สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

17 April 2016. St. Francis xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 16 วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2016

St. Francis xavier Newsletter.

17 April 2016.

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

ปีที่  50  ฉบับที่  16  วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2016

________________________________

“My sheep hear my voice; I know them, and they follow me.”

sheppard pppas0332

_________________________________

อาทิตย์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

พระเยซูเจ้า นายชุมพาบาลที่ดี

วันพระกระแสเรียก

ในระหว่างสงครามเวียตนาม มีทหารอเมริกันเป็นจำนวนมากถูกจับไปเป็นเชลยที่ค่ายแห่งหนึ่งของเวียตนามเหนือที่เรียกกันว่า “ฮาวลาว” แต่ทหารอเมริกันเรียกมันว่า “อานอย ฮิลตัน” (Hanoi Hilton) ในคืนก่อนวันคริสต์มาส ปี ค.ศ. 1971 ผู้คุมค่ายได้มอบหนังสือพระคัมภีร์เล่มหนึ่งแก่บรรดาเชลยเพื่อเป็นของขวัญคริสต์มาส และบอกกับพวกเขาว่าจะเก็บคืนในวันคริสต์มาส พวกเขาวางแผนที่จะใช้เวลาอย่างคุ้มค่าที่สุด

บรรดาเชลยอเมริกันเหล่านั้นทำปากกาด้วยเส้นลวด ทำหมึกจากอิฐที่ถูกทุบจนละเอียดเป็นฝุ่นผสมกับน้ำ และใช้กระดาษชำระในห้องน้ำเป็นกระดาษในการเขียนข้อความจากพระคัมภีร์ที่ได้รับนั้น เพื่อจะได้ใช้อ่านในการภาวนาถึงพระเจ้าในช่วงเวลาที่พวกเขาถูกจองจำอยู่ในค่าย ข้อความที่พวกเขาคัดลอกไว้คือคำอุปมาเรื่องแกะที่หายไป และบทเพลงสดุดีที่ 23 ที่บอกว่า “พระเจ้าทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจลูกแกะ ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน…” (สดด 23:1-4) บรรดาเชลยมองว่าพวกเขาเหมือนแกะที่เดินในความมืด แต่พวกเขาไม่กลัวเพราะพวกเขารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขา

ในดินแดนปาเลสไตน์อาชีพเลี้ยงแกะถือเป็นอาชีพหลัก ชาวยิวเลี้ยงแกะไว้เพื่อตัดขนมากกว่าเป็นอาหาร  แกะแต่ละตัวจึงมีอายุยืนและอยู่กับคนเลี้ยงจนรู้จักและจดจำได้ โดยนิยมตั้งชื่อแกะตามลักษณะของมัน ปกติคนเลี้ยงจะเดินนำหน้าฝูงแกะเพื่อดูให้แน่ใจว่าหนทางข้างหน้าปลอดภัย และคอยส่งเสียงร้องเป็นครั้งคราวเพื่อให้แกะรู้ตำแหน่งที่อยู่ของตน  ลักษณะพิเศษของแกะคือจะฟังเสียงและติดตามคนเลี้ยงเสมอ  หากได้ยินเสียงที่ไม่คุ้นเคยจะหยุดอยู่กับที่และจะหันหลังวิ่งหนีทันทีหากได้ยินเสียงนั้นอีกครั้ง

ภาพพจน์เรื่องนายชุมพาและฝูงแกะ จึงเป็นภาพพจน์ที่รู้จักแพร่หลายในพระคัมภีร์ ตั้งแต่แรกเริ่มชาวยิวมองว่า พระเจ้าคือนายชุมพาที่ทรงเลี้ยงดูพวกเขาดุจลูกแกะ (สดด 23) ในเวลาต่อมาคำว่า “นายชุมพา” หรือ “ผู้เลี้ยงแกะ” ได้ใช้หมายถึงผู้นำชาวยิว ซึ่งเป็นตัวแทนของพระเจ้าพระยาเวห์ในโลก แต่ในความเป็นจริงผู้เลี้ยงแกะเหล่านี้ไม่ได้เป็นผู้เลี้ยงที่ดีสมกับการเป็นตัวแทนของพระองค์ อันเป็นที่มาของคำกล่าวโทษผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลของประกาศกเอเสเคียล “วิบัติแก่ผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอลผู้เลี้ยงตัวเอง… เจ้าฆ่าแกะตัวอ้วนๆ เจ้าหาได้เลี้ยงแกะไม่” (อสค 34:2)

