สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

24 Jan 2016 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2016

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2016

“Go into the whole world

and proclaim the Gospel to every creature.

STOP JUDGING stdas0053

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_______________________________

าทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2016

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

หลังสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง บทพระวรสารวันอาทิตย์ของพระศาสนจักรได้รับการปรับปรุงให้มีวงรอบสามปีคือ ปี A พระวรสารนักบุญมัทธิวที่เน้นความเป็นกษัตริย์ที่ทรงอำนาจของพระเยซูเจ้า, ปี B พระวรสารนักบุญมาระโกที่เน้นฤทธานุภาพของพระเยซูเจ้าเพื่อพิสูจน์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระแมสิยาห์ (ในการกระทำและอำนาจเหนือธรรมชาติ) และปี C พระวรสารนักบุญลูกาเน้นพระเมตตากรุณาของพระคริสตเจ้า (ที่มีต่อคนยากจน คนที่ถูกทอดทิ้ง คนต่างชาติและผู้หญิง) ส่วนพระวรสารนักบุญยอห์นใช้อ่านในวันอาทิตย์ในเทศกาลปัสกา เน้นธรรมล้ำลึกของพระเยซูเจ้า ผู้ซึ่งเป็นอยู่กับพระบิดาเจ้าตั้งแต่นิรันดร

วันนี้เราเริ่มต้นพระวรสารโดยนักบุญลูกา ในอารัมภบท (ลก 1:1-4) ลูกาได้บอกให้เราทราบถึงเหตุผลในการเขียนพระวรสารของท่าน นั่นคือเพื่ออธิบายให้เทโอฟีลัส เจ้าหน้าที่ชาวโรมันได้เข้าใจถึงความเป็นคริสตชน เราได้พยายามที่จะอธิบายให้คนอื่นได้เข้าใจถึงความเป็นคริสตชนของเราบ้างไหม หลายคนเข้าใจว่าคริสต์ศาสนาเป็นศาสนาที่เน้นเรื่องบาป การพิพากษา นรกและสวรรค์ ทำให้หลายคนเข้าใจว่าพระเจ้าในแบบตำรวจที่คอยจับผิดและลงโทษมนุษย์ ซึ่งลูกาได้แสดงให้เห็นถึงความรักและพระเมตตาของพระเจ้ามากกว่าการลงโทษ

นั่นคือเหตุผลที่ลูกาบอกเทโอฟีลัสถึงความเชื่อคริสตชน โดยมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในศาลาธรรมแห่งเมืองนาซาเร็ธอย่างมีคุณค่า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบแต่เฉพาะในพระวรสารโดยนักบุญลูกาเท่านั้น พระเยซูเจ้าได้ประกาศอย่างเปิดเผยถึงพันธกิจของพระองค์ในโลก นั่นคือการเสด็จมาเพื่อเริ่มการปฏิวัติความรักและความเมตตากรุณาในโลก “พระองค์ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ ให้ประกาศข่าวดีแก่คนยากจน ทรงส่งข้าพเจ้าไปประกาศการปลดปล่อยแก่ผู้ถูกจองจำ คืนสายตาให้แก่คนตาบอด ปลดปล่อยผู้ถูกกดขี่ให้เป็นอิสระ ประกาศปีแห่งความโปรดปรานจากพระเจ้า” (ลก 4:18-19)

พระวรสารวันนี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชน ในการดำเนินชีวิตประจำวันหลายประการ

ประการแรก เราต้องอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจความเป็นคริสตชน ยังมีผู้คนอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่รู้จักนามเยซูและมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับคริสต์ศาสนา เป็นหน้าที่ของเราคริสตชนแต่ละคนที่จะต้องอธิบายให้พวกเขาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับความเชื่อและข้อคำสอนของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน

ประการที่สอง เราต้องฟังพระวาจาของพระเจ้าด้วยหัวใจ พยายามทำให้พระวาจาของพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเรา ในทุกสถานการณ์ของชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความรัก ความเมตตากรุณาและเอาใจใส่ที่เราพึงมีต่อกัน ตามแบบอย่างของพระคริสตเจ้าที่นักบุญลูกาพยายามนำเสนอ

