สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

10 April 2016. St. Francis xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 15 วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2016

 St. Francis xavier Newsletter

10 April 2016.

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

ปีที่  50  ฉบับที่  15  วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2016

_____________________________

“Yes, Lord, you know that I love you.”

1 tend my sheepstdas0308

อาทิตย์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

ข่าวดี  ยน 21.1-19  “พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์ที่ฝั่งทะเลสาบทีเบเรียส”

(1)หลังจากนั้น พระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แก่บรรดาศิษย์อีกครั้งหนึ่งที่ฝั่งทะเลสาบทีเบเรียส เรื่องราวเป็นดังนี้  (2)ศิษย์บางคนอยู่พร้อมกันที่นั่น คือซีโมน เปโตร กับโทมัสที่เรียกกันว่า “ฝาแฝด” นาธานาเอล ซึ่งมาจากหมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลี บุตรทั้งสองคนของเศเบดีและศิษย์อีกสองคน  (3)ซีโมน เปโตรบอกคนอื่นว่า “ข้าพเจ้าจะไปจับปลา” ศิษย์คนอื่นตอบว่า “พวกเราจะไปกับท่านด้วย” เขาทั้งหลายออกไปลงเรือ แต่คืนนั้นทั้งคืนเขาจับปลาไม่ได้เลย  (4)พอรุ่งสาง พระเยซูเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่ง แต่บรรดาศิษย์ไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูเจ้า  (5)พระเยซูเจ้าทรงร้องถามว่า “ลูกเอ๋ย มีอะไรกินบ้างไหม” เขาตอบว่า “ไม่มี”  (6)พระองค์จึงตรัสว่า “จงเหวี่ยงแหไปทางกราบเรือด้านขวาซิ แล้วจะได้ปลา” บรรดาศิษย์จึงเหวี่ยงแหออกไป และดึงขึ้นไม่ไหว เพราะได้ปลาเป็นจำนวนมาก  (7)ศิษย์ที่พระเยซูเจ้าทรงรักกล่าวกับเปโตรว่า “เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านี่” เมื่อซีโมน เปโตรได้ยินว่า “เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาก็หยิบเสื้อมาสวม เพราะเขาไม่ได้สวมเสื้ออยู่ แล้วกระโดดลงไปในทะเล”  (8)ศิษย์คนอื่นเข้าฝั่งมากับเรือ ลากแหที่ติดปลาเข้ามาด้วย เพราะอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนักประมาณหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้น  (9)เมื่อบรรดาศิษย์ขึ้นจากเรือมาบนฝั่ง ก็เห็นถ่านติดไฟลุกอยู่ มีปลาและขนมปังวางอยู่บนไฟ  (10)พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเอาปลาที่เพิ่งจับได้มาบ้างซิ”  (11)ซีโมน เปโตรจึงลงไปในเรือ แล้วลากแหขึ้นฝั่ง มีปลาตัวใหญ่ติดอยู่เต็ม นับได้หนึ่งร้อยห้าสิบสามตัว แต่ทั้ง ๆ ที่ติดปลามากเช่นนั้น แหก็ไม่ขาด  (12)พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “มากินอาหารกันเถิด” ไม่มีศิษย์คนใดกล้าถามว่า “ท่านเป็นใคร” เพราะรู้ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า  (13)พระเยซูเจ้าทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขา แล้วทรงแจกปลาให้เช่นเดียวกัน  (14)นี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่พระเยซูเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่บรรดาศิษย์หลังจากที่ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตาย  (15)เมื่อบรรดาศิษย์กินเสร็จแล้ว พระเยซูเจ้าตรัสกับซีโมนเปโตรว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเรามากกว่าคนเหล่านี้รักเราไหม” เปโตรทูลตอบว่า “ใช่แล้ว พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงลูกแกะของเราเถิด”  (16)พระองค์ตรัสถามเขาอีกเป็นครั้งที่สองว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเราไหม” เขาทูลตอบว่า “ใช่แล้ว พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงดูแลลูกแกะของเราเถิด”  (17)พระองค์ตรัสถามเป็นครั้งที่สามว่า “ซีโมน บุตรของยอห์น ท่านรักเราไหม” เปโตรรู้สึกเป็นทุกข์ที่พระองค์ตรัสถามตนถึงสามครั้งว่า “ท่านรักเราไหม” เขาทูลตอบว่า “พระเจ้าข้า พระองค์ทรงทราบทุกสิ่ง พระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์” พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงดูแกะของเราเถิด” (18)เราบอกความจริงกับท่านว่า “เมื่อท่านยังหนุ่ม ท่านคาดสะเอวด้วยตนเองและเดินไปไหนตามใจชอบ แต่เมื่อท่านชรา ท่านจะยื่นมือแล้วคนอื่นจะคาดสะเอวให้ท่าน พาท่านไปในที่ที่ท่านไม่อยากไป” (19)พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพื่อแสดงว่าเปโตรจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าโดยตายอย่างไร เมื่อตรัสดังนี้แล้ว ทรงเสริมว่า “จงตามเรามาเถิด”

