สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

10 Jan 2016 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2016

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2016

The Baptism of the Lord – Feast

Icone_Bapteme-du-Seigneur JESUS Baptism

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

___________________________________

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

ปีที่ 50 ฉบับที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2016

ฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง

          มีคำถามที่ตามมาเกี่ยวกับการรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าคือ ทำไมพระเยซูเจ้า บุตรพระเจ้าผู้ไม่มีบาปต้องรับพิธีล้างซึ่งเป็นพิธีสำหรับคนบาป การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าจากยอห์น บัปติสต์ เป็นเครื่องหมายแห่งการเริ่มต้นพันธกิจอย่างเปิดเผยของพระองค์ ที่ยอมปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา ในความรักที่มีต่อประชากรของพระองค์ที่เป็นคนบาปและอยู่เคียงข้างคนบาปเหล่านี้ ซึ่งเป็นภาพล่วงหน้าที่แสดงถึงพิธีล้างด้วยเลือดบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราทั้งหลาย

บรรดาปิตาจารย์ของพระศาสนจักรหลายท่านอธิบายว่า พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นเอกภาพกับประชากรของพระองค์ซึ่งเป็นคนบาป ประการสำคัญ พระเจ้าซึ่งนำทางชีวิตของพระเยซูเจ้าในโลก ได้ใช้โอกาสนี้สำหรับการเริ่มต้นพันธกิจอย่างเปิดเผยของพระเยซูเจ้า ด้วยการรับรองว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา เป็นที่โปรดปรานของเรา” (ลก 3:22)

ดังนั้น การรับพิธีล้างจากยอห์นถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

1)  เป็นการสิ้นสุดชีวิตส่วนตัวที่นาซาแร็ธ    ซึ่งเตรียมพระองค์สำหรับพันธกิจที่เปิดเผยที่กำลังจะ                  เริ่มต้นขึ้น

2)    เป็นเวลาที่แสดงถึงการเป็นส่วนหนึ่งกับประชากรที่เป็นคนบาป ที่ต้องการการกลับใจหันมาหาพระเจ้า

3)    เป็นเวลาแห่งการรับรองจากพระบิดาเจ้าว่า พระองค์ทรงเป็นบุตรสุดที่รักและเป็นที่โปรดปรานของพระองค์

4)    เป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นพันธกิจในการช่วยมนุษยชาติ ผ่านทางการเป็นผู้รับใช้ที่กำลังทนทุกข์ (Suffering Servant)

5)    เป็นเวลาแห่งการเสด็จมาของพระจิตเจ้า ภายใต้รูปปรากฏของนกพิราบเพื่อเสริมพลังให้พระองค์ในการประกาศข่าวดีแห่งการช่วยให้รอดของพระเจ้า

การรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าจากยอห์น บัปติสต์ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนหลายประการ

ประการแรก เราต้องตระหนักในการเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า ผ่านทางศีลล้างบาปพระเจ้าทรงรับเราให้เป็นเป็นบุตรที่รักของพระเจ้า เป็นพี่น้องของพระเยซูเจ้า เป็นสมาชิกของพระศาสนจักร เป็นทายาทแห่งเมืองสวรรค์และเป็นวิหารของพระจิตเจ้า ดังนั้น ศีลล้างบาปจึงเป็นพื้นฐานของชีวิตคริสตชน เป็นประตูที่เปิดไปสู่พระหรรษทานของพระจิตและศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ (CCC 1213)

ประการที่สอง เราต้องตระหนักถึงพันธกิจของเรา ในการมีประสบการณ์ถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวเราและผู้อื่น ด้วยการให้เกียรติ รักและรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความสุภาพ ในการเจริญชีวิตเยี่ยงบุตรของพระเจ้าในความคิด คำพูดและกิจการ และในการมุ่งสู่ความศักดิ์สิทธิ์ผ่านทางการภาวนา การอ่านพระวาจาของพระเจ้า การไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและรับศีลอภัยบาป อีกทั้งในการเป็นผู้ร่วมงานของพระเจ้าในการสร้างอาณาจักรของพระเจ้าในโลก ให้เป็นโลกแห่งความเห็นอกเห็นใจ ความยุติธรรมและความรัก

