันนารี เมื่อ 300 กว่าปีมาแล้ว และเราก็มีคริสตชนในประเทศไทยสามแสนกว่าคน คริสตชนในวัดของเราประมาณ 3 ถึง 4 พันคนด้วยกันนะครับพี่น้องที่รัก

เราเป็นผู้เผยแผ่ข่าวดีแล้วหรือยัง เราทำหน้าที่เป็นผู้นำข่าวดีขององค์พระเยซูคริสตเจ้าไปยังเพื่อนพี่น้องของเราหรือไม่

พี่น้องที่รัก วันแพร่ธรรมสากลของพระศาสนจักร ท้าทายชีวิตของเราแต่ละคนว่า เราจะทำการแพร่ธรรมอย่างไร ก็ด้วยเป็นประจักษ์พยานในชีวิตคริสตชน ชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก การอภัย การอุทิศชีวิตให้ เราคงจะต้องไม่แพร่ธรรมด้วยคำพูด แต่เราจะต้องลงมือกระทำกิจการที่ทำให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้เห็นความรัก และพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตคริสตชนของเรา ตามแบบอย่างองค์สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประมุขสูงสุด ผู้นำพระศาสนจักรของเรา และตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสตเจ้า

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

________________________

 

บำรุงวัด

  1. อุทิศแด่ หลุยส์ (กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล           5,000             บาท
  2. อุทิศแด่ โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล           5,000             บาท
  3. อุทิศแด่ นายแหวน-มารีอา ไสว สายสว่าง           1,000             บาท
  4. ครอบครัว ครามะคำ                               500             บาท
  5. Elijah                    300             บาท

___________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. อาทิตย์แพร่ธรรมสากล (18 ต.ค.2015)

ขอเชิญพี่น้องร่วมบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนช่วยงานแพร่ธรรมของพระศาสนจักร

  1. รณรงค์สวดลูกประคำตามบ้าน ขอเชิญพี่น้องที่ปรารถนาจะสวดลูกประคำที่บ้านของพี่น้อง

ติดต่อกับทางสภาภิบาลวัดได้โดยตรง เพื่อจัดตารางเวลาไปสวดภาวนา

  1. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา โดยเน้นเด็กคาทอลิกในหมู่บ้านวัดสามเสนของเราเป็นพิเศษ กรุณาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการ
  2. ขอความร่วมมือพี่น้องทุกท่านในชุมชน กรุณาทิ้งขยะตามเวลาที่เขตกำหนดไว้ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 23.00 น.

________________________

 

ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 3

นาย เนติ กิจโกศล

                        บุตร                       นาย กิตติ – นาง เสงี่ยม กิจโกศล

กับ         เทเรซา แห่งพระกุมารเยซู อรกานต์ พิพัฒน์นรเศรษฐ์

บุตรี            นาย ธีรศักดิ์ – เทเรซา หรรษา พิพัฒน์นรเศรษฐ์

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2015 เวลา 10.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

 ______________________________

วันแพร่ธรรมสากล

(วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2015)

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

ในโอกาสวันแพร่ธรรมสากล สมเด็จพระสันตะปาฟรังซิสได้ให้ข้อคิดกับคริสตชนทั่วโลกว่า “ผู้ที่ติดตามพระคริสตเจ้า จะไม่มีวันพลาดจากการเป็นธรรมทูต”

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

“จงรักษาความถูกต้องและปฏิบัติความชอบธรรม เพราะความรอดพ้นใกล้เข้ามาแล้ว”

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

จำเป็นที่เราจะต้องประกาศพระวาจาให้ท่านฟังก่อน แต่เมื่อท่านปฏิเสธ เราจึงหันไปหาคนต่างศาสนา

_______________________

ประกาศ

         ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน

ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณระลึกถึงผู้ล่วงลับ

ในเดือนพฤศจิกายน จัดพิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น.

(งดมิสซาในวัด เวลา 16.00 น.)

 

________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            สารวัดเป็นรายงานเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคริสตชนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เมื่อมีข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ ๆ ที่จะต้องบอกกล่าวให้เพื่อนคริสตชนได้รับรู้กันอย่างถ้วนหน้า เพื่อจะได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในวัด บ้านพระบิดาของพวกเรา

ถึงเวลาแล้วนะคะ ที่เราบางคนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่เหมาะสม เมื่อเข้าร่วมพิธีกรรมในบ้านพระบิดาอันแสนอบอุ่น

พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบางอย่างที่พวกเราควรต้องรีบแก้ไขโดยเร่งด่วน

เมื่อเข้าร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ในวัด

 

