สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

1 May 2016. St. Francis xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 18 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016

St. Francis xavier Newsletter.

1 May 2016.

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

ปีที่  50  ฉบับที่  18  วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016

____________________________

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

ปีที่  50  ฉบับที่  18  วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2016

“Peace I leave with you; my peace I give to you.”

PEACE pppas0572

__________________________________

วันอาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

นักบุญฟรังซิส อัสซีซี เป็นผู้ที่ร้อนรนในการสนับสนุนคำสอนเรื่องการประทับอยู่ของพระเจ้าในเรามนุษย์ ทำให้ท่านรักทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะใดก็ตาม วันหนึ่งท่านได้พบกับคนที่ไม่เชื่อและไม่รักพระเจ้า ขณะที่ทั้งสองเดินทางไปด้วยกัน ได้พบกับชายขอทานตาบอดและเป็นอัมพาตคนหนึ่ง ท่านได้ถามชายตาพิการคนนั้นว่า “หากฉันทำให้ท่านสามารถมองเห็นได้และหายจากอัมพาต ท่านจะรักฉันไหม”

ชายขอทานตอบทันทีว่า “ผมไม่เพียงรักท่านเท่านั้น แต่จะขอเป็นทาสรับใช้ท่านจนตลอดชีวิตของผม” นักบุญฟรังซิส ได้กล่าวกับชายที่ไม่เชื่อและไม่รักพระเจ้าว่า “ดูซิ ชายตาบอดคนนี้ยังรู้จักรักฉัน หากฉันทำให้เขามองเห็นและมีสุขภาพดี ทำไมท่านถึงไม่รักพระเจ้าที่สร้างท่านมาให้มีตาดีและสุขภาพแข็งแรง”

นี่คือสิ่งที่พระเยซูเจ้าบอกเราในพระวรสารวันนี้ หากเรารักพระองค์ด้วยการปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ พระองค์จะประทับอยู่กับเราพร้อมกับพระบิดาและพระจิต ทำให้เรากลายเป็นที่ประทับของพระเจ้าสามพระบุคคล บทอ่านวันนี้แสดงให้เราได้เห็นถึง ผลแห่งการประทับอยู่ของพระเจ้าในพระศาสนจักรของพระองค์ และการประทับอยู่ของพระองค์ในตัวเราแต่ละคน

  1. การประทับอยู่ของพระเจ้าในเรา

พระวรสารของนักบุญยอห์นวันนี้ เป็นตอนที่ต่อเนื่องจากคำสั่งสอนสุดท้ายหลังการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย โดยอธิบายถึงข้อคำสอนเรื่องการประทับอยู่ของพระตรีเอกภาพในใจมนุษย์ และบทบาทของพระจิตเจ้าในชีวิตประจำวันของเรา พระเยซูเจ้าได้บอกกับเราว่ามีสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้เราเชื่อวางใจในการประทับอยู่ของพระเจ้า นั่นคือ พระเจ้าทรงพำนักอยู่ในใจเราอย่างใกล้ชิดและลึกซึ้ง เพื่อทำให้เรากลายเป็นที่ประทับของพระองค์

พระเยซูเจ้าทรงสอนเราว่าเงื่อนไขแห่งการประทับอยู่ของพระตรีเอกภาพในเราคือ การที่เราแสดงความรักของเราต่อพระเจ้าและปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ ซึ่งพระจิตเจ้าจะช่วยเราให้สามารถปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ได้ง่ายขึ้น โดยทรงยืนยันกับบรรดาศิษย์ว่าแม้พวกเขาจะไม่เห็นพระองค์อีกต่อไปแล้ว แต่พระองค์จะทรงอยู่กับพวกเขาผ่านทางพระจิตเจ้า ที่จะสอนและช่วยพวกเขาให้เข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งสอน

พระเยซูเจ้าได้มอบของประทาน 4 ประการแก่ผู้ที่ติดตามพระองค์:

1) พระองค์ประทานความรักของพระองค์แก่เรา เพื่อช่วยเราให้สามารถปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์

2) พระองค์ประทานพระจิตเจ้าแก่เรา เพื่อสอนเราทุกสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ อีกทั้งช่วยเราให้สามารถเลียนแบบพระคริสตเจ้าผู้เป็นอาจารย์

