สารวัด วัดนักบุญฟรังซีสเซเวียร์

8 May 2016. St. Francis xavier Newsletter. ปีที่ 50 ฉบับที่ 19 วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016

St. Francis xavier Newsletter.

8 May 2016.

อาทิตย์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

ปีที่  50  ฉบับที่  19  วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016

__________________________

“Father, they are your gift to me.”

JESUS PRAY pppas0107

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

ปีที่  50  ฉบับที่  19  วันอาทิตย์ที่  8  พฤษภาคม  2016

สมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์

ใครที่เคยไปแสวงบุญแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศอิสราเอล คงไม่พลาดที่จะไปดูมัสยิดเล็กๆ แห่งหนึ่งที่เชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ต่อหน้าบรรดาอัครสาวก สถานที่แห่งนี้ปัจจุบันกลายเป็นมัสยิดของมุสลิม ซึ่งยังคงแสดงรอยเท้าที่พระเยซูเจ้าประทับไว้ก่อนเสด็จจากโลกนี้ไป กล่าวกันว่า นี่คือรอยเท้าสุดท้ายของพระเยซูเจ้าบนโลกที่ผู้แสวงบุญจากทุกมุมโลกต่างพากันไปเยี่ยมชม

พูดถึงเรื่องรอยเท้าของพระเยซูเจ้า มีเรื่องเล่าว่า คืนหนึ่งชายคนหนึ่งฝันว่าเขากำลังเดินกับพระเยซูเจ้าบนพื้นทราย เขามองดูและเห็นรอยเท้าสองคู่บนพื้นทราย คู่หนึ่งเป็นของเขาและอีกคู่หนึ่งเป็นของพระเยซูเจ้า แต่ในช่วงเวลาที่เขาพบกับความยากลำบากในชีวิตเขามองเห็นรอยเท้าบนพื้นทรายเพียงคู่เดียว ซึ่งเขาแน่ใจว่านั่นคือรอยเท้าของเขา ด้วยความแปลกใจเขาจึงถามพระเยซูเจ้าว่า

“พระเจ้าข้า พระองค์บอกลูกให้ติดตามพระองค์และพระองค์จะอยู่เคียงข้างลูกทุกแห่งที่ไป แต่ลูกพบว่าในช่วงเวลาที่ลูกมีความทุกข์ระทม ลูกเห็นรอยเท้าเพียงคู่เดียว ทำไมในช่วงเวลาที่ลูกต้องการพระองค์มากที่สุดพระองค์จึงทอดทิ้งลูก” พระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่า “ลูกเอ๋ย เรารักลูกมากและไม่ได้ทิ้งลูกไว้เพียงลำพัง ในช่วงเวลาที่ลูกพบความลำบากที่สุด รอยเท้าคู่นั้นที่ลูกเห็นคือรอยเท้าของเราเองที่ได้อุ้มลูกไว้”

  1. การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเจ้า

วันนี้เราสมโภชพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์ เราไม่มีโอกาสเห็นรอยเท้าของพระเยซูเจ้าหรือร่องรอยของพระองค์ในโลกนี้อีกต่อไป เหมือนเมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเจริญพระชนม์ชีพกับบรรดาศิษย์เมื่อสองพันปีก่อนอีกต่อไป แต่พระวาจาของพระองค์และศีลศักดิสิทธิ์ที่พระองค์ทรงตั้งขึ้นยังคงอยู่ ทำให้เราแต่ละคนกลายเป็น “เครื่องหมาย” ของพระองค์ในโลกเหมือนที่พระองค์ทรงปรารถนา

พระเยซูเจ้าต้องการให้เราแต่ละคนเป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ของพระองค์ในโลก เพื่อคนอื่นที่เห็นเราจะได้เห็นพระองค์ พันธกิจของพระองค์ในโลกนี้ได้สำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว และเวลานี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสานต่อพันธกิจของพระองค์ และนำข่าวดีแห่งความรอดของพระองค์ไปสู่มนุษยชาติ “จะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ให้นานาชาติกลับใจเพื่อรับอภัยบาป” (ลก 24:47)

