สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

7 Feb 2016 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2016

7 Feb 2016 St. Francis Xavier Newsletter.

ปีที่ 50 ฉบับที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2016

**************************

They scurried about the surrounding country and began to

bring in the sick on mats to wherever they heard he was.

1 OUR FATHER 375px-Bloch-SermonOnTheMount

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

______________________________

Ash Wednesday

Electronics Technician 3rd Class Leila Tardieu receives the sacramental ashes during an Ash Wednesday celebration aboard the amphibious assault ship USS Wasp (LHD 1). U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Brian May (Released)

วันพุธรับเถ้า

Ash Wednesday is the first day of Lent in the Western Christian calendar. It occurs exactly 46 days before Easter  (40 fasting days not counting Sundays). It is a moveable fast that can fall as early as February 4 and as late as March 10.

Ash Wednesday is named after the practice of placing ashes on the foreheads of faithful as a reminder of human mortality, and as a sign of mourning and repentance to God. Ash Wednesday is being observed by most Christian, including Catholics, Anglicans, many Lutherans and Methodists. In the Catholic Church, Ash Wednesday is observed by fasting, abstinence from meat. The Anglican Book of Common Prayer also designates Ash Wednesday as a day of fasting.

The custom of sprinkling ashes as a sign of mourning and repentance, celebrated on Ash Wednesday, is known in many cultures and traditions, including in ancient Egypt, Arabs and Greece. In the liturgy, it appeared in the eighth century — the first testimony of the practice comes from the tenth century. In 1091, Pope Urban II launched the custom as binding the whole Church. At the same time, it has been established that the ash has to come from the palm trees dedicated on Palm Sunday of the previous year.

© Calendar-12.com 2011 — 2016

_____________________________

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

ปีที่ 50 ฉบับที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2016

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

หัวเรื่องของบทอ่านวันนี้คือ การเรียกของพระเจ้าและการตอบสนองต่อการเรียกของประชาชน จิตตารมย์ของการเป็นคริสตชนอยู่ที่การเป็นศิษย์ติดตาม ซึ่งหมายถึงการตอบสนองต่อการเรียกของพระเจ้า เรื่องราวที่เราได้ฟังในบทอ่านวันนี้บอกเราถึง มาตรฐานของพระเจ้าในการเลือกสรรคนที่จะเป็นประกาศกและศาสนบริกรของพระองค์ การเรียกประกาศกอิสยาห์ นักบุญเปาโลและเปโตร เป็นการเรียกส่วนบุคคลให้กลับใจกลายเป็นศิษย์ติดตามพระองค์ ทะเลสาบเยนเนซาเร็ธ เป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในอิสราแอล กว้าง 13 กิโลเมตร ยาว 21 กิโลเมตร มีชื่อเรียกอีกว่า “ทะเลสาบกาลิลี” และ “ทะเลสาบทิแบริอัส” ในสมัยพระเยซูเจ้ามีเมืองต่างๆ ตั้งอยู่รอบทะเลสาบนี้ถึงสิบเมืองและมักเรียกชื่อตามเมืองที่ตั้งอยู่ ส่วนเยนเนซาเร็ธเป็นชื่อของที่ราบฝั่งตะวันตกของทะเลสาบ ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่ง อีกทั้งเป็นสถานที่ที่พระเยซูเจ้าได้เผยแสดงอำนาจของพระเจ้าให้ปรากฏหลายครั้ง

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนประชาชนจากเรือของเปโตร เมื่อการเทศน์สอนสิ้นสุดลง พระองค์ทรงบอกเปโตรให้แล่นเรือออกไปในที่ลึกและลงอวน เปโตรถือเป็นชาวประมงที่ชำนาญการจับปลาที่รู้เวลาและจุดที่ปลาชุม จึงบอกกับพระองค์ว่าพวกเขาจับปลาทั้งคืนไม่ได้สักตัว เปโตรต้องการแสดงภูมิรู้ของตนเพราะปลาจะออกหากินเวลากลางคืนเท่านั้น พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นเพียงช่างไม้กลับบอกให้ลงอวนตอนกลางวัน แต่เปโตรยอมปฏิบัติตามและได้ปลาเป็นจำนวนมาก จนต้องเรียกเรืออีกลำให้มาช่วยลากอวนเข้าฝั่ง ได้ปลาเต็มสองลำเรือ

เปโตรเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันที ท่านตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้า สำนึกในความบาปและความไม่เหมาะสมของตนเอง นี่คือท่าทีที่เราพบจากบทอ่านทั้งสาม ประกาศกอิสยาห์เห็นถึงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าและสำนึกว่าตนเองเป็นคนที่ริมฝีปากมีมลทิน นักบุญเปาโลมีความรู้สึกว่าไม่ควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครสาวก เพราะเคยเบียดเบียนกลุ่มคริสตชน ส่วนเปโตรกราบลงและขอให้พระเยซูเจ้าถอยห่างจากท่านผู้เป็นคนบาป

นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญของทั้งสามท่าน เมื่ออยู่ต่อหน้าและมีประสบการณ์โดยตรงกับพระเจ้า ทุกคนต่างสำนึกในความบาปและความไม่เหมาะสมของตน พระเยซูเจ้าได้ใช้โอกาสนี้ในการเรียกและมอบพันธกิจของพระองค์แก่เปโตร อันดรูว์ ยากอบและยอห์น “อย่ากลัวเลย ตั้งแต่นี้ไปท่านจะเป็นชาวประมงหามนุษย์” และผลที่ตามมาคือ พวกเขาได้ละทิ้งทุกสิ่งติดตามพระองค์ ไม่สนใจที่จะนำปลาไปขายสร้างรายได้ ไม่สนใจเรือและอุปกรณ์จับปลา ซึ่งเป็นเครื่องมือเลี้ยงชีพที่มีค่ายิ่งของพวกเขาอีกต่อไป

พระวรสารวันนี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชน ในการดำเนินชีวิตประจำวันหลายประการ

ประการแรก เราต้องมีความเพียรทน เรื่องราวของเปโตรและชีวิตของวิลมา รูดอล์ฟ สะท้อนให้เห็นถึงความเพียรทน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหา เปโตรแม้จะหาปลาทั้งคืน ยังคงมาเบียดเสียดผู้คนฟังพระวาจาของพระเจ้า เป็นพระวาจานี้เองที่ทำให้ท่านสดชื่นและมีชีวิตชีวา จนพระเยซูเจ้าต้องใช้เรือของท่านในการเทศน์สอน อันเป็นภาพล่วงหน้าถึงอำนาจในการสั่งสอนของพระศาสนจักรที่มีท่านเป็นผู้นำ (จากเรือของเปโตร)

ประการที่สอง เราต้องสำนึกในความบาปของตนเอง เพื่อจะได้รับพระเมตตาและพระหรรษทานจากพระเจ้า เราต้องสำนึกในความบาปและความไม่เหมาะสมของตนเอง ประกาศกอิสยาห์ นักบุญเปาโลและเปโตรได้สอนเราว่า แม้จะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดท่ามกลางเราแต่ยังต้องการการกลับใจ พระเจ้าทรงเรียกเรา ทรงประสงค์ให้เราได้ตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระองค์ในทุกที่ทุกแห่งและในบุคคลต่างๆ สำนึกในความผิดบาปของตน พร้อมที่จะกระทำและประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระเจ้าในทุกสถานการณ์แห่งชีวิตของเรา

