สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

8 Nov 15 St. Francis Xavier Newsletter.ปีที่ 49 ฉบับที่ 45 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2015

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 45 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2015

The Dedication of the Lateran Basilica in Rome – Feast

9 November 2015

Holy Gospel of Jesus Christ

“Take these out of here, and stop making

my Father’s house a marketplace.”

1 stdas0400

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

________________________

The Dedication of the Lateran Basilica in Rome – Feast

9 November 2015

The Lateran Basilica in Rome

Façade of the Archbasilica of St. John Lateran

________________________________________

อาทิตย์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 49 ฉบับที่ 45 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2015

 

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

พระวาจาของพระเจ้า เชิญชวนให้เราพิจารณาถึงการดำเนินชีวิตของพวกธรรมาจารย์ ที่ชอบสวมเสื้อยาว เดินไปมา ให้คนคำนับ ชอบนั่งแถวหน้า ชอบนั่งหัวโต๊ะ อธิษฐานภาวนายืดยาวเพื่อให้คนมอง คนเหล่านี้จะต้องรับโทษมากกว่าคนอื่น

ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ก็เพราะว่า เขาดำเนินชีวิต มิได้มีพระเจ้าอยู่ในหัวใจ เขาชอบชื่อเสียง ชอบให้คนยกย่อง แต่จิตใจของเขาปราศจากพระเจ้า มีแต่ตัวเองเท่านั้น บุคคลเหล่านี้จะต้องได้รับโทษมากกว่าผู้อื่น

แต่ตรงกันข้าม พี่น้องที่รัก มีหญิงม่ายคนจนคนหนึ่ง เข้ามาในพระวิหาร เอาเงินเหรียญทองแดงสองเหรียญใส่ลงในตู้ทาน พระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาศิษย์ว่า “หญิงม่ายผู้นี้ได้ทำทานมากกว่าทุกคนที่ได้ใส่เงินลงในตู้ทาน” สาเหตุก็เพราะว่า ทุกคนเอาเงินที่เหลือใช้และจึงมาทำทาน แต่หญิงม่ายยากจนผู้นี้ ขัดสนอยู่แล้ว แต่นำเงินที่ตนมีอยู่ทั้งหมด สำหรับเลี้ยงชีวิต มาทำทาน

เราจึงสรุปได้ว่า หญิงม่ายยากจนผู้นี้ ทำทานมากที่สุด เพราะทั้งเนื้อทั้งตัว ก็มีเงินอยู่เพียงเท่านี้ เพื่อไว้สำหรับเลี้ยงชีวิต แต่นางยินดีมอบเงินสองเหรียญทองแดงที่มีอยู่ มอบให้กับพระ

ผู้ที่มีแล้วไม่ให้ สิ่งที่ตนมีอยู่ก็จะถูกลืมไป แต่ผู้ที่มีแม้เพียงเล็กน้อย แต่ยินดีให้ พระจะแถมให้อีก หญิงม่ายยากจนผู้นี้ ทำทานจนหมดสิ้น เพราะนางเชื่อว่า พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิ้ง จะเลี้ยงดูผู้ยากไร้ ขัดสน และผู้ที่มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ พระเจ้ายิ่งตอบแทนน้ำใจดีของเราแต่ละคน ร้อยเท่าทวีคูณ

ในบทอ่านแรก หนังสือพงศ์กษัตริย์ ฉบับที่ 1 (1 พกษ 17:10-16) ประกาศกเอลียาห์ ซึ่งเป็นประกาศกที่ยิ่งใหญ่ของชนชาติอิสราเอล ท่านได้ไปพบกับหญิงม่าย และได้ขอน้ำกับขนมปังจากหญิงม่าย แม้หญิงม่ายนั้น มีแป้งเพียงกำมือ กับน้ำมันมะกอกนิดหน่อย สำหรับประทังชีวิตของตนและลูกชาย เพื่อกินแล้วก็จะตาย เพราะไม่มีอะไรเหลือที่จะให้รับประทานแล้ว แต่เมื่อประกาศกได้ยินเช่นนั้น จึงตอบหญิงม่ายว่า “อย่ากลัวเลย เพราะพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า แป้งจะไม่หมด น้ำมันในเหยือกจะไม่แห้ง”

