สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

6 Dec 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 49 วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2015

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ปีที่ 49 ฉบับที่ 49 วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2015

San_Juan_Diego_Cuauhtlatoatzin_AD

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

6 December 2015 St. Francis Xavier Newsletter.

______________________________________

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

ปีที่ 49 ฉบับที่ 49 วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2015

 

วันอาทิตย์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

          จากพระวรสารนักบุญลูกาในวันนี้ได้กล่าวถึง การปรากฏตัวของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ เพราะท่านเป็นผู้เตรียมทางต้อนรับพระเมสสิยาห์ซึ่งกำลังจะเสด็จมา  ด้วยเหตุนี้ ลูกาจึงระบุช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งยวดนี้ ด้วยการอ้างอิงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อย่างน้อย 6 รายด้วยกัน

 1. ลูกาเริ่มต้นด้วยการอ้างอิงบุคคลสำคัญของ “ประวัติศาสตร์โลก” ซึ่งในยุคนั้นไม่มีชนชาติใดจะยิ่งใหญ่ไปกว่าชาวโรมัน      ทิเบรีอัสเป็นจักรพรรดิองค์ที่สองของอาณาจักรโรมันสืบต่อจากเอากุสตุส  แม้เอากุสตุสจะเคยแต่งตั้งพระองค์ให้เป็นจักรพรรดิร่วมบัลลังก์ตั้งแต่ปี ค.ศ.11 หรือ 12  แต่พระองค์พึ่งจะขึ้นครองราชย์เป็นจักรพรรดิเต็มตัวเมื่อปี ค.ศ. 14

“ปีที่สิบห้าแห่งรัชกาลพระจักรพรรดิทิเบรีอัส” จึงตกประมาณปี ค.ศ. 28 หรือ 29

 1. จากประวัติศาสตร์โลก ลูกาบีบให้แคบลงมาเป็น “ประวัติศาสตร์ของปาเลสไตน์” เฮรอดมหาราชเป็นกษัตริย์ปกครองปาเลสไตน์        ปอนทิอัส ปีลาต เป็นผู้ว่าราชการแคว้นยูเดีย  จากประวัติศาสตร์ของโลกและของปาเลสไตน์ ลูกาบีบให้แคบลงมาอีก นั่นคือประวัติศาสตร์ “ด้านศาสนา” ในช่วงเวลาที่ยอห์นเริ่มปรากฏตัวเทศน์สอนให้ประชาชนรับพิธีล้าง

อันนาสและคายาฟาสเป็นหัวหน้าสมณะ ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้นำทั้งด้านการเมืองและศาสนา

ตลอดประวัติศาสตร์ของชาวยิว ไม่เคยปรากฏว่ามีหัวหน้าสมณะดำรงตำแหน่งพร้อมกันสองคน  แต่สาเหตุที่ลูกาอ้างถึงอันนาสและคายาฟาสพร้อมกัน เป็นเพราะว่าแม้คายาฟาสจะดำรงตำแหน่งหัวหน้าสมณะก็จริง แต่ผู้อยู่เบื้องหลังอำนาจตัวจริงคืออันนาส

ด้วยเหตุนี้ เมื่อพระเยซูเจ้าถูกจับกุม พระองค์จึงถูกนำไปพบอันนาสก่อนคายาฟาสเสียอีก (ยน 18:13)           การอ้างอิงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์มากมายเช่นนี้ แสดงถึง “ความสำคัญอย่างยิ่งยวด” ของการออกมาเทศน์สอนของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง

ลูกาได้ยกบันทึกของประกาศกอิสยาห์บทที่ 40 ข้อ 3-5 ที่ว่า “มีผู้ตะโกนร้องในถิ่นกันดารว่า จงเตรียมทางขององค์พระผู้เป็นเจ้า จงทำทางเดินของพระองค์ให้ตรงเถิด” เพื่อชี้ให้เห็นบทบาทของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง

ในซีกโลกตะวันออก เมื่อกษัตริย์จะเสด็จเยือนดินแดนภายใต้การปกครอง พระองค์จะส่ง “ผู้นำสาร” ไป “ประกาศข่าว” ล่วงหน้าเพื่อประชาชนจะได้ตระเตรียมถนนหนทางให้ราบเรียบและตรง รวมถึงตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงามเพื่อรับเสด็จพระมหากษัตริย์           บทบาทของยอห์นคือ “ผู้นำสาร”