ประการที่สาม เราต้องรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปอยู่เสมอ การเจิมด้วยน้ำมันสำหรับคริสตังสำรอง เป็นเครื่องหมายแห่งความเข้มแข็งในการต่อสู้เอาชนะความชั่ว การเทน้ำบนศีรษะ เป็นเครื่องหมายของชำระล้างกลายเป็นผู้บริสุทธิ์และของประทานของพระจิตเจ้า การเจิมด้วยน้ำมันคริสมา เป็นการประทับตราอันศักดิ์สิทธิ์และมอบหน้าที่ และการมอบเทียน (ที่จุดจากเทียนปัสกา) เป็นแสงสว่างแห่งความเชื่อที่เราจะต้องทำให้เติบโตและลุกโชนในชีวิตของเรา

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระเจ้าทรงรับเราแต่ละคนให้เป็นบุตรที่รักของพระองค์ ในศีลล้างบาปที่เราได้รับ พระเจ้าได้ตรัสพระวาจาเดียวกันกับเราว่า “ท่านเป็นบุตรที่รักของเรา” ซึ่งเป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นพันธกิจแห่งการเป็นคริสตชนของเราในชีวิตประจำวัน ด้วยการรื้อฟื้นความนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระบิดาเจ้า ช่วยเหลือคนยากจนและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ยืนอยู่ข้างคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและอ่อนแอ และนำผู้อื่นมาหาพระเจ้า

ผ่านทางศีลล้างบาปที่เราได้รับ เราได้กลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรให้เข้ามาเป็นบุตรของพระองค์ ได้รับเจิมด้วยน้ำมันศักดิ์สิทธิ์ให้กลายเป็นที่ประทับของพระเยซูเจ้า ให้เราได้ตอบรับต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเช่นเดียวกับพระเยซูเจ้า ช่วยพระองค์ในการประกาศข่าวดีแห่งอาณาจักรสวรรค์แก่มนุษย์ทุกคน ดำเนินชีวิตเป็นแสงสว่าง และความบรรเทาสำหรับบุคคลที่เดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ เป็นต้นในสังคม หมู่คณะและหมู่บ้านของเรา

 

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

 _______________________

บำรุงวัด

                         คุณพัชนีภรณ์ สถิรวานิช                         12,000                       บาท

อักแนส ประคอง งามสงวน                             500                   บาท

ครอบครัว จินตนเสรี – เจริญจิตต์                  500                   บาท

_________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอาหาร หรือ ร่วมสมทบเป็นปัจจัยเพื่อช่วยการจัดอาหารเลี้ยงสำหรับผู้มาร่วมพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2016 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน
 2. สัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2016/2559

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี ในวันเสาร์ที่ 6 และ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

 1. ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต) วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ศกนี้

พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น.

 1. วันตรุษจีน – ตรุษญวน ประจำปี 2016/2559 ตรงกับวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ศกนี้ มีมิสซาขอพร เวลา 9.00 น. ทางวัดงดมิสซารอบ 6.00 น. และ 19.00 น.
 2. วันพุธรับเถ้า ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์    พิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น.
 3. เสกสุสานประจำปี 2016/2559

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้  พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน เวลา 16.30 น.

ทางวัดมีดอกไม้ และเทียนบริการ

          อย่าลืม ชำระค่าบำรุงสุสานของหลุมศพ

                        – กุฎิ              500      บาท

                    – แฟลต           250      บาท

 

ขอขอบคุณ

            มารีอา นนทร ศรีประมงค์

ทำบุญช่วยค่าน้ำวัด                             500                  บาท

มารีอา ขนิฐา

ทำบุญช่วยค่าไฟฟ้าวัด                         500                  บาท

อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว

                        ทำบุญซ่อมแซมวัด                              500                  บาท

___________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

วันนี้เป็นวัน “บุคลากร” ของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ คำว่า บุคลากร แปลว่า ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน

วัดสามเสนของเรา มีบุคลากร ซึ่งสังกัดอยู่ในองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 15 องค์กร ทุก ๆ องค์กรจะต้องมีพระสงฆ์ดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธาน หรือจิตตาภิบาลเสมอ บางองค์กรจะมีที่ปรึกษาเป็นตัวแทนจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ โรงเรียนโยนออฟอาร์ค อีกด้วย เช่น สภาภิบาลเป็นต้น และแต่ละองค์กรก็จะต้องสรรหาฆราวาสเป็นผู้นำองค์กรด้วย ซึ่งจะมีอายุการปฏิบัติงานตามวาระด้วยเช่นกัน

ขอแนะนำชื่อองค์กรและผู้นำองค์กร รวมทั้งภาระงานโดยสังเขปให้พี่น้องได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะ

 1. สภาภิบาล

มารีอา รัชนี เยาวสังข์ เป็นผู้อำนวยการ    มีสมาชิกเป็นฆราวาส 22 ท่าน

แบ่งงานออกเป็น 9 ฝ่าย ได้แก่ 1. ฝ่ายพิธีกรรม 2. ฝ่ายสังคม 3. ฝ่ายที่ดิน 4. ฝ่ายศาสนสัมพันธ์และ

คริสตสัมพันธ์ 5. ฝ่ายเยาวชน 6. ฝ่ายสารสนเทศ ข้อมูล ข่าวสาร ถ่ายภาพ 7. ฝ่ายจัดเลี้ยงต้อนรับ

 1. ฝ่ายกระแสเรียก 9. ฝ่ายอภิบาลครอบครัว – ธรรมทูต และวิถีชุมชนวัด
 2. คณะพลมารี

มีทั้งหมด 3 เปรสิเดียม แต่ละเปรสิเดียมจะมีกิจกรรมหลักอยู่คือ เยี่ยมบรรเทาใจคนเจ็บป่วย ผู้สูงอายุ คนพิการ คนใจเฉื่อยชากับพระ คนมีปัญหาเรื่องการแต่งงานและต้องการความช่วยเหลือ นำพระสงฆ์ไปส่งศีลตามบ้านต่าง ๆ และร่วมงานกิจกรรมของวัด

– เปรสิเดียมพระมารดาทรงฤทธิ์              ซ.เทเรซา ประไพ ภูมิพานิช        เป็นประธาน

– เปรสิเดียมพระมารดาคริสตังทั้งหลาย      ซ.อันนา ลัดดาวรรณ เวชเนียน     เป็นประธาน

– เปรสิเดียมพระมารดาแห่งการประจักษ์     ซ.ดรุณี ตัณฑนุช                     เป็นประธาน

 1. สมาคมนักบุญวินเซน เดอ ปอล

นายนรินทร์ ชมจินดา เป็นประธาน ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์เมตตาจิต ช่วยผู้ยากไร้ทางกายและใจ

 1. คณะคูร์ซิลโล แห่งพระคริสตศาสนา

คุณนุชนาฏ ธารีจิตต์ เป็นประธาน

งานของคณะคือ เป็นผู้นำเฝ้าศีลทุกศุกร์ต้นเดือน จัดอบรมฟื้นฟูจิตใจสมาชิกร่วมกับทางอัครสังฆมณฑล

และเขตต่าง ๆ

 1. เครดิตยูเนียน

คุณจำนง เอียงผาสุก ประธานอำนวยการ

ปฏิบัติงานตามจิตตารมณ์ 4 ประการคือ สนใจ ห่วงใย แบ่งปัน และรับใช้

 1. ชมรมผู้สูงอายุ

คุณลาวัลย์ ศรจิตติ ประธานกลุ่มร่วมกับคุณประไพ ภูมิพานิช คุณรัชนี เยาวสังข์

ก่อตั้งมาได้ 15 ปีพอดี กิจกรรมที่ทำคือ ตั้งชมรมกาแฟบริการพี่น้องที่มาวัดวันอาทิตย์ รอบมิสซา 8.30 น.

