สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

25 October 15 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 43 วันอาทิตย์ที่ 25 ต.ค 2015

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 43 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2015

“Jesus, son of David, have pity on me.”

dsc_0024 พระโตไม้

“Go your way; your faith has saved you.”

dsc_0035 พระโต

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

************************

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

__________________________________

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 43 วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

เรากำลังก้าวสู่ช่วงสุดท้ายของปีปฏิทินพระศาสนจักร พระวาจาของพระเจ้าทั้งสามบทอ่านในวันนี้ เตือนใจเราหลายประการ

ประการแรก ประกาศกเยเรมีย์ ต้องการสอนเราคริสตชนว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้น คือ ผู้ที่รอดชีวิตของชนชาติอิสราเอล เราทราบดีว่า 40 ปีในการเดินทาง ในถิ่นทุรกันดารสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา ผู้ที่รอดชีวิตคือบุคคลที่เชื่อมั่น รัก ศรัทธาร้อนรน และไว้วางใจในพระเจ้า พระองค์ทรงรวบรวมเขา คนตาบอด คนพิการ หญิงมีครรภ์ และบุคคลอื่น ๆ ที่กลับมาด้วยน้ำตานองหน้า เพราะพระองค์ทรงเป็นบิดาของชนชาติอิสราเอลและของมวลมนุษยชาติ แสดงให้เห็นว่าผู้ที่รอดชีวิต เป็นผู้มีพื้นฐานของความเชื่อ ความหวัง และความรักอย่างเต็มเปี่ยมในองค์พระผู้เป็นเจ้า และผู้ที่รอดชีวิตทุกคนสำนึกตนว่าเป็นลูกของพระเจ้า

ประการสอง พระวรสารนักบุญมาระโก ได้พูดถึงขอทานตาบอดที่นั่งอยู่ริมทางเดิน ขณะที่พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จผ่าน เขาร้องตะโกนว่า “พระโอรสของกษัตริย์ดาวิดเจ้าข้า โปรดเมตตาข้าพเจ้าเถิด” คำพูดของชายตาบอดที่ร้องตะโกนด้วยเสียงอันดัง แสดงว่าชายตาบอดผู้นั้นเชื่อมั่นในพระเยซูเจ้าว่า พระองค์ทรงยินดีรักษาเขาให้หาย ชายตาบอดวิงวอนขอพระเมตตาจากพระเยซูเจ้า ความรัก ความเมตตาเป็นแก่นแท้ของชีวิตมนุษย์ เป็นแก่นแท้ของพระเจ้า เพราะนักบุญยอห์นกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า “พระเจ้าเป็นองค์ความรัก” และเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงได้รับการแต่งตั้งเป็นพระสันตะปาปา พระองค์ทรงออกสมณสาส์นฉบับแรก คือ “พระเจ้าเป็นองค์ความรัก” สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้แสดงออกถึงความรัก ความเมตตาของพระเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จไปล้างเท้าคนที่อยู่ในคุก คนพิการ คนที่ถูกทอดทิ้ง บุคคลเหล่านั้นได้รับความรักจากพระเจ้า ผ่านทางผู้แทนของพระองค์ พระเยซูเจ้าตรัสกับชายตาบอดว่า “ไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้ช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว”

            พี่น้องที่รัก อยากจะให้พี่น้องท่องประโยคจากพระคัมภีร์ตอนนี้ให้ขึ้นใจ ซึมซับเข้าไปอยู่ในชีวิต ในสายเลือดของเราแต่ละคน ถ้าเรารำพึงคำพูดของพระเยซูเจ้าในใจของเราว่า “ลูกเอ๋ย ความเชื่อของลูกช่วยลูกให้รอดพ้นแล้ว” ครับ เราแต่ละคนน่าจะภูมิใจ ดีใจ ซาบซึ้งใจในความรัก ความเมตตาของพระเยซูคริสตเจ้าซึ่งมีต่อเรามนุษย์ทุกคน ทั้ง ๆ ที่เราเป็นคนบาปนะครับพี่น้องที่รัก พระเจ้าก็ยังทรงรักเรา แต่พระองค์ทรงเกลียดชังบาป แต่รักคนบาปนะครับ

