สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

27 Dec 2015 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 49 ฉบับที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

ปีที่ 49 ฉบับที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015

francesco_raibolini_dit_francia_l_adoration_de_l_enfant__detail__Bologne_vers_1450

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

__________________________________________

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

ปีที่ 49 ฉบับที่ 52 วันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2015

 

ฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

ในการเสด็จออกเพื่อพบปะประชาชนที่มาเข้าเฝ้าครั้งหนึ่ง บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปา เปาโลที่ 6 ได้เล่าว่า เมื่อครั้งที่พระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลมิลาน วันหนึ่งขณะไปเยี่ยมอภิบาลตามวัด พระองค์ได้พบกับหญิงชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ตามลำพัง พระองค์ตรัสถามเธอว่า “สบายดีไหม” เธอตอบว่า “สบายดี ตามอัตภาพ มีพอกินพอใช้และไม่ต้องทนทรมานเพราะความหนาว” พระองค์ตรัสกับเธอว่า “ถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าเธอมีความสุขละสิ” หญิงชราตอบโดยไม่ลังเลว่า “ไม่เลย” พร้อมกับเริ่มร้องไห้ “ลูกชายกับลูกสาวไม่เคยมาเยี่ยมเลย ฉันกำลังจะตายเพราะความโดดเดี่ยว”

เหตุการณ์ที่ได้พบวันนั้นและคำพูดของหญิงชราที่ว่า “ฉันกำลังจะตายเพราะความโดดเดี่ยว” ได้รบกวนพระทัยของสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 เรื่อยมา พระองค์ทรงตระหนักว่า “อาหารและความอบอุ่นยังไม่เป็นการเพียงพอ คนเรายังต้องการอะไรที่มากกว่านั้น พวกเขาต้องการอยู่ต่อหน้า ต้องการเวลาและต้องการความรักของเรา พวกเขาต้องการการสัมผัสที่อบอุ่นของเรา เพื่อทำให้พวกเขาแน่ใจว่าจะไม่ถูกทอดทิ้ง”

ในสัปดาห์สุดท้ายของปีพระศาสนจักรให้เราฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ที่ประกอบด้วยพระเยซูเจ้า พระนางมารีย์และนักบุญยอแซฟ ในวันนี้ให้เราได้มอบถวายครอบครัวของเราและสมาชิกทุกคนในครอบครัวและหมู่คณะ บนพระแท่นบูชาเพื่อขอพระพรจากครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ วันฉลองนี้เตือนใจเราถึงความเป็นหนึ่งเดียวของพระศาสนจักรสากล แต่ละครอบครัวได้รับการเรียกสู่ความศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า

พระคัมภีร์บอกให้เราทราบน้อยมากเกี่ยวกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า มีพูดถึงเพียงระยะเริ่มแรกของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่เรื่องราวการบังเกิดของพระเยซูเจ้าที่เบธเลเฮม การหนีไปประเทศอียิปต์ การหายไปของพระเยซูเจ้าขณะไปนมัสการที่พระวิหารกรุงเยรูซาเล็ม บทอ่านและการฉลองในวันนี้พูดถึงครอบครัวในฐานะที่เป็นของประทานจากพระเจ้า

ครอบครัวเป็นหน่วยแรกและสำคัญที่สุด เพราะเป็นแผนการของพระเจ้าตั้งแต่แรกสร้างโลก ที่ไม่ทรงประสงค์ให้มนุษย์อยู่โดยลำพัง พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นครอบครัว อีกทั้งตั้งใจให้บุตรของพระเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ในครอบครัว ในสภาพที่เหมือนเราทุกอย่างเว้นแต่บาป พระเยซูเจ้าจึงได้เสด็จมาในโลกที่พระองค์ทรงสร้าง ทรงบังเกิดมาในครอบครัวที่มีแม่พระและนักบุญยอแซฟที่นาซาเร็ธ

การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ เป็นการระลึกถึงชีวิตครอบครัวของพระเยซูเจ้าซึ่งดำเนินชีวิตในความรัก เห็นอกเห็นใจและเคารพซึ่งกันและกัน เป็นแบบอย่างในการแบ่งปันความยินดี ความรับผิดชอบและการร่วมทุกข์ร่วมสุขในครอบครัว พระศาสนจักรจึงยกย่องให้เป็นครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ และเป็นแบบอย่างของครอบครัวทั้งหลาย นอกนั้น การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ยังเรียกเราให้มุ่งความสนใจไปที่ครอบครัวคริสตชนทุกครอบครัว และวอนขอพระพรจากพระเจ้าสำหรับเราครอบครัวของเราแต่ละคน

พระวรสารไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์มากนัก แต่เราเข้าใจว่านักบุญยอแซฟเป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้า ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระองค์โดยไม่มีเงื่อนไข เป็นบุคคลที่มีหัวใจเปิดสู่พระเจ้า เชื่อฟังและพร้อมจะเผชิญความยากลำบากทุกอย่าง เพื่อปกป้องพระกุมารและแม่พระให้ได้รับความปลอดภัย จึงได้ชื่อว่าเป็น “ผู้ชอบธรรม” ที่มีความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าครอบครัว ขณะที่แม่พระเป็นคู่ชีวิตที่รับผิดชอบดูแลครอบครัวและมีส่วนในความยากลำบากต่างๆ ในการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างเงียบๆ

ในพระวรสารวันนี้ นักบุญลูกาได้เล่าเรื่องการหายไปของพระเยซูเจ้า ขณะเดินทางไปฉลองปัสกาที่กรุงเยรูซาเลมตอนพระชนมายุสิบสองพรรษา สะท้อนให้เห็นถึงสภาพความเป็นจริงของชีวิตครอบครัว ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในแบบที่คาดไม่ถึง เช่น การพลัดพรากและการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ไม่เว้นแม้แต่ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ แม้เมื่อพบพระเยซูแล้วยังไม่เข้าใจสิ่งที่พระองค์ตรัส ที่สุด พระเยซูเจ้าได้เสด็จกลับไปนาซาเร็ธกับบิดา-มารดา ทรงเจริญขึ้นทั้งพระปรีชาญาณ พระชนมายุและพระหรรษทาน ทรงอยู่กับครอบครัวต่อไปอีกสิบแปดปี อันแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นลำดับแรกของชีวิตครอบครัว

พี่น้องที่รัก การฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า ควรเป็นโอกาสให้เราได้พิจารณาไตร่ตรองถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวของเรา การอยู่ร่วมกันระหว่างพ่อ-แม่-ลูกเป็นไปตามรูปแบบของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์มากน้อยเพียงใด เราจะต้องมีความรักต่อกันตามแบบอย่างของครอบครัวศักดิ์สิทธิ์  โดยเฉพาะคนที่เป็นสามี-ภรรยาจะต้องรักและซื่อสัตย์ต่อกันจนวันตาย ตามคำสัญญาที่เราได้ให้ไว้ในวันแต่งงาน บิดา-มารดาต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รับผิดชอบต่อครอบครัวและทำหน้าที่ของตนอย่างซื่อสัตย์เพื่อจะได้บรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์ “ของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พ่อแม่สามารถให้แก่ลูกได้คือความรักที่พวกเขามีต่อกัน” (Anon) คนที่เป็นบุตรเช่นเดียวกัน ต้องเคารพเชื่อฟังบิดา-มารดา ไม่ทำให้ท่านเสียใจ กตัญญูและดูแลท่านยามแก่เฒ่า ทั้งนี้เพื่อความผาสุกของสังคม ประเทศชาติและพระศาสนจักร ดังคำกล่าวที่ว่า “ครอบครัวดี คนดี สังคมดี”

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. เลื่อนส่งศีลศุกร์ต้นเดือน (เดือนมกราคม)

ขอเลื่อนการส่งศีลผู้สูงอายุ และผู้ป่วย จากวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2016 เป็นวันพุธที่ 30 ธันวาคม ศกนี้

เวลา 06.30 น.   ในหมู่บ้าน

เวลา 08.30 น.   นอกหมู่บ้าน

  1. วันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม (วันสิ้นปี)

            19.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสวันส่งท้ายปีเก่า

แห่แม่พระรอบหมู่บ้าน

23.30 น.          สวดสายประคำข้ามปี

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม (วันขึ้นปีใหม่ 2016/2559)

09.00 น.          พิธีบูชาขอบพระคุณขอพรปีใหม่ หลังพิธีคำนับพระสงฆ์

(งดมิสซา 06.00 น. และ 19.00 น.)

