สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

20 Mar 16. St. Francis xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 12 วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2016

St. Francis xavier Newsletter

20 March 2016.

อาทิตย์มหาทรมาน

ปีที่  50  ฉบับที่  12  วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2016

__________________________________

Palm Sunday of the Lord’s Passion

Entry of Christ into Jerusalem (1320) by Pietro Lorenzetti: entering the city on a donkey symbolizes arrival in peace rather than as a war-waging king arriving on a horse[

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

__________________________________________

อาทิตย์มหาทรมาน

มีภาพยนตร์หลายเรื่องที่สร้างเกี่ยวกับพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า แต่ที่โด่งดังและเป็นที่กล่าวขวัญถึงมากที่สุดคือเรื่อง “The Passion of Christ” ที่กำกับและร่วมสร้างโดย เมล กิบสัน โดยเปิดฉายรอบปฐมทัศน์ที่สหรัฐอเมริกาในวันพุธรับเถ้าที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 และติดอันดับสี่หนังทำเงินตลอดกาลของสหรัฐทันทีที่เปิดฉายในวันหยุดสุดสัปดาห์ ส่วนในประเทศไทยภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดฉายเมื่อวันที่ 22 เมษายน ค.ศ. 2004

The Passion of Christ เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ 12 ชั่วโมงสุดท้ายแห่งชีวิตของพระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธ โดยเปิดฉากที่สวนเกทเสมนี สถานที่ที่พระองค์ทรงภาวนาและเข้าตรีทูตจนพระเสโทเป็นโลหิต จนถึงฉากสุดท้ายบนกางเขนที่ทรงตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าขอมอบจิตวิญญาณของข้าพเจ้าไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์” (ลก 23:46) เมื่อตรัสดังนี้แล้วก็สิ้นพระชนม์ ทำให้ท้องฟ้ามืดมัวม่านในพระวิหารฉีกขาด

ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้พยายามนำเสนอความเป็นจริงเกี่ยวกับพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า โดยเรียบเรียงจากพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่โดยเฉพาะพระวรสารทั้งสี่ มีการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์และธรรมประเพณีในสมัยนั้นอย่างละเอียด ภาพที่ออกมาจึงสมจริงจนหลายคนทนดูไม่ได้ เพราะความทารุณโหดร้ายที่พระเยซูเจ้าได้รับ แต่นี่คือ ภาพยนตร์ที่สะท้อนเหตุการณ์จริงที่เกิดกับพระเยซูเจ้ามากที่สุด

วันนี้พระศาสนจักรให้เราทำการฉลองอาทิตย์ใบลานหรืออาทิตย์พระมหาทรมาน ซึ่งเป็นการเข้าสู่สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์และต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา อีกทั้งมีส่วนในการแบ่งปันพระมหาทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพของพระองค์ พิธีกรรมในวันนี้จึงมีทั้งความยินดีและความเศร้าโศก ใบลานที่เราแห่ในวันนี้ยังหมายถึงการเดินทางของเราพร้อมกับพระเยซูเจ้า ร่วมในพระมหาทรมานของพระองค์เพื่อจะได้กลับคืนชีพและอยู่กับพระองค์ตลอดไป

 1. พระมหาทรมานที่พระเยซูเจ้าได้รับ

พระเยซูเจ้าไม่เพียงมีชีวิตในยุคที่มีความรุนแรง แต่พระองค์ยังทรงเป็นเหยื่อของความรุนแรงด้วย พระองค์ทรงน้อมรับความความรุนแรงโหดร้ายของการทรมานเหมือนลูกแกะที่ถูกนำไปฆ่า พระมหาทรมานของพระองค์ที่เราระลึกถึงในวันนี้ ได้กลายเป็นแหล่งพลังและความเข้มแข็งของผู้คนเป็นจำนวนมากตลอดประวัติศาสตร์ เมื่อเราพิจารณาดูพระมหาทรมานของพระองค์อย่างลึกซึ้ง เราจะเห็นถึงความทุกข์ทรมานของพระองค์ใน 3 ลักษณะ

