สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

28 Feb 16. St. Francis xavier Newsletter. อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต ปีที่ 50 ฉบับที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 16

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

ปีที่  50  ฉบับที่  9  วันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2016

 

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต    

ลก 13.1-9 “เหตุการณ์ที่ชวนให้กลับใจ  และอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเทศไร้ผล”

**มาอ่านพระวาจาและศึกษาพระวาจากันเถิด…** (1)ในเวลานั้น คนบางคนเข้ามาทูลพระเยซูเจ้าถึงเรื่องชาวกาลิลีซึ่งถูกปีลาตสั่งประหารชีวิตในขณะที่เขากำลังถวายเครื่องบูชา พระองค์จึงตรัสตอบเขาว่า  (2)‘ท่านคิดว่าชาวกาลิลีเหล่านี้เป็นคนบาปมากกว่าชาวกาลิลีทุกคนหรือ จึงต้องถูกฆ่าเช่นนี้ (3)มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นกัน  (4)แล้วคนสิบแปดคนที่ถูกหอสิโลอัมพังทับเสียชีวิตเล่า ท่านคิดว่าคนเหล่านั้นมีความผิดมากกว่าคนอื่นทุกคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือ  (5)มิได้ เราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นเดียวกัน’  (6)พระเยซูเจ้าตรัสเป็นอุปมาเรื่องนี้ว่า ‘ชายผู้หนึ่งปลูกต้นมะเดื่อเทศต้นหนึ่งในสวนองุ่นของตน เขามามองหาผลที่ต้นนั้น แต่ไม่พบ  (7)จึงพูดแก่คนสวนว่า “ดูซิ สามปีแล้วที่ฉันมองหาผลจากมะเดื่อเทศต้นนี้แต่ไม่พบ จงโค่นมันเสียเถิด เสียที่เปล่า ๆ”  (8)แต่คนสวนตอบว่า “นายครับ ปล่อยมันไว้ปีนี้อีกสักปีหนึ่งเถิด ผมจะพรวนดินรอบต้น  ใส่ปุ๋ย  (9)ดูซิว่าปีหน้ามันจะออกผลหรือไม่ ถ้าไม่ออกผล ท่านจะโค่นทิ้งเสียก็ได้”’

 • เหตุการณ์ที่ชวนให้กลับใจ

เหตุการณ์แรก “ชาวกาลิลีซึ่งถูกปีลาตสั่งประหารชีวิตในขณะที่เขากำลังถวายเครื่องบูชา” (ข้อ 1) : สมัยที่ปีลาตปกครองแคว้นยูเดียระหว่างปี ค.ศ. 26-36 เกิดขาดแคลนน้ำอย่างหนักในกรุงเยรูซาเล็ม ปีลาตจึงสร้างระบบส่งน้ำโดยใช้งบประมาณจากเงินในคลังของพระวิหาร  แต่ชาวยิวยอมรับไม่ได้ที่จะนำเงินจากพระวิหารซึ่งเป็นของพระเจ้าออกมาใช้จ่าย  พวกเขาจึงรวมตัวกันจับอาวุธขึ้นต่อต้าน  ปีลาตสั่งให้ทหารปลอมตัวโดยสวมเสื้อคลุมทับชุดทหาร พร้อมกับซ่อนตะบองไว้ใต้เสื้อคลุมแทนการใช้ดาบ แล้วให้ทหารปะปนไปกับฝูงชน  เมื่อได้รับสัญญาณ พวกทหารพยายามสลายฝูงชน  แต่เพราะทำรุนแรงเกินกว่าคำสั่งจึงมีประชาชนจำนวนหนึ่งต้องเสียชีวิตให้กับการต่อต้านครั้งนี้  ในบรรดาผู้เสียชีวิตมีชาวกาลิลีรวมอยู่ด้วย

เหตุการณ์ที่สอง “ชาวยิวสิบแปดคนถูกหอสิโลอัมพังทับเสียชีวิต” (ข้อ 4) : ชาวยิวทั้งสิบแปดคนที่ถูกหอสิโลอัมพังทับเสียชีวิต  เป็นอุบัติเหตุส่วนหนึ่งของคนงานก่อสร้างระบบส่งน้ำของปีลาต ที่รับเงินจากพระวิหารเป็นค่าจ้าง  ซึ่งถือว่ามีความผิด  เพราะเป็นเงินที่ขโมยมาจากพระเจ้าในพระวิหาร