ประการที่สาม เราต้องประกาศข่าวดีของพระเจ้า พระเยซูเจ้าได้เริ่มต้นพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีแก่คนยากจน คนถูกกดขี่และประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเจ้าที่นาซาเรธ บ้านเกิดของพระองค์ เราจึงต้องเริ่มประกาศข่าวดีจากครอบครัวและหมู่บ้านของเรา ตามคำประกาศของพระเยซูเจ้า โดยเฉพาะกับคนยากจน คนถูกกดขี่และคนที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

บทสรุป

พี่น้องที่รัก นักบุญลูกาได้แสดงให้เห็นถึงความรักและพระทัยเมตตากรุณาของพระเยซูเจ้า ที่มีต่อทุกคน โดยเฉพาะคนยากจน คนเดือนร้อนและต้องการความช่วยเหลือ เราต้องดำเนินชีวิตให้สมกับการเป็นคริสตชนที่เชื่อในพระคริสตเจ้า และกล้าที่จะประกาศให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความเป็นคริสตชนของเรา นี่คือพันธกิจของเราแต่ละคนและหมู่คณะในการนำข่าวดีของพระองค์ไปสู่ทุกคน

วันนี้พระวรสารได้ท้าทายเราให้ฟังข่าวดีของพระองค์ ยอมรับข่าวดีเข้ามาสู่ใจของเรา และยื่นมืออกในการปฏิบัติความรักกับคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบรอบตัวเรา เพื่อช่วยพวกเขาได้ตระหนักถึงความรัก พระทัยเมตตากรุณาและความโปรดปราณของพระเจ้า ที่เสด็จมาเพื่อช่วยเหลือเราทุกคน

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

______________________

ขอขอบคุณ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร

จำนวน   1,000   บาท

__________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดอาหาร หรือ ร่วมสมทบเป็นปัจจัยเพื่อช่วยการจัดอาหารเลี้ยงสำหรับผู้มาร่วมพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และผู้อ่านพระคัมภีร์ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2016 พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน พี่น้องสามารถบริจาคได้ที่ตู้ทานหน้าวัด
  2. สัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2016/2559

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี ในวันเสาร์ที่ 6 และ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

  1. ฉลองพระรูปพระเยซูเจ้ารักษาชายตาบอด (พระโต) วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ศกนี้

พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 19.00 น.

  1. วันตรุษจีน – ตรุษญวน ประจำปี 2016/2559 ตรงกับวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ศกนี้ มีมิสซาขอพร เวลา 9.00 น. ทางวัดงดมิสซารอบ 6.00 น. และ 19.00 น.
  2. วันพุธรับเถ้า ปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์    พิธีเสกและโรยเถ้า เวลา 19.00 น.

ขอเชิญพี่น้องจำศีลอดอาหาร ตามกฎเกณฑ์ของพระศาสนจักร

  1. เสกสุสานประจำปี 2016/2559

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้  พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน เวลา 16.30 น.

ทางวัดมีดอกไม้ และเทียนบริการ

อย่าลืม ชำระค่าบำรุงสุสานของหลุมศพ

                              – กุฎิ                  500       บาท

– แฟลต              250       บาท

  1. 7. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในเวลาทำการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2243-0057-9
  2. ขอเชิญพี่น้องร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ ของ สังฆานุกร กิตติคุณ เสมามอญ (ที่เคยมาช่วยงานวัดสามเสนเมื่อปีที่แล้ว) วันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2016 เวลา 10.00 น. ณ วัดแม่พระประจักษ์เมืองลูร์ด   อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

 __________________________________

ประกาศอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

เรื่อง อนุญาตให้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร

——————–

                        ตามที่สามเณราลัยแสงธรรมจะจัดให้มีพิธีบวชสังฆานุกร พิธีแต่งตั้งผู้ช่วยพิธีกรรม และพิธีแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2016 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมารดาพระผู้ไถ่ วิทยาลัยแสงธรรม สามพราน