  1. ลักษณะของผู้เลี้ยงแกะที่ดี

            ในพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ซึ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงกับผู้เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล พระองค์ตรัสว่า “เราเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เรารู้จักแกะของเรา และแกะของเราก็รู้จักเรา… เรายอมสละชีวิตเพื่อแกะของเรา” (ยน 10:14-15) พระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่บรรดาประกาศกในพระธรรมเก่ากล่าวถึง พระวรสารได้ให้ภาพที่ชัดเจนขึ้นถึงการเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีของพระเยซูเจ้าใน 3 ลักษณะ

ประการแรก พระองค์ทรงรู้จักศิษย์ของพระองค์เป็นอย่างดี “แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา เรารู้จักมัน และมันก็ตามเรา” เป็นเรื่องของความรักความผูกพันระหว่างกัน โดยมีรากฐานมาจากความรักระหว่างพระองค์กับพระบิดาที่ผูกพันกันอย่างลึกซึ้ง การรู้จักหมายถึงรัก การรักจึงหมายถึง การปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดา หรือดำเนินชีวิตตามที่พระบิดาพึงประสงค์

ประการที่สอง พระองค์ทรงประทานชีวิตนิรันดรแก่ศิษย์ของพระองค์ “เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะเหล่านั้น” ชีวิตนิรันดรที่ผู้เลี้ยงที่ดีประทานให้คือ ชีวิตใหม่ในความรักต่อเพื่อนพี่น้อง ซึ่งพระองค์ประทานให้เราแล้วตั้งแต่ในโลกนี้หากเราดำเนินชีวิตในความรักต่อกัน “เราก็รู้ว่าเราพ้นจากความตายมามีชีวิตใหม่แล้ว เราทราบดังนี้เพราะเรารักพี่น้องของเรา คนใดที่ไม่มีใจรักคนอื่นก็เป็นเหมือนคนตาย” (1 ยน 3:14)

ประการสุดท้าย พระองค์ทรงเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดา “เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน” ความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระบิดาเกิดจากการปฏิบัติตามพันธกิจที่พระบิดาทรงมอบหมาย “เรามาเพื่อทำตามพระประสงค์ของพระบิดา” โดยมีพื้นฐานอยู่บน ความรัก “ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (ยน 13:34) ความรักจึงเป็นพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียว

เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสว่า “เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน” พระองค์ต้องการบอกเราว่า พระองค์ทรงรักพระบิดาจนถึงที่สุด และทรงพิสูจน์ความรักของพระองค์ด้วยการนบนอบเชื่อฟังพระบิดาจนกระทั่งยอมตายบนไม้กางเขน สำหรับพระองค์ ความเป็นหนึ่งเดียวกันจึงหมายถึง ความรักและการนบนอบเชื่อฟัง ดังนั้น หากเราอยากเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี เราต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ด้วยการรักซึ่งกันและกันและนบนอบเชื่อฟังต่อพระประสงค์ของพระเจ้ามิใช่น้ำใจของเรา

  1. บทเรียนสำหรับเรา

พระวรสารวันนี้ ได้ให้บทเรียนและแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับเราหลายประการ

ประการแรก เราต้องเป็นผู้เลี้ยงและผู้นำที่ดี เราจะกลายเป็นผู้เลี้ยงที่ดีได้ในความรักที่เรามีต่อเพื่อนพี่น้อง ภาวนาเพื่อเขา ให้เวลาและใช้พระพรพิเศษต่างๆ ที่เรามีเพื่อผู้อื่น ในการส่งเสริมความรักและความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า หากเราต้องการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเช่นเดียวกับพระองค์ เราจะต้องมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้า ในการรักซึ่งกันและกันและนบนอบเชื่อฟังต่อพระองค์

ประการที่สอง เราต้องเป็นแกะที่ดีในฝูงแกะของพระเยซูเจ้า ด้วยการฟังเสียงผู้เลี้ยงของเรา อย่างบิดามารดา ครูบาอาจารย์ เจ้าอาวาสหรือพระสังฆราชของเรา ปฏิบัติตามคำแนะนำและร่วมมือกับท่านในงานหน้าที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบ มิใช่การหลงไปตามเสียงอื่น เช่น เสียงเรียกร้องของความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนัง ความมักได้เห็นแก่ตัว หรือความสะดวกสบายฝ่ายโลก สิ่งเหล่านี้คือเสียงที่ทำให้เราสับสนและหันเหไปจากการนำของพระองค์

