สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

13 Mar 16. St. Francis xavier Newsletter. อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต ปีที่ 50 ฉบับที่ 11 วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 16

13 Mar 2016.

St. Francis xavier Newsletter.

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

ปีที่  50  ฉบับที่  11  วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016

____________________________

Palm Sunday of the Lord’s Passion

Entry of Christ into Jerusalem (1320) by Pietro Lorenzetti: entering the city on a donkey symbolizes arrival in peace rather than as a war-waging king arriving on a horse[

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต : “หญิงผิดประเวณี” (ยอห์น 8:1-11)…..

  (1)พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ (2)เช้าตรู่วันรุ่งขึ้น พระองค์เสด็จไปในพระวิหารอีก ประชาชนเข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ประทับนั่ง แล้วทรงเริ่มสั่งสอน (3)บรรดาธรรมาจารย์และชาวฟาริสีนำหญิงคนหนึ่งเข้ามา หญิงคนนี้ถูกจับขณะล่วงประเวณี เขาให้นางยืนตรงกลาง  (4)แล้วทูลถามพระองค์ว่า “อาจารย์ หญิงคนนี้ถูกจับขณะล่วงประเวณี  (5)ในธรรมบัญญัติ โมเสสสั่งเราให้ทุ่มหินหญิงประเภทนี้จนตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไร”  (6)เขาถามพระองค์เช่นนี้ เพื่อทดลองพระองค์ หวังจะหาเหตุปรักปรำพระองค์ แต่พระเยซูเจ้าทรงก้มลง เอานิ้วพระหัตถ์ขีดเขียนที่พื้นดิน  (7)เมื่อคนเหล่านั้นยังทูลถามย้ำอยู่อีก พระองค์ทรงเงยพระพักตร์ขึ้น ตรัสว่า “ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด”  (8)แล้วทรงก้มลงขีดเขียนบนพื้นดินต่อไป  (9)เมื่อคนเหล่านั้นได้ฟังดังนี้ ก็ค่อย ๆ ทยอยออกไปทีละคน เริ่มจากคนอาวุโส จนเหลือแต่พระเยซูเจ้าตามลำพังกับหญิงคนนั้น ซึ่งยังคงยืนอยู่ที่เดิม  (10)พระเยซูเจ้าทรงเงยพระพักตร์ขึ้น ตรัสกับนางว่า “นางเอ๋ย พวกนั้นไปไหนหมด ไม่มีใครลงโทษท่านเลยหรือ”  (11)หญิงคนนั้นทูลตอบว่า “ไม่มีใครเลย พระเจ้าข้า” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย ไปเถิด และตั้งแต่นี้ไป อย่าทำบาปอีก” 

 

