สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

21 Feb 2016 St. Francis Xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 8 วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

ปีที่  50  ฉบับที่  8  วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016

21 Feb 2016 St. Francis Xavier Newsletter

“Command that these two sons of mine sit,

one at your right and the other at your left, in your kingdom.”

1 TWO SONS stdas0086

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

____________________________________

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

ปีที่  50  ฉบับที่  8  วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2016

‘This is the heir. Come, let us kill him and acquire his inheritance.’

1 wineyard stdas0150

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

มีเรื่องเล่าว่า คริสตชนคนหนึ่งได้เขียนจดหมายไปถึงบรรณาธิการนิตยสารคาทอลิกฉบับหนึ่ง และได้ตีพิมพ์จดหมายฉบับนี้ในคอลัมน์ “จดหมายจากผู้อ่าน” เนื้อความในจดหมายพรรณนาถึงความรู้สึกผิดหวังจากการไปวัดวันอาทิตย์ เขาเขียนว่า “ผมไปวัดเป็นประจำทุกอาทิตย์เป็นเวลา 30 ปี ตลอดเวลาผมได้ฟังบทเทศน์มากกว่า 3,000 ครั้ง แต่ผมจำไม่ได้สักบทเดียว ดังนั้น ผมคิดว่าผมกำลังเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และพระสงฆ์กำลังเสียเวลาในการเทศน์สอนเช่นกัน”

หนึ่งอาทิตย์ต่อมา บรรณาธิการได้รับจดหมายจากผู้อ่านอีกฉบับ เขียนว่า “ผมแต่งงานกับภรรยามาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวภรรยาของผมได้ทำอาหารให้ผมรับประทานมากกว่า 32,000 ครั้ง ผมจำเมนูอาหารไม่ได้ซักอย่างเดียว แต่ผมรู้และแน่ใจได้ว่า อาหารเหล่านั้นได้หล่อเลี้ยงชีวิตผมและทำให้ผมมีกำลังแข็งแรงในการทำงาน หากภรรยาไม่ทำอาหารให้ผมเสมอมา ผมคงลำบาก สุขภาพย่ำแย่และตายในที่สุด” การมาวัดวันอาทิตย์เป็นเช่นเดียวกัน พระวาจาของพระเจ้าและคำเทศน์สอนที่เราได้ยินได้ฟัง ได้หล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตของเราให้เติบโตและเข้มแข็ง

เราได้เดินทางมาถึงสัปดาห์ที่ 2 ในเทศกาลมหาพรต ซึ่งพระวาจาของพระเจ้าได้พูดถึงการเรียกของพระเจ้า ในบทอ่านแรก พระเจ้าทรงเรียกอับราฮัมให้ออกจากบ้านเมืองของตน และอับราฮัมเชื่อแม้จะต้องเดินทางไปยังดินแดนที่ไม่รู้จัก ทำให้อับราฮัมกลายเป็น “บิดาของผู้มีความเชื่อ” ในบทอ่านที่สอง นักบุญเปาโลได้ย้ำเตือนว่า พระเจ้าได้ทรงเรียกเราแต่ละคนสู่ความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้เราเชื่อไว้ใจในพระเจ้าและเกียรติมงคลที่รอคอยเราอยู่ งานของเราคือการเปลี่ยนแปลงจิตใจ เป็นทุกข์ถึงบาป และกลับใจมาหาพระเจ้า เพื่อเตรียมตัวเองสำหรับเกียรติรุ่งโรจน์แห่งธรรมล้ำลึกปัสกา ที่เราจะได้รับพร้อมกับพระคริสตเจ้า