การแต่งกาย     สตรีที่ชอบแต่งกายวาบหวิว ยั่วยวน เช่น นุ่งกระโปรง – กางเกงสั้นจนเกินงาม เสื้อผ้าบางจนเกินไป (โป๊) เอาไว้ใส่ไปเที่ยวดีกว่านะคะ ชุดนอน ชุดอยู่กับบ้าน ก็ควรใส่ที่บ้านจะเหมาะกว่าคะ

การสื่อสาร        เปิดโทรศัพท์มือถือเล่นไลน์ (Line) ปัดมือไปมาเป็นระวิงอยู่ตลอดเวลา ตลอดพิธีมิสซา บางคนก็พูดโต้ตอบกันทางมือถือเสียงดังมาก ๆ ควรเกรงใจพระเยซูเจ้าที่ทรงมองดูอยู่ด้วยความเสียใจว่า ลูกเอ๋ย เจ้าไม่เคารพ ไม่สนใจเราเลยหรือนี่

การมาร่วมพิธีมิสซาไม่ทัน และรับศีลเสร็จเดินอมศีลออกนอกวัดกลับไปเลย

มาวัดไม่ทัน คือ มาตอนพระสงฆ์เทศน์สอนจบ มาตอนช่วงรับศีล ถือว่ามิได้มาวัดร่วมพิธีมิสซานะคะ เท่ากับขาดมิสซาวันอาทิตย์ ส่วนผู้ที่รับศีลเสร็จแล้วเดินกลับออกไปเลย คุณต้องเข้ามานั่งที่เก้าอี้ก่อน สำรวมกายใจ โมทนาคุณพระเยซูเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระกาย พระโลหิต หล่อเลี้ยงวิญญาณของเรา และวอนขอพระองค์ในสิ่งที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมรับพรจากพระสงฆ์ (ผู้แทนพระเยซูในขณะนั้น) ร่วมร้องเพลงจบพิธี ใช้เวลาอีกเล็กน้อยเท่านั้น ทำไมจึงทนมิได้คะ 7 วันมี 1 วันที่พระเยซูขอร้องให้มานมัสการพระเจ้า น่าคิดนะคะ

หนังสือเพลงในวัดปกหลุดหลายเล่ม ขอความช่วยเหลือจากท่านที่พาเด็ก ๆ มาวัด ช่วยบอกเด็กว่า อย่าเล่นหนังสือเพลง เด็ก ๆ จะทำหนังสือตกลงพื้นบ่อย ๆ จนปกหลุดคะ ทางวัดนำออกมาวางเมื่อไม่นานนี้เองคะ

                                                                        ยินดีรับใช้ท่านเสมอ

_______________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 19

น.เปาโล แห่งไม้กางเขน พระสงฆ์ น.ยอห์น แห่งเบรเบิฟ น.อิสอัค โยเกอ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว แบร์นาแด๊ต รังษี

อุทิศ ภราดา เกร๊กกอรี่, วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, มารีอา กว๋า บุญธง, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นางนิตยา กาญจนวรกุล, ฟรังซิสโก สน พันธุมจินดา, มารีอา ธีรวรรณ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ ยอแซฟ ทิวทัศน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เซซีลีอา เพลิน พันธุมจินดา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เลโอ เรียว โรจน์เสรี, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 20

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว มารีอา ศศิวิมล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, อันตน พินิจ พันธุมจินดา, มารีอา ศรีรัตน์ มัจฉาชีพ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เปาโล เสงี่ยม ชีรานนท์, ยอแซฟ ธาตรี, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา นุตประวีณ์ ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ยอแซฟ รัชดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, มารีอา โจเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, ฟรังซีสโก ยิ้ม โชติพงศ์, เทเรซา มารีอา ปิยะธิดา, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 21

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ ยอแซฟ พงศ์สิริ กรีกุล, มารีอา รังสินี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, นายทุเรียน สุภาพ, มารีหลุยส์ วิมล นิติรักษ์, นายสุทิน เทียมเมฆา, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, โทมาส บุญส่ง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ ยอแซฟ ธีระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา กุ๊ยเอ็ง กิจเจริญ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, มารีอา จาด, เทเรซา ละออง ทรงสัตย์, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 22

สัปดาห์ที่ 29 เทศกาลธรรมดา   ระลึกถึง น.ยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา

06.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา ทรายทอง

อุทิศ ภราดา อะลอยซิ้วส์, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, เปโตร จุมพล ซีกเพชรทอง, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ร็อค จัตุรัส จินดาหาญดำรง, ฟรังซีสโก ทวีศักดิ์ ทรงสัตย์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ เอลิซาเบธ พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, เปโตร ปวีณ นพคุณทอง, ยอแซฟ รุ่งโรจน์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวงบัปติสตา ทองหล่อ-บาร์โธโลมิว อนุสรณ์ วัฒนะธีระกุล, เซซีลีอา จำเรียง เพ็ญสุต, อากาทา ทองดี ศักดิกุล, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, ยอแซฟ สกุล ทรงสัตย์, ภราดา มงฟอร์ต เมรี่, ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 23

น.ยอห์น แห่งกาปิสตราโน พระสงฆ์

06.00 น.