ประการที่สาม เราต้องภาวนาเพื่อกระแสเรียกและชีวิตผู้อภิบาล พระศาสนจักรได้ใช้อาทิตย์นี้ในการภาวนาเพื่อกระแสเรียกการเป็นพระสงฆ์ และชีวิตแห่งการอุทิศตนเพื่อพระเจ้า คริสตชนแต่ละคนมีส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนกระแสเรียก “แม้เราจะเป็นนักบวชหรือพระสงฆ์ไม่ได้ แต่เราสามารถสนับสนุนใครบางคนให้เป็นนักบวชหรือพระสงฆ์ได้”

บทสรุป

พี่น้องที่รัก พระเยซูเจ้าทรงยืนยันกับเราในวันนี้ว่า พระองค์เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดี ทรงรักและรู้จักแกะทุกตัว ทรงดูแลเอาใจใส่แกะแต่ละตัวเป็นอย่างดี และทรงปกป้องฝูงแกะจากสุนัขป่าและอันตรายต่างๆ ด้วยชีวิตของพระองค์ พระองค์ไม่ได้ทิ้งฝูงแกะแล้วหนีไป ปล่อยให้แกะอยู่ตามยถากรรม หรือทิ้งให้เผชิญกับอันตรายตามลำพังเหมือนผู้รับจ้างทั่วไป แต่พระองค์ยอมทำทุกอย่างเพื่อให้แกะทุกตัวปลอดภัยและไม่กระจัดกระจายไป เพื่อว่า “จะมีแกะแต่ฝูงเดียวและนายชุมพาบาลแต่ผู้เดียว”

พระวรสารวันนี้บอกเราว่า ใครที่มาหาพระเยซูเจ้าและฟังเสียงของพระองค์จะไม่หลงทางและจะได้รับชีวิตนิรันดร ให้เราเลียนแบบความรักของพระเยซูเจ้า ผู้เลี้ยงแกะที่ดี ในการปฏิบัติต่อผู้อื่น ดำรงตนในความรักของพระองค์ในชีวิตประจำวันของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความรักต่อผู้อื่น “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35) ที่สำคัญมากกว่านั้น หากเราต้องการเป็นผู้เลี้ยงที่ดีเช่นเดียวกับพระองค์ เราก็จะต้องมีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระบิดาเจ้า ในการรักซึ่งกันและกันและนอบน้อมเชื่อฟังต่อพระองค์

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

______________________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ขอร่วมยินดีกับบรรดาผู้สูงอายุทุกท่าน ที่วันนี้ได้รับพระพรพิเศษจากพระเจ้า พร้อมทั้งได้รับศีลเจิมเพิ่มพลังกายใจให้เข้มแข็ง หายจากโรคภัยไข้เจ็บ และได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากบรรดาลูก ๆ หลาน ๆ ตลอดไป
  2. ถุงทาน “ชุมพาบาลผู้ใจดี”

     วันอาทิตย์นี้ 17 เมษายน ถุงทานทุกรอบมิสซา จะเก็บรวบรวมเพื่อสนับสนุนการส่งเสริมกระแสเรียกของพระศาสนจักรส่วนรวมต่อไป โดยสภาพระสังฆราชจะนำส่งสันตะสำนักตามขั้นตอน ขอขอบคุณผู้มีน้ำใจดีทุกท่าน

  1. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2243-0057-9

__________________________________

“The gatekeeper opens it for him, and the sheep hear his voice,

as he calls his own sheep by name and leads them out. “

thCA6JJ0TE

___________________________________

ขอขอบคุณ

คุณภาวิณี ธีรวิฑูร

สมทบเป็นค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน

จำนวน       1,000         บาท

______________________

ข่าวจากเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

ณ สำนักงานเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ.2559

เวลา 9.30 น.

___________________________________

“The Father and I are one.”

th-jjjjjjjjjjjj.jpg

___________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

               วันนี้ ขอร่วมแสดงความยินดีกับผู้สูงอายุทุกท่าน ที่ได้รับพระพรพิเศษจากพระเป็นเจ้าผ่านทางพระสงฆ์ พร้อมทั้งได้รับศีลเจิมเพิ่มพลังกายใจให้เข้มแข็ง หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากลูก ๆ หลาน ๆ เป็นพิเศษอีกด้วย