พระศาสนจักรเป็นสากลสำหรับทุกคน  : ศึกษาไตร่ตรองจากพระวาจา   “(11)ซีโมน เปโตรจึงลงไปในเรือ แล้วลากแหขึ้นฝั่ง มีปลาตัวใหญ่ติดอยู่เต็ม นับได้หนึ่งร้อยห้าสิบสามตัว แต่ทั้ง ๆ ที่ติดปลามากเช่นนั้น แหก็ไม่ขาด  นักบุญยอห์นระบุจำนวนปลา 153 ตัว  (ยน 21:11)    โดยมีความหมายอื่นแฝงซ่อนเร้นอยู่ ?

 1. นักบุญซีริล (Cyril of Alexandria) : อธิบายว่าจำนวน 153 หมายถึง “มนุษย์ทุกคน” ทั้งชาวยิวและคนต่างศาสนา ประกอบด้วย 3 สิ่ง ดังนี้
 • สิ่งแรกคือจำนวน 100 ซึ่งหมายถึงคนต่างศาสนาทั้งหมด เพราะว่าจำนวน 100 บ่งบอกถึง “ความเต็ม” เช่น ฝูงแกะมีจำนวน 100 ตัว เมล็ดพืชบังเกิดผล 100 เท่า เป็นต้น
 • สิ่งที่สองคือจำนวน 50 ซึ่งหมายถึงชาวอิสราเอลที่หลงเหลือทั้งหมด
 • สิ่งที่สามคือจำนวน 3 ซึ่งหมายถึงพระตรีเอกภาพผู้ซึ่งเป็นบ่อเกิดของสรรพสิ่ง

 

 1. นักบุญเอากุสติน : อธิบายว่า เลข 10 หมายถึงกฎหมาย เพราะบัญญัติมีสิบประการ และเลข 7 หมายถึงพระหรรษทาน เพราะพระคุณของพระจิตมีเจ็ดประการ เมื่อนำเลข 10 และ 7 มาบวกกันจะได้ 17 และหากนำเลข 1 ถึง 17 มาบวกรวมกัน (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17 = 153) จะได้ 153 สำหรับเอากุสติน จำนวน 153 จึงหมายถึง “มนุษย์ทุกคน” ที่กลับมาหาพระเยซูเจ้า
 2. ส่วนนักบุญเยโรม : อธิบายง่าย ๆ ว่าปลาในทะเลสาบทีเบเรียสมีทั้งหมด 153 ชนิด  จึงเท่ากับว่าแหของเปโตรจับปลาได้ทุกชนิด ตัวเลข 153 จึงเป็นสัญลักษณ์ที่ยอห์นใช้เพื่อสื่อความหมายว่า สักวันหนึ่ง “มนุษย์ทุกคน ทุกชาติ ทุกภาษา” จะถูกรวบรวมมาหาพระเยซูคริสตเจ้า พร้อมกับการระบุจำนวนปลาที่จับได้ ยอห์นเสริมว่า “แต่ทั้ง ๆ ที่ติดปลามากเช่นนั้น แหก็ไม่ขาด” (ยน 21:11) “แห” คือ “พระศาสนจักร “แหไม่ขาด” ก็แปลว่า “พระศาสนจักรมีที่เพียงพอสำหรับมนุษย์ทุกคน”
 3. นักบุญยอห์น : พระศาสนจักรของพระเยซูคริสตเจ้าผู้กลับคืนพระชนมชีพมีไว้ “สำหรับทุกคน” โดยไม่เว้นใครเลย นี่คือ สากลภาพของพระศาสนจักร : พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล

บทภาวนา

ข้าแต่พระเป็นเจ้า  ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความอิ่มเอมใจ  ปลาบปลื้มยินดีเพราะได้รับเกียรติเป็นบุญบุญธรรมของพระองค์  ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรอคอยวันที่จะกลับคืนชีพ  พร้อมกับความหวังที่จะได้รับบำเหน็จนิรันดรด้วยเถิด  อาแมน

คุณพ่อปรีชา  รุจิพงศ์

______________________________________

รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ (17 เมษายน 2016)

          ทางวัดขอเรียนเชิญผู้สูงอายุทุกท่าน

          บรรดาลูก ๆ หลาน ๆ และพี่น้องทุกท่าน

          มาร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ อวยพรผู้สูงอายุ

          และพิธีเจิมศีลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ

          ในวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2016

          เวลา 10.00 น.

          หลังพิธีมิสซามีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่

          ณ ห้องประชุมธาราฉัตร โรงเรียนโยนออฟอาร์ค

___________________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. ฉลองพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี (17 เมษายน 2016)

     สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ขอเชิญพี่น้องสัตบุรุษทุกท่านร่วมบริจาคเงิน / ถุงทาน วันเสาร์ที่ 16  และวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน ศกนี้  เพื่อบำรุงพระศาสนจักรสากล ในการบริหารงาน ปรับปรุง พัฒนาและเสริมสร้างพระศาสนจักร ให้ข่าวดีแห่งความรักของพระเยซูเจ้านายชุมพาบาลที่ดี สามารถไปถึงพี่น้องทุกคนทั่วโลก

 1. ขอเชิญพี่น้องส่งคืนกระบอกมหาพรต เพื่อทางวัดจะได้รวบรวมจัดส่งให้สภาพระสังฆราชต่อไป และขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแทนผู้ยากไร้ – ด้อยโอกาส ที่จะรับกุศลบุญจากน้ำใจดีของทุกท่าน จากเทศกาลแห่งการแบ่งปัน
 2. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2243-0057-9

_________________________________

“Amen, amen, I say to you, you are looking for me not because you

saw signs but because you ate the loaves and were filled.”

1 pppas0108

ขอขอบคุณพี่น้องที่ร่วมสนับสนุนปัจจัย

เป็นค่าอาหารกลางวันเลี้ยงเด็กคำสอนภาคฤดูร้อน

______________________

ขอขอบคุณ

โรงเรียนอนุบาลธนสมบูรณ์

ทำบุญช่วยค่าดอกไม้ ในวันฉลองพระเมตตา

__________________________

ข่าวจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ณ สำนักงานเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2559

เวลา 9.30 น.

_________________________________

“I am the bread of life; whoever comes to me will never hunger,

and whoever believes in me will never thirst.”

dsc_0093

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

              เนื่องจากสภาภิบาล มีหน้าที่ช่วยพระสงฆ์ดูแล เป็นหูเป็นตาเกี่ยวกับความเป็นระเบียบเรียบร้อย การเชื้อเชิญให้เข้านั่งในวัด ในเวลามีพิธีต่าง ๆ การแต่งกายที่สุภาพให้เกียรติพระเป็นเจ้า ตลอดจนการปฏิบัติประพฤติมิชอบของสัตบุรุษบางท่าน ที่มาร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ในวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ สามเสนแห่งนี้

ก่อนอื่นพี่น้องคริสตชนจะต้องเข้าใจว่า ทุกวัดกำลังรณรงค์ในเรื่องเหล่านี้อยู่เช่นกัน พี่น้องต้องเปิดตา เปิดหู เปิดใจ รับฟังสมเด็จพระสันตะปาปาที่ทรงรัก ห่วงใยคริสตชนทั่วโลก พระองค์ทรงแนะนำให้คริสตชนทุกคน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เสื่อมลง รวมทั้งระบบสังคมที่ล่มสลายของคนบางคน ที่ดำเนินชีวิตอย่างไม่มีกฎเกณฑ์ ไม่มีวัฒนธรรม และไม่เปิดจิตใจรับผิดชอบต่อธรรมชาติแห่งความเชื่อต่อศาสนาที่ตนนับถืออยู่

 

สภาภิบาลขอวิงวอนพี่น้องคริสตชนบางท่าน ที่มาร่วมพิธีกรรมต่าง ๆ ณ วัดสามเสนแห่งนี้ โปรดให้ความร่วมมือแก้ไขการปฏิบัติตนของท่านในบางเรื่อง เพื่อจะได้เป็นลูกแกะสีขาวอยู่เป็นกลุ่มเดียวกัน  ภายใต้การนำของนายชุมพาบาล คือ องค์พระคริสตเจ้า

 