ประการที่สาม เราต้องตอบสนองการเรียกของพระเจ้า เราแต่ละคนเป็นหนึ่งเดียวในพันธกิจของพระศาสนจักร พระเจ้าได้เรียกเราแต่ละคนในแบบที่แตกต่างกัน แต่มีพันธกิจเดียวกันที่จะต้องทำให้สำเร็จ การตอบสนองต่อการเรียกของพระเจ้าจะต้องเป็นเหมือนประกาศกอิสยาห์ “ข้าพเจ้าอยู่นี่ โปรดส่งข้าพเจ้าไปเถิด” เราจะต้องทำส่วนของเราให้ดีที่สุด ในการประกาศข่าวดีของพระเจ้ากับเพื่อนพี่น้อง เพื่อนร่วมงานและมิตรสหาย ไม่นินทาว่าร้าย แต่ภาวนา ฟังความต้องการและลงมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระวรสารวันนี้เชิญชวนเราให้ตอบสนองต่อการเรียกของพระเจ้า ที่ทรงเรียกเราแต่ละคนตามแบบอย่างของประกาศกอิสยาห์ นักบุญเปาโลและเปโตร ที่สำนึกในความบาปและความไม่เหมาะสมของตนเอง เมื่อได้มีประสบการณ์และได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้า เราจะต้องกลับใจเปลี่ยนแปลงชีวิต ให้องค์พระคริสตเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเรา เพื่อช่วยให้งานทุกอย่างที่เรากระทำสำเร็จ

พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเราทุกคนให้มีประสบการณ์ของพระเจ้า ทรงประสงค์จะใช้เราแต่ละคนเป็นเครื่องมือในการทำงานของพระองค์ให้สำเร็จ พระองค์มิได้มองดูที่ความบาปของเรา แต่มองดูที่จิตใจ ให้เราได้เปิดตาใจของเราเพื่อมองให้เห็นถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในบุคคลต่างๆ และแผนการของพระองค์ในชีวิตของเรา ในการเป็นผู้ประกาศข่าวดีแห่งความรักของพระองค์กับเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง เป็นต้น ในครอบครัว หมู่คณะและหมู่บ้านของเรา

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

__________________________

ขอขอบคุณ

 1. มารีอา ทิพวรรณ เดชขำ สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน          1,000 บาท
 2. คุณกิติยา กรีกุล สนับสนุนกิจการของวัด              1,000   บาท
 3. มารีอา มยุรี สว่างเนตร บำรุงค่าน้ำ – ค่าไฟวัด               500    บาท

___________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ ศกนี้ วันตรุษจีน มิสซาขอพรเวลา 9.00 น. (งดมิสซาเช้าและมิสซาค่ำ)
 2. วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ ศกนี้ วันพุธรับเถ้า พิธีเสกและโปรยเถ้า เวลา 19.00 น.

วันพุธรับเถ้า มีกฎเกณฑ์ให้จำศีล อดอาหาร

            – อายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ

– อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ ต้องอดเนื้อ อดอาหาร คือทานอิ่มเพียง 1 มื้อ

 1. กิจกรรมเสริมศรัทธา ตลอดเทศกาลมหาพรต

– เดินรูป 14 ภาค ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

วัดจัดส่วนรวม ทุกวันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 18.30 น. ก่อนมิสซา และวันอาทิตย์ หลังมิสซารอบ 10.00 น.

– ประกอบกิจเมตตาช่วยคนจน รับกระบอกมหาพรต ครอบครัวละ 1 ใบ นำส่งคืนวันสมโภชปัสกา

– เยี่ยม/ดูแลคนป่วย ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

– งดคำพูด หรือการกระทำที่ทำร้ายจิตใจ – กายผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

 1. วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ตัวแทนนักเรียน คณะครู ร.ร.เซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ร.ร.เซนต์คาเบรียล ร.ร.โยนออฟอาร์ค นำทีมโดย คุณพ่อ ดิษพล และผู้นำพลมารีย์ทั้งสองวัด จะไปส่งมอบของขวัญ สื่อความรักให้กับผู้สูงอายุในชุมชนวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ และวัดคอนเซ็ปชัญ
 2. สัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2016/2559

มิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพ กำหนดให้ผู้อาศัยทุกท่านในที่ดินเขตปกครอง วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ต่อสัญญาเช่าที่ดินประจำปี ในวันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ เวลา 09.30 น. – 11.30 น. ที่ห้องประชุม บ้านพระสงฆ์

 1. เสกสุสานประจำปี 2016/2559

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ ศกนี้   พิธีบูชาขอบพระคุณในสุสาน เวลา 16.30 น.

