สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

1 Nov 15 St. Francis Xavier Newsletter.ปีที่ 49 ฉบับที่ 44 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2015

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

ปีที่ 49 ฉบับที่ 44 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2015

Feast of All Saints

450px-All-Saints

All Souls’ Day

william-adolphe_bouguereau_1825-1905_-_the_day_of_the_dead_1859-bb.jpg

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

SAINTS OF THE DAY

_____________________________

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

ปีที่ 49 ฉบับที่ 44 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2015

เสียงเจ้าอาวาส

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

(1 พฤศจิกายน 2015)

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

สุขสันต์วันฉลองนักบุญของพี่น้องที่รักทุกท่าน ในวันนี้พระศาสนจักรร่วมใจกันสมโภชนักบุญทั้งหลาย เป็นการเสริมสร้างพลังชีวิตของเราแต่ละคนให้ก้าวไปสู่การเป็นนักบุญ จริง ๆ แล้วเราทุก ๆ คนจะต้องก้าวไปสู่การเป็นนักบุญ แม้ว่าจะมิได้ประกาศชื่ออย่างเป็นทางการในบัญชีรายชื่อนักบุญของพระศาสนจักรก็ตาม เราทุก ๆ คนที่เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์ไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ย่อมหมายถึง “การเป็นนักบุญ” นั่นเอง ดังนั้น ชีวิตของเราแต่ละคนในโลกนี้ จึงเป็น “การแสวงบุญ” เพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักบุญ

ถ้าจะถามพี่น้องว่านักบุญคือใคร คำตอบที่ง่ายที่สุด ชัดเจนที่สุด นักบุญก็คือคนบาปนั่นเอง แต่เป็นคนบาปที่สำนึกตน ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ ตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตชิดสนิทกับพระมากขึ้น นักบุญคือผู้แสวงหาพระเจ้า ปรารถนาที่จะเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ตั้งแต่อยู่ในโลกนี้แล้ว และความปรารถนาของเขาก็เป็นจริง คือ เมื่อสิ้นใจไปเขาได้ไปอยู่ร่วมสุขกับพระบิดาเจ้า คือไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ ซึ่งหมายถึงการไปสวรรค์นั่นเอง

การที่เราจะเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า หรือไปสวรรค์นั้น เราจะต้องดำเนินชีวิตของเราอย่างไรบ้าง ในวันนี้ พระวรสารโดยท่านนักบุญมัทธิว ได้นำเอาบทเทศน์ของพระเยซูคริสตเจ้า มาแบ่งปันให้กับพวกเราฟัง และเข้าใจมากขึ้น คือ มหาบุญลาภ 8 ประการ “ผู้ที่มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข” “ผู้ที่เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข” “ผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข” “ผู้ที่กระหายความยุติธรรม ย่อมเป็นสุข” “ผู้ที่มีใจเมตตากรุณา ย่อมเป็นสุข” “ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข” “ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข” “ผู้ที่ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข” ทั้งหมดนี้คือมหาบุญลาภแปดประการ ผู้ใดปฏิบัติตามข้อต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมจะเป็นผู้มีความสุขแท้ เป็นผู้มีบุญในสายพระเนตรของพระเจ้า

ประการแรก “ผู้ที่มีจิตยากจน” ซึ่งเป็นความยากจน มิใช่เฉพาะฝ่ายร่างกาย แต่ความยากจนฝ่ายจิต คือ ไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ติดอยู่กับข้าวของทรัพย์สมบัติต่าง ๆ ผู้ที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ ฝากความหวังของตนไว้กับพระเจ้า ฉะนั้น ผู้มีจิตใจที่ยากจน ย่อมจะมีความสุขแท้

ประการที่สอง “ผู้ที่เป็นทุกข์โศกเศร้า” ชีวิตของเราแต่ละคนก็มีความทุกข์โศกเศร้าที่แตกต่างกัน เมื่อเราเป็นทุกข์โศกเศร้า เราจะได้รับความบรรเทาใจจากพระเจ้า สำหรับผู้ที่เชื่อมั่น รัก ศรัทธาในพระองค์

ประการที่สาม “ผู้ที่มีจิตใจอ่อนโยน” ชีวิตเราแต่ละคน ถ้ามีความอ่อนโยน ละมุนละไม เป็นคนที่สุภาพถ่อมตน ไม่อวดตน หยิ่ง หรือยกตนข่มท่าน จิตใจของเขาก็จะพบกับสันติสุขที่แท้จริง เพราะเขาก็จะได้รับการปลอบโยน การบรรเทาใจจากพระเจ้า

