สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

24 April 2016. St. Francis xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 17 วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016

St. Francis xavier Newsletter.

24 April 2016.

อาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

ปีที่  50  ฉบับที่  17  วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2016

________________________________

“I give you a new commandment: love one another.

As I have loved you, so you also should love one another.”

LOVE ONE ANOTHER dmtas0256

_______________________________

วันอาทิตย์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

ข่าวดี    ยอห์น 13:31-33ก; 34-35  (31)เมื่อยูดาสออกไปแล้ว พระเยซูเจ้าตรัสว่า  “บัดนี้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์  และพระเจ้าทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในบุตรแห่งมนุษย์ด้วย  (32)ถ้าพระเจ้าทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในบุตรแห่งมนุษย์  พระเจ้าจะทรงให้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในพระองค์ด้วย  และจะทรงให้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในทันที  (33)ลูกทั้งหลายเอ๋ย  เราจะอยู่กับท่านอีกไม่นาน  ท่านจะแสวงหาเรา  (34)เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลายให้ท่านรักกัน  เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร  ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด  (35)ถ้าท่านมีความรักต่อกันทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา”

ศึกษาไตร่ตรองพระวาจา

พระสิริรุ่งโรจน์  (Glory)  หมายถึง  การสำแดงอำนาจของพระเป็นเจ้า (อพย 24:16  เชิงอรรถ 1)  เป็นลักษณะเฉพาะของพระเป็นเจ้า  พระนามที่ว่า “องค์พระเป็นเจ้าทรงพระสิริรุ่งโรจน์”  แสดงว่า  พระเยซูเจ้าทรงศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับพระเป็นเจ้า

พระเยซูเจ้าทรงบอกหนทางสู่ “พระสิริรุ่งโรจน์” ไว้ 3 ทาง

 • กางเขน  พระองค์ทรงทราบดีว่ายูดาสออกไปเพื่อนำทหารมาจับกุมพระองค์ เท่ากับว่า กางเขน อยู่ใกล้พระองค์แค่เอื้อม  แต่พระองค์กลับตรัสว่าบัดนี้ บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ (ยน 13:31) แปลว่า พระสิริรุ่งโรจน์ ของพระองค์อยู่ที่ กางเขน นี่คือความจริงที่ว่าความรุ่งโรจน์สูงสุดอยู่ที่ กางเขน   เช่น กรณีเกิดสงคราม เกียรติยศสูงสุดย่อมเป็นของผู้ที่พลีชีพเพื่อชาติ หาใช่ผู้ที่รอดชีวิตไม่ เพราะฉะนั้น หนทางแรกที่จะนำเราไปสู่พระสิริรุ่งโรจน์จึงได้แก่ หนทางของไม้กางเขน

 

 1. ความนบนอบ  พระเยซูเจ้าตรัสว่า พระเจ้าทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในบุตรแห่งมนุษย์(ยน 13:31) พระองค์ตรัสเช่นนี้เพราะว่า พระองค์ทรงนบนอบพระบิดา จนกระทั่งยอมสิ้นพระชนม์ แม้เป็นการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน ความนบนอบของพระองค์ทำให้พระบิดาได้รับเกียรติฉันใด ลูกที่นบนอบเชื่อฟังพ่อแม่ ก็ทำให้พ่อแม่ได้รับเกียรติฉันนั้น เช่นเดียวกัน สามีภรรยาที่เคารพเชื่อฟังซึ่งกันและกันก็ให้เกียรติแก่กันและกัน  และผู้ที่นบนอบเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาก็ให้เกียรติแก่ผู้บังคับบัญชาฉันนั้น
 2. พระเจ้า  พระองค์คือที่มาของความรุ่งโรจน์สูงสุด อันที่จริง พระเยซูเจ้าทรงได้รับเกียรติสูงสุดแล้วเมื่อทรงยอมสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนตามพระประสงค์ของพระเจ้า แต่พระองค์ยังตรัสอีกว่า พระเจ้าจะทรงให้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ในพระองค์ด้วย และจะทรงให้บุตรแห่งมนุษย์ได้รับพระสิริรุ่งโรจน์ ในทันที (ยน 13:32) พระสิริรุ่งโรจน์ที่พระเจ้าจะประทานให้แก่พระบุตรในทันทีคือ การกลับคืนพระชนมชีพ และการเสด็จสู่สวรรค์ และที่จะประทานให้อีกในอนาคตคือ การเสด็จกลับมาครั้งที่สองเพื่อพิพากษาทั้งผู้เป็นและผู้ตาย และเพื่อเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาล   สำหรับพระเยซูเจ้าแล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่า พระเจ้าเท่านั้นคือที่มาของพระสิริรุ่งโรจน์สูงสุด