พิจารณาพระวาจา

 1. เมื่อมีการละเมิดกฎหมาย : ชาวยิวจะนำคดีความไปให้ “รับบี” ตัดสิน  พวกธรรมาจารย์และฟาริสีนำหญิงมีชู้ที่ถูกจับได้คาหนังคาเขาไปให้พระเยซูเจ้าตัดสิน เพราะพระองค์ทรงเป็นรับบีผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง
 2. รับบี (Rabbi) เป็นภาษาอาราเมอิก เป็นคำเรียกด้วยความเคารพ แปลว่า “เจ้านายหรือครูของข้าพเจ้า” ชาวยิวใช้คำนี้เรียกผู้สั่งสอนธรรมบัญญัติ (มธ 23: 2-7) พระเยซูเจ้าทรงได้รับเรียกเช่นนี้ด้วย (มก 9:5)
 3. ชู้ , ฆาตกรรม , และการนับถือพระเท็จเทียม : ถือเป็นสามอาชญากรรมร้ายแรงที่มีโทษถึงตายตามกฎหมายยิว หนังสือเลวีนิติบัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดเป็นชู้กับภรรยาของเพื่อนบ้าน  จะต้องถูกประหารชีวิต” (ลนต 20:10)
 4. หนังสือเฉลยธรรมบัญญัติระบุวิธีประหารชีวิตไว้ว่า : หากภรรยาถูกสามีจับได้ว่าไม่ใช่หญิงพรหมจารี “ผู้อาวุโสจะต้องพาหญิงนั้นมาที่หน้าประตูบ้านบิดาของนาง แล้วชาวเมืองจะต้องเอาหินทุ่มนางจนตาย” (ฉธบ 22:21)
 5. มุมมองด้านกฎหมาย พวกธรรมาจารย์และฟาริสีจึงมีเหตุผลที่จะนำหญิงที่ถูกจับขณะล่วงประเวณีมาให้พระเยซูเจ้าตัดสินลงโทษทุ่มหินให้ตาย เพียงแต่ว่าเจตนาของพวกเขาไม่ใช่เพื่อทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์  แต่ “เพื่อทดลองพระองค์ และหวังจะหาเหตุปรักปรำพระองค์” (ข้อ 6) หากพระองค์ตัดสินให้ทุ่มหินนางจนตาย แน่นอนว่าชื่อเสียงเรื่อง “ความรักและความเมตตา” ที่พระองค์สั่งสมมานานจักต้องสูญหายไปสิ้น  และต่อจากนี้ไป คงไม่มีคนบาปกล้าเข้ามาหาพระองค์อีก
 6. กฎหมายโรมันกำหนดให้การลงโทษถึงตายเป็นอำนาจหน้าที่ของโรมเท่านั้น ชาวยิวหรือชนชาติอื่นไม่มีสิทธิ์  หากพระองค์ตัดสินลงโทษนางถึงตายย่อมผิดกฎหมายโรมัน  และนั่นย่อมเท่ากับว่าพระองค์ตั้งตนเป็นปรปักษ์กับโรม ในทางตรงกันข้าม หากพระองค์ยกโทษให้นาง ก็เท่ากับว่าพระองค์กำลังสอนประชาชนให้ละเมิดกฎหมายของโมเสส  อีกทั้งอาจถูกกล่าวหาได้ว่าทรงยินยอมหรือแม้กระทั่งสนับสนุนให้มีการผิดประเวณี นี่คือความคิดที่ร้ายกาจของพวกธรรมาจารย์และฟาริสี !!
 7. พระเยซูเจ้าทรงรู้เท่าทันเจตนาร้ายของพวกธรรมาจารย์และฟาริสี พระองค์ทรงนิ่งเงียบและ “ทรงก้มลง เอานิ้วพระหัตถ์ขีดเขียนที่พื้นดิน” (ข้อ 6) พระองค์จึงตรัสว่า “ท่านผู้ใดไม่มีบาป จงเอาหินทุ่มนางเป็นคนแรกเถิด” (ข้อ 7) อันที่จริง คำกรีกที่ใช้คือ anamartētos (อานามาร์เตตอส) ไม่ได้หมายความเพียง “ไม่มีบาป” เท่านั้น แต่ยังหมายถึง “บริสุทธิ์ผุดผ่อง” หรือ “ไม่มีความคิดที่จะทำบาป” อีกด้วย ราวกับพระองค์ต้องการจะบอกพวกเขาว่า “อยากทุ่มหินนางก็เชิญเถอะ  หากว่าพวกท่านไม่เคยคิดทำบาปมาก่อน !”
 8. หลังจากนิ่งอึ้งกันไปพักหนึ่งบรรดาโจทก์ทั้งหลายก็เริ่มทยอยออกไปจนเหลือเพียงพระองค์กับหญิงผู้นั้นตามลำพัง แล้วนั้น “ความเมตตา” อันยิ่งใหญ่ของพระองค์ก็ฉายแสงเหนือนาง พระองค์ตรัสถามว่า “ไม่มีใครลงโทษท่านเลยหรือ” นางทูลตอบว่า “ไม่มีใครเลย พระเจ้าข้า” พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราก็ไม่ลงโทษท่านด้วย ไปเถิด และตั้งแต่นี้ไป อย่าทำบาปอีก”

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เราได้เรียนรู้ “วิธีคิดและทัศนคติ” ของพวกธรรมาจารย์และฟาริสีได้เป็นอย่างดี