ประการแรก ความทรมานทางด้านจิตใจ พระเยซูเจ้าทรงถูกยูดาสทรยศ เหตุการณ์ที่สวนเกทเสมนีได้แสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงอยู่ในห้วงความทุกข์อย่างแสนสาหัส ขณะกำลังอธิษฐานภาวนาทรงเห็นภาพล่วงหน้าถึงมหาทรมานที่กำลังจะได้รับ จนต้องร้องขอพระบิดาให้ถ้วยนี้ผ่านพ้นไป (The will of man) แต่ที่สุด ทรงขอให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า (The will of God) ความทรมานด้านจิตใจได้ส่งผลต่อร่างกายของพระองค์จนพระเสโทเป็นโลหิต นี่คืออาการของคนที่ทุกข์หนักอย่างแสนสาหัส

ประการที่สอง ความทรมานด้านร่างกาย พระเยซูเจ้าทรงถูกทรมานอย่างทารุณด้วยการเฆี่ยน การสวมมงกุฎหนาม การตรึงกางเขน และการแทงด้วยหอก รอยเลือดที่ปรากฏที่ผ้าตราสังข์แห่งตูริน มองเห็นได้ชัดเจนว่าเจ้าของร่างที่ปรากฏได้ผ่านการทารุณที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรม โดยเฉพาะรอยเลือดที่ไหลลงมาเป็นทางจากศีรษะและแขนทั้งสอง รอยเปื้อนขนาดใหญ่ที่สีข้าง ที่ข้อมือและเท้า บาดแผลตามร่างกายอันเกิดจากการเฆี่ยนตี ที่ปลายของรอยแผลมีรอยลึกซึ่งเกิดจากแส้ “ฟลากรัม” (Flagrum) ที่ทำด้วยเชือกหรือเส้นหนังมีก้อนตะกั่วหรือกระดูกผูกติดไว้ตรงปลายแส้

ประการที่สาม ความทรมานด้านวิญญาณ พระเยซูเจ้าทรงถูกทอดทิ้งจากบรรดาศิษย์ และขณะที่ทรงถูกตรึงบนกางเขนพระองค์ทรงรู้สึกสิ้นหวัง เพราะดูคล้ายกับว่าพระบิดาทรงทอดทิ้งพระองค์ด้วย “ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าแต่พระเจ้าของข้าพเจ้า ทำไมพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเล่า” (มธ 27:46) คงไม่มีความทุกข์ใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการที่ใครคนหนึ่งรู้สึกว่า ตนเองถูกทอดทิ้งจากบุคคลอันเป็นที่รัก โดยเฉพาะในช่วงเวลาของความยากลำบาก

 1. บทเรียนสำหรับเรา

พระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า คือที่มาแห่งความรอดพ้นของมนุษยชาติ อีกทั้ง ได้ให้บทเรียนที่สำคัญแก่เราคริสตชนในการดำเนินชีวิตหลายประการ

ประการแรก เราต้องต้อนรับพระเยซูเจ้าเข้ามาในจิตใจของเรา ตลอดสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์นี้เราต้องพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์ในฐานะองค์พระเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดเข้ามาในชีวิตของเรา เพื่อให้พระองค์เป็นกษัตริย์ครอบครองดวงใจและครอบครัวของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศีลมหาสนิทที่เรากำลังจะรับ ในการภาวนา การอ่านและรำพึงพระวาจาของพระองค์ในแต่ละวัน

ประการที่สอง เราต้องร่วมส่วนในพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า พระทรมานของพระองค์คือ เครื่องหมายแห่งความรักที่แท้จริงสำหรับมนุษยชาติ พระองค์ทรงรักและมอบชีวิตของพระองค์บนไม้กางเขนเพื่อเราทุกคน “ไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่าการสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหาย” (ยน 15:13) ดังนั้น เราจึงต้องพร้อมที่จะน้อมรับความทุกข์ยากลำบากต่างๆ เพื่อเป็นการใช้โทษบาปของเราและร่วมส่วนในพระมหาทรมานของพระองค์