  1. การประจักษ์พระวรกายของพระเยซูเจ้า

พระวรสารวันนี้ ทำให้เราทราบถึงเรื่องราวที่งดงามเกี่ยวกับการประจักษ์พระวรกายของพระเยซูเจ้า มัทธิวบอกเราว่า พระเยซูเจ้าทรงพาศิษย์ที่ทรงรัก 3 คน ได้แก่ เปโตร ยากอบ และยอห์น ขึ้นไปบนภูเขาสูงแยกจากคนอื่น และทรงประจักษ์พระวรกายให้พวกเขาได้เห็น พระพักตร์ของพระองค์ส่องประกายเจิดเจ้าเหมือนดวงอาทิตย์และฉลองพระองค์ขาววาววับ โมเสสและประกาศกเอลียาห์ได้ปรากฏมาสนทนากับพระองค์ ถึงพระทรมานและการสิ้นพระชนม์ที่พระองค์กำลังจะได้รับ

สำหรับพระเยซูเจ้า นี่คือช่วงเวลาที่พิเศษ เพราะพระองค์กำลังจะเดินทางไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อรับทรมานและถูกตรึงตายบนไม้กางเขน พระองค์ทรงต้องการทำให้ศิษย์ของพระองค์เกิดความมั่นใจและมีความเข้มแข็ง ทำให้พวกเขาได้ทราบถึงความเป็นบุตรพระเจ้าของพระองค์ ผ่านทางพระสุระเสียงของพระบิดาเจ้าที่ตรัสว่า “ท่านผู้นี้เป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพึงพอใจยิ่งนัก จงฟังท่านเถิด” ซึ่งเป็นพระดำรัสเดียวกันที่ตรัสขณะที่พระองค์รับพิธีล้างจากยอห์น บัปติสต์ ก่อนจะเริ่มภารกิจของพระองค์

การที่พระพักตร์ของพระองค์เปล่งรัศมีดุจดวงอาทิตย์และฉลองพระองค์ขาววาววับ แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่แท้จริงที่ส่องสว่างแก่มนุษย์ทุกคน อีกทั้ง เป็นการบอกล่วงหน้าถึงการกลับคืนชีพและครองราชย์นิรันดรของพระองค์ ในฐานะพระเจ้าและกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล การปรากฏมาของโมเสสผู้รับมอบบัญญัติจากพระเจ้า และเอลียาห์ประกาศกผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอล เป็นตัวแทนของธรรมบัญญัติและธรรมประเพณี ที่รับรองการกระทำของพระเยซูเจ้าและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพระองค์

  1. บทเรียนสำหรับเรา

พระวาจาของพระเจ้าสอนอะไรเราในวันนี้ เราได้ฟังการเรียกของพระเจ้าที่ทรงเรียกอับราฮัม และทรงเรียกเราแต่ละคนให้มาสู่ความศักดิ์สิทธิ์ เพื่อร่วมส่วนในเกียรติมงคลรุ่งเรืองที่พระองค์ทรงเผยแสดงให้เปโตร ยากอบ และยอห์นได้เห็น โมเสสและเอลียาห์ได้ปรากฏมาสนทนากับพระองค์ ในเรื่องการที่พระองค์จะต้องสิ้นพระชนม์ ทั้งนี้เพื่อประกาศความรักต่อมนุษย์

ให้เราทำตามพระสุรเสียงของพระบิดาเจ้า ที่ตรัสกับศิษย์ทั้งสามคนบนภูเขาทาบอร์ที่ว่า “จงฟังท่านเถิด” การฟังพระเยซูเจ้าคือ การฟังสิ่งที่พระองค์ตรัส พระเจ้าตรัสกับเราหลายวิธีด้วยกัน ผ่านทางพระวาจาที่เราได้ยินได้ฟังและคำสอนของพระศาสนจักร ชีวิตของเราจะต้องมุ่งแสวงหาและปฏิบัติตามแผนการและพระประสงค์ของพระเจ้า มิใช่น้ำใจของเรา