  1. ศีลล้างบาปเด็กทารก (เดือนมกราคม) วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม ในมิสซารอบ 10.00 น.
  2. ขอเชิญพี่น้องสนับสนุนสลากการกุศล สุวรรณสมโภช 50 ปี ศูนย์คำสอนระดับชาติ ใบละ 25 บาท ติดต่อด้านหน้าวัด
  3. หนังสือสมโภช 180 ปีวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ มีวางจำหน่ายแล้ว ในราคาเล่มละ 350 บาท

__________________________

ขอขอบคุณ

            คุณสุภาวดี เยาวสังข์

ทำบุญช่วยค่าเต็นท์วันฉลองวัดที่ผ่านมา       5,000           บาท

บ้านเลขที่ 19

สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน                            1,000      บาท

คุณเกษม – คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

                        ทำบุญซื้อแก้วที่ระลึก 180 ปี จำนวน 2,500 ใบ

 _________________________

ประกาศแต่งงาน  

(ครั้งที่ 2)       

            

นาย กิตติพงศ์ หงษ์วิไล

                    บุตร                   นาย นำวงศ์ หงษ์วิไล – นาง อรดี เพมะ

                    กับ                   มารีอา มักดาเลนา นริศรา รัมมะนพ

                    บุตรี        นาย ธนาพร รัมมะนพ – เทเรซา น้ำทิพย์ วิไลทอง

พิธีแต่งงานที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2016 เวลา 13.00 น.

 ________________________

นาย ปัญญา โหวิไลลักษณ์

                        บุตร               นาย ธานินทร์ – นาง ทิพวรรณ โหวิไลลักษณ์

                        กับ                           เทเรซา ชลิตา ธนสมบูรณ์

                        บุตรี   ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์ – แบร์นาแด๊ต ธนวรรณ เมฆสุวรรณ

พิธีแต่งงานที่วัดแม่พระลูกประคำ (กาลหว่าร์)

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2016 เวลา 14.00 น.

 

ขอคำภาวนาแด่คู่สมรสให้มีความสุขในชีวิต และท่านใดที่ทราบข้อขัดขวาง กรุณาแจ้งให้พระสงฆ์ทราบ

______________________

สุขสันต์วันพระคริสตสมภพ

        แด่พี่น้องวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ทุกท่าน

      ขอพระพรและสันติสุขของพระกุมารเจ้า

      นำความสุข ความชื่นชมยินดีแด่พี่น้องทุก ๆ ท่าน

                                จาก คุณพ่อเจ้าอาวาส และคุณพ่อผู้ช่วย

_____________________

ข่าวด่วน ข่าวดีจากสภาภิบาลถึงพี่น้องคริสตชน

          คืนวันที่ 31 ธันวาคม 2015 เวลา 23.20 น. ตรง เรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องคริสตชนในหมู่บ้านวัดสามเสนทุกท่าน ออกมาร่วมกันสวดสายประคำข้ามปี ณ บริเวณลานหน้าพระโต เพื่อขอบคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงประทานพระพรให้พวกเราทุกคนในหมู่บ้าน มีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยตลอดปีที่ผ่านมา

            { ตารางเวลานัดพบของพวกเรา {

23.20 น.     พี่น้องรีบออกจากบ้าน มาพบกันยังที่นัดหมาย หน้าพระโต

                 23.30 น.     ทุกท่านส่งเสียงใสสวดสายประคำข้ามปีมอบแด่พระแม่เจ้า

24.00 น.     ตื่นตาตื่นใจกับพลุอันสวยสดงดงาม คุณประกอบกิจ จะเป็นต้นเสียงโห่ร้อง ไชโย                               ไชโย ไชโย พร้อม ๆ กัน ท่ามกลางเสียงระฆังวัดดังเหง่งหง่าง กึกก้องไปทั่วใน                                        ยามดึกสงัดซึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มของพวกเรา

_______________________

ช่วงแถมนิดแถมหน่อย

            ณ ค่ำคืนนั้น 31 ธ.ค.2015 ทางวัดขอเปิดลำโพงดังกึกก้องเป็นพิเศษนะคะ เพื่อให้เสียงประกาศเชิญชวน เสียงสวดสายประคำ ดังได้ยินกันทั่วถึงทุกบ้านโดยเฉพาะผู้ที่มิได้ออกมาร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ (อย่าตำหนิว่ากันเลยนะ เพราะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเท่านั้น)

ก่อนเดินทางกลับบ้าน กรุณาเก็บเก้าอี้ของพวกเราไปซ้อนกันยังที่ ๆ เตรียมไว้ให้ด้วยค่ะ

จากนั้นรีบเดินทางกลับบ้าน เข้านอน ตื่นแต่เช้า แต่งตัวสวย ๆ มาวัดให้ทันเวลา 9.00 น. เพื่อรับพระพร คำนับพระสงฆ์ รับปฏิทิน ปีนี้ในปฏิทินมีอะไรพิเศษด้วยนะคะ ดูเอาเองค่ะ