ข้อเท็จจริงของทั้งสองเหตุการณ์จะเป็นเช่นใดก็ตาม  สิ่งที่ชาวยิวเชื่อและสอนเรื่อยมาคือ “ความทุกข์ยากและความตายเป็นผลของบาป” ?!  พระเยซูเจ้ายอมรับคำสอนเช่นนี้ไม่ได้  พระองค์จึงย้อนถามว่า “ท่านคิดว่าคนที่ถูกปีลาตประหารหรือถูกหอสิโลอัมพังทับเสียชีวิต เป็นคนบาปมากกว่าคนอื่นหรือ ?” (ข้อ 2 และ 4)  ในเวลาเดียวกัน ทั้ง ๆ ที่ทรงเล็งเห็นว่าบาปไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการถูกฆ่าหรือถูกหอฯ ล้มทับตาย  ถึงกระนั้นพระองค์ยังตรัสย้ำถึงสองครั้งว่า “ถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นกัน” (ข้อ 3 และ 5)

พระเยซูเจ้าต้องการสอน  2  กรณี  ดังนี้

 1. กรณีบาป-ของแต่ละคน : พระองค์ถือว่า ความทุกข์ยาก ความยากจน รวมถึงความตาย ไม่จำเป็นต้องเป็นผลพวงมาจากบาปของเราแต่ละคน ตรงกันข้ามพระองค์ทรงสอนว่า “ผู้มีใจยากจน หรือถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” (มธ 5:3,10; ลก 6:20,22) ที่สำคัญ พระองค์ทรงกำหนดเงื่อนไขในการติดตามพระองค์ไว้ว่า “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็ให้เขาเลิกนึกถึงตนเอง ให้แบกไม้กางเขนของตน และติดตามเรา” (มก 8:34) ทั้งหมดนี้บ่งบอกถึงทัศนะของพระเยซูเจ้าว่า ความยากจนก็ดี การถูกเบียดเบียนข่มเหงก็ดี ความทุกข์ยากต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นผลของบาปเสมอไป  แต่เป็นกางเขนที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราแต่ละคน ?!
 2. กรณีบาป-ของชาติ  : บาปและความผิดพลาดของชาติ “เกี่ยวข้อง” และ “ก่อให้เกิด” ความทุกข์ยาก ความหายนะ ความตายแก่ประชาชนทุกคนอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าท่านไม่กลับใจเปลี่ยนชีวิต ทุกท่านจะพินาศไปเช่นกัน” (ข้อ 3 และ 5) นี่เป็นคำเตือนถึงชาวยิว “ทั้งชาติ”   ถ้าชาวยิวไม่เลิกคิดวางแผนก่อการกบฏ สักวันหนึ่งโรมจะส่งกองทัพมาบดขยี้กรุงเยรูซาเล็มและชาวยิวจนพินาศไม่มีอะไรเหลือ… สมดังคำของพระเยซูเจ้าที่ตรัสไว้ว่า “เมื่อท่านทั้งหลายเห็นกองทัพต่าง ๆ ล้อมกรุงเยรูซาเล็ม ก็จงรู้ไว้เถิดว่าความพินาศของนครนั้นใกล้เข้ามาแล้ว  เวลานั้นผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียจงหนีไปยังภูเขา ผู้ที่อยู่ในกรุงฯ จงรีบออกไปเสีย ผู้ที่อยู่ในชนบทก็จงอย่าเข้ามาในกรุงฯ  เพราะวันเหล่านั้นจะเป็นวันพิพากษาลงโทษ….  (ลก 21:20-22)

จากพระดำรัสของพระเยซูเจ้าและจากเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ทำให้เราเห็นได้ชัดเจนว่า ความทุกข์ยากและความพินาศถึงขั้นสิ้นชาติของชาวยิวเกิดจากบาปของชนชาติยิวเอง ที่มุ่งมั่นก่อการกบฏเพื่อปลดแอกจากกรุงโรม โดยหวังจะสร้างอาณาจักรทางโลกที่ยิ่งใหญ่เหมือนในสมัยของกษัตริย์ดาวิด  หากพวกเขายอมกลับใจและเปลี่ยนชีวิตตามคำเตือนของพระเยซูเจ้า พวกเขาคงไม่ต้องประสบกับความทุกข์ยากและความหายนะ

จากทั้ง 2 กรณีบาปฯ  เราอาจสรุปหลักการของพระเยซูเจ้าได้ว่า “ความทุกข์ยากไม่ได้เป็นผลของบาปเสมอไป  แต่ชนชาติใดเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้า ย่อมอยู่ในหนทางแห่งความหายนะอย่างแน่นอน” !!

 • คำอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเทศไร้ผล : แสดงให้เห็น “พระพร” มากมายที่พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่เรา
 1. มะเดื่อเทศต้นนี้ได้รับ “โอกาส” มากเป็นพิเศษ ปกติต้นมะเดื่อเทศทั่วไปเติบโตในเนื้อดินปนหินตื้น ๆ ที่ขาดความอุดมสมบูรณ์  แต่ต้นมะเดื่อเทศต้นนี้ปลูกไว้ในสวนองุ่นซึ่งมีเนื้อดินดีกว่าและอุดมสมบูรณ์กว่าที่อื่น น่าเสียดายที่มะเดื่อเทศต้นนี้กลับให้ผลไม่เป็นที่น่าพอใจ ! เหมือนดังที่พระเจ้าทรงประทานโอกาสแก่เรามากกว่าผู้อื่น  พระองค์ทรงโปรดให้เราเป็นบุตรของพระองค์  ทรงเรียกเรามาเป็นคริสตชน  ทรงประทานพระพรและความช่วยเหลือนานัปการแก่เรา  ปัญหาอยู่ที่ว่า…เราใช้โอกาสต่าง ๆ อย่างเต็มที่จนบังเกิดผลอุดมสมบูรณ์แล้วหรือ ? หรือเราจะปล่อยให้ลงเอยเหมือนมะเดื่อเทศในสวนองุ่นต้นนั้น !
 2. หากไม่เกิดประโยชน์จะถูกกำจัดทิ้งไป ดังที่เจ้าของสวนคิดจะโค่นต้นมะเดื่อเทศที่ไม่ออกผล อันที่จริง…สิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นที่คงอยู่ สิ่งใดไม่มีประโยชน์ก็จะถูกกำจัดหรือค่อย ๆ สูญหายไป เราแต่ละคนจึงต้องเฝ้าสำนึกอยู่เสมอว่า “เรามีประโยชน์อะไรต่อโลก ต่อประเทศไทย ต่อสังคมรอบข้าง หรือต่อครอบครัวของเรา ?”
 3. ปกติมะเดื่อเทศใช้เวลาปลูกสามปีก็โตเต็มที่และพร้อมให้ผล แต่ถ้าสามปีแล้วยังไม่เกิดผล ก็มีแนวโน้มว่ามันจะไม่เกิดผลอีกเลย กระนั้นก็ตามเจ้าของสวนยังให้โอกาสต้นมะเดื่อเทศอีกครั้งหนึ่ง !    นี่คือ “ข่าวดี” ที่พระเยซูเจ้าทรงประทานโอกาสแก่เราอยู่เสมอ ทุกวันนี้พระองค์ยังประทานโอกาสแก่เราทุกคนที่ล้มลง และพร้อมที่จะลุกขึ้นมาใหม่

บทภาวนา  : ข้าแต่พระเจ้า  พระองค์ทรงเป็นบ่อเกิดแห่งความดี  และความกรุณา  ทรงเปิดเผยให้ทราบว่า  การจำศีลอดอาหาร  การภาวนาและให้ทานเป็นเครื่องบำบัดรักษาบาป  ขอโปรดทอดพระเนตรข้าพเจ้าทั้งหลายที่เป็นทุกข์ยอมรักผิด  เมื่อข้าพเจ้ากลับตัวสำนึกผิดแล้ว  พระองค์จะได้ทรงพระเมตตาพยุงให้ลูกขึ้นเสมอ

พ่อปรีชา รุจิพงศ์

 

มรรคาศักดิ์สิทธิ์ (เดินรูป 14 ภาค) ตลอดเทศกาลมหาพรต

              ทุกวันศุกร์, วันเสาร์        เวลา 18.20 น.