            หญิงม่ายจึงทำตามที่ประกาศกเอลียาห์ได้ขอร้อง และก็เป็นจริงดังที่ประกาศกได้กล่าวไว้แก่หญิงม่าย แป้งจะไม่หมด น้ำมันในเหยือกจะไม่แห้ง เพราะหญิงม่ายเชื่อมั่นในพระเจ้า และเชื่อฟังคำของประกาศก

บทอ่านถึงชาวฮีบรู กล่าวว่า พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าสู่สวรรค์ โดยการถวายพระองค์เองเพียงครั้งเดียว โดยการรับทนทุกข์ทรมาน เพื่อลบล้างบาปของมนุษย์ทั้งมวล และการปรากฏพระองค์ครั้งที่สอง เป็นการนำเราทุกคนไปสู่ความรอดพ้น ซึ่งประทานแก่ผู้ที่รอคอยพระองค์

ขอให้การรอคอยการเสด็จมาของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง จะนำเรามนุษย์ทุกคนกลับไปหาพระบิดา และทำให้เราทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ตลอดไป

ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

คุณพ่อ ยอห์น บอสโก วิทยา คู่วิรัตน์

เจ้าอาวาส

____________________________________

บำรุงวัด

                    คุณสาธิต กรีกุล                     1,000             บาท

ตลาดเช้าบ้านญวน                 1,000             บาท

__________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. พระสงฆ์ไปเข้าเงียบ วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน ศกนี้

ของดมิสซา ค่ำวันพุธที่ 11 และเช้าวันพฤหัสบดีที่ 12 นอกนั้นมีตามปกติ

  1. ขอเลื่อนเวลาพิธีบูชาขอบพระคุณ ในวันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน เป็นเวลา 18.00 น. เพราะทางโรงเรียนจัดงานชุมนุมศิษย์เก่าโยนออฟอาร์ค
  2. ตลอดเดือนธันวาคม จะมีอวยพรพระกุมารตามบ้าน โอกาสฉลองคริสต์มาส

พี่น้องท่านใดสนใจ ขอเชิญติดต่อได้ที่หน้าวัด เพื่อกำหนดวันแต่ละบ้าน

  1. หนังสือเรื่องเล่าอ่านสนุกของคุณพ่อ สุวนารถ กวยมงคล เล่มละ 100 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
  2. ขอเชิญพี่น้องสนับสนุนสลากการกุศล สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์คำสอนระดับชาติ ใบละ 25 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
  3. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษา โดยเน้นเด็กคาทอลิกในหมู่บ้านวัดสามเสนของเราเป็นพิเศษ กรุณาสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการ

__________________________

ประกาศ

ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 10.00 น.

โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน

(ของดมิสซา 8.30 น. และ 16.00 น.)

 __________________________

ประกาศแต่งงาน

 

ครั้งที่ 3

นาย กิตติภณ วงษ์กาฬสินธุ์

                        บุตร              ว่าที่ ร.ท.อนุสรณ์ – นาง วัชนีย์ วงษ์กาฬสินธุ์

กับ                               มารีอา ดวงทิพย์ กำเหนิด

บุตรี                     นาย สวัสดิ์ – เทเรซา มยุรี กำเหนิด

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2015 เวลา 10.00 น.

___________________________

ครั้งที่ 1

นาย เอกวิทย์ คีรีกุลพันธ์

                        บุตร                  นาย วรวิทย์ – นาง รวิวรรณ คีรีกุลพันธ์

กับ                         ลูซีอา ธันยพร เชี่ยวหัตถ์พงษ์

บุตรี              นาย พิธาน – เซซีลีอา อรุณ เชี่ยวหัตถ์พงษ์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15.00 น.