คำอำลาที่ฟังแล้วหดหู่ใจคือ “ลูกทั้งหลายเอ๋ย เราจะอยู่กับท่านอีกไม่นาน” (ยน 13:33)  จริงๆ แล้วเวลาของพระเยซูเจ้าเหลืออีกไม่กี่นาที  พระองค์กำลังจะถูกจับกุมและจะต้องเดินทางตามลำพังไปยังสถานที่ที่บรรดาอัครสาวกยังไม่อาจติดตามไปได้  ในเวลาแห่งการอำลาอาลัย  พระองค์ทรงประทาน “บัญญัติใหม่” ให้แก่ทุกคน  พระองค์ทรงสั่งให้เรา “รักกันและกัน เหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา” (ยน 13:34)  …..เหมือนที่พระองค์ทรงรักเรา  …..พระองค์ทรงรักเราอย่างไรหรือ ?

 1. รักเราอย่างไม่เห็นแก่ตัว : ความรักตามประสามนุษย์มักมี ความเห็นแก่ตัว  เมื่อเรารักใครสักคน เรามักคิดถึงตัวเองเป็นลำดับแรก เช่น เขาจะให้ความสุขแก่เราได้หรือไม่  หากเขาปฏิเสธความรักของเรา เราจะอับอาย เรามักคิดถึงประโยชน์ที่เราจะได้จาก ความรัก แต่ความรักของพระเยซูเจ้าไม่มีความเห็นแก่ตัวเจือปน  ไม่มีครั้งใดที่พระองค์ทรงคิดถึงตัวพระองค์เองเลย…ทุกสิ่งที่ทรงมี พระองค์ทรงมอบแก่เราทั้งหมด แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เอง
 2. รักเราอย่างเสียสละ : สำหรับพระเยซูเจ้าแล้ว ความเสียสละของพระองค์ไร้ขีดจำกัด   ความรักเรียกร้องให้พระองค์ เสียสละ แม้กระทั่งชีวิตของพระองค์เอง พระองค์ไม่ทรงลังเลพระทัยเลยที่จะมอบชีวิตนั้นเพื่อเรา เพราะความเสียสละอย่างไร้ขีดจำกัดนี้เอง พระองค์จึงได้รับการยกย่องสูงสุด เช่นเดียวกัน ความรักอย่างเสียสละที่พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาและความทุกข์ยากต่าง ๆ ไม่เว้นแม้แต่ความตายนี้เอง ที่สามารถนำความสุขและความมั่นคงแท้จริงมาสู่ชีวิตของเราได้
 3. รักเราอย่างเข้าใจ : พระเยซูเจ้าทรงใช้ชีวิตร่วมกับบรรดาศิษย์เป็นเวลานาน จนล่วงรู้ปัญหา ความอ่อนแอ และข้อบกพร่องต่าง ๆ ของศิษย์แต่ละคนเป็นอย่างดี พระองค์ทรงรักศิษย์ทุกคน ทรง เข้าใจ และ ยอมรับ ข้อบกพร่องของพวกเขาทุกคน พระองค์ทรงรักพวกเขาอย่างที่พวกเขาเป็น และทรงรักพวกเขาจนถึงที่สุด
 4. รักอย่างให้อภัย : ในบรรดาศิษย์ของพระองค์ ไม่มีใครเลยที่เข้าใจพระองค์จริง ๆ  ยามที่พระองค์ถูกจับกุมและต้องการพวกเขามากที่สุด  พวกเขากลับหลบหนีแล้วปล่อยให้พระองค์ตกอยู่ในกำมือของศัตรูตามลำพังแม้แต่หัวหน้าของพวกเขาก็ปฏิเสธพระองค์ถึงสามครั้ง แต่พระองค์ไม่เคยถือโทษพวกเขา เพราะไม่มีความผิดใดที่พระองค์ ให้อภัย ไม่ได้   นี่คือความรักแบบพระเยซูเจ้า
 5.  