            เหตุผลของการเยียวยารักษาชายตาบอดให้หายเป็นปกติ พระองค์ทรงมองเห็นความเชื่อของชายตาบอดผู้นี้เป็นอันดับแรก และเหตุผลที่สำคัญยิ่งกว่านั้น ชาวยิวเชื่อกันว่า ความเจ็บไข้ได้ป่วย ความพิกลพิการต่าง ๆ มาจากบาป พระองค์จึงทรงยินดี มิใช่รักษาให้เขาหายจากตาบอด มองเห็นได้ แต่พระองค์เข้าใจถึงความคิดของชาวยิวดี จึงกล่าวว่า “ความเชื่อช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว” คือ รอดพ้นจากบาป จากความตาย มาสู่ชีวิต นั่นคือการได้รับชีวิตใหม่จากพระเจ้า ก็คือการมองเห็นสิ่งต่าง ๆ นั่นเอง พี่น้องที่รัก

ประการสุดท้าย ที่อาจจะกล่าวได้ว่าสำคัญที่สุดก็ว่าได้ จากจดหมายถึงชาวฮีบรูกล่าวว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นพระมหาสมณะสูงสุด ซึ่งทำกิจการที่สำคัญคือ ถวายเครื่องบูชาเพื่อชดเชยบาป มิใช่สำหรับพระองค์เอง แต่สำหรับประชากรทั้งมวล เพราะพระองค์ไม่มีบาป แต่พระองค์ยินดียอมรับสภาพความบาป ความอ่อนแอของเรามนุษย์ทั้งหลาย ดังนั้น พระมหาสมณะที่แท้จริงจะต้องยินดีสละชีวิตของตนเพื่อฝูงแกะ คือ ประชากรของพระองค์ เพื่อเราจะพบกับสันติสุข และชีวิตนิรันดร นั่นคือ ชีวิตที่กลับไปหาพระบิดา เพื่อเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์

ขอพระอวยพรพี่น้องทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

______________________

ประกาศ

  1. วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน สมโภชนักบุญทั้งหลาย มีพิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน อุทิศแด่ผู้ล่วงลับในเดือนพฤศจิกายน เวลา 17.00 น. งดมิสซาในวัดเวลา 16.00 น.
  2. วันฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 10.00 น.

    โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

(ของดมิสซา 8.30 น. และ 16.00 น.)

 

______________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 9.00 น. หลังจากนั้นมีประชุม และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน
  2. ขอเลื่อนเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน เป็นเวลา 18.00 น. เพราะทางโรงเรียนจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าโยนออฟอาร์ค
  3. รณรงค์สวดสายประคำตามบ้าน ในวันจันทร์ – พุธ – ศุกร์ ตามที่สภาภิบาลได้กำหนดไว้
  4. ขอเชิญร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดเดือนแม่พระ ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ศกนี้ เวลา 19.00 น. และสมโภชนักบุญทั้งหลาย
  5. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา 10.00 น. กรุณาติดต่อกับทางวัด
  6. หนังสือเรื่องเล่าอ่านสนุกของคุณพ่อ สุวนารถ กวยมงคล เล่มละ 100 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
  7. ขอเชิญพี่น้องสนับสนุนสลากการกุศล สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์คำสอนระดับชาติ ใบละ 25 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
  8. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา โดยเน้นเด็กคาทอลิกในหมู่บ้านวัดสามเสนของเราเป็นพิเศษ กรุณาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการ

___________________________

ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 1

นาย กิตติภณ วงษ์กาฬสินธุ์

                        บุตร             ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ – นาง วัชนีย์ วงษ์กาฬสินธุ์

กับ                               มารีอา ดวงทิพย์ กำเหนิด

บุตรี                     นาย สวัสดิ์ – เทเรซา มยุรี กำเหนิด

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

__________________

วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

            ไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้ช่วยเจ้าให้รอดพ้นแล้ว จงไปเป็นสุขเถิด เขากลับแลเห็นและติดตามพระองค์ไป

ข้อคิดบทอ่านที่ 1  

      องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดพ้นแล้ว

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

      ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราให้กำเนิดท่าน ท่านเป็นสมณะตลอดนิรันดรตามแบบอย่างของเมลคีเซเดค

_______________________________

 

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

พระพักตร์แห่งความเมตตา

         สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้มีสมณโองการเรื่องปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยประกาศเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2015 เป็นต้นไป โดยการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

และจบลงในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พิธีปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร และปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

 _________________________

 

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            เหลืออีก 37 วันเท่านั้นก็จะถึงวันฉลองวัดอันเป็นที่รักและหวงแหนของพวกเราแล้ว และทุก ๆ ปีจะมีสัตบุรุษมาร่วมฉลองวัดเป็นจำนวนนับพันคนเลยทีเดียว ดังนั้น พวกเราชาวสามเสนทุกคนมีหน้าที่เป็นเจ้าภาพร่วมกัน โดยมีสภาภิบาลเป็นผู้รับผิดชอบจัดเตรียมอาหารเลี้ยงอิ่ม อร่อย หลากหลายให้เพียงพอกับพ่อแม่พี่น้อง ลูก ๆ หลาน ๆ ที่มาร่วมฉลองวัด

ขอกราบขอบพระคุณพี่น้องที่พระเป็นเจ้าประทานความร่ำรวยให้ท่านเป็นพิเศษ และท่านก็ได้รีบนำเงินมาบริจาคประเดิมเป็นกองทุนให้แล้วหลายท่าน พี่น้องที่ได้รับพระพรพิเศษอีกหลายท่านอย่าลืมมาบริจาคเพิ่มเติมนะคะ ผ.อ.รัชนี นั่งรอรับอยู่ที่หน้าวัดทุกรอบมิสซา ทั้งวันเสาร์-อาทิตย์คะ

ส่วนพ่อแม่พี่น้องที่พระเป็นเจ้าประทานเงินทองให้เราปานกลาง พอมีพอกิน ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านล่วงหน้าเช่นกันนะคะ รีบมาสมทบทุนกันด้วยคะ พวกท่านก็มีความสำคัญมากในการบริจาคกองทุนเตรียมงานฉลองวัด เพราะเปรียบเสมือนกองทัพมดที่มีพลังมหาศาล เพื่อหาเสบียงอาหารคะ ส่วนคุณพ่อเจ้าวัดของเรา ท่านก็มีหน้าที่จัดหา “หมูหันตัวอ้วน ๆ” มาเลี้ยงลูกวัดของท่านเช่นกัน ขอขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะคุณพ่อวิทยา

                                                                        ยินดีรับใช้ท่านเสมอ

 _____________________

ข่าวด่วนถึง ผู้สูงอายุ

วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2015 เป็นวันประชุมนัดพบ

ผู้สูงอายุ อย่าลืมมาให้ได้นะคะ คิดถึง!

          8.00 น.         ศีลอภัยบาป – สวดสายประคำ (นำโดย คุณพิศมัย สิทธิสันต์)

9.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณ – ศีลเจิม (คุณพ่อเจ้าวัด)

10.00 น.         อาหารว่าง (หลังห้องประชุมธาราฉัตร) คุณรัชนี เยาวสังข์

10.30 น.         เข้าห้องประชุม

12.00 น.         + อาหารกลางวัน จากท่านอธิการิณี ซ.สุนันทา มั่นวงศ์วิโรจน์

+ น้ำดื่ม + น้ำแข็ง คุณพรพิศมัย รวยดี และเพื่อน ๆ ช่วยบริการ

 _____________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 26

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, ฟรังซิสโก สน พันธุมจินดา, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด อากาทา ชุติมา คุณประยูรสวัสดิ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, เซซีลีอา เพลิน พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 27

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, อันตน พินิจ พันธุมจินดา, มารีอา ศรีรัตน์ มัจฉาชีพ, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, มารีอา โจเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 28

ฉลอง น.ซีโมน และ น.ยูดาห์ อัครสาวก

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, นางนวลอนงค์ บุญโกวิทย์, เปโตร อนันต์ จันทร์อ่อน, อุทิศแก่ลูกที่แท้งไป, นายทุเรียน สุภาพ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, ยวงบัปติสตา ทองหล่อ-บาร์โธโลมิว อนุสรณ์ วัฒนะธีระกุล, เซซีลีอา จำเรียง เพ็ญสุต, อากาทา ทองดี ศักดิ์กุล, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 29

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา ประทับ โจหิงค์, ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา นงลักษณ์ ฤกษ์ปิยะทรัพย์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, คุณเกรียงศักดิ์, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, มารีอา แม้น แดงเดช (ครบรอบปี), ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 30