ประการที่สาม เราต้องเลียนแบบอย่างความรักอันหาขอบเขตมิได้ของพระเยซูเจ้า ด้วยการดำเนินชีวิตในความรักตามมาตรฐานเดียวกันกับพระองค์ที่ทรงรักทุกคนโดยไม่แบ่งแยก ทรงคิดถึงคนอื่นก่อนเสมอ ขณะที่กำลังแบกกางเขนทรงหันพระพักตร์ไปให้กำลังใจหญิงชาวเยรูซาเล็มกลุ่มหนึ่งที่ร้องไห้คร่ำครวญถึงพระองค์ (ลก 23:28) ทรงภาวนาขอให้พระบิดาทรงอภัยแก่ผู้ที่ประหารพระองค์ (ลก 23:33) อีกทั้ง ทรงยกโทษแก่นักโทษคนหนึ่งที่ถูกตรึงพร้อมกับพระองค์ (ลก 24:43)

บทสรุป

พี่น้องที่รัก อาทิตย์ใบลาน เตือนเราถึงการเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มของพระเยซูเจ้าอย่างผู้มีชัย เพื่อน้อมรับการทรมาน การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนชีพ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นและเป็นปัจจุบันทุกครั้งในพิธีบูชาขอบพระคุณที่เรามาร่วมทุกอาทิตย์ เหนือสิ่งอื่นใด ให้เราการเลียนแบบอย่างพระองค์ในความรักอันหาขอบเขตมิได้และการให้อภัยไม่สิ้นสุด เป็นต้น ในครอบครัว หมู่คณะและหมู่บ้านของเรา

ประการสำคัญ เมื่อเราต้องเผชิญกับความยากลำบากหรือความทุกข์ทรมานใดๆ ในชีวิต เราควรหันมาหาพระเยซูเจ้า เพื่อพระองค์จะได้บรรเทาและช่วยเหลือเรา อีกทั้ง พระมหาทรมานของพระองค์ควรเตือนใจเราให้สำนึกในบาปที่เรากระทำ และกลับมาหาพระองค์ผ่านทางศีลอภัยบาป เพื่อเราจะได้รับการช่วยให้รอดด้วยพระโลหิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ และมีส่วนในการกลับคืนชีพพร้อมกับพระองค์

                                                               คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

___________________________________________

“This is my body, which will be given for you;

do this in memory of me.”

last supper pppas0113

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_________________________________________

พิธีกรรมในสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

 1. วันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ 24 มีนาคม 2016

เวลา 19.00 น.    พิธีล้างเท้าอัครสาวก พิธีตั้งศีลมหาสนิท

     การเฝ้าศีลมหาสนิท

เวลา 20.30 น.    สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.00 น.    ผู้อ่านพระวาจา – ผู้ช่วยพิธี – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 21.30 น.    วินเซน เดอ ปอล – คูร์ซิลโล – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.00 น.    พลมารีอาวุโส – พระเมตตา – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 22.30 น.    ผู้อาวุโส – อัศวินแห่งศีลมหาสนิท – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.00 น.    นักขับร้อง – เยาวชน – สัตบุรุษทุกท่าน

เวลา 23.30 น.    พระสงฆ์ – สภาภิบาล – สัตบุรุษทุกท่าน

หมายเหตุ    แต่ละช่วงเวลา  จัดการภาวนาที่เหมาะสมตามรูปแบบคณะฯ

 1. วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ 25 มีนาคม 2016 เวลา 16.00 น. มรรคาศักดิ์สิทธิ์รอบวัด และพิธีระลึกถึงพระมหา

     ทรมานของพระเยซูเจ้า (จำศีล – อดอาหาร)

 1. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ 26 มีนาคม 2016

เวลา 19.00 น.    พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา พิธีล้างบาปผู้ใหญ่

 1. วันอาทิตย์สมโภชปัสกา 27 มีนาคม 2016 พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชปัสกา ตามตารางปกติ

________________________________________

Mary took a liter of costly perfumed oil made from genuine aromatic

nard and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair

FAITH OF THE GIRL wjpas0582

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. เปิดเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน สำหรับเด็ก เพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม ศกนี้ เวลา 8.00 น. – 12.30 น. พบกันที่หน้าวัด
 2. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2243-0057-9
 3. กลุ่มพระเมตตา ทำนพวารวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 13.00 น. วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ เวลา 10.00 น. วันอาทิตย์ปัสกา (หลังมิสซา) 10.00 น. และวันที่ 28-31 มีนาคม เวลา 17.40 น. ในวัด โดยสวดภาวนาที่แท่นเล็ก ขอเชิญพี่น้องมาร่วมทำนพวารพระเมตตาโดยพร้อมเพรียงกัน
 4. วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน ทางวัดจัดฉลองพระเมตตา พิธีบูชาขอบพระคุณพระเมตตา เวลา 16.00 น.