กษัตริย์ที่กำลังจะเสด็จมาคือ “พระกุมารเจ้า” ผู้นำ “ความรอดพ้นจากพระเจ้า” มาสู่ปวงมนุษย์ และท้ายที่สุด ประชาชนที่จะต้องเตรียมหนทางรับเสด็จพระมหากษัตริย์ย่อมได้แก่ “พวกเราทุกคน” วิธีเตรียมรับเสด็จที่ยอห์นเทศน์สอนคือ “จงเป็นทุกข์กลับใจเพื่อจะได้รับการอภัยบาป”

BDAG ซึ่งเป็นพจนานุกรมกรีกที่ได้รับการยอมรับมากเล่มหนึ่ง ให้ความหมายของการ “กลับใจ” ไว้ 3 ประการด้วยกัน คือ

 1.  การเปลี่ยนศาสนา เปลี่ยนความเชื่อ
 2.     การเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปผิดต่อพระเจ้า
 3.  การเปลี่ยนความคิด จิตใจ และวิถีดำเนินชีวิตอย่างสิ้นเชิง

ความหมายนัยที่สามนี้ถือว่าสำคัญที่สุด แต่กลับถูกละเลยมากที่สุด

การปรากฏตัวเทศน์สอนทั่วแม่น้ำจอร์แดนของยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง จึงไม่ได้เป็นเพียงจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเท่านั้น  แต่ยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราแต่ละคนอีกด้วย

บัดนี้ความรอดจากพระเจ้ามาถึงแล้ว

สิ่งที่เราต้องเตรียมให้ตรงและเรียบ ไม่ใช่ถนน แต่เป็น “ชีวิตของเรา” เอง

ชีวิตที่ “เปลี่ยนและหันกลับมา คิด ปรารถนา และดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูเจ้า”

 ___________________________

  

ขอขอบคุณ

ครอบครัว คุณสาธิต กรีกุล

ที่บริจาคเงินซื้อเสื้อให้คริสตชนอาสาสมัคร

จำนวน 3,000 บาท

____________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ฉลองวัดคอนเซ็ปชัญ (ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล) วันอังคารที่ 8 ธันวาคม เวลา 18.00 น.

วัดสามเสน ของดมิสซาเวลา 19.00 น. เพื่อพี่น้องไปร่วมฉลอง

 1. พระสงฆ์ไปเข้าเงียบ วันที่ 10 – 11 ธันวาคม ศกนี้

ของดมิสซา ค่ำวันพฤหัสฯที่ 10 และเช้าวันศุกร์ที่ 11 นอกนั้นมีปกติ

 1. ตลอดเดือนธันวาคม จะมีอวยพรพระกุมารตามบ้าน โอกาสฉลองคริสต์มาส

พี่น้องท่านใดสนใจ ขอเชิญติดต่อได้ที่หน้าวัด เพื่อกำหนดวันแต่ละบ้าน

 1. ตารางเวลาวันสมโภชพระคริสตสมภพและปีใหม่ 2016/2559

     วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม

            06.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณตามปกติ

17.30 น.         เปิดต้นคริสต์มาส

20.00 น.         การแสดงละครคริสต์มาสของนักขับร้องเซซีลีอา และเด็ก ๆ เยาวชน

21.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระคริสตสมภพ

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม

            09.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระคริสตสมภพ

(งดมิสซา 06.00 น. และ 19.00 น.)

วันอาทิตย์ 27 ธันวาคม (ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า)

                        พิธีบูชาขอบพระคุณตามปกติ

หลังมิสซารอบ 10.00 น.          อวยพรเด็กอายุต่ำกว่า 7 ขวบ ระลึกถึงวันทารกผู้วิมล

วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม (วันสิ้นปี)

            19.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันส่งท้ายปีเก่า

แห่แม่พระรอบหมู่บ้าน

23.30 น.         สวดสายประคำข้ามปี

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม (วันขึ้นปีใหม่ 2016/2559)

09.00 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรปีใหม่ หลังพิธีคำนับพระสงฆ์

(งดมิสซา 06.00 น. และ 19.00 น.)

 1. ขอเชิญสนับสนุนบัตรสอยดาว ราคาใบละ 100 บาท

     วันที่ 24 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 17.30 น. – 19.45 น. กลุ่มเยาวชนจัดสอยดาว และเกมส์ต่าง ๆ มีของรางวัลมากมาย และเยาวชนจะนำบัตรสอยดาวจำหน่ายล่วงหน้าในวันอาทิตย์