นี่คือ “พันธกิจสุดท้าย” ที่ทรงมอบหมายก่อนที่พระองค์จะเสด็จจากโลกนี้ไป พระองค์ทรงมอบหมายให้เราออกไปหาทุกคนทั่วโลก สอนพวกเขาให้กลับใจและบอกพวกเขาให้ทราบว่าพระเยซูเจ้าทรงอภัยบาปทุกคนด้วยความตายบนไม้กางเขน นี่คือภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพระศาสนจักรและของเราทุกคน ผ่านทางการเจริญชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์ในความรักต่อกัน “ถ้าท่านมีความรักต่อกัน ทุกคนจะรู้ว่าท่านเป็นศิษย์ของเรา” (ยน 13:35)

การเสด็จขึ้นสวรรค์คือการสิ้นสุดภารกิจของพระเยซูเจ้าในโลกนี้ และเริ่มต้นงานของพระศาสนจักรซึ่งหมายถึงงานของเราแต่ละคนด้วย ในการสานต่อพันธกิจของพระองค์เพื่อการนำความรอดไปสู่ทุกคน ผ่านทางกิจการดีและการเป็นพยานถึงพระองค์ด้วยชีวิตของเราในแต่ละวัน ในการปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ด้วยการรักกันและกัน การให้อภัยความผิดของกันและกัน การช่วยเหลือพึงพากันด้วยใจกว้าง อาศัยความช่วยเหลือของพระจิตเจ้า หากเราดำเนินชีวิตเช่นนี้ เราจะมีบุญได้อยู่ในสวรรค์

  1. ความหมายสำหรับเรา

ชาวยิวมีความเชื่อว่ามีสถานที่ 3 แห่งในจักรวาล ได้แก่ สถานที่ที่อยู่เหนือฟ้าซึ่งเป็นที่อยู่ของพระเจ้า ส่วนโลกเป็นที่อยู่ของมนุษย์ และสุดท้าย “ใต้บาดาล” (Sheol) เป็นที่อยู่ของผู้ตาย ซึ่งเป็นที่ที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปเพื่อปลดปล่อยวิญญาณต่างๆ ให้เป็นอิสระหลังจากทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตาย นี่เป็นภาษาสัญลักษณ์ซึ่งเราต้องไม่เข้าใจตามตัวอักษร เพราะสวรรค์ไม่ใช่สถานที่ที่อยู่บนหรือล่าง

สวรรค์คือที่ที่พระเจ้าประทับอยู่ เป็นที่ที่สามารถเห็นพระเจ้าและมีประสบการณ์เกี่ยวกับพระองค์อย่างครบบริบูรณ์ ดังนั้น เมื่อพูดถึงการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเจ้า จึงเป็นการใช้ภาษาแบบมนุษย์เพื่อจะอธิบายให้เราได้เข้าใจว่า พระเยซูเจ้าประทับอยู่กับพระเจ้า และพระองค์ทรงมีส่วนในสิริมงคลรุ่งเรืองของพระบิดาเจ้าอย่างครบถ้วน นี่คือความเชื่อพื้นฐานและความยินดีของเราว่า พระเยซูเจ้าทรงได้รับสิริมงคลรุ่งเรือง และเราจะมีส่วนในสิริมงคลรุ่งเรืองนี้เช่นเดียวกันในวาระสุดท้าย

เราคริสตชนจะต้องสำนึกเสมอว่า การอยู่ในสวรรค์หมายถึงการอยู่กับพระเจ้า ดังนั้น ทุกครั้งที่เราอยู่กับพระเจ้าและสำนึกถึงการประทับอยู่ของพระองค์ จึงเป็นสวรรค์สำหรับเรา ซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่ในโลกนี้ ในเวลาที่เรามาวัดร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณหรือในเวลาที่เราภาวนาร่วมกันในกลุ่ม BEC หรือในครอบครัว พระเยซูเจ้าเคยตรัสว่า “ที่ใดมีสองหรือสามคนชุมนุมกันในนามของเรา เราอยู่ที่นั่นท่ามกลางพวกเขา” (มธ 18:20)

การเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเจ้า ไม่ได้ทำให้คำสัญญาของพระองค์ที่ว่า “เราจะอยู่กับท่านเสมอไปจนสิ้นพิภพ” (มธ 28:20) จบลงหรือไร้ความหมาย แต่ทำให้เราเข้าใจดียิ่งขึ้นว่า พระองค์ทรงอยู่กับเราและทุกครั้งที่เราตระหนักว่าพระเจ้าอยู่กับเรา นั่นคือสวรรค์ เราจึงมีคำพูดในลักษณะที่ว่า “สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เรามีความรักต่อกัน และมองเห็นการประทับอยู่ของพระองค์ในผู้อื่น

บทสรุป

พระเยซูเจ้าได้แสดงให้เราเห็นว่า โลกนี้เป็นแต่เพียงที่พักชั่วคราวที่เราจะต้องผ่านไปสู่บ้านแท้นิรันดร์คือเมืองสวรรค์ พระองค์ตรัสว่า “เราต้องกลับไปหาพระบิดา” เราเช่นเดียวกันต้องกลับไปหาพระบิดา นี่คือความมุ่งหวังและความปรารถนาของเรา การสมโภชการเสด็จขึ้นสวรรค์ในวันนี้บอกเราว่า “จงมองดูเป้าหมายที่แท้จริงแห่งชีวิตของเรา  เพ่งสายตาของเราตรงไปยังพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระผู้สร้างของเรา”

พระเยซูเจ้าได้มอบแบบอย่างแก่เรา ชีวิตทั้งหมดของพระองค์มุ่งตรงไปยังพระบิดาเจ้า ชีวิตของเรากำลังมุ่งไปไหน กำลังพาเราไปนรกหรือไปสวรรค์ สิ่งต่างๆ ที่เรากำลังกระทำอยู่นำเราไปไหน ไปหาพระเจ้าหรือไปหาปีศาจ แน่นอนว่า การทะเลาะเบาะแว้ง ความเห็นแก่ตัว ความอิจฉาริษยา และการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น คงไม่สามารถทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องและนำเราไปสวรรค์หาพระเจ้าได้

ข่าวดีเรื่องการเสด็จขึ้นสวรรค์ของพระเยซูเจ้า ควรได้รับการประกาศผ่านทางชีวิตของเรา ด้วยการเป็นพยานถึงความรักเมตตาของพระเยซูเจ้า อีกทั้ง กระตุ้นให้เราบอกกล่าวแก่ทุกคนว่า พระเยซูเจ้าคือเจ้าแห่งสวรรค์และโลก พระองค์ทรงประสงค์ให้มนุษย์ทุกคนได้รอด ดังนั้น การเสด็จขึ้นสวรรค์จึงเป็นเฉลิมฉลองแห่งความหวังและความจริงที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา เพื่อมุ่งสู่ความสมบูรณ์คือการอยู่ร่วมสุขกับพระเจ้าในสวรรค์ อันเป็นเป้าหมายสุดท้ายของเราทุกคน

                        คุณพ่อ ดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา

_______________________________

Jesus answered them, “Do you believe now?

two masters stdas0052

บำรุงวัด

  1.     ลูก ๆ ตลาดเช้าบ้านญวน       1,000        บาท

            2. อุทิศ อันนา เฉลียว เคนแก้ว         500        บาท

______________________________________

Jesus raised his eyes to heaven and said, “Father, the hour has

come. Give glory to your son, so that your son may glorify you,”

1 stdas0670

ประชาสัมพันธ์

  1. พระสงฆ์เข้าเงียบประจำเดือน ในวันพุธที่ 11 และวันพฤหัสฯที่ 12 พฤษภาคม ศกนี้

    จึงของดมิสซา ค่ำวันที่ 11 และเช้าวันที่ 12 พฤษภาคม   

  1. ประชุมสภาภิบาล

    ขอเชิญกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม

    วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม ศกนี้

    เวลา 10.00 น.