ต้องขอขอบพระคุณ คุณพ่อเจ้าอาวาส คุณพ่อผู้ช่วยทั้ง 2 และผู้ที่ร่วมจัดพิธีรดน้ำดำหัว จัดอาหารเลี้ยง พร้อมทั้งมอบของขวัญให้กับบรรดาผู้สูงอายุในห้องประชุมธาราฉัตร ผู้สูงอายุคือของขวัญอันล้ำค่าของลูกหลาน ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ดูแลพวกเรามาเป็นเวลาอันยาวนานชั่วชีวิตของท่านเลยทีเดียวนะพี่น้อง เพราะฉะนั้น ตลอดวันนี้ พวกเราลูกหลานทุก ๆ คน จงเอาใจใส่ดูแลพ่อแม่ ปู่ย่า ตายายของเราอย่างดีตลอดทั้งวันเลยนะคะ และตลอดไปด้วยค่ะ

 

ข่าวร้องเรียนจากเพื่อนบ้านถึงสภาภิบาล 2 เรื่อง ได้แก่

  1. ขอให้พี่น้องที่ค้าขายอาหาร กรุณาร่วมมือกับทางภาครัฐ เป็นพลเมืองดีของชาติ อย่าทิ้งเศษอาหารจำนวนมาก ๆ เช่น เทข้าวต้มไก่ที่ขายไม่หมดลงไปในท่อน้ำทิ้ง มีเศษข้าว เศษไก่ ติดค้างอยู่ตามฝาท่อ และแน่นอน เศษอาหารก็จะตกค้างอยู่ในท่อ เพราะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปได้ จะส่งกลิ่นเน่าบูดขึ้นมา ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกด้วย (กรุณาสงสารบรรดานักโทษ ที่เขามาลอกท่อให้ด้วยค่ะ)
  2. ชอบนำขยะไปกองไว้ติดรั้วโรงเรียนโยนออฟอาร์ค ตรงข้ามกับร้านสะดวกซื้อ ส่งกลิ่นเหม็น น้ำขยะไหลนองพื้น ค้างอยู่ตามร่องน้ำ อีกจุดหนึ่งคือ ที่ข้างรั้วสุสานวัดของเรา ก็มีการนำขยะใส่ถุงไปกองไว้มากมายเช่นกัน (กรุณาคิดไตร่ตรองและแก้ไขความเห็นแก่ตัวของพวกท่านด้วย อย่าทำลายความงดงามของหมู่บ้านอีกต่อไปเลย)

 

“มลพิษก่อให้เกิดผลร้ายต่อชีวิตมนุษย์

ในการเจริญชีวิตประจำวัน”

_________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 18

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่-เปาโลฮั้ว แซ่อุน, มารีอา ล่วงเสกอุน, มารีอา ทอย แซ่ฮ้ง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ เทเรซา พิกุลไทย อุดมพันธ์, ครอบครัว ยนตรรักษ์

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เปโตร มณี วิไลทอง,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, อากุสติโน ยงยุทธ อภิชาตะพงศ์, มารีอามักดาเลนา จันเนียม อุดมพันธ์, โยเซฟ คำผาน อุดมพันธ์, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, อันเดร สละโรจนะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

________________________________

“I came into the world as light, so that everyone

who believes in me might not remain in darkness.”

pppas0103

_____________________________________

อังคารที่ 19

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

สุขสำราญ ฟรังซีสโก รังสรรค์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ เปาโล สุดใจ กายสุต, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลินรุ่งอรุณ, ยวง ประยูร จิตตอำไพ, อานับเง็ก-โยเซฟ ไจ้เฮง แซ่ก๊วย, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, วินเซนต์ วัฒนา-อากาทา ยวง-อัลบีนุส วิมล เต่งตระกูล, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร มณี วิไลทอง, ยุสตินา สมาน-ฮังรีแอตตา จันทรัตน์ สมบัติเจริญ, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เอลีซาแบธ อารี อภิชาตะพงศ์, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, ยอแซฟ เกษียร ไกรประสิทธิ์, ยอแซฟ กิตินันท์ (กู๊ด) ไกรประสิทธิ์, วิญญาณในไฟชำระ

____________________________________

พุธที่ 20

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยาโกเบ น้อม-ยวงบอสโก วิจิตร โอวกิจ, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, มารีอา แสงอรุณ, ยออากิม ปุ๊ย-อันนา เตกรา ธาราฉัตร, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, นางคอนชิต้า ดีลีออน, ยอแซฟ แสง อาษาสุข, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร มณี วิไลทอง, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________________