บทภาวนา

ข้าแต่พระเป็นเจ้า  พระบุตรได้เสด็จลงมาไถ่ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอด  และกลับเป็นบุตรบุญธรรมของพระองค์  ขอทรงพระกรุณาทอดพระเนตรบรรดาบุตรที่พระองค์ทรงรัก  ข้าพเจ้าทั้งหลายเชื่อในพระองค์แล้ว  ขอโปรดให้ได้รับความรอดและมรดกนิรันดรด้วยเถิด

 

คุณพ่อปรีชา  รุจิพงศ์

_____________________________

ประชาสัมพันธ์

 1. เลื่อนการรับศีลล้างบาปเด็กทารก (เดือนพฤษภาคม)

เนื่องจากวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016 มีพิธีโปรดศีลมหาสนิทครั้งแรก และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาศีลล้างบาป และศีลมหาสนิทอย่างสง่า ทางวัดไม่สะดวกที่จะจัดพิธีล้างบาปเด็กทารก จึงขอเลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016 แทน

 1. ส่งศีลวันศุกร์ต้นเดือน

พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม ศกนี้

– ในหมู่บ้าน      เวลา 06.30 น.

– นอกหมู่บ้าน   เวลา 08.45 น.

 1. โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2243-0057-9
 2. วันนี้ (24 เมษายน)

     มีประชุมเครดิตยูเนี่ยนประจำปี  เวลา 9.30 น.

     ณ สำนักงานเครดิตยูเนี่ยนฟรังซิสเซเวียร์

___________________________________

So then the Lord Jesus, after he spoke to them, was taken up

into heaven and took his seat at the right hand of God.

th 2

___________________________________

ขอขอบคุณ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ ไพรัช ดีสุดจิต

สนับสนุนกลุ่มคริสตชนอาสาสมัคร      1,000        บาท

______________________________________

“The world must know that I love the Father and

that I do just as the Father has commanded me.”

1 come stdas0541

______________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

              วันนี้ เป็นวันที่พวกเราทุกคนจะทำพิธีอำลาคุณพ่อเจ้าอาวาส คือ คุณพ่อ ชาร์ลส์ ปิยะ โรจนะมารีวงศ์ และคุณพ่อ ยอห์น บัปติสต์ ปรีชา รุจิพงศ์ ในพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. นำโดยผู้อำนวยการสภาภิบาล พร้อมคณะกรรมการ ขอพี่น้องทุกท่าน โดยเฉพาะสัตบุรุษนอกหมู่บ้านที่มาร่วมพิธี กรุณาอยู่อำลาคุณพ่อทั้งสองร่วมกับพวกเราชาวสามเสนด้วย เพราะหากท่านลุกเดินกลับออกไปในขณะนั้น เป็นการไม่ให้เกียรติคุณพ่อทั้งสององค์นะคะ (เรากำลังทำตามประเพณีอันดีงามร่วมกันอยู่ คิดว่าคงใช้เวลาอีกไม่กี่นาที และที่สำคัญที่สุดคือ จะเสียมารยาทค่ะ)

ขอขอบคุณ

ผู้สมทบทุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อน

 1. ครอบครัว โชติสุต                        2,000                บาท
 2.         คุณโดม คุณประยูรสวัสดิ์                 500                บาท
 3. คุณธนัช ธนะกรโชติ                       400                บาท

_____________________________________

“I am the vine, you are the branches.”

WINE pppas0337

______________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 25

ฉลอง น.มาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่-เปาโล ฮั้ว แซ่อุน, มารีอา ล่วงเสก อุน, มารีอา ทอย แซ่ฮ้ง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร พ่วง-เอลิซาเบท ละม้าย จุลสุคนธ์, เซซีลีอา ลาวัลย์ จุลสุคนธ์, เทเรซา เกษมศรี จุลสุคนธ์, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปาโล ภู ทิวไผ่งาม, อันนา พรม ทิวไผ่งาม, อันนา พิมพา ทิวไผ่งาม, อันนา อุดม ทิวไผ่งาม, ยอแซฟ กวง เชาวนะ, อันเดร สละ โรจนะเสน, เอลีซาเบท อำไพ-ยวงบัปติสตา มิ่ง สุขฉาย, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, วิญญาณในไฟชำระ