 

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

__________________________________

ขอขอบคุณ

คุณมาริษา โขวิฑูรกิจ

        สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร  2,000           บาท

______________________________________

วันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ (มก 12:38-44)

เราบอกความจริงแก่ท่านว่า หญิงม่ายยากจนคนนี้ได้ทำทานมากกว่าทุกคน ที่ได้ใส่เงินลงในตู้ทาน เพราะหญิงม่ายนำเงินทั้งหมดที่มีอยู่ นำมาทำทาน

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้

แป้งในไหจะไม่หมด น้ำมันในเหยือกจะไม่แห้ง

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

พระองค์ทรงถวายพระองค์เองแต่เพียงครั้งเดียว เพื่อทรงลบล้างบาปของคนจำนวนมาก

________________________

 

ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

พระพักตร์แห่งความเมตตา

         สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ได้มีสมณโองการเรื่องปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม โดยประกาศเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2015 เป็นต้นไป โดยการเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม โอกาสสมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

และจบลงในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2016 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล พิธีปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ ณ มหาวิหารนักบุญเปโตร และปิดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม

___________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผู้สูงอายุได้มาพบปะสังสรรค์กันตามที่ได้นัดหมายกันไว้ นับได้ประมาณ 50 ท่าน คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา ได้ลงฟังแก้บาป ถวายบูชามิสซาสุขสำราญให้ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งโปรดศีลเจิม รับพระพรจากพระกันถ้วนหน้า ออกมารับอาหารว่าง ซาลาเปาหมูสับฝีมือคุณอุไร คุณแม่ของคุณพ่อสักรินทร์ ศิรบรรเทิง (พ่อยุ่ย)

จากนั้นเราก็ได้แข่งขันต่อเพลงบทสร้อยกันอย่างสนุกสนาน ไม่ว่าจะขึ้นเพลงอะไรมา ท่านก็ต่อกันได้ทุกเพลง มีการแบ่งปันรำพึงทบทวนชีวิตที่ยังหลงเหลืออยู่ของพวกเรา และอำลากันด้วยข้าวมันไก่ น้ำซุปรสเลิศ มันต้มน้ำตาลจากท่านอธิการ สุนันทา มั่นคงวิโรจน์ ขอขอบพระคุณมาก ๆ ค่ะท่านอธิการ ประชุมครั้งต่อไปขอเชิญผู้สูงอายุมาพบปะกันให้มากกว่าในครั้งนี้นะคะ กราบเรียนเชิญล่วงหน้าค่ะ

ส่วนวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ในสุสานเต็มไปด้วยความอบอุ่นจากบรรดาพี่น้องคริสตชน ที่ต่างก็มุ่งหน้าไปสวดอุทิศให้กับญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ บางครอบครัวก็นำเก้าอี้ไปนั่งต่อหน้าหลุมศพญาติของท่าน แต่ส่วนใหญ่จะนั่งรวมกันอยู่ด้านหน้าพระแท่น วันนี้ มีนักศึกษา 10 คน มาขอเข้าร่วมพิธีด้วย เด็ก ๆ บอกว่า ซาบซึ้งทั้งพิธีกรรม การสวด ตอบรับ และร้องเพลงพร้อม ๆ กันของชาวคาทอลิก สนามหญ้าเขียวขจี ต้นไม้ร่มรื่น มีเสียงนกกาเหว่าร้องเป็นระยะ ๆ เขานับถือพุทธ ไม่เคยเข้ามา จึงชมเชยสุสานของเราเสียยกใหญ่ ขอขอบคุณผู้ที่มีหน้าที่ดูแลสุสาน สภาภิบาลที่ช่วยกันคนละไม้ละมือ ขนเก้าอี้ ติดไฟส่องสว่าง ฯลฯ โดยเฉพาะคุณเกรียงศักดิ์ คุณสมพงษ์ และคุณสมชายค่ะ

_________________________

ประกาศจากสภาภิบาลฯ

          พ่อแม่พี่น้องท่านใด ที่ยังมิได้รับ ใบอนุโมทนาบัตร จากงานฉลอง 180 ปีที่ผ่านมา กรุณามารับได้ที่โต๊ะรับบริจาคงานฉลองวัดได้ทุกรอบมิสซา ในวันอาทิตย์ เวลา 8.30 น. 10.00 น. และ 16.00 น. (หน้าวัด) เหลืออีกประมาณ 20 กว่าใบค่ะ

