สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

29 Nov 15 St. Francis Xavier Newsletter: ปีที่ 49 ฉบับที่ 48 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ปีที่ 49 ฉบับที่ 48 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015

St. Francis Xavier, Priest (1506-1552) –

Memorial

POZZO_Andrea_Saint_Francis_Xavier

SAINTS OF THE DAY

______________________________________

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
ปีที่ 49 ฉบับที่ 48 วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2015

เสียงเจ้าอาวาส

วันอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

สวัสดีครับ พี่น้องที่รักทุกท่าน

“เวลาและวารีไม่คอยท่าใคร”

            ดูเหมือนว่า เวลาช่างผ่านไปเร็วจริง ๆ พึ่งต้นปีมาไม่นาน นี่ก็มาถึงปลายปีแล้ว และเริ่มต้นปีปฏิทินของพระศาสนจักรใหม่ เป็นการเตรียมเฉลิมฉลองพระคริสตสมภพ คือ “เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า” ซึ่งพระศาสนจักรได้จัดไว้ให้เราเตรียมจิตใจตลอดสี่สัปดาห์ โดยพระสงฆ์จะเริ่มสวมชุดสีม่วง ซึ่งเป็นสีแห่งการเป็นทุกข์ถึงบาป เป็นสีแห่งความหวัง เป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยการเสด็จมาบังเกิดขององค์พระเยซูคริสตเจ้า ในวันเฉลิมฉลองอันยิ่งใหญ่ คือ วันพระคริสตสมภพ หรือวันคริสต์มาส นั่นเอง

พระศาสนจักรเชิญชวนให้เราพิจารณาถึงชีวิตของเราแต่ละคนว่าเป็นเช่นไร เพื่อเตรียมจิตใจของเราให้พร้อมรอรับเสด็จพระเยซูคริสตเจ้า พร้อมกับบรรดาพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสในเขตวัดของเรามากน้อยเพียงใด

พระวาจาของพระในพระวรสาร ซึ่งเตือนใจเรามีดังนี้

ประการแรก “ท่านทั้งหลายจงตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด” พี่น้องที่รัก เราทราบดีว่าการอธิษฐานภาวนาเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตคริสตชน แต่ที่พระเยซูเจ้าต้องการจะสอนและเตือนใจเรา มิใช่เป็นการสวดภาวนาแบบธรรมดาทั่วไปที่เรากระทำกันทุก ๆ วัน แต่ที่พระเยซูเจ้าต้องการสอนเราคือ “การตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลา” แสดงว่า เราจะต้องดำเนินชีวิตภาวนาในแต่ละวัน การดำเนินชีวิตภาวนานั้นหมายถึงว่า ชีวิตของเรามอบถวายแด่พระเจ้า และให้กิจการทุกอย่างที่เรากระทำกลับกลายเป็นการภาวนา โดยที่เราตื่นนอนและตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ภาวนา ถวายชีวิตของเราไว้ในอ้อมพระหัตถ์ของพระเจ้า และให้การดำเนินชีวิตทุกขณะจิต ทุกลมหายใจเข้าออกกลับกลายเป็นการอธิษฐานภาวนา เมื่อชีวิตของเรากลายเป็นชีวิตแห่งการภาวนา กิจการต่าง ๆ ที่เรากระทำ ก็มิใช่เป็นกิจการของเราอีกต่อไป แต่เป็นกิจการของพระเจ้าที่กระทำในตัวเรา หรือโดยอาศัยตัวเราเป็นเครื่องมืออันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า ถ้าพี่น้องเข้าใจเรื่องของการอธิษฐานภาวนาแล้ว ชีวิตของพี่น้องจะค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปในหนทางที่ดีขึ้น เพราะกิจการต่าง ๆ ที่เรากระทำ มิใช่ความสามารถของเรา แต่เป็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่ประทับอยู่ในตัวเรา และกระทำกิจการต่าง ๆ ในชีวิตของเรา เป็นชีวิตในพระเจ้า นี่คือชีวิตของการอธิษฐานภาวนา

ประการสอง สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกของการเตรียมตัวรับเสด็จองค์พระคริสตเจ้า ในหนังสือพระคัมภีร์ประกาศกเยเรมีย์กล่าวว่า “เราจะให้คำสัญญา จะบันดาลความสุขที่เราทำไว้ต่อชาวอิสราเอลและชาวยูดาห์สำเร็จเป็นจริง” พระเจ้ากระทำใหคำมั่นสัญญาที่พระองค์ตรัสว่า เราจะประทานพระผู้กอบกู้มนุษยชาติให้รอด โดยที่พระองค์ยินดีประทานพระบุตรสุดที่รักมาในโลก มิใช่เพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่มาเพื่อช่วยโลกให้ได้รับความรอดพ้นโดยทางพระบุตร