ทุกวันอาทิตย์               เวลา 11.00 น.

 

 

ประชาสัมพันธ์

 1. ศุกร์ต้นเดือน พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม ศกนี้

ในหมู่บ้าน        เวลา 06.30 น.

นอกหมู่บ้าน      เวลา 08.45 น.

 1. พิธีโปรดศีลล้างบาปเด็ก ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม ในมิสซารอบ 10.00 น. กรุณาติดต่อกับทางวัด
 2. สัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2559/2016

    พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้มาทำสัญญาตามวันที่มิสซังฯกำหนด เพราะติดธุระบางอย่าง ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่วัดได้

 1. กิจกรรมเสริมศรัทธา ตลอดเทศกาลมหาพรต

เดินรูป 14 ภาค ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

วัดจัดส่วนรวม ทุกวันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 18.20 น. ก่อนมิสซา และวันอาทิตย์ หลังมิสซารอบ 10.00 น.

ประกอบกิจเมตตาช่วยคนจน รับกระบอกมหาพรต ครอบครัวละ 1 ใบ นำส่งคืนวันสมโภชปัสกา

เยี่ยม/ดูแลคนป่วย ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

งดคำพูด หรือการกระทำที่ทำร้ายจิตใจ – กายผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

 1. เชิญชวนพี่น้องรับกระบอกมหาพรตที่ทางวัดจัดให้ เพียงครอบครัวละ 1 ใบ เพื่อร่วมกันช่วยเหลือคนยากจน เพียงอดออมวันเล็กละน้อย หยอดเงินใส่กระบอกมหาพรต ตลอดเทศกาลมหาพรต

“เราพอใจความเมตตากรุณา  มิใช่พอใจเครื่องบูชา”  (มธ 9:13)

 1. ขอเชิญพี่น้องชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2559

กุฏิ                           500      บาท/ปี

แฟลต / กางเขน           250      บาท/ปี

ขอขอบคุณ

                    วิคตอเรีย เอมอร รุ่งเรืองผล

                                    ทำบุญช่วยค่าไฟ                    1,000             บาท

ตลาดเช้าบ้านญวน

                                    บำรุงวัด                               1,000             บาท

                        ไม่ประสงค์ออกนาม

บำรุงวัด                                   500            บาท

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

วันนี้ พวกเราขอแสดงความชื่นชมยินดีกับครอบครัวของคุณพ่อประชาชาติ ปรีชาวุฒิ ครอบครัวคุณพ่อสุนัย สุขชัย และครอบครัวของเซอร์ซีริล เปลี่ยนบำรุง ลูกวัดสามเสนทั้งสามท่าน

รวมทั้งครอบครัวของคุณพ่อสมชาย อัญชลีพรสันต์ ครอบครัวคุณพ่อวิทยา ลัดลอย ครอบครัวเซอร์โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์ คอนแวนต์ เซอร์ลูซีอา คำแดง โอกาสฉลอง 25 ปีชีวิตสงฆ์ และฉลองครบ 25 ปีบวชของเซอร์ทั้งสองท่าน พวกเราชาววัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ทุกคน ขอร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ที่ทรงประทานพระสงฆ์ทั้งสี่องค์ และเซอร์ทั้งสองท่านได้อุทิศตนนำบรรดาคริสตชนและเด็กนักเรียนให้ดำเนินชีวิตคริสตชนที่ดีและมีคุณภาพ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งทั้ง 6 ท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย

และเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ ศกนี้ คุณพ่ออนุพันธ์ ทัศมาลี  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเซนต์นิโคลัส พัทยา นำคริสตชนจากวัดเซนต์นิโคลัส พัทยา วัดอัสสัมชัญ พัทยา วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ประมาณหนึ่งร้อยกว่าชีวิต เข้าเยี่ยมชมและสวดภาวนาร่วมกัน รับฟังคำบรรยายประวัติต่าง ๆ จากคุณพ่อปรีชา รุจิพงศ์ ส่วนคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา และผู้อำนวยการสภาภิบาลให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกต่าง ๆ คณะที่มาต่างชมว่า วัดสามเสนกว้างใหญ่ เย็นสบาย แปลกตาจากแต่ก่อนมาก หลายคนถ่ายภาพกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ในวัดด้วย