ศิษย์ของพระคริสตเจ้าทุกคนจะต้องยอมรับว่า “หนทางแห่งไม้กางเขน” เป็นหนทางชีวิตของเรา นั่นคือ เราต้องผ่านกางเขนเพื่อจะได้รับเกียรติรุ่งโรจน์ ไม้กางเขนคือแบบอย่างแห่งความรักและการมอบชีวิตเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งหลาย ขอให้ชีวิตของเราไม่เพียงแต่เดินรูป 14 ภาคที่วัดทุกวันศุกร์เท่านั้น แต่เราจะต้องแบกกางเขนของเรา และเดินตามรูปแบบชีวิตพระเยซูเจ้าบนกางเขนทุกวันตลอดชีวิตของเรา

พระเยซูเจ้าตรัสกับศิษย์ทั้งสามว่า “จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย” ทรงปลุกพวกเขาให้ตื่นจากภวังค์และเผชิญกับความเป็นจริงแห่งชีวิต นั่นคือ การลงจากภูเขา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการประทับอยู่ของพระเจ้า (ที่ซึ่งพวกเขาได้พบพระเจ้าและมีความสุขที่ได้อยู่นั่น) ทั้งนี้ เพื่อออกไปสู่ความเป็นจริงแห่งชีวิต การมาวัดในแต่ละอาทิตย์จึงไม่เพียงเป็นเวลาแห่งความสุขที่เราได้ฟังพระวาจาของพระเจ้า ได้รับพระองค์ในศีลมหาสนิทและได้อยู่กับพระองค์ในวัด แต่เราจะต้องนำพระองค์กลับไปพร้อมกันกับเราในชีวิตประจำวัน ให้พระองค์ทรงนำทางและมองเห็นการประทับอยู่ของพระองค์ในเพื่อนพี่น้อง

บทสรุป

พี่น้องที่รัก เราได้ฟังพระดำรัสของพระบิดาเจ้าสวรรค์ที่ตรัสกับเราว่า พระเยซูเจ้าคือบุตรสุดที่รักของพระองค์ เราจะต้องฟังพระองค์เพราะพระองค์มีพระวาจาทรงชีวิต และทรงรับเกียรติมงคลรุ่งเรืองผ่านทาง “หนทางแห่งไม้กางเขน” ให้เราได้น้อมรับความยากลำบากต่างๆ ในชีวิตและมองเห็นการประทับอยู่ของพระเจ้าในโลก ให้เราเลียนแบบอย่างของพระองค์และนำพระวาจาของพระองค์มาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในความรักและการให้อภัยเพื่อนพี่น้องด้วยใจกว้าง โดยเริ่มจากในครอบครัวของเราเองก่อน แล้วขยายไปสู่เพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้าง เพราะนี่คือ การดำเนินชีวิตคริสตชนที่แท้จริง บนหนทางแห่งไม้กางเขนที่พระเยซูเจ้าทรงมอบไว้ให้แก่เรา ซึ่งพระศาสนจักรเรียกร้องเป็นพิเศษในเทศกาลมหาพรตนี้

                                                                                      คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_______________________________

‘Father Abraham, have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water

and cool my tongue, for I am suffering torment in these flames.’

LAZARUS stdas0054

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

บำรุงวัด

                  คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ             100,000                บาท

คุณศิริรัตน์ ประพิณวงศ์                   4,000                 บาท

คุณกัลยา โรจนะเสน                         500                 บาท

___________________________

ขอขอบคุณ

                     นางสาว วนัสนันท์ ธีรวิฑูร

                               – สนับสนุนคลินิกสะมาริตัน              1,000         บาท

                           – สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร   1,000         บาท                             

ครอบครัว บุญครอง

                           ทำบุญพระโต                               5,000         บาท

____________________________

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) ตลอดเทศกาลมหาพรต

              ทุกวันศุกร์, วันเสาร์        เวลา 18.20 น.

          ทุกวันอาทิตย์               เวลา 11.00 น.

__________________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. กิจกรรมเสริมศรัทธา ตลอดเทศกาลมหาพรต

    – เดินรูป 14 ภาค ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม 

      วัดจัดส่วนรวม ทุกวันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 18.20 น. ก่อนมิสซา และวันอาทิตย์ หลังมิสซารอบ 10.00 น.