    ณ ห้องประชุมธาราฉัตร

__________________________

“Consecrate them in the truth. Your word is truth.”

JESUS PRAYER pppas0107

________________________________________

ข่าวจากสภาภิบาลถึงพี่น้องคริสตชน

    ขอขอบคุณท่านผู้มีน้ำใจดี ช่วยบริจาคทุนทรัพย์เช่ารถตู้จำนวน 3 คัน เป็นเงิน 9,000 บาท ให้เพื่อน ๆ วัดสามเสนได้ไปร่วมแสวงบุญที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2016 ที่ผ่านมา

    – คุณนันทพิมพ์ กิจนิจชีวะ                    3,000    บาท

    – คุณชลา ชีรานนท์ คุณจงรักษ์ ดาวพิเศษ และคุณมาลินี    3,000    บาท

    – ผ.อ.รัชนี และน้องชาย สืบพงษ์ กัณหะสิริ – คุณณัฏฐ์        3,000    บาท

__________________________

“I made known to them your name and I will make it known,

that the love with which you loved me may be in them and I in them.”

stdas0737-kkkkkkkkkkkkkkkkkk.jpg

________________________________________

สภาภิบาลวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียร์

สวัสดีค่ะพี่น้องที่รัก

    วันนี้พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10.00 น. สภาภิบาลจะทำหน้าที่แทนพี่น้องทุกท่าน คำนับและกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับคุณพ่อเจ้าอาวาสองค์ใหม่ คือ คุณพ่อ เปโตร สานิจ สถะวีระวงส์ และคุณพ่อผู้ช่วยองค์ใหม่ คือ คุณพ่อ อันดรูว์ ศรีปราชญ์ ผิวเกลี้ยง ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชนทุกท่านอยู่คำนับ ต้อนรับคุณพ่อทั้งสององค์ด้วยนะคะ

เรื่องน่ารู้ประจำอาทิตย์นี้

    คำว่า จิต คือ เป็นอยู่ มีอยู่จริง แต่ไม่สามารถจะสัมผัสได้ด้วยประสาททั้ง 5 คือ มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ ไม่มีกลิ่น ไม่มีรส ไม่สามารถจะได้ยินด้วยหู จิตมีอยู่ 3 ชนิดคือ

  1. จิตของพระเจ้า ถือว่ายิ่งใหญ่และสูงสุด เพราะพระองค์ดำรงอยู่นิรันดร กล่าวคือ ไม่มีเริ่มต้น (ไม่มีใครสร้างพระองค์) ไม่จบสิ้น (ทรงเป็นอยู่ด้วยพระองค์เอง)
  2.  จิตเทวดา เป็นจิตที่พระเจ้าทรงสร้างมา จึงมีเริ่มต้นและดำรงอยู่นิรันดร ไม่จบสิ้น มีเทวดาที่คิดกบฏ จองหองอยากเป็นใหญ่ พระเจ้าจึงทรงลงโทษให้เป็น ปีศาจ หรือ จิตชั่ว ซึ่งต่อมาได้เป็นตัวการสำคัญในการล่อลวงมนุษย์ให้ทำบาป

    3. จิตมนุษย์ พระเจ้าทรงสร้างให้จิตของมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับร่างกาย ซึ่งเราเรียกว่า วิญญาณ ซึ่งจะแยกจากกันไม่ได้ หากเมื่อมนุษย์ ตาย ซึ่งหมายถึง วิญญาณแยกจากร่างกายอย่างเด็ดขาด เราจึงไม่เรียกร่างที่นอนอยู่ในโลงว่าคน หรือมนุษย์ แต่เราเรียกว่า ศพ (จากหนังสือหลักธรรมคำสอนคาทอลิก)

_______________________

“Yes, Lord, you know that I love you.”