 

อังคารที่ 26

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ เปาโล สุดใจ กายสุต, นางคอนชิต้า ดีลีออน, เปาโล บุญเลี้ยง จิรวัฒนาพันธ์, อันนา พวงหยก นุ่มน้อย, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ไม่มีญาติ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ฟรังซิสโก สินณรงค์ สุขฉาย, วิญญาณในไฟชำระ

 

พุธที่ 27

สัปดาห์ที่ 5 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยวงบัปติสตา วิเศษ วัฒนโยธิน, ยอแซฟ แสง อาษาสุข, ลูซีอา ประภา อนงค์จรรยา, เปโตร มงคล รุ่งวัฒนโยธิน, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ วันเกิด มารีอา มินตรา แซ่แต้, ครบรอบวันเกิด อันตน นพธน (น๊อต) โกวรรธนะกุล

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ซิลเวสแตร์ ระลึก ดีเจริญ, ยอแซฟ ศรีสุทิน สุขฉาย, วิญญาณในไฟชำระ

“This is my commandment: love one another as I love you.

This I command you: love one another.”

STOP JUDGING stdas0053

________________________________________

พฤหัสฯที่ 28

น.เปโตร ชาเนล พระสงฆ์และมรณสักขี

น.หลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พระสงฆ์

06.00 น.

สุขสำราญ ยอแซฟ ธีระ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, เทเรซา บุญเรือน รุ่งอรุณ, ยอแซฟ เพลิน รุ่งอรุณ, เปโตร วิชัย-วินเซนต์ ถาวร-อักแนส จริยา พรพิทักษ์สุข, เปาโล ซุ่นเลี้ยง-ลูกา ซุ่นตง แซ่ลิ้ม, วิญญาณในไฟชำระและวิญญาณที่ถูกทอดทิ้ง

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล เช้ง เกตุเวช, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, ยอแซฟ ไพฑูรย์ กรรณิการ์, ฟิลิป ส.อ.ปรีดา เปลี่ยนประมุข, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 29

ระลึกถึง น.กาธารีนาแห่งซีเอนา พรหมจารีและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, นางหยอง ธนสัญจัย, นายจักรวาล กิตติสังวรา, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ ครอบครัว คุณวรพจน์ อาวะจินดา, เพื่อการเดินทางสำหรับ เทเรซา พรชุลี พานิชวัฒน์

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิตภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เทเรซา ลัดดาวัลย์ กุลเนตุ, โทมา พยนต์-มารีอา โสน กายสุต, วิญญาณในไฟชำระ

‘No slave is greater than his master.’

noslave wjpas0252

____________________________________

เสาร์ที่ 30

น.ปีโอ ที่ 5 พระสันตะปาปา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, เปโตร ยงยุทธ กรีกุล (ครบรอบวันเสียชีวิต 27 ปี), วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล,วันเกิด มารีอา ประกอบกุล ทองอ่อน, เทเรซา ทิพพาพันธ์ โพธิสิทธิพร

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์,มารีอา ช้วน เกตุเวช, เปโตร อำนวย-เทเรซา บุญยัง สังขรัตน์, มารีอา ก้อนทอง วงศ์ก้อนทอง, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, อันนา สมหมาย ชมจินดา (ครบรอบ 14 ปี), ยวงบัปติสตา ด.ต.ประเดิม ชมจินดา, ยอแซฟ ด.ต.ชาญชัย ชมจินดา, เปาโล กรณ์ ชนะจินดาโสภณ, มารีอา นุชนารถ โพธิ์งาม (ครบรอบ 7 ปี), อันนา ปราณี โพธิ์งาม,ยอแซฟ เยือง ยังนึก, อันนา สมบูรณ์ ยังนึก, เปาโล สิบโท สุนิต กันโรคา, ยวงบัปติสตา วิรัช กุลเนตุ, วิญญาณในไฟชำระ

อาทิตย์ที่ 1

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา  

06.30 น.

สุขสำราญ เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

 10.00 น.