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้พิจารณาและมีความเห็นว่า สามเณรของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวน 2 ท่าน มีความเหมาะสมที่จะได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร เราจึงอนุญาตให้สามเณรทั้ง 2 ท่าน ได้รับศีลบวชเป็นสังฆานุกรได้ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ :

  1. สามเณร เปโตร วิทวัฒน์ แก้วแหวน                สัตบุรุษวัดพระบิดาเจ้า
  2. สามเณร อันโตนิโอ วิทยา เขียวประไพ                สัตบุรุษวัดนักบุญเปโตร สามพราน

ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2015

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

                                               ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 คุณพ่อ ประยุทธ ศรีเจริญ

เลขาธิการอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

____________________________

บำรุงวัด

ตลาดเช้าบ้านญวน          1,000         บาท

_______________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            ในพระสมณสาส์น “เลาดาโตซี” ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส มีบทภาวนาเพื่อโลกของเราที่เกี่ยวกับมนุษย์ทุก ๆ คนอย่างต่อเนื่องอีกมากมาย

สำหรับบทภาวนาที่นำเสนอในวันนี้ เมื่อพี่น้องได้อ่านแล้วคงจะทราบได้ว่า ในหมู่บ้านของเรา ยังมีพี่น้องชายหญิงอีกจำนวนหนึ่งที่จะต้องไตร่ตรองและนำไปพัฒนาตนเอง

บทภาวนา

ข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานพลังแห่งความรักของพระองค์แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้จักหว่านความงดงาม มิใช่หว่านมลพิษหรือการทำลาย ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรู้จักความดีส่วนรวม รู้จักดูแลรักษาโลกที่เราอาศัยอยู่นี้ เพื่อเตรียมอนาคตที่ดีกว่า อาแมน

ข้อคิดจากบทภาวนาบทนี้

± รู้จักหว่านความงดงาม เตือนพวกเราให้ช่วยกันทำให้หมู่บ้านสามเสนสวยงาม มองไปถนนไหน ซอยไหน หน้าบ้านไหน ริมรั้วไหนก็เกิดความสบายตา น่าอยู่ไปหมด

            ± มิใช่หวานมลพิษหรือทำลาย เตือนพวกเราบางคนที่ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง กินที่ไหน โยนที่นั่น จอดรถแล้วไม่ดับเครื่อง ฉันต้องการความเย็น คนอื่นก็ดมก๊าซพิษไป วางอาหารให้แมวกินตามที่ต่าง ๆ (แต่ไม่ใช่ที่บ้านของตน) โดยเฉพาะบริเวณวัด ข้างรั้วโรงเรียน ย.อ. อ้างว่ารักแมวมาก แต่ทำให้ผู้อื่นต้องสูดดมขี้แมวกันอยู่ทุกวันนี้ ละอายใจบ้างนะคะ หญิงผู้วางอาหารแมวทั้งหลาย จูงหมาตัวมหึมาออกเดินแต่เช้าตรู่ ผู้คนยังไม่ตื่นให้ไปถ่ายมูล (ขี้) ตามหน้าบ้านผู้อื่น ตามซอย ตามถนนหนทาง สกปรกและส่งกลิ่นอันไม่พึงปรารถนาเลยนะคุณชายลึกลับ ชาวบ้านต่างร้องเรียนกันมากมายในเรื่องนี้

± รู้จักรักความดีส่วนรวมและรู้จักดูแลโลกที่เราอาศัยอยู่ พี่น้องในหมู่บ้านสามเสน หากพบเห็นผู้ที่กระทำกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น หน้าที่ของพวกเราคือ ชี้แนะตักเตือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อว่าในอนาคตหมู่บ้านสามเสนของเรา จะมีบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่น่ามองต่อไป

สำหรับเรามนุษย์การทำลายทำให้ดิน น้ำ อากาศเป็นมลพิษเป็นบาปทั้งสิ้น

_________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

 

จันทร์ที่ 25

ฉลองการกลับใจของนักบุญเปาโล อัครสาวก

06.00 น.