ประการที่สี่ “ผู้กระหายความยุติธรรม” คือผู้ที่แสวงหาความยุติธรรม ความชอบธรรมในชีวิต ผู้ที่ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น และยึดมั่นในความดี ความถูกต้อง มิใช่แก่งแย่ง ชิงดีชิงเด่น อิจฉาตาร้อน ชีวิตก็จะไม่พบกับสันติสุขที่แท้จริง

ประการที่ห้า “ผู้ที่มีใจเมตตากรุณา” อันความกรุณาปราณี จะมีใครบังคับก็หาไม่ หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดิน ผู้มีใจเมตตากรุณาต่อผู้อื่น พระเจ้าจะทรงพระเมตตาต่อผู้นั้นอย่างแน่นอน การมีใจเอื้ออาทรต่อผู้อื่น เป็นเครื่องหมายของความรักที่มีต่อบุคคลผู้นั้น

ประการที่หก “ผู้ที่มีใจบริสุทธิ์” การที่เรามีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง จิตใจที่ปราศจากความคิดชั่วร้ายต่าง ๆ จิตใจที่สะอาดหมดจด ไม่มุ่งร้ายต่อผู้อื่น จิตใจที่ไม่หลงระเริงกับกิเลสตัณหา ความโลภ ความโกรธ ความหลง จนทำให้เราวุ่นวายไปหมด จิตใจไม่แจ่มใส ชีวิตก็พลอยเป็นทุกข์ไปด้วย ฉะนั้น ผู้มีใจบริสุทธิ์ก็จะได้เชยชมพระเจ้า

ประการที่เจ็ด “ผู้สร้างสันติ” ชีวิตของเราพยายามสร้างสันติสุขที่แท้จริง คือ สุขในพระเจ้า องค์ความรัก องค์ความดีสูงสุด การที่จิตใจเรามีสันติ ก็คือจิตใจที่ไม่เห็นแก่ตัว จิตใจที่สงบเงียบ พบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิต เป็นสันติสุขที่ออกมาจากจิตใจ หรือจิตวิญญาณของมนุษย์แต่ละคน

ประการที่แปด ซึ่งเป็นประการสุดท้าย “ผู้ที่ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม” ชีวิตของเราที่ถูกคนอื่นเขาดูถูก คนอื่นเขาใส่ความนินทาว่าร้าย คนที่ข่มเหงรังแกเราเพราะนิสัย บุคลิกภาพ หรือสิ่งต่าง ๆ ในตัวเรา ทำให้เขาไม่พอใจ เกิดความรู้สึกขุ่นมัวขึ้นในชีวิต หรือเราได้รับความอยุติธรรม การใส่ร้ายต่าง ๆ นานา ย่อมจะพบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งพระเจ้าทรงมอบให้

ถ้าชีวิตของเราคริสตชนลูกวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ เต็มเปี่ยมด้วยการปฏิบัติตามมหาบุญลาภ 8 ประการนี้ เชื่ออย่างมั่นคงว่า พระเจ้าจะมอบความสุขที่แท้จริงให้กับชีวิตของเราแต่ละคนอย่างแน่นอน

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน เราระลึกถึงวิญญาณผู้ล่วงลับ และตลอดเดือนพฤศจิกายน ก็เป็นการระลึกถึงดวงวิญญาณของญาติผู้ใหญ่ บุคคลที่เรารู้จัก ญาติพี่น้อง และผู้มีพระคุณต่อเราที่ล่วงลับไปแล้ว ขอให้ดวงวิญญาณของท่านเหล่านั้นได้ไปอยู่ร่วมสุขกับพระเจ้าในสวรรค์โดยเร็วไว ดังนั้น พระศาสนจักรจึงมีสหพันธ์นักบุญ คือ ผู้ที่อยู่ในสวรรค์เป็นนักบุญ วิญญาณที่อยู่ในไฟชำระที่รอคอยคำภาวนาจากพวกเรา และพวกเราทุกๆ คนที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้ ซึ่งเป็นผู้แสวงบุญ ฉะนั้น บุคคลทั้งสามกลุ่มนี้ มีความสัมพันธ์ต่อกันและกันอย่างแน่นแฟ้น เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน จนกว่าจะได้อยู่ร่วมสุขกับพระเจ้า เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ในพระราชัยสวรรค์

ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

_______________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ศุกร์ต้นเดือน พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน
 2. ขอเลื่อนเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน เป็นเวลา 18.00 น. เพราะทางโรงเรียนจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าโยนออฟอาร์ค
 3. หนังสือเรื่องเล่าอ่านสนุกของคุณพ่อ สุวนารถ กวยมงคล เล่มละ 100 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
 4. ขอเชิญพี่น้องสนับสนุนสลากการกุศล สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์คำสอนระดับชาติ ใบละ 25 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
 5. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา โดยเน้นเด็กคาทอลิกในหมู่บ้านวัดสามเสนของเราเป็นพิเศษ กรุณาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการ
 6. วันนี้ มีพิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน อุทิศแด่ผู้ล่วงลับในเดือนพฤศจิกายน เวลา 17.00 น. งดมิสซาในวัดเวลา 16.00 น.

_______________________________

ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 2

นาย กิตติภณ วงษ์กาฬสินธุ์

บุตร              ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ – นาง วัชนีย์ วงษ์กาฬสินธุ์

กับ                               มารีอา ดวงทิพย์ กำเหนิด

บุตรี                     นาย สวัสดิ์ – เทเรซา มยุรี กำเหนิด

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

___________________________

  

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

พระพักตร์แห่งความเมตตา

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้มีสมณโองการเรื่องปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยประกาศเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2015 เป็นต้นไป โดยการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

และจบลงในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พิธีปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร และปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

____________________

ขอขอบคุณ

นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตอาสาสมัคร           1,000             บาท

คาทารีนา อรพิน – ปีโอ อมร พิเศษนครกิจ    

ช่วยค่าไฟฟ้า                                  1,000             บาท

มารีอา แช่ม                                                    

ช่วยค่าไฟฟ้า                                  1,000             บาท

เปาโล พงษ์บัณฑิต จันตะบุตร

บำรุงวัด                                                  1,000             บาท

ไม่ออกนาม

บำรุงวัด                                                     600            บาท

___________________________

สมโภชนักบุญทั้งหลาย

(1 พฤศจิกายน 2015)

 

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

วันนี้ พระศาสนจักรทั่วโลกให้เราร่วมใจกันสมโภชนักบุญทั้งหลาย คือ ผู้ที่ได้รับการชำระล้างมลทินบาปด้วยพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูคริสตเจ้า และได้เข้าสู่พระอาณาจักรสวรรค์

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

อย่าทำลายแผ่นดิน ทะเล หรือต้นไม้ จนกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากของบรรดาผู้รับใช้พระเจ้าของเรา

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

ความรักที่พระบิดาประทานให้เรานั้นยิ่งใหญ่เพียงใด เพื่อทำให้เราได้ชื่อว่า เป็นบุตรของพระเจ้า

_________________________

ประกาศ

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 10.00 น.

โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

(ของดมิสซา 8.30 น. และ 16.00 น.)

___________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพี่น้องที่มีน้ำใจดีมาร่วมบริจาคทั้งอาหาร และปัจจัยเพิ่มขึ้น เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันในวันฉลองวัดของเรา 6 ธันวาคม ที่จะถึงในเร็ววันนี้แล้ว พี่น้องท่านอื่นอย่าลืมทยอยกันมาบริจาคนะคะ พวกเราชาวสามเสนล้วนมีน้ำใจดี ไม่เคยไม่ช่วยวัดอยู่แล้ว จริงไหมคะ สภาภิบาลรอท่านอยู่ค่ะ

จากการเขียนลงสารวัด ขอร้องพี่น้องให้หยุดเล่นไลน์ในขณะร่วมพิธีมิสซา ก็เป็นที่น่ายินดีที่มีจำนวนลดน้อยลงแล้ว แต่ก็ยังมีบางท่านยังเล่นไลน์อยู่ ขอร้องเถอะค่ะ หยุดเล่นดีกว่า ให้เวลากับพระให้เต็มที่ คริสตชนทุกคน ควรหันหน้ามาพึ่งพระ ฝากชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างกับพระองค์เป็นดีที่สุด เพราะพระองค์คือเจ้าชีวิตของเรานะคะ อย่าลืมคำนี้ พระองค์จะทรงเรียกเราไปอยู่กับพระองค์ วัน เวลาใดก็ไม่มีใครทราบได้ และก็ไม่มีใครจะหลีกหนีวันนั้นได้เช่นกัน และเมื่อวันนั้นมาถึง เราทุกคนจะได้มีเรื่องไปรายงานตัวกับพระองค์อย่างภาคภูมิใจว่า พระบิดาเจ้าข้า เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ ลูกได้ทำ ???