    – ประกอบกิจเมตตาช่วยคนจน รับกระบอกมหาพรต ครอบครัวละ 1 ใบ นำส่งคืนวันสมโภชปัสกา

    – เยี่ยม/ดูแลคนป่วย ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

    – งดคำพูด หรือการกระทำที่ทำร้ายจิตใจ – กายผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

  1. เชิญชวนพี่น้องรับกระบอกมหาพรตที่ทางวัดจัดให้ เพียงครอบครัวละ 1 ใบ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือคนยากจน เพียงอดออมวันเล็กละน้อย หยอดเงินใส่กระบอกมหาพรต ตลอดเทศกาลมหาพรต

“เราพอใจความเมตตากรุณา  มิใช่พอใจเครื่องบูชา”  (มธ 9:13)

  1. วันจันทร์ที่ 22 – วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ ศกนี้ คุณพ่อที่วัดจะไปเข้าเงียบประจำเดือน

ทางวัดจึงของดมิสซา ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 22 ก.พ. จนถึงค่ำวันพุธที่ 24 ก.พ. ศกนี้

  1. ฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ของพระสงฆ์ลูกวัด ทางวัดขอเชิญพี่น้องทุกท่านร่วมพิธีมิสซา และร่วมแสดงความยินดี โอกาสฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ ของ

– คุณพ่อ เปโตร ประชาชาติ ปรีชาวุฒิ 

              – คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สุนัย สุขชัย

              – คุณพ่อ ฟรังซิสเซเวียร์ สมชาย อัญชลีพรสันต์

              – คุณพ่อ ยอแซฟ วิทยา ลัดลอย

วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ ศกนี้  เวลา 10.00 น.

  1. ขอเชิญพี่น้องชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2559

กุฏิ                           500      บาท/ปี

แฟลต / กางเขน           250      บาท/ปี

________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

ขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องคริสตชนทุกท่านรับทราบโดยทั่วหน้ากันว่า บริเวณในบ้านพักพระสงฆ์ ขอพี่น้องอย่านำรถเข้าไปจอด ขอสงวนไว้ให้เฉพาะพระสงฆ์เท่านั้นนะคะ เมื่อวันเสกสุสานพี่น้องนำรถเข้าไปจอดจนเต็มตั้งแต่เช้า พระสงฆ์ไม่สามารถเข้ามาจอดได้ ท่านต้องวนรถไปหาที่จอดที่อื่น ซึ่งไม่สมควรอย่างยิ่งค่ะ ตามความเป็นจริงแล้ว ทางวัดได้จัดที่ให้สัตบุรุษจอดมากมายหลายแห่งแล้ว ป้ายห้ามจอดก็มี หลายคนถือวิสาสะเลื่อนป้ายไป และนำรถเข้าไปจอด (ไม่สนใจว่าป้ายจะเขียนว่าอย่างไร) ในสังคมหากจะอยู่กันอย่างเป็นสุข จะต้องเคารพกฎระเบียบที่เขียนไว้ ก็จะไม่เกิดปัญหาตามมานะคะ

            วันเสกสุสานก็เช่นกัน สภาภิบาลต้องมานั่งรองรับอาการฉุนเฉียวของพวกท่านทั้งหลาย ที่มาต่อว่าเรื่องไม่มีเก้าอี้นั่ง สภาภิบาลเตรียมเก้าอี้สีฟ้าให้พวกท่าน 800 ตัว บางท่านนำไปหลายตัวซ้อนกันและเอาโซ่ล่ามไว้ บางคนเอาไป 5 – 6 ตัววางซ้อนไว้และนั่งจองเป็นของตน ดิฉันนั่งบริการรับชำระเงินบำรุงสุสานอยู่ ก็มีคนมาตะโกนขอเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่ก็มี พูดจามะนาวไม่มีน้ำ เสียงก็ดัง ต่อว่าว่าบริการเก้าอี้ไม่เพียงพอ คุณท่านทั้งหลายขา วัดสามเสนใจดีเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบ ที่บริการเก้าอี้ให้ ซึ่งตามสุสานอื่น ๆ เขาไม่ได้บริการเก้าอี้เลย ก็เห็นยืนทนกันได้จนจบพิธีนะคะ คงมีแต่วัดสามเสนละมังคะที่จัดบริการเก้าอี้ให้ ก็เลยคิดว่าต้องได้นั่งกันทุก ๆ คน ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลย เข้าเทศกาลมหาพรตแล้ว ควรงดคำพูด หรือการกระทำที่ทำร้ายจิตใจ – กายผู้อื่นให้มากที่สุด เมื่อเห็นบทความของคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา ที่เขียนเตือนจิตใจไว้ในสารวัด ก็จึงทำให้คลายความทุกข์ใจไปได้ ขอบคุณค่ะคุณพ่อดิษพล