Jesus said to him, “Feed my lambs.”

MESSIAH stdas0080

_____________________________________________

จันทร์ที่ 9

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ยอแซฟ นภศร (น๊อต) โกวรรธนะกุล

อุทิศ วิญญาณครอบครัว “อาภรณ์รัตน์”, เปาโล สุดใจ กายสุต, อากาทา เง็ก แซ่กัง, ยอแซฟ หงวนจั้ว-มารีอา ไส้เง็ก แซ่ลี้, เปโตร ยิมลี้ แซ่อุน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพรโชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, เบเนดิกโต ผลมารีอา ไสว สุขเกษม, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, ซาบีนา โสภา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-กาทารีนา ลัดดา-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, วิญญาณในไฟชำระ

___________________________________

อังคารที่ 10

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด ณัฐนนท์ สมสินสวัสดิ์

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ ประมวล ชลหาญ ครอบครัว อินทรสุขสันต์, รัตนา เกิดปัญญา, เปาโล สุดใจ กายสุต, นายสุทิน เทียมเมฆา, นางกองแก้ว เทียมเมฆา, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปโตร เด่นเพิ่มทวีโชค, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, มารีอา เงิน ธาราชัย, คุณครูศรีวัฒนา กุสสานันท์, ซาบีนา โสภา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-กาทารีนา ลัดดา-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, เปโตร วิชัย ปวงนิยม, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________________

พุธที่ 11

06.00 น.

19.00 น.

สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลปัสกา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด อากาธา ไพเราะ มณีสิน

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, อานับเง็ก-โยเซฟ ใจ้เฮง แซ่ก๊วย, มารีอา ซิ้วเจ็ง แซ่อื้อ, อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, สุภี นุชนารถ, เปโตร ศราวุธ สุขเกษม, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ชื่นพุฒิ (ใจสวัสดิ์), ซาบีนา โสภา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-กาทารีนา ลัดดา-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, วิญญาณในไฟชำระ

งดมิสซา

“This is my commandment: love one another as I love you.”

pppas0103

_____________________________________

พฤหัสฯที่ 12

06.00 น.

19.00 น.

น.เนเรโอ อาคิลเลโอ และเพื่อนมรณสักขี   

น.ปันกราส มรณสักขี

งดมิสซา

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ฟรังซีสโก สุทธิ-มารีอา สมร ชลหาญ, คุณแม่ ส้มลิ้ม เพชรบูรณ์, อากาทา สังวาลย์

แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มัทธิว วรพล ชัยวัฒนไชย, เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, อันนา สุดารัตน์ สุขสันตินันท์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ยอแซฟ ธาตรี, สุภี นุชนารถ, ซาบีนา โสภา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-กาทารีนา ลัดดา-อัมโบรซีโอ เพ็งอัน กิจทวี, อันนา บุญนาค ศรีประไพ, วิญญาณในไฟชำระ

________________________

ศุกร์ที่ 13

06.00 น.

19.00 น.

พระนางมารีย์พรหมจารีแห่งฟาติมา

สุขสำราญ ครบรอบวันเกิด เฮเลน ดวงขวัญ ชุลีวัฒนะพงศ์

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, นางหยอง ธนสัญจัย, ยวงบัปติสตา ชุน-มารีอา หวุน-มารีอา ทองสุข ธาดาประสิทธิ์,มารีอา สุวพีร์ (เยาวสังข์) เตชะเสน, วิญญาณในไฟชำระ

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปาโล พลตรี สง่า-อันนา วิเชียร วิลัยทอง, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ซาบีนา โสภา-เลาเรนเต ใต้อู๋-เซซีลีอา ชิต-กาทารีนา ลัดดา-อัมโบรซีโอ เพ็งอันกิจทวี, ยอแซฟ เท่งเกา แซ่ล้อ, อากาทา เท่งเกาซิ้ม, เปโตร สนั่น หอมประทุม, เทเรซา เกษมศรี จุลสุคนธ์, อันนาบุญนาค ศรีประไพ, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________

Saint Matthias,

apostle

San_Mattia_E

เสาร์ที่ 14

06.00 น.