 • ไปวัดทุกอาทิตย์ ด้วยความสมัครใจ
 • ไปวัดก็ทัน
 • ร่วมตอบรับและร้องเพลงเสียงดัง ไม่ได้นั่งเงียบเลยนะพระองค์
 • ตั้งใจรับพระกายและพระโลหิตของพระองค์อย่างเหมาะสม สุภาพด้วย
 • ไม่เคยเดินแกว่งแขนไปรับพระองค์เลย ประนมมือไปอย่างดีเสมอ
 • พอรับพระองค์แล้วลูกก็มานั่งสำรวมกายใจ ขอบพระคุณพระองค์ในทุก ๆ เรื่อง รู้สึกสบายใจขึ้นมากเหมือนพระองค์ทรงรับฟังลูกอยู่
 • ลูกเคยร่วมทำบุญช่วยเหลือวัดอยู่เสมอ
 • เวลาหยิบหนังสืออุดมสารลูกก็หยอดเงิน 10 บาท เพราะรู้ว่าทางวัดต้องไปซื้อมาบริการสัตบุรุษ 10 บาทเท่านั้นลูกยอมให้

ลูกจะทำสิ่งที่ดี ๆ ต่อไปเรื่อย ๆ จะได้มีเรื่องไปรายงานพระองค์เพิ่มขึ้น

เมื่อวันนั้นมาถึงลูก

                                                                        สวัสดีค่ะ ยินดีรับใช้ท่านเสมอ

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 2

วันภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ

06.00 น.

สุขสำราญ ภราดา ฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์, คาทารีนา อรพิน-ปีโอ อมร พิเศษนครกิจ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, ฟรังซิสโก สน พันธุมจินดา, อากาทา เง็ก แซ่อุน, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว เปลี่ยนบำรุง-ครอบครัว วิทยธนเศรษฐ์, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เซซีลีอา เพลิน พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, วิญญาณ “น้องน๊อต”, มารีอามักดาเลนา นุกูล เปลี่ยนบำรุง, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, อันนา เจ็ง แซ่ตั้ง, สเตฟาโน เม้ง แซ่โซว, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึง

อังคารที่ 3

น.มาร์ติน เด ปอเรส นักบวช

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, อันตน พินิจ พันธุมจินดา, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา โจเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 4

ระลึกถึง น.ชาร์ลส์ โบโรเมโอ พระสังฆราช

06.00 น.

สุขสำราญ ฟรังซิสเซเวียร์ อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น, คุณเธียรขวัญญ์ เกษรสุริวงศ์และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นางนิตยา กาญจนวรกุล, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, ยอห์น พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ฟรังซิสเซเวียร์ อภินันท์ ทรัพย์ธนมั่น, คุณเธียรขวัญญ์ เกษรสุริวงศ์และครอบครัว