ข้อปฏิบัติที่บางท่านควรแก้ไขเสียใหม่

 1. ชอบแต่งกายไม่สุภาพมาร่วมพิธีที่วัด ได้แก่ กางเกงขาสั้นจุ๊ดจู๋ เสื้อไม่มีแขน มีแต่สายเล็ก ๆ ซึ่งไม่สมควรใส่ กระโปรงสั้นจนเกินงาม (มาวัด ไม่ควรแต่งกายยั่วยวนสายตา ทำให้ความงดงามของท่านได้ 0 คะแนน ในสายตาของเพื่อนรอบข้าง)
 2. ขนน้ำเสกกลับบ้านเป็นแพค ๆ แพคละ 12 ขวด จริง ๆ แล้วบ้านละ 1 – 2 ขวดก็พอแล้ว) ไม่ควรนำน้ำเสกไปไว้ดื่มกินเหมือนน้ำธรรมดา ๆ
 3. นำหนังสืออุดมสารรายสัปดาห์ไปเป็นปึก ๆ อ้างว่า เอาไปแจกคนอื่น (คิดว่ามิใช่หน้าที่นะคะ เพราะทางวัดจัดหามาเพื่อให้ผู้ที่มาวัดนำกลับไปอ่านที่บ้าน)
 4. นำโทรศัพท์มือถือมาชาร์จแบตในวัด
 5. ทิ้งกระดาษทิชชูที่ใช้แล้วไว้ในชั้นวางหนังสือสวด
 6. นั่งไขว่ห้างในขณะร่วมพิธีบูชามิสซา และเวลาฟังพระสงฆ์เทศน์สอน
 7. เปิดมือถือส่งข้อความต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาร่วมพิธี

“ข้าแต่พระจิตเจ้า โปรดดลใจลูกให้รู้จักแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยเถิด พระเจ้าข้า”

_________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 11

น.สตานิเลาส์ พระสังฆราชและมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิ่มลี้ แซ่อุน, มารีอา ระเบียบ วัฒนสุนทรฤทัย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา พิกุลไทย อุดมพันธ์, วันเกิด มารีอา อันนา มาลินี ทรัพยวณิช

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, เปโตร มณี วิไลทอง, มารีอา ทองฟู ยินดีงาม, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, โยเซฟ คำผาน อุดมพันธ์, มารีอามักดาเลนา จันเนียม อุดมพันธ์, เซซีลีอา เตือย สุขชัย,อันเดร สละ โรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

“It is I. Do not be afraid.”

walk on water pppas0227

 

อังคารที่ 12

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ, ยวง เกียวป้อ, เทเรซา เป้า แซ่ฉั่ว, ยวงบัปติสตา กิมเก่ง-โรซา จอก-อันนา กิมเจ็ง แซ่เอี้ยว, อันเดร เลี่ยง-โรซา ม้าย แซ่ตัน, ยอแซฟ เล้ง วงศ์ภักดี, ยอแซฟ ต่อม สดใสญาติ,กาทารีนา บรรจง รุจิพงศ์, มารีอา ศรีสุดา ราบุรี, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค,เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, มารีอา ฟื้น ยินดีงาม, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, เซซีลีอา เตือย สุขชัย, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________________

“I am the bread of life.”

CRW_1316

พุธที่ 13

ระลึกถึง น.มาร์ตินที่ 1 พระสันตะปาปาและมรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, วิญญาณญาติพี่น้องและผู้มีพระคุณ, ยาโกเบ น้อม-ยวงบอสโก วิจิตร โอวกิจ, มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, ฟรังซิสโก หยูเม้ง แซ่เอี้ยว, มารีอา สด ยินดีงาม, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, เซซีลีอา เตือย สุขชัย, วิญญาณในไฟชำระ

 

พฤหัสฯที่ 14

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซิสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว (ครบ 8 ปี), นางนิตยา กาญจนวรกุล, นายประชุม กาญจนวรกุล, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, สเตฟาโน ฟรังซีสโก เสมา อำพันขาว (ครบ 8 ปี), มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, ลูกา สท้อน ละการชั่ว, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, อันนา สุดารัตน์ สุขสันตินันท์, เปาโล เช้ง เกตุเวช, เซซีลีอา เตือย สุขชัย, วิญญาณในไฟชำ

__________________________________

“This is the bread that came down from heaven.”