 1. ความคิดเรื่องอำนาจ : พวกธรรมาจารย์และฟาริสีมีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประชาชนนิยมนำคดีความมาให้พวกเขาตัดสิน  พวกเขาใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยการอ้างสิทธิ์อยู่เหนือผู้อื่น  เมื่อพบเห็นผู้กระทำความผิด พวกเขาจะลงโทษที่รุนแรง โดยไม่มีการให้อภัย  ต่างกับการใช้อำนาจของพระเยซูเจ้า !!!  พระองค์ใช้อำนาจมีพื้นฐานอยู่บน “ความเมตตาสงสาร” และมีวัตถุประสงค์เพื่อ “เยียวยา” ความเสียหาย และ “รักษา” คนผิดให้กลับมาเป็นคนดีอีกครั้งหนึ่ง  เพราะฉะนั้น ภารกิจหลักของบรรดาผู้มีอำนาจจึงต้องไม่ใช่การดุด่าหรือลงโทษ  แต่ต้องพยายามนำคนผิดกลับมาเป็นคนดีให้ได้
 2. ทัศนคติต่อมนุษย์ : พวกธรรมาจารย์และฟาริสีไม่ได้เห็นหญิงมีชู้เป็น “มนุษย์” เลย  พวกเขาเห็นเป็นเพียง  “สิ่งของ” หรือ “เครื่องมือ” สำหรับใช้จับผิดพระเยซูเจ้า  ในพระคัมภีร์ เราพบว่าพระเจ้าตรัสถึง “ชื่อ” บ่อยมาก เช่นพระเจ้าทรงตรัสกับโมเสสว่า “เรารู้จักชื่อของเจ้า” (อพย 33:17) และทรงตรัสกับกษัตริย์ไซรัสว่า “เราคือพระเจ้าแห่งอิสราเอลซึ่งเรียกเจ้าตามชื่อของเจ้า” (อสย 45:3)

สำหรับชาวยิว “ชื่อ” หมายถึง  “บุคคล” ทั้งครบ  การรู้จักชื่อจึงหมายถึงการรู้จักและการยอมรับความเป็นบุคคลผู้มีศักดิ์ศรี  เท่ากับว่าพระเจ้าทรงยอมรับและมองเห็นมนุษย์เป็น “บุคคล” ที่มีศักดิ์ศรี ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือของผู้หนึ่งผู้ใด  เพราะฉะนั้น เราจะปฏิบัติต่อผู้หนึ่งผู้ใดราวกับว่าเขาเป็น “เครื่องมือ” หรือ “สิ่งของ” ชนิดหนึ่งไม่ได้   แต่ต้องปฏิบัติต่อเขาในฐานะเป็น “บุคคล” ผู้มีความคิดและจิตใจ  มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน

บทภาวนา

ข้าแต่พระเป็นเจ้า  พระบุตรของพระองค์ทรงรักมนุษยชาติ  จนถึงกับยอมสิ้นพระชนม์เพราะความรักฉันใด  ขอทรงช่วยชุมชนของข้าพเจ้าทั้งหลายให้เจริญชีวิต  ปฏิบัติความรักอย่างเข้มแข็งฉันนั้นด้วยเถิด                                                                                                                 

 

                                              คุณพ่อ ปรีชา รุจิพงศ์

_____________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็ก เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม ศกนี้ เวลา 8.00 น. – 12.30 น. พบกันที่หน้าวัด
 2. กิจกรรมเสริมศรัทธา ตลอดเทศกาลมหาพรต

เดินรูป 14 ภาค ทั้งส่วนตัว และส่วนรวม

วัดจัดส่วนรวม ทุกวันศุกร์, วันเสาร์ เวลา 18.20 น. ก่อนมิสซา และวันอาทิตย์ หลังมิสซารอบ 10.00 น.

ประกอบกิจเมตตาช่วยคนจน รับกระบอกมหาพรต ครอบครัวละ 1 ใบ นำส่งคืนวันสมโภชปัสกา

เยี่ยม/ดูแลคนป่วย ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล

งดคำพูด หรือการกระทำที่ทำร้ายจิตใจ – กายผู้อื่นให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้

 1. สัญญาเช่าที่ดินประจำปี 2559/2016

    พี่น้องท่านใดที่ไม่ได้มาทำสัญญาตามวันที่มิสซังฯกำหนด เพราะติดธุระบางอย่าง ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่วัดได้

 1. ขอเชิญพี่น้องชำระค่าบำรุงสุสานประจำปี 2559

กุฏิ                           500      บาท/ปี

แฟลต / กางเขน           250      บาท/ปี

 1. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2243-0057-9

___________________________________

ขอขอบคุณ

 1. คุณยุพิน อยู่เจริญ และเพื่อน ๆ                          

                             บำรุงวัด                                          5,000        บาท

 1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

                             สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร           1,000        บาท

 1. นางสาว วนัสนันท์ ธีรวิฑูร

                        สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุ                        1,000        บาท

_____________________________

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 • วันอาทิตย์พระมหาทรมาน (แห่ใบลาน)   20 มีนาคม ศกนี้ พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า   พิธีเสกใบลานในมิสซา เวลา 8.30 น.
 • วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 24 มีนาคม ศกนี้ เวลา 19.00 น. พิธีล้างเท้าอัครสาวก พิธีตั้งศีล

 

