สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

3 April 2016. St. Francis xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016

St. Francis xavier Newsletter.

3 April 2016.

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

ปีที่  50  ฉบับที่  14  วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016

___________________________

Whoever believes in the Son has eternal life

1 JESUS INVITING lwjas0279DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

อาทิตย์ที่ 2 เทศกาลปัสกา (วันฉลองพระเมตตา)

              มีอาณาจักรเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ตั้งของชนเผ่าโบราณที่ชอบทำสงครามกับเผ่าอื่น พวกเขาได้ออกไปเข่นฆ่า ข่มขืน และปล้นสะดมอย่างไร้ความเมตตาปราณีและปราศจากศีลธรรม ผู้อาวุโสของเผ่าจึงหาทางแก้ไขโดยเรียกประชุมผู้นำจากหมู่บ้านต่างๆ เพื่อหาทางระงับยับยั้งความรุนแรงที่จะเกิดกับประชาชนผู้บริสุทธิ์  หลังจากการถกเถียงกันเป็นเวลานานก็ได้ข้อสรุปว่า จะต้องเก็บความลับแห่งสันติสุขให้ห่างไกลจากพวกที่กระทำความผิดและละเมิดกฎเกณฑ์เหล่านี้

ปัญหาคือจะเก็บความลับนี้ไว้ที่ไหน บางคนเสนอให้ฝังไว้ใต้ดินให้ลึกที่สุด บางคนเสนอให้เก็บไว้บนยอดเขาที่สูงที่สุด บางคนเสนอให้เก็บไว้ใต้มหาสมุทรในจุดที่ลึกที่สุด เพื่อพวกเขาจะได้หามันไม่พบ แต่ไม่มีใครเห็นดีตามข้อเสนอเหล่านี้ เพราะในความเป็นจริงถึงแม้จะเก็บไว้ใต้ดิน บนยอดเขาสูง หรือใต้มหาสมุทรแต่มนุษย์คงค้นพบอยู่ดี เพราะมนุษย์ฉลาดและเก่งในการประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อไปยังจุดหมายที่ต้องการ

ที่สุด ผู้อาวุโสที่เรียกประชุมได้เสนอให้เก็บความลับแห่งสันติสุขไว้ใจใจของพวกเขาเอง เพราะแต่ละคนล้วนคิดว่าใจของตนไม่มีสันติสุขเลย และคงไม่มีวันที่พวกเขาจะค้นพบสันติสุขในใจของตนได้ กระทั่งทุกวันนี้ พวกเขายังคงค้นหาความลับแห่งสันติสุขนี้อยู่ต่อไปในที่ต่างๆ ทุกหนทุกแห่งยกเว้นใจของตน น้อยคนนักจะพบว่าแท้จริงแล้วความลับแห่งสันติสุขซ่อนอยู่ใกล้นิดเดียว คือในใจของพวกเขานั่นเอง

ในพระวรสารวันนี้ พระเยซูเจ้าได้ปรากฏพระองค์ให้บรรดาอัครสาวกได้เห็น และทรงมอบสันติสุขแก่พวกเขา สันติสุขที่ว่านี้ คือความชื่นชมยินดีและความสุขอันเป็นยอดปรารถนาของมนุษย์ทุกคน สันติสุขนี้อยู่ภายในใจของเราแต่ละคนในความสัมพันธ์กับพระเจ้าและผู้อื่น สันติสุขนี้คือของประทานจากพระเจ้าสำหรับมนุษย์  พระเยซูเจ้าทรงเป็นองค์ “สันติราชา” ที่นำเราไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้า และความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้อื่น

  1. สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่าน

คำกล่าวทักทายแรกที่พระเยซูเจ้าตรัสในการปรากฏพระองค์ให้บรรดาศิษย์ได้เห็นคือ SHALOM “สันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” คำกล่าวนี้ได้ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในใจพวกเขา ทำให้ความหวาดกลัวและความระทมทุกข์หมดสิ้นไป ใจของพวกเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยความยินดี ในขณะที่ทรงอวยพรพวกเขาให้มีสันติสุขพระองค์ได้ประทานพระจิตเจ้าแก่พวกเขา พระองค์ได้มอบพันธกิจและหน้าที่ในการสานต่องานไถ่กู้ของพระองค์ ได้แก่การยกบาปในพระนามของพระองค์