และในเวลา 15.00 น. จะสวดสรุปพระเมตตา 9 วัน หลังพิธีเสกพระรูปเดินขบวนแห่หน้ารอบพระโต

และถวายช่อดอกไม้ (ขอเชิญสวมเสื้อสีขาว) ณ วัดของเรา

____________________________________

ฝ่ายสังคม – แผนกสตรีของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

ขอเชิญคาทอลิกไทยร่วมสัมมนาเพื่อเป็นหนึ่งในความห่วงใยเดียวกัน

ตามคำเชิญชวนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

“สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยการรักษ์โลก – รักบ้าน”

ร่วมแบ่งปันพระสมณสาส์นโดย คุณพ่อ ยอดชาย เล็กประเสริฐ

ในวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2016 เวลา 9.00 น. – 15.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคาทอลิกแพร่ธรรม บางรัก

ลงทะเบียนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศิกร 081-840-6940 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

_______________________________

คูเรียและพลมารีย์เขต 2   จะมีพิธีอาชีแอส ถวายคำสัญญา

วันอาทิตยที่ 20 มีนาคม 2016    เวลา 13.00 น.   ณ วัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

ขอเชิญสมาชิกสนับสนุน และผู้ที่สนใจเชิญร่วมพิธี

____________________________

ข่าวสำคัญจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ณ สำนักงานเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2559   เวลา 9.30 น.

___________________________

So he dipped the morsel and (took it and)

handed it to Judas, son of Simon the Iscariot.

last supper stdas0168

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_______________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            เรื่องราวในอาทิตย์นี้ เป็นเหตุการณ์ในช่วงสุดท้ายของพระชนม์ชีพความเป็นมนุษย์ขององค์พระเยซูคริสตเจ้าบนโลกนี้

              เริ่มกันด้วยการเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า ซึ่งตรงกับอาทิตย์ใบลานในเช้าวันนี้นั่นเอง ประชาชนต่างพากันโห่ร้องต้อนรับพระองค์ เสมือนจอมทัพผู้เกรียงไกรในวันนั้น

แต่สำหรับพระเยซูเจ้า การเสด็จเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็ม เป็นการเสด็จเข้าไปหาความตาย เป็นการเริ่มต้นแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ เป็นประวัติศาสตร์แห่งความรอด เมื่อพระองค์เสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากความตายในวันปัสกา

              เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากวันอาทิตย์ใบลาน ก็คือ พระองค์ทรงเข้าสู่พระมหาทรมาน ซึ่งคริสตชนก็ได้ระลึกถึงพระองค์ด้วยการเดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์)

เมื่อถึงที่ประหาร ร่างอันบอบช้ำเต็มไปด้วยโลหิต เหงื่อและฝุ่นดินเต็มไปหมด ที่สำคัญ บาดแผลที่มีอยู่ทั่วพระวรกาย ยังคงมีเลือดไหล ไม่ต้องอธิบายว่าในความเป็นมนุษย์นั้น พระองค์ทรงเจ็บปวดรวดร้าวทรมานเพียงใด ยังไม่เพียงพอ พวกเขานำร่างของพระองค์ทาบลงบนกางเขน และไม่รีรอที่จะเอาตะปูเหล็กแหลมคม ตอกที่พระหัตถ์และพระบาท ให้ติดกับกางเขน พร้อมทั้งยกกางเขนขึ้น ปักกระแทกลงไปยังหลุมที่ขุดเตรียมไว้ น้ำหนักของพระวรกายกระแทกลง ทำให้รอยตะปูที่พระหัตถ์และพระบาทฉีกขาดออกไปอีก หลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว ทหารยังเอาหอกแทงเข้าในพระอุระ ในพระวรสารบอกว่า พระโลหิตและน้ำไหลออกมาทันที เมื่อเขากระชากหอกออกมา (ยน.19:31-36)