                                                                        สวัสดีค่ะ ยินดีรับใช้ท่านเสมอ

____________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 9

 

ฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรัน

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, ฟรังซิสโก สน พันธุมจินดา, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาและญาติที่ล่วงลับทุกคน, นายบุญส่ง ปัทมบงกช, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เซซีลีอา เพลิน พันธุมจินดา, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ปีโอ เนิร เนืองทอง, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์ (ครบรอบ 6 ปี), ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 10

 

ระลึกถึง น.เลโอ พระสันตะปาปา และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, อันตน พินิจ พันธุมจินดา, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, ยอแซฟ กวางเส็ง ทองใบ, โรซา เกียวจู ทองใบ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เทเรซา สมจิตร์ ทวีศักดิ์

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา โจเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ปีโอ เนิร เนืองทอง, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 11

 

ระลึกถึง น.มาร์ติน แห่งตูร์ พระสังฆราช

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด คุณณรงค์ฤทธิ์ ลักษมีวรานนท์ และครอบครัว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อังเดร หว่าง สุขะกูล, ลูซีอา กิมเจา สุขะกูล, ยอแซฟ สุดใจ หอประเสริฐกิจ, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, ยอห์น พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, คาโรโล หลุย-มาร์ธา พลอย กรรณิการ์, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ปีโอ เนิร เนืองทอง, ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 12

 

ระลึกถึง น.โยซาฟัต พระสังฆราชและมรณสักขี

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, อักแนส เซี่ย แซ่เจี่ย, ยวง ภูษิต, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร ชาญ-อันนา จำรัส ยุติธรรม, ปีโอ เนิร เนืองทอง, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, นายเฉลา กฤตวิทยากุล, น.ส.กลิ่นเมล็ด ทิวากรศศิธร และญาติที่ล่วงลับทุกคน, ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 13

 

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ (ครบรอบวันเกิด)

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา ประพิน ศรีบุญเลิศ (ครบรอบวันเกิด)

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, นายแข แซ่เตีย, นางเอ็ง แซ่ตั้ง, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ปีโอ เนิร เนืองทอง, ผู้ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 14

 

สัปดาห์ที่ 32 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ คุณประพิน ศรีบุญเลิศ และครอบครัว

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายอานนท์-นางกวี แจ่มสายพงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, โทมัส เงิน-อันนา เกษร วงค์รุ่ง, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, ประภา รุจิพงศ์, ปีโอ เนิร เนืองทอง, ยอแซฟ ภาคภูมิ(อดิศัย) วิไลทอง (ครบปี), ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 15

 

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา   (วันภาวนาเพื่อกระแสเรียก, วันสิทธิมนุษยชน)

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์,บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว มารีอา ยุพา อนุสรณ์เสรีชัย