ในการสานต่อภารกิจของพระเยซูเจ้าในการยกบาป จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการนำของพระจิตเจ้า ซึ่งเป็นของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระองค์ประทานแก่บรรดาอัครสาวก คือพระหรรษทานของพระจิตในการยกบาป พระองค์ทรงมอบพระจิตเจ้าองค์เดียวกันแก่เราในการให้อภัยความผิดของกันและกัน เราต้องยกโทษและให้อภัยความผิดของกันและกันด้วยใจกว้าง เพราะพระเยซูเจ้าคือองค์สันติราชา ในพระองค์เท่านั้นที่ทำให้เรามีชีวิตและสันติสุขที่ยั่งยืน พระองค์ทรงชี้ทางให้เราได้ค้นพบสันติสุขที่แท้ในใจของเรา ยิ่งเราถอยห่างจากพระองค์เราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกและสูญเสียสันติสุขนี้ไป

บาปคืออุปสรรคใหญ่หลวงของความสุขที่แท้นี้ ที่ทำให้พันธกิจของพระเจ้าในตัวเราไม่สมบูรณ์ กระนั้นก็ดี พระเยซูเจ้าได้ประทานอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพสำหรับเราในการทำลายศัตรูของสันติสุขให้หมดสิ้นไปผ่านทางศีลอภัยบาป ที่อภัยบาปของเราและสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นใหม่ในใจเรา เมื่อแต่ละคนมีใจที่สุขสงบปราศจากความเห็นแก่ตัว ครอบครัว สังคม และประเทศชาติก็จะมีแต่สันติสุข

 

  1. บทเรียนสำหรับเรา

              พระวาจาของพระเจ้าในสัปดาห์นี้ ได้ให้บทเรียนที่สำคัญสำหรับเราคริสตชนในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันหลายประการ

ประการแรก ให้เรามอบสันติสุขแก่กันด้วยจริงใจ ในการมอบสันติสุขแก่กันในพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอให้เป็นการแสดงออกถึงท่าทีแห่งการให้อภัยและการมอบสันติสุขที่แท้จริงจากใจเราแก่กันและกัน สันติสุขจะบังเกิดขึ้นในใจเราก็ต่อเมื่อ 1) เราได้ปฏิบัติตามบัญญัติแห่งความรักที่พระเจ้าประทานให้แก่เรา “รักพระเจ้าสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน… และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (มธ 22:37-39) และ 2) เราได้ใส่ใจในความต้องการของเพื่อนพี่น้อง “ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา” (มธ 25:40)

ประการที่สอง ให้เราฉลองและปฏิบัติพระเมตตาในชีวิตประจำวัน ในสัปดาห์นี้พระศาสนจักรฉลองพระเมตตาของพระเจ้า ซึ่งแสดงออกให้เห็นอย่างเด่นชัดในศีลแห่งการคืนดีและศีลมหาสนิท เพื่อจะได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าเราต้องหมั่นมาหาพระองค์ทางศีลอภัยบาปและศีลมหาสนิทบ่อยๆ ในอันที่จะช่วยเราให้ฉายแสงแห่งพระเมตตาของพระองค์ในกิจการ คำพูดและคำภาวนาของเรา

ประการที่สาม ให้เราได้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระคริสตเจ้าผู้กลับคืนชีพ การดำเนินชีวิตในความเชื่อ ทำให้เรามองเห็นพระคริสตเจ้าผู้กลับคืนชีพในทุกคนและพร้อมที่จะรับใช้ซึ่งกันและกันด้วยความรัก เพราะ “ความเชื่อหากไม่มีการกระทำก็เป็นความเชื่อที่ตายแล้ว”  (ยบ 2:17) ให้เราได้แสดงออกถึงความเชื่อที่มีชีวิตเช่นเดียวกับนักบุญโทมัสอัครสาวก (ในการเลียนแบบพระคริสตเจ้าและเป็นพยานถึงพระองค์ถึงประเทศอินเดีย) อีกทั้ง ทำให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งและเติบโตยิ่งขึ้นผ่านทางการภาวนา