 1. ขอเชิญพี่น้องสนับสนุนสลากการกุศล สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์คำสอนระดับชาติ ใบละ 25 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
 2. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมบริจาคของขวัญคริสต์มาส หรือสนับสนุนปัจจัย โดยติดต่อ คุณพ่อดิษพล หรือคุณพ่อทุกท่านของวัด
 3. ไบเบิ้ลไดอารี – ปฏิทินคาทอลิก ปี 2016 มีจำหน่ายแล้ว บริเวณหน้าวัด
 4. หนังสือสมโภช 180 ปีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มีวางจำหน่ายแล้ว ในราคาเล่มละ 350 บาท

________________________________

 ประกาศแต่งงาน

ครั้งที่ 3                          

นาย สิริ ชวาลรัตนสกุล

                        บุตร                    

นาย วิชิต – นาง กุสุมา ชวาลรัตนสกุล

         กับ                          

มารีอา สลิลา กลิ่นบัวแก้ว

บุตรี  

นาย สุรศักดิ์ นิยมธรรม – มารีอามักดาเลนา สุนทรี กลิ่นบัวแก้ว

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2015 เวลา 13.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

__________________________

ขอขอบคุณ

คุณทิพวรรณ เดชขำ

สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน     1,000   บาท

 __________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

วันนี้เป็นวันที่พวกเราทุกคน จะต้องร่วมกันแสดงความยินดีเป็นพิเศษ เพราะเป็นวันฉลองวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ซึ่งมีอายุยาวนานถึง 181 ปีแล้ว

สภาภิบาลขอต้อนรับพี่น้องจากวัดต่าง ๆ ที่เดินทางมาร่วมฉลองวัดกับพวกเราชาวสามเสนค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านรองผู้อำนวยการสภาภิบาลวัดมารีย์สวรรค์ คุณมานพ ผิวเกลี้ยง โฆษกเสียงใส เสียงดังฟังชัด ผู้ประกาศประชาสัมพันธ์เรื่องราวต่าง ๆ ให้พ่อแม่ พี่น้องได้รับทราบ ท่านบอกว่ารักวัดสามเสน รักคนสามเสน ไม่เชิญผม ผมก็จะมาช่วยครับ ชาวสามเสนรู้สึกตื้นตันและขอขอบพระคุณมาก ๆ นะคะคุณมานพ

ประชาสัมพันธ์จากสภาภิบาล

ž รูปแบบของการเดินแห่เพื่อเทิดเกียรติแด่ท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ในวันนี้ มีรายละเอียดที่พี่น้องทุกท่านควรรับทราบ และปฏิบัติตาม เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ž

            รูปแบบของการแห่ จะแห่รอบใน คือ จากหน้าวัด – เลี้ยวเข้าประตูข้าง สู่ลานหน้าห้องประชุมธาราฉัตร – ออกสู่ประตูโรงเรียนด้านบ้านพักพระสงฆ์ – ไปสู่ถนนหลังหอระฆัง และวกเข้าประตูหน้าของตึกตาปี ผ่านลานอเนกประสงค์ และวกออกประตูข้าง (ด้านมุมกาแฟ) สู่ลานหน้าวัด ซึ่งเป็นระยะทางที่สั้นมาก ๆ ค่ะ

เหตุผลที่ต้องแห่รอบใน เพื่อให้องค์ประธานในพิธีได้มีโอกาสเดินเข้าขบวนแห่ ร่วมกับบรรดาสัตบุรุษได้ตามความตั้งใจอันแน่วแน่ของท่าน (เราทุกคนทราบดีว่า พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู บิดาอันเป็นที่เคารพรักของเราองค์นี้ ท่านเดินไกล ๆ ไม่สะดวกแล้ว) ลูก ๆ ชาววัดสามเสนทุกคนเข้าใจ และยินดีจัดให้ค่ะ จริงหรือไม่?

ดังนั้น ในขณะที่สภาภิบาลคำนับพระคุณเจ้าในวัด จะมีเจ้าหน้าที่เก็บเก้าอี้ในบริเวณลานหน้าตึกตาปีทั้งหมด เพื่อเตรียมสถานที่ให้ขบวนแห่ผ่านค่ะ และขอเชิญสัตบุรุษที่อยู่บริเวณดังกล่าว มาเตรียมตัวตั้งแถวเข้าขบวนแห่ทุกท่านด้วยนะคะ ส่วนสัตบุรุษที่นั่งอยู่ในเต้นท์ (ยกเว้นนักเรียน) จะเข้าขบวนแห่ หรือนั่งร่วมสวดอยู่ในเต้นท์ก็แล้วแต่ท่านจะพิจารณาค่ะ

สำหรับการให้บริการอาหาร เราจะบริการอาหารหลังจากจบพิธีสวดถวายเกียรติท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ พร้อมกับองค์ประธานและพระสงฆ์ เสร็จสิ้นแล้วค่ะ

อาหารมีมากมายเพียงพอสำหรับทุกท่านอย่างแน่นอน จึงควรใจเย็น ๆ ไม่ต้องรีบนะพี่น้อง อย่าลืมเก็บภาชนะที่รับประทานแล้ว ไปไว้ในที่ที่เตรียมไว้ให้ด้วยค่ะ

ข้าแต่ท่านนักบุญฟรังซิสเซเวียร์…ช่วยวิงวอนเทอญ

_____________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 7

ระลึกถึง น.อัมโบรส พระสังฆราชและนักปราชญ์

06.00 น.