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, วิญญาณ “น้องน๊อต”, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, กาโรโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ สังขรัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 31

สัปดาห์ที่ 30 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปาโล ตรัน วันโฮ่ง, เบเนดิก ชัยสิทธิ์ ไกรฤกษ์ (ครบ 20 ปี), โทมัส พยอม-อันโตนิโอ สวัสดิ์-อันนา สังเวียน ชมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ครอบครัว สุเมธ แสงประทีป, วันเกิด มารีอา นวลตา ฤกษ์ปิยะทรัพย์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว เปลี่ยนบำรุง และครอบครัว วิทยธนเศรษฐ์

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 1

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, อันนา นัชรี มั่นศิล, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, มารีอา ธาริณี หฤทัย, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส และสามเณรบ้านเณรยอแซฟ ทุกคน, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอา สิริกุล รักญาติ, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, อันนา ประวีณา อายุเจริญ และครอบครัว, ครอบครัว อรุณรัตน์ และครอบครัว นนท์ธุวา, ครอบครัว คุณนวโรจน์ สุทธิชัยรัตนา, อันนา ถนอม วิพัทนะพร, อันนา อังสนา-ยอแซฟ อรรถกร-อักแนส อรนิจ, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี, ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล และร้านล้อเจียหวย, อักแนส ดารี วิธีธรรม และครอบครัว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มาตุกุล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว ศุกรกมล, ครอบครัว ธูปเทียน, ลูโดวิโก หลุยส์ วิเลิศ ไซก๊วย, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา, เทเรซิต้า พยัคฆพงษ์, เทเรซา วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, มารีอา ธิดาเพ็ญ เข็มสว่าง, วรเวช ยอดเศรณี, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา สุวรรณา ชินะผา, จอห์น สุมน ชินะผา, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, หลุยส์ สงวน ธุระวณิชย์, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่น้องของนางสุภา เจียมสินดี, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา สุนิสา สุทธิวงค์, อันเดร วรเทพ-เลโอ วรพงษ์-เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูลซาบีนา ประดับ-เปาโล กิมเม้ง-เทเรซา ดุษฎี-มารีอา อารุณ-ฟรังซิสโก สว่าง และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร พันเอก(พ) วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, ยอแซฟ สุพร โมระเสริฐ, ยอแซฟ เดือง โฮเจา, อันนา อนุสรณ์ เป๋ปฐม, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, มารีอา สมนึก คงเจริญ, ครอบครัว ทรัพย์ไพฑูรย์, ครอบครัว ริ้วงาม และญาติพี่น้องทุก ๆ คนที่มิได้เอ่ยนาม, ยวง พันธุ์พงศ์ อุปพงษ์, มารีอา ย่าง สังขรัตน์, ยอแซฟ นิตินัย ศรีสุข, ฟรังซิสโก สถาพร ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ สมพงษ์ ไพศาล-ลูกสาวคนโต, ยอแซฟ ยศ เอาตระกูล, มาเรีย จุ้มลิ้ม เอาตระกูล, มาเรีย เฉลิมศรี เบ๊ตระกูล, ยอแซฟฟิน เฉลียว เอาตระกูล, มารีอา ประทับ โจหิงค์, อันนา มารศรี สิทธิโชค, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เปโตร พ.อ.ดาว ธูปหอม, เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, ยอแซฟ เชาวน์-ยอแซฟ ดิลก ชีรานนท์, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, โทมัส สำเภา-คาโลลูส สุภวัฒน์-ยวงบัปติสตา สถิตพงศ์-โทมัส สวราชย์ ธูปเทียน, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, วิญญาณในไฟชำระ

17.00 น.

อุทิศ วิญญาณในไฟชำระ และวิญญาณผู้ล่วงลับในสุสาน

_____________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

CHRISTMAS

IS

COMING IN THREE MONTHS

THANK YOU

CLASSICAL MUSIC; INTERNATIONAL LARGE AUDIENCE VISIT ON FACEBOOK ADRESS: Golden Eagle; L’Aigle d’Or; Vulturul de Aur

YouTube

of

The Three Tenors Christmas Concert Viena (1999)

_____________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.” Mark 16:15-20

*********************************************

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s