บทสรุป  พี่น้องที่รัก ให้เราได้สานต่อพันธกิจของพระเยซูเจ้า ในงานแห่งความรักและการให้อภัยไม่สิ้นสุดในชีวิตประจำวันของเรา เพื่อเราจะได้เป็นเครื่องมือในการสร้างสันติสุขในสังคมที่เต็มไปด้วยความเกลียดชัง และความแตกแยกรุนแรง มีการแบ่งสีเลือกข้างอย่างในปัจจุบัน เพื่อสร้างสันติสุขให้บังเกิดขึ้นในครอบครัว หมู่คณะและในหมู่บ้านของเรา ดังที่ นักบุญฟรังซิส อัสซีซี ได้ภาวนาว่า:

ข้าแต่พระบิดา ขอพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือของพระองค์ เพื่อสร้างสันติ

ที่ใดมีความเกลียดชัง  ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความรัก                        ที่ใดมีความเจ็บแค้น  ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำการอภัย

ที่ใดมีความแตกแยก  ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสามัคคี       ที่ใดมีความเท็จ   ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความจริง

ที่ใดมีความสงสัย      ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความเชื่อ                       ที่ใดมีความสิ้นหวัง   ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความหวัง

ที่ใดมีความมืด   ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำความสว่าง    ที่ใดมีความเศร้าโศก  ให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำ ความยินดีเบิกบานใจ

ข้าแต่พระเป็นเจ้า  โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บรรเทา  มากกว่าจะเป็นผู้รับการบรรเทา

เห็นใจผู้อื่น   มากกว่าจะรับความเห็นใจ       รักผู้อื่นก่อน   และมากว่าที่จะให้คนอื่นรักข้าพเจ้า

ผู้ที่ให้เท่านั้น   จะได้รับความอิ่มเอิบยินดี      ผู้ที่ลืมตนเองเท่านั้น   จะพบตนเองในทางสันติ

ผู้ที่ยกโทษให้เท่านั้น    จะได้รับการอภัยโทษ

ดังนี้เมื่อเราตาย       จะได้ไปสู่พระราชัย ของพระองค์ชั่วนิรันดร

                                                                                      คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_________________________

“Have you come to believe because you have seen me?

Blessed are those who have not seen and have believed.”

DOUBTING stdas0289

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

            ชมรมฆราวาสเขต 2 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อันประกอบไปด้วยวัดเขต 2 จำนวน 14 วัดด้วยกัน ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนร่วมจาริกแสวงบุญ และรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ ในโอกาสเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ปีแห่งเมตตาธรรม ณ อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ต.บางนกแขวก จังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดเดินทางวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2016    

การจาริกแสวงบุญเป็นกลุ่มใหญ่จะเป็นพลังศรัทธา แสดงออกซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักของคริสตชน

เชิญสำรองที่นั่งได้ที่สภาภิบาล ภายในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016 ทุกรอบมิสซา บริเวณหน้าวัด พร้อมชำระเงินจำนวน 300 บาท (ค่าอาหารเช้า อาหารกลางวัน โต๊ะจีน และใส่ซองร่วมทำบุญกับวัดต่าง ๆ) ส่วนค่ารถตู้คันละ 3,000 บาท ผู้อำนวยการสภาภิบาลเป็นผู้จัดเตรียมจากผู้มีน้ำใจเมตตาหลายท่าน  และจะลงประกาศขอบพระคุณทุกท่านในสารวัดประจำวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016

ตารางเวลาของสัตบุรุษวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

6.00 น.          ล้อหมุน ออกเดินทางบริเวณหน้าบ้านพักพระสงฆ์ (กรุณาตรงเวลา)

8.30 น.          ทุกวัดถึงอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

(รับประทานอาหารเช้า ที่บริเวณวัด)

9.00 น.          ศีลอภัยบาป

(เนื่องจากมีคนเป็นจำนวนมาก จึงขอให้พวกเราชาวสามเสน  

                                    แก้บาปที่วัดของเราให้เสร็จสิ้น ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016)