3) พระองค์ประทานสันติสุขแก่เรา เพื่อทำให้เราเข้มแข็งโดยปราศจากความกลัวในเวลาที่ต้องเผชิญกับความยากลำบาก

และ 4) พระองค์จะประทานรางวัลแก่เราในการเสด็จมาครั้งสุดท้าย

  1. บทเรียนสำหรับเรา

พระวรสารวันนี้ ได้ให้บทเรียนและแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันสำหรับเราหลายประการ

ประการแรก เราต้องตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าในเรา ในการดำเนินชีวิตแต่ละวันเราต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่แน่นอน ความขัดแย้งและการผจญในรูปแบบต่างๆ การประทับอยู่ของพระเจ้าในตัวเราช่วยเราให้สามารถเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิต โดยไม่สิ้นหวังและด้วยความกล้าหาญเยี่ยงคริสตชน

ประการที่สอง เราต้องหมั่นภาวนาและฟังเสียงของพระจิตเจ้า เราต้องให้เวลาในแต่ละวันสำหรับการภาวนา การสนทนากับพระเจ้าและฟังเสียงของพระองค์ เพื่อเราจะได้มีชีวิตที่สนิทสัมพันธ์กับพระองค์และรักพระองค์ด้วยจริงใจ อีกทั้งฟังเสียงของพระจิตเจ้าที่ตรัสกับเราในลักษณะต่างๆ เพื่อเราจะได้รู้ถึงแผนการและความช่วยเหลือของพระองค์ ในอันที่จะช่วยเราให้สามารถรักเพื่อนพี่น้องและมีสันติสุขในจิตใจ

ประการที่สาม เราไม่ได้อยู่ตามลำพัง ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในสังคมปัจจุบันคือ ความรู้สึกว่าตนเองถูกทอดทิ้ง แต่ละคนต่างดำเนินชีวิตเหมือนคนแปลกหน้าต่อกัน พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ท่ามกลางเราตลอดเวลา ทรงแบ่งปันความยินดีของพระองค์กับเราและเปลี่ยนภาระที่หนักอึ้งเพราะบาปในใจเราด้วยการให้อภัย เราต้องให้พระองค์นำทางชีวิตของเราเพื่อเราจะสามารถขจัดความรู้สึกโดดเดี่ยวและถูกทอดทิ้งให้หมดสิ้นไป

บทสรุป

พี่น้องที่รัก ผู้ที่มีความเชื่อที่แท้จริงคือผู้ที่เจริญชีวิตปฏิบัติตามพระวาจาด้วยใจรัก “ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นจะปฏิบัติตามวาจาของเรา พระบิดาของเราจะทรงรักเขา พระบิดาจะเสด็จพร้อมกับเรามาหาเขา จะทรงพำนักอยู่กับเขา” (ยน 14: 23) มิใช่เราขึ้นไปพบพระเจ้าในสวรรค์ แต่เป็นพระเจ้าทั้งสามพระบุคคลเสด็จมาประทับอยู่กับเรา ใครที่ดำเนินชีวิตในความรักได้สัมผัสถึงความจริงนี้ และได้อยู่กับพระเจ้าแล้ว

พระเจ้าทรงรักเราด้วยความรักนิรันดร เพื่อจะเป็นบุตรที่ดีของพระเจ้า เราต้องดำรงอยู่ในความรักนี้ พระเยซูเจ้าทรงสั่งเราให้ปฏิบัติตามบัญญัติแห่งความรัก เหมือนที่พระองค์ทรงปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาเจ้า และเลียนแบบอย่างของพระองค์ในความรักที่ไม่มีเงื่อนไข ให้อภัย ไม่เห็นแก่ตัวและยอมมอบชีวิตเพื่อทุกคน โดยเริ่มจากในครอบครัว หมู่คณะและหมู่บ้านของเรา

คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

______________________

ประชาสัมพันธ์

  1. ล้างบาปเด็กทารก (เดือนพฤษภาคม)

    วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016  ในมิสซารอบ 10.00 น.

    ขอคุณพ่อ คุณแม่ หรือผู้ปกครอง ติดต่อเจ้าหน้าที่ของวัด

  1. ส่งศีลวันศุกร์ต้นเดือน

    พระสงฆ์จะไปเยี่ยมและส่งศีลฯ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย

    ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม ศกนี้

        – ในหมู่บ้าน    เวลา 06.30 น.