สุขสำราญ พอลล่า แรน พัคพันธุ์พงชัย

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิมลี่ แซ่อุน, ภราดา อะลอยซิ้วส์, โทมัส บุญส่ง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร, สำหรับคุณรัตน์ชัย กิจสวัสดิ์, พอลล่า แรน พัคพันธุ์พงชัย

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), ยาโกเบ บุญเกิด สนเจริญ, มารีอา ดารา-ซีเมออน จำรูญ เล่ห์มงคล, มารีอา จาด, ดอมินิโก หิ่ง โก่งศร, ภราดา มงฟอร์ต, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 26

ระลึกถึง น.ทิโมธี และ น.ทิตัส พระสังฆราช

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยออากิม ปุ๋ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, มารีอา สุวรรณา-นายสุวรรณ์ ใจประสาท, อันนา มะลิ จึงประไพ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, มารีอา ธีรวรรณ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ภราดา วินเซนต์เมรี่, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร, ยอแซฟ รัชดาเล่ห์มงคล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), มารีอา กิมเลี้ยง โก่งศร, เปโตร เปาโล สลวย วรรณางกูร, ฟรังซีสโก ธีรรัตน์, ภราดา ยอห์นเมรี่, มารีอา วาลิส-ยอแซฟ ประสงค์ เล่ห์มงคล, อันนา ซอย-นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำไย รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซีสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 27

น.อังเยลา เมริชี พรหมจารี

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ภราดา เกร๊กกอรี, เทเรซา มารี ปิยะวดี, นายโฉ-นางชิ้นฉ่าย ตันจิตร, เปาโล ดำรง-ลูกา นพรัตน์ ธาราฉัตร, เปาโล ภักดี ผิวดำดี, เปโตร ผล ไกรสมสุข, เปโตร ประเสริฐ รื่นหาญ, อันนา สุภาพ เหวียน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, เปโตร เปาโล สลวย วรรณางกูร, นายสุเทพ ตันจิตร และบุตร, อันนา กัญญา ผ่องศรี, ยอแซฟ ธาตรี, ยวงบัปติสตา วิเศษ-มารีอา ประยูร-นายสันติ ตาริชกุล, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ภราดา ฮิวเบิร์ต, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 28

ระลึกถึง น.โทมัส อาไควนัส พระสงฆ์และนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

อุทิศ คุณพ่อ มีคาแอล คมทวน มุ่งสมหมาย (ครบรอบปี), ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร ประเวทย์ วิชชุประภา, อัมโบรซีโอ แตน, ฟรังซีสโก ยิ้ม โชติพงษ์, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นางนิตยา กาญจนวรกุล, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาร, วันเกิด มารีอา มะลิวรรณ สุวรรณธาร, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก ชาตรี ปลื้มเงิน, มารีอา กิมกี, มารีอา ละออ ธนสมบูรณ์, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 29

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว แบร์นาแด๊ต รังษี

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, มารี-หลุยส์ วิมล นิติรักษ์, ฟรังซีสโก ทวีศักดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว มารีอา ธารี, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร, ครบรอบวันเกิด เทเรซา จิตตินี รุ่งจตุรงค์, ครอบครัว ปุญยธร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เทเรซา ละออง, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล (ครบรอบวันตาย 1 ปี), โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 30

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลธรรมดา หรือวันเสาร์ระลึกถึงพระนางพรหมจารีมารีย์

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว เปโตร มารี ทองหล่อ, วันเกิด มารีอา ดวงพร ลักษมีวรานนท์, วันเกิด เซอร์ยูเลียนา ลมณี โจหิงค์