             9.30 น.          ทุกท่านพร้อมกันในวัด เพื่อเตรียมจิตใจร่วมพิธี

10.00 น.         ประวัติความเป็นมาของวัด ต่อด้วยตั้งศีล และอวยพรศีลมหาสนิท

10.30 น.         พิธีบูชาขอบพระคุณ

โดย พระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธาน อวยพร                               และรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์

(หลังมิสซาถ่ายภาพร่วมกัน)

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน

(ทุกท่านจะได้รับบัตรเข้านั่งโต๊ะจีนกับ ผ.อ.รัชนี เยาวสังข์ ในวันเดินทางก่อน                      ขึ้นนั่งในรถ กรุณาอย่าทำหาย เพราะอาจเกิดความวุ่นวายค่ะ)

14.00 น.         ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ (กรุณารีบไปขึ้นรถคันเดิม)

 

หมายเหตุ       1. รีบสำรองที่นั่ง เพราะมีจำนวนจำกัด

  1. กรุณาอย่าไปไหนคนเดียว ควรเกาะกลุ่มกันไว้กับเพื่อน ๆ วัดสามเสน
  2. เมื่อจบพิธีการในวัดแล้ว ให้ทุกท่านรีบออกมารวมกลุ่มของวัดสามเสน ณ จุดที่     ผ.อ.รัชนี ยืนถือธงสีแดงอยู่ เพื่อพาท่านเข้านั่งโต๊ะอาหารอย่างมีระเบียบ
___________________________

คณะพระเมตตาประเทศไทย

ขอเชิญชวนพี่น้องสัตบุรุษทุกท่าน

แก้บาป – รับศีลมหาสนิทอย่างดี เพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์

ในวันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2016

เวลา 17.00 น.

ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก

โดย พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

เป็นประธานในพิธี

15.00 น.      สวดภาวนาพระเมตตา เตรียมจิตใจฉลองพระเมตตาอย่างสง่า

15.30 น.      รับศีลอภัยบาป  จากพระสงฆ์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม

17.00 น.      พิธีมิสซาฉลองพระเมตตา

หลังมิสซา เสก-แห่พระรูปพระเมตตา

_______________________________

God did not send his Son into the world to condemn the world,

but that the world might be saved through him.

forgivenesslwjas0139

ประชาสัมพันธ์

  1. พระสงฆ์ไปสัมมนาประจำปี ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน

    ทางวัดจึงขอ ง ด มิ ส ซ า ตั้งแต่ค่ำวันจันทร์ที่ 4 เมษายน ไปจนถึงค่ำวันศุกร์ที่ 8 เมษายน ศกนี้

  1. วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน ทางวัดจัดฉลองพระเมตตา พิธีบูชาขอบพระคุณพระเมตตา เวลา 16.00 น. และในเวลา 15.00 น. จะสวดสรุปพระเมตตา 9 วัน หลังพิธีเสกพระรูปเดินขบวนแห่หน้ารอบพระโต และถวายช่อดอกไม้ (ขอเชิญสวมเสื้อสีขาว) ณ วัดของเรา
  2. 3. ขอเชิญชวนพี่น้องร่วมสนับสนุนปัจจัย เป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กคำสอน

ภาคฤดูร้อน

  1. 4. ขอเชิญพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ด้อยโอกาส ที่จะรับกุศลบุญจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน
  2. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2243-0057-9

++++++++++++++

ข่าวจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ณ สำนักงานเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2559

เวลา 9.30 น.

_____________________________

“No one has gone up to heaven except

the one who has come down from heaven, the Son of Man.”

1 Crijn_Hendricksz

_______________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 4

สมโภชการแจ้งสารเรื่องพระวจนาตถ์ทรงรับสภาพมนุษย์

06.00 น.