มหาสนิท ตื่นเฝ้า ร่วมพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า ถึงเวลา 24.00 น. (งดมิสซาเช้า)

 • วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 25 มีนาคม ศกนี้ เวลา 16.00 น. มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัด และพิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า (จำศีล – อดอาหาร)
 • วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 26 มีนาคม ศกนี้ เวลา 19.00 น. พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา พิธีล้างบาปผู้ใหญ่
 • วันอาทิตย์สมโภชปัสกา 27 มีนาคม ศกนี้ พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา ตามตารางปกติ

 

________________________

 

การเฝ้าศีลมหาสนิทค่ำวันพฤหัสฯศักดิ์สิทธิ์

เวลา 20.30 น.        สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.00 น.        ผู้อ่านพระวาจา – ผู้ช่วยพิธี – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.30 น.        วินเซน เดอ ปอล – คูร์ซิลโล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.00 น.        พลมารีอาวุโส – พระเมตตา – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.30 น.        ผู้อาวุโส – อัศวินแห่งศีลมหาสนิท – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.00 น.        นักขับร้อง – เยาวชน – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.30 น.        พระสงฆ์ – สภาภิบาล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 24.00 น.        ปิดวัด

หมายเหตุ    แต่ละช่วงเวลา  จัดการภาวนาที่เหมาะสมตามรูปแบบคณะฯ

___________________________

“If God were your Father, you would love me, for I came from God

and am here; I did not come on my own, but he sent me. “

ANGELICO_Fra_Christ_The_Judge

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

__________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            วันนี้พวกเราชาววัดสามเสน ขอต้อนรับพร้อมกับขอแสดงความชื่นชมยินดีที่ คุณพ่อ เปาโล กิตติคุณ เสมามอญ มาเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณเป็นครั้งแรก ที่วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

คุณพ่อ เปาโล กิตติคุณ เสมามอญ (ดรีม) เกิดเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2529/ค.ศ.1986    ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี พญาไท กรุงเทพฯ เป็นบุตรคนที่ 1 ของ นายวสันต์ เสมามอญ (เสียชีวิต) และเยโนเวฟา อำนวยพร จันทร์ภิรมย์ มารดา รับศีลล้างบาปที่วัด มารีย์สมภพ บ้านแพน อยุธยา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2529 ระดับอุดมศึกษาได้เข้าศึกษาที่วิทยาลัยแสงธรรม เมื่อ พ.ศ.2549 จากนั้นได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อปี 2554 และกลับเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม ระดับบัณฑิตศึกษา ในปี 2555

ประวัติด้านการอบรม

            ปี 2541           เข้าบ้านเณรเล็กสถานฝึกธรรมสันติราชา อุดรธานี

ปี 2548           เข้าบ้านเณรกลางสามเณราลัยพระวิสุทธิวงศ์ นครราชสีมา

ปี 2549           เข้าบ้านเณรใหญ่สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม

ปี 2553           ฝึกงานอภิบาล (Postoral Year)

ปี 2555           เข้าบ้านเณรใหญ่สามเณราลัยแสงธรรม นครปฐม

ประวัติด้านกระแสเรียก

            ปี 2555           แต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ วันที่ 11 สิงหาคม 2555

โดย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ปี 2556           แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม  วันที่ 20 กรกฎาคม 2556

โดย พระสังฆราช หลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

ปี 2557           การบวชเป็นสังฆานุกร วันที่ 9 สิงหาคม 2557

โดย พระสังฆราช ยอแซฟ ลือชัย ธาตุวิสัย

และเมื่อวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ณ ศาลาเอนกประสงค์ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา บ้านไผ่ ขอนแก่น นับเป็นพระพรอันยิ่งใหญ่ ที่คุณพ่อได้รับพระกระแสเรียกนี้จากพระเป็นเจ้า คุณพ่อ เปาโล กิตติคุณ เสมามอญ เป็นของประทานอันล้ำค่า ที่พระเป็นเจ้าทรงส่งมาให้แก่คริสตชนชาวไทย

“คริสตชนวัดสามเสนขอกราบขอบพระคุณพระองค์”

_________________________________

‘He is our God.’