            ประการสุดท้าย นักบุญเปาโลเตือนใจเราแต่ละคนให้มีความรักต่อกันและกัน ดังที่พระองค์ทรงรักเรา และโปรดให้ดวงใจของเราศักดิ์สิทธิ์เฉพาะพระพักตร์ของพระเจ้า นักบุญเปาโลได้เน้นว่า เราแต่ละคนได้พยายามดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ซึ่งพวกเราได้ปฏิบัติกันอยู่แล้ว แต่ขอให้เรามีความก้าวหน้ามากยิ่ง ๆ ขึ้น

 

ขอพระอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่าน

____________________________

บำรุงวัด

                    อุทิศแด่ อันนา เฉลียว เคนแก้ว            500               บาท

คุณรัคริสตา กิจวรชัย                        500               บาท

______________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ศุกร์ต้นเดือน พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีล ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม ศกนี้

           ในหมู่บ้าน       เวลา 06.30 น.

นอกหมู่บ้าน     เวลา 08.45 น.

  1. ตรีวารฉลองวัด

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม          คุณพ่อ เดชา อาภรณ์รัตน์

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม                 คุณพ่อ ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม                คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์

  1. ฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม เวลา 10.00 น. โดย พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล

มีชัย กิจบุญชู เป็นประธาน (งดมิสซา 8.30 น. และ 16.00 น.)

  1. ฉลองวัดคอนเซ็ปชัญ (ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล) วันอังคารที่ 8 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

วัดสามเสน ของดมิสซาเวลา 19.00 น. เพื่อพี่น้องไปร่วมฉลอง

  1. ตลอดเดือนธันวาคม จะมีอวยพรพระกุมารตามบ้าน โอกาสฉลองคริสต์มาส

พี่น้องท่านใดสนใจ ขอเชิญติดต่อได้ที่หน้าวัด เพื่อกำหนดวันแต่ละบ้าน

  1. ขอเชิญพี่น้องสนับสนุนสลากการกุศล สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์คำสอนระดับชาติ ใบละ 25 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
  2. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคของขวัญคริสต์มาส หรือสนับสนุนปัจจัย โดยติดต่อ คุณพ่อดิษพล หรือคุณพ่อทุกท่านของวัด
  3. ไบเบิ้ลไดอารี – ปฏิทินคาทอลิก ปี 2016 มีจำหน่ายแล้ว บริเวณหน้าวัด
  4. หนังสือสมโภช 180 ปีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มีวางจำหน่ายแล้ว ในราคาเล่มละ 350 บาท

___________________

ขอขอบคุณ

มาสเตอร์ สะอาด ธรรมภิรักษ์

สนับสนุนมุมกาแฟผู้อาวุโส สามเสน      3,000   บาท

__________________

วันอาทิตย์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

พระวาจาทรงชีวิต

บทนำ

               เราเริ่มก้าวเข้าสู่ปฏิทินใหม่ของพระศาสนจักร โดยเริ่มต้นด้วยเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

               พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงตื่นเฝ้าอธิษฐานภาวนาอยู่ตลอดเวลาเถิด”

ข้อคิดบทอ่านที่ 1

        เราจะทำให้คำสัญญาที่จะบันดาลความสุขต่อชนชาติอิสราเอลสำเร็จเป็นจริง

ข้อคิดบทอ่านที่ 2

        พระเจ้าโปรดให้ความรักที่ท่านมีต่อกันและต่อทุกคนเพิ่มพูนขึ้นอย่างล้นเหลือ

_______________

ประกาศแต่งงาน

 

                        ครั้งที่ 3                          

เบเนดิกต์ กานต์ ศิริวงศ์

                        บุตร                       นาย วิเชียร – อันนา วัฒนา ศิริวงศ์

กับ                             นางสาว ธีรดา กอศรีลบุตร

บุตรี                    นาย ศุภโชติ – นาง ยุวดี กอศรีลบุตร

พิธีแต่งงานที่วัดเซนต์หลุยส์

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2015 เวลา 14.00 น.