ทางวัดมีดอกไม้ และเทียนบริการ

อย่าลืม ชำระค่าบำรุงสุสานของหลุมศพ

                        – กุฎิ              500      บาท

– แฟลต           250      บาท

_____________________________

“I say to you, love your enemies,

and pray for those who persecute you”

1-christ-on-the-crosssorrow5.jpg

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS_

_____________________

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) ตลอดเทศกาลมหาพรต

            ทุกวันศุกร์, วันเสาร์        เวลา 18.30 น.

          ทุกวันอาทิตย์             เวลา 11.00 น.

______________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

อาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2016 เป็นวันเสกสุสานของวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ขอเชิญชวนพี่น้องทุกท่าน โดยเฉพาะพี่น้องที่มีบิดามารดา ปู่ย่าตายาย พี่พี่น้อง ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ และเพื่อน ๆ ที่ล่วงลับไปแล้วฝังร่างอยู่ในสุสาน

พวกเขากำลังเฝ้ารอพวกเราอยู่ พวกเขารออะไรหรือ? รอคำภาวนาจากเรา รอมิสซาให้ผู้ล่วงลับที่วิญญาณของพวกเขาจะได้รับโดยผ่านทางพระสงฆ์ เป็นมิสซาที่สามารถจะช่วยให้วิญญาณของเขาหลุดพ้นจากโทษบาปได้ ดังนั้น พี่น้องที่รักในขณะที่ร่วมพิธีมิสซา ทุกคนควรอยู่ในอาการสงบนิ่ง ไม่พูดคุย ส่งจิตใจพร้อมคำภาวนาของเราไปยังผู้ล่วงลับ จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด หากมีความจำเป็นต้องพูดธุระต่าง ๆ ก็ควรพูดเบา ๆ ค่อย ๆ นะคะ

สำหรับการชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี จะมีจุดอำนวยการอยู่ 2 จุด คือ ที่ด้านหน้าประตูทางเข้า 1 จุด และด้านประตูทางเข้าสุสานด้าน ร.ร.อนุบาลโยนออฟอาร์คอีก 1 จุดค่ะ

อัตราค่าบำรุง       กางเขน และแฟลต            หน่วยละ   250 บาท

กุฏิ                                หน่วยละ   250 บาท

วิธีการชำระเงินอย่างรวดเร็ว ปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ

 1. แจ้งหมายเลขประจำ กางเขน หรือแฟลต หรือกุฏิของผู้ล่วงลับ
 2. จ่ายเงินและรับใบเสร็จกลับไป
 3. สภาภิบาจะเริ่มนั่งบริการเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 4. หลังจากวันเสกสุสาน ชำระค่าบำรุงได้ในเวลาราชการ ณ บ้านพักพระสงฆ์ (จันทร์-ศุกร์) กับคุณสุมาลี ศุระศรางค์ เจ้าหน้าที่วัด

ข้อพึงปฎิบัติ

 1. ไม่ควรนำอาหารเข้าไปรับประทานในสุสาน
 2. ควรอยู่ร่วมพิธีมิสซาจนถึงพิธีเสกสุสาน (พระสงฆ์จะเดินอวยพรพรมน้ำเสก และโยนกำยานตามหลุมศพจุดต่าง ๆ) ที่ผ่าน ๆ มาพี่น้องไม่ให้ความสำคัญตรงจุดนี้ ต่างกลับออกไปเป็นส่วนใหญ่

หากผู้ล่วงลับท่านพูดได้ คงตะโกนเรียกผู้ที่เขารักที่เดินออกไปว่า กลับมา กลับมาก่อน กลับมาอยู่กับฉันด้วยซิ อีกไม่กี่นาทีเท่านั้น โปรดอยู่กับฉันก่อน