สุขสำราญ วันเกิด เทเรซา อาภากรณ์ ธรรมวิทย์, คุณวรารัตน์ เต่งตระกูล, ครบรอบวันเกิด อังเยลา ลิลลี่ ชุลีวัฒนะพงศ์, แคธรีน กานต์มณี อิ่มใจ

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปโตร คำ-มารีอา ทัน, อากาทา เง็กแซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่ แซ่อุน, เทเรซา หลู แซ่ตั้ง, ยอแซฟ ซั่งเจี่ย แซ่โจว, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา,อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่,มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, มารีอา บรรจง สถิตย์ถาวร, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

งดมิสซา

อังคารที่ 5

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

พุธที่ 6

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

พฤหัสฯที่ 7

ระลึกถึง น.ยอห์น บัปติสต์ เดอลาซาล พระสงฆ์

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

ศุกร์ที่ 8

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

งดมิสซา

19.00 น.

งดมิสซา

________________________________

“Hail, full of grace! The Lord is with you.”

HAIL MARY pppas0101

__________________________

เสาร์ที่ 9

สัปดาห์ที่ 2 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว ณรงค์ ลักษมีวรานนท์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, ดอมินิโก ก่า เหงียนกวาง, ฟรังซิสโก เล็ก-อักแนส ศิริ แซ่จู, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัวอาภามงคล, มารีอา จันทิรา กายสุต

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยวง ยู้เจ็ง แซ่ตั้ง, โรซา ไอซิม แซ่อึ้ง, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ถูกทอดทิ้ง

The Annunciation of the Lord – Solemnity

LIPPI_Fra_Filippo_Annunciation 1

____________________________

อาทิตย์ที่ 10

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา    

06.30 น.

สุขสำราญ เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ยอแซฟ สัมฤทธิ์-ลูเซีย เอ็งว้อย มหัคฆพงศ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เอลิซาเบท วัลลีย์ บูรณพันธ์, เปโตร ถวิล ผ่องใส, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตรธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยวงบอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธ์, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, เทเรซา ไซ้หงิม แซ่โง้ว, ครอบครัว บุญสถิตถาวร, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, ครอบครัวนายประวัติ-นางน้ำทิพย์ งามละม้าย, ลูก ๆ หลาน ๆ และครอบครัว เซซีลีอา สุนันทา นุ่มฤทธิ์, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, นางฐานิศวร์ ศิริโรจนานนท์, จงกลณี สุขประเสริฐกุล, น.ส.รัคริสตา กิจวรชัย, นายศุภทัช กิจวรชัย, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล และร้านล้อเจียหวย, อันนา ราวินทร์ จิรวัฒนาพันธ์,มารีอา วรรณเพ็ญ มาลี และครอบครัว, อันนา ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, ฟรังซิสเซเวียร์ วุฒิภัทร จิวรฤกษ์, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, มารีอา รัศมี ชานนท์, ครอบครัวมารีอา สำเนียง กิจนิจชีวะ, ครอบครัว มารีอา มยุรี สว่างเนตร, มารีอา อารีย์ ยันตรพินิจ, เทเรซา มาลา-ยอแซฟ ปรีชา จรุไพรวัลย์, มารีอา วันศิริ สมพานิช, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ครอบครัว เทเรซา ธิดา ทับละม่อม, เทเรซา มณี โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, ยอแซฟ สุรพล โมระเสริฐ, เปาโล อุกฤษฏ์ ช่วยศรีนวล, แคทเทอรีน ลาบูเร่ณัฐฉาย ประโมงกิจ, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรีดีสุดจิต, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป่อฮุ้ง, เบเนดิกโต อำพน ชานนท์, เทเรซา วิไลชานนท์, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, ลูซีอา ชุบ เพิ่มทอง, พ่อธง เลาหไทยมงคล, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, ปู่ย่าอาน-ตายายแฮว และญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล (หรั่ง), ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ,ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, คาโรลูส สุภวัฒน์ ธูปเทียน, มารีอามักดาเลนา จงกลณี-ดอมินิโก สุมล พิชัยรัฐ, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, น.ส.ศิรดา-นางประดับ จงกุลสถิตชัย, อนุกูล-นงเยาว์ สินธุเดชะ, นางสมบูรณ์ เกตุนที, นางละออ งามละม้าย, เปโตร สมนึก พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ สุพจน์ แซ่โจว, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, เรอเน สมนึก เตมียเสน, วิญญาณในไฟชำระ

______________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

He guides me in right paths
for his name’s sake.

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

Psalms 23(22):1-3a.3b-4.5.6. 

***************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s