 ____________________

 

                          ครั้งที่ 2                          

นาย สิริ ชวาลรัตนสกุล

                        บุตร                    นาย วิชิต – นาง กุสุมา ชวาลรัตนสกุล

กับ                             มารีอา สลิลา กลิ่นบัวแก้ว

บุตรี   นาย สุรศักดิ์ นิยมธรรม – มารีอามักดาเลนา สุนทรี กลิ่นบัวแก้ว

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2015 เวลา 13.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

__________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ขอขอบพระคุณพี่น้องที่รักทุกท่าน ที่ร่วมบริจาคทั้งปัจจัยและอาหารเพื่อร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานฉลองวัดของเรา ซึ่งใกล้จะมาถึงในอีก 7 วันข้างหน้านี้แล้ว

เนื่องจากสภาภิบาลต้องไปสัมมนาที่บ้านผู้หว่านในวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน ศกนี้ จำนวน 10 ท่าน หากพ่อแม่พี่น้องท่านใด ที่มีความประสงค์จะบริจาคปัจจัยช่วยงานฉลองวัดเพิ่มเติม ขอเชิญบริจาคได้ที่คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์ นะคะ

            มีข่าวดีที่ขอแจ้งให้พี่น้องรับทราบทั่วกันว่า หนังสือสมโภช 180 ปีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มีวางจำหน่ายแล้ว ในราคาเล่มละ 350 บาท สวยงามมาก ภายในเล่มประกอบไปด้วยรูปภาพบรรพบุรุษของพวกเราด้วย มีเรื่องราวต่าง ๆ อีกมากมาย น่าอ่าน น่าชมมาก ๆ ราคาก็ไม่แพงเลยค่ะ พี่น้องแต่ละบ้านควรมีไว้ให้ลูก ๆ หลาน ๆ ได้อ่าน ได้เห็น ได้รู้ความเป็นมาเป็นไปของบรรพบุรุษของเขาว่า ท่านเหล่านี้เป็นต้นแบบที่ดีงาม ควรแก่การยกย่องสรรเสริญสักเพียงใด

พี่น้อง สมณสาส์น เลาดาโตซี เป็นเพลงสรรเสริญจากสรรพสัตว์ที่ถูกสร้าง ประพันธ์โดยนักบุญฟรังซิส แห่งอัสซีซี เลาดาโตซี หมายถึง “ขอคำสรรเสริญจงมีแด่พระเจ้า ที่เตือนเรา ให้รู้ว่า โลกใบนี้ เปรียบประดุจ พี่สาวหรือน้องสาวของเรา แม่ธรณีผู้เป็นพี่สาว กำลังร้องบ่นด้วยเสียงอันดัง ถึงวิธีที่มนุษย์กำลังทำร้ายเธอ

            พวกเราเป็นฝุ่นละอองของแผ่นดิน (เทียบ ปฐก 2:7) กายของเราทำจากปัจจัยของโลก เราสูดลมหายใจของโลก เรามีชีวิตและมีความสดชื่นจากน้ำของโลก

            สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนใจเราว่า สำหรับมนุษย์ การทำลายชีวภาพต่าง ๆ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศ ทำให้ดิน น้ำ อากาศ และชีวิตมีมลพิษ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นบาปทั้งสิ้น

 

“เราจงรักและช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ”

__________________________

 

 

 

 

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 30

ฉลอง น.อันดรูว์ อัครสาวก

06.00 น.

สุขสำราญ ขอพรวันเกิด มารีอา วิภา อาภรณ์รัตน์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สน พันธุมจินดา, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด ครอบครัว กิจสวัสดิ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เซซีลีอา เพลิน พันธุมจินดา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, อันนา สละ เจริญทรัพย์, วินเซนเต เซ่งคุง แซ่โง้ว, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 1

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

06.00 น.

สุขสำราญ ฟรังซิส ฐิติกานต์ อิ่มใจ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันตน พินิจ พันธุมจินดา, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ฟรังซีสโก รพีพัฒน์ วรรณางกูร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อันนา จุไรลักษณ์ เจริญทรัพย์, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, มารีอา โจเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, นายพรอนันต์ ฉายาประจักษ์กุล, มารีอา หมุยเง็ก แซ่โอ๊ว, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 2

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, เปโตร ยงยุทธ กรีกุล, อังเดร เทียมพันธ์ ตรีโสภา, ทองเจือ พันธุมจินดา, จิ๋ม ทับดารา, ยอแซฟ สมคิด จิรวัฒนาพันธ์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง (ครบรอบ 1 ปีวันเสียชีวิต), เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ฟรังซีสโก รพีพัฒน์ วรรณางกูร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง (ครบรอบ 1 ปี วันเสียชีวิต), วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 3

ฉลอง น.ฟรังซิสเซเวียร์ พระสงฆ์ องค์อุปถัมภ์มิสซัง

06.00 น.