 1. ควรนำแก้วน้ำ ขยะต่าง ๆ ไปทิ้งในถังขยะที่ทางวัดได้เตรียมไว้ไว้ และดับเทียนที่จุดไว้ก่อนที่ท่านจะกลับออกไปจากสุสาน
 2. กรุณาอย่าจุดเทียนลงบนสนามหญ้า และคอยระมัดระวัง อย่าให้น้ำตาเทียนไหลลงตามแฟลต ตามกุฏิเพราะน้ำตาเทียนจะฝังแน่น ยากแก่การดูแลรักษาต่อไป

                                                                                    ขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

_____________________________

เสกสุสานประจำปี 2016/2559

William-Adolphe_Bouguereau_(1825-1905)_-_The_Day_of_the_Dead_(1859) AAAAAA

dsc_000151

________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 8

น.เยโรม เอมีลานี พระสงฆ์

น.โยเซฟิน บาคีตา พรหมจารี

06.00 น.

งดมิสซา

09.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร, มารีอาเทเรซา สุดาทิพย์, คุณอัญชลี วิพัทนะพร-คุณสังคม พนมอุปถัมภ์, อันนา ดิ่ง วิพัทนะพร และลูกหลาน

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, คุณตาโชติ-คุณยายทองล้วน-คุณป้าสุภาพ ทองประยูร, มารีอา มาลี พึ่งจิตต์ (ครบรอบ 9 ปี), เปาโล อุดม พึ่งจิตต์ (ครบรอบ 7 ปี), ยอแซฟ สี พึ่งจิตต์ (ครบรอบ 4 ปี), ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว-ญาติพี่น้องที่ล่วงลับ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

งดมิสซา

อังคารที่ 9

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลธรรมดา

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด อันนา นิภา หอมประทุม, นิโคลัส สมชาย ทาระพันธ์, ครบรอบวันเกิด อันนา จงสุดา แก้วไกรสร

อุทิศ คุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ตาปี (ครบรอบปี), ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสเซเวียร์ มงคล ชมจันทร์, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร, วันเกิด อันนา นิภา หอมประทุม, นิโคลัส สมชาย ทาระพันธ์

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป หอมประทุม, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 10

วันพุธรับเถ้า (เริ่มเทศกาลมหาพรต, ถือศีลอดอาหารและอดเนื้อ)

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ สถาพร จิตรานุเคราะห์, ยอแซฟ ศิริ-เซซีลีอา พิม มานะศรี, น้องเป้า ชมจันทร์, สตานิเลา สุนทร ลิ้มเฉลิม, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต

ภู่เย็น, ยวงบัปติสตา วิเศษ-มารีอา ประยูร-นายสันติ ตาริชกุล, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, ยอแซฟ สุรินทร์ ชมจินดา, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, คุณยาย อันนา เสงี่ยม ท่าทราย, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 11

แม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ตามจุดประสงค์, เปโตร ปิยะนัย-เปโตร ปรีดา มานะศรี, เปโตร ยิ้ม ชมจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาร, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, มารีอา จินตนา ชมจินดา, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, เปโตร เรืองเวทย์ แสงรัตนา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 12

หลังวันพุธรับเถ้า

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา สมใจ-เทเรซา จินตนา มานะศรี, เทเรซา ทองพูน ชมจันทร์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, วินเซนเต เซ่งคุง แซ่โง้ว, มารีอา หมุยเง็ก แซ่โอ้ว, เปาโล เจริญ แสงรัตนา, เซซีลีอา พูนศรี แสงรัตนา, อันนา เลียบ เสนะวิณิน, เปาโล สิบโท สุนิต-เปโตร สุนี กันโรคา, เปาโล เรืองเวทย์ แสงรัตนา (ครบ 1 ปี), มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, เปาโล พลตรีสง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 13

หลังวันพุธรับเถ้า

06.00 น.