“พระเยซูเจ้าทรงถูกด่าว่า ถูกถ่มน้ำลายรด ถูกตบหน้า ถูกเย้ยหยัน ยังทรงทนได้ ลูกก็ต้องอดทนได้ตามอย่างพระองค์เช่นกัน”

_________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 22

ฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร อัครสาวก

06.00 น.

สุขสำราญ เพื่อสุขภาพ มารีอา วนิดา ชมไพศาล, ครอบครัว ศักดิ์สมวาศ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจีย แซ่โจว, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง สังขรัตน์, ยอแซฟ ภู ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ ควง เชาวนะ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์ (ครบรอบ 9 ปี), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปโตร มณี วิไลทอง, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, อันนา พรม ทิวไผ่งาม, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร คำ จันสวัสดิ์, เปโตร โตโต้, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, วิญญาณในครอบครัว ศักดิ์สมวาศ, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล

ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

งดมิสซา

อังคารที่ 23

ระลึกถึง น.โปลีการ์ป พระสังฆราชและมรณสักขี

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

พุธที่ 24

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 25

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ตามจุดประสงค์ผู้ขอ, อันนา สุนี บวรวิภาต, เปโตร สมศักดิ์-เทเรซา สุดา ประเสริฐพันธุ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด อันนา วัชรินทร์ บัวสมบูรณ์

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, มารีอา ดารา-ซีเมออน จำรูญ เล่ห์มงคล, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, อักแนส เท่งมุ้ย แซ่ก๊วย, น.ส.ปาลีรัตน์ กลการวิทย์, อันนา ทองคำ วัฒนาสวัสดิ์, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, เปโตร มณี วิไลทอง, อันเดร สละโรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศุกร์ที่ 26

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, เปโตร รอด-เซซีลีอา ห้าง ชินะผา, ลูก ๆ ครอบครัวชินะผา ที่ล่วงลับไปแล้วทุกท่าน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ อันนา อังสนา-ยอแซฟ อรรถกร-อันนา สมจิตร

 

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, มารีอา อพันตรี มาศศิริกุล, เปาโล ชูชีพ ชมจินดา, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, เทเรซา ลมัย-เปโตร สังเวียน-เปโตร สุรสิทธิ์ ขันมณี และญาติ, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, เทเรซา สมานจิตต์ สถิตานนท์, ชาร์ลส์ ธนัท รัตนวิไลกุล, เปโตร มณี วิไลทอง, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 27

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

สุขสำราญ คุณพ่อ อันตน ประยุทธ ชลหาญ, วันเกิด คาเบรียล ประมุข ชลหาญ

อุทิศ ดอมินิกโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ คุณพ่อ อันตน ประยุทธ ชลหาญ, คาเบรียล ประมุข ชลหาญ, สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง, มอนิกา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง-มารีอา เขียน, คุณพ่อ ยอแซฟ ประจิตต์-คุณแม่ อังเนส อุดมศรี ชัยเจริญ, มาร์ติน องุ่น ฉัตรกุล, มารีอามักดาเลนา ปุ๋ย เกตุชาติ, ยอแซฟ ทวีศักดิ์ กรีกุล (ครบรอบ 5 ปี), อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, มารีอา มาลี เกตุชาติ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 28