พฤหัสฯที่ 21

น.อันเซลม์ พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

สุขสำราญ ภราดา อาจิณ เต่งตระกูล

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มารีอา ชั้น จิตตอำไพ, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, เปโตร สนอง สำอางค์, ลูกา ประยงค์ สอนมานะ, วิญญาณญาติพี่น้องและผู้มีพระคุณ, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล เช้ง เกตุเวช, โทมัส พยอม-อันโตนิโอ สวัสดิ์-อันนา สังเวียน ชมจินดา, คุณแม่ ส้มลิ้ม เพชรบูรณ์, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน,มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร มณี วิไลทอง, มารีอามักดาเลนา เจริญ กรรณิการ์, วิญญาณในไฟชำระ

________________________________

“Amen, amen, I say to you, no slave is greater than his master

nor any messenger greater than the one who sent him”

1 watching feet of peter pppas0003

__________________________________

ศุกร์ที่ 22

สัปดาห์ที่ 4 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, นางหยอง ธนสัญจัย, นายจักรวาล กิตติสังวรา, เปโตร ตรี(เด) ตรั่นดิ่ง,ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, วิญญาณ “น้องน๊อต”, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, ดอมินิกา สิงหบุปผา, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, เปโตร มณี วิไลทอง, วิญญาณในไฟชำระ

_____________________________

“I am the way and the truth and the life.

No one comes to the Father except through me.”

RES URRECTION pppas0572

เสาร์ที่ 23

น.ยอร์จ มรณสักขี

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, บรรพบุรุษ ครอบครัว บุญสถิตถาวร, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล, ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ จักรกฤษณ์ เสนาจักร์, ครบรอบวันเกิด ฮองรี เดอ มารีย์ พิมพ์พัฒน์ กรีกุล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, อันนา มะลิ จึงประไพ, มารีอา ช้วน เกตุเวช, เวโรนิกา เมษา พันธ์พานิช, เปโตร มณี วิไลทอง, วิญญาณในไฟชำระ

____________________________

“If you ask anything of me in my name,

I will do it.”

1 asking wjpas0286

________________________________

อาทิตย์ที่ 24

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา  

06.30 น.

สุขสำราญ เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, เอลิซาเบท วัลลีย์ บูรณพันธ์, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจี่ยจวบสิน, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สมฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว,ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธุ์, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, จงกลณี สุขประเสริฐกุล, ครอบครัว หล่อวัฒนศิริกุล, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ครอบครัว คุณภาสกร ทองอดิศัย, ตระกูล วาปีสังข์, คุณพ่อ อันตน บุญล้อม, ครอบครัว เทเรซา เพ็ญศรี พรพิทักษ์สุข, มารีอา จำนงค์ ชมจินดา, ครอบครัว ยวง พงษ์ศักดิ์ ธาราฉัตร, ครอบครัว ยุพดี, คุณธัญพร กิจบำรุง และครอบครัว, ครอบครัว ยอดยิ่ง อนันตวิทยานนท์, ครอบครัว โอวกิจ-ชัยธวัชมงคล-ราษฎร์ศิริ, เทเรซา มาลา-ยอแซฟ ปรีชา จุรไพรวัลย์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, วันคล้ายวันเกิด เทเรซา สุภาณี เพิ่มทอง, แอนนา พิณสุดา อนันทวรรณ, โมทนาคุณแม่พระและนักบุญทั้งหลาย

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวมชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ฟรังซิสโก หยูเม้ง แซ่เอี้ยว, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง,มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป่อฮุ้ง, ฟรังซิสโก ถม-มารีอา เสวย-มารีอา รอน สังขรัตน์, นายสมัย-นางซาแลน ชินะผา, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, วิญญาณญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง,มารีอา แม้น สุขในมณี, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล (หรั่ง), อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, มารีอา สมร ธนสมบูรณ์, ยอแซฟ บู๊ ธนสมบูรณ์, เทเรซา ศรีลำยอง ศาตะมาน, อันตน ปรีดา ศาตะมาน, มารีอา วันเพ็ญ แซ่เอี้ยะ, เรอเน สมนึก เตมียเสน, เปาโล สิงห์แก้ว-มารีอา สง่า วัฒนาวี, เปโตร มณี วิไลทอง, มารีอา เงื่อย-อันเดร ไสว, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________

ให้อาหารแก่ผู้หิวโหย

ให้น้ำแก่ผู้กระหาย

____________________________________

forgivenesslwjas0139

ให้อภัยแก่ผู้ทำผิด

________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

He guides me in right paths
for his name’s sake.

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

Psalms 23(22):1-3a.3b-4.5.6. 

***************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment: love one another as I love you.

#################################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s