สุขสำราญ เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, จงกลณี สุขประเสริฐกุล, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, ตระกูล วาปีสังข์, คุณพ่อ อันตน บุญล้อม, คุณธัญพร กิจบำรุง และครอบครัว, ครอบครัว ยอดยิ่ง อนันตวิทยานนท์, ครอบครัว โอวกิจ-ชัยธวัชมงคล-ราษฎร์ศิริ, ครอบครัว ปุญยธร, อันนา อำนวย อิ่มใจ, เทเรซา จุฑามาศ มีสมสังข์, อักแนส ดารี วิธีธรรม และครอบครัว, มีคาแอล พรพล พัธนพันธ์, น.ส.ธิดา เจริญสุขใจ และลูกโบ๊ส, มารีอา ต้อม, ครอบครัว คุณธนวรรณ เกิดพาณิช, ทุกคนในครอบครัว ดาวรัตนหงษ์, อักแนส สุพัตรา ผลดี, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, มารีอา สำเนียง กิจนิจชีวะ และครอบครัว, ประสิทธิ์-มารีอา นุชนาถ-กฤต กิจวิวัฒนการ, มารีอา ปัณฑา-มารีอา เปี่ยมขวัญ ปัณฑวังกูร, แม่เสาวนีย์ เลาหไทยมงคล, วันเกิด คุณนวลจันทร์ ทรัพย์ไพฑูรย์, วันเกิด เทเรซา ชาริสสา อัลคาสิด เบญจพงษ์วิมล, ครอบครัว คุณกฤษฎา-คุณสุรีย์ จงไพบูลย์พัฒนา การดำเนินกิจการของบริษัท ศุจินธร (2012) จำกัด, ครอบครัว รติพร-จิตภาณุ เกิดพาณิช, เทเรซา มณี โรจนะเสน, เพื่อการเดินทางของ เปโตร ปวีณ นพคุณทอง-เอลิซาเบธ พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ครอบครัว พิชัยรัฐ, ยอแซฟ ปิยะภัทร สีลายงค์ และครอบครัว สีลายงค์, โมทนาคุณพระ

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, มารีอา เน ฤกษ์โสภา, ดอมินิโก สมคิด จันทร์อ่อน, เทเรซา วนิดา วงศ์สุภา, เซนต์กาเบรียล จีลเบิร์ก ลาสแซร์, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป่อฮุ้ง, ฟรังซิสโก นพรัตน์ เกตุเวช, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, เปโตร พันเอก(พ)วุฒิสนธิ์-เทเรซา จันทร์เพ็ญ เข็มสว่าง, มารีอา แม้น สุขในมณี, อันนา พารา-มารีอามักดาเลนา สถาน-ลูซีอา สาคร สังขรัตน์, อันนา ศิริพร พนมอุปถัมภ์, มารีอา แพงศรี พนมอุปถัมภ์, ยอแซฟ ทองแดง พนมอุปถัมภ์, มาติโน เรือง พนมอุปถัมภ์, อันนา เพ็ญศรี พนมอุปถัมภ์, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มนตรี-มานพ ประสานเกษม และญาติพี่น้องทุกคน, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล (หรั่ง), เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ อภิชาติ ชวประพันธ์, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยวงบัปติสตา สมนึก-เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ดอมินิโก สุมล-มารีอามักดาเลนา จลกลณี พิชัยรัฐ, บรรพบุรุษครอบครัว กิจวิวัฒนการ และเลาหไทยมงคล, พ่อธง เลาหไทยมงคล, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา สิรินทร์ ปิติสันต์, นายทวี เทพพิทักษ์, และญาติพี่น้อง, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, วิญญาณในไฟชำระ

16.00 น.

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด 80 ปี ฟรังซีสเซเวียร์ ชนะ ธนสมบูรณ์

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, มารีอา ชูชื่น ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา ชุติพนธ์ ธนสมบูรณ์, ยวงบัปติสตา พจอ.(พิเศษ) สมชาติ ทิพย์วรรณ, ยอแซฟ ยับ ทิพย์วรรณ, มารีอา เงื่อย-อันเดร ไสว,อันนา ซอย รอดเสียงล้ำ, ยอแซฟ มานิตย์ รอดเสียงล้ำ, เรอเน สมนึก เตมียเสน, วิญญาณในไฟชำระ

___________________________________

ขอต้อนรับ

______________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

He guides me in right paths
for his name’s sake.

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

Psalms 23(22):1-3a.3b-4.5.6. 

***************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you. “

#################################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s