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, วันเกิด บรูโน่ บรรพต และครอบครัวรอดงาม, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร

อุทิศ คุณพ่อ วัลลภ จำหน่ายผล, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์,เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม,  เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา-ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี-ซิสเตอร์ ฟลอรองซ์ ฉลวย ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา บุญช่วย-มารีอา ศิริกุล สุภาพร, เปโตร บุญทอง ผ่องใส, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ลูซีอา พัชรินทร์ ลีนานุรักษ์, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ครอบครัว ชัยกำจรเกียรติ, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, เปโตร สมชาย งามศิริจิตต์ (อู่ลาดพร้าวการาจ), ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร์ ชัยเลิศพงษา, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ร้านล้อเจียหวย และครอบครัว, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, พล.ร.ท.ทวี บุญเนือง, อัจฉรา ไอยรา, ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, กิ่งกาญจนา ธรรมพัฒนากร และครอบครัว, ทองหนัก สิริมาตร์, ครอบครัว กิจเจริญ, ครอบครัว นายณัฏฐ์ หล่อวัฒนศิริกุล, มารีอา ยิปซีอากา ประไพรัตน์ หฤทัย, ครบรอบวันเกิด เปโตร ปัณณวิชญ์ สิทธิกุลจินดา, ครอบครัว ปัณฑวังกูร-เลาหไทยมงคล,-ลิ้มประยูร, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ลูก ๆ ท่าน้ำบ้านญวนทุกคน, น.ส.วิไลวรรณ ทองประยูร, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว มีสุทธา ทุกคน, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน,มารีอา กัลยา โรจนะเสน, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์,ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา จันทิรา กายสุต, โมทนาคุณแม่พระ, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ทุกคนในครอบครัวดาวรัตนหงษ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร จุมพล ซีกเพชรทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, นายพยอม เส็งหู้, ผู้ล่วงลับทั้งหลายและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง, จิวัฒน์ ปัณฑวังกูร, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เวโรนิกา ชุ้นไน้ พันธุมจินดา, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ยวงบัปติสตา ทวี บุญครอง, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, มาร์ธา ผู่-มาร์ธา ยาง, เปโตร ควาน-มาร์ธา เหล่ย,โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตรเปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, กายุส สอิ้ง โจหิงค์, อากาทา ดวงพร-เทเรซา ประเสริฐ-ยอแซฟ เช็งเอี๋ยว แซ่ตั้ง, วิญญาณพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย น้องของมากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, อันนา มารศรีสิทธิโชค, อันนา อุไร ไอยรา, บุญรอด ไอยรา, ยวงบัปติสตา อัมพร วิสุทธิ์สุรพล, เทเรซา อรนุช, นายสหพล ศรีวรขาน,ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ตระกูล สกุลทอง ที่ล่วงลับไปแล้ว, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพลโรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เปโตร มณี วิไลทอง, มารีอา รัชนี เลิศสถิตสกุล, ยอแซฟ เทียมลั้งแซ่ตั้ง, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา สุภาพรรณ วงษ์สว่าง, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, เปโตร ปอลทอง เชื้อชมบุญ,มารีอา ทองคำ เชื้อชมบุญ, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, มารีอา ลำไย มารีวงศ์, อันตน ปรีดาศาตะมาน, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, ยวงบัปติสตา แสวง ศรจิตติ, เซซีลีอา ละมูล ศรจิตติ, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ธนสมบูรณ์, วิญญาณในไฟชำระ

_____________________________

Simon Peter said in reply,

“You are the Messiah, the Son of the living God.”

MESSIAH stdas0080

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_____________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

He guides me in right paths
for his name’s sake.

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

Psalms 23(22):1-3a.3b-4.5.6. 

***************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

‘Father, I have sinned against heaven and against you;

I no longer deserve to be called your son.’

merciful fatherpppas0067DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลมหาพรต

“I was hungry and you gave me food” (Mt 25,35).  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s