19.00 น.

ฉลอง น.มัทธีอัส อัครสาวก

อุทิศ เปาโล สุดใจ กายสุต, ดอมินิโก อุไร-โรซา เสนอ ศรีบุญเลิศ, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา เตือนใจ รุธิรกนก, ครอบครัว รุธิรกนก, ครอบครัว พานิชประไพ, ครอบครัว อาภามงคล,

อุทิศ อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, มีคาแอล ประสิทธิ์-เอลิซาเบท ประทุม สิทธิ, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, นิโคลัส วีรวัฒน์ รุธิรกนก, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอามักดาเลนา ประสพศรี พันธุมจินดา, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, ยวงบัปติสตา เมธี อาภรณ์รัตน์, ยอแซฟ ประสิทธิ์-มารีอา สุนี เอกะสิงห์, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ยอแซฟ หมอวาศ-มารีอา สุด ประดิษฐ์จุสิน, ยอแซฟ วิณิน-มารีอา ชลูด พันธุมจินดา, ยอแซฟ พิพัฒน์-เฮเลนา อุไรลักษณ์ อิศรภักดี, ยอแซฟ ฉุ่น แซ่ตั้น, อักแนส ริ้วยุ่นประยงค์, เปโตร จำนงค์-นางมันทนา งามศิริจิตต์, วิญญาณในไฟชำระ

_______________________________

อาทิตย์ที่ 15

06.30 น.

08.30 น.

10.00 น.

16.00 น.

สมโภชพระจิตเจ้า

สุขสำราญ เปโตร เกียรติศักดิ์-มารีอา อรณัน สังขรัตน์, บุญรวย-พั้ว มะโนรัตน์, ครอบครัว อำรุง-ประพิน ศรีบุญเลิศ, ครอบครัว อัจราพร-Kharsim

อุทิศ ยอห์น บัปติสต์ พยุง-มารีอา อุทัย เอียงผาสุก, มัทธิว สง่า-อากาทา สังวาลย์ แววเกกี, ฟรังซีสโก เฉลิมพล-ยอแซฟ เฉลิมชัย-เปาโล เฉลิมชาติ แววเกกี, ลูซีอา อำภา รุจิพงศ์, เปโตร ประวิทย์-มารีอา วัชรี วิทวัสพงศ์, อันนา นัชรี มั่นศิล, เปโตร เทพ-มารีอา เสงี่ยม-โซซีโม กมล-มารีอา กิมล้วน สังขรัตน์, ฟรังซิสโก ปรีชา-มารีอา อำพัน กานตานนท์, เปโตร คำ-มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, เปโตร ราศรี-เทเรซา ฉอ้อน ทิวไผ่งาม, ฟรังซีสโก สุมิตร ศรจิตติ, ฟรังซีสโก สมพล ศุระศรางค์, ร็อค เมือง-มารีอา กุหลาบ ดีสุดจิต, เปาโล สุดใจ กายสุต, โทมา ขุนพิลาศ-มารีอา สวน กายสุต, เซซีลีอา ยุพิน เจียจวบสิน, เปาโล กุศล-ยอแซฟ วิรัตน์ มหัคฆพงศ์, อันนา กาญจนา ธีรวิฑูร, เปโตร ธีระ ธีรวิฑูร, อันตน ชัยยศ ธีรวิฑูร, ยอแซฟ ชัยยุทธ

ธีรวิฑูร, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ สัตบุรุษทุกครอบครัว