อุทิศ แอนนา สุดา วิชชุประภา, ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด เซอร์ ยูเลียนา ลมณี โจหิงค์, ออกัสติน ศศินทร์-ออกัสติน ศรินทร์, ครอบครัว งามสงวน, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, ยอแซฟ สุทัศน์ อินทสูรย์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น (นัฐกานต์ เจนผาสุก ผู้ขอ), เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 31

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลธรรมดา

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว ธนสมบูรณ์, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มัทธิอัส พัน-อันนา เงิน พันธุมจินดา, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, เปโตร อนุช กัณหะเสน, นวลละออ วิไลกุล, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, พิชัย จิ๋วราษฎร์อำนวย, ทิฆัมพร คมกฤส, จอห์น แมรี่ กริช คมกฤส, ทีโอดอร์ แมรี่ คทา คมกฤส, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, เซซีลีอา ประทิน ฤกษ์โสภา, ครอบครัว ชัยกำจรเกียรติ, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, เปโตร สมชาย งามศิริจิตต์ (อู่ลาดพร้าวการาจ), วันเกิด เปโตร สุชาติ พัฒนกิจดำรงค์, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, ครอบครัว อันนา เมตตา ปิ่นทอง, ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร และครอบครัว, เปโตร ฐาภรณ์ ธรรมวิทย์, ครอบครัว อันนา จงสุดา แก้วไกรสร, ลูก ๆ ท่าน้ำบ้านญวนทุกคน, ร้านล้อเจียหวย และครอบครัว, น.ส.วิไลวรรณ ทองประยูร, ครอบครัว มารีอา นิตยา แซ่ตั้ง, ครอบครัว คลอใจ และพิศมัย เลาหศิริ, เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข และครอบครัว, คุณสุรชัย-คุณสุนีย์ ศศิสุวรรณ, มารีอา ศรีสมัย เจ็งไพจิตต์, ครอบครัว สว่างเนตร-เสรีสำราญ, ครอบครัว รวมสำราญ, ครอบครัว มาตุกุล, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, อันนา สุภาพ เหวียน, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ยอแซฟ สุปารีย์ แสงหาญ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวงบอสโก อติชาต ปิติสันต์, เทเรซา ชัญญา บุญเจริญ และครอบครัว, ครอบครัว ยอแซฟ สะอาด ธรรมภิรักษ์, โมทนาคุณแม่พระ, โมทนาคุณพระโต,

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอา เน ฤกษ์โสภา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, เปโตร จุมพล ซีกเพชรทอง, นางพิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์, ผู้ล่วงลับไปแล้ว “ตระกูล สกุลทอง”, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอา มักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร บุญเต็ม อินชิ้น, น.ส.วัชรินทร์ อินชิ้น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, มารีอา สมบูรณ์ เกตุนที, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ลอแรนซิโอ กาจ กิจธรรม, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, ยอแซฟ พล.ต.ท.สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต.ทวี ณ บางช้าง, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ยอแซฟ เชาวน์ กาญจนาธีระ, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ กิติชัย ตรรกเวศม์, อาม่า, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง-มารีอา เขียน, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, เปโตร มี-อันน ใบ ศรีสุข และญาติพี่น้องผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคน, ฟรังซิสโก เสวย ธรรมภิรักษ์, มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์, ฟรังซิสโก อารมณ์ ธรรมภิรักษ์, อันนา อรุณ ธรรมภิรักษ์, เปาโล เปี๊ยะกวง แซ่อึ้ง, เทเรซา เนี้ยสี แซ่อึ้ง, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว สุสังกรกาญจน์, ครอบครัว ภูริคุปต์, ฟรังซิสโก วรวิช บัวศรี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, ศ.นพ.ทองน่าน วิภาตะวณิช (นางมลิวัลย์ โทนผลิน ผู้ขอ), ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์, เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, เปโตร วศิน สุสังกรกาญจน์, วิญญาณในไฟชำระ

The Conversion of Saint Paul, apostle

PARMIGIANINO_The_Conversion_Of_St_Paul BBBBBBBBBBBB

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s