        – นอกหมู่บ้าน    เวลา 08.45 น.

3.    โรงเรียนโยนออฟอาร์ค เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 สนใจติดต่อสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2243-0057-9

St. Joseph the Worker

San_Giuseppe_G

____________________________________

ประกาศจากสภาภิบาลถึงพี่น้องที่ไปแสวงบุญ

ในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2016

ล้อหมุนเวลา 6.00 น.ตรง  บริเวณบ้านพักพระสงฆ์

    * กรุณามาก่อนเวลา เพื่อตรวจรายชื่อของท่านว่า จะนั่งรถคันไหน พร้อม

          รับบัตรโต๊ะจีน (ห้ามทำหายค่ะ)

    * มีอาหารเช้าบริการที่หน้าอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก

    * อย่าลืมนำยาประจำตัวไปด้วยนะคะพี่น้อง

    * วัดเลิก ครูเอี้ยง จะถือธงสีแดง ให้พี่น้องชาวสามเสนไปรวมตัวกัน

          เพื่อเข้านั่งโต๊ะจีนนะคะ

 

“They will expel you from the synagogues; in fact, the hour is coming

when everyone who kills you will think he is offering worship to God.”

Apostles_persecuted_C-370

__________________________________

“If you ask anything of me in my name, I will do it.”

PRAYER IN SECRETstdas0058

_____________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    การเข้าเงียบ หมายถึง การถอยออกจากความว้าวุ่นโลก เพื่อเข้าสู่ความเงียบสงบทางใจ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางศาสนากับพระเจ้า

ในศตวรรษแรก ๆ คริสตชนมีการเข้าเงียบตามแบบอย่างพระคริสตเจ้า จำศีลในที่เปลี่ยว 40 วัน 40 คืน และบรรดาอัครสาวกกับแม่พระเข้าเงียบ 9 วันเต็มเพื่อเตรียมรับเสด็จพระจิตเจ้า

    ในศตวรรษที่ 5 บรรดาฤษีถือเทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลเข้าเงียบ จาริกแสวงบุญไปยังอารามฤษีต่าง ๆ

ส่วนการเข้าเงียบแบบสมัยใหม่ของเรานี้ นักบุญอิกญาซีโอ เป็นผู้ให้กำเนิดแบบแผน พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 11 ทรงแต่งตั้งนักบุญอิกญาซีโอ เป็นผู้อุปถัมภ์การเข้าเงียบ

    ปัจจุบัน การเข้าเงียบมี 2 แบบคือ

  1. แบบเปิด

       เป็นแบบที่ให้มีการสนทนากันได้บ้าง เช่น เข้าเงียบแบบสัมมนา อบรมจิตใจ

  1. แบบปิด

เป็นแบบที่ต้องถือเงียบตลอดเวลา ต้องค้างคืนในบ้านเข้าเงียบ

จุดมุ่งหมายทั่วไปของการเข้าเงียบ คือ เพื่อความก้าวหน้าในชีวิตวิญญาณ นอกจากนี้อาจมีจุดมุ่งหมายพิเศษก็ได้ เช่น เพื่อการกลับใจเพื่อตัดสินใจเรื่องกระแสเรียก เพื่อเตรียมตัวเข้านวกภาพ หรือเพื่อทำสินบนถวายตัวเป็นนักบวช หรือรับศีลบวช หรือรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เช่น ศีลมหาสนิท ศีลกำลัง ฯลฯ

จาก สารานุกรมศาสนาคริสต์ (คาทอลิก)

Jesus said to his disciples:

“I have much more to tell you, but you cannot bear it now.

1 come stdas0541

_____________________________________

มิสซาประจำสัปดาห์

จันทร์ที่ 2

ระลึกถึง น.อาทานาส พระสังฆราชและนักปราชญ์

06.00 น.

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, เปโตร เฮี่ยงลี่-เปาโล ฮั้ว แซ่อุน, มารีอา ล่วงเสก อุน, มารีอา ทอย แซ่ฮ้ง, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร พ่วง-เอลิซาเบท ละม้าย จุลสุคนธ์, เซซีลีอา ลาวัลย์ จุลสุคนธ์, เทเรซา เกษมศรี จุลสุคนธ์,อันเดร สละ โรจนะเสน, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, อันเดร ฟา-มาร์ธา แจง บุญครอง, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, อากาทา สมศรี ยืนสกุล, วิญญาณในไฟชำระ

 

อังคารที่ 3

ฉลอง น.ฟิลิป และ น.ยากอบ อัครสาวก

06.00 น.