อุทิศ ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, เปาโล สุดใจ กายสุต, มารีอาโยเซฟิน รัตนา พันธุมจินดา, มารีอา เทเรซา นงลักษณ์ จินดากุล, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 14

อาทิตย์ที่ 1 เทศกาลมหาพรต

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, มารีอา นัทธญา อิ่มใจ, เปโตร เกียรติศักดิ์- มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ลูซีอา ศศิธร รุ่งเรืองผล

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, มัทธิอัส พัน-อันนา เงิน พันธุมจินดา, เปโตร ณรงค์-เปโตร เวก-มาร์การิตา แลน-อันตน สนอง พันธุมจินดา, มารีอา ราแคล-เปโตร ศวง ศรีประมงค์, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร์ ชัยเลิศพงษา, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, ครอบครัว ชัยกำจรเกียรติ, มารีอา รัชฎาวลัย ทองไสว, เปโตร ชัยพิบูลฐ์ บุญสถิตถาวร, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, นางประคอง ศรจิตติ, เปโตร สมชาย งามศิริจิตต์ (อู่ลาดพร้าวการาจ), มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, มารีอา ยิปซีอากา ประไพรัตน์ หฤทัย, ลูก ๆ ท่าน้ำบ้านญวนทุกคน, ร้านล้อเจียหวย และครอบครัว, อันนา นิภา หอมประทุม, เทเรซา ภาวิตา วีระสุขสวัสดิ์, ขอพรวันเกิด นายวิทยา บุษบก, ครอบครัว ปุญยธร, ครอบครัว ชนะกุลธร, อังเดร ดารุทยาน, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, เปโตร ฐาภรณ์ ธรรมวิทย์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, น.ส.วิไลวรรณ ทองประยูร, มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร, ครอบครัว แป้งประสิทธิ์, ครอบครัว ยอแซฟ สะอาด ธรรมภิรักษ์, สำหรับ คุณจงกลณี สุขประเสริฐกุล, ครอบครัว มีสุทธา ทุกคน, ครอบครัว สุสังกรกาญจน์, ครอบครัว ภูริคุปต์, โมทนาคุณแม่พระ, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร ควาน-มาร์ธา เหล่ย, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, นางพิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์, เปโตร จุมพล ซีกเพชรทอง, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และ เลาหไทยมงคล, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, นายสุทธิกุล (หรั่ง) เจียรสุทธิกุล, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, ลอแรนซีโอ กาจ กิจธรรม, เปโตร สนั่น-เปโตร ทวีป หอมประทุม, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, โรซา สนั่น-ตุ่น จิตต์เจริญ, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, ยอแซฟ ประจง ยังนึก, เทเรซา นลิณี ก่อรักเศวต, ยอแซฟ สุเทพ เยาวสังข์, ยอแซฟ ภาคภูมิ วิไลทอง, อันนา เลียบ เสนาะวิณิน, เปโตร สุนี กันโรคา, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, เปโตร สนั่น กันโรคา, ฟรังซิสโก เสวย ธรรมภิรักษ์, มารีอา รัชนี ธรรมภิรักษ์, ฟรังซิสโก อารมณ์ ธรรมภิรักษ์, อันนา อรุณ ธรรมภิรักษ์, เปาโล เปี๊ยะกวง แซ่อึ้ง, เทเรซา เนี้ยสี แซ่อึ้ง, เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, บันทาเรโอ สุคนธ์ กิจเจริญ, นายสหพล ศรีวรขาน, ยอแซฟ สมชาย สุสังกรกาญจน์ (ครบ 3 ปี), เทเรซา สุพร สุสังกรกาญจน์, เปโตร วศิน สุสังกรกาญจน์, เปโตร ฟุ้ง สามสี, มารีอามักดาเลนา มณี สามสี, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, จ.ส.อ.สมบูรณ์ ทรงกัลยาณวัตร, ยอแซฟ กิติชัย ตรรกเวศม์, อาม่า, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

16.30 น.

เสกสุสานประจำปี   อุทิศแด่ผู้ล่วงลับในสุสานวัดสามเสน

__________________________

“When you pray, go to your inner room,

close the door, and pray to your Father in secret.”

PRAYER IN SECRETstdas0058

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_____________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

He guides me in right paths
for his name’s sake.

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

Psalms 23(22):1-3a.3b-4.5.6. 

***************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s