 

ขอขอบคุณ

คุณประไพ ภูมิพานิช – คุณสุภาวดี เยาวสังข์

ร่วมกันทำบุญจัดทำน้ำเสกให้วัดสามเสน

จำนวน   5,000   ขวด

 

ประกาศจากทางวัด

          ขอพี่น้องทุกท่านที่นำสารวัดไปอ่านในวัด กรุณานำสารวัดกลับไปไว้ที่บ้านของท่านด้วย อย่าทิ้งไว้ในวัด เพราะเจ้าหน้าที่ต้องเพิ่มภาระเดินเก็บให้ท่าน ขอขอบพระคุณในความร่วมมือค่ะ

 

จันทร์ที่ 29

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เปโตร สนั่น หอมประทุม, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน,ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 1

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปโตร หยิน ดำรงไทย, เปาโล สุดใจ กายสุต, น.ส.อรุณี มัณทุกานนท์, เปาโล หลีช้วน-กาทารีนา ทัศนีย์ กิจเจริญ, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา รติพร เกิดพาณิช

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง,เปโตร มณี วิไลทอง, อันตน เฉลียว จำเริญงาน, นางมาลี เชยอรุณ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ทวีป หอมประทุม,นายปีเตอร์ เชยอรุณ, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 2

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด โยเซฟ อำรุง ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว ศักดิ์สมวาศ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟาบีอาโน เสรี กิจเจริญ, เปโตร สมศักดิ์-เทเรซา สุดา ประเสริฐพันธุ์, วิญญาณในครอบครัวศักดิ์สมวาศ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด โยเซฟ อำรุง ศรีบุญเลิศ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา มณี วิไลทอง, คริสตินา กฤษณา จำเริญงาน, อันนา สอิ้ง เยาวสังข์, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 3

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณญาติพี่น้องของ เบญจณี กิจเจริญ, เปโตร หยิน ดำรงไทย, ร็อค จัตุรัส จินดาหาญดำรง, ลูซีอา ประภา อนงค์จรรยา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, อันนา ทองคำ วัฒนาวัสดิ์, เปโตร มณี วิไลทอง, มัทธิว สมชาย หนึ่งน้ำใจ (ครบ 17 ปี), มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 4

น.กาสิมีร์

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, คุณปอ บัวมณี, วิญญาณ “น้องน๊อต”, เปโตร หยิน ดำรงไทย, วิญญาณในไฟชำระ

 สุขสำราญ คุณจิตภาณุ เกิดพาณิช, เอลิซาแบธ สุวรรณา นอส

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพรน้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์,มารีอา หนุน ราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยยา สาราจิตต์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 5

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ยอแซฟ ก๋วยเซี้ย-มารีอา บุ้งกุ่ย, ฟรังซิสโก พูนสิน พึ่งพระจิตร์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ สำหรับทุกคนในบ้านเลขที่ 19, คล้ายวันเกิด เทเรซา บุญศิริ นรินทรางกูร และครอบครัว, ครอบครัว มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข, เอลิซาแบท สุวรรณา นอส

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง, อันนา ชูศรี ทรัพย์ไพฑูรย์, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ปุ๋ย เกตุชาติ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, มารีอา มาลี เกตุชาติ, เทเรซา ประภา-เรือตรี ปรีชา-ฟรังซิสโก ภานพ เนตรายน, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

อาทิตย์ที่ 6

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลมหาพรต

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, ครอบครัว ลูซีอา ศศิธร รุ่งเรืองผล, ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว รอดงาม, ครอบครัว ลักษมีวรานนท์