สุขสำราญ ฟรังซิสเซเวียร์ ธนชัย เจียจวบศิลป์

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สน พันธุมจินดา, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เซซีลีอา เพลิน พันธุมจินดา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, มารีอา ยี แซ่หว่อ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 8

สมโภชพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

06.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันตน พินิจ พันธุมจินดา, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, ยอแซฟ เซียะฮุย แซ่ก๊วย, อักแนส ซิ่วจวง แซ่เอี๊ยว, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โจเซฟฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, มารีอา ยี แซ่หว่อ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

งดมิสซา

พุธที่ 9

น.ฮวน ดีเอโก

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น พิสิษฐ์ พันธุมจินดา, ทองเจือ พันธุมจินดา, จิ๋ม ทับดารา, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, เปาโล ลี่อั้ว แซ่โง้ว, แอนนา เมี่ยวตวง แซ่จัง, นายชุมพร วรกระจ่างฐิติ, แอนนา สุดา วิชชุประภา, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,

มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ วีระศักดิ์ เลิศโสภา, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ ภิรมย์ พันธุมจินดา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, แอนนา สุดา วิชชุประภา, มารีอา ยี แซ่หว่อ, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 10

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด ฟรังซีสกา สุนันท์ ไกรประสิทธิ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, ยวงบัปติสตา พรหมสินธุ์ พันธุมจินดา, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, เปโตร ลึก พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ฮงปิง, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, คุณปอ บัวมณี, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก (ครบรอบ 13 ปี), มารีอา ยี แซ่หว่อ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

งดมิสซา

 

 

ศุกร์ที่ 11

น.ดามาซัส ที่ 1 พระสันตะปาปา

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา รัตพรรณ อาวะจินดา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, คริสตินา จินตนา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา สุนทร-มารีอา เชื้อ จินตศิริ, มารีอา วีนัส เจริญลาภ, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, เทเรซา อุษา สัลลกานนท์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา พึงใจ ไกรบุญ, อากาทา จำปา ไกรบุญ, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, มารีอา ยี แซ่หว่อ, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 12

พระนางมารีย์พรหมจารี แห่งกวาดาลูเป

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, นายเซียะ แซ่เอ็ง, เปโตร ประเวทย์ วิชชุประภา, เซซีลีอา สุคนธา พันธุมจินดา, มารีอา สิริกุล ศุภวงศ์, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, โทมัส เงิน-อันนา เกษร-ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, เปาโล หลุย-คริสตินา ดารา โชติพงษ์, ยอแซฟ บุญทอ กลิ่นบัวแก้ว, อากาทา สมศรี ยืนสกุล, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, มารีอา ยี แซ่หว่อ, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 13

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (วันพระคัมภีร์)