สุขสำราญ ครบรอบ 2 ปี แต่งงาน อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ เปาโล สุดใจ กายสุต, นางนิตยา กาญจนวรกุล, นายประชุม กาญจนวรกุล, รัตนา เกิดปัญญา, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ ครบรอบ 2 ปี แต่งงาน อัจราพร-Kharsim, เปาโล รตะพงศ์ อาวะจินดา

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, โทมัส มะกอก โรจนะเสน, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, อเล็กซิส วรศักดิ์ สิริภักดีวงศ์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, อันนา บี ยืนสกุล, วิญญาณในไฟชำระ

As Jesus blessed them he parted from them and was taken up to heaven.

1 ascension 300px-Dosso_Dossi_022

____________________________

พุธที่ 4

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ยอแซฟ แสง อาษาสุข, น.ส.วิภาวรรณ นิพัทธ์กุศล, วิญญาณผู้ล่วงลับ, นายบุญส่ง ภู่มะลิ, นายบุญส่ง ปัทมบงกฤช, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา สร้อย โรจนะเสน, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, มารีอา เฟื่อง แซ่เร, เทเรซา ไพลิน รัศมีมารีย์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ยอแซฟ สันติ ยืนสกุล, วิญญาณในไฟชำระ

พฤหัสฯที่ 5

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, มอนิกา ทับทิม ปานฟัก, ยอแซฟ สำอางค์ ปานฟัก, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, เปาโล เช้ง เกตุเวช, นายคาร์ลโอลูฟ คาร์ลซ่อน, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น,เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, อันนา สุดารัตน์ สุขสันตินันท์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ยอแซฟ สด ยืนสกุล, เทเรซา วนิดา วงษ์สุภา, วิญญาณในไฟชำระ

ศุกร์ที่ 6

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, นางหยอง ธนสัญจัย, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์, หลุยส์ กีรติ-ดอมินิก ซาวีโอ อัครเดช ดุรงค์พันธ์, เจียร-กาญจนา สร้อยภู่ระย้า, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, มารีอา จันทร์ เกตุเวช, อักแนส สุภาพ ศรีธัญญรัตน์, ยอแซฟ เซียวจือ แซ่เอี้ย, ยอแซฟ เท่งเกา แซ่ล้อ, อากาทา เท่งเกา ซิ้ม, ฟรังซิสโก ยวง ผิวเกลี้ยง, มารีอา หนุน สาราจิตต์, เปโตร ป๋อง สุภาจักร, มารีอา เฮื้อ สุภาจักร, ยวง เสวย สาราจิตต์, มารีอา สมาน สาราจิตต์,ลูกา สมยศ สาราจิตต์, ยอแซฟ ไชยา สาราจิตต์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

Ascension of Jesus Christ, solemnity

Perugino_Pietro_The_Ascension_of_Christ

_____________________________

เสาร์ที่ 7

สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลปัสกา

06.00 น.

สุขสำราญ คุณเกษม-คุณนวลละออ ทรัพย์เจริญ

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

19.00 น.

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล,

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์,มารีอา ช้วน เกตุเวช, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้ว ยุ่นประยงค์, อากาทา มณฑา เลิศโสภา, ยอแซฟ สำราญ เลิศโสภา, ยวง บอสโก วิสา งามสงวน, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ

“I say to you, whatever you ask the Father in my name

he will give you.”

kid pray wjpas0286

________________________________

อาทิตย์ที่ 8

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

06.30 น.

สุขสำราญ เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว อำรุง-ประพินศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim, ครอบครัว เซซีลีอา ไพลิน กายสุต

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล ไพศาล ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

08.30 น.