เพื่อมนุษย์จริง ๆ แม้โลหิตหยดสุดท้าย พระองค์ก็ทรงมอบให้เพื่อไถ่กู้เราให้พ้นจากบาปความตายและการเป็นทาสของความชั่วร้าย เพื่อนำเราทุกคนกลับไปเป็นหนึ่งเดียวกับพระเป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่ง

 • ลูก ๆ ที่รัก จงแต่งกายสุภาพเมื่อมาหาเรา ให้เกียรติเราบ้าง
 • ลูก ๆ ที่รัก งดคำพูด หรือการกระทำที่ทำร้ายจิตใจ – กายผู้อื่น
 • ลูก ๆ ที่รัก จงมาวัดให้ทัน แล้วเข้าไปนั่งให้สบาย เพื่อสนทนากับเรา
 • ลูก ๆ ที่รัก เรารักลูกสุดชีวิต แล้วลูกล่ะ รักเราบ้างหรือเปล่า

 

__________________________

Jesus said in reply, “He who has dipped his hand into

the dish with me is the one who will betray me.

Depictions of the Last Supper in Christian art have been undertaken by artistic masters for centuries, Leonardo da Vinci's late 1490s mural painting in Milan, Italy, being the best-known example.[1]

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

____________________________

“If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet,

you ought to wash one another’s feet.”

Jesus_washing_the_disciples_feet ssssssssssssssssssssssssss

I have given you a model to follow, so that as

I have done for you, you should also do.

WASHING THE FEET IN THAILAND dsc_01001

The Lord’s Passion

The_Crucifixion_WGA

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_________________________________________

The Easter Vigil in the Holy Night

Altdorfer_Albrecht_Resurrection_Of_Christ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 21

วันจันทร์สัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

06.00 น.

สุขสำราญ แบร์นาแด๊ต รังษี

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลิ้ม, เปโตร ยิมลี้ แซ่อุน, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, โทมาส บุญส่ง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, The Bursar Purcell School

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เสมือน เกตุทิศ, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, อากาทา สมศรี ลิ้มศิริกุล, พรทิพย์ ตรีสุทรรศน์, เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, อันเดร สละ โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อังคารที่ 22

วันอังคารสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

06.00 น.

สุขสำราญ มารีอา รังสินี

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ญาติพี่น้องและผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, อันนา เสงี่ยม ทรงสัตย์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ยวงบัปติสตา เสมือน เกตุทิศ, เปโตร มณี วิไลทอง, เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, มารีอา ศรีรัตน์ มัจฉาชีพ, อากาทา สมศรี ลิ้มศิริกุล, พรทิพย์ ตรีสุทรรศน์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, อันนา พารา-ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

พุธที่ 23

วันพุธสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว ศักดิ์สมวาศ, เทเรซา ทรายทอง, มารีอา ศศิวิมล, วันเกิด เปโตร สุพจน์ บุญสถิตถาวร

อุทิศ ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณในครอบครัว ศักดิ์สมวาศ, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, มารีอา บุญชู โชติพงศ์, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เทเรซา พิณวิภา รุจิเรข, เปโตร มณี วิไลทอง, ยวงบัปติสตา เสมือน เกตุทิศ, มารีอา ศรีรัตน์ มัจฉาชีพ,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, โรซา มาลี-โรซา ปัทมา-อังเดร ปรีดิ์เปรม ตัณสถิตย์, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, เทเรซา สุวภา สุขชัย (ครบ 4 ปี), เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

 

พฤหัสฯที่ 24

วันพฤหัสฯสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์

19.00 น.

พิธีล้างเท้าอัครสาวก

พิธีตั้งศีลมหาสนิท ตื่นเฝ้า

 

 

ศุกร์ที่ 25

วันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

16.00 น.

พระเยซูเจ้าทรงรับทรมาน และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน

(ถือศีลอดอาหารและเนื้อ)

เดินรูป 14 ภาค (มรรคาศักดิ์สิทธิ์) รอบวัด

พิธีระลึกถึงพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า

 

 

เสาร์ที่ 26

วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

19.00 น.