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 5

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร ชาญ-อันนา จำรัส ยุติธรรม, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว จันทร์เจริญสิน, ครอบครัว ปุญยธร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, หลุยส์ กีรติ-มารีอา ปราณี-หลุยส์ วัลลพ-ดอมินิโก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธ์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, วินเซนเต เซ่งคุง แซ่โง้ว, มารีอา หมุยเง็ก แซ่โอ๊ว, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 31 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ มารีอา ประภา ชลหาญ, คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ, วันเกิด มารีอา เฉลิมศรี ทรัพย์สาร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา มะลิ จึงประไพ, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร (ครบ 100 วัน), วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, วันเกิด มารีอา เฉลิมศรี ทรัพย์สาร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ลูกา สนิทเจริญทรัพย์, ฟรังซิสโก วุฒินันท์ เจริญทรัพย์, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, โทมัส เงิน-อันนา เกษร วงค์รุ่ง, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร (ครบ 100 วัน), วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ภราดา ฟิลิป อำนวย ปิ่นรัตน์, คาทารีนา อรพิน-ปีโอ อมร พิเศษนครกิจ, ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครบรอบวันเกิด มารีอา ประภา ชลหาญ, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, อันนา นัชรี มั่นศิล, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, เปโตร อนุช กัณหะเสน, นวลละออ วิไลกุล, โทมัส เงิน-อันนา เกษร วงค์รุ่ง, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์, มารีอา ธาริณี หฤทัย, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส และสามเณรบ้านเณรยอแซฟ ทุกคน, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว คุณนวโรจน์ สุทธิชัยรัตนา, ครอบครัว พิชัยรัฐ, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี, ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, มารีอา สิริกุล รักญาติ, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล และร้านล้อเจียหวย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มาตุกุล, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, โรซา ละออง พึ่งกิจธรรม, ครบรอบวันเกิด มารีอา มารยาท พัธนพันธุ์, มารีอา สุจิตต์-สายใจ ณ ป้อมเพ็ชร, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, คุณพ่อ สราวุธ-คุณแม่ มณีรัตน์ มณีวุฒิวรสกุล, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา, เทเรซิต้า พยัคฆพงษ์, ครอบครัว ศิริโรจนานนท์, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, คุณรสริน เธียรนุกุล, เทเรซา วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, วันเกิด ด.ญ.อารียา สัมพันธ์วรากูล, ยอแซฟ จักรกฤษณ์ สุวรรณสาร, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, อักแนส พัชรพร กรรณสูต, ครอบครัว มารดา สนั่น จิตต์เจริญ, ครบรอบวันเกิด มารีอา ประภา ชลหาญ, พลเรือตรีหญิง จันทนา ศิริสวัสดิบุตร, ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, มารีอา ธิดาเพ็ญ เข็มสว่าง, วรเวช ยอดเศรณี, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ (สุกิจ), ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, น้องไกด์ เกตานิรุจ, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, วิญญาณพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่น้องของนางสุภา เจียมสินดี, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ยอแซฟ พยอม รจิตธำรง, วิญญาณครอบครัว “เหรียญโมรา”, ติเบริโอ วิลาศ-หลุยส์ สินสุข วันซอร์, มารีอา อำพัน-ฟรังซิส ปรีชา กานตานนท์, ยวงบัปติสตา เกษม สุวิชากร, เทเรซา ลาวัลย์ มีนานนท์, อันนา บุญช่วย-เปาโล ชุน-มารีอา ละไม-ลูซีอา ละเมียด พึ่งกิจธรรม, อันเดร วรเทพ-เลโอ วรพงษ์-เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, ซาบีนา ประดับ-เปาโล กิมเม้ง-เทเรซา ดุษฎี-มารีอา อารุณ-ฟรังซีสโก สว่าง และญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, ยอแซฟ ทินกร สุขยศ, เปโตร สมสกุล เกษมสุรี, เปโตร พันเอก(พ) วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, ยอแซฟ สุพล โมระเสริฐ, อันนา อนุสรณ์ เป๋ปฐม, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เปโตร พ.อ.ดาว ธูปหอม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, โทมัส สำเภา-คาโลลูส สุภวัฒน์-ยวงบัปติสตา สถิตพงศ์-โทมัส สวราชย์ ธูปเทียน, อากาทา อุบล โพธิพันธ์, ครอบครัว ทรัพย์ไพฑูรย์-ครอบครัว ริ้วงาม และญาติพี่น้องทุก ๆ คนที่มิได้เอ่ยนาม, วิญญาณสมาชิกพลมารีย์ผู้ล่วงลับทุกท่าน และวิญญาณในไฟชำระ (เปรสิเดียมพระมารดาแห่งการประจักษ์)

16.00 น.

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มารีอา ประภา ชลหาญ

อุทิศ เปาโล ศิริ-ารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, ศ.ดร.อุดม อรุณรัตน์, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

_________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

CHRISTMAS

IS

COMING IN THREE MONTHS

THANK YOU

CLASSICAL MUSIC; INTERNATIONAL LARGE AUDIENCE VISIT ON FACEBOOK ADRESS: Golden Eagle; L’Aigle d’Or; Vulturul de Aur

YouTube

of

The Three Tenors Christmas Concert Viena (1999)

_____________________

THANK YOU

 Collegium Regale

of

Stephen Cleobury conducts a wonderful performance of Handel’s “MESSIAH” from Pieterskerk

by

Lynne Dawson, soprano Hillary Summers, alto John Mark Ainsley, tenor Alastair Miles, bass

The Brandenburg Consort

Crispian Steele Perkins, trumpet

The Choir of King’s College, Cambridge

Pieterskerk in Leiden, Netherlands.

in

Handel “MESSIAH” | King’s College, Cambridge Choir

____________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

__________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s