สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

22 Nov 15 St. Francis Xavier Newsletter: ปีที่ 49 ฉบับที่ 47 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2015

ปีที่ 49 ฉบับที่ 47 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2015

วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์สากลจักรวาล

และวันพระกระแสเรียก

Our Lord Jesus Christ the King

11_christ_king2

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_________________________________________

ปีที่ 49 ฉบับที่ 47 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันสมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์สากลจักรวาล

และวันพระกระแสเรียก

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

การสมโภชนี้ มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งในชีวิตคริสตชนของเรา คือ การสมโภชพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของสากลจักรวาล ความหมายของการเฉลิมฉลองในวันนี้ ย่อมจะต้องสอดคล้องกับชีวิตของเราคริสตชน ในฐานะผู้รับศีลล้างบาป เรามีส่วนร่วมในการเป็นสงฆ์ ประกาศก และกษัตริย์ขององค์พระคริสตเจ้า

            การเป็นกษัตริย์ของพระเยซูคริสตเจ้า โดยพระองค์เสด็จมาในโลกนี้ เพื่อช่วยโลกให้รอดพ้น ด้วยการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน มอบชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่ของมนุษย์ทั้งโลก ฉะนั้น ความหมายของกษัตริย์ในความคิดของพระเยซูเจ้าคือเป็นผู้รับใช้ พระองค์มิได้เสด็จมาเพื่อเป็นเจ้านาย หรือให้ผู้อื่นรับใช้ แต่มาเพื่อรับใช้มวลมนุษย์ทั้งหลาย

สมเด็จพระสันตะปาปาก็ได้รับการขนานนามว่า ข้ารับใช้แห่งข้ารับใช้ทั้งหลาย

            ในพระชนม์ชีพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ่อแห่งแผ่นดินไทย พระองค์ก็ทรงเป็นกษัตริย์ที่รับใช้ปวงชนเช่นกัน ทรงขจัดทุกข์บำรุงสุงแก่ปวงอนาประชาราษฎร์ทั่วแคว้นแดนสยาม

เมื่อมีกษัตริย์ก็ต้องมีอาณาจักร พระเยซูเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่า อาณาจักรของพระองค์มิได้อยู่ในโลกนี้ แต่อาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งเราจะต้องช่วยกันเสริมสร้างอาณาจักรในโลกนี้ให้กลายเป็นอาณาจักรของพระเจ้า โดยมีพระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ครอบครองเราทุก ๆ คน

นี่คืออาณาจักรแห่งความรัก ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อาณาจักรแห่งความสุขและสันติ อาณาจักรแห่งการให้อภัย ขอให้พระอาณาจักรของพระเจ้ามาอยู่ท่ามกลางมวลมนุษย์ ญาติพี่น้อง บุคคลที่เชื่อในพระองค์ และผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์

การสมโภชพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของสากลจักรวาลในวันนี้ ย่อมจะมีความหมายต่อชีวิตของเราคริสตชน เราเกิดมาก็ดูเหมือนว่าจะต้องรับใช้ซึ่งกันและกัน การเป็นกษัตริย์คงมิใช่หมายถึงการเป็นเจ้านาย การเป็นผู้ใหญ่มิใช่หมายถึงผู้ชี้นิ้ว แต่คงจะต้องหมายถึงผู้รับใช้ที่ดี เพราะต่อหน้าพระ เราเป็นเพียงแค่ฝุ่นธุลีเท่านั้น

พ่อแม่ก็เกิดมาเพื่อรับใช้ลูก ๆ ดูแลอบรมเอาใจใส่ลูก ๆ ด้วยความรัก ความทะนุถนอม บางครอบครัว ลูก ๆ อาจจะใช้พ่อแม่เหมือนกับขี้ข้าของลูก ๆ ลูก ๆ อยากจะได้อะไร พ่อแม่ต้องรีบขวนขวายหามาให้ ลูก ๆ จะเป็นอันธพาล พ่อแม่ก็คอยปกป้อง หรือเห็นดีเห็นชอบไปกับการกระทำของลูก ๆ อย่างนี้มิใช่เป็นพ่อแม่ที่ดีในสายตาของคนทั่วไป และของพระด้วย ถ้าพ่อแม่อยากจะให้ลูกเป็นคนดี พ่อแม่มิใช่ตามใจลูกทุกอย่าง แต่เลือกสิ่งที่ดีที่สุด ถูกต้องให้กับลูก ๆ ของตน เช่นเดียวกับพระบิดาเจ้าก็ทรงมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราแต่ละคน ฉะนั้น คงไม่ต้องอิจฉาตาร้อน แต่ให้เรามองดูสภาพความต้องการของลูก ๆ ของเรา และคอยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมากขึ้น