พิธีตื่นเฝ้า เสกไฟ เสกเทียนปัสกา ประกาศสมโภชปัสกา พิธีล้างบาปผู้ใหญ่

 The Annunciation of the Lord – Solemnity

 LIPPI_Fra_Filippo_Annunciation

อาทิตย์ที่ 27

สมโภชปัสกา พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนพระชนมชีพ

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว นางสงวน สุภาพร, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว เอลีซาแบธ วิสุทธิ์ศรี สุขชัย, ครอบครัว รอดงาม

อุทิศ คุณพ่อ วัลลภ จำหน่ายผล, ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์,เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร บุญทอง ผ่องใส, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, อันตน ผุ่ง-มารีอา ฮ๊าก ไชยเผือก, ยออากิม ประเสริฐ-มารีอา ละมูล สุขชัย, เปโตร ประสาท สุขชัย, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, อันเดร หยงเคียง แซ่โง้ว, เปโตร อนุช กัณหะเสน, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, วันเกิด เทเรซา สุภาพร ธีรวชิรกุล, วันเกิด อันนา จงเมตต์ ปิ่นทอง, ครอบครัว บุญสถิตถาวร, มาร์ธา วรรณา บุญสถิตถาวร, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ และลูกโบ๊ต, ปราณี วงศ์หนองแวง, นายแพทย์ อนันต์ เลาหศิริ และครอบครัว คลอใจ เลาหศิริ, ลูก ๆ ท่าน้ำบ้านญวนทุกคน, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, เปโตร สมชาย มาลี และครอบครัว, เทเรซา โสภี มีสมสังข์, ลูซีอา รัชนีวรรณ มัจฉาชีพ, ครอบครัว รุจิรากร, คุณจงกลณี สุขประเสริฐกุล, ครอบครัว มารีอา วันศิริ สมพานิช, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, นายชัยพร-สุมาลี-วิทย์ธวัช-ลลิตา-มัณฑนา จิตตอำไพ, ดอมินิโก ซาวีโอ สัณฑ์พงศ์ จินดาหาญดำรง,ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, น.ส.รัคริสตา กิจวรชัย, นายศุภทัช กิจวรชัย, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, เทเรซา มณี โรจนะเสน, ฟรังซิสเซเวียร์ ประเทือง โรจนะเสน, มารีอา กัลยา โรจนะเสน, เทเรซา พรไพลิน รักผกาวงศ์, มารีอา พรพนิต รักผกาวงศ์, อักแนส สุภาภรณ์ รักผกาวงศ์, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปาโล ทรง หฤทัย, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ยอแซฟ พยอม รจิตธำรง, ยอแซฟ เฮงเส่ง-เทเรซา กิมซ้อน กิจเจริญ, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เซซีลีอา ห้าง-เปโตร รอด ชินะผา, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง,มารีอา ป่อฮุ้ง, นายภาณุรัตน์ วิศิษฐ์กิจการ (รุ่นพี่ และเพื่อน ร.ร.สวนกุหลาบวิทยาลัย), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, เปโตร สมพร ถ้ำกลาง, อันนา มารศรี สิทธิโชค, มาร์ธา ผู่-มาร์ธา ยาง, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล (หรั่ง), อันตน เอ็งอาง พฤกษปิยรัตน์, ครอบครัว ปิติสันต์ ผู้ล่วงลับทุกคน, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ตระกูล สกุลทอง ที่ล่วงลับไปแล้ว, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, เปโตร สมทรง พูลสวัสดิ์, อันตน กรุง-มารีอา ย่าง-มารีอา เขียน, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ดอมินิโก ฮาย บ่าเหวียง, ปู่ย่าตายาย, เปาโล เช้ง เกตุเวช, เปโตร ประพล โรจนะเสน, ยอแซฟ ประพันธ์ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, อันตน ปรีดา ศาตะมาน,มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, นายจักรวาล กิตติสังวรา, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปโตร โกมิน เรืองสง่า (ครบรอบวันตาย), เรอเน สมนึก เตมียเสน, วิญญาณในไฟชำระ

______________________________

EASTER

Holbien_the_Younger_Noli_me_Tangere

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

_______________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

He guides me in right paths
for his name’s sake.

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

Psalms 23(22):1-3a.3b-4.5.6. 

***************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s