1 JESUS INVITING lwjas0279

ศุกร์ที่ 15

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

สุขสำราญ ครอบครัว ปุญยธร

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, นางหยอง ธนสัญจัย, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์,เปโตร ตรี(เด) ตรั่นดิ่ง, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต (ครบรอบวันเสียชีวิต), วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด มาการีตา สุนันทา วัชรศักดิ์ไพศาล, วันเกิด ยอแซฟ สรพงศ์ ทรัพยวณิช, ครอบครัว ปุญยธร

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร เรวัฒน์ ทัพสวัสดิ์, บรรพบุรุษของตระกูล เซี่ยงเจ๊ว, เซซีลีอา ประคอง เอียงผาสุก, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, เทเรซา วิระศรี นพคุณทอง, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, เปโตร สนั่น หอมประทุม, เรย์มองด์ ธานี ลวสุต (ครบรอบวันเสียชีวิต), ยอแซฟ กิตินันท์ (กู๊ด) ไกรประสิทธิ์, ยอแซฟ เกษียร ไกรประสิทธิ์, เซซีลีอา เตือย สุขชัย, วิญญาณในไฟชำระ

 

เสาร์ที่ 16

สัปดาห์ที่ 3 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, วันเกิด เปาโล พงษ์บัณฑิต จันตะบุตร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, เปโตร ทวีป หอมประทุม, มารีอา ช้วน เกตุเวช, เทเรซา สมจิตต์ จันตะบุตร, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ถูกทอดทิ้ง

_______________________________________

“Master, to whom shall we go? You have the words of eternal life. “

1 cure stdas0095

อาทิตย์ที่ 17

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา  

06.30 น.

สุขสำราญ ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต, เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, อันนา นัชรี มั่นศิล, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี,ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, เอลิซาเบท วัลลีย์ บูรณพันธ์, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, ยวงบอสโก ดนัย เชิดวิวัฒนสินธ์,วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, น.ส.รัคริสตา กิจวรชัย, นายศุภทัช กิจวรชัย, เทเรซา ไซ้หงิม แซ่โง้ว, อันนา นิภา หอมประทุม, คุณธัญพร กิจบำรุง และครอบครัว, มารีอา แพรวพรรณ ธิติพันธุ์, ครอบครัว ยอดยิ่ง อนันตวิทยานนท์, จงกลณี สุขประเสริฐกุล, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, อักแนส สุมิตรา ฮาชิโมโต, ลูซีอา บุญญาดา ตั้งกิจธนภัทร และครอบครัว, คุณแม่ อารีย์ บรมวิทย์, คุณป้าละเอียด แถมจำเริญ, มารีอามักดาเลนา ภาวิณี แซ่ตั้ง, ครอบครัว มากาเร็ต มารีอา อรพินท์ ศักดิ์ศรี-ครอบครัวลูก ๆ และน้อง ๆ, ลูก ๆ หลาน ๆ และครอบครัว เซซีลีอา สุนันทา นุ่มฤทธิ์, มารีอา อนุทิน ละการชั่ว, มารีอา จอมใจ ศรีสวัสดิ์, นางน้ำทิพย์ ภูธนชัย-ชุติมา, ครอบครัว โอวกิจ-ชัยธวัชมงคล, ราษฎร์ศิริ, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, ยอแซฟ อธิชัย พงศ์ศักดิ์ศิริ, ครอบครัว กิมเกียว วงศ์ภักดี, สมาชิก K.B.S.วัดสามเสน, ครอบครัว มารีอา วันศิริ สมพานิช, เทเรซา มณี โรจนะเสน, โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, แคทเทอรีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, เปโตร สมนึก พนมอุปถัมภ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, ยอห์น บัปติสต์ ชีวิต ทาระพันธ์, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, นายสุมน-นางสุวรรณา ชินะผา, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป่อฮุ้ง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล สมเกียรติ กุลชัยพานิช, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เปาโล วราห์ ปานวิลัย, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล (หรั่ง), อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, อันนา สุภาพ เหวียน, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ สุพจน์ แซ่โจว, สมบูรณ์ เกตุนที, ละออ งามละม้าย, สมาชิก K.B.S. วัดสามเสนผู้ล่วงลับ, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-พล.ต.ต ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน และลูกหลาน, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา ผ่องศรี บัวศรี

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, เรอเน สมนึก เตมียเสน, มารีอา สมศรี-มารีอา สมฤดี ธวัชวงษ์, เปาโล สิงห์แก้ว-มารีอา สง่า วัฒนาวี, เยนอเวฟา เกิน มากสกุล, เทเรซา ถม มากสกุล, วิญญาณในไฟชำระ 

_____________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s