ในวันนี้ พระศาสนจักรให้เราร่วมใจกันเฉลิมฉลองวันพระกระแสเรียกเป็นพิเศษ ในศาสนาคริสต์เน้นเรื่องความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อพระเจ้า ศาสนาจึงถือว่าเป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า ศาสนาต้องเป็นชีวิตจิตใจของเรา และชีวิตของเราก็คือ พระกระแสเรียกที่พระเป็นเจ้าทรงให้เราเกิดมา เรียกและเลือกเราแต่ละคนให้เป็นลูกของพระองค์ ถือว่าเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าทรงมีต่อเรามนุษย์แต่ละคน ดังนั้น ทุกชีวิตคือกระแสเรียก

“ชีวิตของเราแต่ละคนได้รับคุณค่าแห่งพระพรของพระเจ้า” โดยผ่านทางองค์พระจิตเจ้า “บังเกิดใหม่ในพระองค์ด้วยบทบัญญัติแห่งความรัก” “จงรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่าน” พระรักเราเช่นไร เราก็จะต้องรู้จักรักพระองค์ และเพื่อนพี่น้องด้วยกันฉันนั้น

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เน้นย้ำถึงความต้องการให้ประชากรทั้งชายและหญิง ที่จะอุทิศตนเป็นประจักษ์พยานด้วยชีวิตของพวกเขาอย่างเต็มเปี่ยม โดยอาศัยพระจิตเจ้าเป็นผู้ช่วยเหลือ ประทานพรนานัปการให้กับพวกเราแต่ละคนเป็นพิเศษ ที่จะออกไปปฏิบัติและดำเนินชีวิตในฐานะเป็นลูกของพระเจ้า

ให้เราคิดถึงบรรดาผู้ที่อุทิศตนเป็นพิเศษในกระแสเรียกของการเป็นนักบวชชายหญิง พระสงฆ์ในคณะต่าง ๆ ถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นประจักษ์พยานถึงพระเยซูคริสตเจ้าอย่างแข็งขัน ถึงชีวิตที่อิ่มเอิบไปด้วยจิตตารมณ์แห่งความรัก และการรับใช้ตามแบบอย่างพระเยซูคริสตเจ้า

ในครอบครัวควรช่วยกันเสริมสร้างพระกระแสเรียก โดยอาศัยแบบอย่างที่ดี และความศรัทธาของพ่อแม่เป็นสำคัญ ขอให้การสมโภชในวันนี้ นำพระเยซูคริสตเจ้ามาครอบครองดวงใจของเรา และนำเราให้ก้าวเดินไปในหนทางที่ถูกต้องจนบรรลุถึงพระอาณาจักรสวรรค์

 

ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

___________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ตรีวารฉลองวัด

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม          คุณพ่อ เดชา อาภรณ์รัตน์

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม                 คุณพ่อ ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม                คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์

  1. ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 10.00 น. โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล

มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (งดมิสซา 8.30 น. และ 16.00 น.)

  1. ฉลองวัดคอนเซ็ปชัญ (ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล) วันอังคารที่ 8 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

วัดสามเสน ของดมิสซาเวลา 19.00 น. เพื่อพี่น้องไปร่วมฉลอง

  1. ตลอดเดือนธันวาคม จะมีอวยพรพระกุมารตามบ้าน โอกาสฉลองคริสต์มาส

พี่น้องท่านใดสนใจ ขอเชิญติดต่อได้ที่หน้าวัด เพื่อกำหนดวันแต่ละบ้าน

  1. ขอเชิญพี่น้องสนับสนุนสลากการกุศล สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์คำสอนระดับชาติ ใบละ 25 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
  2. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคของขวัญคริสต์มาส หรือสนับสนุนปัจจัย โดยติดต่อ คุณพ่อดิษพล หรือคุณพ่อทุกท่านของวัด

________________________

สมโภชพระเยซูเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันภาวนาเพื่อพระกระแสเรียก

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

               พระศาสนจักรให้เราร่วมใจกัน สมโภชพระเยซูคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลในสัปดาห์สุดท้ายของปีปฏิทินพระศาสนจักร เพื่อให้เราระลึกอยู่เสมอว่า พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นผู้ครอบครองดวงใจ และชีวิตของมวลมนุษย์ทั้งหลาย และสวดภาวนาเพื่อพระกระแสเรียกเป็นพิเศษ สำหรับผู้ที่อุทิศตนเป็นพระสงฆ์และนักบวชชายหญิง