สุขสำราญ Prof. William Fong

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, ยวงบัปติสตา เกวียน วงศ์สวัสดิ์, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, Prot. William Fong

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ฟรังซิสเซเวียร์ สละ พงษ์เพิ่มมาศ, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปโตร ชาญ-อันนา จำรัส ยุติธรรม, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ธนิดา-โยนออฟอาร์ค อรุณี พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 4

น.ยอห์น ชาวดามัสคัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

สุขสำราญ เปาโล อดิเรก อนุสรณ์เสรีชัย

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, อันนา เมื่อย วงศ์สวัสดิ์, เปโตร วิชัย-วินเซนต์ ถาวร-อักแนส จริยา พรพิทักษ์สุข, เปาโล ซุ่นเลี้ยง-ลูกา ซุ่นตง แซ่ลิ้ม, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

06.00 น.

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปโตร เสงี่ยม วงศ์สวัสดิ์, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เปโตร ประเวทย์ วิชชุประภา, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด ยอแซฟ เกรียงไกร (ไก่) ไกรประสิทธิ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, เปโตร ประเวทย์ วิชชุประภา, นายสวง-นางสวิง ลี้กุล, นายพานิช ลี้กุล, ยอแซฟ เยือง ยังนึก (ครบรอบ 23 ปี), มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, โทมัส เงิน-อันนา เกษร-ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 6

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, วันเกิด เทเรซา สุนิสา สุขชัย, เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์และครอบครัว, ครอบครัว ศิริโรจนานนท์, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส และสามเณรบ้านเณรยอแซฟ ทุกคน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซิต้า พยัคฆพงษ์, มารีอา ปรินดา จรุไพรวัลย์, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ลูกหลาน เสนะวีณิน, ครอบครัว สำเนียง กิจนิจชีวะ, คุณบรรจง บรรลือวงศ์ และครอบครัว, มารีอา กิติยา กรีกุล, เทเรซา วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, เปโตร ด.ช.ปัณณทัต สุดเกษม, มารีอา ธิดาเพ็ญ เข็มสว่าง, วรเวช ยอดเศรณี, น.ส.ณัฐขญา กิจเจริญ, ยอแซฟ จักรกฤษณ์ สุวรรณสาร, โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ ดิลก-ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, อันตน ผุ่ง-มารีอา ฮ๊าก ไชยเผือก, ยออากิม ประเสริฐ-มารีอา ละมูล-เปโตร ประสาท สุขชัย, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, โทมัส เงิน-อันนา เกษร-ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, Immaculate Conception Mrs.Conchita Deleon, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปโตร กิติชัย ตรรกเวศม์, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เปโตร เทพชัย ไชยสมบูรณ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, หลุยส์ กีรติ-มารีอา ปราณี-หลุยส์ วัลลพ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, นายสังขาร ชนานุรักษ์, เปโตร กิติชัย ตรรกเวศม์, มารีอา อำพัน-ฟรังซิส ปรีชา กานตานนท์, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซิส สมยศ, ดวงวิญญาณบรรพบุรุษสกุล “เสนะวีณิน”, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา พรวน ประเสริฐ, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เปโตร พ.อ.ดาว ธูปหอม, เปโตร พันเอก(พ) วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

งดมิสซา

10.00 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

16.00 น.

งดมิสซา

______________________________

DSC_0184

__________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

CHRISTMAS

IS

COMING IN TWO MONTHS

THANK YOU

CLASSICAL MUSIC; INTERNATIONAL LARGE AUDIENCE
VISIT ON FACEBOOK ADRESS: Golden Eagle; L’Aigle d’Or; Vulturul de Aur

YouTube

of

The Three Tenors Christmas Concert Viena (1999)

_____________________

THANK YOU

 Collegium Regale

of

Stephen Cleobury

conducts a wonderful performance of

Handel’s “MESSIAH” from Pieterskerk

by

Lynne Dawson, soprano
Hillary Summers, alto
John Mark Ainsley, tenor
Alastair Miles, bass

The Brandenburg Consort

Crispian Steele Perkins, trumpet

The Choir of King’s College, Cambridge

Pieterskerk in Leiden, Netherlands.

in

Handel “MESSIAH” | King’s College, Cambridge Choir

____________________________

THANK YOU

MGTracey

YouTube

of

2 HOURS OF POPULAR TRADITIONAL OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC WITH TOP CHRISTMAS LIGHT DISPLAYS

OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC

With Various Versions of these great Carols and Songs:

12 days of Christmas
Dance of the sugar plum fairies
Deck the Halls
First Noel
Hark the Herald Angels Sing
Holiday Brass
Jingle Bells
Jolly Old St Nicholas
Joy To The World
Old Christmas Tree
Silent Night
Up of The Housetop
We Wish You A Merry Christmas

**********************************

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

__________________________

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s