ž กรุณาแจ้งข่าวสารให้พี่น้องที่มิได้มาวัดรับทราบด้วยนะคะ แล้วพบกันตามนัดค่ะ

 

สวัสดีปีเก่าพี่น้องทุกท่าน

 

ขอขอบคุณ

พี่น้องทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนปัจจัย และของขวัญคริสต์มาส

ขอพรพระกุมารเจ้าให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีใหม่ 2559/2016 และตลอดไป

 

________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 28

ฉลองนักบุญทารกผู้วิมล

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา บุญชู โชติพงศ์ (มารีอา ชลี กรีกุล ผู้ขอ),สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิมลี่ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด อันนา อัญชลี วิพัทนะพร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, คุณน้า แอนจาริน เปรมรัตน์, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ยี แซ่หว่อ, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 29

น.โทมัส เบ็กเก็ต พระสังฆราชและมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, คุณปอ, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, ยออากิม ปุ๊ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, ร็อค จตุรัส จินดาหาญดำรง, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันคล้ายวันเกิด คุณพ่อ ประสิทธิ์ ตันเจริญ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, มารีอา ยี แซ่หว่อ, มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, คาทารีนา วัชรี ศันสนยุธ, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 30

อัฐมวารพระคริสตสมภพ

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ (ครบรอบปี), สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, คุณพ่อ เล็ก-คุณแม่ สิริ แซ่จู, โกวิท-สุรพล-แม่สิง-พ่อพรมสถิต ประดิษฐ์, นางนิตยา กาญจนวรกุล, มาแซล บุญพบ เดชารัตน์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด เปาโล วินัย มณีขาว

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, มารีอา ยี แซ่หว่อ, เปโตร ทวีป หอมประทุม, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, อันนา อนุสรณ์ เป๋ปฐม, ฟรังซิสโก เสนาะ คลี่เกิด, ยาโกเบ ประยูร เลขะวัฒนะ, ฟรังซิสโก อบเชย-มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

 

 

 

 

พฤหัสฯที่ 31

น.ซิลเวสเตอร์ ที่ 1 พระสันตะปาปา

06.00 น.

สุขสำราญ เปาโล รตะพงศ์ อาวะจินดา, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร ประเวทย์ วิชชุประภา, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา ใช้กี แซ่เตีย, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ยี แซ่หว่อ, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, คุณน้า แอนจารีน เปรมรัตน์, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ สำหรับสัตบุรุษทุกครอบครัว

ศุกร์ที่ 1

สมโภชพระนางมารีย์พระชนนีพระเจ้า

06.00 น.

งดมิสซา

09.00 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

19.00 น.

งดมิสซา

เสาร์ที่ 2

ระลึกถึง น.บาซิล และ น.เกรโกรี่ แห่งเมืองนาซีอันเซน พระสังฆราชและนักปราชญ์

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, แม่บุ๋-พ่อเหวียน-พี่วิเชียร-พี่จำเนียน-ลูกอ้น นาดี, แอนนา สุดา วิชชุประภา, สุวรรณี-ซาแลน ชินะผา, นายเซียะ แซ่เอ็ง, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด หทัยชนก(โบว์) โกวรรธนะกุล, ยอแซฟ โรจน์-นางสมพรรณ อนรรฆวีวงษ์, บ้านเลขที่ 36, 34/3, 34/7, 38, ครบรอบแต่งงาน เล็ก-นวล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, มีคาแอล ประสิทธิ์ สิทธิ, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปโตร พงษ์ศักดิ์ สิทธิ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, เปโตร เฉลิม โรจนเสน, อันนา มาลา สุวัจนานนท์, คุณน้า แอนจาริน เปรมรัตน์, ยอแซฟ จีราวัฒน์ เล่ห์มงคล, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, มารีอา ยี แซ่หว่อ, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 3

สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน ครอบครัว นางสงวน สุภาพร,

อุทิศ คุณพ่อ ยอห์น คาเบรียล ประชุม มินประพาฬ, คุณพ่อ ราฟาแอล คาร โสรินทร์, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ ดิลก-ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, พิชัย-ทิฆัมพร คมกฤส, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส และสามเณรบ้านเณรยอแซฟ ทุกคน, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, นายกรินทร์ เลิศประพัฒน์, ครบรอบวันเกิด เซซีลีอา ทิพย์วรรณ มีขันทอง, คุณแม่ อารีย์ บรมวิทย์, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, ราฟาแอล ภูชนะ-มารีอา ษราภร ชุณหกาญจน์ธกุล, มารีอา ภาริษา อภิฑาวงษ์, สมศักดิ์-ประกาศิต พัฒนาประพันธ์, มารีอา จรัสศรี-เปโตร ศิริโชติ-ปีโอที่ 10 บุญจรัส-เบเนดิก ศิริชัย-โทมัส กรกฎ สิงห์ษา, ดอมินิโก เอกสิทธิ์ จรุไพรวัลย์, ร้านล้อเจียหวยและครอบครัว, ครอบครัวของผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, เพื่อกิจการต่าง ๆ ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, เทเรซา วิจิตรา ภูมิชาติพงศ์, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ สุรศักดิ์ กุลมาโนชวงศ์, ครอบครัว สำเนียง กิจนิจชีวะ, ครอบครัว ชัยกำจรเกียรติ, ครอบครัว ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ วิทยา-มารีอา วารุณี-มารีอา ประไพศรี ผลวัฒนะ, บ้านกายสุต, โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณแม่พระ, โมทนาคุณนักบุญอันนา, โมทนาคุณนักบุญเปาโล

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ลูกพลัม, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, ยอแซฟ วันชัย เทียนวัง, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เปโตร พ.อ.ดาว ธูปหอม, เปโตร พันเอก(พ) วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, มารีอา เสาวลักษณ์ บำรุงสุข, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, โทมัส สนธิลักษณ์ สุขะกูล, ฟรังซิสโก ธนัช ธนสมบูรณ์, มารีอา สุนีย์ ธนสมบูรณ์, วิญญาณ สกุลทอง ทุกท่าน, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ยี แซ่หว่อ, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, โรซา มะลิ มิ่งทองคำ,ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, ยอแซฟ ประจิต-อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, เปโตร บุญช่วย สิงห์ษา, ยวงบัปติสตา สันต์-มารีอา เลียบ สิงห์สา, อันเดร สิริ-โรซา สุดใจ ชินะผา, ผู้ล่วงลับในครอบครัวของผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, อูบัลโด เลียม กอบวิทยากุล, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ บูชา-อันนา บุญยิ่ง-มัทธิว สมชาย-มัทธิว สมภาค-ฟรังซิส สมยศ, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, เวโรนิกา สำราญ โคกพูน, เปโตร เหลี่ยว-มัตตา แหว่, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร บุญเต็ม อินชิ้น, นางสาว วัชรินทร์ อินชิ้น, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, นางจินตนา จามิกร, แพร ชูเวสศิริพร,มารีอา สมหมาย สอนเทพ, เทเรซา ลัดดาวัลย์ กุลเนตุ, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, วิญญาณในไฟชำระ

CORREGGIO_Nativity_Holy_Night

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

CHRISTMAS

IS

COMING IN LESS THAN ONE MONTH

THANK YOU

CLASSICAL MUSIC; INTERNATIONAL LARGE AUDIENCE
VISIT ON FACEBOOK ADRESS: Golden Eagle; L’Aigle d’Or; Vulturul de Aur

YouTube

of

The Three Tenors Christmas Concert Viena (1999)

______________________

THANK YOU

Peder B. Helland

YouTube

of

1 Hour of Christmas Music

 Instrumental Christmas Songs Playlist

 Piano, Violin & Orchestra

Christmas Music

_____________________

THANK YOU

 Collegium Regale

of

Stephen Cleobury

conducts a wonderful performance of

Handel’s “MESSIAH” from Pieterskerk

by

Lynne Dawson, soprano
Hillary Summers, alto
John Mark Ainsley, tenor
Alastair Miles, bass

The Brandenburg Consort

Crispian Steele Perkins, trumpet

The Choir of King’s College, Cambridge

Pieterskerk in Leiden, Netherlands.

in

Handel “MESSIAH” | King’s College, Cambridge Choir

____________________________

THANK YOU

MGTracey

YouTube

of

2 HOURS OF POPULAR TRADITIONAL OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC WITH TOP CHRISTMAS LIGHT DISPLAYS

OLD CHRISTMAS CAROLS & MUSIC

With Various Versions of these great Carols and Songs:

12 days of Christmas
Dance of the sugar plum fairies
Deck the Halls
First Noel
Hark the Herald Angels Sing
Holiday Brass
Jingle Bells
Jolly Old St Nicholas
Joy To The World
Old Christmas Tree
Silent Night
Up of The Housetop
We Wish You A Merry Christmas

**********************************

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

__________________________

THANK YOU JESUS.

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

TO ALL

From: Saint Francis Xavier, Samsen, Bangkok, THAILAND

***********************************************

__________________________________

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s