ข้อคิดบทอ่านที่ 1 (ดนล 7:13-14)

        ข้าพเจ้าเห็นท่านผู้หนึ่งเหมือนบุตรแห่งมนุษย์ มาพร้อมหมู่ก้อนเมฆในท้องฟ้า

ข้อคิดบทอ่านที่ 2 (วว 1:5-8)

        พระเยซูคริสตเจ้าเป็นบุคคลแรก ที่กลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย

_______________________________

ประกาศแต่งงาน

                      ครั้งที่ 3                          

นาย เอกวิทย์ คีรีกุลพันธ์

                        บุตร                  นาย วรวิทย์ – นาง รวิวรรณ คีรีกุลพันธ์

กับ                         ลูซีอา ธันยพร เชี่ยวหัตถ์พงษ์

บุตรี              นาย พิธาน – เซซีลีอา อรุณ เชี่ยวหัตถ์พงษ์

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2015 เวลา 15.00 น.

 

_________________________________

                        ครั้งที่ 2                          

เบเนดิกต์ กานต์ ศิริวงศ์

                        บุตร                       นาย วิเชียร – อันนา วัฒนา ศิริวงศ์

กับ                            นางสาว ธีรดา กอศรีลบุตร

บุตรี                    นาย ศุภโชติ – นาง ยุวดี กอศรีลบุตร

พิธีแต่งงานที่วัดเซนต์หลุยส์

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2015 เวลา 14.00 น.

____________________________________

                           ครั้งที่ 1                          

นาย สิริ ชวาลรัตนสกุล

                        บุตร                   นาย วิชิต – นาง กุสุมา ชวาลรัตนสกุล

กับ                           มารีอา สลิลา กลิ่นบัวแก้ว

บุตรี   นาย สุรศักดิ์ นิยมธรรม – มารีอามักดาเลนา สุนทรี กลิ่นบัวแก้ว

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2015 เวลา 13.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

_______________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

สารวัด เป็นเอกสารสำคัญที่พี่น้องคริสตชนที่มาวัดทุกท่าน ควรหยิบติดมือกลับไปที่บ้านของท่าน เพื่อให้คนที่บ้านได้มีโอกาสอ่านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ บ้าง มิใช่หยิบไปอ่านในขณะร่วมพิธีมิสซาแล้วก็ทิ้งไว้ ณ ที่นั่ง เป็นภาระให้เจ้าหน้าที่ดูแลวัดต้องเดินเก็บมารวบรวมไว้อีก สัตบุรุษบางท่านก็ไม่สนใจเลย บางท่านไม่รู้เสียด้วยซ้ำไปว่า มีสารวัด น่าชมเชยและยกย่องสำหรับพี่น้องที่สนใจหยิบ สนใจอ่าน และนำกลับไปบ้านเสมอทุกอาทิตย์

            อาทิตย์ที่ผ่านมา ได้นำเสนอสมณสาส์นเวียน เลาดาโตซี เกี่ยวกับ มลพิษ ขยะ ไปบ้างแล้วนะคะ แต่เป็นที่น่าเสียใจว่า

ขณะนี้มีพี่น้องที่เป็นคริสตชนแต่ไม่เคยมาวัด รวมทั้งพี่น้องที่มิใช่คริสตชนและเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านสามเสนของเรา ได้สร้างมลพิษขยะอย่างเห็นแก่ตัว คือ นำขยะไปทิ้งกองไว้ที่บริเวณตรงข้ามกับร้านสะดวกซื้อ (ไม่รู้จักแยกขยะอีกด้วย) มีน้ำเน่าเหม็นไหลออกมา อีกบริเวณหนึ่งคือ บริเวณริมรั้วสุสาน ใกล้ประตูสุสาน ก็มีคนเห็นแก่ตัว นำถุงขยะไปกองไว้เช่นกัน บริเวณที่กล่าวมานี้ เป็นจุดที่มีผู้คนสัญจรไปมามากมาย พวกเราชาวสามเสนโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้ ๆ บุคคลที่เห็นแก่ตัวกลุ่มนี้ ขอให้ช่วยกันบอกกล่าว ตักเตือน แนะนำให้พวกเขารู้จักลดมลพิษ ที่ก่อให้เกิดผลร้ายต่อชีวิตผู้คนในหมู่บ้านวัดสามเสนอีกแรงหนึ่ง จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง ตามความเป็นจริงแล้ว สภาภิบาลได้เคยสอบถาม และขอร้องไปแล้วหลายครั้ง ต่อมาก็เริ่มกระทำการเห็นแก่ตัวอีกเหมือนเดิม ไม่ทราบว่าพวกเขาคิดอย่างไร

ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดทรงประทานพระหรรษทานให้ทุกคนในหมู่บ้านสามเสน รู้จักดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้งดงาม ดำเนินชีวิตเป็นพี่น้องกัน ไม่ก่อความเสียหายให้แก่ผู้ใดด้วยเทอญ

 

______________________________________

 

          ขอขอบคุณ     คุณวนิดา ชมไพศาล

                              สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน         1,000   บาท

______________________________________

 

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 23

ระลึกถึง น.โคลัมบัน เจ้าอธิการ

น.เคลเมนต์ ที่ 1 พระสันตะปาปา และมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, ฟรังซิสโก สน พันธุมจินดา, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ปอล แบร์นาร์ด ยงยืน อภิชาตะพงศ์

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เซซีลีอา เพลิน พันธุมจินดา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยวงบัปติสตา ร.ท.ศิริ กรีกุล, มาร์ธา บุญช่วย กรีกุล, อันนา สละ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ รัตน์ มาลาวาลย์, นายพรอนันต์ ฉายาประจักษ์กุล, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 24

ระลึกถึง น.อันดรูว์ ดุง-ลัก พระสงฆ์ และเพื่อนมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันตน พินิจ พันธุมจินดา, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, ฟรังซีสโก รมย์-มารีอา ลมุด-หลุยส์ พิทักษ์-เวโรนิกา จันทร์แรม-อันนา ประมวล ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, มารีอา โจเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, อันนา จุไรลักษณ์ เจริญทรัพย์, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, ยาโกเบ ก๊วย-อันนา สำริด เจียจวบสิน, มาร์ธา ทับทิม-มารีอา ยุพา เจียจวบสิน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 25

น.กาทารีนา แห่งอเล็กซานเดรีย พรหมจารีและมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, ทองเจือ พันธุมจินดา, จิ๋ม ทับดารา, อันนา บุ้งหง แซ่ซิ, เบเนดิกโต ซิว แซ่ก้วย, ยอแซฟ ศุภราช ศรีสวัสดิ์, อันตน มานพ เยาวสังข์, ยอห์น พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอามักดาเลนา สายใจ ค่อยประเสริฐ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,

มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, อันตน มานพ เยาวสังข์, ฟรังซิสเซเวียร์ สละ พงษ์เพิ่มมาศ, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, มารีอา ซึ้ง ทองเหวียง, ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 26

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, นายสุทิน เทียมเมฆา, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, อันนา ใบ้ ทองเหวียง, เปโตร ชาญ-อันนา จำรัส ยุติธรรม, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

ศุกร์ที่ 27

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ มารีอา ชลี กรีกุล, คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ, ครบรอบวันเกิด ฟรังซิสเซเวียร์ อมร คุณประยูรสวัสดิ์, มารีอา วาริน เจียจวบศิลป์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด ฟรังซิสเซเวียร์ อมร คุณประยูรสวัสดิ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, เปาโล จรูญ-มาร์ธา มารีอา สมถวิล ยันต์เจริญ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 28

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, มารี หลุยส์ วิมล นิติรักษ์,

เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา

บุญสถิตถาวร, วันเกิด มารีอา วนิดา ชมไพศาล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, โทมัส เงิน-อันนา เกษร-ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, วิญญาณในไฟชำระ

 