อุทิศ คุณพ่อ วัลลภ จำหน่ายผล, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์,เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยวงบัปติสตา เคิ้ง-อากาทา วิลา-ยวงบัปติสตา สุบิน-มารีอา ทองดี-ซิสเตอร์ ฟลอรองซ์ ฉลวย ธิราศักดิ์, ยวงบัปติสตา บุญช่วย-มารีอา ศิริกุล สุภาพร, เปโตร บุญทอง ผ่องใส, ยวง ดนัย เชิดวิวัฒนสินธุ์, ฟรังซีสโก ทน-มารีอา ประเทือง ยามสุข, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, เปโตร อนุช กัณหะเสน, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, เปโตร สมชาย งามศิริจิตต์ (อู่ลาดพร้าวการาจ), ยอห์น ปอลที่ 2 ณัฐณภัทร์ ชัยเลิศพงษา, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, เปาโล อภิวัฒน์ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, มารีอา ยิปซีอากา ประไพรัตน์ หฤทัย, ครอบครัว ปัณฑวังกูร-เลาหไทยมงคล,-ลิ้มประยูร, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ครอบครัว มีสุทธา ทุกคน, อันนา นิภา หอมประทุม และครอบครัว, ครอบครัวฤกษ์ปิยะทรัพย์, เทเรซา มาลา จรุไพรวัลย์, ครอบครัว อรุณฤกษ์ดีกุล, ครอบครัว ยุพดี, นางวรรณา เส็งหู้ และครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัว ลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว อันนา สิรินธร อินทรกำแหง, ลูก ๆ ท่าน้ำบ้านญวนทุกคน, มัทธิว ธนะกฤต เส็งหู้, มารีอา ธันยพร ศศิสุวรรณ, ครอบครัว, พิชัย-โจเซฟิน มารี ทิฆัมพร, จอห์นแมรี่ กริช-สามเณร ทีโอดอร์ มารี คทา, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, ครอบครัว เปาโล ประเสริฐ แก้วศักดาศิริ, ครอบครัว ป้าสำเนียง กลิ่นบัวแก้ว, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, เอลิซาแบท สุวรรณา นอส, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, อักแนส สุภาภรณ์รักผกาวงศ์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ยอแซฟ รัชดา เล่ห์มงคล, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, วินเซนต์ กิตติ อิทธิสัมพันธ์, เทเรซา อรวรรณ อิทธิสัมพันธ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นางพิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์, ยอแซฟ สุรพลโมระเสริฐ, ยอแซฟ ประชุม-มารีอา วิมลมาศ ปิติสันต์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, โยเซฟ จันทร์-มารีอา ห้อง แก้วศักดาศิริ และญาติ, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร จุมพล ซีกเพชรทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง,มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, ผู้ล่วงลับทั้งหลายและวิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง, จิวัฒน์ ปัณฑวังกูร,ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เวโรนิกา ชุ้นไน้ พันธุมจินดา, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, มาร์ธา ผู่-มาร์ธา ยาง, เปโตร ควาน-มาร์ธา เหล่ย, โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตรเปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, ยอแซฟ วิชัย โกษาคาร, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธุ์, เจียร-กาญจนา สร้อยภู่ระย้า, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล (หรั่ง), อันนา มารศรี สิทธิโชค, ยวงบัปติสตา อัมพร วิสุทธิ์สุรพล, เทเรซา อรนุช, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ตระกูล สกุลทอง ที่ล่วงลับไปแล้ว, ฟรังซีสโก อารีย์ อรุณฤกษ์ดีกุล, มารีอา เสงี่ยม-เปโตร เย็น รุ่งฤกษ์ดี, ยอแซฟ สมเดช ลีลาวรเดช (ครบรอบวันตาย), มารีอา ประทับ โจหิงค์, ลอเรนโซ มานะ เสรีสำราญ, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ (ครบ 4 ปี), นายสวัสดิ์ รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ ประสงค์-มารีอา วาลิส เล่ห์มงคล, เซซีลีอา ละมูล รุ่งเรือง, เปาโล พิจิตร-อันนา ลำใย รุ่งเรือง, ยวงบัปติสตา สุรัตน์ รุ่งเรือง, ฟรังซีสโก กรัง-ลูซีอา หน้า รุ่งเรือง, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว อรุณรัตน์, ครอบครัว นนท์ธุวา

อุทิศ มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, เปโตร อำนวย สังขรัตน์, เปโตร มณี วิไลทอง, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา สุภาพรรณ วงษ์สว่าง, เทเรซา แคทลียา วงษ์สว่าง, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ศ.ดร.อุดม อรุณรัตน์, ฟรังซีสโก สุทธิ ชลหาญ (ครบรอบปี), วิญญาณในไฟชำระ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s