สุขสำราญ ฟรังซีสโก รังสรรค์

อุทิศ สมเด็จพระปิยมหาราช, ภราดา วินเซนต์เมรี่, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, อันนา พวงหยก นุ่มน้อย, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา สงัด, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ ยอแซฟ รักศักดิ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรังซิสโก ธงชัย ชีรานนท์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข (ครบ 30 ปี), ซามูแอล สมชัย ครามะคำ, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, มารีอา ทัน-เปโตร คำ-เปโตร สุรเชษฐ์, ลุงชวน-มารีอา มินตรา, ยวงบัปติสตา สมศักดิ์, ภราดา ยอห์น เมรี่, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 24

น.อันตน มารีย์ คลาเรต์ พระสังฆราช

06.00 น.

สุขสำราญ ไต๋-เจีย-ซ้ง, มารีอา วิไล, ครอบครัว ยวง โกวิทย์

อุทิศ ภราดา ฮิวเบิร์ต, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อังเดร อนุชา กรีกุล, เปาโล ตรัน วันโฮ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มารีอา เอกพร, ครอบครัว เปโตร มารี ทองหล่อ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 25

อาทิตย์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา  

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, เปาโล อดิเรก อนุสรณ์เสรีชัย

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, อันนา นัชรี มั่นศิล (ครบรอบวันตาย), วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล และญาติทุกคน, มารีอา ยิปซีอากา ประไพรัตน์ หฤทัย, มารีอา ธาริณี หฤทัย, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส และสามเณรบ้านเณรยอแซฟ ทุกคน, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เทเรซา พิมพ์พร มีขันทอง, ครอบครัว อินทรสุขสันติ, ครอบครัว สกุลสุวรรณ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอา สิริกุล รักญาติ, ครอบครัว อันนา เซี้ยม คุปติธรรมกุล, เซซีลีอา ประทิน ฤกษ์โสภา, ยอแซฟ ครูหลุยส์ อนงค์จรรยา, ลูซีอา คล้อย อนงค์จรรยา, เปโตร สาหร่าย อนงค์จรรยา, ฟิลลิป สอ้าน อนงค์จรรยา, เปาโล ศิวาพร พงษ์สูงเนิน, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, วิโรจน์ อ่อนเรือง, อันนา ถนอม วิพัทนะพร, ครอบครัว เอี่ยมฤทธิไกร, ครอครัว นวลผจง-สมโภชน์ คงเสรี, อันนา ประวีณา อายุเจริญ และครอบครัว, เทเรซา ณัฐณี วรวิทย์, ครอบครัว อันนา สริตา พฤกษอรุณ, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, Secretaviats of HN Competition Vietnam, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปาโล วรพจน์ สุภภัค, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่น้องของนางสุภา เจียมสินดี, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา สุนิสา สุทธิวงค์, อันเดร วรเทพ-เลโอ วรพงษ์-เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปาโล สุทธิพงศ์-ยอแซฟ ประจิตร์-อักแนส อุดมศรี-เทแรส กัลยา ชัยเจริญ, นายนพพร มั่นใจ, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, อันนา อนุสรณ์ เป๋ปฐม, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, ครอบครัว ทรัพย์ไพฑูรย์, ครอบครัว ริ้วงาม และญาติพี่น้องทุก ๆ คนที่มิได้เอ่ยนาม, เปโตร สนั่น หอมประทุม, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, มารีอา ธนิดา พันธุมจินดา, โรซา แสงจันทร์ แซ่ลี้, เปาโล เต็กมั้ว แซ่ตั้ง, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, อันนา มารศรี สิทธิโชค, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เปโตร พ.อ.ดาว ธูปหอม, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, เปโตร ประสิทธิ์-แม่สมพร-น.ส.วรรณี สิงห์โตทอง, วิญญาณในไฟชำระ

____________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

CHRISTMAS

IS

COMING IN THREE MONTHS

THANK YOU

CLASSICAL MUSIC; INTERNATIONAL LARGE AUDIENCE
VISIT ON FACEBOOK ADRESS: Golden Eagle; L’Aigle d’Or; Vulturul de Aur

YouTube

of

The Three Tenors Christmas Concert Viena (1999)

_____________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s