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

10:00 น
สุขสำราญ เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ
นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, มาตินนา สมฤดี ไวกาสี, จงกลณี สุขประเสริฐกุล, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ
และครอบครัว, คุณธัญพร กิจบำรุง และครอบครัว, ครอบครัว ยอดยิ่ง อนันตวิทยานนท์, ครอบครัว ปุญยธร,
ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, เทเรซา มณี โรจนะเสน, เปโตร สุพล คริสต์วทัญญู, ครอบครัว
ยินดีงาม, ครอบครัว เทเรซา สมปอง วลาพล และครอบครัวลูก ๆ ทุกคน, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว,
ครอบครัว เทพพิทักษ์, เพื่อการเดินทางของ เทเรซา พรชุลี พานิชวัฒน์, มารีอา วิลาวัลย์ ทับศรี, อากาทา วนิดา
ไกรศักดิ์ศิริ, ครอบครัว เทเรซา บุญศิริ นริทรางกูร, เพื่อการเดินทางของ เปโตร ปวีณ นพคุณทอง-เอลิซาเบธ พรทิพา
หนึ่งน้ำใจ, เปโตร จักรกฤช ซีกเพชรทอง, ครอบครัว ซีกเพชรทอง, มารีอา มยุรี สว่างเนตร, ทุกคนในครอบครัว
ดาวรัตนหงษ์, ครอบครัว มารีอากอแรตตี อรณิชา จิตต์เจริญ, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง,
นายพิทูร สุวรรณชัย, ไพรวัลย์-วันชัย ริหัด, มีคาแอล พรพล พัธนพันธ์, โมทนาคุณพระโต
อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ,
มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, ปีโอ ทวี รุ่งเรืองผล,
นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล
ศรีวรขาน, มารีอา บุญศรี ทับศรี, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์,
เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปาโล ไพศาล-มารีอา จรัสศรี ดีสุดจิต, นางสมบูรณ์ เกตุนที,
นางละออ งามละม้าย, ปันตาเรโอ สุคนธ์ กิจเจริญ, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, เฮเลนา สมถวิล-ฟรังซิสเซเวียร์ ภิรมย์
เจริญศุข, มารีอา ไพจิตร วงษ์ศุข และครอบครัว, คุณแม่เผือด ศรีตระกูล, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย
แก้วไกรสร, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป่อฮุ้ง, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, ฟรังซิสโก นพรัตน์
เกตุเวช, โทมัส ชั้น-มารีอามักดาเลนา สนาน-เปโตร พานิช ริ้วงาม, มนตรี-มานพ ประสานเกษม และญาติพี่น้องทุกคน,
ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล (หรั่ง), เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ
ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยวงบัปติสตา
สมนึก-เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-
พล.ต.ต ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ดอมินิโก สุมล-มารีอามักดาเลนา จลกลณี พิชัยรัฐ,
เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี,
มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล น.พ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, แพทริค สมพงษ์
พิมสาร, โรซา สนั่น จิตต์เจริญ, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, วิญญาณในไฟชำระ
16:00 o
สุขสำราญ มารีอา สายสนม ทรัพย์เย็น และครอบครัว
อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, อันตน ไพบูลย์ ทรัพย์เย็น, เรอเน สมนึก เตมียเสน,
วิญญาณในไฟชำระ

___________________________

“I came from the Father and have come into the world.

Now I am leaving the world and going back to the Father.”

TRINITY th

____________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

He guides me in right paths
for his name’s sake.

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

Psalms 23(22):1-3a.3b-4.5.6. 

***************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment:

love one another as I love you. “

###########################

ขอได้กรุณา ร่วมสวดภาวขอพระเป็นเจ้าได้ทรงประทานพระพร

ให้

คุณพ่อประวิทย์ พงษ์วิรัชไชย

ที่ป่วยและเข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาล

ได้รับการรักษาและหายดี

ขอบพระคุณอย่่างสูง

พัชรีปาน อิศรภักดี

หมายเหตุ  เมื่อ 6:23 น เช้าวันนี้ ได้รับแจ้งว่า คุณพ่อ ประวิทย์ อาการดีขึ้นมาก และออกจากห้อง ไอซียู เข้าห้องพักปกติแล้วครับ

ขอกราบขอบพระคุณ พระเจ้า ที่ทรงพระกรุณาประทานพละกำลังให้คุณพ่อท่านอาการดีขึ้น  ขอบพระคุณครับ ขอบพระคุณทุกท่าน

ที่ได้ร่วมสวดให้คุณพ่อ ผู้ที่เป็นที่รักของทุกท่านด้วยครับ

๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑๑

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s