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, ยอแซฟ จำลอง เอียงผาสุก, มารีอา ล้วน รุจิพงศ์, โทมา พัก-อันนา เย็น เจียจวบศิลป์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี ธิราศักดิ์, ซ.ฟลอรองซ์ ฉลวย ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา บุญช่วย-มารีอา ศิริกุล สุภาพร, มารีอา เทเรซา รัชนี อมัตติกุล, โทมัส เงิน-อันนา เกษร-ยออากิม สมพัด วงค์รุ่ง, ยอแซฟ สำรวย แดงเดช, มาร์การิตา สนอง แดงเดช (ครบรอบ 13 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส และสามเณรบ้านเณรยอแซฟ ทุกคน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซิต้า พยัคฆพงษ์, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ลูกหลาน เสนะวีณิน, เทเรซา วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, เปโตร ด.ช.ปัณณทัต สุดเกษม, มารีอา ธิดาเพ็ญ เข็มสว่าง, วรเวช ยอดเศรณี, น.ส.ณัฐขญา กิจเจริญ, มารีอา รัมณีย์ สุสังกรกาญจน์, เอลิซาเบธ อธิชา ภูริคุปต์, ครอบครัว คุณจีรศักดิ์ และอรนุช ทิวากรศศิธร และพี่น้อง, วันเกิด ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, มารีอา เค็ง แซ่โง้ว, ครอบครัว ยนตรรักษ์, ครอบครัว สำเนียง กลิ่นบัวแก้ว, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว เปโตร เลื่อนศักดิ์ ไกรประสิทธิ์ (โอกาสครบรอบวันเกิด 65 ปี), คุณบรรจง บรรลือวงศ์ และครอบครัว, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, สายสนม-มารีอา ดวงพร ทรัพย์เย็น, คุณละเอียด แรมจำเริญ, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, วันเกิด มัทธิว ธนภัลฐ์ ทรัพย์ธนมั่น, ครอบครัว อาวะจินดา, โมทนาคุณพระโต , โมทนาคุณแม่พระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช อินทรสุขสันติ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, ดวงวิญญาณบรรพบุรุษสกุล “เสนะวีณิน”, ฟรังซิสเซเวียร์ ปราโมทย์ มาลาวาลย์, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, หลุยส์(กษัตริย์) ประสงค์ สุขะกูล, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เปโตร พ.อ.ดาว ธูปหอม, เปโตร พันเอก(พ) วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, นายสังขาร ชนานุรักษ์, ยอแซฟ ดิลก ฮันตระกูล, เปาโล จอม อโนดิษฐ์, อันตน นิวัติ บรรเทิงจิต, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, นายสกล ยอดประเสริฐ (เปาโล ธนา ยอดประเสริฐ), เปโตร กิติชัย ตรรกเวศม์, ฟรังซิสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณ สกุลทอง ทุกท่าน, มารีอา ยี แซ่หว่อ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, อันนา เล็ก ประสงค์ดี, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, เปโตร วศิน สุสังกรกาญจน์, นายสุทิน-นางกองแก้ว เทียมเมฆา, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน (ครบรอบ 5 ปี), อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ลูกา ดนัย เรวัต, ฟิโลมินา ดรุณี ประมวญบรรณการ, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ สำรวย แดงเดช, มาร์การิตา สนอง แดงเดช (ครบรอบ 13 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ คล้ายวันเกิด เปโตร อิสรินทร์ สมกิจ

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, ยวงบัปติสตา สะอาด สังขรัตน์, เอลิซาเบท ลำไย สังขรัตน์, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, เทเรซา ละออ เกตุนที และลูก, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, อันตน ไพบูลย์ ทรัพย์เย็น, ยอแซฟ ทินกร สุขยศ, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________

________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

CHRISTMAS

IS

COMING IN ONE MONTH

THANK YOU

CLASSICAL MUSIC; INTERNATIONAL LARGE AUDIENCE
VISIT ON FACEBOOK ADRESS: Golden Eagle; L’Aigle d’Or; Vulturul de Aur

YouTube

of

The Three Tenors Christmas Concert Viena (1999)

_____________________

THANK YOU

 Collegium Regale

of

Stephen Cleobury

conducts a wonderful performance of

Handel’s “MESSIAH” from Pieterskerk

by

Lynne Dawson, soprano
Hillary Summers, alto
John Mark Ainsley, tenor
Alastair Miles, bass

The Brandenburg Consort

Crispian Steele Perkins, trumpet

The Choir of King’s College, Cambridge

Pieterskerk in Leiden, Netherlands.

in

Handel “MESSIAH” | King’s College, Cambridge Choir

____________________________

THANK YOU

MGTracey

YouTube

of

2 HOURS OF POPULAR TRADITIONAL OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC WITH TOP CHRISTMAS LIGHT DISPLAYS

OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC

With Various Versions of these great Carols and Songs:

12 days of Christmas
Dance of the sugar plum fairies
Deck the Halls
First Noel
Hark the Herald Angels Sing
Holiday Brass
Jingle Bells
Jolly Old St Nicholas
Joy To The World
Old Christmas Tree
Silent Night
Up of The Housetop
We Wish You A Merry Christmas

**********************************

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

__________________________

THANK YOU JESUS.

***********************************************

ขอแจ้งว่า ขณะนี้พี่น้องสามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้ครับ

ขอแจ้งว่า ขณะนี้พี่น้องสามารถเข้าไปชมภาพต่างๆที่มีอยู่ใน สารวัดของวัดได้ดังนี้ครับ

CLICK ข้างล่างนี้

Page 2

Click here >>>>>   Francisxavier page 2

Page 3

Click here >>>>>>  Francisxavier page 3

Page 4

Click here >>>>>>  Francisxavier page 4

Page 5

Click here >>>>>   Francisxavier page 5

________________________

 

 

 

 

 

_____________________________________

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s