สวดสายประคำ เฝ้าศีลร่วมกันทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ในวัด    ประชุมทุกเสาร์สุดท้ายของเดือน

 1. กลุ่มเยาวชน

คุณกนต์ธีร์ ช่วยศรีนวล ประธานกลุ่ม  มีสมาชิก 13 ท่าน

กิจกรรมที่ทำคือ ช่วยทำงานต่าง ๆ ของวัด รวมทั้งร้องเพลงอวยพรคริสต์มาสตามบ้าน

จัดงานรื่นเริงต่าง ๆ ฯลฯ

 1. คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท

คุณสมจิตร ตรรกเวศม์ ประธาน

มีสมาชิก 36 ท่าน กิจกรรมที่ทำได้แก่ ประชุมกลุ่ม เข้าเงียบ ร่วมงานโครงการต่าง ๆ ของคณะกรรมการ

กลาง เยี่ยมคนเจ็บ คนชรา

 1. คณะนักขับร้องประสานเสียง เซซีลีอา

คุณฐปนีย์ ศาลิคุปต ประธาน

มีสมาชิกประจำ 25 ท่าน กิจกรรมหลัก ขับร้องในพิธีบูชาขอบพระคุณในวัด ร่วมงานด้านดนตรีของพระ

ศาสนจักร ฯลฯ

 1. กลุ่มผู้อ่านพระคัมภีร์

     คุณสมฤทัย ศรจิตติ ประธาน    มีสมาชิก 18 ท่าน

 1. คลินิกสะมาริตัน

นายแพทย์ วิษณุ ธาราฉัตร    เปิดบริการทุกวันพุธ เวลา 18.00 น. – 19.30 น.

 1. กลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร

     คุณสมพงษ์ จันทร์เรือง ประธาน

มีคติประจำกลุ่มคือ มุ่งมั่นรับใช้ บริการด้วยใจ ร่วมกันพัฒนา  มีสมาชิก 11 ท่าน

 1. วิถีชุมชนวัด

       คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์ ผู้ดูแล กำลังดำเนินการ

                                                                        สุขสันต์วันบุคลากรค่ะ

มิสซาประจำสัปดาห์

  จันทร์ที่ 11

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิมลี่ แซ่อุน, อันนา มะลิ จึงประไพ, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด อันนา ณัฐพร เทพพิทักษ์,

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ยี แซ่หว่อ, มารีอา แดง แซ่ลิ้ม, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), วิญญาณในไฟชำระ

  อังคารที่ 12

ระลึกถึง บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง พระสงฆ์และมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, อันนา ทองอยู่ ฉัตรบรรยงค์, ฟรังซิสเซเวียร์ จิตติ พงศ์ธนสาร, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ เกาเที้ย แซ่โป่ว, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), เปาโล ทนงศักดิ์

โนนใหญ่, วิญญาณในไฟชำระ

  พุธที่ 13

น.ฮีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ์

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร ประเสริฐ ชื่นวุฒิ, ยาโกเบ ประยูร เลขะวัฒนะ, มัทธิว ซ้าง บุญเจือ, เปโตร ราศรี ทิวไผ่งาม, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ มนูญ-มารีอา ทรัพย์ สนเจริญ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปโตร ตุ่ย ศรีประมงค์ (ครบรอบวันตาย), มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), ผู้ที่ฝังอยู่ในสุสานติด (ใกล้) บ้านเลขที่ 98 ซ.มิตตคาม, วิญญาณในไฟชำระ

  พฤหัสฯที่ 14

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร ประเวทย์ วิชชุประภา, เทเรซา ฮุยกุง แซ่ซิ, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซา ณัฏฐิณี วรรณางกูร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เซซีลีอา เนิน ศรีประมงค์ (ครบรอบวันตาย), ปีโอ สมศักดิ์ ศรีประมงค์, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), วิญญาณในไฟชำระ