อาทิตย์ที่ 29

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว อักแนส ไฉน รอดงาม

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, ยอแซฟ ดิลก-ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, โรซา ปวยลั้ง แซ่ลิ้ม, อันตน เอี๋ยว แซ่เบ๊, มารีอา เอี้ยงงิ้ม เจนไพจิตร์, เลโอ ศักดิ์สิทธิ์ ศิรบรรเทิง, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง- มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, ซ.ฟลอรองซ์ ฉลวย ธิราศักดิ์, มารีอา ศิริกุล สุภาพร, มารีอา กานดา ศรีประมงค์, อังเดร เร-มารีอา สนอม ศรีประมงค์, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, โทมัส เงิน-อันนา เกษร-ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, Immaculate Conception Mrs.Conchita Deleon, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์และครอบครัว, จิ๋ว ราษฎร์อำนวย, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส และสามเณรบ้านเณรยอแซฟ ทุกคน, ด.ญ.อารียา สัมพันธ์วรางกูล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, ครอบครัว ฤกษ์ปิยะทรัพย์, ครอบครัว มารีอา พรทิพย์-มารีอา ศิริกุล ไชยเรืองศิริกุล, เทเรซิต้า พยัคฆพงษ์, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว สมศักดิ์-จิราพร สมบูรณ์เจริญชัย, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว ศิริโรจนานนท์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ยอแซฟ จักรกฤษณ์ สุวรรณสาร, นายพงษ์เทพ ดาวรัตนหงษ์ และทุกคนในครอบครัว, เทเรซา วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, ลูกหลาน เสนะวีณิน, เปโตร ด.ช.ปัณณทัต สุดเกษม, อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์, ครอบครัว สำเนียง กิจนิจชีวะ, ครอบครัว เทเรซา อรนุช-ยอแซฟ ทวีศักดิ์ แสงทอง, ครอบครัว สุภาพ และมารีอา ปราณปรียา สุภาพ, ครอบครัว พิชัยรัฐ, มารีอา ธิดาเพ็ญ เข็มสว่าง, วรเวช ยอดเศรณี, ครอบครัว โชคสวัสดิ์นุกูล, คุณณัฐชนน กิจเจริญ และครอบครัว กิจเจริญ, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา คาเช็ง แซ่กอ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, มารีอา อำพัน-ฟรังซิส ปรีชา กานตานนท์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปโตร กิติชัย ตรรกเวศม์, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, โรซา ละเอียด ชุณหสุวรรณ, ยอห์น บัปติสต์ วิสารท ธีระจักร, นางวิมล ดาวรัตนหงษ์ และดาวรัตนหงษ์ผู้ล่วงลับ, บันทาเรโอ สุคนธ์ กิจเจริญ, ดวงวิญญาณบรรพบุรุษสกุล “เสนะวีณิน”, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, มารีอา ประทุม จำปาถิ่น, มารีอา ลักษณา เทพศิริ, เปโตรริยิส สมบัติ มากสินธุ์, เปโตร นพพล แก้วเชยชิด, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, มารีอา ไพจิตร์ วงษ์ศุข, ภราดา ซิลวีโน ศักดา กิจเจริญ, เทเรซา วิรภา บรรเลงจิตร์, วิญญาณ “น้องน๊อต” และวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง, มารีอา นิภา ปิตกาญจนกุล, อันนา เลื่อน สุภาษิต, อากาทา อุบล โพธิพันธุ์, มาร์แซล สามารถ หอมสุคนธ์, มารีอา รัศมี กิจสำเร็จ, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, ตระกูล สกุลทอง, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เทเรซา วนิดา วงศ์สุภา, Lassere Gilbert Morice Cabriel, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เปโตร พันเอก(พ) วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เปโตร พ.อ.ดาว ธูปหอม, มารีอา รัชนี ชมเชยเนติธรรม, มารีอา เน ฤกษ์โสภา, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, อาทาทา อุบล โพธิพันธุ์, มารีอา สมบุญ เกตุนที, วิญญาณในไฟชำระ

___________________________________________________________

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

CHRISTMAS

IS

COMING IN TWO MONTHS

THANK YOU

CLASSICAL MUSIC; INTERNATIONAL LARGE AUDIENCE
VISIT ON FACEBOOK ADRESS: Golden Eagle; L’Aigle d’Or; Vulturul de Aur

YouTube

of

The Three Tenors Christmas Concert Viena (1999)

_____________________

THANK YOU

 Collegium Regale

of

Stephen Cleobury

conducts a wonderful performance of

Handel’s “MESSIAH” from Pieterskerk

by

Lynne Dawson, soprano
Hillary Summers, alto
John Mark Ainsley, tenor
Alastair Miles, bass

The Brandenburg Consort

Crispian Steele Perkins, trumpet

The Choir of King’s College, Cambridge

Pieterskerk in Leiden, Netherlands.

in

Handel “MESSIAH” | King’s College, Cambridge Choir

____________________________

THANK YOU

MGTracey

YouTube

of

2 HOURS OF POPULAR TRADITIONAL OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC WITH TOP CHRISTMAS LIGHT DISPLAYS

OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC

With Various Versions of these great Carols and Songs:

12 days of Christmas
Dance of the sugar plum fairies
Deck the Halls
First Noel
Hark the Herald Angels Sing
Holiday Brass
Jingle Bells
Jolly Old St Nicholas
Joy To The World
Old Christmas Tree
Silent Night
Up of The Housetop
We Wish You A Merry Christmas

**********************************

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

__________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s