1 JESUS INVITING lwjas0279

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_____________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 14

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เอลิซาแบท สุวรรณา นอส, มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิตภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา อุบล สุขสกุล, คาร์โล ธวัชชัย-อู๊ด แสงสุขโยธิน, มารีอา ทองฟู ยินดีงาม, ยวงบัปติสตา เสมือน เกตุทิศ (ครบ 20 ปี), ซิลแวสแตร์ พันธุ์ชัย จิตต์จำนง, เปาโล สอาด ยอดประเสริฐ, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 15

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

สุขสำราญ ครบรอบแต่งงาน ลูซีอา พรลภัส อวัสดาพร, วันเกิด ยวงบัปติสตา คาวุธ หฤทัย

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, ยวง วิเชียร ธาราฉัตร, มารีอา ประหลาด แย้มสะอาด, ม.ล.มานิตย์ มัทวพันธุ์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, สำหรับครอบครัว ศิริขจรกิจ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, ยอแซฟ เต็กยู้ แซ่อึ้ง,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล (ครบรอบ 19 ปี), มารีอา อุบล สุขสกุล, ม,ล.มานิตย์มัทวพันธุ์, มารีอา ฟื้น ยินดีงาม, ยวงบัปติสตา เสมือน เกตุทิศ (ครบ 20 ปี), เปโตร มณี วิไลทอง, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 16

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลมหาพรต

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว ศักดิ์สมวาศ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในครอบครัว ศักดิ์สมวาศ, นางมาลี-นายปีเตอร์ เชยอรุณ, ญาติพี่น้องและผู้มีพระคุณ,ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา ณัฏฐพัชร์ บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เทเรซา พิณวิภา รุจิเรข, คุณยาย คิ้ม คล้ายปรีชา, มารีอา อุบล สุขสกุล, เปโตร มณี วิไลทอง, ยวงบัปติสตา เสมือน เกตุทิศ, มารีอา ศรีรัตน์ มัจฉาชีพ, อากาทา สมศรี ลิ้มศิริกุล, พรทิพย์ ตรีสุทรรศน์, โรซา มาลี ยอดประเสริฐ, มารีอา สด ยินดีงาม, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 17

น.ปาตริก พระสังฆราช

06.00 น.

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, วันเกิด ยวงบัปติสตา จงรัก เจริญทรัพย์

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ลมัย ศรีวิไล, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, มารีอา อุบล สุขสกุล, เปโตร มณี วิไลทอง, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, ยวงบัปติสตา เสมือน เกตุทิศ, ยอแซฟ ธนา ยอดประเสริฐ, อากาทา สมศรี ลิ้มศิริกุล, พรทิพย์ ตรีสุทรรศน์, ลูกา สท้อน ละการชั่ว, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 18

น.ซีริลแห่งกรุงเยรูซาเล็ม พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, นางหยอง ธนสัญจัย, นางกองแก้ว เทียมเมฆา (ครบรอบ 5 ปี), ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น,มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, นางกองแก้ว เทียมเมฆา (ครบรอบ 5 ปี), เปาโล สกล ยอดประเสริฐ, มารีอา อุบล สุขสกุล, เปโตร มณี วิไลทอง, ยวงบัปติสตา เสมือน เกตุทิศ, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, วิญญาณในไฟชำระ

เสาร์ที่ 19

สมโภช น.โยเซฟ ภัสดาของพระนางมารีย์พรหมจารี

06.00 น.

อุทิศ อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, ฟรังซิสโก เล็ก-อักแนส สิริ, เปาโล วิชัย-เทเรซา สมพิศ ธาราฉัตร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอามักดาเลนา ปุ๋ย เกตุชาติ, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก,ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, นายปัญญา ดวงประชา, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง-มารีอา เขียน, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยวงบัปติสตา เสมือน เกตุทิศ, เปโตร มณี วิไลทอง, ฟรังซีสโก โกสุมภ์ โกมุทผล, อันนา พรรณพยอม โกมุทผล, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ถูกทอดทิ้ง

 

 

 

“Joseph, son of David, do not be afraid

to take Mary your wife into your home.”

JOSEPH WITH DREAM wjpas0574

Saint Joseph,

Husband of the Blessed Virgin Mary – Solemnity

El_Greco_St_Joseph_and_the_Christ_Child_1597-99

 DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

___________________________________________

อาทิตย์ที่ 20

อาทิตย์มหาทรมาน (แห่ใบลาน)

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว รอดงาม, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ คุณพ่อ วัลลภ จำหน่ายผล, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มอนีกา เล็ก ชีรานนท์, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, เซซีลีอา สมทรง ครามะคำ, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา

กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร ถวิล ผ่องใส, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต (ครบรอบ 1 ปี), โทมา

ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

 

 