  ศุกร์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด แบร์นาแด๊ต แพร์ โกวรรธนะกุล, ครบรอบวันเกิด อันนา มารี นันทศรี เหรียญโมรา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นายกิตติ ศรีภิรมย์, นาย

ฉลวย ศรีกวีราช, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, เทเรซา ณัฏฐิณี วรรณางกูร, ครบรอบวันเกิด อันนา มารี นันทศรี เหรียญโมรา, สมาชิกทุก ๆ คนที่อยู่ในบ้านเลขที่ 46/3 ซ.มิตตคาม

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), ยอแซฟ พยอม รจิตธำรง, วิญญาณครอบครัว “เหรียญโมรา”, วิญญาณในไฟชำระ

  เสาร์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 1 เทศกาลธรรมดา หรือวันเสาร์ระลึกถึงพระนางพรหมจารีมารีย์

06.00 น.

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอา โยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มาร์แซล บุญพบ เดชารัตน์, เทเรซา ดารา เดชารัตน์, แอนนา สุดา วิชชุประภา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, สำหรับคณะผู้บริหาร และครู ร.ร.อนุบาลยุววิทย์, สำหรับผู้บริหาร-ครู-ศิษย์พันธะศึกษา, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), สำหรับผู้บริหาร-ครู-ศิษย์พันธะศึกษาที่ล่วงลับ, มาร์แซล บุญพบ เดชารัตน์, เทเรซา ดารา เดชารัตน์, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาทิตย์ที่ 17

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, อันนา พูลศรี พฤกษากร และลูกทุกคน

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ยอแซฟ ดิลก-ยอแซฟ เชาวน์ ชีรานนท์, มารีอา เซียมหงส์-เปโตร บุ่นเภา แซ่เจี่ย, มัทธิอัส พัน-อันนา เงิน พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, พิชัย จิ๋วราษฎร์อำนวย, ทิฆัมพร คมกฤส, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาติ ปิติสันต์, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, ยอแซฟ สุรศักดิ์ กุลมาโนชวงศ์, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ครอบครัว ชัยกำจรเกียรติ, ครอบครัว อันนา รุ่งรัตน์ แสงโสภา, ครอบครัว มารีอา นิตยา แซ่ตั้ง, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครบรอบวันเกิด เปาโล กิติ สมสินสวัสดิ์, นายโรจน์-นางสมพรรณ อนรรฆวีวงษ์, ยวง อัครสาวก พลนรินทร์ รัศมีมารีย์, ครอบครัว ยอแซฟ ปริญญา สมพานิช, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS), ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว มาตุกุล, เปโตร สมชาย งามศิริจิตต์ (อู่ลาดพร้าวการาจ), มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ,โมทนาคุณพระโต, โมทนาคุณนักบุญอันนา, โมทนาคุณนักบุญเปาโล

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธุ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, เปโตร จุมพล ซีกเพชรทอง, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นางพิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์, มารีอา เน ฤกษ์โสภา และญาติ, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ครอบครัว สกุลทอง,วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), แคทเธอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร บุญเต็ม อินชิ้น, น.ส.วัชรินทร์ อินชิ้น, เปโตร สมพร-ยอแซฟ สมรัก ถ้ำกลาง, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, ยอแซฟ อนันต์ ฉันท์ทนุเกียรติ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ ประชุม-มารีอา วิมลมาศ ปิติสันต์ (ครบรอบวันถึงแก่กรรม), มารีอา ยอแซฟ สมชาย ยันต์เจริญ, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, ยอแซฟ ประจิต-อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ยวงบัปติสตา วันชัย สมบูรณ์นิตย์, วิญญาณสมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS), ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ ผู้สนับสนุนคณะพลมารีย์

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา สมหมาย สอนเทพ, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, ศ.นพ.ทองน่าน วิภาตะวณิช (นางมลิวัลย์ โทนผลิน ผู้ขอ), วิญญาณในไฟชำระ

lwjas0059 FFFFFFFFFFFFFFFFFFF

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s