สุขสำราญ เทเรซา สุขฤทัย ตรีมานคา และครอบครัว, คาธารีนา อโณทัย สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, ยอแซฟ นิติวุฒิ สุวรรณประดิษฐ์ และครอบครัว, จงกลณี สุขประเสริฐกุล, ยาโกเบ วิเชียร สุภาพ และครอบครัว, คุณธัญพร กิจบำรุง และครอบครัว, ครอบครัว ยอดยิ่ง อนันตวิทยานนท์, ดอมินิก ซาวีโอ อลงกต-ยวง บอสโก อติชาต ปิติสันต์, เปโตร สุพลคริสต์วทัญญู, เปโตร จักรกฤช ซีกเพชรทอง, ครอบครัว ซีกเพชรทอง, ครอบครัว จรุไพรวัลย์, นางฟูจิตต์ ณ บางช้าง, นายพิทูร สุวรรณชัย, มีคาแอล พรพล พัธนพันธ์, ครอบครัว รัตนา เลิศมงคลสกุล และลูกหลาน, คุณแม่ดิ่ว วิพัทนะพร และลูกหลาน, อันนา นิภา หอมประทุม, ครอบครัว มารีอา สำเนียง กิจนิจชีวะ, อันนา สริตา พฤกษอรุณ และครอบครัว, ครบรอบการสมรส 30 ปี ปีเตอร์ สุนทร ปากฟัก, อากาทา วนิดา แซ่โจว, คาร่า พิชญ์ดา จันทรกานต์ (ครบรอบวันเกิด), โมทนาคุณพระโต

อุทิศ เรย์มองด์ ธานี ลวสุต, มารีอา จิราพร น้อยไกรไพร โชติโรจน์ประภา, ครอบครัว ชื่นพุฒิ, อันนา สำรวม ชื่นพุฒิ, มารีอา ปิยะสุทธิ์ ใจสวัสดิ์ (ชื่นพุฒิ), เปาลีนา ฉวีวรรณ พรายภู่, มารีอา โสภาวรรณ จันสวัสดิ์, นายเธียรชัย สุวรรณฤกษ์, มารีอา ผาณิต ภู่เย็น, ยากอบ โชติวิศิษฏ์ ประพิณวงศ์, ยอแซฟ ประนิม ตรีมานคา, เปโตร พ.อ.ดาว-มารีอามักดาเลนา ศรีเมือง ธูปหอม, นายทวีศักดิ์ ศรีวรขาน, นายสหพล ศรีวรขาน, ฟรานซิส วรวิทย์ ทองจุลย์, เทเรซา สุวรรณี ขำขันทอง, แคทเทอลีน ลาบูเร่ ณัฐฉาย ประโมงกิจ, อันนา สายหยุด อื้อพูลผล, อันนา เฉลียว เคนแก้ว, ยอแซฟ เริงชัย แก้วไกรสร, ยวง หล่อติ๊ด แซ่ตั้ง, มารีอา โซม่วย แซ่ตั้ง, มารีอา ป่อฮุ้ง, มารีอา จันทร์ วงษ์บุญมา, ฟรังซิสเซเวียร์ วิรัช-ยอแซฟ สมชัย อินทรสุขสันติ, เทเรซา ประไพศรี คงเจริญ, อันเดร สมจิตต์ มีขันทอง, มารีอา กมลพรรณ เดชสุริโยธิน, นายสุทธิกุล เจียรสุทธิกุล (หรั่ง),เปโตร เด่น เพิ่มทวีโชค, ยอแซฟ ประสงค์ นิ่งเจริญ, ยอแซฟ เหลียงเป้ง นิ่งเจริญ, ยอแซฟ ประเสริฐ นิ่งเจริญ, นายชมภู เศรษฐกาญจน์, ยวงบัปติสตา สมนึก เจริญสุข, เซซีลีอา มณฑา เจริญสุข, มารีอามักดาเลนา สนิท เจริญสุข, ยอแซฟ สนิท-ปุลเกรีอา สิรินทร์-เซซีลีอา อำพัน ปิติสันต์, ยอแซฟ พล.ต.ท สุพจน์-พล.ต.ต ทวี-นางอมรา ณ บางช้าง, เวโรนิกา ชุนไน้ พันธุมจินดา, เปโตร ศรีมงคล เพ็ญไพจิตร, เทเรซา เฉลา เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ ธนพันธ์ เพ็ญไพจิตร, ยอแซฟ จินดา จินตนเสรี, มารีอามักดาเลนา ทัศนีย์ จินตนเสรี, เปโตร เปาโล น.พ.เจริญทัศน์ จินตนเสรี, โทมัส ประสงค์ ลิมปิชัย, ฟรังซิสโก อบเชย เกียรติอำไพ, มารีอา ฉลวย เกียรติอำไพ, ฟรังซิสโก ถม-มารีอา รอน, มารีอา สิริรักษ์ ศิริรัตน์, อันตน เสถียร-ลูซีอา ลมัย ชมไพศาล, วิญญาณสกุล ชมไพศาล และกรีกุล, ดิโอนีซีโอ ชะโลม สังขรัตน์, โทมัส เจริญ-อันนา มิ่งขวัญ วิพัทนะพร, แพทริค สมพงษ์ พิมสาร, สเตฟาโน ร.ต.อ.สมศักดิ์ เยาวสังข์, มารีอา อภิรัตน์ เยาวสังข์, ยอแซฟ ปุ่น-เอลิซาเบธ ลำพูน-ซิสเตอร์ มาร์กาเรต โรจนสุธี, ยอแซฟ สำรวย-มาร์การิตา สนอง แดงเดช, เปาโล หลวงวิจารณ์-อันนา ลมัย ปัสตุรกิจ, เปาโล ประยูร-มาร์การิตา ละม่อม-เทเรซา ปราณี หอมวิไล, เปโตร โสภา-เทเรซา มะลิ-อันตน เกษตร ทรัพย์เจริญ, อิกญาซีโอ วิชิต-มารีอา ละเมียด ทรัพย์เจริญ, แพททริก ปิติ-มารีอา แสงทอง-เลโอ สันติ-มีคาแอล ปิยะ โรจน์เสรี, นาวาโท ธวัชชัย-มาร์การิตา ลมูล พันธุมจินดา, นายเพียร-นางเล็ก-ยอแซฟ เจริญ เส็งหลักหลาย, วิญญาณในไฟชำระ