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, โทมัส เงิน-อันนา เกษร วงค์รุ่ง, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, ซิสเตอร์ โรซา สุรีย์ มั่นใจ, มารีอา กานดา ศรีประมงค์, อังเดร เร-มารีอา สนอม ศรีประมงค์, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์และครอบครัว, มารีอา ธาริณี หฤทัย, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส และสามเณรบ้านเณรยอแซฟ ทุกคน, โรซา ละออง พึ่งกิจธรรม, ครอบครัว พิชัยรัฐ, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว วงศ์ธนะชัย, อักแนส นาตยา พงษ์สัตยาพิพัฒน์, คาทารีนา อรพิน-แอนนา อาศยา-ปีโอ อมร พิเศษนครกิจ, วันเกิด มารีอา โรซา วิเชียร ทองสุข, ครอบครัว เทเรซา จันทนา อิทธิธีรรักษ์, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี, ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล และร้านล้อเจียหวย, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, เทเรซิต้า พยัคฆพงษ์, ครอบครัว ศิริโรจนานนท์, คุณรสริน เธียรนุกุล, เทเรซา วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, น.ส.บุษพร วิเศษโวหาร และครอบครัว, นายวิฑูรย์ แสงสว่าง, ด.ญ.อารียา สัมพันธ์วรางกูล, คุณกุลฉัตร ปัดคำ, ครอบครัว มารีอา นิตยา แซ่ตั้ง, ครอบครัว สาระชิต, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ยอแซฟ จักรกฤษณ์ สุวรรณสาร, มารีอา ธิดาเพ็ญ เข็มสว่าง, วรเวช ยอดเศรณี, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS), โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ (ครบ 1 ปี), เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, วิญญาณพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย พี่น้องของนางสุภา เจียมสินดี, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, ปีโอ เนิร เนืองทอง, มาร์แซล สามารถ หอมสุคนธ์, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ฟรังซิสโก วุฒิชัย ชลธี, กาทารีนา ส้มเช้า ปั้นศิริ, มารีอา อำพัน-ฟรังซิส ปรีชา กานตานนท์, ยวงบัปติสตา เกษม สุวิชากร, เทเรซา ลาวัลย์ มีนานนท์, อันนา บุญช่วย-เปาโล ชน-มารีอา ละไม-ลูซีอา ละเมียด พึ่งกิจธรรม, อันเดร วรเทพ-เลโอ วรพงษ์-เรนาโต วรศักดิ์ ชีรานนท์, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, สเตฟาโน เม้ง แซ่โซว, อันนา เจ็ง แซ่ตั้ง, เปโตร กิติชัย ตรรกเวศม์, มารีอา สิริรักษ์ ศิริรัตน์, แบร์นาแด๊ต ชฎาภรณ์ พงษ์สัตยาพิพัฒน์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ทินกร สุขยศ, เปโตร พันเอก(พ) วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, อันนา อนุสรณ์ เป๋ปฐม, ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เปโตร พ.อ.ดาว ธูปหอม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, อากาทา อุบล โพธิพันธุ์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS), วิญญาณสมาชิกพลมารีย์ผู้ล่วงลับทุกท่าน และวิญญาณในไฟชำระ (เปรสิเดียมพระมารดาแห่งการประจักษ์)

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-ารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, ศ.ดร.อุดม อรุณรัตน์, ยอแซฟ ภาคภูมิ(อดิศัย) วิไลทอง (ครบปี), วิญญาณในไฟชำระ

__________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

               _________________________________

CHRISTMAS

IS

COMING IN TWO MONTHS

THANK YOU

CLASSICAL MUSIC; INTERNATIONAL LARGE AUDIENCE VISIT ON FACEBOOK ADRESS: Golden Eagle; L’Aigle d’Or; Vulturul de Aur

YouTube

of

The Three Tenors Christmas Concert Viena (1999)

_____________________

THANK YOU

 Collegium Regale

of

Stephen Cleobury

conducts a wonderful performance of

Handel’s “MESSIAH” from Pieterskerk

by

Lynne Dawson, soprano Hillary Summers, alto John Mark Ainsley, tenor Alastair Miles, bass

The Brandenburg Consort

Crispian Steele Perkins, trumpet

The Choir of King’s College, Cambridge

Pieterskerk in Leiden, Netherlands.

in

Handel “MESSIAH” | King’s College, Cambridge Choir

____________________________

THANK YOU

MGTracey

YouTube

of

2 HOURS OF POPULAR TRADITIONAL OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC WITH TOP CHRISTMAS LIGHT DISPLAYS

OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC

With Various Versions of these great Carols and Songs:

12 days of Christmas

Dance of the sugar plum fairies

Deck the Halls

First Noel Hark the Herald Angels

Sing Holiday Brass Jingle Bells

Jolly Old St Nicholas

Joy To The World

Old Christmas Tree

Silent Night

Up of The Housetop

We Wish You A Merry Christmas

**********************************

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

__________________________

ขอพระเยซูเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระพรให้ทุกท่าน

ขอทุกท่านมีความสุขตลอดคริสตมาส และปีใหม่นี้ ด้วยครับ

ด้วยความรัก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s