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์,มารีอา ปราณี คริสต์วทัญญู และครอบครัว, เปโตร สมชาย งามศิริจิตต์ (อู่ลาดพร้าวการาจ), คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ครอบครัว นุ่มฤทธิ์ และลูกหลานทุกคน, ลูก ๆ ท่าน้ำบ้านญวนทุกคน, ครอบครัว พรชัย จารุเลิศประดิษฐ์, อลิซาเบท นริศรา-ครอบครัว มารีอา เนตรนภิศ มีขันทอง, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัว เทพพิทักษ์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, ลูซีอา รัชนีวรรณ มัจฉาชีพ, ครอบครัว ป้าสำเนียง กลิ่นบัวแก้ว, ครอบครัว มารีอา พัทร์ศรัณย์ สกุลสุวรรณ, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว อันนา สิรินธร อินทรกำแหง, วันเกิด มารีอา โสภิดา มีสมสังข์, คุณจงกลณี สุขประเสริฐกุล, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ครอบครัว ยุพดี, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, น.ส.รัคริสตา กิจวรชัย, ครอบครัว ประวัติ งามละม้าย, นายพงศกร โพธิ์งาม และครอบครัว, นายศุภทัชกิจวรชัย, ครอบครัว มาตุกุล, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, จอห์น บัณฑิต, เอลิซาเบธ ปรางวลัย โตนาม, มัทธิว สมศักดิ์-มารีอาปรียานุช โตนาม, มารีอา วิภาดา-แมรี่แอนด์ มารีพร ลิ้มสุธาโภชน์, มารีอา อนุทิน ละการชั่ว, มารีอา จอมใจ ศรีสวัสดิ์, นางน้ำทิพย์-ชุติมา ภูธนชัย, สมาชิกคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS), โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, นางพิมพ์ขวัญ ศรีวัชรินทร์, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล,ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เปโตร จุมพล ซีกเพชรทอง, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, มารีอา รัศมีกิจสำเร็จ, มารีอา ฉลวย ศรีประทุม, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, วิญญาณครอบครัว เกตุนที-งามละม้าย, เปโตร เหลียว-มัตตา แหว่, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป่อฮุ้ง,ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, เวโรนิกา ชุ้นไน้ พันธุมจินดา, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, มาร์ธา ผู่-มาร์ธา ยาง,โยเซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตรเปาโล นายแพทย์ เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย,เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล (หรั่ง), ฟรังซิสโก บำรุง-อักแนส ขาจู สกุลสุวรรณ, ยอแซฟ วิชัย โกษาคาร, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, อักแนส สุภาพศรีธัญญรัตน์, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, ยวงบัปติสตา เสมือน เกตุทิศ, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, อันตน เอ็งอางพฤกษปิยรัตน์, ยอแซฟ ลิ้มเฮียบ-นาง จู แซ่ลิ้ม, อันตน ดาวุธ สามารถการ, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-นางอมรา-พล.ต.ต ทวี ณ บางช้าง, อันนา มารศรี สิทธิโชค, ยวงบัปติสตา อัมพร วิสุทธิ์สุรพล, เทเรซา อรนุช, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ตระกูล สกุลทอง ที่ล่วงลับไปแล้ว, ยอแซฟ พยอม รจิตธำรง, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, วิคตอเรีย ถมยา ไผ่งาม, ยอแซฟ สุเทพ มาตุกุล, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, กาโลโล สยาม-มารีอา ยู่ซือ-มาร์ติโน สมคิด สังขรัตน์, เปาโล สมจิตร์ มีขันทอง, เปโตร เตือ-มารีอา ทองคำ-ออกุสติน ปิ่น ศรีศิลป์, อันตน ต้าม, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง-มารีอา เขียน, เรอเน สมนึก เตมียเสน, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, สมาชิกผู้ล่วงลับของคณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท (KBS), วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, เปโตร มณี วิไลทอง, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา สมรธนสมบูรณ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, วิญญาณในไฟชำระ

____________________________________

“Neither do I condemn you. Go,

(and) from now on do not sin any more.”

1 wjpas0550

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

___________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

THANKYOU

HOSANNA HEAVENLY SOUND

for

Gospel Moods a very good collections of Old Classic Christian Hymns

26 Old Timeless Gospel Hymns Classics

_________________________

THANK YOU

Andre Rieu

Maastricht 2013

and

Adrian Sailor

Andre Rieu – Hallelujah

_____________________________

He guides me in right paths
for his name’s sake.

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

Psalms 23(22):1-3a.3b-4.5.6. 

***************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s