สุขสำราญ มารีอา สายสนม ทรัพย์เย็น และครอบครัว

อุทิศ เปาโล ศิริ-มารีอา วิจิตร พีรมนตรี, ลูกา กมล วงศ์ศรีศาสตร์, อันตน ไพบูลย์ ทรัพย์เย็น, เรอเน สมนึก เตมียเสน, โรซา ลิ้ม-มารีอา สมหมาย-ฟรังซิสโก สัมพันธ์-เปโตร สมนึก สอนเทพ, มารีอา สมใจ รอดเรืองศักดิ์, วิญญาณในไฟชำระ

__________________________________

ขอต้อนรับ

เจ้าอาวาส

2016

___________________________________

PLEASE JOIN

DAILY MASS & SUNDAY MASS

READ

DAILY GOSPEL OF THE LORD JESUS

with

DAILY COMMENTARY OF THE DAY

and

SAINTS OF THE DAY

ALSO READ

NEWSLETTER IN THAI

From

SAINT FRANCIS XAVIER NEWSLETTER IN THAI

THANK YOU

___________________________________

“Go into the whole world and proclaim the Gospel to every creature.”

Mark 16:15-20

*********************************************

“I am with you always, until the end of the age.”

Matthew 28:20.

***********************************************

He guides me in right paths
for his name’s sake.

Even though I walk in the dark valley
I fear no evil; for you are at my side
with your rod and your staff
that give me courage.

Psalms 23(22):1-3a.3b-4.5.6. 

***************************************

Be merciful, just as your Father is merciful

****************************

“This is my commandment: love one another as I love you.

#################################

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s